POLSKICH AeeettmrxTT^rCbios noabckiix KvpopioB - IloAbiua i MlNlSTERSTWO Polanica-Zdroj r. UUP/364/08/ t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKICH AeeettmrxTT^rCbios noabckiix KvpopioB - IloAbiua i MlNlSTERSTWO Polanica-Zdroj. 13.08.2015 r. UUP/364/08/2015-08- t"

Transkrypt

1 UNIA POLISH HEALTH RESORTS ASSOCIATION - POLAND UZDROWISK GESELLSCHAFT DES VERBANDS DER POLNISCHEN KURORTE - POLEN POLSKICH AeeettmrxTT^rCbios noabckiix KvpopioB - IloAbiua i MlNlSTERSTWO Polanica-Zdroj r. UUP/364/08/ t Szanowny Pan prof. Marian Zembala RPU/l11253/2015 P Data: : Minister Zdrowia W imieniu przedsi^biorcow uzdrowiskowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Unia Uzdrowisk Polskich pragn^ wyrazic podzi^kowania za przyj^cie czqsci uwag naszego srodowiska w przedtozonym do konsultacji spolecznych projekcie rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca br. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie swiadczeri gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Uregutowania zawarte w przedmiotowym projekcie rozporzqdzenia w znacznym stopniu spetniaj^ oczekiwania swiadczeniodawcow uzdrowiskowych w zakreste wprowadzenia przepisow realnie odpowiadaj^cych na uwarunkowania panuj^ce na rynku pracy lekarzy i jednoczesnie czqsciowo eliminuj^ w^tpliwosci prawne zwiqzane z obowiqzywaniem aktow prawnych zwiqzanych z dziatalnosciq przedsi^biorcow uzdrowiskowych. Niemniej jednak, aby wyeliminowa(s zroznicowanie interpretacyjne przepisow ww. rozporzqdzenia Ministra Zdrowia, pojawiajqce siq podczas kontroli spotek uzdrowiskowych przez OW Narodowego Funduszu Zdrowia, zwracamy si^ z uprzejm^ prosb^ o przyjqcie ponizszych uwag do projektu rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca br. zmieniaj^cego rozporzqdzenie w sprawie swiadczeri gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, i wprowadzenie zaproponowanych przez nas zmian do jego tresci, tj.: 1. W zatqczniku nr 1 do rozporzqdzenia - cz^sc A,B,C,D w obu kolumnach L.p. 3 - Pozostate wymagania" pkt 1) wskazuje na koniecznosc zatrudnienia lekarza: a) balneoklimatologli i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilltacji, lub rehabilitacji ogolnej, nadzoruj^cego zaktad przyrodoleczniczy w wymiarze rownowaznika etatu odpowiadaj^cego aasowi udzielanych swiadczeri. Uprzejmie wnosimy o zmian^ przepisdw naktadajqcych obowiqzek zatrudnienia lekarzy o wqskich specjalizacjach do nadzoru nad pracq zaktadu przyrodoleczniczego i rezygnacj^ z literalnego okreilania wymiaru czasu pracy lekana sprawujqcego nadzdr. Uzasadnienie: Naszym zdaniem, nie jest konieczne aby nadzor nad zaktadem przyrodoleczniczym byt wykonywany przez caty czas udzielania swiadczeri przez iekarza o specjatnosci wskazanej w rozporzqdzeniu. W tym przypadku wystarczy dost^pnosc lekarza uzdrowiskowego dzieci/doroslych, ktory jest uprawniony do ordynowania zabiegow. Wiele zaktadow Polish Health Resorts Association - Poland Gesellschaft des Verbands der Polnischen Kurorte - Polen AccouHamiH Coio3 noabckitx KvpopiOB - rioabma.\!eja 1000-lecia2/ Polanica-Zdroj Poland tel uup((i>suup.pl

2 przyrodoleczniczych wvkonuje zabiegi przez godzin dziennie oraz w soboty w godzinach przedpotudniowych, a niektdre podmiotv posiadaia kllka takich zaktaddw. Spetnienie wymogu nadzoru sprawowanego nad udzielaniem swiadczeri jedynie przez lekarzy wymienionych w projekcie rozporzqdzenia z dnia 15 lipca 2015 r. powoduje koniecznosc zatrudnienia dodatkowych lekarzy do wykonywania tych samych zadari, w tym samym czasie, co przy ograniczonym dost^pie do lekarzy na rynku pracy - zwtaszcza o specjalnosci balneologia I medycyna fizykalna - wydaje SIQ nieracjonalne I nie ma wptywu na opiek^ i leczenle pacjenta w zaktadzie lecznictwa uzdrowtskowego. Pragniemy zaznaczyc, Iz w tym i wielu innych przypadkach warunki natozone na iwiadczeniodawcdw uzdrowiskowych cz^sto wi^ksze niz te, obowi^zujqce na oddziatach szpitalnych, gdzie leczeni pacjenci z bezpoirednim zagrozeniem zycia. Pragniemy nadmienic rowniez, iz utrzymanie ww. wymogu zatrudnienia lekarza specjalisty do nadzoru nad udzielaniem swiadczeh" w zaktadzie przyrodoleczniczym w wymiarze rownowaznika etatu odpowiadajqcego czasowi udzielanych swiadczen (co daje tqcznie do 55 godzin tygodniowo przy pracy ZPL od 8.00 do w tygodniu oraz 8.00 do w soboty) w praktyce a priori jest niemozliwe do spetnienia, z uwagi na realia panujqcego deficytu lekarzy balneologow na rynku pracy. Ponadto, tak jak podnosilismy juz powyzej wymagania dot. realizacji innych Swiadczeri zdrowotnych np. z zakresu rehabllitacji leczniczej nie naktadajq na iwiadczeniodawc6w obowiqzku dodatkowego, etatowego nadzoru nad udzielaniem Swiadczeri przez lekarzy specjalistdw (w wymiarze rownowaznika etatu odpowiadaj^cego czasowi udzielanych swiadczeh), pomimo, iz udzielane s^ pacjentom zazwyczaj na wczesnym etapie usprawniania, takze w cyklach popoludniowych. Maj^c na uwadze powyzsze, proponujemy zmlan^ pkt 1), w zatqczniku nr 1 do rozporzqdzenra - czqit A,B/CD", w obu kolumnach L.p. 3 - Pozostaie wymagania" poprzez wprowadzenie mozliwosci:...zapewnienia nadzoru nad udzielaniem Swiadczeri w zaktadzie przyrodoleczniczym przez lekarza: a) specjalisty w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny frzykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologil i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub b) ze specjalizacjq I i II stopnia w dziedzinie rehabllitacji medycznej, lub rehabllitacji, lub rehabllitacji ogolnej, lub retiabilitacji w chorobach narz^du ructiu. lub c) ze specjalizacjq w zakresie chorob wewn^rznych posiadajqcy kurs z podstaw balneologii tub d) ze specjalizacjq w dziedzinie klinicznej lub pokrewnej w kierunku leczenia posiadajqcy kurs z podstaw balneologii" Lekarz ten prowadzi nadzor nad catym zaktadem przyrodoleczniczym, bez wzglydu na ilosc udzielanych swiadczeri, bez okreslania rownowaznika etatu.

3 Szanowny Panic Ministrze, Pragniemy wyraznie podkresli^ brak spdjnosci przepisbw prawnych obowlqzujqcych w lecznictwie uzdrowiskowym w randze rozporzqdzeri wykonawczych, a mianowicie: - rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagari, jakim powinny odpowiadac zaktady 1 urz^dzenia lecznictwa uzdrowiskowego" (Dz.U. 2012, poz. 452), wydanego na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych" (Dz.U. Nr 167, poz. 1399, z pozn. zm.), - rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie swiadczeri gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego" (Dz.U. 2014, poz. 1963) wydanego na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych" {Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pozn. zm.). Zgodnie z Irteratnq tresctq delegacji ustawowej tj. art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym..." - Minister wtasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporz^dzenia wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadad urzqdzenia lecznictwa uzdrowiskowego, kierujqc siy wymaganiami okreslonymi dia tych obiektow oraz standardami przyjytymi w celu zapewnienia efektywnosci zabiegow i warunkow sanitarnohigienicznych oraz uwzglydniajqc ochrony dobr kultury, a takze zagrozenia geologiczne i gornicze w odniesieniu do wyrobisk g6rniczych^ oraz na podstawie art. 19 ust. 2 ww. ustawy Minister wtasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzqdzenia wymagania, jakim powinny odpowiadac zaktady i urzqdzenia lecznictwa uzdrowiskowego, kieruj^c siy bezpieczeristwem pacjenta i koniecznosci^ zachowania standarddw swiadczeri zdrowotnych, a takze wskazaniami nauki i praktyki". Tak wtyc, Minister na podstawie ww. delegacji ustawowej w rozporzqdzeniu z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 452) ustalit wyraznie wymagania, (podkreslamy wymagania) eksploatacyjne, funkcjonalne i techniane jakim powinny odpowiadai zaktady lecznictwa uzdrowiskowego oraz urzqdzenia lecznictwa uzdrowiskowego, okreilaj^c dodatkowo w 18 ww. rozporz^dzenia ze zaktady i urz^dzenia lecznictwa uzdrowiskowego nalezy dostosowac do wymagari okreslonych w niniejszym rozporzqdzeniu w terminie nie dtuzszym niz do dnia 31 grudnia 2016 r.". Natomiast zgodnie z literainq tresciq art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych" (Dz.U Nr 164, poz. 1027, z p6zn.zm.), Minister wtasciwy do spraw zdrowia okresli w drodze rozporzqdzeri w poszczegolnych zakresach, o ktorych mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 1-8 i wykazy swiadczeri gwarantowanych wraz z okresleniem:" 2. warunk6w realizacji danego swiadczenia gwarantowanego, w tym dotyczqcych personelu medycznego i wyposazenia w sprzyt i aparatury medycznq, majqc na uwadze koniecznosc zapewnienia wysoklej jakosci swiadczeri opieki zdrowotnej oraz wtasciwego zabezpieczenia tych swiadczeri".

4 Zarowno wyktadnia j^zykowa jak i celowo^ciowa ww. przepisow prawnych wskazuje jednoznacznie, ze: 1) Rozporzqdzenie MZ w sprawie wymagart, jakim powinny odpowiadac zaktady i urz^dzenia lecznictwa uzdrowiskowego" (Dz.U poz. 452) dotyczy materii okre^lonej jako wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne dia zaktadow lecznictwa uzdrowiskowego i urz^dzeri lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z ustawq o lecznictwie uzdrowiskowym..." z dnia 28 lipca 2005 r., art. 4 ust. 1 i 2: 1. lecznictwo uzdrowiskowe jest integralnq cz^sciq ochrony zdrowia". 2. w uzdrowiskach lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone w zaktadach lecznictwa uzdrowiskowego ziokalizowanych w strefie A" ochrony uzdrowiskowej". Natomiast art. 6 ww. ustawy okresia, ze zaktadamt lecznictwa uzdrowiskowego s^: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpitale i sanatoria uzdrowiskowe dia dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, zaktady przyrodoleanicze, szpitaie i sanatoria w urzqdzonych podziemnych wyrobiskach gorniczych". Zadania zaktadow lecznictwa uzdrowiskowego zostaty okreslone w art. 8, 9, 10, 11, 11a, lib, 11c WW. ustawy. Panie Ministrze, kluczowq spraw^ jest to, ze w ww. aktach prawnych nie ma definicji legalnej - prawnej zaktadu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania swiadczeri", ww. paepisy nie reguluj^ rdwniez odiegtosci zaktadu przyrodoleczniczego 500 m od szpitala uzdrowiskowego lub sanatorium. Zaktad przyrodoleczniczy, zgodnie z ustawq jest zaktadem lecznictwa uzdrowiskowego (vide art. 6 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym...") i ma by^ potozony w strefie A", oczywiscie zaktad ten moze bye cz^sci^ budynku lub zespotu budynkow innego zaktadu lecznictwa uzdrowiskowego, np. szpitala uzdrowiskowego lub sanatorium. Obowiqzujqce przepisy prawne w randze ustawy i rozporzqdzenia w tym zakresie s^ jasne i jednoznaczne. 2) rozporz^dzenie MZ w sprawie swiadczeri gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego" (Dz.U. 2014, poz. 1963), dotyczy z kolei materii okre^lonej jako warunki realizacji iwiadczenia gwarantowanego, w tym dotyczqce personelu medycznego i wyposazenia w sprzqt i aparatur^ medycznq. Zakres przedmiotowy rozporzqdzenia jest wyraznie dookreslony delegacj^ ustawowq w art. 31 d ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych". Zawarte w Zat^czniku Nr 1 do ww. rozporz^dzenia postanowienia dot. pozostatych wymagart", a dot. zaktadu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania swiadczeri" (dot. szpitala uzdrowiskowego), odiegtosci zaktadu przyrodoleczniczego (500 m od sanatorium), instalacji przywotawczej w pokoju i tazience oraz innych wymagari eksploatacyjnych, funkcjonatnych i technicznych, przekraczaj^ delegacj^ ustawow^ okreslon^ w art. 31 d ustawy. Rozporz^dzenie w tej czqsct Zatqcznika nr 1 reguluje wymagania, a nie warunki, co pozostaje w sprzecznosci z wymienionymi wczesniej aktami prawnymi oraz delegacjq ustawow^. Podnie^c nalezy, ze zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych", lecznictwo uzdrowiskowe jako swiadczenie gwarantowane jest prowadzone w zaktadach lecznictwa uzdrowiskowego ziokalizowanych w strefie A" ochrony uzdrowiskowej. Trudno, wi^c przyjqc za prawidtowy pogl^d, ze tzw. «rozporz^dzenie koszykowe" w sprawie swiadczeri gwarantowanych z zakresu lecznictwa

5 uzdrowiskowego moze odrybnie lub w sposob odmienny regulowac zakres przedmiotowy dot. wymagari, a nie warunkow (vide delegacja ustawowa art. 31 d o Swiadczeniach opieki zdrowotnej..."), dia zaktaddw lecznictwa uzdrowiskowego, jako swiadczeri gwarantowanych i ma wyzszq rangy prawn^ niz ustawy i inne rozporzqdzenia. Taki pogl^d bytby sprzeany z przepisami powotanych wyzej ustaw, wyktadniq jyzykow^ i celowosciow^ oraz z zasadami techniki prawodawczej. Ponizsza tabela przedstawia syntezy ewidentnego braku spojnosci przeplsow prawnych, omawianej problematyki, regulacji prawnych dwoch rozporz^dzeri Ministra Zdrowia dotycz^cych lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie wymagari dia zaktadow lecznictwa uzdrowiskowego. 1 T3 N n c N o (0* o a o D ra o t; 3 n ra M Qt V a art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 200S r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2012, poz. 651) Minister wtasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporz^dzenia, wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadac urz^dzenta lecznictwa uzdrowiskowego, kieruj^c siy wymaganiami okreslonymi dia tych obiektow oraz standardami przyjytymi w celu zapewnienia efektywnosci zabiegow i warunkow sanitarnohigienicznych oraz uwzglydniajqc ochrony dobr kultury, a takze zagrozenia geologiczne i gornicze w odniesieniu do wyrobisk gorniczych. art. 31 d ustawy zdnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.U. z2008 r. Nr 164, poz. 1027, z p6in. zm.) Minister wtasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporz^dzeri, w poszczegolnych zakresach, o ktdrych mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-8 i 10-13, wykazy swiadczeri gwarantowanych wraz z okresleniem: (...) 2) warunkow realizacji danego Swiadczenia gwarantowanego, w tym dotyczqcych personelu medycznego i wyposazenia w sprzyt i aparatury medyczn^, majqc na uwadze koniecznosc zapewnienia wysoklej jakosci Swiadczeri opieki zdrowotnej oraz wtasciwego zabezpieczenia tych swiadczeri.

6 ^ 1. szpital rozporaqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwtetnta 2012 r. w sprawie okreslenia wymagari, jakim powinny odpowiadac zaktady i urz^zenia leanictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012, poz. 452) 2 ust. 2) pokoje tdzkowe powinny bye wyposazone w system sygnalizacjl przywotawczej; rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19grudnia 2014 r. w sprawie ^iadczeri gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2014, poz. 1963) zatqcznik nr 1, czqit A", obie kolumny, L.p. 3 - Pozostate wymagania" pkt 5) instalacja przywotawcza w kazdym pomleszczeniu (w pokojach i tazienkach); 2. szpital 3. szpital 4. Uzdrowiskowe leczenie - szpitalne dzieci w wleku od 3 do 5. Sanatorium (doroili) 6. Sanatorium (dzieci) 2 ust. 5 lit. d) jadatnia 1 pomieszaenia przeznaaone do przygotowania lub dystrybucji positk6w i napojbw; 2 ust. 4) lit e) (...) przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na pi^trze powinno byt dost^pne dia os6b niepetnosprawnych poruszajqcych si^ na w6zkach inwalidzkich; 4 ust. 1) w sktad szpitala uzdrowiskowego dia dzieci powinny wchodzic nast^puj^ce pomteszczenia: a) separatka, b) co najmniej: - jedna iwietlica dia dzieci, - jedna sala szkolna, - jeden pok6j do samodzielnej pracy dia dzieci, - jedna sala kinezyterapii, - jeden pok6j dia nauczycieli; 2 ust. 1) powinien stanowic samodzielny budynek, zespot budynkow lub wydzielonq czqsc innego zaktadu lecznictwa uzdrowiskowego, potozony w strefie ^A" ochrony uzdrowiskowej; 2 ust. 1) powinien stanowic samodzielny budynek, zesp6t budynk6w lub wydzielonq czqsc innego zaktadu lecznictwa uzdrowiskowego, potozony w strefie J<'' ochrony uzdrowiskowej; zatqcznik nr 1, cz^ic A", obie kolumny, L.p. 3 - Pozostale wymagania" pkt 6) baza hotelowa, zywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania swiadczeri; zaiqcznik nr 1, czqit A", obie kolumny, Lp. 3 - Pozostate wymagania" pkt 7) brak barier architektonicznych dia os6b niepetnosprawnych w bazie lokalowej, zywieniowej i zabiegowej; zat^cznik nr 1, ci^u A", kolumna Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat, L.p. 3 - Po2ostate wymagania" pkt 10) ^wietlica i pok6j zabaw z wyposazeniem zat^cznik nr 1, czqit B", kolumna uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorostych, L.p. 3 - Pozostate wymagania" pkt 1) zaktad przyrodoleczniczy w miejscu udzielania swiadczeri lub nie dalej niz 500 m od miejsca udzielania swiadczeri... zatqcznik nr 1, cz^ic B", wszystkie kolumny L.p. 3 - Pozostate wymagania" pkt 1) zaktad przyrodoleczniczy w miejscu udzielania Swiadczeri lub nie dalej niz 500 m od miejsca udzielania Swiadczeri...

7 o n c 2 ust. 5 lit. d) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji positkow i napojdw; zatqcznik nr 1, czysd B", wszystkie kolumny, L.p. 3 - Po20Stale wymagania" p kt 3) baza hote I owa, zyw i e n iowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania Swiadczeri lub udostypniona w innym miejscu, nie dalej niz 200 m od miejsca udzielania Swiadczeri, Szonowny Panic Ministrze, NIespbjnoSc przeplsow omawianych aktow prawnych skutkuje duzq i rbznq uznaniowosciq interpretacyjnq, stosowanq przez instytucje kontroluj^ce oraz powoduje nieuzasadnione koszty wobec 1 tak juz skromnych Srodkow przeznaczonych na lecznictwo uzdrowiskowe. TakI stan rzeczy negatywnie wptywa na sytuacjy prawnq, organizacyjnq i fmansowq swiadczeniodawcow uzdrowiskowych. Uprzejmie prosimy Pana Ministra o szczegotowe przeanalizowanie naszych wnioskow, uwag i argumentbw oraz wyeliminowanie niespojnosci przeplsow, poprzez wprowadzenie stosownych zmlan w projekcie nowelizacji przedmiotowego rozporzqdzenia z dnia 15 lipca br. prawny Do wiadomoici: - Pan Tomasz Latos - Sejmowa Koinisja Zdrowia, - Pan Rafaf Muchacki - Senacka Komisja Zdrowia, - Pani Zofia Czernow - Poset na Sejm RP, Przewodnicz^ca Partamentamego Zespotu ds. Uzdrowisk, - Pan Tadeusi J^nejcryk - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, - Pan Robert Szafkowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie Balneologii i Medycvny rizyl^lnej, - Pan Jacek Choinowski - Prezes Polskiego Towanystwa Balneologii i Medyqmy Fizykalnej - Pan Watdemar Krupa - Prezes liby Gospodaraej "Uidrowiska Polskie", - Pan Jan Golba - Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, - Czionkowie Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich.

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 192 14182 Poz. 1285 1285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2027 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Piel?gniarek i Potoznych

Naczelna Rada Piel?gniarek i Potoznych NACZELNA IZBA PIEL^GNIAREK I POLOZNYCH Naczelna Rada Piel?gniarek i Potoznych NIPiP-NRPiP-DM.0025.279.2015 Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015r. OS Pan Piotr Warczynski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Załącznik nr 8 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Tabela nr. Lecznictwo uzdrowiskowe. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Sz. P. Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa dr n. med. Robert Szafkowski Ciechocinek, 10 grudnia 2014 KONSULTANT KRAJOWY w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej Sz. P. Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 931 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Dziennik Ustaw 4 Poz. 931 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Dziennik Ustaw 4 Poz. 931 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. (poz. 931 Załączniki nr 1 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12,

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12, &SNB SNB-3-1/195/2011 Warszawa, 13 kwietnia 2012 Pan Krzysztof ANTCZAK Zaste.pca Dyrektora kierujqcy Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Wspolna 2/4 00-050 Warszawa W nawiqzaniu do

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r.

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia.2014 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Krasnobród, 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku

Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZDROWISKOWE

LECZENIE UZDROWISKOWE LECZENIE UZDROWISKOWE Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 90/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2011 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2011 r. Warszawa, dnia 25 stycznia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Polish Society of Physiotherapy Pabianice, dn.21.07.2013 r. Szanowny Pan Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz Dot.: Przedstawionego do konsultacji społecznej projektu Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Dz.U.2004.274.2724 2005.06.24 zm. Dz.U.2005.101.850 2006.07.01 zm. Dz.U.2006.94.655 2007.05.01 zm. Dz.U.2007.69.466 2007.10.03 zm. Dz.U.2007.168.1185 2009.03.15 zm. Dz.U.2009.40.330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imię (imiona)...

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VIII.9612-6-17-11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej 10 czerwca 2011 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kopalnia

Bardziej szczegółowo

0 - GtOWNY INSPEKTOR PRACY Iwona Hickiewicz. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, dnia/5 pazdziernika 2015

0 - GtOWNY INSPEKTOR PRACY Iwona Hickiewicz. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, dnia/5 pazdziernika 2015 GtOWNY INSPEKTOR PRACY Iwona Hickiewicz Warszawa, dnia/5 pazdziernika 2015 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji I 0 - Odnoszqc si? do przedtozonego projektu rozporz^dzenia Ministra Administracji

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewodzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wojewodztwa mazowieckiego za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewodzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wojewodztwa mazowieckiego za rok 2016 Elzbieta Jurkiewicz imi^ i nazwisko konsultanta Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" AI. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa nazwa i adres zakladu pracy 22 8151276, 22 8151275 e.jurkiewicz@ipczd.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak sprawy: KO/2/2011 Lądek, 15.12.2011r. Do wszystkich Przyjmujących Zamówienie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A. w Lądku- Zdroju, przy ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Krynica-Zdrój, dnia 17.12.2012 roku UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Spółka Akcyjna Uzdrowisko Krynica Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica Zdrój REGON: 491900275 NIP 734 00 10 604 Tel. Nr 471-23-95, fax

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA FN-W.3120.6.3.2013 Rzesz6w 20.05.2013 r. 35-082 Rzeszow INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 03 listopada 2014 roku Sygn.: 000332 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę Pana Krzysztofa Bukiel - Przewodniczącego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego i wskazówki dla pacjentów

Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego i wskazówki dla pacjentów Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego i wskazówki dla pacjentów Rodzaje placówek lecznictwa uzdrowiskowego Leczenie uzdrowiskowe w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych prowadzone jest w: szpitalach

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, dn r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, dn. 10.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała: Pani xxxxxx Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa.

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała: Pani xxxxxx Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa. P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonej kontroli problemowej w Uzdrowisku BUSKO-ZDRÓJ ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój /odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 26.05.2011r., Nr KRS: 0000055824,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ

FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ Włodzimierz Śliwiński Naczelnik Wydziału ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ Decyzje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

I mus I MINISTERSTWA UCZACE

I mus I MINISTERSTWA UCZACE MINISTERSTWA UCZACE,,Ministerstwa Ucz$ce Siq (MUS) - zestaw narzqdzi diagnozy i wsparcia mechanizmow organizacyjnych uczenia s/ kluczowych dla pol/tyk publicznych opartych na Warszawa, dnia 2 czerwca 13

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNETRZNEGO. Nr 12/09

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNETRZNEGO. Nr 12/09 URZAD MARSZALKOWSKl W0JEW6DZTWA LUBELSKIEGO Departament Kontroli i Audytu Wewn^trznegf 20-010 Lublin, ul Graniczna 4 tel. 81 44 16 820, fax 81 44 16 819 SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNETRZNEGO Nr 12/09 Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Lecznictwo uzdrowiskowe jest działalnością służącą zapobieganiu chorobom i ich leczeniu przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i naturalnych surowców leczniczych

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 13.07.2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/7B474/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dniaza wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.1.2015.MP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Rola geodezji w procesle inwestycyjnym w swietle aktualnych przeplsow prawnych

Rola geodezji w procesle inwestycyjnym w swietle aktualnych przeplsow prawnych Gt.OWNY URZAP GEODEZJI I KARTOGRAFII Rola geodezji w procesle inwestycyjnym w swietle aktualnych., przeplsow prawnych W spolczesne spoleczenstwo jest wymagajqcym odbiorcq dziel wytworzonych przez projektantow,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. LUX MED sp. z 0.0. ul. Postfipu 21 C 02-676 Warszawa. DECYZJA or 114/2013

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. LUX MED sp. z 0.0. ul. Postfipu 21 C 02-676 Warszawa. DECYZJA or 114/2013 NfZ Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku znale WO-ZRP/ 398-0 Gdansk, dnia 29 marca 2013 r. LUX MED sp. z 0.0. ul. Postfipu 21 C 02-676 Warszawa DECYZJA or 114/2013 z doia 29 marea

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522

Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522 Dziennik Ustaw 63 Poz. 1522 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

2017 Konkurs ofert rehabilitacja. Spotkanie informacyjne 24 marzec 2017r.

2017 Konkurs ofert rehabilitacja. Spotkanie informacyjne 24 marzec 2017r. 2017 Konkurs ofert rehabilitacja Spotkanie informacyjne 24 marzec 2017r. Wykaz zagadnień 1. Planowane działania Oddziału w kontekście projektowanych zmian prawnych 2. Omówienia warunków koniecznych oraz

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Medycyna fizykalna i balneoklimatologia SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Medycyna fizykalna i balneoklimatologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

RPU/36704/20U P Data.-2014-03-25. Pan. Wojciech Wilk. Wojcwoda Lubelski. ul. Spokojna 4. 20-914 Lublin

RPU/36704/20U P Data.-2014-03-25. Pan. Wojciech Wilk. Wojcwoda Lubelski. ul. Spokojna 4. 20-914 Lublin RPU/36704/20U P Data.-2014-03-25 Warszawa, marca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjcnta Krystyna Barbara Kozlowska RzPP-RRzPP-422.1.2014/BW Luheiihi Urzfjd \\'i> ev/odil

Bardziej szczegółowo

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania b) komputerowy program do sczytywania glikemii z glukometru pacjenta, systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGMS), c) co najmniej 2 pompy infuzyjne, w tym do infuzji insuliny, e) kardiomonitor. a) aparat

Bardziej szczegółowo

w systemie stacjonarnym

w systemie stacjonarnym 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 PROGRAMY REHABILITACJI 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 w systemie

Bardziej szczegółowo

Uzdrowiska Lądek-Długopole SA. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Znak sprawy: KO/2/2011. Lądek Zdrój, 30.11.2011r. Do wszystkich Oferentów

Uzdrowiska Lądek-Długopole SA. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Znak sprawy: KO/2/2011. Lądek Zdrój, 30.11.2011r. Do wszystkich Oferentów Uzdrowisko Lądek-Długopole SA ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój Znak sprawy: KO/2/2011 Lądek Zdrój, 30.11.2011r. Do wszystkich Oferentów Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACI DO PROJEKTU. Innowacyjny system wspomagania szkot w powiecie cieszyhsl<im

REGULAMIN REKRUTACI DO PROJEKTU. Innowacyjny system wspomagania szkot w powiecie cieszyhsl<im KAPITAt LUDZKI NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCl UNIA EUROPEiSKA FUNDUSZ SPOLECZNV * * «* Projekt pn. Innowacyjny system wspomagania szkot w powiecie cieszyhskim" wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH

MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH MIEDZYWOJEWODZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIAZKOW ZAWODOWYCH SLUZB MUNDUROWYCH ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, tel. 061 84 131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69 e-mail: andrzeiszaryl'oiwp.pl

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-08-01/2013/P/13/146 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/146 Realizacja świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej Kryteriu m Poziom skalujący Treść Waga skalująca (S) maksyma lna liczba punktów oceny Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry oceny Treść Typ Warunki dodatkowo oceniane 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych Illlllllll RPW/41268/2014 P Data:2014-05-29 Proiekt z dnia 28 maia 2014 r. ROZPORZ4DZENIE RADY MINISTROW z dnia 2014 r. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Stempel zakładu opieki zdrowotnej... lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Balneologia i leczenie uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót Źródło: http://zoz.mswia.gov.pl/dz/placowki-medyczne-mswia/r7809922108847,sp-zoz-sanatorium-uzdrowiskowe-msww-sopocie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 09:32 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 REHABILITACJA LECZNICZA 1. Przedmiot postępowania: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Tabela nr 1 REHABILITACJA LECZNICZA 1. Przedmiot postępowania: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna Załącznik nr Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza Tabela nr 1 REHABILITACJA LECZNICZA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r.

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r. Zarza_dzenie Nr iift/0 Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska zdnia..-ij?.... 0 r. w sprawie ustalenia zasad awansowania i przeszeregowania Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI Ui^d W0JEW6DZk! w Warszawie KANCELARIA. wpl. dnia A ^ L ~

MAZOWIECKI Ui^d W0JEW6DZk! w Warszawie KANCELARIA. wpl. dnia A ^ L ~ MAZOWIECKI Ui^d W0JEW6DZk! w Warszawie KANCELARIA Katarzyna Nowicka imi^ i nazwisko konsultanta wpl. dnia 2017-01- 1 2 12 Warszawa, 05.01.2017 miejscowosc, data Szpital Bielahski, 01-809 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń. Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały

Bardziej szczegółowo