Tu warto mieszkać i inwestować!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tu warto mieszkać i inwestować!"

Transkrypt

1

2

3 Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach wraz z wyposażeniem. W budynku funkcjonują: świetlica środowiskowa z pracownią komputerową, Izba Regionalna oraz swoją siedzibę ma KGW Bargły. Kwota dofinansowania: ,76zł Wkład własny: ,60 zł

4 Poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Jury Krakowsko Częstochowskiej poprzez przygotowanie ścieżki dydaktycznej, geologiczno - przyrodniczej NA POCZĄTKU BYŁA SKAŁA Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: ,00 zł

5 Remont i adaptacja budynku przeznaczonego na Wiejskie Centrum Kultury we Wrzosowej. Budynek jest siedzibą Zespołu Folklorystycznego Wrzosowianie (odbywają się próby grupy najmłodszej, grupa najstarsza posiada profesjonalną garderobę) Kwota dofinansowania: ,26 zł Funkcjonuje w nim Centrum Kształcenia WIOSKA INTERNETOWA Kwota dofinansowania: ,08 zł (100% kosztów projektu)

6 Dostosowanie ośrodka zdrowia do standardów medycznych i sanitarnych Kwota dofinansowania: ,91 zł Wkład własny: ,99 zł

7 Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej- ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: ,12 zł

8 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Jest to siedziba KGW Nowa Wieś, miejsce organizacji spotkań lokalnych oraz organizowane są zajęcia rekreacyjne. Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: ,81 zł Zakup urządzeń parkowych: Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: ,50 zł

9 Tu warto mieszkać i inwestować! Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Poczesna Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: ,47 zł

10 Rekonstrukcja kapliczki w związku z uroczystościami kościelnymi Kwota dofinansowania: ,39 zł Wkład własny: ,73 zł

11 Budowa parkingu w miejscowości Zawodzie Kwota dofinansowania: ,51 zł Wkład własny: ,39 zł

12 Projekt systemowy pt. Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII Działania 7.1. Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna realizowany jest w cyklicznie począwszy od 2008 roku. Skierowany jest on do osób zamieszkujących na terenie gminy Poczesna, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji w społeczności lokalnej. Całkowita kwota dofinansowania ze środków unijnych w latach wyniosła ,74 zł. Wsparciem w ramach projektu w latach zostało objętych 99 osób, w roku bieżącym z form aktywnej integracji skorzysta 20 osób.

13 Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez remont świetlicy w budynku OSP we Wrzosowej Kwota dofinansowania: ,11 zł Poprawa dostępności mieszkańców do miejsc sprzyjających kultywowaniu lokalnego dziedzictwa poprzez remont podłogi we wsi Słowik Kwota dofinansowania: ,00 zł Polepszenie dostępu mieszkańców, przekazywaniu lokalnych tradycji poprzez remont budynku OSP w Nieradzie Kwota dofinansowania: ,00 zł

14 Remont i wyposażenie Świetlicy w miejscowości Brzeziny Nowe Kwota dofinansowania: ,56 zł Wkład własny: , 19 zł

15 Zorganizowanie zaplecza rekreacyjno sportowego w miejscowościach Brzeziny Nowe, Bargły, Korwinów, poprzez zakup urządzeń parkowych. Kwota dofinansowania: ,11 zł Wkład własny: ,89 zł

16 Budowa obiektów sportowych i małej architektury przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowości Słowik. Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: ,27 zł

17 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół we Wrzosowej dla celów sportowo-rekreacyjnych poprzez wybudowanie boiska wielofunkcyjnego Kwota dofinansowania: ,00 zł

18 Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w budynku Przedszkola Publicznego w Hucie Starej B Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: 9 408,00 zł

19 Podnoszenie jakości życia na obrzarze LGD Bractwo Kuźnic poprzez organizację cyklu imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych pod wspólną nazwą LATO W POCZESNEJ Kwota dofinansowania: ,35 zł Wkład własny: ,65 zł

20 Podnoszenie jakości życia na obszarze społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez organizację imprez kulturalnych cykl imprez Na Pocześniańską Nutę Kwota dofinansowania: ,42 zł

21 Podnoszenie jakości życia na obszarze LGD Bractwo Kuźnic poprzez poszerzenie oferty programowej świetlic BAWMY SIĘ I ODPOCZYWAJMY RAZEM Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: 9 510,00 zł

22 Do Biblioteki zawsze po drodze, nie mijam wchodzę. BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ Kwota dofinansowania: ,04 zł

23 WRZOSOWA TO FAJNA WIEŚ wzmocnienie kulturowych wartości lokalnych poprzez zorganizowanie cyklu imprez kulturalno rekreacyjno sportowych dla mieszkańców wsi i okolic Kwota dofinansowania: ,00 zł

24 Gmina Poczesna realizuje inwestycje komunalne z zakresu infrastruktury ochrony środowiska współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zrealizowane są dwa projekty inwestycyjne: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i w Poczesnej. Całkowita wartość projektu wynosi ,19 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą ,00 zł. Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,75 zł co stanowi 75 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Realizację projektu rozpoczęto 18 lipca 2005 r. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Poczesnej, Kolonii Poczesna i we Wrzosowej. Całkowita wartość projektu wynosi ,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą ,01 zł. Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,25 zł co stanowi 75 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Realizację projektu rozpoczęto 2 sierpnia 2005 r.

25 Modernizacja boisk sportowych w Bargłach, Słowiku, Korwinowie i Hucie Starej A Kwota dofinansowania: ,00 zł Wkład własny: zł

26

27 Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Poczesna w 2008/2009r. W ramach tego projektu we wszystkich szkołach podstawowych realizowane były zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem technik informatycznych, przyrody, opieki pedagogiczno - psychologicznej z elementami doradztwa zawodowego. Łączna kwota projektu ,44 zł.

28 Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu 2009/2010. W ramach projektu realizowane były zajęcia we wszystkich przedszkolach z: nauki czytania połączonej z edukacją artystyczną, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnejna kwotę złotych

29 Bądź najlepszym 2010/2011. Projekt był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach tego projektu uczniowie realizowali zajęcia z następujących dziedzin : Przyroda wokół Ciebie, Zaprzyjaźnij się z matematyką, Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych, Język polski Twoim przewodnikiem, zajęcia z zakresu opieki psychologicznopedagogicznej z elementami doradztwa zawodowego. Łączna kwota projektu ,57 zł

30 Przedszkolaki dumą gminy Poczesna 2010/2011.W ramach tego projektu we wszystkich przedszkolach realizowane były zajęcia ogólnorozwojowe, język angielski, zajęcia rytmiczno-teatralne, zajęcia z logopedą na kwotę zł.

31 Twoja przyszłość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Poczesna.W projekcie brało udział 5 szkół podstawowych. Projekt był realizowany w okresie W ramach tego projektu realizowane były zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami i postawy, zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczno-teatralne na ogólną kwotę zł

32 Program Comenius realizowany był w: Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej w okresie 2010/2011. Na realizację tego projektu szkoła otrzymała 24 tys. euro. (współpraca z Danią) Zespole Szkół we Wrzosowej w okresie r. Tytuł projektu Nauka przedmiotów ścisłych poprzez aktywne uczenie się. Na realizację projektu szkoła otrzymała 15 tys.euro. (współpraca z Turcją, Hiszpanią i Bułgarią). W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słowiku w 2013r. dla klas I III pt. Matematyka nie zna granic na kwotę 15 tys.euro. W ramach tego projektu szkoła prowadzi wymianę partnerską z Turcją, Słowacją, Hiszpanią, Bułgarią.

33 Przedszkolaki przyszłością gminy Poczesna - projekt realizowany w latach 2012/2013r. W ramach tego projektu w przedszkolach w Hucie Starej A i Przedszkolu w Słowiku prowadzone były zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z pedagogiem, terapia logopedyczna. Łączna kwota projektu ,64 zł.

34 Przedszkolaki naszą dumą projekt realizowany w przedszkolu w Hucie Starej B w latach 2012/2013r. Łączna kwota projektu zł. W ramach tego projektu w przedszkolu prowadzone były zajęcia z języka angielskiego, logopedii, zajęcia z pedagogiem. Dla dzieci organizowana była wycieczka do Planetarium w Chorzowie i teatru.

35 Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej projekt realizowany w przedszkolu w Poczesnej w latach 2012/2013r. W ramach tego projektu były prowadzone zajęcia z logopedii, rytmiki i języka angielskiego. Łączna kwota projektu ,69 zł

36

37 Nazwa projektu Remont parkingu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy Poczesna Remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej klubu sportowego Olimpia w miejscowości Huta Stara B Instalacja ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy obiekcie sportowym Orlik w Hucie Starej B Polepszenie dostępu mieszkańców do miejsc sprzyjających integracji poprzez remont świetlicy w budynku OSP w Bargłach Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy integracyjnej Dzień Bractwa Kuźnic-Regionalne Święto Plonów Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły i Michałów (WFOŚIGW) Budowa obiektów sportowych i małej architektury przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowości Słowik. Kwota dofinansowania ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,46 zł ,00 zł ,00 zł

38

39

Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa Gmina Rabka-Zdrój w liczbach: 17, 3 tys. mieszkańców Oświata : 7 przedszkoli i punktów przedszkolnych 3 szkoły podstawowe 3 zespoły szkół 1 gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat Sokołowski Ceranów Kosów Lacki Sterdyń Sabnie Jabłonna Lacka Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski Repki Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat SOKOŁOWSKI Szanowni Państwo, za nami 10 lat członkostwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Załącznik nr 2 - Pomoc społeczna... 5 Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Świeckiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Świeckiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Świeckiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Świeckiego Projekt Załączniki Spis treści Spis treści... 2 Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński MAŁOPOLSKA powiat bocheński Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Załączniki Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Najwięksi pracodawcy prywatni...3 Załącznik nr 2 Wzór ankiety dla przedsiębiorców...5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo