METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH"

Transkrypt

1 METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono obszary wspomagania decyzji w marketingu interaktywnym z wykorzystaniem serwisów wyszukiwawczych oraz wybrane metody ekstrakcji wiedzy. Zaproponowano podstawy metodyczne budowy wieloagentowego systemu wspomagania decyzji w planowaniu kampanii reklamowych z udziałem metod text mining, przedstawiono model systemu oraz przeprowadzono badania testuj ce. Słowa kluczowe: serwisy wyszukiwawcze, text mining, ekstrakcja wiedzy 1. Wprowadzenie Internet jest zbiorem dokumentów hipertekstowych i umo liwia dotarcie do wielu zasobów informacyjnych i usług, jednak znalezienie tre ci dopasowanych do preferencji odbiorcy cz sto bywa utrudnione. W celu usprawnienia procesu przetwarzania danych i zwi kszenia jego efektywno ci wykorzystuje si aplikacje i serwisy wyszukiwawcze. Mechanizm aplikacji wyszukiwarki jest najcz ciej zintegrowany z witryn za po rednictwem narz dzi bezpo rednich lub otwartego interfejsu API, który daje mo liwo korzystania z aplikacji zewn trznych i przeszukiwania zasobów on-line [6]. Element składowy narz dzi wyszukiwawczych stanowi repozytorium danych powi zane z baz danych, roboty indeksuj ce oraz procesor zapyta [1]. Pocz tkowo wyszukiwarki słu yły jedynie do przetwarzania dokumentów tekstowych, aktualnie wiele z nich umo liwia wyszukiwanie plików graficznych, muzycznych, adresów owych, czy artykułów z grup newsowych. Wykorzystuje si je coraz cz ciej do poszukiwania informacji z ró nych, niszowych obszarów, w tym tak e informacji handlowych. Obecnie s najcz ciej wykorzystywanymi serwisami w Internecie. Według bada przeprowadzonych przez Megapanel PBI/Gemius z wyszukiwarek aktualnie korzysta w Polsce ponad 8 mln internautów [7]. Rynek wyszukiwarek wci si zmienia. Pojawiaj si nowe koncepcje ich wykorzystania. Wraz ze wzrostem roli wyszukiwarek w Internecie, zwi ksza si równie ich rola w marketingu elektronicznym. 2. Marketing w serwisach wyszukiwawczych Popularno wyszukiwarek internetowych zale y m.in. od tego jak dokładne rezultaty s przez nie generowane. Jednymi z najpopularniejszych wyszukiwarek w Polsce s obecnie: Google, Netsprint oraz Onet. Algorytmy wyszukiwarek s wci udoskonalane i stanowi zbiór reguł steruj cych oprogramowaniem, umo liwiaj one przedstawienie wyników w odpowiednim rankingu [2]. U podstaw systemów wyszukiwawczych le algorytmy indeksuj ce, które uwzgl dniaj wiele czynników branych pod uwag w trakcie wyznaczania rankingu. Najcz ciej s to: liczba linków prowadz cych do strony oraz ich jako, słowa kluczowe, kod i tre strony oraz popularno do-

2 Jarosław Jankowski, Kamila Grz ko Metody analityczne w działaniach marketingowych z wykorzystaniem serwisów wyszukiwawczych 79 meny. Serwisy wyszukiwawcze nie ujawniaj najcz ciej algorytmów indeksowania, eby utrudnia celow optymalizacj stron pod ich k tem. Jedynie na podstawie bada mo na dowiedzie si, co wpływa na pozycj w rankingu wyszukiwania. Najpopularniejsza w Polsce wyszukiwarka Google w swoim algorytmie bierze pod uwag szereg czynników [15], z których ka dy ma okre lon wag : Ranking = K*0.3 + D* L* U*0.1 + J*0.1 + R (1) gdzie K - słowa kluczowe, D - siła domeny, L - wynik linków przychodz cych, U - wpływ zachowa u ytkowników, J - wynik jako ciowy, R - automatycznie i r cznie nadawane punkty karne lub inkrementacja indeksu. Istotnym elementem algorytmu wyszukiwania stosowanego przez Google jest algorytm Page Rank, który prowadzi ewaluacj stron internetowych. Jest on tym wy szy, im wi ksza liczba warto ciowych stron (z jak najmniejsz liczb odno ników do innych stron) zawiera do niej odsyłacze. Page Rank przyjmuje warto ci z przedziału (0,1). Warto PR jest przypisana do strony, a nie do całego serwisu i wyznacza si go według wzoru: PR A) = (1 d) + d( PR( t ) / C( t ) PR( t ) / C( t )) (2) ( 1 1 n n gdzie: d współczynnik tłumienia d 0.85, t1 tn strony zawieraj ce odno niki do strony A, C liczba odno ników ze strony [1]. Algorytm ten podlega ci głym modyfikacjom i wiele wyszukiwarek przyjmuje podobne rozwi zania. Inny algorytm pod nazw Traffic Index zastosowano w wyszukiwarce NetSprint. W celu obiektywnej oceny stron wprowadzono system uwzgl dniaj cy szereg czynników umo liwiaj cych dostarczenie zobiektywizowanych wyników. W algorytmie mniej istotna jest analiza linków, wi ksz wag przypisuje si natomiast badaniu ruchu na stronie. Algorytm jest stworzony tak, aby utrudnione było manipulowanie wynikami bez faktycznej zmiany warto ci merytorycznej serwisu. NetSprint uwzgl dnia w algorytmie badania przeprowadzone przez Megapanel PBI/Gemius. Dane z badania pochodz ce od internautów umo liwiaj dokładn ocen warto ci serwisów. Internauci uczestnicz w panelu i dostarczane przez nich informacje stanowi zasilenia systemu [15]. Na Rys. 1 zaprezentowano wpływ algorytmu na wyniki wyszukiwa. Rosn ca popularno serwisów wyszukiwawczych sprawiła, e przedsi biorstwa zacz ły wykorzystywa je w celu dotarcia z ofert do grupy docelowej. W Stanach Zjednoczonych wydatki na promocj w wyszukiwarkach stanowi 40% wydatków na reklam on-line. Przedsi biorstwa promuj ce si w wyszukiwarkach mog osi gn szereg korzy ci. Marketing w wyszukiwarkach, czyli SEM (ang. Search Engine Marketing) poprawia widoczno serwisu, a tym samym ułatwia dost p do niego. Firmy prowadz ce działania marketingowe w serwisach wyszukiwawczych maj na celu: zwi kszenie ruchu na stronie, zwi kszenie sprzeda y produktów i usług, zwi kszenie wiadomo ci marki, obni enie kosztów reklamy, uzyskanie przewagi nad konkurencj, uzyskanie wi kszego uznania w oczach klientów, ceni cych sobie innowacyjne firmy [12]. Internauci trafiaj poprzez wyszukiwark do serwisu internetowego wiadomie, poniewa szukaj witryny o takiej tematyce. Marketing prowadzony za po rednictwem wyszukiwarek powoduje, e grupa odwiedzaj cych jest najbardziej wyselekcjonowana [14]. Jednym z obszarów aktywnej działalno ci marketerów jest pozycjonowanie i zapewnienie wysokiej pozycji na listach wyszukiwania.

