UCHWAŁA NR XLVI/289/2014 RADY GMINY MIRZEC. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLVI/289/2014 RADY GMINY MIRZEC. z dnia 23 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/289/2014 RADY GMINY MIRZEC z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Mirzec sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok stanowiące załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLVI/289/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 czerwca 2014r. Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę: Po stronie dochodów: zł. Po stronie wydatków: zł. XXVIII/166/2012 Rady Gminy W trakcie roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonywano zwiększeń jak i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2013 roku stanowił kwotę ,81 zł, natomiast po stronie wydatków ,81 zł. Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie zł wynika z: 1. Przychodów budżetu zł. z tego: - kredyty zł. - wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2012 rok w wysokości zł. 2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości zł. Wykonanie planu dochodów za 2013 rok wynosi ,83 zł co stanowi 97,1 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości ,43 zł. co stanowi 93,9% ogółu planu. Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 2

3 I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,81 zł. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. / w zł,-/ Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,81, ,81,- Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 020 LEŚNICTWO 1 500, ,- - plan z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zmniejszono dotację celową z budżetu państwa ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono plan z tytułu: - sprzedaży drzewa - odsetek od nieterminowych wpłat , , , , , ,- 20, , ,- 720 INFORMATYKA , ,- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n. e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i przestrzennej Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 3

4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększono plan z tytułu: - środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany w 2012 roku projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec -dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,- 850, ,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I I OCHRONY PRAWA 1 465, ,- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - opłat za odpady komunalne natomiast zwiększono plan z tytułu: - podatku od nieruchomości - koncesji i licencji - kosztów upomnienia i odsetek - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , ,- 35, ,- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zwiększono plan subwencji oświatowej , , , ,- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,- Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie utworzenia szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu: sprzedaży składników majątkowych: - szkoła Tychów Stary sprzedaż materiałów -szkoła Mirzec sprzedaż starego ogrodzenia , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 4

5 opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: - szkoła Tychów Nowy - szkoła Tychów Stary darowizna przedszkole Mirzec Zwiększono plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 4, , , ,- 500, ,- 852 POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze wspieranie rodziny zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan z tytułu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego , , , , , , , , , , , , , ,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększono plan o środki: - na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w ramach programu Operacyjnego Kapitał , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 5

6 Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Sukces jest w każdym z nas w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Wspólna sprawa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o niewykorzystane środki z 2012 roku udział krajowy w realizowanych projektach: - na realizację projektu Wiedza- bezkresny ocean możliwości - na realizację projektu Z tradycją w nowoczesność - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych , ,- 33,- 7,- 60,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Zwiększono plan o środki pozyskane od: - Ministra Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu , , , , , , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 6

7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - środki pozyskane z budżetu unii europejskiej na zrealizowane projekty w 2012 roku: Harcerskie muzykowaniewarsztaty wokalno-taneczne dla 104 artystycznej drużyny harcerskiej w Mircu Święto plonów- Mirzec środki na realizowane projekty w 2013 roku: Gminny piknik strażacki Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji Dożynkowy złoty kłos Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec - refundacja środków poniesionych w latach 2012 z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zmniejszono plan na zadaniu Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. - darowizna na dożynki , , , , , , , , , ,- 200, ,- 926 KULTURA FIZYCZNA - środki na realizację projektu p.n Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek w Mircu , , ,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA , ,81, ,81 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 7

8 II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,81 zł. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie: dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na prace konserwatorskie na obiektach melioracyjnych kanalizacji we wsi Małyszyn , ,81, ,81, , , ,81,- 400 WYTWARZNIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - zwiększono plan wydatków na dostarczanie wody z ujęcia Mirów do miejscowości Osiny Majorat 3 000,- 500, ,- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla: Województwa Świętokrzyskiego z zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Powiatu Starachowickiego z zakresie: - wykonanie chodnika dla pieszych przy w miejscowości Gadka przy drodze , , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 8

9 powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jagodne -wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych w miejscowości Ostrożanka wykonanie nakładki przy drodze gminnej Ostrożanka wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze gminnej Tychów Stary Podlesie - zmniejszono plan wydatków na zadaniach: z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych remonty i naprawy dróg budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krupów przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny 2 553, , , , , , , ,- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym realizacji zadania p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. wykup gruntów pod drogę publiczną w Tychowie Nowym , , , , , ,- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,- - przeniesiono plan na zakup działki pod drogę publiczną w Tychowie Nowym do działu INFORMATYKA , ,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej , ,- 850, ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 9

10 - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami zakup komputera i dwóch drukarek do administracji otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 dofinansowanie do wyjazdu drużyny siatkarskiej , , , ,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 465, ,- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: przebudowy budynku remizy OSP w Trębowcu zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Osinach zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Tychów Stary zakup samochodu dla OSP Osiny remont sanitariatów OSP Ostrożanka inicjatywa lokalna Ostrożanka inicjatywa lokalna Tychów Stary , , , , , , , , , ,- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,- - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2013 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 000 zł i na inicjatywy lokalne zł. rozdysponowano Zarządzeniami Wójta na następujące zadania: - zakup dwóch drukarek i komputera do , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 10

11 administracji - remont sanitariatów OSP Ostrożanka - otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK dofinansowanie do wyjazdu na wymianę do Niemiec uczniów gimnazjum - remont schodów w budynku wielofunkcyjnym - dofinansowanie drużyny siatkarskiej Sz.P. Mirzec - wykonanie wylewki na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Małyszynie -opieka nad bezdomnymi zwierzętami -usunięcie usterek na kompleksie boisk ORLIK usunięcie usterek na placu zabaw Osiny - zakup oleju opałowego do szkoły podstawowej w Osinach - zakup materiałów do remontu szkoły w Osinach - wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła podstawowa Tychów Stary - upominki dla I klasistów - dotacja dla przedszkola niepublicznego w Starachowicach i Grzybowej Górze - dopłata do zużytej wody w Osinach Majoracie pobieranej z ujęcia Mirów - inicjatywa lokalna sołectwo Osiny Muzyka łączy ludzi- warsztaty wokalne oraz doposażenie młodzieżowej scholii parafialnej - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Stary Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - inicjatywa lokalna sołectwa Ostrożanka Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń przy OSP Ostrożanka - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Nowy- Doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym Na koniec roku budżetowego pozostał plan w kwocie zł , , , , , , , , , , , , , ,- 500, , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 11

12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : wykonanie wylewki w sali gimnastycznej w szkole podstawowej Małyszyn dotacja dla przedszkoli niepublicznych Starachowice, Grzybowa Góra przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie gimnazjum w Mircu zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku gimnazjum w Mircu zakup żywności do stołówek szkoła Tychów Stary-wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła Osiny - zakup materiałów do remontu szkoła Osiny- zakup oleju opałowego usunięcie usterek plac zabaw Osiny zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach nagrody dla I klasistów szkoła Tychów Nowy usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania budynku szkoła Tychów Stary zakup krzewów i usunięcie szkód upominki dla przedszkola w Mircu podatek od nieruchomości od boiska ORLIK dofinansowanie do wyjazdu uczniów gimnazjum do Niemiec wymiana pokrycia dachowego szkoła podstawowa Tychów Nowy wykonanie elewacji sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Małyszynie wychowanie przedszkolne (dofinansowanie z budżetu państwa) inicjatywa lokalna- doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym , , , , , , , , , , , , , ,- 500, , , , , , , zmniejszenie planu wydatków: na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym budowa placy zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 12

13 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększono plan wydatków na zadania własne w zakresie remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym -zmniejszono plan na zadaniu Budowa parkingu i drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Jagodnem , , , , ,- 852 POMOC SPOŁECZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe wspieranie rodziny zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - dokonano przeniesienia planu wydatków do działu 853 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu : Wspólna sprawa , , , , , , , , , , ,- 1901, , , ,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększono plan wydatków na realizację projektów: projekt Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Wiedza bezkresny ocean możliwości realizowany przez Szkołę , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 13

14 Podstawową w Mircu projekt Z tradycją w nowoczesność realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Osinach 219,- 44, , ,- Projekty realizowane są w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna , , , , , , ,- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest usunięcie azbestu opieka nad bezdomnymi zwierzętami dopłata do taryf za odprowadzenie ścieków zmniejszono plan wydatków poprzez przeniesienie do: działu 010 na kanalizację miejscowości Małyszyn działu 854 na stypendia oraz zmniejszono plan w zakresie wywozu odpadów komunalnych , , , , , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 14

15 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,- - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy zakresie: dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji inicjatywa lokalna sołectwo Osiny realizacji czterech projektów: - Gminny piknik strażacki - Dożynkowy złoty kłos Gadka Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno-intrumentalnego w Gminie Mirzec. - przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - zmniejszono plan wydatków kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. dożynki wkład własny , , , , , , , , ,- 926 KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: realizacji projektu Sportowy duch walki- warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca doposażenie boiska Orlik 2012 usunięcie usterek na kompleksie boisk Orlik , , , , , ,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA ,81, ,81,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 15

16 W tym : Plan wydatków i wprowadzone zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 720 INFORMATYKA W dziale 720- rozdziale Pozostała działalność w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty: 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e- świętokrzyskie 2. E- świętokrzyskie budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec. Plan został ustalony na podstawie zawartych umów z Województwem Świętokrzyskim w dniu roku W ciągu roku nie zostały wprowadzone żadne zmiany w planie wydatków. Projekty realizowane są w ramach programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki własne , , , , , , ,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale 853 rozdziale Pozostała działalność, w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty : 1. Wiedza bezkresny ocean możliwości, realizowany przez szkołę podstawową w Mircu ,- w tym: ,- środki Unii, 6 794,- środki budż. państwa ,- w tym: 186,- środki Unii 33,- środki budż. państwa , , ,- 2. Z tradycją w nowoczesność, ,- w tym: 44,- w tym: ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 16

17 realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej ,- środki Unii 37,- środki Unii , ,- środki budż. państwa 7,- środki budż. państwa 2 772,- W ciągu roku został zwiększony plan na realizację 3 projektów: 1. Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,- w tym: ,- środki Unii 6 161,- środki budż.państwa ,- środki własne , , , ,- 2. Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu w tym: ,- środki Unii ,- środki budż. państwa , , ,- 3. Wiedza i umiejętności kluczem do kariery, realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w szkole podstawowej w Osinach ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki budż. państwa , , ,- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 17

18 Narodowego, w uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji 2 projekty: 1.Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ Małyszyn Górny dla Ciebie w tym: środki Unii ,- w tym: ,- środki Unii , , środki własne ,- środki własne ,- 2. Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca w tym: środki Unii środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- w tym: ,- środki Unii , , środki własne środki własne w ciągu roku został zwiększony plan na realizację 4 projektów: 1. Gminny piknik strażacki 2. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 3. Dożynkowy złoty kłos Gadka ,- w tym: 9 504,- środki Unii 1 256,- środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- Środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki własne , , , , , , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 18

19 4. Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec ,- w tym: 7 902,- środki Unii 4 248,- środki własne , , ,- 926 KULTURA FIZYCZNA W ciągu roku został zwiększony plan wydatków na realizację projektu p.n. Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca , ,- w tym: 6 306,- środki Unii 2 907,- środki własne 9 213, , , ,- RAZEM w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii - środki z budżetu państwa - środki własne , , , , , , , , , , , ,- Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 19

20 III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie ,83 zł, na planowane ,81 zł, co stanowi 97,10 % ogółu planu Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu / w zł,-/ % do ogółu wyk. dochodów 1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ,77 94,0 12, ,78 96,5 12,56 3. Subwencje ,00,0 52,76 4. Dotacje celowe na zadania własne / 2030, 2020,2040,6330/ 5. Dotacje celowe na zadania zlecone / 2010/ 6. Wpływy z udzielonej pomocy finansowej / 6300/ 7. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / 2460/ 8. Środki z Funduszy Europejskich / 2007, ,6209/ ,19 98,7 4, , ,39 98,1 14, ,13,0 0, ,66,0 0, ,91 69,8 3,19 OGÓŁEM , ,83 97,10 x Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2013 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2013 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa. W 2013 roku stanowiły 52,76 % ogółu wykonanych dochodów ( w ,96 %, ,71 %) i zostały wykonane w % do planowanych. Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 20

21 Wysokie wykonanie planu dochodów za 2013 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ( Dział 756 rozdział 75621) wykonanie wynosi 96,5 % założonego planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne ( 2030, 6330, 2020, 2040), plan został wykonany w 98,7 %. Niektóre realizowane zadania, które zostały wsparte dotacją z budżetu państwa zostały zrealizowane w %, dotyczy to m.in. budowy szkolnych placy zabaw, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, wsparcia rodziny, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów. - dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania ( 2010 ) plan został wykonany w 98,1 %, dotyczy m.in. zadań z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. - wpływy z udzielonej pomocy finansowej ( dział 600 rozdział ) plan został wykonany w %. Udzielona pomoc finansowa przez Samorząd Województwa dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Trębowiec Krupów. - środki pozyskane na podstawie zawartych porozumień ( Dział 900 rozdział ), plan został wykonany w %, dotyczy dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu z terenu gminy Mirzec. - wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe wykonanie planu wynosi 94 %. W zakresie realizacji dochodów przez Gminę z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów w niektórych źródłach dochodów występuje wysokie wykonanie planu dotyczy to głównie: - opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ( Dz. 020 rozdział ) na plan zł wykonanie wynosi 2 819,43 zł, co stanowi 187,9 % planu. Na tak wysokie wykonanie planu wpływ miały zwiększone środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. - w dziale 750, rozdziale 75023, 0970 plan 700 zł. wykonanie 1 402,86 zł., co stanowi 200,3% planu, na wysokie wykonanie wpływ miało odszkodowanie z tytułu uszkodzeń serwerowni Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 21

22 - opłaty targowej (Dz.756, rozdział 75616, 0340), na plan zł. wykonanie wynosi 190 zł.,co stanowi 190 % ogółu planu, na wysokie wykonanie wpływ miała zwiększona ilość podmiotów podlegających opłacie targowej - wysokie wykonanie planu występuje również w 0920 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (dział801, rozdział 80110,dział 853, rozdział 85395), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Są również pozycje planu w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach, które nie w pełni zostały zrealizowane dotyczy to m.in. - wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dział 756 rozdział wykonanie wynosi 88 % przyjętego planu oraz rozdział wykonanie wynosi 77,4 % przyjętego planu ) w 2013 roku mniej dokonano wpłat z tytułu zaległości podatkowych, które podlegały naliczeniu odsetek. - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 427,06 zł. na plan zł. co stanowi 42,7% wykonania planu oraz 0970 na plan zł. wykonanie wynosi zł. co stanowi 57,8 % założonego planu, za wysoko został ustalony plan zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek z tego tytułu. - w dziale 758, rozdziale 75814, 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi ,81 zł., na plan zł. co stanowi 65,1 % założonego p[lanu, na niskie wykonanie wpływ miały ograniczone środki, które można było przekazywać na lokaty terminowe oraz wielokrotna obniżka stóp procentowych. - w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan zł wykonanie wynosi 5 225,47 zł., co stanowi 29 % założonego planu. Niskie wykonanie planu wynikło ze zmiany przekazywania w/w opłat i kar. Nałożone opłaty i kary za 2013 rok zostaną przekazane dopiero w 2014 roku Pozostałe odsetki w dziale 801, rozdziale 80101, na plan wykonanie wynosi 5 237,02 zł., co stanowi 79,3 % założonego planu oraz w dziale 852, rozdziale na plan zl. wykonanie wynosi 2 648,48 zł. co stanowi 87,6 % założonego planu, niskie wykonanie planu spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych i niewielkie środki podlegające naliczeniu odsetkom na rachunkach bankowych Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale na plan 300 zł wykonanie wynosi 170 zł, co stanowi 56,7 %, oraz w rozdziale na plan 800 zł. wykonanie wynosi 494,81 zł. co stanowi 61,8 % ogółu planu. Źródło dochodów w tych paragrafach to prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2013 roku brak wpływów z innych Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 22

23 dochodów spowodowało niskie wykonanie w tym paragrafie, natomiast w rozdziale wykonanie tegoż paragrafu wynosi 74 %, dotyczy opłat za posiłki dla obsługi i nauczycieli w stołówkach, do planowania przyjęto za wysoką kalkulację Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w dziale 750, rozdziale na plan 800 zł. wykonanie wynosi 600 zł. co stanowi 75 % ogółu planu, niskie wykonanie to mniej podmiotów wynajmujących pomieszczenia w 2013 roku.. W zakresie realizacji dochodów przez urzędy skarbowe nie w pełni został zrealizowany założony plan. Dotyczy to podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 7 380,45 zł. na plan zł, co stanowi 61,5 % wykonanie planu oraz odsetek w tym podatku na plan 300 zł. wykonanie wynosi 0 zł. Analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie planu mają między innymi występujące w tym podatku zaległości, które stanowią kwotę ,05 zł. jest to tendencja wzrostowa, na koniec 2012 roku zaległości stanowiły kwotę ,63 zł. W zakresie realizacji planu środków z funduszy europejskich wykonanie wynosi 69,8 % założonego planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było: - przesunięciem terminu realizacji niektórych projektów na 2014 rok, dotyczy to projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. (dział 720 Informatyka na plan zł wykonanie wynosi ,51 zł. co stanowi 46,5 % planu i projektu e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec dział 720 Informatyka na plan zł wykonanie wynosi 0 %. - wpływ środków za zrealizowane projekty w 2013 roku nastąpi w 2014 roku, dotyczy to projektów Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie, Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji. W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2013 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu. Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdz. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŻRÓDEŁ POCHODZENIA Treść Plan Wykonanie % / w zł,-/ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność , , ,81,0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,81, LEŚNICTWO Gospodarka leśna , ,43 187,9 187,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich ,43 187, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego: ,13, Drogi wewnętrzne ,13,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów ,13,0 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,82 97,2 97, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,05 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja istowarzyszenie oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy ,85 97,6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa ,74,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 32,18 107, INFORMATYKA Pozostała działalność , ,51 29,1 29,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przyjęto plan na realizację 2 projektów: -e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy w Mircu , ,51 29,1 46,5 - e- świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: Urzędy Wojewódzkie , ,7,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych,ewidencji ludności działalności gospodarczej, USC Urzędy gmin Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy ,86 600,00 133,4 75,00 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego - za druki - odszkodowanie z tytułu uszkodzeń w serwerowi - zwrot za rozmowy telefoniczne ,86 200, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,14,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowany w 2012 roku ,14,0 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców ,00, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: ,58 96, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,45 60,0 61,5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek realizowany poprzez urząd skarbowy Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,80 97,7 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % z tego: Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,00 97, Podatek rolny - podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny - podatek leśny od osób prawnych , ,00 93,1 98,4 Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 10 8,80 88,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 22,00 88,00 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 28

29 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: ,55 96, Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,29 101, Podatek rolny - podatek rolny od osób fizycznych ,07 91, Podatek leśny - podatek leśny od osób fizycznych ,93 96, Podatek od środków transportowych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,00 97, Podatek od spadków i darowizn - podatek realizowany przez urząd skarbowy ,00 134,9 Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez urzędy skarbowe ,19 103,0 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień ,40 95,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków ,67 77, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: Wpływy z opłaty skarbowej Opłata targowa Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 195, ,91 89,4 101,2 195,0 101,9 Wpływy z innych lokalnych opłat ,44 84,7 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - za odpady komunalne 5, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,53 3,12 99,5 31, Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: ,78 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych - - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów ,00 96,3 Podatek dochodowy od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe ,78 123, RÓŻNE ROZLICZENIA z tego: ,81 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym , ,81 65,1 65,1 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 30

31 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00, OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: Szkoły podstawowe z tego: Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec -czynsz szkoła Małyszyn - czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji -dochód z najmu pomieszczeń szkolnych szkoła Tychów Stary , , , , , ,00 800,00 90,2,4 109, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoła Mirzec sprzedaż ogrodzenia -szkoła Tychów Stary sprzedaż stali, rur i drzewa , , ,52 116,1 Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół ,02 79, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - szkoła podstawowa Osiny darowizna od ubezpieczyciela Wpływy z różnych dochodów w tym -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych - szkoła Tychów Stary- odszkodowanie od ubezpieczyciela , , , ,00 102,1 - szkoła Małyszyn- zwrot za ścieki i wodę oraz energię 877,80 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 31

32 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % - szkoła Tychów Nowy sprzedaż złomu - szkoła Tychów Nowy odszkodowanie od ubezpieczyciela 288, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków), -środki pozyskane z budżetu państwa na realizację szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych w Tychowie Starym i Mircu ,00,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00, Przedszkola z tego: Wpływy z usług - wpływ za czesne Przedszkole Mirzec Przedszkole Jagodne , , , ,00 101,9 105, Pozostałe odsetki -odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym ,67 114, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- przedszkole Mirzec ,00,0 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych ,00 56,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00, Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 95,6 93,9 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 32

33 Dział Rozdz Treść Plan Wykonanie % - dochód z najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ,96 121,00 Wpływy z różnych dochodów w tym: - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych ,81 61, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,86 99, Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bieżącym ,86 98,9 Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 98,00 122, Stołówki Szkolne Wpływy z usług -odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych , ,60 80,8 80,9 Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach ,46 74, POMOC SPOŁECZNA w tym: Wsparcie rodziny , ,00 98,1,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00,00 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 33

34 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych ,32 427,06 97,4 42, Wpływy z różnych dochodów -zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych ,00 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ,20 98,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód uzyskany z tytułu egzekucji zaliczek i funduszu alimentacyjnego ,06 103, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,38 93,2 96,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ ,88 92,0 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 34

35 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 97,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 97, Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,81 99,3 94,2 99, Ośrodki pomocy społecznej z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bankowym , ,48 99,6 87, Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego 86,00 86,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze , ,70 97,0 91,0 Pozostałe odsetki 1,49 Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 35

36 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne , ,00 99,2 98,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dożywianie uczniów ,00, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,20 97, Pozostała działalność ,20 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,58 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,11 98,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0 W rozdziale pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Id: FC21F57C F-ADFB-996E1A468F3B. Podpisany Strona 36

w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę:

w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę: Załącznik do Uchwały Nr XLVI/289/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 czerwca 2014r. Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę: Po stronie dochodów:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo