Termin składania ofert: r. godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin składania ofert: 12.06.2015 r. godz. 10.00"

Transkrypt

1 Zarząd spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na: sprzedaż maszyny mobilnego mieszalnika miksera marki DOPPSTADT model DM 215 Maulwurf, rok produkcji Ogłoszone: 1) na stronie internetowej Termin składania ofert: r. godz

2 I. INFORMACJE O ZASADACH PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 1. EKO-REGION sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego. 2. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż maszyny mobilnego mieszalnika miksera marki DOPPSTADT model DM 215 Maulwurf, rok produkcji Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez EKO-REGION sp. z o.o. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach EKO-REGION sp. z o.o. ma prawo zmiany treści zapisów dotyczących postępowania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej EKO-REGION sp. z o.o. i będzie dla nich wiążąca. 5. Postępowanie zostanie nierozstrzygnięte w przypadku niezłożenia do siedziby Spółki żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz w przypadku nieuzyskania zakładanej minimalnej kwoty, za jaką miałoby być sprzedane urządzenie. 6. W każdej chwili, postępowanie może zostać przerwane i unieważnione bez podania przyczyny. 7. EKO-REGION sp. z o.o. zastrzega, że po wyborze najkorzystniejszej oferty może nie zawrzeć umowy kupna-sprzedaży urządzenia bez podania przyczyny. 8. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz przekraczających zakładaną minimalną cenę, za jaką miałoby być sprzedane urządzenie, wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla EKO-REGION sp. z o.o. W przypadku złożenia dwóch lub kilku ofert o tej samej zaproponowanej cenie, dla tych oferentów zostanie określony termin na składanie dodatkowych ofert oraz warunki prowadzenia postępowania. Spośród tych ofert wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla EKO-REGION sp. z o.o. 9. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na piśmie. Oferent, który przedstawił ofertę spełniającą wymogi określone w niniejszym postępowaniu, zostanie zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaży urządzenia na warunkach określonych przez EKO-REGION sp. z o.o. 10. Dane Sprzedającego: Konto bankowe: BS Bełchatów; Nr konta bankowego: ; NIP: ; KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: ,00 zł; Dokładny adres do korespondencji: Bełchatów, ul. Bawełniana 18; Tel. +48 (44) ; Faks do korespondencji w sprawie postępowania: +48 (44) ; Strona internetowa: Uwaga: postępowanie prowadzi się w języku polskim (PL) z zachowaniem formy pisemnej, dotyczy również faktur i innych dokumentów, wszelkie rozliczenia pieniężne dokonuje się w polskich złotych (PLN), II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż mobilnego mieszalnika miksera marki DOPPSTADT model DM 215 Maulwurf, rok produkcji Dane techniczne: Wymiary: długość całkowita: 9839 mm, szerokość całkowita 2500 mm, wysokość całkowita 3883 mm. Dopuszczalny ciężar całkowity: kg. Rodzaj podwozia: przyczepa specjalna tandemowa. Rodzaj ogumienia: 385/65 R22,5. Rodzaj napędu: silnik spalinowy zasilany olejem napędowym. Dane silnika: producent: Mercedes Benz, typ: OM 906 LA, liczba cylindrów 6, moc 150 kw/204 KM, pojemność skokowa cm3. Komora mieszająca: pojemność 15m3, ilość wałów 3. Maksymalna wydajność: w zależności od materiału od 50 do 100 m3/h. Tylna taśma transportowa: długość: mm, szerokość: mm, wysokość wyładunku: mm. Dane eksploatacyjne: Przebieg: 800 Mth. Stan techniczny: dobry maszyna w ciągłej eksploatacji. Serwisowanie: maszyna serwisowana na bieżąco, we własnym zakresie, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Wyposażenie: System hydraulicznego napędu maszyny, Pokrywa komory mieszającej, Sterowanie radiowe, 1

3 Układ centralnego smarowania, Instrukcja obsługi w języku polskim, Maszyna jest dopuszczona do ruchu drogowego, jest zarejestrowana i posiada aktualne badanie techniczne. Cena minimalna: ,00 zł netto (plus podatek VAT 23%) UWAGA: Miejsce postoju maszyny: EKO-REGION Sp. z o.o. Składowisko Odpadów w Dylowie A Pajęczno. Maszynę można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobami wskazanymi do kontaktu. III. FORMA SKŁADANIA OFERT Oferty kupna należy kierować w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres siedziby Spółki: EKO-REGION sp. z o.o. ul. Bawełniana Bełchatów Fax. 44/ Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia na adres podany powyżej. IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz V. SPOSÓB OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert dokona komisja EKO-REGION sp. z o.o. na posiedzeniu niejawnym. 2

4 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu: A. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia rok godz:10:00. B. Wadium może być wnoszone w jednej forme: pieniądzu- na konto EKO-REGION sp. z o.o. w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie ; C. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez EKO-REGION sp. z. o.o., D. Wadium wniesione w pieniądzu, EKO-REGION sp. z o.o. przechowuje na rachunku bankowym, E. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. F. Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium, EKO-REGION sp. z o.o. uzna za ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto EKO-REGION, kwota wadium musi realnie wpłynąć na bankowe konto czego potwierdzenie będą stanowić wyciągi bankowe. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie ksero dokumentu wystawionego na rzecz EKO-REGION poświadczonego z zgodność z oryginałem. Dokumenty, o których mowa w literze B. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Oferent jest związany z ofertą. G. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. H. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, EKO-REGION zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie kupna urządzenia. I. EKO-REGION zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; J. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. K. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie kupna urządzenia na warunkach określonych w ofercie oraz określonych przez EKO-REGION; zawarcie umowy w sprawie kupna stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. L. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, SKŁADANIA, ZMIANY, UZUPEŁNIENIA I WYCOFANIA OFERTY. 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na piśmie pod rygorem nieważności, 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 3. Treść oferty musi odpowiadać warunkom określonym przez EKO-REGION sp. z o.o., 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, 5. Oferent winien umieścić ofertę w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Należy stosować koperty wewnętrzne i zewnętrzne. 6. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w następujący sposób: EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana Bełchatów Oferta na zakup mieszalnika mobilnego. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM roku do godz.: Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna i ponadto zawierać nazwę i adres Oferenta. 8. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 9. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki do złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, że EKO-REGION sp. z o.o. otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być sporządzone i oznaczone jak w ppkt.6 oraz dodatkowo oznaczone na kopercie zmiana lub wycofanie. 10. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana. 11. EKO-REGION sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Przed terminem składania ofert, Oferenci winni sprawdzić ponownie na stronie internetowej EKO-REGION sp. z o.o. zawartość folderu dotyczącego przedmiotowego postępowania w celu zapoznania się z treścią ewentualnych zmian lub unieważnieniu postępowania. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Oferent. VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: Osobą udzielającą szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży jest: Paweł Ślusarczyk tel Roman Chrząszcz tel. (44) wew

5 IX. OPIS SPOSOBU WSKAZANIA CENY W OFERCIE. 1. Cena powinna być podana cyfrowo w złotych polskich (PLN). 2. Kupujący określi cenę całkowitą (łączną) za jaką deklaruje się kupić przedmiotowe urządzenie. 3. Oferty powinny zawierać ceny netto, podatek VAT i ceny brutto. 4. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W przypadku wygrania przetargu cena określona w ofercie staje się obowiązującą. 6. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich. X. WYBÓR OFERTY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY. 1. Zamawiający udzieli sprzedaży urządzenia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym EKO-REGION sp. z o.o. i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone kryteria wyboru. 2. Umowa będzie zawarta zgodnie z wytycznymi określonymi przez EKO-REGION sp. z o.o. 3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: A. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje. 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie kupna urządzenia, EKO-REGION sp. z o.o. może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że unieważnieni postępowanie. UWAGA: EKO-REGION sp. z o.o. zastrzega, że po wyborze najkorzystniejszej oferty może nie zawrzeć umowy kupnasprzedaży urządzenia bez podania przyczyny. Załączniki: Nr 1 - Umowa kupna-sprzedaży Opracował: Paweł Ślusarczyk Roman Chrząszcz Zatwierdził: Andrzej Kaczmarek Sprawdził: Paulina Misztela 4

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Nr sprawy: ZP.272.11.2013 Tryb: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: Dostawa urządzeń układów

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo