Rozdział 1 Regulamin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Regulamin"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Rozdział 1 Regulamin 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, będąca Stroną Umowy. Nienależyte wykonanie usługi przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym działaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora, z którego usług korzysta Dostawca, niezarządzanej przez Dostawcę, Planowanymi Pracami lub przyczynami leżącymi po stronie Abonenta. Cennik wykaz Usług wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania. Dostawca SkwyNet Łukasz Flisikowski wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr rej z siedzibą w Wielkim Klinczu, ul. Kościerska 14, Wielki Klincz, NIP , REGON , EDG 1351/2005. Okres Rozliczeniowy okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy z tytułu świadczonych usług, liczony zawsze od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Ograniczenie świadczenia usługi obniżenie prędkości wymiany danych z siecią Internet oraz zablokowaniu połączeń do sieci Internet za wyjątkiem usług podstawowych tj. WWW. Planowane Prace działania Dostawcy niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Usługi. Przedstawiciel Dostawcy osoba działająca w imieniu i na rzecz Dostawcy, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany lub rozwiązywania Umowy, bądź też wykonywania jej postanowień, w szczególności w zakresie wydania Abonentowi Urządzenia Abonenckiego oraz jego instalacji, konserwacji lub napraw. Umowa umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Abonentem i Dostawcą. Urządzenie Abonenckie urządzenie telekomunikacyjne udostępnione Abonentowi przez Dostawcę w celu korzystania z Usługi. Usługa świadczona przez Dostawcę usługa lub związana z tą usługą usługa dodatkowa. Ustawa Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 171, poz z późn. zm.). 2 Zakres Regulaminu 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Dostawcę. 2. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 3 Zakres świadczonych Usług 1. Dostawca oferuje: a) połączenie fizyczne ze stałym łączem dochodzącym do sieci Internet b) korzystanie z urządzeń c) dodatkowe usługi związane z instalacją, uruchomieniem i eksploatacją urządzeń d) usługi dodatkowe określone w cenniku 2. Zakres Usług świadczonych na rzecz Abonenta określa Umowa. 3. Do wyboru Abonenta dostępne są różne plany abonamentowe np. skwy liczba 2000 oznacza w tym przypadku pobieranie danych z Internetu z maksymalną przepustowością do 2 Mb/s. 4. W ramach opłaty abonamentowej Dostawca zapewnia stały dostęp do sieci Internet. str. 1

2 Rozdział 2 Umowa 4 Zawarcie Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy. Jeżeli Abonent, który zawarł umowę na czas określony, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, nie zawiadomi Dostawcy, iż nie zamierza nadal korzystać z usługi dostępu do Internetu, wówczas przyjmuje się, iż Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony. 2. Wskutek zawarcia Umowy Dostawca obowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie, Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu, Cennika w szczególności do terminowego uiszczania opłat za Usługi. 3. Dostawca ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia Usługi. 5 Wymagane dokumenty 1. Umowa może zostać zawarta z Zamawiającym, który przedstawi Dostawcy dokument: a) potwierdzający jego tożsamość lub status prawny oraz miejsce zameldowania na pobyt stały lub siedzibę; b) wskazujący na posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym będzie instalowane Zakończenie Sieci. 6 Zmiana umowy, zawieszenie świadczenia usługi, wypowiedzenie i wygaśnięcie Umowy 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej, chyba że w Umowie wskazano inaczej. 2. Abonent może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usług w terminie 30 dni od daty określonej w Umowie. 3. Umowa wygasa w przypadku powzięcia przez Dostawcę wiadomości o śmierci Abonenta. 4. Dostawca ma prawo ograniczyć świadczenie usługi w przypadku zalegania abonenta z płatnością co najmniej jednej faktury. 5. W przypadku zalegania z płatnością co najmniej dwóch faktur, dostawca ma prawo zawiesić świadczenie usługi dostępu do Internetu na rzecz Abonenta. W takim wypadku dostawca może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz obciążyć abonenta jednorazową opłatą specjalną, której wysokość określona jest w Umowie. 6. Abonent zobowiązuje się nie wypowiadać umowy przez cały okres, na który został zawarta. Wypowiedzenie przed upływem tego terminu traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy i skutkować będzie obciążeniem abonenta jednorazową opłatą specjalną, której wysokość określona jest w Umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Abonenta, za zgodą Dostawcy istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy na inny podmiot. Wysokość opłaty za sporządzenie cesji do umowy określona została w cenniku. 8. Zawieszenie świadczenia usługi może nastąpić w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Umowy, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa a w szczególności: a) nielegalnego uzyskania lub podjęcia próby nielegalnego uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób albo podejmowania lub umożliwienie podejmowania osobom trzecim innych działań utrudniających albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z Usług; b) nieprzestrzeganie przez Abonenta w zakresie jakim go dotyczą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.); c) powodowanie zjawiska przeciążania w tym przepełniania, blokowania lub powodowanie natłoku w sieci, a w szczególności przesyłanie lub umożliwianie przesyłania informacji nie zamówionej przez jej odbiorcę, a także udostępnianie innym osobom zasobów lub informacji w celu wykorzystywania ich do działań związanych z przesyłaniem informacji nie zamówionej przez jej odbiorcę, a w szczególności naruszających Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną(dz.u.nr 144 poz.1204 ); d) udostępnienia Internetu poza lokal Abonenta. 9. W przypadku, gdy Abonent udostępnia Internet poza lokal, którego dotyczy umowa, Dostawca ma prawo nałożyć karę w wysokości dziesięciokrotności miesięcznego abonamentu, wypowiedzieć umowę oraz obciążyć Abonenta jednorazową opłatą specjalną, której wysokość określona jest w umowie. str. 2

3 10. Na wniosek abonenta może nastąpić zawieszenie świadczenia usługi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Opłata za zawieszenie świadczenia usługi określona została w Cenniku. 11. Z wyłączeniem 6 pkt. 9, za ponowne włączenie do sieci pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. 12. Z dniem Zawieszenia Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia. Wyjątek stanowi zawieszenie na wniosek Abonenta wówczas zaprzestanie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet następuje z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 13. Ponowna aktywacja Usług następuje po ustaniu przyczyn Zawieszenia. 7 Cennik Rozdział 3 Rozliczenia 1. Wysokość opłat pobieranych przez Dostawcę za świadczone Usługi określona jest w Cenniku obowiązującym w chwili wykonywania Usługi. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie. 8 Płatności 1. Opłaty za świadczone usługi dostępu do sieci Internetu naliczane są za każdy miesiąc z góry i będą dokonywane do 10-ego każdego miesiąca, chyba że na fakturze lub w Umowie wskazano inny termin. 2. Opłaty Abonent dokonuje na podstawie faktury VAT za pomocą dołączonych do niej blankietów wpłat, a w przypadku ich braku na konto bankowe Dostawcy: mbank BRE Bank S.A. Nr: na rzecz: SkwyNet, ul. Kościerska Wielki Klincz. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto dostawcy. 4. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą należności, Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych. 5. Okres rozliczeniowy liczony jest zawsze od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego, natomiast za korzystanie sieci przez niepełny miesiąc opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których działała usługa. Rozdział 4 Instalacja oraz korzystanie z urządzeń abonenckich 9 Instalacja 1. Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację Urządzeń Abonenckich w Lokalu, do którego posiada tytuł prawny. 2. Zgoda na instalację i eksploatację Urządzeń Abonenckich oznacza m.in. zgodę na poprowadzenie kabli, przewiercanie niezbędnych otworów w przegrodach Lokalu, zainstalowanie Urządzenia Abonenckiego oraz innych urządzeń, w sposób wskazany przez Przedstawiciela Dostawcy. 3. Podczas instalacji Urządzeń Abonenckich w Lokalu winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba. 4. Potwierdzeniem zainstalowania lub wydania Abonentowi Urządzeń Abonenckich jest złożenie podpisu przez Abonenta na protokole odbioru przedłożonym przez Przedstawiciela Dostawcy. Podpisanie protokołu przez Abonenta stanowi potwierdzenie, że Urządzenia Abonenckie nie posiadały jawnych uszkodzeń lub wad w chwili odbioru. 10 Urządzenia Abonenckie 1. W przypadku, gdy jest to niezbędne do korzystania z Usługi, Dostawca udostępni Abonentowi, na czas obowiązywania Umowy, Urządzenie Abonenckie. Opłata za korzystanie z Urządzenia Abonenckiego zawarta jest w opłacie abonamentowej, chyba że Umowa przewiduje inaczej. 2. Urządzenie Abonenckie stanowi własność Dostawcy. Abonent ponosi wszelkie opłaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia Abonenckiego (np. za energię elektryczną). Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia Abonenckiego, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, warunki klimatyczne (odpowiednia temperatura, wilgotność), zapylenie pomieszczenia. 3. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie Abonenckie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. str. 3

4 4. Abonent nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzenia Abonenckiego. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z pracą urządzenia Abonenckiego należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę. 5. Abonent odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utracenie Urządzenia Abonenckiego lub jego części, w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Dostawcę, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Dostawca ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzenia Abonenckiego w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało w szczególności na skutek: a) samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Abonenta; b) świadomego zniszczenia Urządzenia Abonenckiego; c) uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzenia Abonenckiego; d) niepowiadomienia Dostawcy o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia Abonenckiego; e) nieprawidłowego działania podłączonych urządzeń Abonenta. 6. Abonent nie może bez zgody Dostawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, udostępnić Urządzenia Abonenckiego na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobie trzeciej. 7. Abonent zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dostawcę o opuszczeniu Lokalu, w którym zainstalowane jest Urządzenie Abonenckie. 8. W ciągu 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy Abonent zobowiązany jest do udostępnienia swojego pomieszczenia i urządzeń pracownikowi Dostawcy w celu demontażu umieszczonych tam urządzeń wyszczególnionych w protokole zdawczo-odbiorczym. 9. W przypadku braku możliwości zwrotu przez Abonenta Urządzenia Abonenckiego lub jego zwrotu w stanie gorszym, niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy kwoty określonej w protokole zdawczo - odbiorczym umożliwiającej odtworzenie Urządzenia Abonenckiego. Płatność kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, będzie następowała na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Rozdział 5 Świadczenie Usługi 11 Aktywacja Usługi 1. Dostawca rozpocznie świadczenie Usługi nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. Z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi Abonent może korzystać z Usług w zakresie i na warunkach określonych Umową. 3. W przypadku instalacji przez Dostawcę, na potrzeby Usługi, Urządzeń Abonenckich, Abonent zapewni Przedstawicielom Dostawcy wstęp na teren Abonenta oraz zapewni dostęp do niezbędnych do przeprowadzenia instalacji i testów miejsc Abonenta, w szczególności miejsc, w których będą zainstalowane Urządzenia Abonenckie. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia miejsc instalacji na każde wezwanie Dostawcy, w szczególności w celu usunięcia Awarii. Rozdział 6 Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji 12 Reklamacja 1. Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przesyłając ją pisemnie na adres siedziby Dostawcy. 2. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji na adres siedziby Dostawcy wskazany w Umowie. str. 4

5 3. Reklamacja powinna określać: a) imię i nazwisko lub nazwę Abonenta wraz z adresem zamieszkania lub siedziby; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; d) przydzielony Abonentowi numer ID; e) podpis Abonenta. 4. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 30 dni od daty powstałego zdarzenia. 5. Zgłoszenie przez Abonenta w formie pisemnej reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury VAT we skazanym terminie. 6. Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej złożenia. 7. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; b) w przypadku zwrotu należności określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; c) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; d) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę. 8. Abonent ma prawo: a) złożyć odwołanie od odpowiedzi Dostawcy na złożoną reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub b) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powodującego powstanie nadpłaty, Dostawca zobowiązuje się pomniejszyć o stosowną kwotę kolejną płatność należną Dostawcy od Abonenta Rozdział 7 Odpowiedzialność Dostawcy, Obowiązki Abonenta 13 Zakres odpowiedzialności, wysokość odszkodowania 1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą jakość połączenia dostępowego, w szczególności prędkość nie mniejszą niż 80% deklarowanej w umowie. Spadek prędkości dostępowej poniżej 50% prędkości deklarowanej w umowie przez okres dłuższy niż 24 godzin traktowany będzie, jako nienależyte wykonanie usługi. 2. Dostawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej, naliczanej za każdy dzień, w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu usługi lub nienależyte jej wykonanie trwa dłużej niż 24 godziny. 3. Odszkodowanie nie należy się, gdy przerwa w świadczeniu usługi lub jej nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Abonenta. 4. Odszkodowanie, o którym mowa w pkt.2 przysługuje tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. 14 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za : 1. Treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z usług dostępu do Internetu. 2. Zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Abonenta podłączonego do urządzeń, przed ingerencja osób trzecich. 3. Utratę możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu w związku z utratą możliwości propagacji fal wynikająca w szczególności ze zmiany ukształtowania terenu, nowopowstałego lub wyrośniętego zadrzewienia, a także wybudowania przez stronę trzecią budowli lub konstrukcji pomiędzy antenami. 4. Utratę możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu z powodu przerw w zasilaniu stacji przekaźnikowych niezależnych od dostawcy. 5. Komplikacje administracyjne i prawne w związku z montażem anteny zewnętrznej utrudnienia w dostępie do sieci Internet wynikające z remontów elewacji oraz dachów budynków na których zainstalowane są anteny nadawczo odbiorcze. str. 5

6 15 Dodatkowe prawa i obowiązki Abonenta 1. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy o wszelkich zmianach dotyczących danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy. 2. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1. wszelką korespondencję nadaną przez Dostawcę do Abonenta na dotychczasowy adres lub zawierającą dotychczasowe dane uważa się za prawidłowo doręczoną. 3. Abonent jest zobowiązany umożliwić Dostawcy przeprowadzenie Planowanych Prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Usługi. 4. Abonent ma prawo kopiować do swojego systemu komputerowego dowolne materiały dostępne w sieci Internet. Abonent przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych materiałów. Materiały chronione prawem autorskim mogą być kopiowane i użytkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Zabronione jest umieszczanie w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używanie obelżywego języka jak również podejmowanie jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce. Rozdział 8 Postanowienia końcowe 16 Ochrona danych osobowych. 1. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) : a) Dostawca (SkwyNet Łukasz Flisikowski Wielki Klincz, kod pocztowy , ul. Kościerskiej 14) jest administratorem danych osobowych zebranych w celu świadczenia Usług. b) Dane osobowe będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz za pisemną zgodą Abonenta innym podmiotom korzystającym z usług sieci. c) Dostawca zapewnia ochronę danych osobowych dotyczących Abonenta uzyskanych na podstawie Umowy, a także informacji o świadczonych na rzecz Abonenta usługach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. d) Dane osobowe Abonenta są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 17 Zmiana warunków Umowy 1. Dostawca doręczy Abonentowi na piśmie każdą zaproponowaną zmianę warunków Umowy, w tym określoną w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 18 Pozostałe 1. Abonent nie może bez zgody Dostawcy przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci. 2. Dostawca ma prawo przekazywać informacje związane ze świadczeniem usług Abonentowi w postaci komunikatów wyświetlanych na ekranie komputera. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy. 4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku. str. 6

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU przez: NowoNet Usługi Internetowe; ul 700-lecia 6A; 72-200 Nowogard Biuro: 091 3927138 Mobil: 507356132 Nowogard, kwiecień 2004 1 Dział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS)

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto Umowę. 2. Operator - firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczeń usług internetowych

Regulamin Świadczeń usług internetowych Regulamin Świadczeń usług internetowych... Postanowienia ogólne i wyjaśnienie wyrażeń umownych... 1 1. OPERATOR firma BEM-ECO Emilia Migura 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wczasowa 2, NIP 674-107-54-19, Regon

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy:

Znak sprawy: ZTM.EZ zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: UMOWA NR ZTM.EZ.. zawarta w Poznaniu w dniu roku, pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa)

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a.., z siedzibą w..,.., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Umowa nr. a.., z siedzibą w..,.., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer..

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. zawarta w.. dnia. Pomiędzy: Firmą NEW! COMP Leszek Rydzewski Ul. Parkowa 1 43-430 Skoczów a Abonentem: Imię i Nazwisko / Firma.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa na odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie ścieków UMOWA NR./. Umowa na odprowadzanie ścieków Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HYPERION S.A. Strona 1/5

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HYPERION S.A. Strona 1/5 Strona 1/5 1 Postanowienia ogólne 1. Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25 świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Hyperion S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET 1 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez KolNet Kolwas Mirosław z siedzibą w Grójcu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../20. Przedmiot umowy

Umowa Nr../20. Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.03.2015 r. Umowa Nr../20 Zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy Uniwersytetem Opolskim jako jednostką wiodącą Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, reprezentowaną przez Dyrektora Elbląskiego Parku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER DZIAŁ I: Postanowienie ogólne 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają : 1. Abonament - stały, nielimitowany dostęp do internetu realizowany za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo