1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział %"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 161/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, studia pierwszego stopnia (stacjonarne) 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji 64 nauki prawne Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce. Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe (profil praktyczny) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, a także w ramach korporacji transnarodowych. Absolwent po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie przygotowany do pracy na stanowisku młodszego specjalisty w publicznym albo prywatnym aparacie administracyjnym. W toku studiów absolwent zdobędzie szeroką wiedzę prawniczą związaną z wiedzą o politycznych aspektach stosunków międzynarodowych, przygotowującą go do pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym, uzupełnioną wiedzą o prawie międzynarodowym. Absolwent zostanie także przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach dokumentacyjnych, wydawnictwach. Kierunek stosunki międzynarodowe wpisuje się w strategię umiędzynarodowienia ej nauki, w tym UKSW; daje możliwości pozyskania studentów zagranicznych oraz realizacji programu przy wsparciu profesorów wizytujących bądź wykładowców zagranicznych. Na kierunku stosunki międzynarodowe realizowany jest program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi; na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o polityce powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia nauk prawny i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, służby państwowej, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze w tym zakresie. 1

2 Symbol efektu uczenia się SM1_W01 SM1_W02 SM1_W03 SM1_W04 SM1_W05 SM1_W06 Wiedza absolwent zna i rozumie: w zaawansowanym stopniu - fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania prawnych aspektów stosunków międzynarodowych. w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów stosunków międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu o profilu praktycznym zastosowania tej wiedzy w działalności zawodowej jako pracownik służby publicznej, korporacji międzynarodowych albo przedsiębiorca, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe. fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. w zaawansowanym stopniu - fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych. w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu o profilu praktycznego zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej jako pracownika służby publicznej, korporacji międzynarodowych albo przedsiębiorcę, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej, a także posła lub senatora; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe. fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z politologicznymi aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z politologicznymi aspektami stosunków międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 6 PRK P6U_W P6S_WG P6S_WK P6U_W P6S_WG P6S_WK 2

3 Symbol efektu uczenia się SM1_U01 SM1_U02 SM1_U03 SM1_U04 SM1_U05 SM1_U06 SM1_U07 SM1_U08 SM1_U09 SM1_U10 Umiejętności absolwent potrafi: innowacyjnie wykonywać zadania prawne oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane ze stosunkami międzynarodowymi w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko. wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną; formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej brać udział w debacie przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi - indywidualną oraz w zespole - oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym). samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień prawnych przez całe życie. innowacyjnie wykonywać zadania politologiczne oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne związane ze stosunkami międzynarodowymi w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko. wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z obszaru stosunków międzynarodowych; formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe; formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych. komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii politologicznej z obszaru stosunków międzynarodowych brać udział w debacie przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. planować i organizować pracę nad zagadnieniami politologicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych indywidualną oraz w zespole współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym). samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień politologicznych z obszaru stosunków międzynarodowych przez całe życie. odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 6 PRK P6U_U P6S_UW P6S_UK P6S_UO P6S_UU P6S_UO P6S_UO P6S_UU P6S_UW P6S_UW 3

4 Symbol efektu uczenia się SM1_K01 SM1_K02 SM1_K03 SM1_K04 SM1_K05 SM1_K06 SM1_K07 SM1_K08 Kompetencje społeczne absolwent jest gotów do: kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim ; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów prawnych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego. wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska prawniczego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. odpowiedzialnego pełnienia prawniczych ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad prawniczej etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu prawnika. kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów politologicznych poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym), w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu. odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 6 PRK P6U_K P6S_KK P6S_KO P6S_KR P6U_K P6S_KK P6S_KO P6S_KR 4

5 3. Program studiów stacjonarnych Ogólne informacje o programie Klasyfikacja ISCED 0312 Liczba semestrów 6 Profil Forma studiów Tytuł zawodowy nadawany absolwentom praktyczny stacjonarne Licencjat Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 1765 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 183 Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 87 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 18 5 Wymogi związane z ukończeniem studiów Opis realizacji programu egzamin dyplomowy Na kierunku Stosunki Międzynarodowe realizowane są przedmioty dydaktyczne, których przeprowadzenie ma umożliwić studentowi uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na jego politologiczne aspekty, uwzględniając także aspekty prawne. Intencją realizacji programu stosunków międzynarodowego jest wprowadzenie studenta w pierwszej kolejności w ogólne zagadnienia teorii stosunków międzynarodowych i ogólnych zagadnień poszczególnych regionów świata, ze szczególnym uwzględnieniem UE oraz USA, a także ogóle zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego (semestry I i II); następnie wiedza politologiczna zostaje poszerzona i uzupełniona o bardziej szczegółowe przedmioty prawnicze (semestr III i IV). Od drugiego do szóstego semestru (z wyłączeniem semestru V) student może pogłębiać swoją wiedzę w ramach określonych modułów: modułu korporacji transnarodowych albo modułu organizacji międzynarodowych i służby zagranicznej. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego następuje na semestrze VI. W trakcie całego piątego semestru realizowane są praktyki studenckie w wymiarze 400 godzin. Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na przedmiot Język akademicki dla cudzoziemców. 5

6 4. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW STACJONARNYCH lp. rok studiów semestr przedmiot język wykładowy przedmiotu rodzaj zajęć dydaktycznych symbole efektów uczenia się dla kierunku forma zaliczenia liczba godzin punkty ECTS Przedmioty obligatoryjne I 1i2 Kultura i techniki studiowania konwersatorium P6S_UU, P6U_K zaliczenie na ocenę I 1 3 I 1 Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych wykład ćwiczenia 4 I 1 Nauka o prawie i polityce wykład 5 I 1 Systemy polityczne państw współczesnego świata wykład 6 I 1 Techniki informacyjne w ramach stosunków międzynarodowych ćwiczenia egzamin SM1_W zaliczenie na ocenę 15 2 egzamin SM1_W egzamin SM1_W SM1_W03, SM1_U01, zaliczenie na ocenę

7 7 I 1 Język obcy nowożytny konwersatorium 8 I 1 Historia stosunków międzynarodowych wykład 9 I 1 Historia stosunków międzynarodowych ćwiczenia 10 I 1 Współczesne ideologie polityczne wykład 11 I 1 Współczesne ideologie polityczne ćwiczenia 12 I 2 Systemy polityczne państw współczesnego świata wykład 13 I 2 Systemy polityczne państw współczesnego świata ćwiczenia SM1_W06 SM1_W03 SM1_W03, SM1_U01, SM1_W03 SM1_W03, SM1_U01, egzamin 30 4 egzamin 15 2 egzamin

8 14 I 2 Historia prawa narodów wykład 15 I 2 Język obcy nowożytny do wyboru lektorat 16 II 3 Prawo międzynarodowe ćwiczenia 17 II 3 Międzynarodowe stosunki polityczne wykład 18 II 3 Międzynarodowe stosunki polityczne ćwiczenia SM1_W03 SM1_W03, SM1_U01, SM1_W06 egzamin 30 4 Łącznie na 1 roku 40 egzamin

9 19 II 3 Integracja europejska wykład SM1_W06 egzamin II 3 Wychowanie fizyczne ćwiczenia SM1_K10 zaliczenie II 3 Język obcy nowożytny do wyboru lektorat 22 II 3 Prawo instytucjonalne UE wykład 23 II 3 Prawo instytucjonalne UE ćwiczenia SM1_W03, SM1_U01, SM1_W03 SM1_W03, SM1_U01, egzamin II 3 Wychowanie fizyczne ćwiczenia SM1_K10 zaliczenie II 3 Prawo międzynarodowe ćwiczenia SM1_W03 9

10 26 II 3i4 Prawo międzynarodowe wykład SM1_W03 egzamin II 4 Polska polityka zagraniczna wykład 28 II 4 Polska polityka zagraniczna ćwiczenia SM1_W06 egzamin II 4 Język obcy nowożytny do wyboru lektorat SM1_W03, SM1_U01, Łącznie na 2 roku III 5 Praktyki studenckie praktyki SM1_U01, SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05, SM1_U06, zaliczenie na ocenę

11 31 III 6 Status Stolicy Apostolskiej wykład 32 III 6 Prawna ochrona własności intelektualnej wykład 33 III 6 Seminarium dyplomowe konwersatorium, SM1_W03 SM1_W03 SM1_W03, SM1_U01, albo SM1_W04, SM1_W05,SM1_W06; SM1_U06, SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10, SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08 egzamin 30 4 egzamin 30 4 egzamin dyplomowy 30 8 Łącznie na 3 roku 34 Zajęcia do wyboru przez studenta 69 I 1i2 Język akademicki dla cudzoziemców konwersatorium P6S_UK zaliczenie na ocenę 60 6 I 1i2 Zajęcia z zakresu nauk humanistycznych j. wykład P6S_UU zaliczenie na ocenę

12 III 5 Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych albo z zakresu nauk o polityce konwersatorium SM1_W03; SM1_U01, albo SM1_W04, SM1_W05,SM1_W06; SM1_U06, SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10, SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08 I-III z 2 modułów zajęć opisanych poniżej Moduł 1: Korporacje transnarodowe I 2 Geografia gospodarcza i polityczna świata konwersatorium I 2 Negocjacji w stosunkach międzynarodowych konwersatorium 12

13 I 2 Ekonomia w stosunkach międzynarodowych konwersatorium I 2 Metody analizy stosunków międzynarodowych konwersatorium I 2 II 3 Blok prawa międzynarodowego publicznego i UE (do wyboru 2 przedmioty semestralne z listy min. 3 - lista co roku aktualizowana - łącznie do uzyskania 8 ECTS) Blok prawa międzynarodowego - ochrony praw człowieka (do wyboru 2 przedmioty semestralne z listy min. 3 - lista co roku aktualizowana - łącznie do uzyskania 8 ECTS) konwersatorium konwersatorium II 3 System polityczny Stanów Zjednoczonych konwersatorium SM1_W03; SM1_U01, SM1_W03; SM1_U01, zaliczenie na ocenę 15 4 zaliczenie na ocenę 60 8 zaliczenie na ocenę

14 II 3 Spory i konflikty międzynarodowe konwersatorium II 3 System prawny Stanów Zjednoczonych konwersatorium II 3 Międzynarodowe prawo gospodarcze konwersatorium III 6 Praca w środowisku wielokulturowym konwersatorium III 6 Agencje Unii Europejskiej konwersatorium SM1_W03, SM1_U01, SM1_W03; SM1_U01, SM1_W06; SM1_U06, SM1_W06; SM1_U06, zaliczenie na ocenę

15 III 6 Inwestycje zagraniczne konwersatorium SM1_W06; SM1_U06, Moduł 2: Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna I 2 Nauka o państwie konwersatorium I 2 Historia stosunków międzynarodowych zagadnienia szczegółowe konwersatorium I 2 Historia Stanów Zjednoczonych konwersatorium I 2 Filozofia polityki konwersatorium zaliczenie na ocenę

16 I 2 Blok prawa międzynarodowego publicznego i UE (do wyboru 2 przedmioty semestralne z listy min. 3 - lista co roku aktualizowana - łącznie do uzyskania 8 ECTS) konwersatorium II 3 Organizacje międzynarodowe konwersatorium II 3 Przemiany ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych w XX i XXI w. konwersatorium II 3 Prawo dyplomatyczne i konsularne konwersatorium II 3 Polskie prawo stosunków międzynarodowych konwersatorium SM1_W03; SM1_U01, zaliczenie na ocenę 60 8 SM1_W04 SM1_W05, SM1_W06; SM1_U06, SM1_W03; SM1_U01, SM1_W06; SM1_U06, zaliczenie na ocenę

17 II 4 Blok prawa dyplomatycznego i konsularnego (do wyboru 2 przedmioty semestralne z listy min. 3 - lista co roku aktualizowana - łącznie do uzyskania 8 ECTS) konwersatorium III 6 Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych konwersatorium III 6 Ceremoniał i Protokół dyplomatyczny konwersatorium III 6 Prawne aspekty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE konwersatorium SM1_W03; SM1_U01, SM1_W06; SM1_U06, SM1_W06; SM1_U06, SM1_W06; SM1_U06, zaliczenie na ocenę 60 8 zaliczenie na ocenę

18 Załącznik do Programu studiów PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH Stosunki międzynarodowe profil praktyczny Studenci studiów I stopnia muszą zrealizować 400 godzin praktyk. Praktyki weryfikują wykorzystanie w środowisku pracy wiedzę zdobytą w trakcie studiów, dlatego efekty uczenia się, które Student musi zrealizować podczas praktyk odnoszą się przede wszystkim do umiejętności i kompetencji społecznych. Poniższa tabela przedstawia efekty uczenia się, które należy zrealizować podczas praktyk: Efekty uczenia się Innowacyjnie wykonywać zadania prawne oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy prawne związane ze stosunkami międzynarodowymi w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie, komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko Wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe; formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych Komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej brać udział w debacie przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi - indywidualną oraz w zespole - oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) Samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień prawnych przez całe życie Innowacyjnie wykonywać zadania politologiczne oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne związane ze stosunkami międzynarodowymi w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko Wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z obszaru stosunków międzynarodowych - formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe; formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł i informacji z nich Symbol SM1_U01 SM1_U02 SM1_U03 SM1_U04 SM1_U05 SM1_U06 SM1_U07 Weryfikacja osiągniętych efektów Karta kompetencji praktykanta na UKSW (załącznik nr 6 do Regulaminu Praktyk Studenckich UKSW; wypełnia instytucja przyjmująca) Dziennik praktyk (wypełnia Student) W przypadku braku karty praktykanta/dzien niczka, weryfikacja będzie opierać się na analizie przedstawionej przez studenta dokumentacji oraz rozmowy Pełnomocnika ze studentem potwierdzającej osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 1

19 pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych Komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii politologicznej z obszaru stosunków międzynarodowych brać udział w debacie przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Planować i organizować pracę nad zagadnieniami politologicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych indywidualną oraz w zespole współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) Samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień politologicznych z obszaru stosunków międzynarodowych przez całe życie Kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim ; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań Krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów prawnych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego Wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska prawniczego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy Odpowiedzialnego pełnienia prawniczych ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad prawniczej etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu prawnika Kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów politologicznych poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu Wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym), w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu SM1_U08 SM1_U09 SM1_U10 SM1_K01 SM1_K02 SM1_K03 SM1_K04 SM1_K05 SM1_K06 SM1_K07 SM1_K08 Karta kompetencji praktykanta na UKSW (załącznik nr 6 do Regulaminu Praktyk Studenckich UKSW; wypełnia instytucja przyjmująca) Dziennik praktyk (wypełnia Student) W przypadku braku karty praktykanta/dzien niczka, weryfikacja będzie opierać się na analizie przedstawionej przez studenta dokumentacji oraz rozmowy Pełnomocnika ze studentem potwierdzającej osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 2

20 Cel praktyki zawodowej 1. Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wiedzy prawniczej i politologicznej związanej ze stosunkami międzynarodowymi. 2. Praktyka w prowadzeniu korespondencji prawniczej i dyplomatycznej. 3. Zapoznanie się z podstawowymi aspektami pracy w urzędach administracji publicznej, administracji organizacji międzynarodowych, korporacjach międzynarodowych oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych zajmujących prawnymi i politologicznymi aspektami stosunków międzynarodowych. 4. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawnych i politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych 5. Praca na rzecz pracodawcy w ramach działań i projektów związanych ze współpracą międzynarodową. 6. Prowadzenie (jeśli to możliwe) rozmów / negocjacji / spotkań z kontrahentami / klientami / instytucjami w m i obcym języku. 7. Wykorzystanie wiedzy politologicznej i prawniczej, kulturoznawczej o specyfice stosunków międzynarodowych w firmach / instytucjach o charakterze międzynarodowym lub utrzymujących relacje międzynarodowe. Zalecenia dla instytucji przyjmujących na praktyki 1. Zapoznanie studenta z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji instytucji / biura etc. oraz z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy, jak również ze strukturą organizacyjną instytucji, etc. 2. Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji, w której student odbywa praktykę. 3. Przedstawienie szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać. 4. Umożliwienie studentowi wglądu do nieobjętych tajemnicą firmowych materiałów związanych z pracą. 5. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów w ramach relacji między organami państwa oraz rozmów biznesowych z klientami 6. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów w imieniu firmy, udziału w projektowaniu i wdrażaniu działań, kampanii oraz strategii, z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 7. Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 8. Przedłożenie sprawozdania z praktyki (wypełnienie dokumentów przedstawionych przez praktykanta z opinią o przebiegu praktyk i pracy studenta). 3

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 412 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Tabela 1. Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Załącznik nr 2 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Tabela 1. Kierunkowe efekty

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 413 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk Załącznik nr 2 do uchwały nr 485 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia kierunku Języki obce w sektorze usług, studia pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od r. akad

Bardziej szczegółowo

SYMBOL Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla. kształcenia WIEDZA

SYMBOL Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla. kształcenia WIEDZA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Prawo w administracji i gospodarce POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA II STOPIEŃ, DYSCYPLINA WIODĄCA PEDAGOGIKA

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA II STOPIEŃ, DYSCYPLINA WIODĄCA PEDAGOGIKA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 119/2018 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA II STOPIEŃ,

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 418 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 151/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA.

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA. Załącznik nr 2 do uchwały nr 421 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TEOLOGIA POZIOM STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR R.0000.48.2019 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

OGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Załącznik do uchwały nr 243 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2018 r. I. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się Załącznik nr 2 do uchwały nr 487 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Dziedzina nauki

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 13 Uchwała nr 186/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę 151/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 321/VI/III/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 321/VI/III/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. UCHWAŁA Nr 321/VI/III/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

historię w zakresie odpowiadającym kierunkowi stosunki międzynarodowe

historię w zakresie odpowiadającym kierunkowi stosunki międzynarodowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym na

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi badawczych, posługiwanie się językiem obcym na

wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi badawczych, posługiwanie się językiem obcym na Załącznik do Uchwały Nr 93/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. BIOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 415 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

ROK I ROK I - SEMESTR 1. Zajęcia związane z przedmiotem. Forma zajęć. Nauka o polityce W E 3. ZO 2 Wprowadzenie do nauki stosunków

ROK I ROK I - SEMESTR 1. Zajęcia związane z przedmiotem. Forma zajęć. Nauka o polityce W E 3. ZO 2 Wprowadzenie do nauki stosunków ROK I ROK I - SEMESTR 1 Nazwa Nauka o polityce 30 E 3 Geografia polityczna i gospodarcza świata 30 ZO 3 Nauka o państwie i prawie Wprowadzenie do nauki stosunków E 3 Systemy polityczno-prawne państw współczesnego

Bardziej szczegółowo

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % nauki o kulturze i religii 89. historia 7. nauki o Ziemi i środowisku 4

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % nauki o kulturze i religii 89. historia 7. nauki o Ziemi i środowisku 4 Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. Muzeologia 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Dziedzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 253/VI/IX/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 253/VI/IX/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 września 2018 r. UCHWAŁA Nr 253/VI/IX/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK Załącznik do uchwały nr 216 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

I ROK ROK I ROK I - SEMESTR 1. Zajęcia związane z przedmiotem Liczba poszczególnych zajęć (godz.) Forma zajęć

I ROK ROK I ROK I - SEMESTR 1. Zajęcia związane z przedmiotem Liczba poszczególnych zajęć (godz.) Forma zajęć STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STOPNIA 2016/2017 I ROK Uchwała nr 151/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Stosunki

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 do uchwały nr 397 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe Poziom studiów: studia drugiego stopnia Profil: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

propagatorami dobrze rozumianych idei proeuropejskich, włączać się we współpracę

propagatorami dobrze rozumianych idei proeuropejskich, włączać się we współpracę PRAWO, jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Załącznik do Uchwały Nr 99/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1 EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: Pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce. Symbol efektu uczenia się dla studiów podyplomowych

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce. Symbol efektu uczenia się dla studiów podyplomowych Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki (przygotowane zgodnie z poniższą tabelą)

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki (przygotowane zgodnie z poniższą tabelą) 1. Nazwa kierunku: HISTORIA 2. Obszar/y kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia: nauki, nauki

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych P R O J E K T Załącznik 1a do Uchwały Nr 40 z dnia 25 stycznia 2019 roku Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. e usługi administracji. Podstawa prawna:

STUDIA PODYPLOMOWE. e usługi administracji. Podstawa prawna: e usługi administracji Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 190 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk-Jarocka, Koszt studiów podyplomowych: 1600 zł semestr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Oceanografii i Geografii Kierunek: AKWAKULTURA BIZNES i TECHNOLOGIA AQUACULTURE BUSSINESS AND TECHNOLOGY ABT INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Nazwa

Bardziej szczegółowo

Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK

Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK Załącznik do uchwały nr 224 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Efekty kształcenia Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych:

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: P R O J E K T Załącznik 1a do Uchwały Nr 385 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne i podatki pośrednie

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne i podatki pośrednie Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia r.

Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia r. Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia 6.12.2017 r. Wydział Architektury Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych i kompetencji inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi) na stacjonarnych studiach 2-go stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Wydział:

Bardziej szczegółowo

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Dokumentacja programu kształcenia studiów trzeciego stopnia doktoranckich w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) Załącznik 1 do Uchwały Nr 109 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY UCZENIA SIĘ. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PRACA SOCJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunkach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji Zna i rozumie: w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Katedra.. PROGRAM STUDIÓW. Nazwa kierunku studiów. Kod kierunku studiów (np.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Katedra.. PROGRAM STUDIÓW. Nazwa kierunku studiów. Kod kierunku studiów (np. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru programu studiów i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Katedra..

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Wydział Prawa i Administracji Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Administracja i zarządzanie w administracji

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Administracja i zarządzanie w administracji Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział %

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się. Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % Załącznik do Uchwały Nr 95/2019. Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 ADMINISTRACJA, studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo Publiczne Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 210 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pytlik Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

TABELA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU INFORMATYKA INŻYNIERSKA. Studia stacjonarne, pierwszego stopnia

TABELA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU INFORMATYKA INŻYNIERSKA. Studia stacjonarne, pierwszego stopnia Załącznik do Uchwały nr 6/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku TEL EFEKTÓW UCZENI SIĘ DL KIERUNKU INFORMTYK INŻYNIERSK Nazwa Wydziału Nazwa kierunku Profil studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2018/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała Nr 12/2018/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 2018 r. Uchwała Nr 12/2018/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku robotyzacja procesów wytwórczych o profilu

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki. Efekty uczenia się na kierunku studiów

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki. Efekty uczenia się na kierunku studiów Załącznik nr 2 do uchwały nr 396 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia) UCHWAŁA nr 167/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne PRAWO STACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018 Ramy dla punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: punktów Seminaria 8 Zajęcia rozwijające dydaktyczne 5 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH opracowany zgodnie z: Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE ROK I

PRAWO STACJONARNE ROK I PRAWO STACJONARNE ROK I Załącznik do Uchwały Nr 99/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającej Uchwałę nr 211/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 27 czerwca 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym na

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla nauczycieli

Informatyka dla nauczycieli EFEKTY UCZENIA SIĘ studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli 1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut 2. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 169/VI/IX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 169/VI/IX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 września 2017 r. UCHWAŁA Nr 169/VI/IX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Załącznik do Uchwały Nr 96/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. ADMINISTRACJA, studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty

Bardziej szczegółowo

`PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020

`PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020 Symbol modułu `PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020 Nazwa modułu ECTS Semestr I Semestr II z. teoretyczne z. praktyczne Załącznik nr 14

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek ZARZĄDZANIE

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek ZARZĄDZANIE Załącznik nr 4a do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunkach

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 53/16 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Biologii Kierunek Biologia medyczna Nazwa kierunku: Biologia medyczna INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 116/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. UCHWAŁA NR 116/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce

Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia20 czerwca 2017 r. Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 9 UCHWAŁA nr 157/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 167/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Robotyzacja procesów wytwórczych - studia I stopnia

Robotyzacja procesów wytwórczych - studia I stopnia Robotyzacja procesów wytwórczych - studia I stopnia 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1) Nazwa kierunku studiów Robotyzacja procesów wytwórczych 2) Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka

Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka STUDIA PODYPLOMOWE Rachunkowość budżetowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 190 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka (m.szewczyk-jarocka@pwszplock.pl Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja Załącznik nr 2 do uchwały nr 446 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem do kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 202/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 202/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r. UCHWAŁA Nr 202/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonych do prowadzenia na Wydziale Filologicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 40/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. UCHWAŁA NR 40/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia hiszpańska na poziomie studiów pierwszego stopnia Na podstawie 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Zakładane efekty dla kierunku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych nazwa wydziału Wydział Inżynierii Mechanicznej nazwa kierunku studiów Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych poziom Studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 46/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. UCHWAŁA NR 46/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska na poziomie studiów pierwszego stopnia Na podstawie 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ROLNICTWO EKOLOGICZNE W ROKU 2019/2020

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ROLNICTWO EKOLOGICZNE W ROKU 2019/2020 Symbol modułu Nazwa modułu/przedmiotu ECTS PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ROLNICTWO EKOLOGICZNE W ROKU 2019/2020 Semestr I RE 01 Podstawy gleboznawstwa 2 5 5 RE 02 Ekologiczna uprawa roli i roślin 14 24 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/d/06/2017 WYTYCZNE W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 1. Studia podyplomowe są prowadzone na Politechnice Krakowskiej na warunkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 54/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 54/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. UCHWAŁA NR 54/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku niderlandystyka na poziomie studiów pierwszego stopnia Na podstawie 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Zarządzanie (studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku. Zarządzanie (studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Kod efektu kierunkowego Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 417 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Zarządzanie (studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU Nazwa kierunku studiów Zintegrowane planowanie rozwoju Nazwa wydziału Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Bardziej szczegółowo

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się Załącznik do Uchwały Nr 180/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 r. BIOLOGIA, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty Dziedzina

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. MIĘDZYUCZELNIANA SZKOŁA DOKTORSKA BIOTECHNOLOGII UG i GUMed

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. MIĘDZYUCZELNIANA SZKOŁA DOKTORSKA BIOTECHNOLOGII UG i GUMed Załącznik do uchwały Senatu UG nr 67/19 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MIĘDZYUCZELNIANA SZKOŁA DOKTORSKA BIOTECHNOLOGII UG i GUMed POZIOM STUDIÓW: stacjonarne studia trzeciego stopnia (efekty uczenia

Bardziej szczegółowo