3 80 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Jako serwisu Liczba u ytkowników Załadowania stron Lojalno u ytkowników Efektywna warto TRAFFIC INDEX Wyniki przetwarzania Analiza odno ników Powi zania wewn trzne Warto powi za Tre serwisu WWW Licznik fraz Odno niki do fraz Inne parametry Kategoria serwisu Inne parametry Rys. 1. Czynniki wpływaj ce na wyniki wyszukiwania ( ródło: [4]) W zale no ci od przyj tej strategii oraz dost pnych zasobów alokowanych na działania marketingowe stosuje si pozycjonowanie płatne (linki sponsorowane, boksy reklamowe) lub pozycjonowanie organiczne (pozycjonowanie organiczne zwane jest równie pozycjonowaniem naturalnym) [3]. W przypadku pozycjonowania organicznego strona jest indeksowana przez roboty indeksuj ce. Na podstawie algorytmu stosowanego przez wyszukiwark w dopowiedzi na wprowadzone słowo kluczowe strona jest lokalizowana w rankingu na pozycji odpowiadaj cej jej zawarto ci i ocenie merytorycznej. Jak podaje wiele ródeł, u ytkownicy bardzo cz sto przegl daj jedynie pierwsze wyniki wyszukiwania. Dlatego firmy anga uj du e zasoby aby ich strony były zoptymalizowane jak najlepiej pod k tem najpopularniejszych wyszukiwarek z udziałem techniki optymalizacji SEO (ang. Search Engine Optimization) [9]. Pozycjonowanie stron WWW powinno uwzgl dnia szereg czynników. Na sukces przy pozycjonowaniu wpływaj zarówno: komponent tre ci (słowa kluczowe, tytuł, tre, opisy). komponenty techniczne (domena, nazwa odno ników i plików, struktura strony, skrypty), popularno (link popularity, Page Rank, ruch na stronie). 3. Metody ekstrakcji wiedzy w serwisach wyszukiwawczych Wraz z rozwojem Internetu zwi ksza si liczba indeksowanych stron oraz szum informacyjny, który powoduje, ze coraz trudniej odnale interesuj ce i warto ciowe zasoby. Obecne wyszukiwarki wykorzystuj coraz bardziej inteligentne algorytmy i charakteryzuj si tym, e potrafi samodzielnie pozyskiwa dane z otoczenia i na ich podstawie generowa wiedz oraz wykorzystywa j do rozwi zywania postawionych im zada [11]. Proces KDD (ang. knowledge discovery in databases) jest procesem zło onym, którego najistotniejszym elementem jest eksploracja danych podczas której wykrywa si zale no ci pomi dzy danymi. Wiedza wydobyta w ten sposób przyjmuje posta prawidłowo ci, reguł, tendencji, czy korelacji z uwzgl dnieniem stopnia wa no ci atrybutów. Jedn z metod cz ciej stosowanych w eksploracji wiedzy w wyszukiwarkach jest grupowanie. Polega na podziale obiektów na grupy (klastry) tak, aby podobie stwo mi dzy elementami nale cymi do danej grupy było jak najwi ksze, natomiast mi dzy elementami nale cymi do innych grup było mniejsze, ni w ich obr bie. Algorytmy maj za zadanie znalezienie reguły grupuj cej. Na wej ciu otrzymuj opisane atrybutami obiekty oraz kryteria podobie stwa wewn trz

4 Jarosław Jankowski, Kamila Grz ko Metody analityczne w działaniach marketingowych z wykorzystaniem serwisów wyszukiwawczych 81 i na zewn trz grupy [16]. Klasteryzacja jest typem uczenia bez nadzoru - nie ma wst pnie zdefiniowanych klas. Metoda grupowania przeznaczona jest dla du ej ilo ci danych, jest niewra liwa na kolejno wprowadzania danych i cechuje j zło ono czasowa i pami ciowa. Algorytmy klasteryzacji maj szerokie zastosowanie w wyszukiwarkach internetowych i stosuje si je do automatyzacji procesów grupowania dokumentów tekstowych, streszczania ich, usuwania jednakowych stron, usuwania słów uznanych za mało znacz ce, wydobywania kluczowych struktur z wyrazów, konstruowania tezaurusów, grupowania stron w odpowiedzi na zapytanie. Algorytmy grupowania mog przyjmowa posta drzew decyzyjnych, sieci bayesowskich, neuronowych i powinny cechowa si du wydajno przetwarzania danych oraz generowaniem klastrów o u ytecznej dla odbiorcy zawarto ci [11]. Drugim zasadniczym elementem struktur wyszukiwarek s algorytmy analizy tekstu. Eksploracja danych zorientowana na przetwarzanie tre ci z serwisów wykorzystuje algorytmy tekst mining. S to metody słu ce do wydobywania danych z tekstu oraz ich pó niejszego przetwarzania. K. W cel definiuje tekst mining jako: odkrywanie ukrytych wzorców i zale no ci w bardzo du- ych kolekcjach tekstowych. Dane podlegaj ce eksploracji przechowywane s w zbiorach dokumentów i tekstowych bazach danych [11]. Metoda polega na znalezieniu fraz kluczowych i konwersji ich na dane numeryczne w oparciu o wzorce. W zbiorze wyszukuje si powi zania mi dzy nimi i ł czy tekst w celu uzyskania warto ciowych informacji. Wyniki s analizowane i na ich podstawie podejmowane s decyzje. W systemach wyszukiwania informacji stosuje si cz sto 2 miary oceny. Pierwsz z nich jest miara dokładno ci okre laj ca stopie dopasowania dokumentów do zapytania: [Relevant Retrieved] P = (3) [Retrieved] Drug miar jest miara kompletno ci, okre la jaka cz dokumentów pasuj cych do zapytania została odnaleziona: [Relevant Re trieved ] P = (4) [Relewant] Gdzie: Retrieved zbiór odnalezionych dokumentów, Relevant zbiór dokumentów pasuj cych do zapytania. Najcz stsze zastosowania tekst miningu to m. in. odnalezienie i segmentacja podobnych dokumentów, tworzenie rankingów dokumentów, tworzenie streszcze dokumentów w tym równie obrazów i plików multimedialnych, pozyskiwanie danych osobowych, rozpoznawanie skrótowców [5]. Zalet metody jest mo liwo operowania na danych nieustruktualizowanych. Umo liwia to efektywniejsze zbieranie i zastosowanie wiedzy zawartej w dokumentach tekstowych, bez konieczno ci zast powania zdezaktualizowanych informacji [16]. 4. Model systemu wspomagania decyzji i badania testuj ce Zło ono algorytmów obliczeniowych i szeroki zasi g kampanii marketingowych, powoduje, e trudno optymalizowa kampanie reklamowe bez narz dzi wspomagaj cych. W artykule proponuje si konstrukcje systemu wspomagania decyzji DSS (ang. decision support systems), którego celem jest wsparcie działa marketingowych i pozycjonowania w wyszukiwarkach. Ogólna

5 82 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 koncepcja polega wykorzystaniu zbioru agentów, których zadaniem b dzie analiza wyników wyszukiwania oraz analiza kodu stron znajduj cych si na ró nych pozycjach w rankingu w odpowiedzi na prowadzone słowo kluczowe. Uzyskane dane b d zapisane w bazie danych, nast pnie agenci wydob d informacje stosuj c przydatne narz dzia analityczne i metody tekst miningu, przydziel dokumenty do klastrów i zwróc informacje maj ce ułatwi zaprojektowanie serwisu, w taki sposób, aby był zoptymalizowany pod k tem wyszukiwarek. W metodzie klasteryzacji agent wykorzysta algorytm k-means (k- rodków). Do obliczania rozbie no ci pomi dzy dowolnym punktem, a odpowiadaj cym mu rodkiem wykorzystuje si funkcj odległo ci (zazwyczaj norm L 2 ). Dla tej normy suma kwadratów pomi dzy punktami, a odpowiadaj cymi im rodkami ci ko ci równa si całkowitej wewn trz klastrowej wariancji [10]. j k x E ( C) = = 1... xi C j (5) Dla potrzeb systemu utworzono cztery rodzaje agentów. Agenci b d mie okre lone funkcje i b d odpowiada za ró ne obszary działania w systemie. MA (ang. management agent) przejmuje nadzór nad prac platformy oraz tworzenie i kompleksowe zarz dzanie agentami, SA (ang. search agent) Analizowanie kodu stron znajduj cych si w wynikach wyszukiwarek i ich linków zwrotnych, CA (ang. clusterisation agent) klasteryzacja dokumentów, IA (ang. interface agent). Współpraca z u ytkownikiem, pobieranie od niego danych. System składa si z wyodr bnionych podsystemów, które przedstawiono na Rys. 2. Moduł IP odpowiada za przetwarzanie informacji (ang. information processing). Funkcj tego modułu jest pobieranie informacji ze ródeł danych. Pobrane i zinterpretowane dane (dane zwi zane z pozycj stron WWW i klasteryzacj dokumentów) trafiaj do podsystemu przechowywania informacji. W module zaimplementowani s agenci AP i AK. Moduł IS (ang. information storage) odpowiada za przechowywanie informacji dotycz cych zarówno u ytkowników, słów kluczowych, agentów i ich działa. Moduł IM (ang. information management) zorientowany jest na zarz dzanie kompletno ci i aktualno ci danych. Gdy system stwierdzi, e nale y od wie y dane, uruchamia proces pobierania informacji. W systemie wykrywane s niekompletne opisy i uruchamia si proces uzupełniania ich. Moduł ID (ang. information delivery) odpowiada za wykonywanie zapyta, a nast pnie prezentacja wyników. i C j

6 Jarosław Jankowski, Kamila Grz ko Metody analityczne w działaniach marketingowych z wykorzystaniem serwisów wyszukiwawczych 83 SD DK Grupowanie Wizualizacja Zarz dzanie informacj Zadania Przepływ informacji P i Lista zada Parametry agenta AK Filtrowanie Obliczenia Internet Przetwarzanie dokumentów Wyniki przetwarzania System DSS IR Repozytorium U ytkownicy ródło: opracowanie własne Rys. 2. Model działania systemu wspomagania decyzji W metodach text mining wykorzystano agenta klasteryzacji. Dzieli on dokumenty na grupy, tak aby mo na było stwierdzi, czy struktura stron ma wpływ na wyniki wyszukiwania. AK korzysta w tym celu z aplikacji Text Garden i pobiera z bazy zbiór dokumentów. Dokonuje konwersji plików.html do plików.txt. Nast pnie pliki z ka dej z wyszukiwarek konwertuje do pliku.bow (ang. bag of words). Plików.bow u ywa, aby podzieli dokumenty na grupy. Do klasteryzacji dokumentów wykorzystuje algorytm k rodków. Nast pnie dokonuje jest wizualizacji wyników. W pierwszej kolejno ci dokonuje klasteryzacji dla dokumentów z wyszukiwarki Google. Badania przeprowadzono dla wyników wyszukiwania zbioru 12 dokumentów. S to strony z pozycji: 1, 5, 6, 9, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 95, 100. Strony zostały dobrane tak aby zbada, czy wyst puj zale no ci w strukturze maj ce wpływ na pozycj w wyszukiwarce. Wyniki przedstawione dla 2 klastrów. Jako przetwarzania dla 12 dokumentów Q= , MS = (ang. mean similarity). W klasterze 0 uzyskano 9 dokumentów i miar MS = Warto ci uzyskane dla poszczególnych dokumentów w klastrze 0 wynosz odpowiednio 90G: , 25G: , 10G: , 20G: , 50G: , 15G: , 6G: , 100G: , 95G: Klaster K1 obejmuje 3 dokumenty z MS=0.678 i odpowiednio 1G: , 9G: , 5G: Przy podziale na 5 klastrów uzyskano jako : oraz nast puj cy podział dokumentów: K0 MS= G: 1, K1 MS= dokumenty i odpowiednio 25G: 0.779, 10G: 0.678, 6G: 0.600, 95G: K2 i K3 obejmował równie 1dokument oraz K4 5 dokumentów z MS=0.632 i odpowiednio dla poszczególnych dokumentów 90G: 0.781, 1G: 0.703, 15G: 0.659, 20G: 0.532, 50G:

7 84 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Liczba klastrów 2 5 nr klastra nr w rankingu Liczba klastrów 2 5 nr klastra nr w rankingu Tabela 1. Zestawienie rezultatów z 2 klasteryzacji dla Gogola ( ródło: obliczenia własne) Tabela 2. Zestawienie rezultatów z 3 klasteryzacji dla Onetu ( ródło: obliczenia własne) Przy podziale na 2 klastry wida wyra nie, e istnieje zale no mi dzy struktur stron, a wynikami wyszukiwania (Tabela 1). Osiem dokumentów z dalszych miejsc oraz jeden z pocz tkowych pozycji w rankingu nale do tego samego klastra, natomiast dokumenty z pozycji pocz tkowych nale do innego. Podobnej zale no ci, jednak mniej zauwa alnej mo na dopatrywa si przy podziale na 5 klastrów, gdzie strony o najbardziej zbli onych pozycjach s zazwyczaj w jednym klastrze, b d w klastrach s siaduj cych. Równie w wyszukiwarce Onetu wida, e istnieje zale no mi dzy struktur dokumentu, a pozycj w rankingu widoczna przy podziale na 2 klastry (Tabela 2). Ka da z par, b d trójek dokumentów (4 i 5), (9,10,11), (20, 35, 40), (100, 105) znajduje si w obr bie jednego klastra. Przy podziale na 5 klastrów zale no taka jest równie zauwa alna, jednak w mniejszym stopniu. 4. Podsumowanie Rozwój cywilizacyjny wi e si mocno z konieczno ci podejmowania wyzwa, formułowaniem sposobów ich przezwyci ania oraz stosowania rozwi za przy pomocy nowych technologii. Znacz cym wyzwaniem jest dla wielu przedsi biorstw jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej równie w wynikach wyszukiwania. Coraz trudniej jest strukturalizowa du e ilo ci potrzebnych informacji. Istotn czynno ci w systemie DSS jest wybór narz dzi do eksploracji danych, które pozwol wydoby z danych informacje słu ce do generowania wła ciwych reguł i wniosków. System wspomagania decyzji oparty na metodach text miningu ułatwia podj cie działa dotycz cych budowy struktury serwisu oraz doboru słów kluczowych w serwisie. Techniki eksploracji danych s istotnym elementem wspomagania decyzji, znajomo struktury serwisów wysoko pozycjonowanych umo liwia osi gni cie wy szych pozycji w wynikach wyszukiwania, co zapewnia warto- ciowy ruch generowany z wyszukiwarek. Propozycje dalszych bada nad systemem wspomagania decyzji obejmuj ulepszenie algorytmów ekstrakcji wiedzy, w sposób daj cy dokładniejsze wyniki. Z pewno ci jest to proces czasochłonny i wymaga sporych nakładów jednak mo e prowadzi do

8 Jarosław Jankowski, Kamila Grz ko Metody analityczne w działaniach marketingowych z wykorzystaniem serwisów wyszukiwawczych 85 lepszych efektów. Bibliografia 1. Benicewicz A., Nowakowski M., Webpositioning. Skuteczne pozycjonowanie w Internecie, czyli jak efektywnie wypromowa witryn, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Berry M.W., Borne M. (2005): Understanding Search Engines: Mathematical Modeling and Text Retrieval, Society for industrial and applied mathematic 3. Brown B.C (2007) The Ultimate Guide to Search Engine Marketing: Pay Per Click Advertising 4. Dokumentacja systemu Netsprint (2000), 5. Dunford T. (2008): Advanced Search Engine Optimization: A Logical Approach, American Creations of Maui 6. Fr ckiewicz E. (2006):, Marketing Internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 7. Gemius/PBI (2008): Megapanel, pbi.og.pl 8. Jones K.B. (2008): Search Engine Optimization: Your visual blueprint for effective Internet marketing, Wiley Publishing 9. Frontczak T., Marketing Internetowy w Wyszukiwarkach, Wydawnictwo Helion, Gliwice Hand D., Mannila H., Smyth P.(2005): Eksploracja danych. WNT, Warszawa. 11. Kłopotek M. A., Inteligentne wyszukiwarki internetowe (2001): Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. 12. Langville A. N., Meyer C.D. (2006): Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings, Princeton University Press. 13. Netsprint (2008): Traffic index, Materiały informacyjne firmy NetSprint Sp. z.o.o., Mcleod A. (2007): Marketing Internetowy w praktyce, Internetowe Wydawnictwo Złote My li, Gliwice. 15. SoeMoz.org (2008): A little piece of google algorithm revealed, 16. Zanasi A., Brebbia C. A., Ebecken N. F. F. (2006): Data Mining VII: Data, Text And Web Mining And Their Business Applications, WIT Press.

9 86 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 ANALITYCAL METHODS FOR SEARCH ENGINES MARKETING Summary The article presents search engine marketing areas and algorithmic approach to online marketing campaigns optimization using the decision support methods in the search engines data analysis. It proposes a methodical basis for building a multiagent decision support system using the text mining methods and presents model of such system and its further evaluation. Jarosław Jankowski Kamila Grz ko Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin, ul. ołnierska 49

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Firma EXPROMO prezentuje POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Copyrights 2008 written and published by Publikacja może być swobodnie kopiowana oraz rozpowszechniana poprzez umieszczenie na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

JAK NESTLE SCHOLLER STOSUJE PLIKI COOKIES ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA

JAK NESTLE SCHOLLER STOSUJE PLIKI COOKIES ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA JAK NESTLE SCHOLLER STOSUJE PLIKI COOKIES ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ŚLEDZENIA Polityka cookies Dziękujemy za odwiedzenie www.zlotysezonznestle.pl ( Strona Internetowa ). Niniejsza polityka plików cookie ma

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo