Szanowni Akcjonariusze,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Akcjonariusze,"

Transkrypt

1 Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty i wyczerpujący zapoznać się z działalnością Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie, dokonać analizy jej obecnej sytuacji finansowej oraz rzetelnie ocenić perspektywy jej działalności. Na tle lat poprzednich rok 2009 był dla Grupy Kapitałowej WASKO S.A. okresem trudnym, bowiem kryzys w gospodarce światowej i znaczące obniżenie tempa rozwoju gospodarczego w Polsce, spowodowały spadek zamówień na sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz usługi będące istotnym źródłem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Z powodu wymienionych czynników zmniejszyła się ilość otwieranych postępowań przetargowych w sektorze administracji rządowej i samorządowej, co także wpłynęło znacząco na obniżenie przychodów uzyskanych przez Grupę w tym okresie, których wartość w porównaniu do roku 2008 obniżyła się prawie o 40%. W roku 2009 pojawiły się również dodatkowe okoliczności, mające bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki finansowe, do których zaliczyć należy opóźnienia realizowanych przez WASKO S.A. kontraktów, czego skutkiem było obciążenie Spółki karą umowną oraz zakończenie realizacji niektórych umów powyżej ustalonych budżetów kosztowych. Specyfiką działalności Grupy WASKO S.A. jest fakt, iż podejmuje się ona często wykonania trudnych, ambitnych i zaawansowanych technologicznie zadań, co z jednej strony pozwala uczestniczyć w unikalnych projektach innowacyjnych i zdobywać cenne doświadczenie, ale z drugiej strony działania te obarczone są pewnym ryzykiem niepowodzenia, mającego wpływ na osiągane wyniki finansowe, co miało miejsce w roku Pomimo trudności, które pojawiły się na rynku w ubiegłym roku obrotowym w działalności Grupy Kapitałowej oraz utrzymującego się przez cały 2009 rok spadku koniunktury gospodarczej, Grupa WASKO S.A. zrealizowała w całości założony program inwestycyjny przeznaczając łącznie na inwestycje prawie 19 mln zł, w tym na finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz rozwój dotychczasowych i nowych produktów. W roku 2010 Zarząd WASKO S.A. planuje kontynuować realizację programu inwestycyjnego, choć w mniejszym zakresie, który powinien jednak zaprocentować w przyszłości wprowadzeniem na rynek nowych produktów. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. w dalszym ciągu pozostaje w dobrej kondycji finansowej. Brak zadłużenia, wysoki poziom kapitałów własnych i odpowiedni poziom środków finansowych pozwalają na prowadzenie działalności operacyjnej Grupy oraz samodzielne finansowanie zaplanowanych inwestycji. W ocenie Zarządu WASKO S.A. perspektywy dla rynku informatycznego w roku 2010 poprawiają się, a cenne doświadczenia wyniesione z działalności Grupy w latach poprzednich sprawią, że wyniki finansowe, które zostaną wypracowane w bieżącym roku obrotowym, będą lepsze niż w roku 2009, czego życzę sobie, wszystkim akcjonariuszom, pracownikom i współpracownikom WASKO S.A. Z poważaniem, Wojciech Wajda Prezes Zarządu

2 Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2009

3 SPIS TREŚCI 1. WYJAŚNIENIE WSTĘPNE OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 3 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH GRUPY KAPITAŁOWEJ INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I DOSTAWCACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W 2009 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2009 I OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ZNACZĄCYCH UMÓW W 2009 R. ORAZ DO MOMENTU SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH WASKO S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ INWESTYCJACH I METODACH ICH FINANSOWANIA INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH W 2009 ROKU KREDYTACH I POŻYCZKACH INFORMACJE O UDZIELONYCH W 2009 ROKU POŻYCZKACH INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2009 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI, A PUBLIKOWANYMI WCZEŚNIEJ PROGNOZAMI FINANSOWYMI OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI WASKO S.A. I ZDOLNOŚCI DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W 2009 ROKU OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ I ICH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A

4 23. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI GRUPY ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH WASKO S.A. W 2009 ROKU UMOWY ZAWARTE POMIEDZY SPÓŁKAMI GRUPY, A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA WYNAGRODZENIA WYPŁACONE, NALEŻNE LUB POTENCJALNIE NALEŻNE OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM INFORMACJE O AKCJACH I UDZIAŁACH PODMIOTÓW GRUPY WASKO S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH INFORMACJE O ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH WASKO S.A INFORMACJE O UMOWACH MOGĄCYCH W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ PROPORCJE AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. POSIADANYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I UDZIAŁÓWCÓW INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH INFORMACJE O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI DO AKCJI SPÓŁKI LUB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z TYCH AKCJI INFORMACJE O UMOWIE Z BIEGŁYM REWIDENTEM INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU WASKO S.A OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM WYJAŚNIENIE WSTĘPNE W 2009 roku WASKO S.A. uzyskała ponad 96% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A., w związku z czym niniejsze sprawozdanie może w pewnych miejscach odnosić się do danych Spółki jako podmiotu dominującego i może być zbieżne w treści ze sprawozdaniem Zarządu z działalności WASKO S.A. w roku obrotowym OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 1 stycznia 2009 roku w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wchodziły dwie spółki zależne podlegające konsolidacji: Data nabycia udziałów Spółka Ilość udziałów % w kapitale zakładowym HOSTINGCENTER Sp. z o.o ,00% ISA Sp. z o.o ,86% 31 sierpnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o połączeniu WASKO S.A. z jej spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku HOSTINGCENTER Sp. z o.o. na WASKO S.A., a w związku z faktem, iż WASKO S.A. była właścicielem wszystkich udziałów w spółce przejmowanej nie dokonywano podwyższenia kapitału zakładowego WASKO S.A. Celem połączenia było ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem odrębnego podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, świadczącego usługi w całości objętych przedmiotem działalności podmiotu dominującego. Inną zmianą w organizacji Grupy Kapitałowej WASKO S.A. było dokonanie inwestycji kapitałowej w I połowie 2009 r. w zakup i objęcie udziałów spółki PROSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w wyniku czego WASKO S.A. posiada obecnie 80 % udziałów tej spółki i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Aktualna struktura Grupy Kapitałowej WASKO S.A. przedstawia się następująco: Spółka % w kapitale zakładowym ISA Sp. z o.o. 50,86% PROSAP Sp. z o.o. 80,00% ISA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działa w branży informatycznej od stycznia 1989 roku. Przedmiotem działalności spółki jest wdrażanie zintegrowanego rozwiązania Microsoft Dynamics AX klasy ERP, projektowanie i programowanie systemów dedykowanych na platformach systemowych MS Windows, HP UNIX, IBM i-series oraz doradztwo, integracja systemów informatycznych i tworzenie oprogramowania według indywidualnych potrzeb klienta. PROSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest spółką, której podstawowym przedmiotem działalności jest tworzenie kompleksowego pakietu usług projektowo-realizacyjnych dla potrzeb obiektów przemysłowych i obiektów administracji państwowej oraz działania w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza oczyszczalni ścieków. PROSAP wykonuje także usługi związane z uruchamianiem układów automatyki oraz usługi naprawcze i serwisowe dla urządzeń elektroniki przemysłowej i użytkowej. 3

6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Ponadto WASKO S.A. posiada udziały lub akcje następujących podmiotów: Spółka % w kapitale zakładowym Szulc-Efekt Sp. z o.o. 29,95% Security System Integration S.A. 12,04% Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej - BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Security System Integration S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa dla budownictwa komercyjnego. Do klientów spółki działającej od 2004 roku należą m.in. sieć hipermarketów Kaufland, TESCO, dystrybutorzy sprzętu komputerowego: AB S.A. i ABC Data, firmy kurierskie UPS, a także Masterlink, Zakłady Mięsne DUDA S.A oraz Gazoprojekt S.A (spółka PGNiG). Spółka jest również autorem i dostawcą Stadionowego Sytemu Kontroli Wejść. Akcje SSI S.A. notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH GRUPY KAPITAŁOWEJ Przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest świadczenie kompleksowych usług informatycznych, integracyjnych i serwisowych, sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, oferowanie rozwiązań z zakresu automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz projektowanie i wykonawstwo zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Odbiorcami tych produktów i usług są średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, instytucje finansowe oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej. Do podstawowych produktów i usług znajdujących się w ofercie podmiotów Grupy Kapitałowej WASKO S.A. należą: PRODUKTY: KOBAT-Kolektor informatyczny system mediacji i kolekcji danych automatyzujący procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe oraz dane z pomiarów ruchowych). Źródłem danych mogą być również inne urządzenia, systemy kolekcji i systemy bazodanowe rejestrujące dane na potrzeby prowadzenia rozliczeń dowolnych mediów. System może zbierać informacje jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując przy tym weryfikację i unifikację danych. Jest również źródłem danych dla innych systemów, takich jak: systemy bilingowe obsługi abonenta, systemy wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych, systemy wspomagania zarządzania, itp. BNP informatyczny system wspierający pracę centralnego biura numerów przeniesionych. Przechowuje informacje o przynależności numerów i zakresów numeracyjnych do operatorów telekomunikacyjnych. System ten wspomaga proces przenoszenia numerów między operatorami i centralami w ramach operatora, a ponadto ułatwia obsługę ewentualnych reklamacji z tym związanych. System może udostępniać dane dla systemów rozliczeniowych. SAD informatyczny system analiz długoterminowych służący do nadzoru i optymalizacji pracy sieci telekomunikacyjnej. System stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające i automatyzujące realizację procesów związanych z monitorowaniem, planowaniem rozwoju oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci. 4

7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 SICC system teleinformatyczny realizujący mediację danych. System oferuje kompleksową obsługę realizacji potrzeb operatorów telekomunikacyjnych w zakresie realizacji dostępu do posiadanych systemów komunikacyjnych, bez względu na ich różnorodność i obsługiwane funkcje. Elastyczna budowa oprogramowania pozwala na łatwą integrację z dowolnymi systemami informatycznymi, zarówno wykorzystującymi specyficzne interfejsy, jak i middleware (MQSeries, WebMethods, itp.). IntraTel system informatyczny, którego podstawową funkcjonalnością jest taryfikacja rekordów bilingowych (CDR) na podstawie zdefiniowanych taryf operatorskich. Dodatkowo IntraTel stanowi narzędzie służące do analizy ofert telekomunikacyjnych, pod kątem wyboru najbardziej optymalnej oferty na podstawie zdefiniowanego profilu charakterystyki generowania połączeń przez abonenta. CallMax informatyczny system typu CallCenter wspierający procesy komunikacji biznesowej. Jest rozwiązaniem pozwalającym na standaryzację form komunikacji z klientem i systematyczne podnoszenie jakości obsługi, obejmując szereg modułów funkcjonalnych, pozwalających na skuteczną i efektywną komunikację z klientami. System ułatwia obsługę klientów (helpdesk, reklamacje), sprzedaż przez telefon, reklamę i promocję nowych produktów, badania rynkowe, obsługę programów lojalnościowych, konkursów, windykację należności. OpenEye platforma informatyczna, obejmująca całą rodzinę produktów m.in. OE SCADA, OE NET, OE BMS, GAZTEL, HYDROTEL, COPYMANAGER i DZIENNIK DYSPOZYTORA, umożliwiających zarządzanie różnorodnym środowiskiem wraz z wizualizacją, monitorowaniem i rejestrowaniem danych. Platforma ta znajduje zastosowanie m.in. w następujących obszarach: automatyki kontrolno pomiarowej, gazownictwie, administrowaniu sieciami teleinformatycznymi, czy też w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie wielowarstwowej architektury platformy umożliwia integrację z dowolnymi zewnętrznymi systemami IT, skalowalność i modularność oraz pracę na wszystkich dostępnych systemach operacyjnych. PERSON system informatyczny automatyzujący procesy rejestracji danych osobowych i biometrycznych, personalizacji graficznej i elektronicznej oraz dystrybucji i wydawania dokumentów osobistych. System umożliwia produkcję dowolnych dokumentów, w tym również dokumentów zawierających dane biometryczne, zgodnych z dokumentacją ICAO nr 9303 zawierającą normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych dla paszportów i dokumentów podróży. SWD wielozadaniowa platforma informatyczna wspierająca działanie centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urządzeń i systemów. SOR platforma teleinformatyczna wspierająca obsługę ruchu pacjentów w szpitalach, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz ambulatoriach. Może współpracować z systemem SWD, wraz z którym tworzy jednorodną platformę teleinformatyczną, wspierającą obsługę zgłoszeń, zdarzeń oraz koordynację działań służb ratowniczych. MPK system informatyczny wspomagający pracę dyspozytorów w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. System umożliwia obsługę zgłoszeń od kierowców pojazdów, koordynację działań mających na celu usunięcie awarii i usterek oraz likwidację utrudnień w ruchu, zarządzanie pojazdami znajdującymi się poza zajezdniami, przeglądanie rozkładów jazdy, śledzenie aktualnej pozycji pojazdu oraz monitorowanie odstępstw od rozkładu jazdy. System ten pozwala również na ustalanie kalendarza komunikacyjnego, zarządzanie informacją wewnętrzną poprzez publikowanie informacji o zdarzeniach oraz prezentację statystyk. eurząd system informatyczny wspierający obieg dokumentów w urzędach. System umożliwia petentom sprawdzenie statusu sprawy, informuje o niezbędnych dokumentach i formalnościach. System zawiera również moduł księgi podawczej. 5

8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 IntraDOK system elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań. IntraDok wykorzystuje technologię podpisu cyfrowego, pracuje w środowisku sieciowym poprzez interfejs popularnych przeglądarek internetowych. Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie procesu wymiany informacji w przedsiębiorstwie lub w jednostce administracji publicznej, zarządzanie przepływem zadań, spraw i procesów, a także kontrola stanu ich realizacji. IntraDok może być dostosowywany do norm i procedur wewnętrznych przedsiębiorstw i organizacji. System spełnia ponadto wymagania norm rodziny ISO BIP system zarządzania treścią typu CMS wspierający prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, pozwalający na publikowanie i aktualizowanie informacji udostępnianej przez jednostki administracji rządowej i samorządowej w sieci Internet. Centrum informatyczny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. System umożliwia kształtowanie polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapewniając kontrolę dostępu do budynków i pomieszczeń oraz elektroniczną rejestrację czasu pracy, obsługę wizyt gości przedsiębiorstwa. System ten dostarcza bieżące informacje o nadzorowanych obiektach oraz miejscach pobytu pracowników i gości przedsiębiorstwa. AWIA informatyczna platforma monitorowania pojazdów. Umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji i efektywne, zdalne dysponowanie środkami transportu podłączonymi do systemu. System umożliwia dostęp do aktualnej informacji o lokalizacji pojazdów lub innych obiektów pozyskiwanej za pomocą technologii GPS/GPRS z wykorzystaniem aktualnych map Polski i Europy. AWIA wykorzystywana jest w sektorze kolejowym, umożliwiając lokalizację i elektroniczną ewidencję składów pojazdów szynowych, monitorowanie zużycia paliwa przez lokomotywy, moduł dyspozytury, moduł kontroli remontów i przeglądów kontrolnych, kontrolę czasu pracy drużyn trakcyjnych i inne funkcjonalności. HelpDesk informatyczny system wspierający obsługę zgłoszeń serwisowych, pozwalający na pełną formalną obsługę zgłoszenia od momentu przyjęcia od klienta po rozwiązanie problemu. System monitoruje stan prac nad zgłoszeniem, weryfikując czas obsługi z czasem narzuconym przez SLA (Service Level Agreement) i tym samym wspiera ewidencję zasobów przedsiębiorstwa z ich kategoryzacją. MICROSOFT DYNAMICS AX - zintegrowany system informatyczny klasy ERP II firmy Microsoft, który jest oferowany i wdrażany przez spółkę zależną ISA Sp. z o.o. jako partnera Microsoft w tym zakresie. Modułowa struktura systemu pozwala zarządzać finansami, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi, produkcją, projektami i kontaktami z klientem (CRM) oraz posiada zaawansowane narzędzia do raportowania i analiz. System w pełni optymalizuje procesy biznesowe związane z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM). Microsoft Dynamics AX wyposażony jest w pakiet narzędzi do projektowania aplikacji internetowych umożliwiający użytkownikowi szybkie i łatwe zdefiniowanie i uruchomienie serwisu internetowego. Otwartość aplikacji umożliwia komunikację z systemem z dowolnego miejsca a dostęp do systemu uzyskuje się na wiele sposobów np. przez przeglądarkę internetową, jako użytkownik systemu Windows, z innej aplikacji za pomocą technologii COM, czy za pomocą urządzeń przenośnych. USŁUGI: usługi informatyczne - projektowanie i tworzenie systemów teleinformatycznych na zamówienie, analizy i audyty systemów informatycznych, serwis systemów informatycznych, integracja rozwiązań informatycznych, optymalizacja działania systemów informatycznych, outsourcing usług informatycznych, audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych. usługi wdrożeń i serwisu - usługi instalacyjne i wdrożeniowe infrastruktury teleinformatycznej, kontrola sprzętu komputerowego i audyt złożonych środowisk informatycznych, rozszerzona administracja bazami danych, utrzymanie oprogramowania własnego i firm trzecich, usługi gwarancyjne i pogwarancyjne infrastruktury teleinformatycznej, kompleksowa obsługa infrastruktury IT. 6

9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 audyty i ekspertyzy - audyty projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, ekspertyzy i prace doradcze z zakresu ochrony środowiska, doradztwo i konsulting w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania ze środków pomocowych, przygotowywanie dokumentacji wniosków o dofinansowanie projektów, prowadzenie szkoleń e-learning. usługi hostingowe świadczone w ramach wydzielonej marki Webserwer.pl - oferowane są 4 rodzaje serwerów wirtualnych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. 4. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I DOSTAWCACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W 2009 roku spółki Grupy Kapitałowej WASKO S.A. nie prowadziły działalności eksportowej - uzyskane przychody ze sprzedaży zostały w całości zrealizowane na rynku krajowym. Największą grupę odbiorców oferowanych przez Grupę Kapitałową WASKO S.A. produktów, usług i towarów były przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne, które zakupiły od Grupy towary, produkty i usługi za łączną kwotę prawie 75 mln zł, co stanowiło 30,7% całej skonsolidowanej sprzedaży uzyskanej w 2009 roku. Pozostałą grupą odbiorców Grupy były instytucje z sektora administracji rządowej i samorządowej, gdzie sprzedano produkty, usługi i towary za kwotę 65,7 mln zł, co stanowiło 26,9 % ogółu przychodów ze sprzedaży oraz przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego, gdzie sprzedano produkty, usługi i towary za łączną kwotę 65,4 mln zł, co stanowiło 26,8 % ogółu przychodów ze sprzedaży. Więcej informacji dotyczących rynków zbytu zawiera także nota nr 11 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za 2009 rok. Rynek zbytu Wartość tys. zł Udział % Wartość tys. zł Udział % Telekomunikacja ,8% ,5% Administracja rządowa i samorządowa ,9% ,2% Bankowość i ubezpieczenia ,0% ,7% Sektor Paliwowo Energetyczny ,5% ,6% Edukacja ,4% ,7% Ochrona Zdrowia ,7% ,1% Pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne ,7% ,2% RAZEM ,0% ,0% Spółki Grupy Kapitałowej WASKO S.A. współpracują z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami sprzętu komputerowego i oprogramowania. W roku 2009 największym dostawcą podmiotów Grupy była spółka Tech Data Polska Sp. z o.o., od której zakupione zostały towary o wartości 14,6 mln zł, co stanowiło prawie 15% wartości sprzedanych przez Grupę towarów i materiałów. Kolejnymi dostawcami pod względem wielkości dokonanych w 2009 zakupów były następujące firmy: Action S.A., DNS Polska Sp. z o.o. oraz EMC Computer Systems Austria GmbH. Łącznie zakupiony od wymienionych czterech podmiotów sprzęt komputerowy stanowił 40,5% wartości sprzedanych przez Grupę Kapitałową WASKO S.A. towarów i materiałów. Zdaniem Zarządu WASKO S.A., ani obecnie, ani też w perspektywie najbliższego roku, nie wystąpi zagrożenie uzależnienia Spółki i jej Grupy Kapitałowej od któregokolwiek z odbiorców i dostawców. 7

10 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W 2009 ROKU Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: Produkt/usługa 2009r 2008r Systemy informatyczne oraz usługi analitycznoprogramistyczne Utrzymanie i serwis sprzętu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej oraz serwis oprogramowania Wartość udział Wartość udział w tys. zł % w tys. zł % % % % % Sprzedaż pozostałych usług % % Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania % % RAZEM % % Przychody ze sprzedaży produktów własnych podmiotów Grupy Kapitałowej - systemów i usług informatycznych, usług serwisowych oraz pozostałych usług, stanowiły łącznie 52% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2009 roku. Z jednej strony powodem zmiany struktury sprzedaży był spadek o 59 % zamówień i kontraktów na dostawy sprzętu komputerowego wywołany skutkami osłabienia koniunktury gospodarczej, z drugiej strony na zmianę struktury sprzedaży wpływ miało istotne zwiększenie sprzedaży usług serwisowych oraz pozostałych usług, dzięki czemu poziom sprzedaży produktów własnych i usług świadczonych przez Grupę wzrósł o blisko 6% w stosunku do roku KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2009 I OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ Struktura Struktura Różnica Zmiana AKTYWA Aktywa trwałe ,64% ,56% ,93% Rzeczowe aktywa trwałe ,14% ,01% ,34% Wartości niematerialne ,92% ,88% ,25% Aktywa finansowe ,20% ,12% 84 2,92% Pozostałe aktywa ,38% ,55% ,95% Aktywa obrotowe ,36% ,44% ,13% Zapasy ,13% ,40% ,36% Należności handlowe i pozostałe ,57% ,06% ,93% Rozliczenia międzyokresowe 664 0,27% ,46% ,54% Pozostałe aktywa finansowe ,09% ,89% ,64% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,30% ,62% ,76% A k t y w a r a z e m % % ,31% 8

11 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 PASYWA Struktura Struktura Różnica Zmiana Kapitał własny ,78% ,97% ,81% Kapitał podstawowy ,89% ,22% Pozostałe kapitały rezerwowe ,92% ,78% ,18% Zyski zatrzymane ,80% ,60% ,79% Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych ,17% ,37% ,29% Zobowiązania długoterminowe ,87% ,28% ,62% Rezerwy ,83% ,35% ,94% Pozostałe zobowiązania długoterm ,04% ,92% ,70% Zobowiązania krótkoterminowe ,35% ,76% ,56% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,03% ,34% ,09% Pozostałe zobowiązania krótkoterm ,28% ,36% ,87% Rozliczenia międzyokresowe ,72% ,69% ,07% Rezerwy ,32% ,37% 70 2,20% P a s y w a r a z e m % % ,31% W porównaniu do stanu na koniec roku 2008, na dzień 31 grudnia 2009 roku w skonsolidowanym bilansie Grupy nie wystąpiły znaczące zmiany, a struktura głównych jego pozycji, zarówno po stronie aktywów jak i pasywów została zachowana. Na dzień r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wyniosła tys. zł, co oznacza jej wzrost w stosunku do ubiegłego roku o kwotę tys. zł, czyli o 6,31%. Wzrost aktywów spowodowany był głównie zwiększeniem wartości aktywów obrotowych - o 10,13%, w tym zwiększeniem stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (wzrost o 115,76%) oraz pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych (wzrost o 32,64%). Aktywa trwałe wzrosły w analizowanym okresie o 1,93%. Zmiany w ramach tych aktywów to przede wszystkim wzrost o 50,25% pozycji Wartości niematerialne i prawne spowodowany między innymi zakończeniem prac rozwojowych nad nowymi produktami i stosownym przeksięgowaniem ich wartości z pozycji rzeczowe aktywa trwałe. Strukturę aktywów na koniec 2009 roku prezentuje poniższy wykres: Struktura aktywów Grupy WASKO S.A. w latach % 90% 80% 70% 60,90% 53,44% 55,36% 60% 50% 40% 76,15% 78,09% aktywa obrotowe aktywa trwałe 30% 20% 39,10% 46,56% 44,64% 10% 23,85% 21,91% 0%

12 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Struktura pasywów Grupy WASKO S.A. w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25,00% 27,76% 34,35% 51,90% 5,30% 44,89% 4,28% 2,87% 3,14% 5,10% 69,70% 67,97% 62,78% 51,98% 43,00% zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania długoterminowe kapitały własne Po stronie pasywów w przeciągu 2009 roku do największych zmian doszło przede wszystkim w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług, które wzrosły o 32,09%. Łączna wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej WASKO S.A. na koniec 2009 roku wyniosła tys. zł i uległa zwiększeniu w stosunku do ich wartości na koniec 2008 roku o 23,53%. Głównym składnikiem tych zobowiązań były zobowiązania krótkoterminowe, które wraz z krótkoterminowymi rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi stanowiły ponad 92,28% zobowiązań ogółem. Kształtowanie się struktury zobowiązań w ostatnich latach obrotowych prezentuje poniższy wykres. Struktura zobowiązań Grupy WASKO S.A. w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 90,96% 82,68% 93,47% 86,65% 92,28% zobowiązania krótkoterminowe 40% 30% 20% zobowiązania długoterminowe 10% 0% 17,32% 9,04% 13,35% 6,53% 7,72% Rezerwy na zobowiązania stanowiły 28,85% zobowiązań długoterminowych, natomiast pozostała część to zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu siedziby WASKO S.A. w Gliwicach. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła tys. zł, to jest o tys. zł więcej niż w okresie poprzednim. Na zobowiązania krótkoterminowe składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług (69,96% sumy zobowiązań krótkoterminowych i rezerw), pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (15,38% sumy krótkoterminowych i rezerw), rozliczenia międzyokresowe (10,83% sumy krótkoterminowych i rezerw) i krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania (3,83% sumy krótkoterminowych i rezerw). 10

13 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY 2009 Wyszczególnienie 2009 Struktura 2008 Struktura Różnica Zmiana Przychody ze sprzedaży ogółem ,00% ,00% ,97% Koszty własne sprzedaży ,78% ,23% ,59% Zysk brutto na sprzedaży ,22% ,77% ,57% Pozostałe przychody operacyjne ,67% 885 0,22% ,41% Koszty sprzedaży ,96% ,82% ,52% Koszty ogólnego zarządu ,48% ,68% ,43% Pozostałe koszty operacyjne ,31% ,61% ,58% Zysk na działalności operacyjnej 336 0,14% ,88% ,31% Przychody finansowe ,78% ,94% ,38% Koszty finansowe ,91% ,34% ,30% Zysk brutto ,00% ,46% ,48% Zysk netto ,45% ,45% ,11% Łączna wartość przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2009 wyniosła tys. zł i była niższa w stosunku do roku 2008 o 39,97%. Tak znaczący spadek przychodów spowodowany był efektem spowolnienia gospodarczego w Polsce, spadkiem zamówień na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wysoką bazą porównawczą przychodów uzyskanych w roku Koszty własne sprzedaży spadły w analizowanym okresie w stopniu porównywalnym do spadku przychodów tj. o 39,59%. W związku ze spadkiem przychodów ze sprzedaży zysk brutto na sprzedaży w 2009 roku wyniósł tys. zł i był mniejszy od zysku brutto na sprzedaży osiągniętego w ubiegłym roku o 42,57%. Dodatkowym czynnikiem wypracowania niższego skonsolidowanego zysku ze sprzedaży brutto było poniesienie przez WASKO S.A. większych od założonych w budżecie kosztów realizacji kilku umów oraz nie wykazanie przychodów dotyczących realizacji kontraktu, na który utworzona została rezerwa w wysokości tys. zł z tytułu prawdopodobnych przyszłych zobowiązań. W Grupie utrzymana została jednak dyscyplina budżetowa w zakresie skonsolidowanych kosztów ogólnych, co spowodowało, że łączna wartość kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w 2009 roku zmniejszyła się o prawie 8,4% i wyniosła tys. zł, to jest o tys. zł mniej niż przed rokiem. Ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych spowodowało, że zysk na działalności operacyjnej za 2009 rok osiągnął niewielką w porównaniu do roku 2008 wartość i wyniósł 336 tys. zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu dodatniego salda przychodów i kosztów finansowych, które wyniosło tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń podatkowych w 2009 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie tys. zł, to jest o 92,11% mniej niż w roku KOMENTARZ DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2009 roku z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wygenerowała środki pieniężne w wysokości tys. zł, to jest o tys. zł mniej niż w 2008 roku. Największą część wypracowanych przepływów operacyjnych stanowiła korzystna z punktu widzenia wydatków pieniężnych zmiana stanu zobowiązań (o 20,6 mln zł) oraz wyższa niż w roku 2008 amortyzacja środków trwałych (11,0 mln zł). Działalność inwestycyjna w roku 2009 zakończyła się ujemnymi przepływami finansowymi w kwocie tys. zł, głównie w wyniku zwiększenia stanu rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych o kwotę tys. zł, będącego m.in. konsekwencją opisanego w części dotyczącej bilansu zakończenia prac rozwojowych nad nowymi produktami i stosownym przeksięgowaniem ich wartości z pozycji rzeczowe aktywa trwałe oraz w wyniku udzielenia pożyczek w kwocie tys. zł. 11

14 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Działalność finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w 2009 roku charakteryzowała się zmniejszeniem stanu środków pieniężnych Grupy w kwocie tys. zł, co spowodowane zostało głównie wypłatą dywidendy akcjonariuszom WASKO S.A. za rok 2008, spłatą przez WASKO S.A. zobowiązań leasingowych i kredytów w rachunku bieżącym. W odniesieniu do sytuacji na koniec 2008 roku stan środków pieniężnych całej Grupy zwiększył się o tys. zł do kwoty tys. zł. ANALIZA WSKAŹNIKOWA RENTOWNOŚCI, PŁYNNOŚCI I ZADŁUŻENIA RENTOWNOŚĆ Marża brutto 12,22% 12,61% 18,11% 15,46% Rentowność brutto na działalności handlowej 16,48% 9,38% 7,50% 6,19% Rentowność operacyjna 0,14% 4,88% 8,90% 6,40% Rentowność EBITDA 4,63% 6,87% 10,73% 9,00% Rentowność brutto 1,00% 4,46% 9,45% 6,82% Rentowność netto 0,45% 3,45% 7,46% 5,48% Rentowność kapitałów własnych ROE 0,71% 9,09% 22,15% 11,47% Marża brutto (stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży), Rentowność brutto na działalności handlowej (stosunek zysku ze sprzedaży towarów do przychodów ze sprzedaży towarów), Rentowność operacyjna (stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży), Rentowność EBITDA (stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży), Rentowność brutto (stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży), Rentowność netto (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży), Rentowność kapitałów własnych ROE (stosunek zysku netto z danego okresu do kapitałów własnych, obliczanych jako średnia z wartości kapitałów własnych na początek i koniec danego okresu). PŁYNNOŚĆ Wskaźnik płynności bieżącej 1,61 1,93 1,74 2,43 Wskaźnik płynności podwyższonej 1,52 1,77 1,66 2,32 Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe), Wskaźnik płynności podwyższonej ( (aktywa obrotowe-zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe). ZADŁUŻENIE Wskaźnik ogólnego zadłużenia 37,22% 32,03% 48,02% 30,46 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 60,42% 46,99% 92,40% 43,80 Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do pasywów ogółem), Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej). Wskutek pogorszenia się koniunktury gospodarczej w całym 2009 roku, znaczącego spadku przychodów i poziomu wyniku finansowego, obniżeniu uległy wszystkie wskaźniki rentowności. Pomimo tego sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest bardzo stabilna - utrzymywany jest bezpieczny poziom płynności finansowej oraz bezpieczny poziom zadłużenia mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia. Wszystkie zobowiązania całej Grupy, zarówno wobec partnerów handlowych, jak i pracowników oraz zobowiązania publicznoprawne regulowane są w sposób terminowy. 12

15 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Dostępne środki pieniężne przez podmioty z Grupy są alokowane w instrumenty finansowe (obligacje korporacyjne) oraz pożyczki o stopie zwrotu wyższej niż instrumenty finansowe dostępne na rynku. Środki te zapewniają działalność operacyjną oraz finansowanie inwestycji bez konieczności zasilania kapitałem obcym. Zdaniem Zarządu WASKO S.A. brak jest w chwili obecnej oraz w perspektywie najbliższego roku jakichkolwiek zagrożeń dla funkcjonowania Spółki i jej spółek z Grupy. 7. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH Na dzień roku pozycje pozabilansowe występowały w postaci zobowiązań i należności warunkowych, przy czym ani jedne, ani drugie nie miały charakteru znaczących. Po stronie zobowiązań warunkowych o łącznej wartości 12,6 mln zł największą pozycję stanowiły gwarancje należytego wykonania umów na kwotę 8,3 mln zł. Pozostałe zobowiązania to: gwarancje przetargowe (1,2 mln zł), poręczenia (271 tys. zł) oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji przez WASKO S.A. umowy w postaci weksli (2,8 mln zł). W ciągu 2009 roku zobowiązania warunkowe uległy istotnemu zmniejszeniu. Wartość udzielonych przez WASKO S.A. gwarancji spadła o ponad 33%, a wystawionych przez Spółkę weksli o 80%, co głównie wynikało z zakończenia realizacji kilku kontraktów oraz upływem okresów gwarancyjnych powodując wygaśnięcie części zobowiązań warunkowych. Aktywa warunkowe wykazane na koniec 2009 roku osiągnęły wartość 302 tys. zł i składały się na nie głównie wystawione na rzecz WASKO S.A. weksle na kwotę 233 tys. zł, gwarancje prawidłowego wykonania umów (46 tys. zł) i gwarancje płatności (22 tys. zł). Wartość gwarancji wystawionych na rzecz WASKO S.A. zmniejszyła się w porównaniu do stanu na koniec roku 2008 o 90%, a weksli obcych o ponad 36%. 8. OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Zarząd WASKO S.A. wyodrębnił następujące potencjalne zagrożenia i ryzyka dla poprawnego funkcjonowania i rozwoju Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2010: Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą Polski Na efektywność działalności prowadzonej przez podmioty Grupy Kapitałowej WASKO S.A. istotny wpływ ma aktualna i przyszła koniunktura gospodarcza w Polsce. Ocena przedsiębiorców bieżęcej sytuacji makro i mikroekonomicznej oraz ich oczekiwania co do kształtowania się perspektyw i możliwości rozwoju gospodarki i prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, to czynniki, od których często uzależniony jest poziom wydatków inwestycyjnych na produkty i usługi oferowane przez Grupę. Pomimo, że polska gospodarka obroniła się przed światowym kryzysem finansowym, to jednak znaczące spowolnienie tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto, wzmożona ostrożność przedsiębiorców, skutkująca wstrzymaniem lub opóźnieniem decyzji inwestycyjnych w infrastrukturę IT oraz dużo mniejsza niż w latach poprzednich liczba zamówień publicznych w tym zakresie, negatywnie wpłynęły na poziom przychodów ze sprzedaży całej Grupy w 2009 roku. Opóźniające się ożywienie gospodarcze, pojawienie się nowych zagrożeń lub złych tendencji w polskiej gospodarce, niewątpliwie stanowi istotną barierę dla dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu Grupy Kapitałowej WASKO S.A. obserwowanego w latach poprzednich. Ryzyko pozyskiwania nowych kontraktów w sektorze administracji publicznej Znacząca część przychodów Grupy Kapitałowej WASKO S.A. uzyskiwana jest z sektora administracji rządowej i samorządowej. Pozyskiwanie zamówień w tym sektorze odbywa się w drodze przetargów publicznych, w których podmioty z Grupy konkurują z międzynarodowymi koncernami oraz największymi krajowymi firmami informatycznymi. Duża konkurencja wymusza konieczność stosowania na tym rynku odpowiednio dostosowanych marż. Ponadto istniejące przepisy powodują, że istnieje ryzyko odrzucania ofert z powodów formalno-prawnych lub przeciągania procesów przetargowych z powodu protestów ze strony innych oferentów. 13

16 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest świadczenie usług informatycznych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. Specyfika tej działalności polega m.in. na opracowywaniu i wdrażaniu oprogramowania, jego integracji oraz umiejętności oferowania klientowi końcowemu kompleksowych i często skomplikowanych rozwiązań informatycznych. W tego typu działalności istotne jest umiejętne oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania danego projektu informatycznego i jego łącznych kosztów. Ponieważ przyjętym na rynku standardem jest stosowanie w umowach zapisów związanych z przysługującymi klientom możliwościami naliczania kar umownych, a także żądaniem wnoszenia zabezpieczeń właściwej realizacji kontraktów - ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych uważane jest za jedno z najbardziej istotnych. Spółki z Grupy starają się minimalizować powyższe ryzyko poprzez właściwe zarządzanie projektami, optymalny dobór kompetentnych managerów projektów, zespołów wykonawczych oraz poprzez ciągły monitoring wykonywanych etapów realizowanych projektów i ich zgodności z założonymi harmonogramami i budżetem. Ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych Oferowanie nowych rozwiązań technologicznych jest niezbędne dla utrzymania i poprawiania pozycji rynkowej, rozwoju i wzrostu podmiotów z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Dokonujący się błyskawiczny postęp technologiczny wymusza stosowanie nowych rozwiązań i produktów z nimi związanych. Niezbędne jest nieustanne prowadzenie prac rozwojowych oraz ponoszenie kosztów opracowań, projektów i prototypów. Istnieje uzasadnione ryzyko, iż nie wszystkie prace zakończą się sukcesem oraz że nie każdy nowy produkt zostanie zaakceptowany przez rynek, a poniesione koszty zwrócą się. Grupa Kapitałowa posiada rozbudowany i doświadczony zespół inżynierski, dzięki czemu oferowane nowe rozwiązania są konkurencyjne, co sprawia, że ryzyko to, choć jest realne, nie stanowi istotnego zagrożenia w działalności spółek Grupy. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Produkty oferowane przez Grupę to produkty, które powstały w oparciu o doświadczenie i know-how należące do pracowników. Utrzymanie dobrej pozycji rynkowej wymaga ciągłych działań rozwojowych, co związane jest bezpośrednio z posiadaniem kompetentnej kadry pracowniczej, która w poprawny sposób będzie zdolna realizować te procesy. W związku z dużym popytem na doświadczoną kadrę informatyczną, pochodzącym zarówno od krajowych, konkurencyjnych podmiotów działających w branży IT, jak i generowany ze strony zagranicznych koncernów otwierających swoje oddziały w Polsce, istnieje ryzyko odejścia z podmiotów Grupy kluczowych pracowników, a także konieczność pozyskiwania nowych specjalistów o odpowiednim doświadczeniu i zasobach wiedzy. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację kadrową i poprzez odpowiednią politykę w tym zakresie, także politykę socjalną, stara się to ryzyko w możliwie największym stopniu ograniczać. Pewną pomocą w zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka jest obecna słabsza koniunktura gospodarcza i większa niepewność na rynku pracy. Ryzyko konkurencji w branży IT Grupa WASKO S.A. funkcjonuje na niezwykle konkurencyjnym rynku, zarówno, jeśli chodzi o rynek oprogramowania i usług informatycznych, jak i rynek związany z dostarczaniem szeroko rozumianego sprzętu komputerowego. Obserwowany jest proces konsolidacji podmiotów krajowych, przejmowania przez spółki zagraniczne polskich podmiotów z branży IT oraz umacnianie pozycji międzynarodowych przedsiębiorstw IT na polskim rynku. Oczekuje się, że proces ten będzie w przyszłości kontynuowany. Duże skonsolidowane firmy informatyczne stanowią silniejszą konkurencję w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze administracji rządowej i samorządowej. Podmioty te dysponują lepszym dostępem do nowych technologii, posiadają zwykle wyższe budżety na działalność badawczo-rozwojową oraz marketing. Często są także skłonne minimalizować własne marże, celem zdobycia rynku i eliminacji konkurencji. Wszystko to może w przyszłości spowodować obniżenie poziomu uzyskiwanych marż i może wpłynąć bezpośrednio na osiągane zyski przez podmioty z Grupy. 14

17 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Kapitałowej WASKO S.A. od klientów sektora telekomunikacyjnego w tym Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A. WASKO S.A. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej WASKO S.A. od kilkunastu lat współpracuje z Telekomunikacją Polską S.A. i podmiotami należącymi do jej grupy kapitałowej. W ciągu całego tego okresu spółka ta pozostaje jednym z kluczowych odbiorców systemów i usług informatycznych oferowanych dla sektora telekomunikacyjnego. W wypadku zakończenia współpracy z WASKO S.A. przez podmioty z Grupy TP S.A. możliwe stałoby się przejściowe obniżenie skonsolidowanych wyników finansowych. 9. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ZNACZĄCYCH UMÓW W 2009 R. ORAZ DO MOMENTU SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA Podpisanie umowy ramowej z Telekomunikacją Polską S.A. na usługi IT Zarząd WASKO S.A. poinformował, że w dniu 23 marca 2009 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę ramową z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie określającą warunki, na których WASKO S.A. będzie wykonywać na rzecz TP S.A. usługi informatyczne obejmujące między innymi prace programistyczne, wdrożeniowe i konsultingowe w zakresie IT. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2011 roku. Według szacunków Zarządu Spółki wartość zleceń otrzymanych w związku z podpisaną umową może wynieść około 45 milionów złotych. Umowa przewiduje kary umowne, w tym karę w wysokości 25% wartości danego zlecenia za przekroczenie terminu jego realizacji o więcej niż 30 dni. ( , RB 7/2009) Zamówienie od ACTION S.A. na dostawę sprzętu komputerowego za 6,1 mln zł Zarząd WASKO SA poinformował o otrzymaniu zamówienia od ACTION S.A. na dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości 6,1 mln zł (netto). Zamówienie zostało w całości zrealizowane. ( , RB 9/2009) Podjęcie decyzji o połączeniu WASKO S.A. ze spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Zarząd WASKO.A. poinformował o podjęciu decyzji o połączeniu WASKO S.A. na zasadach art pkt 1 k.s.h. z jej jednoosobową spółką zależną mającą siedzibę w Warszawie i działającą pod nazwą HOSTINGCENTER Sp. z o.o. ( , RB 10/2009) Podpisanie ramowej umowy na wdrożenie systemu informatycznego i usługi serwisowe o wartości 35 mln zł. Zarząd WASKO S.A. poinformował, o podpisaniu ramowej umowy z partnerem krajowym, której przedmiotem jest wdrożenie przez WASKO S.A. systemu informatycznego oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej. Umowa została zawarta na okres czterech lat, a jej łączna wartość szacowana jest na około 35 mln zł. ( , RB 16/2009) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd WASKO S.A. poinformował o złożeniu w dniu 30 czerwca 2009 r. przez Pana Marcina Juzonia - Członka Rady Nadzorczej Spółki rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. Pan Marcin Juzoń był Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A. od 23 stycznia 2002 roku. ( , RB 18/2009) 15

18 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKOS.A. w dniu 30 czerwca 2009 r. W dniu 30 czerwca 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które: rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za rok obrotowy 2008, dokonało podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 i postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 4 groszy na jedną akcję, rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2008, udzieliło absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 członkom Rady Nadzorczej, rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku oraz udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008, dokonało zmiany treści Statutu Spółki, powołało Pana Andrzeja Gdulę do Rady Nadzorczej WASKO S.A., podjęło uchwałę w sprawie połączenia WASKO S.A. i Hostingcenter Sp. z o.o. ( , RB 19/2009) Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję. W dniu 30 czerwca 2009 roku w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na nową kadencję, która zgodnie ze Statutem WASKO S.A. będzie trwała dwa lata, to jest do roku Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powołane zostały te same osoby, będące Członkami Zarządu przed wygaśnięciem mandatów. ( , RB 21/2009) 22/2009 Wybór Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta WASKO S.A. W dniu 30 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta Spółki. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dokona przeglądu sprawozdania finansowego WASKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze 2009 i 2010 roku oraz dokona badania sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2009 i ( , RB 22/2009) Podpisanie umowy z Centrum Ratownictwa Gliwice Zarząd WASKO S.A. poinformował, że w dniu r. Spółka jako Lider Konsorcjum z udziałem firm: ZIR z siedzibą w Bytomiu, SSI S.A. z siedzibą w Kobierzycach i ELIPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zawarła umowę z Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach na wykonanie zadania pt. "System monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice wykorzystaniem wielozadaniowego systemu radiowego WiMAX wraz z kompletną infrastrukturą techniczną", którego celem jest wykonanie sieci monitorowania infrastruktury miejskiej w mieście Gliwice wraz z podłączeniem jej do trzech skrzyżowań drogowych w centrum miasta. Wartość podpisanej umowy wyniosła 6,2 mln zł brutto. Umowa została wykonana w całości. ( , RB 24/2009) 16

19 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Postanowienie Sądu Rejonowego o połączeniu WASKO S.A. ze spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Zarząd WASKO.A. poinformował, że Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał w dniu 31 sierpnia 2009 roku postanowienie o połączeniu WASKO S.A. z jej spółką zależną, mającą siedzibę w Warszawie i działającą pod nazwą HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Połączenie zostało przeprowadzone w drodze przejęcia HOSTINGCENTER Sp. z o.o. na zasadach art pkt 1 k.s.h. WASKO S.A. była właścicielem 100% udziałów przejętej spółki. HOSTINGCENTER Sp. z o.o. świadczyła usługi kolokacji szaf i serwerów oraz usługi teletransmisyjne i telekomunikacyjne związane z tranzytem ruchu telefonicznego i telefonią internetową VOIP. Celem połączenia było ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem odrębnego podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, świadczącego usługi w całości objętych przedmiotem działalności podmiotu dominującego. ( , RB 25/2009) 10. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH WASKO S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ INWESTYCJACH I METODACH ICH FINANSOWANIA W skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wchodzą dwie spółki zależne: ISA Sp. z o.o. i PROSAP Sp. z o.o. oraz jedna spółka stowarzyszona: Szulc-Efekt Sp. z o.o. W roku 2009 WASKO S.A. połączyła się ze swoją jednoosobową spółka zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. oraz dokonała inwestycji kapitałowej w zakup i objęcie udziałów spółki PROSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w wyniku czego WASKO S.A. posiada obecnie 80 % udziałów tej spółki i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Inwestycja ta została w całości sfinansowana ze środków własnych WASKO S.A. Zarząd WASKO S.A. nie planuje w roku 2010 inwestycji związanych z zakupem udziałów lub akwizycją innych przedsiębiorstw. Częścią organizacji przedsiębiorstwa WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest również sieć 15 oddziałów WASKO S.A. zlokalizowanych w największych miastach Polski - szczegółowa lokalizacja oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Zestawienie podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z WASKO S.A.: SPÓŁKA udział w kapitale zakładowym PROSAP Sp. z o.o. 80,00% ISA Sp. z o.o. 50,86% Szulc-Efekt Sp. z o.o. 29,95% Security System Integration S.A. 12,04% 11. INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE W 2009 roku podmiot dominujący WASKO S.A. zawarł szereg transakcji z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości 14,4 mln zł. Transakcje te miały rutynowy charakter i zawierane były na warunkach rynkowych. Więcej szczegółowych informacji na temat transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawionych zostało w punkcie numer 41 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok

20 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH W 2009 ROKU KREDYTACH I POŻYCZKACH Na dzień 31 grudnia 2009 roku WASKO S.A. nie była stroną umów kredytowych, za wyjątkiem umów o kredyt w rachunku bieżącym zawartych z bankami, które prowadzą na rzecz Spółki rachunki bankowe bieżące i pomocnicze. Łączna wysokość linii kredytowych wynosi 22,8 mln zł, przy czym na dzień 31 grudnia 2009 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazano wartość zobowiązań kredytowych w wysokości 180 tys. zł powstałych w wyniku zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym przez spółkę zależną PROSAP Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat zobowiązań finansowych przedstawione zostały w punkcie 35 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 13. INFORMACJE O UDZIELONYCH W 2009 ROKU POŻYCZKACH Na koniec 2009 roku wszystkie udzielone przez WASKO S.A. pożyczki miały charakter krótkoterminowy. Stan udzielonych przez WASKO S.A. pożyczek (w tys. zł): Wyszczególnienie Pożyczki długoterminowe w tym dla podmiotów powiązanych Pożyczki krótkoterminowe w tym dla podmiotów powiązanych Razem Więcej informacji dotyczących pożyczek zawiera nota (pożyczki krótkoterminowe) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WASKO S.A. 14. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2009 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Zestawienie udzielonych gwarancji wg przedmiotu zabezpieczenia (w tys. zł): Wyszczególnienie struktura struktura Gwarancje należytego wykonania umów ,31% ,79% Gwarancje przetargowe ,69% ,21% Razem ,00% ,00% Suma stanu zobowiązań z tytułu gwarancji zmniejszyła się w stosunku do stanu na roku o 33,39%. W ciągu 2009 roku Grupie Kapitałowej WASKO S.A. nie udzielano poręczeń. Natomiast WASKO S.A. udzieliło poręczenia, którego stan na dzień bilansowy roku wynosił 271 tys. zł. W lutym 2010 roku zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia wygasło. 18

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo