AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_17_1 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Znajomość podstaw mikroekonomii oraz statystyki opisowej. Cele przedmiotu: 1 Poznanie metod i narzędzi zbierania danych o otoczeniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie danych o otoczeniu do oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa na rynku oraz możliwych kierunkach zmian. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: skonstruować model otoczenia danego przedsiębiorstwa oraz wskazać kluczowe czynniki determinujące pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku oszacować rozmiary popytu i charakter na wyroby danego przedsiębiorstwa posługując się samodzielnie wyszukanymi danymi ze źródeł pierwotnych i wtórnych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W1; K_U20 K_W13; K_W1; K_U20 03 pracować w grupie zarówno jako lider, jak i wykonawca powierzonych zadań K_U0; K_K10 04 dobrać miary statystyki opisowej do analizowanego przypadku K_W13; K_W14; K_U20 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota badań rynkowych, przedsiębiorstwo i jego otoczenie, determinanty podejmowania decyzji rynkowych, badania rynku a badania marketingowe, cele i rodzaje badań, procedura badań rynku, źródła informacji: pierwotne, wtórne Cechy rynku i jego pojemność, kryteria podziału i rodzaje rynku, pojemność rynku (miary, determinanty), mobilność popytu Szacowanie popytu i jego właściwości, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, szacowanie siły rynkowej uczestników rynku, możliwości kształtowania polityki cenowej w oparciu o elastyczność cenową popytu Klasyfikacje działalności gospodarczej, istota, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje klasyfikacji, grupowania klasyfikacyjne, struktury rynkowe, współczynniki koncentracji. Statystyka opisowa w analizie rynku, miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne), analiza dyspersji, miary asymetrii i koncentracji, wskaźniki struktury i natężenia Analiza zjawisk rynkowych w czasie, wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, składowe szeregów czasowych, metody wyodrębniania trendu, liniowa i krzywoliniowe funkcje trendu, ocena dopasowania trendu do danych empirycznych, prognozowanie, metoda średnich ruchomych Analiza sezonowości, istota wahań sezonowych, metody wyodrębniania wahań sezonowych, analiza wahań sezonowych, prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych Analiza związków przyczynowo-skutkowych, istota związków przyczynowo-skutkowych, związki korelacyjne i analiza regresji, modele przyczynowo-skutkowe, analiza czynnikowa, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych Analiza rynku w przestrzeni, przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych, prawo grawitacji detalu Reilly ego, metody taksonomiczne, współczynnik zróżnicowania, współczynnik rozmieszczenia Florenca a, metoda standaryzacji cech i metoda rang Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, analiza pojemności rynku, analiza chłonności rynku, analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza udziałów rynkowych, mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej ; ; ; Prezentacje raportów Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

2 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 02 X 03 X X 04 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli przygotowana przez niego prezentacja jest efektem pracy grupowej, w której aktywnie uczestniczył. Prezentacja powinna przedstawiać poprawnie opracowany model otoczenia danego przedsiębiorstwa. Ilościowa interpretacja elementów otoczenia powinna być opracowana na podstawie poprawnie dobranych narzędzi statystyki opisowej. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 30 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 1 1 Łącznie godzin 27 6 Liczba punktów ECTS 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 46 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa Kędzior Z. (red. nauk.), `Badania rynku. Metody i zastosowania`, PWE, Warszawa 200 Kowal J., `Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku`, PWN, Warszawa 1998 Mruk H. (red.), `Analiza rynku`, PWE, Warszawa 2003 Mynarski S., `Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA`, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 Mynarski S., `Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001 Literatura uzupełniająca Amir D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 200. Hague P., Hague N., Morgan C.A., `Badania rynkowe w praktyce`, Helion, Gliwice 200 Kaczmarczyk S., `Badania marketingowe. Metody i techniki`, PWE, Warszawa 2000 Maddala G.S.; Ekonometria, PWN, Warszawa 2008 Samuelson W.F., Marks S.G., `Ekonomia menedżerska`, PWE, Warszawa 1998 Wrzosek W., `Funkcjonowanie rynku`, PWE, Warszawa 2002 Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.; Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.; PWN; Warszawa 2008 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Skrzeszewska dr Katarzyna Skrzeszewska dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KEiZ

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_42_1 262 Przedmiot: Animacje, filmy video i gry komputerowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i `Multimedia` Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z technikami i metodami przetwarzania i obróbki obrazu video oraz dźwięku 2 Zapoznanie studentów z technikami tworzenia animacji, filmów video oraz gier komputerowych 3 Ukazanie studentom możliwości zastosowań wybranych technologii i narzędzi przetwarzania, obróbki oraz udostępniania obrazu video, animacji oraz innych danych multimedialnych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Identyfikować znaczenie technik video w biznesie oraz uzasadniać ich rolę a także wskazywać trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem technik video i animacji Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W13,K_W2 EKP2 EKP3 Definiować pojęcia związane z wizualizacją przestrzenną, animacją komputerową oraz wizualizacją interaktywną oraz rzeczywistością wirtualną Wskazywać i oceniać techniki i narzędzia dedykowane wizualizacji opartej na obrazie video oraz animacji K_W13 K_W13, K_W2 EKP4 Wskazywać i oceniać techniki przetwarzania dźwięku K_W13, K_W2 EKP Charakteryzować wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video K_W13, K_W2 EKP6 Wyjaśniać istotę technologii dla przetwarzania strumieniowego K_W13, K_W2 EKP7 Korzystać z narzędzi przetwarzania obrazu video i dźwięku oraz tworzenia gier video K_W13, K_W2, K_U13 EKP8 Korzystać z narzędzi udostępniania filmów video i animacji K_W13, K_W2, K_U13 EKP9 Podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_K01, K_K02, K_K04, K_K0 EKP10 Korzystać z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby realizacji projektów multimedialnych oraz korzystania z narzędzi przetwarzania danych multimedialnych K_U13 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Rola animacji, filmów i gier video w biznesie oraz zastosowanie gier komputerowych i video w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej 2 EKP1, EKP2 2 Animacje. Techniki i metody tworzenia animacji 2 4 EKP2, EKP3 3 Tworzenie i projektowanie prezentacji z wykorzystaniem technik animacji 2 6 EKP3, EKP9, EKP10 4 Gry komputerowe i reklamowe 2 4 EKP2, EKP3 Technologie przetwarzania i obróbki video. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów wideo oraz ich obróbka Przetwarzanie dźwięku na potrzeby tworzenia filmów video 4 3 EKP2, EKP3, EKP7, EKP9, EKP10 EKP4, EKP7, EKP9, EKP10

4 7 Syntezatory mowy Narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video. Programowanie grafiki do gier komputerowych Metody, standardy i narzędzie zapisu i udostępniania video i animacji Techniki oraz technologie strumieniowania danych. Multimedialne bazy danych 4 2 EKP4, EKP9, EKP10 EKP3, EKP, EKP7, EKP9, EKP10 EKP3, EKP9, EKP10 EKP4, EKP6, EKP10 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X X EKP2 X X X X EKP3 X X X X X X X EKP4 X X X X X X X EKP X X X EKP6 X X X EKP7 X X X EKP8 X EKP9 X X EKP10 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: pisemny lub ustny. Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 1 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 1 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 1 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 2 1 Łącznie godzin 9 71 Liczba punktów ECTS 2 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 76 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 6 Literatura: Literatura podstawowa 1.Rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 1997 rok. 2.Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2007.Joshua Paul, 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B, Schenk S. Cyfrowe filmy wideo. Helion Keating J., Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Butryn W., `Dźwięk cyfrowy`, WKiŁ, Adams E., Projektowanie gier. Podstawy. Wydanie II, Helion, Listopad 2010 Literatura uzupełniająca 1.Haines R., Cyfrowe przetwarzanie dźwięku, Mikom, Warszawa, czerwiec 2002, s Mark J. P. Wolf: Before the Crash: Early Video Game History. Detroit: Wayne State University Press, 2012, s. 1 4.

5 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Ewa Ratajczak-Ropel mgr Natalia Mańkowska Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

6 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1 268 Przedmiot: Badania marketingowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 znajomość podstaw marketingu i zarządzania znajomość statystyki opisowej i indukcyjnej Cele przedmiotu: 1 poznanie, zrozumienie i zastosowanie elementarnej wiedzy o metodyce badań marketingowych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 zna etapy procesu badawczego K_W13 EKP_2 formułuje i uzasadnia wybór problemu decyzyjnego/ badawczego K_U0 EKP_2 umie zastosować elementarną wiedzę z zakresu metodyki badania marketingowego K_U01 EKP_2 prezentuje swoją wiedzę podczas zajęć oraz raport z badania marketingowego K_K03 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Badania marketingowe a podejmowanie decyzji 1 0. EKP_1 2 Projektowanie badań marketingowych 2 0. EKP_1 3 Konceptualizacja. Analiza i określenie problemu badawczego EKP_1; EKP_2 4 Projektowanie próby. 2 2 EKP_1; EKP_2 Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych 2 2. EKP_1; EKP_2 6 Wytyczne do budowy kwestionariusza 2 2 EKP_1; EKP_2 7 Metody redukcji i analizy danych 2 EKP_1; EKP_2 8 Zaplanowanie badania, okreslenie jego kosztów i wartości informacji otrzymanej z badania 1 EKP_1; EKP_2 9 Redukcja, wstępna analiza danych i interpretacja wyników badania. 2 EKP_1; EKP_2 10 Wytyczne do przygotowania raportu z badania. 1 EKP_1; EKP_2 11 Rynek badań marketingowych w Polsce 1 EKP_1 12 Wybrane zagadnienia z etyki badań marketingowych 1 1 EKP_1; EKP_2 13 Synteza elementarnej wiedzy z zakresu badań marketingowych 1 1 EKP_1; EKP_2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X X X X EKP_2 X EKP_2 X X X EKP_2 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) obecność na zajęciach, sprawozdania (cząstkowe, projekty i raporty), zaliczenie egzaminu pisemnego Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

7 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 1 Czytanie literatury 20 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 1 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 20 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 72 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 33 Literatura: Literatura podstawowa 1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001 Literatura uzupełniająca 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, p Malhotra N.K., Marketing Research, Prentice -Hall International, Inc, New Jersey Bieżące artykuły w czasopisamach ogólnomarketingowych: `Marketing i Rynek` oraz `Marketing w Praktyce` Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Hanna Mackiewicz Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

8 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_18_1 273 Przedmiot: Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 1 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy logistyki Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony w logistyce Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_02 EKP_03 EKP_04 EKP_0 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: zdefiniowac i interpretowac podstawowe rozumienie terminów bezpieczeństwo i ochrona wymienic regulacje prawne międzynarodowe i krajowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony i interpretowac ich znaczenie wymienic i zinterpretowac warunki wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa i ochrony w logistyce opisac i analizowac czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w usługach logistycznych identyfikowac i analizowac kierunki działań strategicznych prowadzących do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce wskazac czynniki podwyższające bezpieczeństwo ochrony w logistyce oraz wpływ na jakość i efektywność usług Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W06; K_W07; K_U01 K_W07; K_W17; K_W18; K_U01; K_K0 K_W06; K_W07; K_U01; K_K0 K_W06; K_W07; K_W17; K_W18; K_U01; K_K0 K_W06; K_W07; K_W17; K_W18; K_U01; K_K0 K_W06; K_W07; K_W17; K_W18; K_U01; K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Pojęcia i charakterystyki bezpieczeństwa i ochrony w procesach gospodarczych 2 EKP_01 2 Zagrożenia wewnętrzne (branżowe)w logistycznych łańcuchach dostaw 1 3 Zagrożenia zewnętrzne w logistycznych łańcuchach dostaw 1 EKP_03; EKP_04; EKP_06 EKP_03; EKP_04; EKP_06 4 Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w logistycznych łańcuchach dostaw 2 EKP_02 Zarządzanie bezpieczeństwem w logistycznych łańcuchach dostaw 2 EKP_01; EKP_02; EKP_03; EKP_04; EKP_0; EKP_06

9 6 Zarządzanie ochroną w logistycznych łańcuchach dostaw 2 7 Metody i narzędzia realizacji bezpieczeństwa i ochrony w logistyce 2 8 Wpływ bezpieczeństwa i ochrony na efektywność i konkurencyjność usług logistycznych 2 9 Przyszłe procedury bezpieczeństwa i ochrony w usługach logistycznych 1 EKP_01; EKP_02; EKP_03; EKP_04; EKP_0; EKP_06 EKP_04; EKP_0 EKP_04; EKP_0; EKP_06 EKP_04; EKP_0; EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X EKP_02 X X EKP_03 X X EKP_04 X X EKP_0 X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-6% dostateczny 66-71% dostateczny plus 72-77% dobry 78-83% dobry plus % bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 Czytanie literatury 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 26 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 1 Literatura: Literatura podstawowa J.Kubicki, A.Kuriata: Problemy logistyczne w modelowaniu łańcuchów transportowych, Wyd. KiŁ, warszawa 2002 J.Kubicki, I.Urbanyi-Popiołek, J.Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wyd. WSM Gdynia, Gdynia 2000 J.Kubicki: Bezpieczeństwo i ochrona w usługach logistycznych W.Łuczak: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd.Tur, Warszawa 2003 Literatura uzupełniająca Ochrona żeglugi i portów morskich w świetle uregulowań Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Unii Europejskiej. Raport dla Ministerstwa Infrastruktury, opracował zespół pod kierunkiem J.Kubickiego, Gdynia 2007 (strona internetowa MI) Usługi logistyczne. Pr. zbior. pod red. W. Rydzkowskiego, Wyd. ILiGM, Poznań 2004 Podręcznik spedytora. Pr. zbior. pod red. D.Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002 Prowadzący przedmiot:

10 Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_42_1 277 Przedmiot: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studenta z istotą bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego, problematyką bezpieczeństwa systemu informacyjnego oraz technologii towarzyszących jak kontrola wewnętrzna, audyt, CAAT s. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 Wymienia, objaśnia i klasyfikuje pojęcia zakresu bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa SI. K_W07, K_W08 EKP2 Ma wiedzę o standardach polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do SI. K_W19, K_W20, K_W24 EKP3 EKP4 Potrafi wykorzystać standardy oceny polityki bezpieczeństwa SI (technologie i standardy audytu bezpieczeństwa). Ma świadomość celów i zasad organizowania pracy zespołu projektującego, wdrażającego i eksploatującego system bezpieczeństwa SI. K_U06, K_U07 K_K01, K_K03, K_K09 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 2 Kształtowania polityki bezpieczeństwa systemu informacyjnego (SI) (wartość systemu informacyjnego; wartość informacji, sprzętu, oprogramowania, rodzaj i zakres potencjalnych zagrożeń oraz koszt strat wynikających z tych zagrożeń, koszt szkolenia personelu obsługującego system, zakres ochrony fizycznej (zewnętrznej) i programowo-sprzętowej (wewnętrznej), itd. Kontrola wewnętrzna i audyt bezpieczeństwa. Standardy bezpieczeństwa: TCSEC (ang.: Trusted Computer Security Evaluation Criteria Orange Book), ITSEC (ang.: Information Technology Security Evaluation Criteria ). Polska Norma PN-I Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych. PN-ISO/IEC TR pt. Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. 2 EKP1 3 EKP2, EKP3 3 Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI). Podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI: dane, oprogramowanie, sprzęt informatyczny, dokumentacje (archiwa, kopie), użytkownicy. Bezpieczeństwo baz danych i SZBD. Poufność, integralność, nadmiarowość i współbieżność. Technologie identyfikacji, uwierzytelniana, autoryzacji. Upoważnienia. Technologie szyfrowania. 3 EKP2, EKP3, EKP4 4 Zagrożenia sieciowe. Klasyfikacje zagrożeń sieciowych (np.: wg KG Policji oraz CERT). Instytucje NASK, CERT, CERN. Istota hakingu i programów niszczących (np.: wirusy, itd.). Spam. Technologie ochrony sieciowej-zapory sieciowe. Zagrożenia w sieciach bezprzewodowych (standardy i inne). 2 EKP2, EKP3, EKP4 Rodzaje audytu. Standardy audytu: standardy SISA, standardy SISCP, standardy ISACA, standard UE INTOSAI, standard PN-ISO/IEC 17799:2003. Audyt informatyczny, audyt SI, audyt IT, technologie audytu informatycznego. 2 EKP2, EKP3, EKP4 6 ISACA i jej produkty. COBIT. 2 EKP2 7 Technologie CAAT s. Rynek aplikacji CAAT s. 1 EKP2 8 Identyfikacja stanu komputera audyt zasobów, identyfikacja systemu. 2 EKP1, EKP3 9 Identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń dla systemu komputera, przykłady ataków. 3 EKP1 10 Podstawy bezpieczeństwa w systemie ochrona dostępu na poziomie użytkownika. 2 EKP1, EKP3 11 Udostępnianie zasobów systemu. 2 EKP1, EKP3 12 Ochrona systemu metodami kryptografii. 2 EKP1, EKP3 13 Bezpieczeństwo usług sieciowych na przykładzie serwera WWW. 4 EKP1, EKP3 14 Ochrona systemów zapory, detekcja zagrożeń, prewencja. 4 EKP1, EKP3

12 1 Ochrona obiegu dokumentów - kryptografia, certyfikaty. 3 EKP1, EKP3 16 Instytucje zajmujące się bezpieczeństwem przegląd wybranych serwisów. 2 EKP1, EKP3 17 Polityka bezpieczeństwa informacji przykłady. 2 EKP1, EKP3 18 Zadanie podsumowujące implementacja przykładowej polityki bezpieczeństwa w wybranym systemie. 4 EKP1, EKP3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X EKP2 X X EKP3 X X EKP4 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie treści wykładu (test, 0% oceny końcowej). Praktyczne zaliczenie z laboratorium (zadanie zaliczeniowe, 0% oceny końcowej). Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 30 Czytanie literatury 4 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 4 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 2 Udział w konsultacjach 3 6 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 1 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 62 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa Donald L. Pipkin. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT. Warszawa Janusz Żółkiewicz. Materiały do wykładu z Bezpieczeństwa Informacji. AM w Gdyni. Ilias. Gdynia Janusz Żółkiewicz. Materiały do wykładu z Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. AM w Gdyni. Ilias. Gdynia Literatura uzupełniająca Strebe M. Bezpieczeństwo sieci. Mikom 200. Fisher B. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków. Barta J.,P. Figielski, R. Markiewicz. Ochrona danych osobowych. Zakamycze. Kraków Liderman K. Analiza ryzyka i ochrona informacji. MIKOM-PWN. Warszawa E. Schetina, K. Green, J. Carlson. Bezpieczeństwo w sieci. Helion. Gliwice D. Harley, R. Slade, U. E. Gattiker. Wirusy cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa J. Scambray, S. McClure, G. Kurtz. Hakerzy - cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Janusz Żółkiewicz dr inż. Janusz Żółkiewicz mgr Ireneusz Meyer mgr inż. Henryk Szreder Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

13 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_18_1 308 Przedmiot: Ekologistyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy logistyki 2 Podstawy transportu 3 Makroekonomia Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z koncepcją i genezą ekologistyki oraz jej odniesieniami do innych koncepcji społeczno-gospodarczych. Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia gospodarki odpadami w danej jednostce. Kształtowanie świadomości ekologicznej studenta oraz uwrażliwienie go na problemy ekologiczne wynikające z generowania odpadów oraz z prowadzenia działalności transportowej i logistycznej. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: W1 W2 W3 U1 U2 K1 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: definiować pojęcie i genezę ekologistyki oraz logistyki zwrotnej; omówić ich znaczenie we współczesnej gospodarce; określić korelacje między koncepcją ekologistyki a ekonomią ekologiczną oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. definiować pojęcie odpadów i gospodarki odpadami; klasyfikować odpady z uwzględnieniem logistycznych problemów z ich zagospodarowaniem oraz omówić sposoby zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem hierarchii ich odzyskiwania. wyjaśnić podstawowe uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz zilustrować ich wpływ na kształtowanie systemu gospodarki odpadami. analizować i ocenić system gospodarki odpadami w danej jednostce (firma,instytucja, miasto) i zaproponować konieczne zmiany, uzasadniając je. zilustrować wpływ transportu i logistyki na środowisko naturalne, a także na środowisko miejskie i jakość życia mieszkańców oraz wskazać działania zmierzające do ograniczania tego wpływu wyrazić opinię na temat znaczenia gospodarki odpadami oraz zasadności działań proekologicznych oraz prowadzić na ten temat rzeczową dyskusję Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02 K_W07 K_W06 K_W07 K_W17 K_W18 K_U01 K_U0 K_K01 K_W06 K_W07 K_U01 K_U0 K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Podstawy ekologistyki. Czynniki rozwoju koncepcji ekologistyki. Ekologistyka a inne koncepcje społeczno-ekonomiczne (np. zrównoważony rozwój, ekonomia ekologiczna). Pojęcie kosztów zewnętrznych i ich internalizacji. 3 W1

14 2 Odpady i ich klasyfikacja. System gospodarki odpadami. Ekologiczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania gospodarki odpadami 3 W2 W3 3 Logistyka usuwania i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych. 1 2 W3 U1 4 Rola i zadania logistyki zwrotnej w systemie gospodarki odpadami i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 3 4 W1 W2 U1 6 Proekologiczny łańcuch dostaw a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Korzyści z wprowadzania proekologicznych łańcuchów dostaw. Wpływ transportu i logistyki na środowisko naturalne. Uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska przed skutkami działalności transportowej. Restrukturyzacja systemów logistycznych i łańcuchów dostaw w kierunku proekologicznym. 3 4 W2 W3 4 3 U2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne W1 X W2 X W3 X X X U1 X X X U2 X X K1 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie egzaminu, na który składa się test oraz część pisemna (pytania problemowe). Dodatkowo ocenie podlegają prace projektowe w grupach oraz rozwiązywanie zadań praktycznych (case studies). Kryteria zaliczenia: 60-6% dostateczny 66-71% dostateczny plus 72-77% dobry % dobry plus % bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 1 Czytanie literatury 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 1 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach 1 2 Łącznie godzin 27 1 Liczba punktów ECTS 1 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 Szołtysek J., Logistyka zwrotna, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009 Korzeń Z., Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001 Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Matulewski M., Systemy Logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007 Czasopisma naukowe: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Logistyka. Literatura uzupełniająca Korzeniowski A., Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002 Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999 Bendkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów T. 1 procesy logistyczne w gospodarce odpadami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002 Bendkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów T. 2 obiekty gospodarki odpadami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko Jednostka dydaktyczna

15 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Magdalena Klopott dr Magdalena Klopott dr Joanna Miklińska mgr Karolina Gwarda dr Maciej Matczak KLiST KLiST KLiST KLiST KLiST

16 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_17_1 808 Przedmiot: Ekonomika przedsiębiorstw Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 1 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy mikroekonomii Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z działalnością przedsiębiorstw z uwzględnieniem zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Wyjaśnia podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku Zna podstawowe metody badań oraz standardy związane z obszarami działalności gospodarczej K_W02; K_W04; K_W08 K_W1; K_W16; K_W18 03 Analizuje zjawiska i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie K_U04; K_U0 04 Posługuje się metodami oceniania sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i jego otoczenia 0 Zdobywa wiedzę oraz umiejętności we własnym zakresie K_K08 K_U07; K_U08; K_U12 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Otoczenie, efektywność gospodarowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw 2 01; 0 2 Ekonomika procesów 3 01; 02; 03 3 Ekonomika gospodarowania środkami trwałymi 2 03; 04 4 Ekonomika gospodarowania majątkiem obrotowym 2 03; 04 Koszty w przedsiębiorstwie 2 03; 04 6 Wynik finansowy 2 03; 04 7 Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi 2 01; 02 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 02 X 03 X 04 X 0 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) wykład: zaliczenie pisemne(próg zaliczenia: 0%) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

17 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 1 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 42 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 1 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 17 Literatura: Literatura podstawowa 1. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Sobczyk G. (red.): Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa Guzela K., Mierzejewska-Majcherek J.: Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa Engelhard J. (red.): Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca 1.Kożuch A., Dyhdalewicz A.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Wyd. WSE, Białystok Guzela K., Mierzejewska-Majcherek J.: Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 200 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_42_1 321 Przedmiot: Elektroniczny obieg dokumentów Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Elementarna wiedza o przedsiębiorstwie Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie z problematyką tradycyjnych i elektronicznych systemów obiegu dokumentów 2 Zapoznanie z elektronicznymi platformami komunikacji z urzędami oraz między firmami 3 Przygotowanie do pracy z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w pracy zawodowej 4 Przygotowanie do roli konsultanta/projektanta procesów obiegu dokumentów w firmie Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP2 EKP3 EKP4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienić korzyści wynikające z elektronizacji obiegu dokumentów Scharakteryzować funkcjonalności elektronicznego systemu zarządzania dokumentami i wskazać ich znaczenie dla różnych kategorii użytkowników Opisać metody zapewnienia bezpieczeństwa (integralności, poufności) dokumentom przechowywanym i przekazywanym w systemie informatycznym Zaprojektować proces obiegu dokumentów używając odpowiedniego oprogramowania Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W21, K_W2, K_U02, K_U06, K_U19 K_W13, K_W2, K_U02, K_U19 K_W21, K_W2, K_U02, K_U06, K_U16, K_U19 K_W13, K_W2, K_U02, K_U06, K_U16 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Obieg dokumentów jako proces. Standardy, metody i narzędzia do definiowania i realizacji. 7 EKP1, EKP4 2 Zarządzanie dokumentami, funkcjonalności systemów informatycznych z tej dziedziny 4 6 EKP1, EKP2, EKP4 3 Elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, systemy klasy EDI 2 EKP1, EKP3 4 Platforma e-puap, dokumenty elektroniczne w komunikacji między obywatelem a urzędem 2 EKP1, EKP3 Bezpieczeństwo dokumentów w elektronicznych systemach zarządzania dokumentami 2 2 EKP3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X EKP2 X X X EKP3 X X EKP4 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Aktywny udział w laboratorium, 2 sprawdziany, wykonanie projektu obiegu dokumentów ze wskazanego obszaru tematycznego. pisemny, pytania otwarte. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

19 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 1 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 1 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 12 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach 1 1 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 48 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 34 Literatura: Literatura podstawowa Bral W., Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji Piotrowski M., Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2007 źródła internetowe: wersje demonstracyjne oprogramowania i materiały informacyjne różnych producentów (n.p. Comarch, Primesoft, ELO) Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr Lidia Rosicka mgr Lidia Rosicka Jednostka dydaktyczna KSI KSI

20 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_17_1 328 Przedmiot: Finanse MSP Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Brak Cele przedmiotu: 1 Przedstawienie specyficznych aspektów finansów działalności operacyjnej i pozyskiwania kapitału na inwestycje Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_01 EKP_02 wyjaśnia strukturę i powiązania elementów składowych działalności operacyjnej msp oraz cele analizy i planowania tej działalności interpretuje strukturę i zmiany operacyjnych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów z punktu widzenia efektywności i wypłacalności K_W18, K_U02 K_W18 EKP_03 ocenia efektywność działalności operacyjnej i płynność finansową K_W13, K-U02 EKP_04 stosuje podstawowe metody oceny efektywności i ryzyka inwestycji, ocenia inwestycje wybranymi metodami K_W13 EKP_0 wymienia podstawowe źródła i instrumenty finansowania msp K_W13 EKP_06 ilustruje i interpretuje mechanizm dźwigni finansowej i dźwigni połączonej K_W13 EKP_07 interpretuje i wyjaśnia procedury stosowania metod niedyskontowych i dyskontowych oceniania inwestycji K_W13 EKP_08 Ocenia efektywność działalności operacyjnej msp K_W13, K_U02 EKP_09 ocenia płynność finansową msp K_W13, K_W18, K-U02 EKP_10 EKP_11 sporządza uproszczone plany (budżety) przychodów i kosztów operacyjnych oraz operacyjnych przepływów pieniężnych sporządza plan aktywów i pasywów operacyjnych oraz plan kapitału obrotowego metodą procentu od sprzedaży oraz metodą wykorzystującą cykle operacyjne K_W18, K_U02 K_W18, K_U02 EKP_12 interpretuje stopień dźwigni finansowej jako miary ryzyka finansowego K_W13, K_W18, K_U02 EKP_13 porównuje koszty określonych instrumentów finansowania, w tym koszty kredytu z kosztami leasingu K_W13, K_W18, K_U02 EKP_14 analizuje i ocenia efektywność i ryzyko projektu inwestycyjnego K_W13, K_W18, K_U02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw (msp), specyficzne cechy finansów msp 1 EKP_01 2 Charakterystyka działalności operacyjnej (DO) i model finansowy DO 1 1 EKP_01 3 Odzwierciedlenie DO w sprawozdaniu finansowym - aktywa obrotowe i sposób ich finansowania, przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej 1 EKP_01 4 Analiza struktury i zmian aktywów i pasywów operacyjnych oraz przychodów i kosztów operacyjnych 2 EKP_02 Analiza zyskowności DO 1 6 Analiza zależności między wielkością aktywów i pasywów operacyjnych a wielkością sprzedaży 1 7 Analiza sposobu finansowania aktywów obrotowych, w tym ustalanie i ocena wielkości kapitału obrotowego, analiza płynności finansowej 1 2 EKP_03, EKP_08 EKP_02, EKP_03 EKP_03, EKP_09

21 8 Analiza cykli aktywów i pasywów operacyjnych 1 1 EKP_08, EKP_09 9 Planowanie przychodów ze sprzedaży i operacyjnych przepływów pieniężnych netto 2 4 EKP_10 10 Planowanie sprzedaży oraz wielkości aktywów operacyjnych i sposobu ich finansowania w formie sprawozdania finansowego pro forma 11 Cechy i problemy finansowania inwestycji (finansowania długoterminowego) w msp EKP_10, EKP_11 EKP_0, EKP_11 12 Koszt finansowania (kapitału) jako kryterium wyboru w decyzjach finansowych 2 4 EKP_ Ryzyka związane z finansowaniem długoterminowym, w tym istota i znaczenie dźwigni finansowej, dźwignia połączona Przegląd i oceny (z punktu widzenia kosztu i ryzyka) instrumentów finansowania inwestycji operacyjnych dostępnych msp Finansowa charakterystyka inwestycji operacyjnych, metody niedyskontowe i dyskontowe oceny efektywności Analiza wrażliwości efektywności inwestycji operacyjnych na zmiany finansowych parametrów rachunku efektywności EKP_06, EKP_12 EKP_0, EKP_13 EKP_13, EKP_14 2 EKP_14 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X EKP_02 X X EKP_03 X X EKP_04 X X EKP_0 X X EKP_06 X X EKP_07 X X EKP_08 X X EKP_09 X X EKP_10 X X EKP_11 X X EKP_12 X X EKP_13 X X EKP_14 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 1 30 Czytanie literatury 20 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 1 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 0 0 Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 60 Literatura: Literatura podstawowa 1. Łuczka T., `Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie`, Wydawnictwo Naukowe PWN, Michalski G., `Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach`, Wydawnictwo Naukowe PWN, Pluta W. (red.), `Finanse małych i średnich przedsiębiorstw`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Skowronek Mielczarek A., `Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania`, Wydawnictwo C.H. Beck, 2003 Literatura uzupełniająca

22 1. Piasecki B., `Ekonomika i zarządzanie małą firmą`, Wydawnictwo Naukowe PWN, Szczęsny W. (red.), `Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem`, Wydawnictwo C.H.Beck, Szyszko L., Szczepański J. (red.), `Finanse przedsiębiorstwa`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Pogorzelski dr Andrzej Pogorzelski Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

23 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_17_1 341 Przedmiot: Gry decyzyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 2 30 Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Symulacyjna firma ocena pozycji konkurencyjnej 1 Podział zadań w zespole. Analiza sytuacji rynkowej firmy. Ocena kondycji finansowej firmy w kontekście jej możliwości działania na rynku. Identyfikacja szans i zagrożeń występujących w otoczeniu. Analiza szans rynkowych w kontekście możliwości działań rynkowych. Wybór rynków docelowych Opracowanie prognozy. 2 Planowanie strategii zarządzania firmą 2 Formułowanie misji oraz określanie celów strategicznych. Wybór strategii firmy. Wdrażanie strategii zarządzania firmą podjęcie I decyzji. Realizacja przyjętej strategii w I kwartale: Decyzje na szczeblu zarządu: pożyczki, emisja/skupowanie akcji, emisja obligacji, dywidendy, inwestycje, kupno/ sprzedaż SBU, badania rynku, reakcja na problemy zarządcze, kupno firmy venture, Decyzje na szczeblu SBU: ceny, budżet marketingowy, technologie operacyjne, badania nad nowymi produktami, programy zapewnienia jakości, rozwój zasobów ludzkich, zwiększenie mocy wytwórczych, zespół handlowców, decyzje dotyczące eksportu. Integracja zarządzania finansami z działalnością operacyjną. Planowane zysku oraz przepływów gotówkowych. 2 Kontrola i korygowanie strategii zarządzania firmą w kolejnych okresach 3 Analiza otrzymywanych wyników rynkowych i finansowych - skonfrontowanych na konkurencyjnym rynku w poszczególnych okresach decyzyjnych. Ocena efektywności działań rynkowych firmy. Interpretacja sprawozdań finansowych będących źródłem informacji działalności firmy (bilans, rachunek strat i zysków, Cash flow). Ocena uzyskanych ilościowych i jakościowych mierników sukcesu. Ocena rentowności poszczególnych strategicznych jednostek biznesu. Weryfikacja udoskonalonej strategii. Korygowanie planu strategicznego w zależności od uzyskanych rezultatów rynkowych oraz finansowych. Podjęcie skorygowanych decyzji w kolejnych okresach: Weryfikacja udoskonalonej strategii. 22

24 Kontrola i ocena rocznej działalności firmy sporządzenie raportu dla Właścicieli 4 Analiza otrzymanych wyników rynkowych i finansowych skonfrontowanych na konkurencyjnym rynku. Ocena efektywności działań rynkowych i finansowych firmy. Przygotowanie rocznego raportu z działalności firmy dla właścicieli. Opracowanie kierunków strategicznego rozwoju firmy na kolejny rok. 2 Ocena efektywności działań firmy a możliwości jej dalszego rozwoju Przygotowanie raportu końcowego z działalności. Analiza przyczyn sukcesów i niepowodzeń. Ocena pracy w zespole wnioski. 2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 30 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30 Literatura: Literatura podstawowa Materiały i instrukcje prowadzącego laboratorium. Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Wojciech Rybowski prof. nadzw. AM dr hab. Wojciech Rybowski prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Turystyki i Rekreacji

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Turystyki i Rekreacji SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 015-018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse i Rachunkowość Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS-Ć-S14_pNadGenA6PI7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

Transport II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr I. Semestr letni

Transport II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr I. Semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metody ilościowe w działalności przedsiębiorstwa Quantitative methods

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa International Logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Do wyboru Polski Semestr VI

Logistyka międzynarodowa International Logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Do wyboru Polski Semestr VI KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Logistyka międzynarodowa International Logistics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL-Ć-S15_pNadGenZJWPJ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej)

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: STATYSTYKA I DEMOGRAFIA. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r Dr Grzegorz Paluszak OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Badania rynku 2. Kod modułu : 1 BRw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo