Studencie! Doktorancie!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studencie! Doktorancie!"

Transkrypt

1 Studencie! Doktorancie! Na początek kilka wskazówek: Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej; Bez właściwej dokumentacji dotyczącej dochodów rodziny nie wypełnisz poprawnie pól w kalkulatorze; Łatwiej będzie wypełnić wniosek, jeżeli zapamiętasz, że dochód brany pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne jest dochodem z roku Jeżeli jednak osoba w Twojej rodzinie otrzymała nowy rodzaj dochodu w roku 2015 i ten rodzaj dochodu jest dochodem uzyskanym (wg przepisów prawa), należy ten dochód uwzględnić we wniosku; Pamiętaj, że nie każda utrata lub uzyskanie dochodu są uwzględniane przy obliczeniach - wynika to z katalogu dochodów utraconych i uzyskanych; Obliczony w kalkulatorze dochód miesięczny na osobę w Twojej rodzinie jest wartością szacunkową i nie stanowi podstawy do przyznania stypendium. Dopiero po weryfikacji przedstawionych przez Ciebie danych Komisja Stypendialna podejmie decyzję; Do Komisji Stypendialnej musisz przynieść wniosek i właściwe załączniki (wydrukowane z systemu tylko ze statusem wniosku złożony elektronicznie ) oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające każdy rodzaj i wysokość dochodu, wpisany przez Ciebie w kalkulatorze. Nie zapomnij o uzupełnieniu dodatkowych informacji i podpisów na wydrukowanych z systemu załącznikach!! Aby uzyskać dostęp do Wirtualnej Uczelni zaloguj się na swoje konto do systemu na stronie wu.ur.edu.pl : Po zalogowaniu wybierz z MENU zakładkę STYPENDIA. W pierwszej tabelce Wnioski stypendialne znajdują się wszystkie wnioski jakie zostały zarejestrowanie w programie. Informacje jakie można tutaj znaleźć, to: nazwa stypendium (świadczenia pomocy materialnej) jakiego dotyczy wniosek, status wniosku: nowy, czyli z uzupełnionymi przez Ciebie danymi, jeszcze nie złożony, złożony elektronicznie wniosek przez Ciebie uzupełniony, sprawdzony i zatwierdzony, Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 1

2 data złożenia wniosku, rok akademicki, na który dany wniosek został zarejestrowany kolumna z opcjami Edytuj (przed złożeniem elektronicznie wniosku możesz jeszcze uzupełnić czy zmodyfikować dane) lub Usuń (jeżeli zrezygnujesz ze składania wniosku możesz go usunąć z programu). Nieco poniżej w tabeli Przydzielone stypendia wyświetlane będą stypendia wypłacone lub przeznaczone do wypłaty. Aby rozpocząć składanie wniosku, kliknij DODAJ WNIOSEK, a następnie dokonaj wyboru: typu okresu, na jaki starasz się o przyznanie stypendium standardowo wybierz ROK AKADEMICKI, rok akademicki wybierz, na który rok składasz wniosek (bieżący lub następny rok akademicki) rodzaj stypendium, o które się starasz stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz kliknij DALEJ, aby przejść do kolejnego etapu. Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 2

3 Przed dalszą częścią procedury wypełniania danych koniecznie zapoznaj się z informacjami ogólnymi i potwierdź oświadczenia, które podpiszesz na wniosku, po jego wydrukowaniu. Uwaga! a) Jeżeli jesteś samodzielny finansowo (zgodnie z definicją samodzielności finansowej przedstawioną w Regulaminie) - zaznacz załącznik 9-G i ZAPISZ WNIOSEK, w celu uzyskania dostępu do wydruku tego załącznika. b) Jeżeli jesteś na utrzymaniu rodziców lub prowadzisz z nimi wspólne gospodarstwo domowe, skład rodziny przedstawia się następująco: Ty jako wnioskodawca; Twoi rodzice; Twoje rodzeństwo w wieku do 26-go roku życia (rodzeństwo w wieku lat możesz zgłosić tylko uczące się i musisz dołączyć zaświadczenia ze szkoły/uczelni) oraz rodzeństwo, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na jego wiek); Jeżeli jesteś żonaty/zamężna - do składu rodziny dopisujesz współmałżonka i dzieci, a do wniosku dołączasz zaświadczenie za ubiegły rok o dochodzie współmałżonka (nawet jeśli w ubiegłym roku nie byliście małżeństwem). Pamiętaj! Wszystkie osoby pełnoletnie muszą dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (a więc również Ty i Twoje pełnoletnie rodzeństwo, nawet jeśli nie rozliczaliście się z urzędem). Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 3

4 Kolejny krok to wpisanie danych o dochodach, kliknij więc INFORMACJA O SKŁADZIE RODZINY I DOCHODACH JEJ CZŁONKÓW i na podstawie dokumentów, zgromadzonych zgodnie z wymaganiami Regulaminu, jako potwierdzenie dochodów, uzupełnij odpowiednie pola w kalkulatorze dochodów. W pierwszej kolejności pojawią się Twoje dane, jako wnioskodawcy. Dane osobowe są automatycznie wypełnione przez system. Musisz wybrać swój aktualny status na rynku pracy (każdy, który Ciebie dotyczy w momencie wypełniania wniosku) przykłady: jesteś studentem studiów niestacjonarnych i pracujesz wybierz: Dodaj nowy status -> wybierz pobiera naukę niestacjonarnie -> kliknij DODAJ STATUS, następnie ponownie wybierz: Dodaj nowy status -> wybierz pracujący -> kliknij DODAJ STATUS, jesteś studentem studiów stacjonarnych i otrzymujesz rentę rodzinną wybierz: Dodaj nowy status -> wybierz pobiera naukę stacjonarnie -> kliknij DODAJ STATUS, następnie ponownie wybierz: Dodaj nowy status -> wybierz rencista -> kliknij DODAJ STATUS, jeżeli jesteś studentem studiów stacjonarnych i nie osiągasz żadnych dochodów wybierz: Dodaj nowy status -> wybierz pobiera naukę stacjonarnie -> kliknij DODAJ STATUS, itd. Następnie wypełnij swoje dane o dochodach w kalkulatorze. Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 4

5 UZUPEŁNIANIE INFORMACJI O WYSOKOŚCI DOCHODÓW W KALKULATORZE. UWAGA! Zasada wpisywania dochodów w kalkulatorze jest taka sama dla wnioskodawcy jak i dla wszystkich pozostałych członków jego rodziny! Jeśli Ty lub członkowie Twojej rodziny uzyskaliście dochody - wpisz dane w odpowiednie pola, a jeśli nie rubryki pozostaw puste (dane, które wpiszesz w kalkulatorze zostaną przeniesione na wniosek i właściwe załączniki): Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych tu należy wpisać dane zgodnie z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS/KRUS oraz ilość miesięcy, w których ten dochód był uzyskiwany: Dochód mies. Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych Podatek należny Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Dochód po odliczeniach/na miesiąc Dochód uzyskany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jeżeli Ty lub któryś z członków Twojej rodziny prowadził tego rodzaju działalność gospodarczą, w tej części należy uzupełnić odpowiednie dane, zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz ilość miesięcy, w których działalność była prowadzona; wpisane w tej części kalkulatora dane zostaną przeniesione na załącznik nr 9-C, który po złożeniu elektronicznym należy wydrukować, podpisać i dołączyć do wniosku. Należne składki na ubezpieczenia społeczne Dochód uzyskany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne Należny zryczałtowany podatek dochodowy Dochód netto/roczny mies. Dochód netto / na miesiąc Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli Ty lub któryś z członków Twojej rodziny pracował za granicą, wpisz, na podstawie dokumentów, zgromadzonych zgodnie z wymaganiami Regulaminu, roczną kwotę uzyskanego dochodu netto w oryginalnej walucie i wybierz właściwą walutę (dochód pomniejszony odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne), kwotę tego dochodu po przeliczeniu (wg średniego kursu walut na dzień 31 grudnia) oraz ilość miesięcy, przez które ten dochód był uzyskiwany. Wpisane w tej części kalkulatora dane zostaną przeniesione na załącznik nr 9-B, który po złożeniu elektronicznym należy wydrukować, podpisać i dołączyć do wniosku. Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 5

6 Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej Roczny dochód (wg zaświadczenia - w oryginalnej walucie) Roczny dochód netto (po przeliczeniu wg średniego kursu walut na dzień 31 grudnia) mies. Miesięczny dochód netto (po przeliczeniu wg średniego kursu walut na dzień 31 grudnia) Dochody niepodlegające opodatkowaniu w celu sprawnego przejścia przez część kalkulatora dotyczącą dochodów nieopodatkowanych, najpierw zapoznaj się z katalogiem tych dochodów przedstawionym w zał. nr 8 do Regulaminu. Ocenisz wówczas, które z tych dochodów osiągałeś Ty lub członkowie Twojej rodziny. W przypadku posiadania któregokolwiek z tych dochodów odszukaj właściwe pole i wpisz w nim dochód roczny na podstawie odpowiedniego dokumentu (zgodnie z zał. nr 9). Powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha fizycznych Powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego Alimenty otrzymane Zaliczka alimentacyjna Zasiłki chorobowe Dochody niepodlegające opodatkowaniu Stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom Renty - ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w ustawie o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym Diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów Kwoty otrzymane na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 6

7 Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny Dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych Należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa Należności pieniężne otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych Należności z tytułu wynajmu Dodatki za tajne nauczanie Dochody z działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora Razem dochody nieopodatkowane/na miesiąc Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 7

8 Alimenty na rzecz innych osób to alimenty zasądzone wyrokiem sądu na rzecz osób spoza Twojej rodziny wpisz roczną kwotę i ilość miesięcy, przez które alimenty były płacone oraz dołącz odpowiedni dokument, zgodnie z zał. nr 9 do Regulaminu Alimenty na rzecz innych osób/rocznie Alimenty na rzecz innych osób/ na miesiąc Dochód utracony w roku bazowym (roczna kwota utraty) jeżeli w roku bazowym utraciłeś dochód (katalog dochodów utraconych zał. nr 8 do Regulaminu), przygotuj właściwe dokumenty i wpisz kwotę utraty. Dochód utracony w roku bazowym (roczna kwota utraty) Dochód utracony w roku aktualnym (roczna kwota utraty) Dochód utracony w roku aktualnym (roczna kwota utraty) Dochód uzyskany w roku bazowym (roczna kwota uzyskania) jeżeli w roku bazowym uzyskałeś dochód (katalog dochodów uzyskanych zał. nr 8 do Regulaminu), przygotuj właściwe dokumenty i wpisz kwotę uzyskania. Dochód uzyskany w roku bazowym (roczna kwota uzyskania) Dochód uzyskany w roku aktualnym (miesięczna kwota uzyskania) - wpisz kwotę uzyskania dochodu za 2-gi miesiąc. Dochód uzyskany w roku aktualnym (miesięczna kwota uzyskania) Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 8

9 Po uzupełnieniu wszystkich swoich danych, w przypadku posiadania dochodów, kliknij PRZELICZ DOCHODY i ZAPISZ DANE DOCHODÓW. Teraz dodaj kolejnych członków rodziny, pamiętaj jednak, że rodzeństwo od 18-go do 26-go roku życia możesz zgłosić pod warunkiem, że brat/siostra nadal się uczy/studiuje. Postępowanie przy wprowadzaniu danych każdego kolejnego członka rodziny jest następujące: Kliknij DODAJ CZŁONKA RODZINY (uwaga! Twoje dane i każdego wcześniej dodanego członka rodziny zostaną ukryte widoczne zostanie jedynie imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa i obliczony miesięczny dochód netto; aby uzyskać do nich dostęp np. w celu weryfikacji danych, rozwiń odpowiednią kartę z danymi klikając w lewym rogu w znak ) wybierz stopień pokrewieństwa wpisz odpowiednie dane osobowe wybierz status dodanej osoby na rynku pracy (należy wybrać każdą opcję właściwą dla tej osoby w dniu składania wniosku) dokładnie wpisz dane dotyczące dochodów kliknij PRZELICZ DOCHODY kliknij ZAPISZ DANE DOCHODÓW kliknij ZAPISZ WNIOSEK Jeżeli błędnie lub niepotrzebnie wpiszesz dane członka rodziny (np. wpisałeś 23-letnię siostrę, która nie uczy się nie powinna być wliczona do składu rodziny) -> użyj funkcji USUŃ WPIS (nad rubryką Nazwisko). Usuniesz wówczas wszystkie dane wprowadzone dla tej osoby. Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 9

10 Ważne! Po wypełnieniu danych w kalkulatorze i przeliczeniu dochodów kliknij ZAPISZ DANE DOCHODÓW oraz ZAPISZ WNIOSEK. Jeżeli jesteś pewien, że wniosek jest gotowy, kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK wniosek zmieni status na złożony elektronicznie, a jego edycja będzie zablokowana. Po złożeniu elektronicznym należy wydrukować wniosek i wszystkie potrzebne załączniki, uzupełnić wymagane informacje i podpisy, a następnie niezwłocznie dostarczyć, wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi informacje zawarte we wniosku, do siedziby Komisji Stypendialnej swojego Wydziału. Aby mieć możliwość wydrukowania załącznika, zaznacz potrzebny załącznik w kolumnie Załącznik do wniosku i ZAPISZ WNIOSEK - pojawi się link Drukuj lub Pobierz. WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE! A WIĘC Dział Kształcenia UR Sekcja Spraw Socjalnych Strona 10

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo