WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.IX NS-REJ.KRS/12794/13/359] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁASIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIEL- KOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość GĄDKI 2. miejscowość GĄDKI ulica POZNAŃSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta GĄDKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 3524/2013, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIE- DERMANN 2. ŁUKASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BŁASIAK 2. WALDEMAR WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIEDERMANN 2. ŁUKASZ BŁA- SIAK 2. WALDEMAR WOJCIECH Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO- LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRO- DUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUK- CYJNYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRO- DUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA APARA- TURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA PRZE- MYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WEN- TYLACYJNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZE- MYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALO- WANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKO- RZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNIC- TWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADU- NEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTE- RÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMO- WEGO I OGRODNICZEGO Poz GOL-TRANS IZABELA I ADAM GOŁĄBEK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/2040/13/436] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GOL-TRANS IZABELA I ADAM GOŁĄBEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina BUCZKOWICE miejscowość RYBA- RZOWICE 2. miejscowość RYBARZOWICE ulica ZIELONA nr domu 725 kod pocztowy poczta RYBARZOWICE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 MARCA 2013 ROKU PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. IZABELA GOŁĄBEK - WSPÓLNIK PRZEDSIĘ- BIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO IZABELA I ADAM GOŁĄBEK SPÓŁKA CYWILNA ORAZ ADAM GOŁĄBEK - WSPÓLNIK PRZEDSIĘBIORSTWA HAN- DLOWO-USŁUGOWEGO IZABELA I ADAM GOŁĄ- BEK SPÓŁKA CYWILNA 2. EWIDENCJA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GOŁĄBEK 2. IZABELA MARCELA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GOŁĄ- BEK 2. ADAM KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GOŁĄBEK 2. IZABELA MARCELA GOŁĄBEK 2. ADAM KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO- BÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz MUSIC BAR - J.JĘDRASIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/18629/13/442] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MUSIC BAR - J.JĘDRASIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 82 nr lokalu PAW.20 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 71 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JĘDRASIK 2. JACEK NIE 8. NIE 2 1. ZAMOYSKI 2. PAWEŁ MIROSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁA- DANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI OBAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JĘDRASIK 2. JACEK ZAMOYSKI 2. PAWEŁ MIRO- SŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTA- WIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZED- STAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Poz OPTOMEDYK BEATA GIBAS, JADWIGA WOJTYNEK-ZBROJEWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/4663/13/29] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. OPTOMEDYK BEATA GIBAS, JADWIGA WOJ- TYNEK-ZBROJEWSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica SULECKIEGO nr domu 2E kod pocztowy poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GIBAS 2. BEATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WOJTYNEK ZBRO- JEWSKA 2. JADWIGA TERESA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GIBAS 2. BEATA WOJTYNEK ZBRO- JEWSKA 2. JADWIGA TERESA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI d) Spółki komandytowe Poz CENTRUM SZKOLENIOWE EKOLOGICZ- NYCH TECHNOLOGII W LAKIERNICTWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/6866/13/576] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. CENTRUM SZKOLENIOWE EKOLO- GICZNYCH TECHNOLOGII W LAKIERNICTWIE ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość BORKOWO 2. miejscowość BORKOWO ulica KARTUSKA nr domu 65 kod pocztowy poczta ŻUKOWO kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH PRZY UL. 3 MAJA NR 24, REP. A NUMER 2248/2013 R R. NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH UL. 3 MAJA 24, REP. A NR 2646/2013, ZMIENIONO PAR. 2, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZI- DZIUL 2. JERZY KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , , NIE PRub ,00 2. NIE 2 1. SŁABEK 2. KAROL LESZEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK , , TAK PRub ,00 2. TAK 3 1. CENTRUM SZKOLENIOWE EKOLOGICZNYCH TECHNOLOGII W LAKIERNICTWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CENTRUM SZKOLENIOWE EKOLOGICZNYCH TECHNOLOGII W LAKIERNICTWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANS- PORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPO- DAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ EDUKACJA Poz DNS II MARCIN MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/20183/13/896] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. DNS II MARCIN MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŻELAZNA nr domu 59A kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ EWELINA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA EWELINA MONIKA DUDEK, UL. EMILII PLATER 25 LOK.15, WARSZAWA, REPERTORIUM A NUMER 777/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MALINOWSKI 2. MARCIN NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. IDEA BOX SPÓŁKA AKCYJNA TAK ,00 ZŁO- TYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. 8 UST. 1 KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE, Z ZASTRZEŻENIEM POSTANO- WIEŃ 8 UST. 3 UMOWY. 8 UST. 3 USTANOWIENIE PROKURY WYMAGA ZGODY KOMANDYTARIUSZA. ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY WSPÓLNIK MAJĄCY PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MALINOWSKI 2. MARCIN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE Poz ONLINER GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/6203/13/841] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ONLINER GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica BŁAŻEJA nr domu 14 E nr lokalu 7 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KAN- CELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, REP. A NR 3654/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FABIŚ 2. PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. FABIŚ 2. DAWID FRANCISZEK NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ONLINER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 4 1. MANN 2. KINGA MAGDALENA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ZGODNIE Z WŁASNYMI ZASA- DAMI REPREZENTACJI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ONLINER GROUP ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMI- KALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 72

3 MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STAT- KÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZ- NYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZE- NIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI- KACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIA- ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z DZIA- ŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFO- NICZNYCH (CALL CENTER) Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Poz PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/17488/13/694] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica BEMA nr domu 57A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA WIKTORA WĄGRODZ- KIEGO W WARSZAWIE, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 REP. A NR 5591/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZADROŻNY 2. MAR- CIN GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁO- TYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 3 1. TRYLSKI 2. WITOLD MAKSYMILIAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. CHOJAK 2. PATRYCJA NATALIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W IMIENIU KTÓREJ DZIA- ŁAJĄ MONIKA TRYLSKA, WITOLD TRYLSKI JAKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Poz SPORT MASTERS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/20264/13/756] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. SPORT MASTERS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica WSPÓLNA nr domu 67 nr lokalu 12 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2013 ROKU ( R.) PRZED NOTARIUSZEM ANDRZE- JEM KUCEWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ KUCEWICZ NOTARIUSZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY DICKENSA 27 LOK. 1, REPERTORIUM NR 4233/2013 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPORT MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PALACZ 2. ANDRZEJ WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. KOCISZEWSKA PALACZ 2. KATARZYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPORT MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBA W WARSZAWIE SAMODZIELNIE SPORT MASTERS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KATARZYNA KOCI- SZEWSKA-PALACZ - PREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SPORT MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRA- WIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON- GRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Poz STIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ- NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/6990/13/234] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. STIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica SUCHAR- SKIEGO nr domu 9 A nr lokalu 6 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU REP. A NR 248/2012 NOT. MACIEJ MARCHLEWICZ W GDYNI ROK REP. A 3524/2013 NOT. MACIEJ MAR- CHLEWICZ KANCELARIA W GDYNI, ZMIENIONO 73 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 PAR. 2 UMOWY, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. STUCKI 2. MICHAŁ BAR- TŁOMIEJ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ STIN SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI WPISANYM DO REJE- STRU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚRED- NIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄ- ZANE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Poz TETHYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2416/13/283] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 2. REGON NIP TETHYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓR- SKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW 2. miejscowość SULECHÓW ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 15 kod pocztowy poczta SULE- CHÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A, NR 643/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRY- BIE ART KSH SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁA- JĄCEJ POD NAZWĄ TETHYS SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF JĘCZAŁA, ROBERT GOŁĘBIOWSKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PRZED- MIOTOWEJ SPÓŁKI Z DN R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. WSPÓLNICY KRZYSZTOF JĘCZAŁA I ROBERT GOŁĘ- BIOWSKI FIGUROWALI W CENTRALNEJ EWIDENCJI INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAKO WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ O NUMERZE NIP ORAZ NUMERZE REGON WSPÓL- NIK TETHYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ FIGURUJE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM POD NUMEREM KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TETHYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. JĘCZAŁA 2. KRZYSZTOF JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ , 78 ZŁ 12. TAK PRub , 78 ZŁ 2. TAK 3 1. GOŁĘ- BIOWSKI 2. ROBERT PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ , 49 ZŁ 12. TAK PRub , 49 ZŁ 2. TAK Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZE- NIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI PRZYJMOWAĆ MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TETHYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRZYGOTOWANIE I PRZĘ- DZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH C PRO- DUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTA- ŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRO- DUKCJĘ NICI Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ Z PRO- DUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRO- DUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH Z PRODUKCJA TWO- RZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWO- WYCH Z PRODUKCJA MYDŁA I DETER- GENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZ- NYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL- NEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓ- RZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY- KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGA- NACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz TRANSPORT KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/5900/13/274] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. TRANSPORT KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina NOWA SÓL miejscowość CHEŁMEK 2. miejscowość CHEŁMEK nr domu 9A kod pocztowy poczta LUBIĘ- CIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R.NOTARIUSZ MARIA STAWECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWEJ SOLI, REPER- TORIUM A, NR 2447/2013. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZMAREK 2. KRZYSZTOF JAN NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KACZMAREK 2. ROBERT JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KACZMA- REK 2. DOROTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. TRANS- PORT KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: TRANSPORT KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHEŁMKU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TRANSPORT KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNIC- TWEM Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH e) Spółki komandytowo- -akcyjne Poz CLARENA TRADE CLARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.IX NS-REJ.KRS/5505/13/875] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 74

5 DYTOWO-AKCYJNA 3. CLARENA TRADE CLARENA ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO- CŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość WIL- CZYCE 2. miejscowość WILCZYCE ulica WILCZYCKA nr domu 4C kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R., NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOWSKA, KANCE- LARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ODONA BUJWIDA NUMER 22/2, REP. A NR 2195/2013 WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA R., REP. A NR 5706/2013 O ZMIANIE 1 STATUTU. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. CLARENA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A AKCJE IMIENNE AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. CLARENA ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUK- CJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA BIELIZNY Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNI- CZYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZY- GOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTRO- LIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFOR- MACJI Z PRODUKCJA MYDŁA I DETER- GENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZ- NYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMA- CEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA KOMPUTE- RÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJ- NEGO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZ- NEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPE- CJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUK- CJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZA- CYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROL- NYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ- CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLO- NYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMU- NIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPOR- TOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA- TEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO- WYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZO- STAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURA- CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODA- WANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STO- SUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECH- NICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄ- ZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI Z BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA- ŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEK- TOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI 75 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA- NIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA- CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z SZKOŁY POLICEALNE ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIA PRACOWNI- KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ SZKOŁY WYŻ- SZE A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH B SZKOŁY WYŻSZE Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPOR- TOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJ- NYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI ARTYSTYCZNEJ Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILO- TAŻU A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKA- CJĘ A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEU- TYCZNA Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ- NYCH Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPOR- TEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACO- DAWCÓW Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz R STUDIO MOBILE SPÓŁKA SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/9511/13/876] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP R STUDIO MOBILE ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica PIĘKNA nr domu 28A kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej RSTUDIO.COM - Adres strony internetowej RSTUDIO.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ DANIEL WŁODZI- MIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, REP. A NR 1969/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE R STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOŹNIEWSKI 2. PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STRU- GAREK 2. ANDRZEJ PARAFIANO- WICZ 2. ŁUKASZ SIWCZYŃSKI 2. ADAM JANICKA 2. KATA- RZYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA ELEK- TRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUK- CJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLE- NIOWEGO PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ SPRZEDAŻ HUR- TOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HUR- TOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH TELEKOMUNIKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Poz SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/11726/13/843] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 3 B nr lokalu A 4 kod pocztowy poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH, ŁAZY, UL. ŁĄCZNOŚCI 25, REPERTORIUM A NR 1688/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YU 2. ENQING /OSIEMDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI /OSIEM- DZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. YU 2. JIA- NEN /DWADZIEŚCIA/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI /DWADZIEŚCIA TYSIĘCY/ ZŁO- TYCH. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIE- MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. YU 2. ENQING 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. YU 2. ENHUI 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz AB-PROJEKT INVEST SPÓŁKA SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/11354/13/600] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AB-PRO- JEKT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY 2. miejscowość TYCHY ulica FABRYCZNA nr domu 43 kod pocztowy poczta TYCHY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REP. A NR 157/2013, NOTARIUSZ MAGDALENA GIEMZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. JAGIEL- LOŃSKIEJ 6/ R. REP. A NR 163/2013, NOTARIUSZ MAGDALENA GIEMZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. JAGIEL- LOŃSKIEJ 6/3 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PODZIAŁ 2. PODZIAŁ SPÓŁKI - ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW AB- -PROJEKT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH W TRYBIE ART PKT 4 K.S.H. PRZEZ PRZE- NIESIENIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘ- BIORSTWA - ARCHITEKTONICZNE BIURO PRO- JEKTÓW AB-PROJEKT SP.Z O.O. NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ AB-PROJEKT INVEST SP. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 76

7 Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE); UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - ARCHI- TEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW AB-PROJEKT SP. Z O.O. Z DNIA 5 KWIETNIA 2013 R., REP. A NR 157/2013 UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI - AB - PROJEKT INVEST SP. Z O.O. W ORGANIZA- CJI Z DNIA R., REP. A NR 163/2013. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ARCHITEK- TONICZNE BIURO PROJEKTÓW AB-PROJEKT ŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUKLOK OPOLSKI 2. JÓZEF JERZY UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUKLOK OPOLSKI 2. JÓZEF JERZY PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJA- LISTYCZNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIE- RII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI Poz AEOL ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.VIII NS-REJ.KRS/7619/13/43] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AEOL ONLINE ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica STA- BLEWSKIEGO nr domu 47 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 4187/2013, KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOW- SKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AEOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POD- PISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. APARICIO SANCHIS 2. JULIO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MONTALVA OLMOS 2. ENRIQUE 5. CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WOLARSKI 2. JĘDRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIA- ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUK- CJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRO- NICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRO- NICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z PRODUK- CJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZA- PISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPU- TERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZ- NYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- CJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZE- NIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz AG-POWER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/8148/13/171] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AG-POWER ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica SĄSIEDZKA nr domu 2A kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOT. WITOLDEM OGIEGŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DMOWSKIEGO 15/7 W GDAŃSKU, REP. A NR 3150/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARSZCZ 2. JACEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIA- ŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JED- NEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BARSZCZ 2. JACEK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIE- RANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATE- RIAŁÓW SEGREGOWANYCH WYDO- BYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJAL- NEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRODUKCJA STAT- KÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI- NIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH PRODUKCJA CERA- MICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE POZOSTAŁA WYSPECJALIZO- WANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU 77 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW Z TRANS- PORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWA- RÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIE- DZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPE- CJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEK- TÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Poz CAPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8824/13/632] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CAPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica WICHROWA nr domu 1 A kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTA- RIALNY SPORZĄDZONY DNIA 9 MARCA 2013 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. 27 GRUDNIA 9 PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ KORALEWSKĄ-NOWAK, REPERTORIUM A NR 2250/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZARNECKI 2. RADOSŁAW HENRYK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 PLN 6. NIE 2 1. SZONDEL- MAJER 2. FRYDERYK MACIEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZONDELMAJER 2. FRYDERYK MACIEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZE- NIEM RYŻU Z UPRAWA DRZEW I KRZE- WÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BUL- WIASTYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZE- WÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKO- WYCH Z UPRAWA TYTONIU Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELO- LETNIE Z UPRAWA WINOGRON Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRO- DUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH Z ROZMNAŻA- NIE ROŚLIN Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIE- RZĄT KONIOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄ- DOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHO- WEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIE- SZANA) Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODAR- SKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWA- NIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWĄ Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z POZYSKIWANIE DREWNA Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z RYBO- ŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZO- STAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄ- CZENIEM MIĘSA Z DROBIU Z PRZETWA- RZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄ- CZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z PRZE- TWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZETWARZA- NIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADAL- NYCH Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW Z PRODUKCJA LODÓW Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZE- MIAŁU ZBÓŻ Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH Z PRODUK- CJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYRO- BÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRO- DUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIAST- KARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH Z PRODUKCJA CUKRU Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKO- LADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY Z PRODUKCJA PRZYPRAW Z WYTWA- RZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZ- NEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODAR- SKICH Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH Z DESTY- LOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKO- HOLI Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH Z PRODUKCJA PIWA Z PRODUKCJA SŁODU Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTA- ŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z PRO- DUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO- GOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKO- WAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUK- CJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRO- DUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ Z PRO- DUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRODUK- CJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIEN- NYCH Z PRODUKCJA TAPET Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENERO- WANIE OPON Z GUMY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ- TOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUK- CJA SZKŁA PŁASKIEGO Z KSZTAŁTO- WANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH Z PRODUKCJA CERA- MICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 78

9 CERAMICZNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH Z PRODUKCJA CEMENTU Z PRODUK- CJA WAPNA I GIPSU Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU Z PRODUKCJA MASY BETO- NOWEJ PREFABRYKOWANEJ Z PRO- DUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZA- NIE KAMIENIA Z PRODUKCJA WYRO- BÓW ŚCIERNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH Z PRODUK- CJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA DRUTU Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY Z PRODUK- CJA MIEDZI Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH Z ODLEWNICTWO ŻELIWA Z ODLEW- NICTWO STALIWA Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI B ODLEW- NICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRO- DUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z KUCIE, PRASOWA- NIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUK- CJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCU- CHÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA ZŁĄ- CZY I ŚRUB Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z PRODUKCJA INSTRUMEN- TÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROL- NYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRODUK- CJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄ- CYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEK- TROTERAPEUTYCZNEGO Z PRODUK- CJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRO- DUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUK- CJA BATERII I AKUMULATORÓW Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRO- NICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZ- NEGO Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TUR- BIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZ- NEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZE- KŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH Z PRODUK- CJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIURO- WEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓL- NEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA Z PRO- DUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII Z PRODUK- CJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWA- NIA ORAZ BUDOWNICTWA Z PRODUK- CJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A PRO- DUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH B PRODUK- CJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH C PRODUKCJA AUTOBUSÓW D PRO- DUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZE- ZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZY- CZEP I NACZEP Z PRODUKCJA WYPO- SAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH Z PRO- DUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJO- WYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STAT- KÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN Z PRODUKCJA MOTOCYKLI Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZ- KICH Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA MATERACÓW Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRO- DUKCJA MONET Z PRODUKCJA WYRO- BÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH Z PRODUKCJA INSTRU- MENTÓW MUZYCZNYCH Z PRO- DUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTY- STYCZNE Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KON- SERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI Z NAPRAWA I KONSERWACJA STAT- KÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁA- NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYS- TRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA- DÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPA- DÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZ- KODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO- DARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGE- TYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZO- STAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- -INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJ- NYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKO- WANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWA- NIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 79 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁO- DÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUK- TÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTO- NIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZAR- SKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HUR- TOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIE- KARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANO- WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOM- PUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻE- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIA- REK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOW- NICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNI- CZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA- CJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU- NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTY- KUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO- WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO- WISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z TRANSPORT LĄDOWY PASA- ŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIA- ŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI A TRANSPORT RURO- CIĄGAMI PALIW GAZOWYCH B TRANS- PORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW Z TRANS- PORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY A PRZEŁADU- NEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA- DUNKOWYCH A DZIAŁALNOŚĆ MOR- SKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBO- WIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECH- NYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 80

11 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIO- TOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWA- NIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁU- GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL- MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRO- DUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z NADAWANIE PRO- GRAMÓW RADIOFONICZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMU- NIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZE- WODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZO- STAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Z REASEKURACJA Z FUNDUSZE EME- RYTALNE Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKE- RÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIE- CZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁAL- NOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPO- ŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE- WIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNA- RYJNA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPOR- TOWEGO Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPOŻY- CZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPU- TERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚROD- KÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS- PORTU LOTNICZEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH B DZIA- ŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURY- STYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFOR- MACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄ- CZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃ- STWA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIAR- SKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALI- STYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON- GRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIAD- CZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYCHOWA- NIE PRZEDSZKOLNE Z SZKOŁY POD- STAWOWE A GIMNAZJA B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE C LICEA PROFILOWANE A TECHNIKA B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY Z SZKOŁY POLICEALNE A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH B SZKOŁY WYŻSZE Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ MUZEÓW Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁA- DAMI WZAJEMNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONAL- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZ- NEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZA- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA 81 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻU- TERII Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z POGRZEBY I DZIA- ŁALNOŚĆ POKREWNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON- DYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz CARINTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/9806/13/863] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CARINTART ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica MIE- CHOWSKA nr domu 5B nr lokalu 2 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. AKT NOTA- RIALNY, ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF MIKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA KOTA, REP. A NR 3259/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CARINT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CARDIO-ART ŚCIĄ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁON- KOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STO- LIŃSKI 2. JAROSŁAW PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MIELECKI 2. WAL- DEMAR ANDRZEJ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DUDEK 2. DARIUSZ ZBIGNIEW SZLACHTA 2. ADAM MAREK BARTOSZCZE 2. ARTUR PIOTR GRUDZIEŃ 2. GRZEGORZ ROBERT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAK- TYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAK- TYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUN- KOWEGO E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATE- ROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSY- CHICZNYMI Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODE- SZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU- KACJĘ Z POZOSTAŁA POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z LEASING FINANSOWY Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Poz CONIGLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/7105/13/613] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CONIGLIO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI 2. miejscowość ŁOMIANKI ulica DOLNA nr domu 73 kod pocztowy poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. KANCELARIA NOTARIALNA KLAUDIA LUBECKA NOTARIUSZ W SEROCKU, REPERTORIUM A NUMER 228/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MALINOWSKA 2. IZA- BELA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. MALINOW- SKA 2. MARTA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MALINOWSKA 2. IZABELA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MALI- NOWSKA 2. MARTA VICEEPREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄ- CYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPOR- TOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZA- JĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYRO- BÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZ- CZÓW JADALNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYW- NOŚCI DIETETYCZNEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWO- WANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRO- DUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄ- CZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU Z PRZETWARZANIE I KONSER- WOWANIE ZIEMNIAKÓW Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA Poz ECO INVEST-EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/9881/13/426] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ECO INVEST-EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica OKRĘŻNA nr domu 16 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MAGDALENA ŻUCHOWSKA, KANCE- LARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTO- RIUM A NR 2264/2013; R., NOTARIUSZ MAGDALENA ŻUCHOWSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3431/2013, ZMIENIONO 4. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAC KRASULAK 2. MAGDALENA ANNA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 82

13 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RAC 2. ANDRZEJ JERZY PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z ZARZĄDZANIE I KIE- ROWANIE W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHA- NICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ- DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLO- TÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POŚREDNICTWO PIE- NIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z LEASING FINANSOWY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWA- NIEM PRACOWNIKÓW B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATE- ROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Poz ELEKTROTECHNIKA B+R SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WA.XIII NS-REJ.KRS/12254/13/570] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELEK- TROTECHNIKA B+R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica HERTZA B. nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PL - Adres strony internetowej TROBR.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT SPORZĄDZONY DN R., NOTARIUSZ EWA BIENIEK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. EWA BIENIEK - NOTARIUSZ, MAŁGORZATA WRÓ- BLEWSKA - NOTARIUSZ, UL. OKOPOWA 56 LOK. 56 LOK. 3, WARSZAWA, REP. A NR 1179/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BICZEL 2. PIOTR JULIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BICZEL 2. PIOTR JULIAN CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRODUKCJA APA- RATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA BATE- RII I AKUMULATORÓW Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO Z PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH E PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKO- WYCH Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZ- KOWYCH I SPORTOWYCH Z PRODUKCJA MOTOCYKLI Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSER- WACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJA- LIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANS- PORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z WYDAWA- NIE KSIĄŻEK Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIA- ŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNI- KÓW TURYSTYCZNYCH Z POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁAL- NOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z NAPRAWA I KON- SERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSER- WACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz FLOR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/20426/13/476] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FLOR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 115/2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA R., NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 920/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 83 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RODAK 2. ANGELIKA EWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIÓRO 2. MARTA NATASZA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄ- CZAJĄC PRODUKCJĘ NICI Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁO- WYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOB- NYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA DRUTU Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY Z PRODUKCJA MIEDZI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH Z ODLEWNIC- TWO ŻELIWA Z ODLEWNICTWO STALIWA Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGE- TYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROL- NYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELA- NOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY- KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFO- NICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTA- ŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPRO- GRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH Z NADAWANIE PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘP- NYCH I ABONAMENTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERO- WYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJ- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA- CJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKO- ŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADA- NIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁA- SNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUK- TÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTE- MÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁAL- NOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z POZO- STAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 84

15 Poz GIEŁDA WEKSLOWA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WA.XII NS-REJ.KRS/20624/13/876] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GIEŁDA WEKSLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRAKOWSKIE PRZEDMIE- ŚCIE nr domu 8 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GÓŹDŹ 2. SŁAWOMIR JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PERŁOWSKI 2. PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROMANOVSKA 2. KINHA 5. PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE DZIA- ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z TŁUMACZENIAMI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA REKLAMA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz INTERNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/9258/13/664] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTERNEX ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ŁAGIEWNICKA nr domu 54/56 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. ASE- SOR NOTARIALNY KATARZYNA KUBICA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRA JULIANA SZYMAŃ- SKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1694/2013 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZARNECKA 2. ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZARNECKA 2. ANNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BAR- CZYŃSKI 2. GRZEGORZ FRANCISZEK WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA NAPOJÓW PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH PRODUKCJA TKANIN Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH Z PRODUK- CJA WYROBÓW FUTRZARSKICH PRODUK- CJA ODZIEŻY DZIANEJ WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻO- WYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYRO- BÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH Z PRODUKCJA OBUWIA Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZ- NYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻY- WANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHE- MICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY PRODUKCJA WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH PRODUK- CJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETA- LICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTO- PÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNI- CZYCH Z PRODUKCJA RUR, PRZE- WODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I INNYCH METALI NIEŻE- LAZNYCH ODLEWNICTWO METALI PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALO- WYCH Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRAL- NEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCO- WANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYRO- BÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRODUKCJA KOM- PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJ- NEGO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZ- NEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄ- DÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGA- CYJNYCH; PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA ELEKTRYCZ- NYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW PRODUKCJA IZOLOWANYCH PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO Z PRO- DUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLE- NIOWEGO PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZ- NEGO PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH, BIŻUTERII I PODOBNYCH WYROBÓW Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK PRO- DUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE- TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPA- DÓW; ODZYSK SUROWCÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO- DARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PRO- JEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALI- ZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO NICH SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIE- RZĄT SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HUR- TOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 85 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW SPRZEDAŻ DETA- LICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMA- CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRZETWA- RZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZ- TWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDIN- GÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSO- WYCH DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYPOŻYCZANIE I DZIER- ŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Z DZIERŻAWA WŁA- SNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRO- DUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁAL- NOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMA- NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODA- ROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA- CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz IPCOM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8325/13/528] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IPCOM24 ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica 1-GO MAJA nr domu 87 nr lokalu 305 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTARIALNY ZUZANNA LUCIŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BOGNY GAŁĄZKI-MIKINY KANCELARIA NOTA- RIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2576/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHOROSZ 2. MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ POD- PISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHOROSZ 2. MAREK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności TELE- KOMUNIKACJA Poz JARYSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6442/13/926] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JARYSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina LUBSKO miejscowość TUCHOLA ŻARSKA 2. miejscowość TUCHOLA ŻARSKA ulica TUCHOLA ŻARSKA nr domu 1 kod pocztowy poczta LUBSKO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 1150/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PODZIAŁ 2. POD- MIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEPROWADZENA PODZIAŁU W TRYBIE ART PKT 4 KSH: PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIE- LONEJ (RADAN 1 SP. Z O.O., NR KRS ) NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ (JARYSZÓW SP. Z O.O.) - PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE. ZGODNIE Z ART. 541 KSH UCHWAŁY O PODZIALE PODJĘŁO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELO- NEJ ORAZ JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ W ORGANIZACJI: - UCHWAŁA NR 1/2013 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW RADAN 1 SP. Z O.O. Z DNIA R. O PODZIALE SPÓŁKI (AKT NOTARIALNY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ HŁADCZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIE- LONEJ GÓRZE DO REPERTORIUM A NUMER 1289/2013); - UCHWAŁA WSPÓLNIKA JARYSZÓW SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z DNIA R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA R. SPORZĄ- DZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ HŁADCZUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE DO REPERTORIUM A NUMER 1166/2013). PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. RADAN 1 SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMAS 2. STANISŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKO- WYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁA- DANIA PODPISÓW W MIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GOLENIEWSKI 2. JERZY PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH Poz JUMAL PIOTR JUSZCZYK SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD- MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/9146/13/440] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JUMAL PIOTR JUSZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE 2. miejscowość PABIANICE ulica WIDZEWSKA nr domu 14 C nr lokalu 1 kod pocztowy poczta PABIANICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT ZAŁOŻYCIELSKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ ANNA KLUBCZEWSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA W PABIANICACH, REP. A NR 2540/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JUSZCZYK 2. PIOTR ALEKSY UDZIA- ŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW, Z KTÓ- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 86

17 RYCH KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JUSZ- CZYK 2. JADWIGA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Poz KOMDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/7037/13/277] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KOMDREW ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKAR- PACKIE powiat BIESZCZADZKI gmina CZARNA miejscowość CZARNA GÓRNA 2. miejscowość CZARNA GÓRNA nr domu 94 kod pocztowy poczta CZARNA GÓRNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ AGNIESZKA MICHNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W BOCHNI REP. A NR 1247/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUBAS 2. MICHAŁ PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MAZUR 2. ARTUR DARIUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 60000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZMIST 2. GRZEGORZ PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIE- TÓW PODŁOGOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIE- SIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRO- DUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO- WISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI B MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON- GRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz LBW CONSTRUCTION SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WA.XII NS-REJ.KRS/12779/13/722] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LBW CON- STRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 117 nr lokalu 207 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KAN- CELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ I BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, REPERTO- RIUM A NR: 13570/2012. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARTOSZEK 2. MICHAŁ ROBERT UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTO- ŚCI 2.100,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LEONIUK 2. ROBERT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 800,00 ZŁ 6. NIE 3 1. WAWRZYNIAK 2. MARIUSZ UDZIAŁY O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEONIUK 2. ROBERT CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WAWRZYNIAK 2. MARIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEK- STYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUKCJA OBUWIA Z PRO- DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO- GOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKO- WAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUK- CJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRO- DUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZEL- NIAJĄCYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUK- CJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUK- CJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOW- NICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH Z PRODUKCJA CEMENTU Z PRO- DUKCJA WAPNA I GIPSU Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU Z PRODUKCJA MASY BETONO- WEJ PREFABRYKOWANEJ Z PRODUK- CJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRO- DUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINE- RALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRO- DUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRO- DUKCJA NARZĘDZI Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRO- DUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZY- CZEP I NACZEP Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH Z PRODUKCJA MOTOCYKLI Z PRODUK- CJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIU- ROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA STATKÓW I ŁODZI Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, 87 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO- NETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU A SPRZEDAŻ HUR- TOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHO- LOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBU- WIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- ALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSO- BISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Poz LYCOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/19715/13/689] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LYCOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica RYDYGIERA nr domu 8 nr lokalu BUD.3A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ASESOR NOTARIALNY MARCIN MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DŁUGA WARSZAWA REP. A NR 6257/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ORENORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA I PODPI- SYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁA- NIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - JEST ON PRE- ZESEM ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMO- DZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ARANOW- SKA BABLOK 2. ANNA ELŻBIETA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO- JOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYROD- NICZYCH I TECHNICZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZ- NYCH I HUMANISTYCZNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM PRO- DUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWO- WANIE OWOCÓW I WARZYW WYTWA- RZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK PRODUK- CJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENI- ZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA PRODUKCJA NAPOJÓW BEZAL- KOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU- KACJĘ D DZIAŁALNOŚĆ PARAME- DYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH I FURGONETEK SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Poz MIMRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/18132/13/451] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 88

19 CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MIMRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 36 nr lokalu 112 B kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 8091/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE TOMASZ CYGAN Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUSINESS SECU- RITY AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KUBEŁ 2. ROBERT PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRZUCHACZ 2. ROBERT STANISŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUBEŁ 2. ROBERT PAWEŁ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA Z DZIA- ŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKO- WYCH I MUZYCZNYCH Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZE- WODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKE- RÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPOR- TOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO- NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ POR- TALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWI- ZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTU- ALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A RESTAURA- CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz MONEY TREE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.IX NS-REJ.KRS/12663/13/894] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MONEY TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGRO- WIEC miejscowość KONINEK 2. miejscowość KONINEK nr domu 9 kod pocztowy poczta ŁEKNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ DOMINIKA SOKALSKA, REP. A NR 195/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PEPLIŃSKI 2. JANUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MUSIAŁ 2. MARIKA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PEPLIŃ- SKI 2. JANUSZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MUSIAŁ 2. MARIKA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZE- DAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU- NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO- WISKAMI Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELE- KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZE- NIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI- KACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA- TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTU- ALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFO- NICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW Poz MONTEL GOUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/15449/13/669] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MONTEL 89 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 GOUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica RADAROWA nr domu 22 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 14250/2012, NOTARIUSZ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM BOGDAN GRAD Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GOŹDZIK 2. JACEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GOŹDZIK 2. JACEK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BADEŁEK 2. KATARZYNA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER- GETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEK- TRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWA- RÓW C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOW- LANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRO- NIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZ- PIECZEŃSTWA Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZE- MYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMY- SŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMO- WEGO I OGRODNICZEGO Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz OSIEDLE SZASERÓW II SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [KI.X NS-REJ.KRS/3070/13/470] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OSIEDLE SZA- SERÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTO- KRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica OKRZEI nr domu 35 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A 1579/2013, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30; R., REP. A 1941/2013, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30 - WYKREŚLONO: 8 PKT 7 I PKT 8; W 8 ZMIENIONO OZNACZENIA DOTYCHCZA- SOWYCH PUNKTÓW 9, 10, 11, 12 NA PUNKTY OZNACZONE 7, 8, 9, 10. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI BUDOWLANYCH UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX ŚCIĄ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUBICKI 2. MICHAŁ PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAMIŃSKI 2. JANUSZ WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIER- CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Poz PHARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/10168/13/252] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PHARGO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ŁOWIŃSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - ASESOR NOTARIALNY ANNA REGULSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BOGNY DEMBOWSKIEJ, KANCE- LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 711/13 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KULA 2. LUCJA BARBARA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KULA 2. LUCJA BARBARA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 90

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.12.2014 godz. 17:46:47 Numer KRS: 0000451062

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.12.2014 godz. 17:46:47 Numer KRS: 0000451062 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2014 godz. 17:46:47 Numer KRS: 0000451062 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 16:52:05 Numer KRS: 0000140803 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2015 godz. 17:46:17 Numer KRS: 0000330120

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2015 godz. 17:46:17 Numer KRS: 0000330120 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2015 godz. 17:46:17 Numer KRS: 0000330120 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 13:03:40 Numer KRS: 0000370483 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 60 / 2011

Raport bieżący nr 60 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 60 / 2011 Data sporządzenia: 2011-12-13 Skrócona nazwa emitenta ATREM S.A. Temat Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 04:51:02 Numer KRS: 0000236628 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2015 godz. 00:40:59 Numer KRS: 0000069431

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2015 godz. 00:40:59 Numer KRS: 0000069431 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2015 godz. 00:40:59 Numer KRS: 0000069431 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Uchwała nr 21 z dnia 1 września 2010 roku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2013 godz. 09:15:01 Numer KRS: 0000413132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:39:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:39:54 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2017 godz. 14:39:54 Numer KRS: 0000470606 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 10:51:17 Numer KRS: 0000490863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:56:58 Numer KRS: 0000082151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 12:18:46 Numer KRS: 0000330283

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 12:18:46 Numer KRS: 0000330283 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2014 godz. 12:18:46 Numer KRS: 0000330283 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.12.2014 godz. 15:05:13 Numer KRS: 0000408170

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.12.2014 godz. 15:05:13 Numer KRS: 0000408170 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2014 godz. 15:05:13 Numer KRS: 0000408170 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:07:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:07:59 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 07:07:59 Numer KRS: 0000345932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo