Szanowni Akcjonariusze,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Akcjonariusze,"

Transkrypt

1 Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty i wyczerpujący zapoznać się z działalnością Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie, dokonać analizy jej obecnej sytuacji finansowej oraz rzetelnie ocenić perspektywy jej działalności. Na tle lat poprzednich rok 2009 był dla Grupy Kapitałowej WASKO S.A. okresem trudnym, bowiem kryzys w gospodarce światowej i znaczące obniżenie tempa rozwoju gospodarczego w Polsce, spowodowały spadek zamówień na sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz usługi będące istotnym źródłem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Z powodu wymienionych czynników zmniejszyła się ilość otwieranych postępowań przetargowych w sektorze administracji rządowej i samorządowej, co także wpłynęło znacząco na obniżenie przychodów uzyskanych przez Grupę w tym okresie, których wartość w porównaniu do roku 2008 obniżyła się prawie o 40%. W roku 2009 pojawiły się również dodatkowe okoliczności, mające bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki finansowe, do których zaliczyć należy opóźnienia realizowanych przez WASKO S.A. kontraktów, czego skutkiem było obciążenie Spółki karą umowną oraz zakończenie realizacji niektórych umów powyżej ustalonych budżetów kosztowych. Specyfiką działalności Grupy WASKO S.A. jest fakt, iż podejmuje się ona często wykonania trudnych, ambitnych i zaawansowanych technologicznie zadań, co z jednej strony pozwala uczestniczyć w unikalnych projektach innowacyjnych i zdobywać cenne doświadczenie, ale z drugiej strony działania te obarczone są pewnym ryzykiem niepowodzenia, mającego wpływ na osiągane wyniki finansowe, co miało miejsce w roku Pomimo trudności, które pojawiły się na rynku w ubiegłym roku obrotowym w działalności Grupy Kapitałowej oraz utrzymującego się przez cały 2009 rok spadku koniunktury gospodarczej, Grupa WASKO S.A. zrealizowała w całości założony program inwestycyjny przeznaczając łącznie na inwestycje prawie 19 mln zł, w tym na finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz rozwój dotychczasowych i nowych produktów. W roku 2010 Zarząd WASKO S.A. planuje kontynuować realizację programu inwestycyjnego, choć w mniejszym zakresie, który powinien jednak zaprocentować w przyszłości wprowadzeniem na rynek nowych produktów. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. w dalszym ciągu pozostaje w dobrej kondycji finansowej. Brak zadłużenia, wysoki poziom kapitałów własnych i odpowiedni poziom środków finansowych pozwalają na prowadzenie działalności operacyjnej Grupy oraz samodzielne finansowanie zaplanowanych inwestycji. W ocenie Zarządu WASKO S.A. perspektywy dla rynku informatycznego w roku 2010 poprawiają się, a cenne doświadczenia wyniesione z działalności Grupy w latach poprzednich sprawią, że wyniki finansowe, które zostaną wypracowane w bieżącym roku obrotowym, będą lepsze niż w roku 2009, czego życzę sobie, wszystkim akcjonariuszom, pracownikom i współpracownikom WASKO S.A. Z poważaniem, Wojciech Wajda Prezes Zarządu

2 Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2009

3 SPIS TREŚCI 1. WYJAŚNIENIE WSTĘPNE OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 3 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH GRUPY KAPITAŁOWEJ INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I DOSTAWCACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W 2009 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2009 I OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ZNACZĄCYCH UMÓW W 2009 R. ORAZ DO MOMENTU SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH WASKO S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ INWESTYCJACH I METODACH ICH FINANSOWANIA INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH W 2009 ROKU KREDYTACH I POŻYCZKACH INFORMACJE O UDZIELONYCH W 2009 ROKU POŻYCZKACH INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2009 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI, A PUBLIKOWANYMI WCZEŚNIEJ PROGNOZAMI FINANSOWYMI OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI WASKO S.A. I ZDOLNOŚCI DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W 2009 ROKU OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ I ICH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A

4 23. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI GRUPY ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH WASKO S.A. W 2009 ROKU UMOWY ZAWARTE POMIEDZY SPÓŁKAMI GRUPY, A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA WYNAGRODZENIA WYPŁACONE, NALEŻNE LUB POTENCJALNIE NALEŻNE OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM INFORMACJE O AKCJACH I UDZIAŁACH PODMIOTÓW GRUPY WASKO S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH INFORMACJE O ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH WASKO S.A INFORMACJE O UMOWACH MOGĄCYCH W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ PROPORCJE AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. POSIADANYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I UDZIAŁÓWCÓW INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH INFORMACJE O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI DO AKCJI SPÓŁKI LUB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z TYCH AKCJI INFORMACJE O UMOWIE Z BIEGŁYM REWIDENTEM INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU WASKO S.A OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM WYJAŚNIENIE WSTĘPNE W 2009 roku WASKO S.A. uzyskała ponad 96% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A., w związku z czym niniejsze sprawozdanie może w pewnych miejscach odnosić się do danych Spółki jako podmiotu dominującego i może być zbieżne w treści ze sprawozdaniem Zarządu z działalności WASKO S.A. w roku obrotowym OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 1 stycznia 2009 roku w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wchodziły dwie spółki zależne podlegające konsolidacji: Data nabycia udziałów Spółka Ilość udziałów % w kapitale zakładowym HOSTINGCENTER Sp. z o.o ,00% ISA Sp. z o.o ,86% 31 sierpnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o połączeniu WASKO S.A. z jej spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku HOSTINGCENTER Sp. z o.o. na WASKO S.A., a w związku z faktem, iż WASKO S.A. była właścicielem wszystkich udziałów w spółce przejmowanej nie dokonywano podwyższenia kapitału zakładowego WASKO S.A. Celem połączenia było ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem odrębnego podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, świadczącego usługi w całości objętych przedmiotem działalności podmiotu dominującego. Inną zmianą w organizacji Grupy Kapitałowej WASKO S.A. było dokonanie inwestycji kapitałowej w I połowie 2009 r. w zakup i objęcie udziałów spółki PROSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w wyniku czego WASKO S.A. posiada obecnie 80 % udziałów tej spółki i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Aktualna struktura Grupy Kapitałowej WASKO S.A. przedstawia się następująco: Spółka % w kapitale zakładowym ISA Sp. z o.o. 50,86% PROSAP Sp. z o.o. 80,00% ISA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działa w branży informatycznej od stycznia 1989 roku. Przedmiotem działalności spółki jest wdrażanie zintegrowanego rozwiązania Microsoft Dynamics AX klasy ERP, projektowanie i programowanie systemów dedykowanych na platformach systemowych MS Windows, HP UNIX, IBM i-series oraz doradztwo, integracja systemów informatycznych i tworzenie oprogramowania według indywidualnych potrzeb klienta. PROSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest spółką, której podstawowym przedmiotem działalności jest tworzenie kompleksowego pakietu usług projektowo-realizacyjnych dla potrzeb obiektów przemysłowych i obiektów administracji państwowej oraz działania w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza oczyszczalni ścieków. PROSAP wykonuje także usługi związane z uruchamianiem układów automatyki oraz usługi naprawcze i serwisowe dla urządzeń elektroniki przemysłowej i użytkowej. 3

6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Ponadto WASKO S.A. posiada udziały lub akcje następujących podmiotów: Spółka % w kapitale zakładowym Szulc-Efekt Sp. z o.o. 29,95% Security System Integration S.A. 12,04% Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej - BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Security System Integration S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa dla budownictwa komercyjnego. Do klientów spółki działającej od 2004 roku należą m.in. sieć hipermarketów Kaufland, TESCO, dystrybutorzy sprzętu komputerowego: AB S.A. i ABC Data, firmy kurierskie UPS, a także Masterlink, Zakłady Mięsne DUDA S.A oraz Gazoprojekt S.A (spółka PGNiG). Spółka jest również autorem i dostawcą Stadionowego Sytemu Kontroli Wejść. Akcje SSI S.A. notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH GRUPY KAPITAŁOWEJ Przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest świadczenie kompleksowych usług informatycznych, integracyjnych i serwisowych, sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, oferowanie rozwiązań z zakresu automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz projektowanie i wykonawstwo zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Odbiorcami tych produktów i usług są średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, instytucje finansowe oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej. Do podstawowych produktów i usług znajdujących się w ofercie podmiotów Grupy Kapitałowej WASKO S.A. należą: PRODUKTY: KOBAT-Kolektor informatyczny system mediacji i kolekcji danych automatyzujący procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe oraz dane z pomiarów ruchowych). Źródłem danych mogą być również inne urządzenia, systemy kolekcji i systemy bazodanowe rejestrujące dane na potrzeby prowadzenia rozliczeń dowolnych mediów. System może zbierać informacje jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując przy tym weryfikację i unifikację danych. Jest również źródłem danych dla innych systemów, takich jak: systemy bilingowe obsługi abonenta, systemy wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych, systemy wspomagania zarządzania, itp. BNP informatyczny system wspierający pracę centralnego biura numerów przeniesionych. Przechowuje informacje o przynależności numerów i zakresów numeracyjnych do operatorów telekomunikacyjnych. System ten wspomaga proces przenoszenia numerów między operatorami i centralami w ramach operatora, a ponadto ułatwia obsługę ewentualnych reklamacji z tym związanych. System może udostępniać dane dla systemów rozliczeniowych. SAD informatyczny system analiz długoterminowych służący do nadzoru i optymalizacji pracy sieci telekomunikacyjnej. System stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające i automatyzujące realizację procesów związanych z monitorowaniem, planowaniem rozwoju oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci. 4

7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 SICC system teleinformatyczny realizujący mediację danych. System oferuje kompleksową obsługę realizacji potrzeb operatorów telekomunikacyjnych w zakresie realizacji dostępu do posiadanych systemów komunikacyjnych, bez względu na ich różnorodność i obsługiwane funkcje. Elastyczna budowa oprogramowania pozwala na łatwą integrację z dowolnymi systemami informatycznymi, zarówno wykorzystującymi specyficzne interfejsy, jak i middleware (MQSeries, WebMethods, itp.). IntraTel system informatyczny, którego podstawową funkcjonalnością jest taryfikacja rekordów bilingowych (CDR) na podstawie zdefiniowanych taryf operatorskich. Dodatkowo IntraTel stanowi narzędzie służące do analizy ofert telekomunikacyjnych, pod kątem wyboru najbardziej optymalnej oferty na podstawie zdefiniowanego profilu charakterystyki generowania połączeń przez abonenta. CallMax informatyczny system typu CallCenter wspierający procesy komunikacji biznesowej. Jest rozwiązaniem pozwalającym na standaryzację form komunikacji z klientem i systematyczne podnoszenie jakości obsługi, obejmując szereg modułów funkcjonalnych, pozwalających na skuteczną i efektywną komunikację z klientami. System ułatwia obsługę klientów (helpdesk, reklamacje), sprzedaż przez telefon, reklamę i promocję nowych produktów, badania rynkowe, obsługę programów lojalnościowych, konkursów, windykację należności. OpenEye platforma informatyczna, obejmująca całą rodzinę produktów m.in. OE SCADA, OE NET, OE BMS, GAZTEL, HYDROTEL, COPYMANAGER i DZIENNIK DYSPOZYTORA, umożliwiających zarządzanie różnorodnym środowiskiem wraz z wizualizacją, monitorowaniem i rejestrowaniem danych. Platforma ta znajduje zastosowanie m.in. w następujących obszarach: automatyki kontrolno pomiarowej, gazownictwie, administrowaniu sieciami teleinformatycznymi, czy też w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie wielowarstwowej architektury platformy umożliwia integrację z dowolnymi zewnętrznymi systemami IT, skalowalność i modularność oraz pracę na wszystkich dostępnych systemach operacyjnych. PERSON system informatyczny automatyzujący procesy rejestracji danych osobowych i biometrycznych, personalizacji graficznej i elektronicznej oraz dystrybucji i wydawania dokumentów osobistych. System umożliwia produkcję dowolnych dokumentów, w tym również dokumentów zawierających dane biometryczne, zgodnych z dokumentacją ICAO nr 9303 zawierającą normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych dla paszportów i dokumentów podróży. SWD wielozadaniowa platforma informatyczna wspierająca działanie centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urządzeń i systemów. SOR platforma teleinformatyczna wspierająca obsługę ruchu pacjentów w szpitalach, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz ambulatoriach. Może współpracować z systemem SWD, wraz z którym tworzy jednorodną platformę teleinformatyczną, wspierającą obsługę zgłoszeń, zdarzeń oraz koordynację działań służb ratowniczych. MPK system informatyczny wspomagający pracę dyspozytorów w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. System umożliwia obsługę zgłoszeń od kierowców pojazdów, koordynację działań mających na celu usunięcie awarii i usterek oraz likwidację utrudnień w ruchu, zarządzanie pojazdami znajdującymi się poza zajezdniami, przeglądanie rozkładów jazdy, śledzenie aktualnej pozycji pojazdu oraz monitorowanie odstępstw od rozkładu jazdy. System ten pozwala również na ustalanie kalendarza komunikacyjnego, zarządzanie informacją wewnętrzną poprzez publikowanie informacji o zdarzeniach oraz prezentację statystyk. eurząd system informatyczny wspierający obieg dokumentów w urzędach. System umożliwia petentom sprawdzenie statusu sprawy, informuje o niezbędnych dokumentach i formalnościach. System zawiera również moduł księgi podawczej. 5

8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 IntraDOK system elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań. IntraDok wykorzystuje technologię podpisu cyfrowego, pracuje w środowisku sieciowym poprzez interfejs popularnych przeglądarek internetowych. Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie procesu wymiany informacji w przedsiębiorstwie lub w jednostce administracji publicznej, zarządzanie przepływem zadań, spraw i procesów, a także kontrola stanu ich realizacji. IntraDok może być dostosowywany do norm i procedur wewnętrznych przedsiębiorstw i organizacji. System spełnia ponadto wymagania norm rodziny ISO BIP system zarządzania treścią typu CMS wspierający prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, pozwalający na publikowanie i aktualizowanie informacji udostępnianej przez jednostki administracji rządowej i samorządowej w sieci Internet. Centrum informatyczny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. System umożliwia kształtowanie polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapewniając kontrolę dostępu do budynków i pomieszczeń oraz elektroniczną rejestrację czasu pracy, obsługę wizyt gości przedsiębiorstwa. System ten dostarcza bieżące informacje o nadzorowanych obiektach oraz miejscach pobytu pracowników i gości przedsiębiorstwa. AWIA informatyczna platforma monitorowania pojazdów. Umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji i efektywne, zdalne dysponowanie środkami transportu podłączonymi do systemu. System umożliwia dostęp do aktualnej informacji o lokalizacji pojazdów lub innych obiektów pozyskiwanej za pomocą technologii GPS/GPRS z wykorzystaniem aktualnych map Polski i Europy. AWIA wykorzystywana jest w sektorze kolejowym, umożliwiając lokalizację i elektroniczną ewidencję składów pojazdów szynowych, monitorowanie zużycia paliwa przez lokomotywy, moduł dyspozytury, moduł kontroli remontów i przeglądów kontrolnych, kontrolę czasu pracy drużyn trakcyjnych i inne funkcjonalności. HelpDesk informatyczny system wspierający obsługę zgłoszeń serwisowych, pozwalający na pełną formalną obsługę zgłoszenia od momentu przyjęcia od klienta po rozwiązanie problemu. System monitoruje stan prac nad zgłoszeniem, weryfikując czas obsługi z czasem narzuconym przez SLA (Service Level Agreement) i tym samym wspiera ewidencję zasobów przedsiębiorstwa z ich kategoryzacją. MICROSOFT DYNAMICS AX - zintegrowany system informatyczny klasy ERP II firmy Microsoft, który jest oferowany i wdrażany przez spółkę zależną ISA Sp. z o.o. jako partnera Microsoft w tym zakresie. Modułowa struktura systemu pozwala zarządzać finansami, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi, produkcją, projektami i kontaktami z klientem (CRM) oraz posiada zaawansowane narzędzia do raportowania i analiz. System w pełni optymalizuje procesy biznesowe związane z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM). Microsoft Dynamics AX wyposażony jest w pakiet narzędzi do projektowania aplikacji internetowych umożliwiający użytkownikowi szybkie i łatwe zdefiniowanie i uruchomienie serwisu internetowego. Otwartość aplikacji umożliwia komunikację z systemem z dowolnego miejsca a dostęp do systemu uzyskuje się na wiele sposobów np. przez przeglądarkę internetową, jako użytkownik systemu Windows, z innej aplikacji za pomocą technologii COM, czy za pomocą urządzeń przenośnych. USŁUGI: usługi informatyczne - projektowanie i tworzenie systemów teleinformatycznych na zamówienie, analizy i audyty systemów informatycznych, serwis systemów informatycznych, integracja rozwiązań informatycznych, optymalizacja działania systemów informatycznych, outsourcing usług informatycznych, audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych. usługi wdrożeń i serwisu - usługi instalacyjne i wdrożeniowe infrastruktury teleinformatycznej, kontrola sprzętu komputerowego i audyt złożonych środowisk informatycznych, rozszerzona administracja bazami danych, utrzymanie oprogramowania własnego i firm trzecich, usługi gwarancyjne i pogwarancyjne infrastruktury teleinformatycznej, kompleksowa obsługa infrastruktury IT. 6

9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 audyty i ekspertyzy - audyty projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, ekspertyzy i prace doradcze z zakresu ochrony środowiska, doradztwo i konsulting w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania ze środków pomocowych, przygotowywanie dokumentacji wniosków o dofinansowanie projektów, prowadzenie szkoleń e-learning. usługi hostingowe świadczone w ramach wydzielonej marki Webserwer.pl - oferowane są 4 rodzaje serwerów wirtualnych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. 4. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I DOSTAWCACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W 2009 roku spółki Grupy Kapitałowej WASKO S.A. nie prowadziły działalności eksportowej - uzyskane przychody ze sprzedaży zostały w całości zrealizowane na rynku krajowym. Największą grupę odbiorców oferowanych przez Grupę Kapitałową WASKO S.A. produktów, usług i towarów były przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne, które zakupiły od Grupy towary, produkty i usługi za łączną kwotę prawie 75 mln zł, co stanowiło 30,7% całej skonsolidowanej sprzedaży uzyskanej w 2009 roku. Pozostałą grupą odbiorców Grupy były instytucje z sektora administracji rządowej i samorządowej, gdzie sprzedano produkty, usługi i towary za kwotę 65,7 mln zł, co stanowiło 26,9 % ogółu przychodów ze sprzedaży oraz przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego, gdzie sprzedano produkty, usługi i towary za łączną kwotę 65,4 mln zł, co stanowiło 26,8 % ogółu przychodów ze sprzedaży. Więcej informacji dotyczących rynków zbytu zawiera także nota nr 11 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za 2009 rok. Rynek zbytu Wartość tys. zł Udział % Wartość tys. zł Udział % Telekomunikacja ,8% ,5% Administracja rządowa i samorządowa ,9% ,2% Bankowość i ubezpieczenia ,0% ,7% Sektor Paliwowo Energetyczny ,5% ,6% Edukacja ,4% ,7% Ochrona Zdrowia ,7% ,1% Pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne ,7% ,2% RAZEM ,0% ,0% Spółki Grupy Kapitałowej WASKO S.A. współpracują z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami sprzętu komputerowego i oprogramowania. W roku 2009 największym dostawcą podmiotów Grupy była spółka Tech Data Polska Sp. z o.o., od której zakupione zostały towary o wartości 14,6 mln zł, co stanowiło prawie 15% wartości sprzedanych przez Grupę towarów i materiałów. Kolejnymi dostawcami pod względem wielkości dokonanych w 2009 zakupów były następujące firmy: Action S.A., DNS Polska Sp. z o.o. oraz EMC Computer Systems Austria GmbH. Łącznie zakupiony od wymienionych czterech podmiotów sprzęt komputerowy stanowił 40,5% wartości sprzedanych przez Grupę Kapitałową WASKO S.A. towarów i materiałów. Zdaniem Zarządu WASKO S.A., ani obecnie, ani też w perspektywie najbliższego roku, nie wystąpi zagrożenie uzależnienia Spółki i jej Grupy Kapitałowej od któregokolwiek z odbiorców i dostawców. 7

10 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W 2009 ROKU Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: Produkt/usługa 2009r 2008r Systemy informatyczne oraz usługi analitycznoprogramistyczne Utrzymanie i serwis sprzętu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej oraz serwis oprogramowania Wartość udział Wartość udział w tys. zł % w tys. zł % % % % % Sprzedaż pozostałych usług % % Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania % % RAZEM % % Przychody ze sprzedaży produktów własnych podmiotów Grupy Kapitałowej - systemów i usług informatycznych, usług serwisowych oraz pozostałych usług, stanowiły łącznie 52% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2009 roku. Z jednej strony powodem zmiany struktury sprzedaży był spadek o 59 % zamówień i kontraktów na dostawy sprzętu komputerowego wywołany skutkami osłabienia koniunktury gospodarczej, z drugiej strony na zmianę struktury sprzedaży wpływ miało istotne zwiększenie sprzedaży usług serwisowych oraz pozostałych usług, dzięki czemu poziom sprzedaży produktów własnych i usług świadczonych przez Grupę wzrósł o blisko 6% w stosunku do roku KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2009 I OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ Struktura Struktura Różnica Zmiana AKTYWA Aktywa trwałe ,64% ,56% ,93% Rzeczowe aktywa trwałe ,14% ,01% ,34% Wartości niematerialne ,92% ,88% ,25% Aktywa finansowe ,20% ,12% 84 2,92% Pozostałe aktywa ,38% ,55% ,95% Aktywa obrotowe ,36% ,44% ,13% Zapasy ,13% ,40% ,36% Należności handlowe i pozostałe ,57% ,06% ,93% Rozliczenia międzyokresowe 664 0,27% ,46% ,54% Pozostałe aktywa finansowe ,09% ,89% ,64% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,30% ,62% ,76% A k t y w a r a z e m % % ,31% 8

11 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 PASYWA Struktura Struktura Różnica Zmiana Kapitał własny ,78% ,97% ,81% Kapitał podstawowy ,89% ,22% Pozostałe kapitały rezerwowe ,92% ,78% ,18% Zyski zatrzymane ,80% ,60% ,79% Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych ,17% ,37% ,29% Zobowiązania długoterminowe ,87% ,28% ,62% Rezerwy ,83% ,35% ,94% Pozostałe zobowiązania długoterm ,04% ,92% ,70% Zobowiązania krótkoterminowe ,35% ,76% ,56% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,03% ,34% ,09% Pozostałe zobowiązania krótkoterm ,28% ,36% ,87% Rozliczenia międzyokresowe ,72% ,69% ,07% Rezerwy ,32% ,37% 70 2,20% P a s y w a r a z e m % % ,31% W porównaniu do stanu na koniec roku 2008, na dzień 31 grudnia 2009 roku w skonsolidowanym bilansie Grupy nie wystąpiły znaczące zmiany, a struktura głównych jego pozycji, zarówno po stronie aktywów jak i pasywów została zachowana. Na dzień r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wyniosła tys. zł, co oznacza jej wzrost w stosunku do ubiegłego roku o kwotę tys. zł, czyli o 6,31%. Wzrost aktywów spowodowany był głównie zwiększeniem wartości aktywów obrotowych - o 10,13%, w tym zwiększeniem stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (wzrost o 115,76%) oraz pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych (wzrost o 32,64%). Aktywa trwałe wzrosły w analizowanym okresie o 1,93%. Zmiany w ramach tych aktywów to przede wszystkim wzrost o 50,25% pozycji Wartości niematerialne i prawne spowodowany między innymi zakończeniem prac rozwojowych nad nowymi produktami i stosownym przeksięgowaniem ich wartości z pozycji rzeczowe aktywa trwałe. Strukturę aktywów na koniec 2009 roku prezentuje poniższy wykres: Struktura aktywów Grupy WASKO S.A. w latach % 90% 80% 70% 60,90% 53,44% 55,36% 60% 50% 40% 76,15% 78,09% aktywa obrotowe aktywa trwałe 30% 20% 39,10% 46,56% 44,64% 10% 23,85% 21,91% 0%

12 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Struktura pasywów Grupy WASKO S.A. w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25,00% 27,76% 34,35% 51,90% 5,30% 44,89% 4,28% 2,87% 3,14% 5,10% 69,70% 67,97% 62,78% 51,98% 43,00% zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania długoterminowe kapitały własne Po stronie pasywów w przeciągu 2009 roku do największych zmian doszło przede wszystkim w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług, które wzrosły o 32,09%. Łączna wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej WASKO S.A. na koniec 2009 roku wyniosła tys. zł i uległa zwiększeniu w stosunku do ich wartości na koniec 2008 roku o 23,53%. Głównym składnikiem tych zobowiązań były zobowiązania krótkoterminowe, które wraz z krótkoterminowymi rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi stanowiły ponad 92,28% zobowiązań ogółem. Kształtowanie się struktury zobowiązań w ostatnich latach obrotowych prezentuje poniższy wykres. Struktura zobowiązań Grupy WASKO S.A. w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 90,96% 82,68% 93,47% 86,65% 92,28% zobowiązania krótkoterminowe 40% 30% 20% zobowiązania długoterminowe 10% 0% 17,32% 9,04% 13,35% 6,53% 7,72% Rezerwy na zobowiązania stanowiły 28,85% zobowiązań długoterminowych, natomiast pozostała część to zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu siedziby WASKO S.A. w Gliwicach. Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła tys. zł, to jest o tys. zł więcej niż w okresie poprzednim. Na zobowiązania krótkoterminowe składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług (69,96% sumy zobowiązań krótkoterminowych i rezerw), pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (15,38% sumy krótkoterminowych i rezerw), rozliczenia międzyokresowe (10,83% sumy krótkoterminowych i rezerw) i krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania (3,83% sumy krótkoterminowych i rezerw). 10

13 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY 2009 Wyszczególnienie 2009 Struktura 2008 Struktura Różnica Zmiana Przychody ze sprzedaży ogółem ,00% ,00% ,97% Koszty własne sprzedaży ,78% ,23% ,59% Zysk brutto na sprzedaży ,22% ,77% ,57% Pozostałe przychody operacyjne ,67% 885 0,22% ,41% Koszty sprzedaży ,96% ,82% ,52% Koszty ogólnego zarządu ,48% ,68% ,43% Pozostałe koszty operacyjne ,31% ,61% ,58% Zysk na działalności operacyjnej 336 0,14% ,88% ,31% Przychody finansowe ,78% ,94% ,38% Koszty finansowe ,91% ,34% ,30% Zysk brutto ,00% ,46% ,48% Zysk netto ,45% ,45% ,11% Łączna wartość przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2009 wyniosła tys. zł i była niższa w stosunku do roku 2008 o 39,97%. Tak znaczący spadek przychodów spowodowany był efektem spowolnienia gospodarczego w Polsce, spadkiem zamówień na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wysoką bazą porównawczą przychodów uzyskanych w roku Koszty własne sprzedaży spadły w analizowanym okresie w stopniu porównywalnym do spadku przychodów tj. o 39,59%. W związku ze spadkiem przychodów ze sprzedaży zysk brutto na sprzedaży w 2009 roku wyniósł tys. zł i był mniejszy od zysku brutto na sprzedaży osiągniętego w ubiegłym roku o 42,57%. Dodatkowym czynnikiem wypracowania niższego skonsolidowanego zysku ze sprzedaży brutto było poniesienie przez WASKO S.A. większych od założonych w budżecie kosztów realizacji kilku umów oraz nie wykazanie przychodów dotyczących realizacji kontraktu, na który utworzona została rezerwa w wysokości tys. zł z tytułu prawdopodobnych przyszłych zobowiązań. W Grupie utrzymana została jednak dyscyplina budżetowa w zakresie skonsolidowanych kosztów ogólnych, co spowodowało, że łączna wartość kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w 2009 roku zmniejszyła się o prawie 8,4% i wyniosła tys. zł, to jest o tys. zł mniej niż przed rokiem. Ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych spowodowało, że zysk na działalności operacyjnej za 2009 rok osiągnął niewielką w porównaniu do roku 2008 wartość i wyniósł 336 tys. zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu dodatniego salda przychodów i kosztów finansowych, które wyniosło tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń podatkowych w 2009 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie tys. zł, to jest o 92,11% mniej niż w roku KOMENTARZ DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2009 roku z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wygenerowała środki pieniężne w wysokości tys. zł, to jest o tys. zł mniej niż w 2008 roku. Największą część wypracowanych przepływów operacyjnych stanowiła korzystna z punktu widzenia wydatków pieniężnych zmiana stanu zobowiązań (o 20,6 mln zł) oraz wyższa niż w roku 2008 amortyzacja środków trwałych (11,0 mln zł). Działalność inwestycyjna w roku 2009 zakończyła się ujemnymi przepływami finansowymi w kwocie tys. zł, głównie w wyniku zwiększenia stanu rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych o kwotę tys. zł, będącego m.in. konsekwencją opisanego w części dotyczącej bilansu zakończenia prac rozwojowych nad nowymi produktami i stosownym przeksięgowaniem ich wartości z pozycji rzeczowe aktywa trwałe oraz w wyniku udzielenia pożyczek w kwocie tys. zł. 11

14 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Działalność finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w 2009 roku charakteryzowała się zmniejszeniem stanu środków pieniężnych Grupy w kwocie tys. zł, co spowodowane zostało głównie wypłatą dywidendy akcjonariuszom WASKO S.A. za rok 2008, spłatą przez WASKO S.A. zobowiązań leasingowych i kredytów w rachunku bieżącym. W odniesieniu do sytuacji na koniec 2008 roku stan środków pieniężnych całej Grupy zwiększył się o tys. zł do kwoty tys. zł. ANALIZA WSKAŹNIKOWA RENTOWNOŚCI, PŁYNNOŚCI I ZADŁUŻENIA RENTOWNOŚĆ Marża brutto 12,22% 12,61% 18,11% 15,46% Rentowność brutto na działalności handlowej 16,48% 9,38% 7,50% 6,19% Rentowność operacyjna 0,14% 4,88% 8,90% 6,40% Rentowność EBITDA 4,63% 6,87% 10,73% 9,00% Rentowność brutto 1,00% 4,46% 9,45% 6,82% Rentowność netto 0,45% 3,45% 7,46% 5,48% Rentowność kapitałów własnych ROE 0,71% 9,09% 22,15% 11,47% Marża brutto (stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży), Rentowność brutto na działalności handlowej (stosunek zysku ze sprzedaży towarów do przychodów ze sprzedaży towarów), Rentowność operacyjna (stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży), Rentowność EBITDA (stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży), Rentowność brutto (stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży), Rentowność netto (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży), Rentowność kapitałów własnych ROE (stosunek zysku netto z danego okresu do kapitałów własnych, obliczanych jako średnia z wartości kapitałów własnych na początek i koniec danego okresu). PŁYNNOŚĆ Wskaźnik płynności bieżącej 1,61 1,93 1,74 2,43 Wskaźnik płynności podwyższonej 1,52 1,77 1,66 2,32 Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe), Wskaźnik płynności podwyższonej ( (aktywa obrotowe-zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe). ZADŁUŻENIE Wskaźnik ogólnego zadłużenia 37,22% 32,03% 48,02% 30,46 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 60,42% 46,99% 92,40% 43,80 Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do pasywów ogółem), Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej). Wskutek pogorszenia się koniunktury gospodarczej w całym 2009 roku, znaczącego spadku przychodów i poziomu wyniku finansowego, obniżeniu uległy wszystkie wskaźniki rentowności. Pomimo tego sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest bardzo stabilna - utrzymywany jest bezpieczny poziom płynności finansowej oraz bezpieczny poziom zadłużenia mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia. Wszystkie zobowiązania całej Grupy, zarówno wobec partnerów handlowych, jak i pracowników oraz zobowiązania publicznoprawne regulowane są w sposób terminowy. 12

15 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Dostępne środki pieniężne przez podmioty z Grupy są alokowane w instrumenty finansowe (obligacje korporacyjne) oraz pożyczki o stopie zwrotu wyższej niż instrumenty finansowe dostępne na rynku. Środki te zapewniają działalność operacyjną oraz finansowanie inwestycji bez konieczności zasilania kapitałem obcym. Zdaniem Zarządu WASKO S.A. brak jest w chwili obecnej oraz w perspektywie najbliższego roku jakichkolwiek zagrożeń dla funkcjonowania Spółki i jej spółek z Grupy. 7. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH Na dzień roku pozycje pozabilansowe występowały w postaci zobowiązań i należności warunkowych, przy czym ani jedne, ani drugie nie miały charakteru znaczących. Po stronie zobowiązań warunkowych o łącznej wartości 12,6 mln zł największą pozycję stanowiły gwarancje należytego wykonania umów na kwotę 8,3 mln zł. Pozostałe zobowiązania to: gwarancje przetargowe (1,2 mln zł), poręczenia (271 tys. zł) oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji przez WASKO S.A. umowy w postaci weksli (2,8 mln zł). W ciągu 2009 roku zobowiązania warunkowe uległy istotnemu zmniejszeniu. Wartość udzielonych przez WASKO S.A. gwarancji spadła o ponad 33%, a wystawionych przez Spółkę weksli o 80%, co głównie wynikało z zakończenia realizacji kilku kontraktów oraz upływem okresów gwarancyjnych powodując wygaśnięcie części zobowiązań warunkowych. Aktywa warunkowe wykazane na koniec 2009 roku osiągnęły wartość 302 tys. zł i składały się na nie głównie wystawione na rzecz WASKO S.A. weksle na kwotę 233 tys. zł, gwarancje prawidłowego wykonania umów (46 tys. zł) i gwarancje płatności (22 tys. zł). Wartość gwarancji wystawionych na rzecz WASKO S.A. zmniejszyła się w porównaniu do stanu na koniec roku 2008 o 90%, a weksli obcych o ponad 36%. 8. OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Zarząd WASKO S.A. wyodrębnił następujące potencjalne zagrożenia i ryzyka dla poprawnego funkcjonowania i rozwoju Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2010: Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą Polski Na efektywność działalności prowadzonej przez podmioty Grupy Kapitałowej WASKO S.A. istotny wpływ ma aktualna i przyszła koniunktura gospodarcza w Polsce. Ocena przedsiębiorców bieżęcej sytuacji makro i mikroekonomicznej oraz ich oczekiwania co do kształtowania się perspektyw i możliwości rozwoju gospodarki i prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, to czynniki, od których często uzależniony jest poziom wydatków inwestycyjnych na produkty i usługi oferowane przez Grupę. Pomimo, że polska gospodarka obroniła się przed światowym kryzysem finansowym, to jednak znaczące spowolnienie tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto, wzmożona ostrożność przedsiębiorców, skutkująca wstrzymaniem lub opóźnieniem decyzji inwestycyjnych w infrastrukturę IT oraz dużo mniejsza niż w latach poprzednich liczba zamówień publicznych w tym zakresie, negatywnie wpłynęły na poziom przychodów ze sprzedaży całej Grupy w 2009 roku. Opóźniające się ożywienie gospodarcze, pojawienie się nowych zagrożeń lub złych tendencji w polskiej gospodarce, niewątpliwie stanowi istotną barierę dla dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu Grupy Kapitałowej WASKO S.A. obserwowanego w latach poprzednich. Ryzyko pozyskiwania nowych kontraktów w sektorze administracji publicznej Znacząca część przychodów Grupy Kapitałowej WASKO S.A. uzyskiwana jest z sektora administracji rządowej i samorządowej. Pozyskiwanie zamówień w tym sektorze odbywa się w drodze przetargów publicznych, w których podmioty z Grupy konkurują z międzynarodowymi koncernami oraz największymi krajowymi firmami informatycznymi. Duża konkurencja wymusza konieczność stosowania na tym rynku odpowiednio dostosowanych marż. Ponadto istniejące przepisy powodują, że istnieje ryzyko odrzucania ofert z powodów formalno-prawnych lub przeciągania procesów przetargowych z powodu protestów ze strony innych oferentów. 13

16 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest świadczenie usług informatycznych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. Specyfika tej działalności polega m.in. na opracowywaniu i wdrażaniu oprogramowania, jego integracji oraz umiejętności oferowania klientowi końcowemu kompleksowych i często skomplikowanych rozwiązań informatycznych. W tego typu działalności istotne jest umiejętne oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania danego projektu informatycznego i jego łącznych kosztów. Ponieważ przyjętym na rynku standardem jest stosowanie w umowach zapisów związanych z przysługującymi klientom możliwościami naliczania kar umownych, a także żądaniem wnoszenia zabezpieczeń właściwej realizacji kontraktów - ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych uważane jest za jedno z najbardziej istotnych. Spółki z Grupy starają się minimalizować powyższe ryzyko poprzez właściwe zarządzanie projektami, optymalny dobór kompetentnych managerów projektów, zespołów wykonawczych oraz poprzez ciągły monitoring wykonywanych etapów realizowanych projektów i ich zgodności z założonymi harmonogramami i budżetem. Ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych Oferowanie nowych rozwiązań technologicznych jest niezbędne dla utrzymania i poprawiania pozycji rynkowej, rozwoju i wzrostu podmiotów z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Dokonujący się błyskawiczny postęp technologiczny wymusza stosowanie nowych rozwiązań i produktów z nimi związanych. Niezbędne jest nieustanne prowadzenie prac rozwojowych oraz ponoszenie kosztów opracowań, projektów i prototypów. Istnieje uzasadnione ryzyko, iż nie wszystkie prace zakończą się sukcesem oraz że nie każdy nowy produkt zostanie zaakceptowany przez rynek, a poniesione koszty zwrócą się. Grupa Kapitałowa posiada rozbudowany i doświadczony zespół inżynierski, dzięki czemu oferowane nowe rozwiązania są konkurencyjne, co sprawia, że ryzyko to, choć jest realne, nie stanowi istotnego zagrożenia w działalności spółek Grupy. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Produkty oferowane przez Grupę to produkty, które powstały w oparciu o doświadczenie i know-how należące do pracowników. Utrzymanie dobrej pozycji rynkowej wymaga ciągłych działań rozwojowych, co związane jest bezpośrednio z posiadaniem kompetentnej kadry pracowniczej, która w poprawny sposób będzie zdolna realizować te procesy. W związku z dużym popytem na doświadczoną kadrę informatyczną, pochodzącym zarówno od krajowych, konkurencyjnych podmiotów działających w branży IT, jak i generowany ze strony zagranicznych koncernów otwierających swoje oddziały w Polsce, istnieje ryzyko odejścia z podmiotów Grupy kluczowych pracowników, a także konieczność pozyskiwania nowych specjalistów o odpowiednim doświadczeniu i zasobach wiedzy. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację kadrową i poprzez odpowiednią politykę w tym zakresie, także politykę socjalną, stara się to ryzyko w możliwie największym stopniu ograniczać. Pewną pomocą w zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka jest obecna słabsza koniunktura gospodarcza i większa niepewność na rynku pracy. Ryzyko konkurencji w branży IT Grupa WASKO S.A. funkcjonuje na niezwykle konkurencyjnym rynku, zarówno, jeśli chodzi o rynek oprogramowania i usług informatycznych, jak i rynek związany z dostarczaniem szeroko rozumianego sprzętu komputerowego. Obserwowany jest proces konsolidacji podmiotów krajowych, przejmowania przez spółki zagraniczne polskich podmiotów z branży IT oraz umacnianie pozycji międzynarodowych przedsiębiorstw IT na polskim rynku. Oczekuje się, że proces ten będzie w przyszłości kontynuowany. Duże skonsolidowane firmy informatyczne stanowią silniejszą konkurencję w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze administracji rządowej i samorządowej. Podmioty te dysponują lepszym dostępem do nowych technologii, posiadają zwykle wyższe budżety na działalność badawczo-rozwojową oraz marketing. Często są także skłonne minimalizować własne marże, celem zdobycia rynku i eliminacji konkurencji. Wszystko to może w przyszłości spowodować obniżenie poziomu uzyskiwanych marż i może wpłynąć bezpośrednio na osiągane zyski przez podmioty z Grupy. 14

17 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Kapitałowej WASKO S.A. od klientów sektora telekomunikacyjnego w tym Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A. WASKO S.A. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej WASKO S.A. od kilkunastu lat współpracuje z Telekomunikacją Polską S.A. i podmiotami należącymi do jej grupy kapitałowej. W ciągu całego tego okresu spółka ta pozostaje jednym z kluczowych odbiorców systemów i usług informatycznych oferowanych dla sektora telekomunikacyjnego. W wypadku zakończenia współpracy z WASKO S.A. przez podmioty z Grupy TP S.A. możliwe stałoby się przejściowe obniżenie skonsolidowanych wyników finansowych. 9. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ZNACZĄCYCH UMÓW W 2009 R. ORAZ DO MOMENTU SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA Podpisanie umowy ramowej z Telekomunikacją Polską S.A. na usługi IT Zarząd WASKO S.A. poinformował, że w dniu 23 marca 2009 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę ramową z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie określającą warunki, na których WASKO S.A. będzie wykonywać na rzecz TP S.A. usługi informatyczne obejmujące między innymi prace programistyczne, wdrożeniowe i konsultingowe w zakresie IT. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2011 roku. Według szacunków Zarządu Spółki wartość zleceń otrzymanych w związku z podpisaną umową może wynieść około 45 milionów złotych. Umowa przewiduje kary umowne, w tym karę w wysokości 25% wartości danego zlecenia za przekroczenie terminu jego realizacji o więcej niż 30 dni. ( , RB 7/2009) Zamówienie od ACTION S.A. na dostawę sprzętu komputerowego za 6,1 mln zł Zarząd WASKO SA poinformował o otrzymaniu zamówienia od ACTION S.A. na dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości 6,1 mln zł (netto). Zamówienie zostało w całości zrealizowane. ( , RB 9/2009) Podjęcie decyzji o połączeniu WASKO S.A. ze spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Zarząd WASKO.A. poinformował o podjęciu decyzji o połączeniu WASKO S.A. na zasadach art pkt 1 k.s.h. z jej jednoosobową spółką zależną mającą siedzibę w Warszawie i działającą pod nazwą HOSTINGCENTER Sp. z o.o. ( , RB 10/2009) Podpisanie ramowej umowy na wdrożenie systemu informatycznego i usługi serwisowe o wartości 35 mln zł. Zarząd WASKO S.A. poinformował, o podpisaniu ramowej umowy z partnerem krajowym, której przedmiotem jest wdrożenie przez WASKO S.A. systemu informatycznego oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej. Umowa została zawarta na okres czterech lat, a jej łączna wartość szacowana jest na około 35 mln zł. ( , RB 16/2009) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd WASKO S.A. poinformował o złożeniu w dniu 30 czerwca 2009 r. przez Pana Marcina Juzonia - Członka Rady Nadzorczej Spółki rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. Pan Marcin Juzoń był Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A. od 23 stycznia 2002 roku. ( , RB 18/2009) 15

18 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKOS.A. w dniu 30 czerwca 2009 r. W dniu 30 czerwca 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które: rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za rok obrotowy 2008, dokonało podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 i postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 4 groszy na jedną akcję, rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2008, udzieliło absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 członkom Rady Nadzorczej, rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku oraz udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008, dokonało zmiany treści Statutu Spółki, powołało Pana Andrzeja Gdulę do Rady Nadzorczej WASKO S.A., podjęło uchwałę w sprawie połączenia WASKO S.A. i Hostingcenter Sp. z o.o. ( , RB 19/2009) Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję. W dniu 30 czerwca 2009 roku w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na nową kadencję, która zgodnie ze Statutem WASKO S.A. będzie trwała dwa lata, to jest do roku Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powołane zostały te same osoby, będące Członkami Zarządu przed wygaśnięciem mandatów. ( , RB 21/2009) 22/2009 Wybór Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta WASKO S.A. W dniu 30 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta Spółki. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dokona przeglądu sprawozdania finansowego WASKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze 2009 i 2010 roku oraz dokona badania sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2009 i ( , RB 22/2009) Podpisanie umowy z Centrum Ratownictwa Gliwice Zarząd WASKO S.A. poinformował, że w dniu r. Spółka jako Lider Konsorcjum z udziałem firm: ZIR z siedzibą w Bytomiu, SSI S.A. z siedzibą w Kobierzycach i ELIPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zawarła umowę z Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach na wykonanie zadania pt. "System monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice wykorzystaniem wielozadaniowego systemu radiowego WiMAX wraz z kompletną infrastrukturą techniczną", którego celem jest wykonanie sieci monitorowania infrastruktury miejskiej w mieście Gliwice wraz z podłączeniem jej do trzech skrzyżowań drogowych w centrum miasta. Wartość podpisanej umowy wyniosła 6,2 mln zł brutto. Umowa została wykonana w całości. ( , RB 24/2009) 16

19 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2009 Postanowienie Sądu Rejonowego o połączeniu WASKO S.A. ze spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Zarząd WASKO.A. poinformował, że Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał w dniu 31 sierpnia 2009 roku postanowienie o połączeniu WASKO S.A. z jej spółką zależną, mającą siedzibę w Warszawie i działającą pod nazwą HOSTINGCENTER Sp. z o.o. Połączenie zostało przeprowadzone w drodze przejęcia HOSTINGCENTER Sp. z o.o. na zasadach art pkt 1 k.s.h. WASKO S.A. była właścicielem 100% udziałów przejętej spółki. HOSTINGCENTER Sp. z o.o. świadczyła usługi kolokacji szaf i serwerów oraz usługi teletransmisyjne i telekomunikacyjne związane z tranzytem ruchu telefonicznego i telefonią internetową VOIP. Celem połączenia było ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem odrębnego podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, świadczącego usługi w całości objętych przedmiotem działalności podmiotu dominującego. ( , RB 25/2009) 10. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH WASKO S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ INWESTYCJACH I METODACH ICH FINANSOWANIA W skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wchodzą dwie spółki zależne: ISA Sp. z o.o. i PROSAP Sp. z o.o. oraz jedna spółka stowarzyszona: Szulc-Efekt Sp. z o.o. W roku 2009 WASKO S.A. połączyła się ze swoją jednoosobową spółka zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o. oraz dokonała inwestycji kapitałowej w zakup i objęcie udziałów spółki PROSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w wyniku czego WASKO S.A. posiada obecnie 80 % udziałów tej spółki i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Inwestycja ta została w całości sfinansowana ze środków własnych WASKO S.A. Zarząd WASKO S.A. nie planuje w roku 2010 inwestycji związanych z zakupem udziałów lub akwizycją innych przedsiębiorstw. Częścią organizacji przedsiębiorstwa WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest również sieć 15 oddziałów WASKO S.A. zlokalizowanych w największych miastach Polski - szczegółowa lokalizacja oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Zestawienie podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z WASKO S.A.: SPÓŁKA udział w kapitale zakładowym PROSAP Sp. z o.o. 80,00% ISA Sp. z o.o. 50,86% Szulc-Efekt Sp. z o.o. 29,95% Security System Integration S.A. 12,04% 11. INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE W 2009 roku podmiot dominujący WASKO S.A. zawarł szereg transakcji z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości 14,4 mln zł. Transakcje te miały rutynowy charakter i zawierane były na warunkach rynkowych. Więcej szczegółowych informacji na temat transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawionych zostało w punkcie numer 41 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok

20 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH W 2009 ROKU KREDYTACH I POŻYCZKACH Na dzień 31 grudnia 2009 roku WASKO S.A. nie była stroną umów kredytowych, za wyjątkiem umów o kredyt w rachunku bieżącym zawartych z bankami, które prowadzą na rzecz Spółki rachunki bankowe bieżące i pomocnicze. Łączna wysokość linii kredytowych wynosi 22,8 mln zł, przy czym na dzień 31 grudnia 2009 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazano wartość zobowiązań kredytowych w wysokości 180 tys. zł powstałych w wyniku zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym przez spółkę zależną PROSAP Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat zobowiązań finansowych przedstawione zostały w punkcie 35 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 13. INFORMACJE O UDZIELONYCH W 2009 ROKU POŻYCZKACH Na koniec 2009 roku wszystkie udzielone przez WASKO S.A. pożyczki miały charakter krótkoterminowy. Stan udzielonych przez WASKO S.A. pożyczek (w tys. zł): Wyszczególnienie Pożyczki długoterminowe w tym dla podmiotów powiązanych Pożyczki krótkoterminowe w tym dla podmiotów powiązanych Razem Więcej informacji dotyczących pożyczek zawiera nota (pożyczki krótkoterminowe) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WASKO S.A. 14. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W 2009 ROKU PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Zestawienie udzielonych gwarancji wg przedmiotu zabezpieczenia (w tys. zł): Wyszczególnienie struktura struktura Gwarancje należytego wykonania umów ,31% ,79% Gwarancje przetargowe ,69% ,21% Razem ,00% ,00% Suma stanu zobowiązań z tytułu gwarancji zmniejszyła się w stosunku do stanu na roku o 33,39%. W ciągu 2009 roku Grupie Kapitałowej WASKO S.A. nie udzielano poręczeń. Natomiast WASKO S.A. udzieliło poręczenia, którego stan na dzień bilansowy roku wynosił 271 tys. zł. W lutym 2010 roku zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia wygasło. 18

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za III Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo