Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy"

Transkrypt

1 Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy

2 Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim, jest prezentacja głównych rezultatów opracowanych w ramach europejskiego projektu E-ViEW. Jego celem było zbadanie możliwości wykorzystania wirtualnego kampusu dla kształcenia w miejscu pracy w zakresie kompetencji menadżerskich Broszura składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera podsumowanie projektu E-ViEW oraz prezentację rezultatów osiągniętych w ciągu dwóch lat jego realizacji. Znajduje się tu również opis poszczególnych działań podjętych przez partnerów w celu zaprojektowania i testowania Wirtualnego Kampusu. Druga część prezentuje zbiór rekomendacji i zaleceń, opartych na doświadczeniach partnerów, które udostępniane są wszystkim zainteresowanych stworzeniem podobnego środowiska dla celów kształcenia w miejscu pracy. Autorzy Autorem broszury jest Małgorzata Gramala z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Wsparcie redakcyjne zapewnili: Charlotte Saward, koordynator projektu E-ViEW (University of East London, Wielka Brytania) oraz Nikki Cortoos, Alberto Nantiat and Sally Reynolds (ATiT, Belgia). Dostępność Broszura jest dostępna do pobrania nieodpłatnie na stronie Publikacja jest udostępniania na licencji Creative Commons (Uznanie Autorstwa Użycie Niekomercyjne Na Tych Samych Warunkach 3.0) Wyłącznie odpowiedzialności Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za informacje w niej zawarte. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

3 Wprowadzenie do kształcenia w miejscu pracy Kształcenie w miejscu pracy (bądź na stanowisku pracy) jest często określane jako proces rozpoznawania, tworzenia oraz stosowania wiedzy poprzez pracę oraz na potrzeby jej wykonywania i staje się coraz bardziej niezbędne dla organizacji zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Ten rodzaj kształcenia może być realizowany na wiele różnych sposobów i jest często postrzegany jako metoda wspierania pracowników w nabywaniu umiejętności i kompetencji. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie wirtualnego kampusu, który zazwyczaj funkcjonuje jako zbiór zasobów internetowych, materiałów i usług, które umożliwiają osobom uczącym się, mentorom i nauczycielom wspólne działanie na rzecz kształcenia i uczenia się. W kontekście kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji menadżerskich, wirtualny kampus przeznaczony do kształcenia w miejscu pracy ma na celu sprostać oczekiwaniom pracodawcy i pracownika na zaawansowane umiejętności z obszaru zarządzania. Ma on także umożliwiać uniwersytetom wykorzystywanie (otwartych) zasobów przeznaczonych do rozwijania tego rodzaju kompetencji. Aspekty pedagogiczne edukacji biznesowej Jednym z podstawowych aspektów kształcenia na stanowisku pracy jest autentyczność procesu edukacyjnego. Zadania muszą być osadzone w kontekście zatrudnienia i dotyczyć jego problemów w sposób rzeczywisty. Zwykłe zapamiętywanie informacji nie jest tym, czego oczekują osoby kształcące się. Wzrost poziomu kompetencji, nabywanie nowych umiejętności i ich zastosowanie w miejscu pracy są istotną wartością dla uczących się, którzy pracują w warunkach gospodarki globalnej. Miejsce pracy nie powinno być traktowane jako odrębne od miejsca kształcenia, a powinno być raczej postrzegane jako dodatkowe miejsce zdobywania wiedzy. Wiedza zdobyta w pracy powinna być stosowana w procesie edukacyjnym, a podczas nauki student powinien jednocześnie stosować praktyczną wiedzę wyniesioną ze stanowiska pracy. Skutecznym sposobem realizacji aspektów pedagogicznych kształcenia jest zastosowanie tzw. Signature Pedagogies. Podejście to Shulman (2005) 1 zdefiniował w kontekście edukacji zawodowej jako praktyki mające na celu ułatwienie nowicjuszom myślenia, prezentowania i nabywania umiejętności zawodowych. Chociaż ten model pedagogiczny znajduje zastosowanie w wielu obszarach edukacji, jest szczególnie utożsamiany ze wspieraniem rozwoju zawodowego przyszłych specjalistów. E-ViEW wspiera kształcenie w miejscu pracy Projekt E-ViEW został zainicjowany, aby zaprojektować, wdrożyć i przetestować Europejski Wirtualny Kampus przeznaczony dla osób kształcących się w miejscu pracy, który będzie wspomagał rozwijanie umiejętności i kompetencji menadżerskich w kontekście europejskim. Uzasadnieniem projektu jest ewolucja, jakiej podlegają europejskie miejsca pracy, które wymagają nabywania nowych umiejętności i kompetencji menadżerskich i jednocześnie oferują nowe możliwości ich zdobywania. Rozpoczęcie od analizy potrzeb Projekt rozpoczął się od szczegółowej analizy potrzeb, której towarzyszył przegląd dostępnych obecnie rozwiązań dotyczących metodologii, sposobów i narzędzi, aby zapewnić innowacyjność procesu. Każdy akademicki partner zbadał potrzeby pracodawców, pracowników i szkół wyższych w swoich krajach odnoszących się do: wirtualnego kampusu, programów nauczania, pedagogiki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, akredytacji oraz zakresu wsparcia (akademickiego, technologicznego i merytorycznego).. Poniżej główne wnioski z przeprowadzonej analizy: Kształcenie w miejscu pracy polega na rozpoznawaniu, tworzeniu i stosowaniu wiedzy poprzez pracę oraz na potrzeby jej wykonywania Projekt E-ViEW dostarczył, przetestował i popularyzował zasoby i metodologie wspierające tworzenie Wirtualnego Kampusu dla osób kształcących się w miejscu pracy Brak wspólnych praktyk. Poszczególne szkoły wyższe i przedsiębiorstwa mają własne praktyki dotyczące wykorzystywania technologii do celów kształcenia w miejscu pracy. 1 LEE S. SHULMAN (2005), Signature Pedagogies in the Profession.

4 Nie istnieje jeden wspólny model bądź definicja wirtualnego kampusu. Analiza potrzeb ujawniła brak Potrzeba autentyczności w procesie kształcenia: zadania muszą być osadzone w kontekście zatrudnienia i dotyczyć wspólnych praktyk, problemy z definiowaniem pojęć, potrzebę jego problemów w sposób rzeczywisty. Miejsce pracy nie autentyczności kształcenia oraz powinno być traktowane jako odrębne od miejsca zapotrzebowanie na kształcenia, powinno być raczej postrzegane jako umiejetności i rozumienie dodatkowe miejsce zdobywania wiedzy Umiejętności i rozumienie są bardziej pożądane niż zapamiętywanie informacji i wiedza abstrakcyjna. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy wymagają umiejętności przydatnych na stanowisku pracy, takich jak: rozwiązywanie problemów, współpraca, komunikacja, podejmowanie decyzji, planowanie, które mogą być dostosowywane do pojawiających się potrzeb. Specyfikacja projektowa Podczas fazy projektowania, partnerzy skupili się na dopasowaniu poszczególnych potrzeb europejskiego rynku pracy do projektu środowiska internetowego, w celu stworzenia wspólnego Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla potrzeb kształcenia w miejscu pracy, który odpowiadałby kontekstom każdego z partnerów. Główną ideą tworzenia Europejskiego Wirtualnego Kampusu było umożliwienie kształcącym się rozwijanie umiejętności i zrozumienie rzeczywistych problemów biznesowych. Jednym z pierwszych kroków w tym procesie było uzgodnienie wspólnej definicji, która określa wirtualny kampus jako obszar uczenia się, poza fizycznymi ograniczeniami przestrzeni, czasu i instytucji Struktura bezpośrednio dotyczy procesu uczenia się, przygotowania, jak również zadań i zintegrowanych odpowiednich mechanizmów weryfikujących postęp Ramowa struktura Wirtualnego Kampusu stworzona przez partnerów dotyczyła trzech powiązanych obszarów działań: Stworzenie Wirtualnego Kampusu skupiając się na procesie uczenia się. Oznacza to, że głównym wyzwaniem konceptu pedagogicznego było określenie przewidywanych efektów kształcenia i stworzenie warunków dla aktywności i doskonalenia kompetencji studenta. Dostarczenie struktury uwzględniającej zarówno proces przygotowawczy, jak i rzeczywiste aktywności, w które zaangażowana jest osoba kształcąca się. Takie podejście do Wirtualnego Kampusu różni się znacznie od projektowania tradycyjnego e-learningu. Wyzwanie polega na zastosowaniu mieszanych form kształcenia (łączącego zajęcia tradycyjne oraz w trybie online) i włączenia aktywności studenta. Przygotowanie strategii oceniania, dzięki której student mógłby zademonstrować osiągnięcie indywidualnych efektów kształcenia. Najbardziej pożądana sytuacja ma miejsce wtedy, gdy ocenianie jest realizowane w taki sam sposób jak realizacja kursu. Partnerzy ustalili, że ważne było przetestowanie nowego sposobu weryfikacji osiągnięć zważywszy na wagę innowacyjnych metodologii oceniania i rolę jaką pełnią. Projektowanie struktury odbyło się poprzez realizację czterech założeń: Virtual campus

5 Struktura pedagogiczna kształcenia w miejscu pracy z wykorzystaniem wirtualnego kampusu definiuje główne rekomendacje w zakresie użytkowników, pracodawców i szkół wyższych. Zawiera także listę sugerowanych i skategoryzowanych kompetencji menadżerskich oraz odnosi się do strategii kształcenia wirtualnego w nauczaniu w miejscu pracy. Podejście, jakie zastosowano do stworzeniach tych kompetencji, polegało na wykorzystaniu Signature pedagogies, które zostały opisane w początkowej części broszury. Struktura pedagogiczna projektu E-ViEW posiada następujące cechy charakterystyczne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące kwalifikacji z obszaru zarządzania, są na poziomie 5 i 6 Europejskich Ram Kwalifikacji 2. Wsparcie technologiczne zostało oparte na założeniu, że każdy partner posiada własne narzędzia i mechanizmy. Platforma Modle jest wykorzystywana we wszystkich instytucjach partnerskich, tak więc partnerzy zdecydowali się wykorzystać Modle v.2 jako podstawę do stworzenia Wirtualnego Kampusu. Dostarczenie centralnej platformy połączonej z platformami instytucji partnerskich zapewnia wymianę dobrych praktyk i wsparcie. Środowisko zostało zaprojektowane jako międzynarodowa przestrzeń do pracy wspierająca głównie nauczycieli i kursy, pozwalająca także na współpracę pomiędzy poszczególnymi ekspertami oraz osobami uczącymi się. Wskazówki dotyczące organizacji i prowadzenia kursów zostały stworzone, aby wspierać potrzebę zapewnienia autentyczności procesu kształcenia oraz właściwe dopasowanie zawartości kursu do kontekstu zatrudnienia. Stan obecny Wirtualnego Kampusu E-ViEW W finalnej fazie projektu otwarta platforma kształcenia E- ViEW została przetestowana z udziałem osób uczących się. Proces budowy platformy uwzględniał istotne czynniki warunkujące sukces zrównoważonego kształcenia w miejscu pracy poprzez środowisko online w Europie. Pod uwagę zostały wzięte aspekty językowe, kulturowe, akademickie, techniczne, dydaktyczne, wsparcie dla kursantów oraz efektywna komunikację wspierającą mobilność wirtualną pomiędzy osobami uczącymi się, tutorami i przedsiębiorstwami. Platforma jest podzielona na obszary, które posiadają intuicyjny interfejs pozwalający na bezproblemową nawigację, gdzie tutorzy i studenci mogą umieszczać i korzystać z materiałów edukacyjnych/ obszarów aktywności. Obszar te są następujące: Koncentracja na uczeniu się, wspieraniu różnorakich aktywności edukacyjnych oraz wspólnej strategii oceny Strona startowa z linkami do stref poszczególnych instytucji partnerskich, które zawierają zasoby i aktywności edukacyjne stworzone przez doświadczonych tutorów z tych instytucji.. Bezpośredni link do przestrzeni przeznaczonej do przeprowadzenia międzynarodowego pilotażu. Obszar studentów, gdzie mogą oni znaleźć forum dyskusyjne, czat oraz narzędzie do wirtualnych spotkań i komunikacji z innymi osobami kształcącymi się w Europie. Obszar tutorów i ekspertów, który wspomaga wirtualną dyskusję, komunikację i współpracę pomiędzy studentami a tutorami i ekspertami. Repozytorium zasobów przeznaczonych dla celów kształcenia w miejscu pracy umieszczonych na platformie E-ViEW. Zasoby te mogą być bardzo różne, np. dokumenty tekstowe, materiały edukacyjne, linki do wykładów audio bądź wideo, a także zadania dla studentów takie jakie quizy, testy czy interaktywne wiki. Blogi, na których użytkownicy platformy mogą zamieszczać posty, w których dzielą się wiedzą z innymi uczestnikami. Mój Profil, przestrzeń, gdzie użytkownik może przejrzeć swój profil, jak również posty zamieszczone na forum bądź blogach. 2

6 Wstęp Budowa Wirtualnego Kampusa dla celów kształcenia w miejscu pracy Ta część broszury ma na celu pomóc ci zaprojektować, stworzyć oraz ocenić własny wirtualny kampus przeznaczony dla kształcenia w miejscu pracy, skupiający się na poprawie umiejętności i kompetencji menadżerskich w kontekście europejskim. Zawiera ona rekomendacje, które wynikają z doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu E-ViEW. Celem części drugiej jest dostarczenie wsparcia w zakresie uwzględnienia wszystkich istotnych kwestii technologicznych, strategicznych, organizacyjnych, dydaktycznych, pedagogicznych, ekonomicznych oraz kontroli jakości, koniecznych dla udanego budowania wirtualnego kampusu, którego celem będzie poprawa umiejętności menadżerskich osób kształcących się. W ostatniej części broszury zamieściliśmy informacje dotyczące wykorzystania Wirtualnego Kampusu, który został stworzony w ramach projektu E-ViEW Pedagogiczne założenia kształcenia w miejscu pracy Pierwszy krok polega na przyjęciu odpowiedniego modelu pedagogicznego, który zostanie wykorzystany jak podstawa dla stworzenia kursu. Podczas projektowania wirtualnego kampusu dla celów kształcenia w miejscu pracy rozważ poniższe kwestie: Projekt powinien uwzględniać zestaw przewidywanych efektów kształcenia, uzgodnionych pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami: studentem, instytucją kształcącą i pracodawcą. Projekt powinien zawierać opis pożądanej aktywności osoby kształcącej się. Projekt powinien być oparty o autentyczne zadania, które mogą być rozwijane w różnych kontekstach. Wszystkie aktywności powinny wzmacniać doświadczenia zawodowe studenta oraz prowadzić do wykorzystania ich do transferowania, stosowania oraz łączenia wiedzy i umiejętności, które już posiadają dla budowania nowej wiedzy oraz rozwijania kompetencji. Stworzony model powinien promować interakcje pomiędzy studentami, prowadzące do wspólnego tworzenia wiedzy poprzez wymianę doświadczeń Projekt powinien w dużym stopniu łączyć naukę z realiami miejsca pracy. Strategia weryfikacji wiedzy powinna jasno definiować poziomy rozumienia, które student musi osiągnąć. Zadania powinny pozwalać uczącym się wyraźnie zademonstrować poziom kompetencji w odniesieniu do przewidywanych efektów kształcenia. Pracodawca jak również współpracownicy mogą mieć swój wkład w weryfikację zdobytej wiedzy. Takie podejście może podnieść poziom nabytych kompetencji oraz zidentyfikować zmiany w zachowaniu, poprzez które nowe kompetencje będę demonstrowane w miejscu zatrudnienia. Tworzenie autentycznych zadań Podejście pedagogiczne, które rekomendujemy, polega na wykorzystaniu modelu zwanego Contexts for Understanding for Business Education (CUBE). Głównym celem tego modelu jest uczenie dla rozumienia skupiającego się na trzech rodzajach zadań, które student musi wykonać, aby zademonstrować szerokie zrozumienie pojęcia lub tematu.

7 Pierwsze z tych zadań polega na przyporządkowywaniu granic pojęciowych. Uczący się mają za zadanie opisać strukturę pojęcia, zidentyfikować aktualne przykłady oraz znaleźć powiązania, zależności i relacje pomiędzy różnymi pojęciami w edukacji biznesowej. Rezultaty, które mogą być opublikowane jak wspólne zasoby, uwzględniają mapy pojęciowe, przykłady, mylne przykłady, porównania itp. Przykłady takich zadań to np. Użyteczne zadania obejmują przyporządkowywanie granic pojęciowych, wyjaśnienie pojęć oraz stawianie generatywnych pytań przyporządkowywanie różnych znaczeń dla pojęcia przywództwo lub rozróżnianie pomiędzy barierami komunikacyjnymi i niekomunikacyjnymi. Drugim rodzajem zadań jest wyjaśnianie pojęć innym, co oparte jest na idei, że jeśli zna się coś dobrze, powinno się być w stanie to wyjaśnić. Ułatwia to proces uczenia poprzez eksponowanie ewentualnych słabości i luk w rozumieniu. Nie należy tego mylić z wyjaśnieniami nauczyciela. Wyjaśnianie pojęć musi być ujęte w kontekście odpowiednim do miejsca pracy. Przykłady takich zadań mogą dotyczyć różnych elementów bilansu lub różnicy pomiędzy sprawozdaniem finansowym a rachunkowością zarządczą. Trzeci rodzaj zadań dotyczy stawiania generatywnych pytań, co polega na formułowaniu przez osobę uczącą się pytań dotyczących pojęć takich jak przywództwo lub struktura organizacyjna. Pytania generatywne są otwarte, problematyczne, interesujące (wzbudzające ciekawość) i dotyczą praktycznych problemów opartych na rzeczywistych doświadczeniach z miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę, że zadanie polega na zadawaniu pytań, a niekoniecznie na znajdywaniu odpowiedzi. Ten rodzaj zadania inspiruje studentów do odnajdywania nowych opisów problemów, zachęca do zastanowienia się oraz ułatwia wyłonienie się nowych pojęć. Kompetencje menadżerskie Poniżej znajduje się dziesięć obszarów kompetencji z obszaru zarządzania, które zostały zdefiniowane w ramach projektu E-ViEW dla potrzeb kształcenia w miejscu pracy: 1. Kompetencje biznesowe: rozległa wiedza wynikająca z doświadczenia i edukacji, zdolność do diagnozowania potrzeb konsumenta oraz pomysłów rynkowych i produktów. 2. Kompetencje pracownicze: zdolność do współpracy z przełożonymi i kolegami, zdolność do identyfikowania się z firmą. 3. Kompetencje osobiste: zdolność do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, radzenia sobie z niepowodzeniami, sumienność, poleganie na sobie w organizacji i wykonywaniu zadań. 4. Umiejętności poznawcze: kreatywność i pomysłowość, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, chęć zdobywania wiedzy, otwartość na zmiany. 5. Kompetencje społeczne: asertywność, zdolności negocjacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktu i zdobywania wiedzy. 6. Kompetencje menadżerskie: zdolności przywódcze, umiejętność wyznaczania celów, opieka nad podwładnymi, odwaga menadżerska, motywacja, myślenie strategiczne. 7. Kompetencje decyzyjne: zarządzanie ryzykiem, podejmowanie decyzji, myślenie analityczne, analiza inwestycji. 8. Kompetencje zespołowe: interpersonalne, delegowanie zadań, budowanie zespołu, komunikacja. 9. Kompetencje z obszaru innowacyjności: kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów, inicjatywa. 10. Kompetencje projektowe: zarządzanie projektami, planowanie, zarządzanie czasem. Lista ta stanowi podstawę tworzenia zawartości dla modułów kształcenia na stanowisku pracy z wykorzystanie wirtualnego kampusu w kontekście kompetencji z obszaru zarządzania. Możliwość wykorzystania modułów w innych krajach Europy może zostać zapewniona poprzez zastosowanie Europejskich Ram Kwalifikacji, na mocy których punkty przyznawane są w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) lub Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Oba systemy mają zastosowanie do tego rodzaju kursów. ECTS jest oparty o liczbę godzin pracy, podczas gdy ECVET dotyczy realizacji efektów kształcenia. Proponujemy, aby powyższe kompetencje były przedmiotem kursów na poziomie 5 lub 6 Europejskich Ram Kwalifikacji

8 Organizacja i wdrożenie Model wdrożenia opisany w tej broszurze dotyczy prowadzenia kursów przez instytucje edukacji wyższej. Realizacja kursu lub modułu może mieć formę strategicznego partnerstwa pomiędzy pracodawcą a uczelnią. Rezultatem partnerstwa może być przyznanie studentom punktów, które mogą stanowić część zaliczeń potrzebnych do nadania dyplomu bądź świadectwa. Studenci zawsze powinni być poinformowani odnośnie wartości zdobytych kompetencji dla potencjalnej akredytacji. Kursy dla osób pracujących zazwyczaj stanowią część strategii rozwoju zawodowego, uczenia się przez całe życie lub kształcenia ustawicznego. Jeżeli chodzi o wybranie właściwej metodologii organizacji kursu, proponujemy: Zastosowanie formuły blended learning, łączącej zajęcia tradycyjne (synchroniczne) oraz online (asynchroniczne). Proporcje mogą być różne w zależności od konfiguracji kursu, dostępnych technologii, preferencji instytucjonalnych, itp. Realizacja kursu powinna zakładać aktywność studenta, która może przyjąć wiele form. Studenci powinni być aktywni i zaangażowani przez cały czas. Proces kształcenia jest wspierany przez doskonalenie osiągnięć i efektywny feedback. Model kursu Proponujemy strukturę kształcenia w miejscu pracy z wykorzystaniem wirtualnego kampusu, opartą o model kształcenia Gilly Salmon 3, składający się z pięciu kroków: 1. Dostęp do VLE i motywacja uczestników: (i) zapewnij właściwą konfigurację systemu i dostęp dla uczestników, (ii) wyślij pierwszą wiadomość. 2. Socjalizacja w środowisku online: (i) zintegruj grupę i zapoznaj studentów ze środowiskiem wirtualnym, (ii) zachęć uczestników do dzielenia się doświadczeniami. 3. Wymiana informacji: (i) zachęć uczestników do korzystania z forum w celu przedyskutowania dostępnych zasobów, (ii) wspieraj różne strategie zarządzania informacją. 4. Konstrukcja wiedzy: (i) wspomagaj proces uczenia się, (ii) wspieraj interakcje pomiędzy osobami uczącymi się, aby ustanowić powiązania pomiędzy wkładem różnych uczestników a zasobami. 5. Rozwój: (i) promuj umiejętność krytycznego myślenia studentów. Poniżej przedstawiamy sposoby wzmacniania interakcji: umożliw uczącym się transferowanie, stosowanie oraz łączenie wiedzy i umiejętności które posiadają, wykorzystując aktywne metodologie właściwe dla kształcenia w środowisku online. Zapewnij aktywności edukacyjne, które wspierają integrację wcześniejszych doświadczeń studenta poprzez interakcje i współpracę online w procesie budowania wiedzy. Promuj interakcje pomiędzy osobami uczącymi się, wspólnie tworzącymi wiedzę poprzez wymianę doświadczeń. Pozwól studentom budować własną wiedzę poprzez studiowanie dostępnych zasobów, rozwiązywanie problemów i obserwacje różnych rozwiązań zaproponowanych przez innych uczących się. Przykładowy Moduł Poniżej znajduje się przykład organizacji modułu odnoszącego się do konkretnego tematu: Ramy czasowe i struktura Jako wprowadzenie do tematu przygotuj trzy asynchroniczne sesje online (szacowany czas około 1 godzina na sesję); podczas sesji zaprezentuj zawartość platformy, cele i aktywności modułu. Upewnij się, że studenci w pełni rozumieją, czego od nich oczekujesz podczas realizacji modułu. Zapewnij uczącym się wszystkie zasoby i materiały konieczne dla pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w kursie. 3 G. SALMON (2002), E-tivities. The Key to Active Online Learning

9 Uwzględnij możliwość zorganizowania jednej sesji synchronicznej, aby przedyskutować pomysły kursantów, feedback i wrażenia oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania. Ważne jest, aby dokładnie oszacować ilość czasu potrzebną na każdą z tych aktywności, jak również ilość czasu, jaką musi poświęcić tutor, aby wesprzeć uczestników kursu. Cele szczegółowe Konkretny zestaw celi szczegółowych powinien zostać zaprezentowany dla każdego zagadnienia w module. Zasoby Dostępne zasoby wspierające zagadnienie mogą zawierać: 1. Linki do wirtualnych bibliotek i innych zasobów elektronicznych. 2. Materiały instytucjonalne lub firmowe, 3. Zasoby tekstowe: dokumenty MS Word, PDF, prezentacje, 4. Animacje multimedialne/symulacje 5. Nagrania wideo Format zasobów powinien być zawsze określony. Kursanci powinni wiedzieć czy dokument jest przeznaczony do ściągnięcia i zapisania na komputerze lub czy po kliknięciu link zostaną przeniesieni na inną stronę. Kursanci powinni także zawsze być ostrzegani o wielkości pliku, na przykład w przypadku zapisywania na dysku nagrań wideo. Zadania podlegające ocenie Zadania podlegające ocenie mogą być indywidualne lub zbiorowe w zależności od kompetencji lub umiejętności, które mają być rozwijane. Mogą to być: dyskusje (czat, forum), krótkie quizy samosprawdzające oraz ewaluacja blogów i wiki pozwalających na wspólne budowanie zawartości. Aktywności platformy Moodle wspierające ten model W standardowej platformie Moodle, znajduje się 13 różnych typów aktywności, które mogą zostać wykorzystane: 1. Zadania - tutorzy mogą dodawać oceny i komentarze odnośnie plików i zadań stworzonych online i offline. 2. Chat pozwala prowadzić uczestnikom dyskusję na żywo. 3. Głosowanie pozwala nauczycielowi zadawać pytania z kilkom wersjami odpowiedzi. 4. Zasoby informacje mające stanowić treść kursu. 5. Dzienniki pozwalają na poznanie refleksji studentów na dany temat. 6. Forum pozwala uczestnikom prowadzić asynchroniczna dyskusję. 7. Słownik pojęć umożliwia uczestnikom stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. 8. Lekcja pozwala na przedstawienie treści w różnoraki sposób. 9. Quiz umożliwia prowadzącemu tworzenie testów, które mogą być automatycznie sprawdzane wraz ze wskazaniem poprawnej odpowiedzi lub feedbacku. 10. Pakiety SCORM pozwalają na włączenie treści stworzonych w oparciu o standardy SCORM dla obiektów edukacyjnych 11. Ankieta pomaga nauczycielom zgromadzić informacje od studentów oraz dokonać refleksji na temat stylów nauczania. 12. Wiki zbiór stron internetowych, do których każdy może dodawać własne treści oraz edytować te istniejące. 13. Warsztat umożliwia ocenę treści. Rola tutora w procesie kształcenia w miejscu pracy Tutorzy pracują bezpośrednio z osobami uczącymi się oraz zapewniają wsparcie na indywidualnych ścieżkach kształcenia. Muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę, ale także doświadczenie i umiejętności, by z sukcesem odnaleźć się w kształceniu osób pracujących, poprzez wykorzystanie wirtualnego kampusu. Rola ta

10 nie polega jedynie na weryfikowaniu wiedzy i wymaga czasu oraz uwagi dla rozpoznania talentów, zainteresowań, słabości i stylów uczenia się każdego kursanta. Poniżej wyszczególnienie głównych zalet włączenia do kursu wysokiej jakości usług tutora w kształceniu w miejscu pracy z wykorzystaniem wirtualnego kampusu: oferuje wartościowe doświadczenie edukacyjne zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych, Łączy rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, pomaga studentom korzystać z dostępnej zawartości i ułatwia uczenie się, wzmacnia samoorganizację procesu edukacyjnego oraz motywację, zapewnia natychmiastowy feedback dotyczący zadań dla kursantów, wspiera nabywanie przez kursanta nowych umiejętności i kompetencji oraz rozwój osobisty. Zaangażowanie pracodawcy Pracodawca jest istotnym interesariuszem w procesie kształcenia na stanowisku pracy. Jego zaangażowanie może być zarówno formalne, jak i nieformalne w zależności od określonego kontekstu szkolenia. Małe i duże firmy mogą praktykować różne formy zaangażowania. Duże firmy mogą dysponować funduszami oraz mieć specjalne programy. Małe przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do współdziałania, tak aby koszty były dzielone pomiędzy poszczególnych członków grupy. Duże przedsiębiorstwa mogą być zainteresowane efektami kształcenia w ujęciu międzynarodowym, podczas gdy małe firmy mogą odpowiadać na lokalne zapotrzebowanie. Podczas współpracy z pracodawcami, rekomendujemy wzięcie pod uwagę następujących zagadnień: Wśród pracodawców nie istnieje jedno wspólne rozumienie pojęcia kształcenia w miejscu pracy, więc przed jego rozpoczęciem należy dobrze określić warunki. Współpraca powinna mieć formę strategicznego partnerstwa pomiędzy określoną instytucją szkolnictwa wyższego oraz pracodawcami, opartego na pisemnym porozumieniu podpisanym przez obie strony. Pracodawcy powinni być aktywnie zaangażowani w określanie kompetencji, które zostaną włączone do kursu, jak również w proces oceniania. Należy podjąć działania gwarantujące poparcie pracodawcy, na przykład poprzez udostępnienie czasu kadry kierowniczej na przeprowadzenie szkolenia podczas świadczenia pracy. Środowisko nauczania Zastosowanie kontraktów edukacyjnych może zwiększyć sukces wirtualnego kampusu szkolącego osoby pracujące. Umowa taka powinna zostać podpisana przez pracownika, pracodawcę oraz organizatora kursu. Umowa powinna definiować zadania i ich odniesienie do kontekstu zatrudnienia, harmonogram, efekty kształcenia, sposób ich oceny, zakres wsparcia, koszt i zakres, do którego odnosi się wspólny monitoring. Umowa może także zawierać definicje mentoringu i coachingu dostarczanego przez pracodawcę. Wsparcie techniczne Wsparcie techniczne organizatora kursu jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu. Jest nieodzowne nie tylko dla kursantów, ale także dla zaangażowanych tutorów. Wparcie techniczne ma za zadanie pomóc przy wszelkich kwestiach związanych z funkcjonowanie wirtualnego kampusu, podczas gdy pomoc merytoryczna odnosi się do szczegółowych pytań dotyczących treści kursu.

11 W odniesieniu do zapewnienia wsparcia technicznego rekomendujemy: Studenci powinni zostać poinformowani na początku o minimalnych wymaganiach technicznych, koniecznych, aby wziąć udział w kursie. Poziom zaawansowania technicznego kursantów powinien zostać zdefiniowany na samym początku. Wsparcie techniczne powinno być w stanie odpowiedzieć na problemy dotyczące codziennego funkcjonowania kursu, a czasy reakcji i oczekiwania powinny być publiczne znane i możliwe do zweryfikowania. Angażowanie ekspertów zewnętrznych Zewnętrzni praktycy w danym obszarze mogą zostać włączeni do programu kursu dla osób kształcących się w miejscu pracy. Udział eksperta może przybierać różne formy odnoszące się do poziomu, trybu, celu i znaczenia potencjalnego zaangażowania. Eksperci mogą zapewnić feedback i ocenić aktywność studentów, jak również zaoferować wgląd w codzienną praktykę. Mogą prezentować realne przykłady oraz połączyć proces edukacyjny z realiami stanowiska pracy. Zazwyczaj ekspert jest osobą z zewnątrz i posiada odpowiednie doświadczenie praktyczne oraz dobre umiejętności komunikacyjne. Powinien on zostać poinformowany odnośnie poziomu wiedzy kursantów. Ekspert może być zaangażowany na różne sposoby, np. uczestniczyć w sesjach online, prowadzić ewaluację lub uczestniczyć w warsztatach. Angażując zewnętrznego eksperta, upewnij się, że: jego zaangażowanie jest odpowiednie do kontekstu kształcenia poinformowałeś kursantów o planowanym włączeniu eksperta i celach, które temu przyświecają. poświęciłeś wystarczająco dużo czasu i wysiłku praktycznemu planowaniu w odniesieniu do terminów i trybu zaangażowania dokładnie zaprojektowałeś wkład eksperta uwzględniając to czego kursanci już się nauczyli zaplanowałeś dalsze aktywności, aby zmaksymalizować wpływ udziału eksperta. udział eksperta uzupełnia pracę tutorów i nauczycieli. kursanci zostawią feedback odnośnie procesu kształcenia, w którym wzięli udział. Techniczne aspekty Wirtualnego Kasmpusu E-ViEW Prototypowa platforma E-ViEW jest otwartą aplikacją webową opartą o oprogramowanie Modle 2.1, w związku z czym jest zaprojektowana dla wspierania konstrukcjonizmu społecznego w edukacji. Platforma Modle została zaadaptowana poprzez zastosowanie dedykowanej struktury oraz interfejsu użytkownika dla paneuropejskiego wykorzystania przez szkoły wyższe w wielu krajach. Kluczowe cechy Budowa platformy umożliwia poszczególnym krajom utrzymywać ich własny obszar edukacyjny, jednakże, aby wzmacniać interakcje paneuropejskie, dostęp do obszarów wszystkich krajów jest otwarty. W celu rozprzestrzeniania pomysłów pomiędzy uczestniczącymi krajami, elementy i zasoby każdego z kursów w obszarach lokalnych są dostępne w kursie głównym oraz w repozytorium. Zasoby można filtrować przez instytucję, kompetencje menadżerskie lub jedno i drugie. Kolejnym kluczowym aspektem platformy E-ViEW jest

12 potrzeba zarządzania dostępem do wiki intencją było, aby mała grupa uczestników mogła przeglądać i komentować nawzajem swoje indywidualne strony wiki. Wyzwaniem było osiągniecie tego celu bez poświęcania otwartego charakteru platformy. Zostało to uzyskane poprzez odpowiednie zarządzania grupami. Oznacza to, iż grupa może zostać ustanowiona, na przykład, pomiędzy kursantem, tutorem i pracodawcom, bądź pomiędzy małą grupą studentów. Niektóre z tych rozwiązań technicznych i cech sprawdziły się podczas pilotażu projektu, inne okazały się niedoskonałe, a jeszcze inne wymagają adaptacji lub dopasowania, tak aby mogły odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup, a także w szerszym zakresie. Techniczne rezultaty i rekomendacje oparte o doświadczenia wynikające z pilotażu projektu E-ViEW są dostępne na stronie: Kluczowe funkcjonalności Big Blue Button, zintegorwane otwarte narzędzie do organizowania konferencji wideo oraz wirtualna przestrzeń do pracy Wysyłanie wiadomości Czat Fora dyskusyjne Obszar studenta i forum Obszar tutora/eksperta i forum Blogi Dostęp do Wirtualnego Kampusu E-ViEW Istniejący Wirtualny Kampus E-ViEW będzie dostępny online do roku Dane studentów biorących udział w pilotażu zostały usunięte z systemu, w celu ochrony prywatności. Platforma został przekonfigurowana i obecnie dopuszcza możliwość samodzielnej rejestracji. Każdy zainteresowany jej wykorzystaniem może odwiedzić stronę i zarejestrować się by otrzymać konto użytkownika, używając imienia i adresu mailowego. Zostanie utworzone konto studenta, pozwalające przeglądać platformę i korzystać z jej zasobów, międzynarodowego kursu wykorzystanego do pilotażu E-ViEW oraz narzędzi komunikacyjnych. Platforma będzie funkcjonować bez wsparcia technicznego, jednakże dokumenty z instrukcjami oraz wskazówkami są dostępne wewnątrz wirtualnego kampusu. Zbuduj Wirtualny Kampus E-ViEW Partnerzy stworzyli pakiet instalacyjny platformy E- ViEW, możliwy do pobrania ze strony Darmowy pakiet zawiera plik, który może zostać wykorzystany do zainstalowania szablonu E-ViEW na własnym serwerze. Pakiet zawiera wskazówki odnośnie tego, jak zainstalować środowisko Moodle, instrukcje w jaki sposób ściągnąć, zastosować i wykorzystać motyw E-VIEW na swoim Moodle oraz rekomendacje techniczne odnośnie wykorzystania platformy w wielu krajach, organizacjach i grupach.

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej szkoleniowe Autorzy: Diana Basinskaite Margarete Berg Assunta Bigelli Joëlle Blache Lucia Ferilli Antoine Gambin Sylwia Kurszewska Liudmila Mecajeva Sandra Paulos

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści I. Wprowadzenie - koncepcja platformy szkoleniowej... 1 II. Cele kursu szkoleniowego... 3 III. Dostosowanie szkolenia... 4 IV. Dostosowanie materiałów szkoleniowych...

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo