Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy"

Transkrypt

1 Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy

2 Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim, jest prezentacja głównych rezultatów opracowanych w ramach europejskiego projektu E-ViEW. Jego celem było zbadanie możliwości wykorzystania wirtualnego kampusu dla kształcenia w miejscu pracy w zakresie kompetencji menadżerskich Broszura składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera podsumowanie projektu E-ViEW oraz prezentację rezultatów osiągniętych w ciągu dwóch lat jego realizacji. Znajduje się tu również opis poszczególnych działań podjętych przez partnerów w celu zaprojektowania i testowania Wirtualnego Kampusu. Druga część prezentuje zbiór rekomendacji i zaleceń, opartych na doświadczeniach partnerów, które udostępniane są wszystkim zainteresowanych stworzeniem podobnego środowiska dla celów kształcenia w miejscu pracy. Autorzy Autorem broszury jest Małgorzata Gramala z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Wsparcie redakcyjne zapewnili: Charlotte Saward, koordynator projektu E-ViEW (University of East London, Wielka Brytania) oraz Nikki Cortoos, Alberto Nantiat and Sally Reynolds (ATiT, Belgia). Dostępność Broszura jest dostępna do pobrania nieodpłatnie na stronie Publikacja jest udostępniania na licencji Creative Commons (Uznanie Autorstwa Użycie Niekomercyjne Na Tych Samych Warunkach 3.0) Wyłącznie odpowiedzialności Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za informacje w niej zawarte. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

3 Wprowadzenie do kształcenia w miejscu pracy Kształcenie w miejscu pracy (bądź na stanowisku pracy) jest często określane jako proces rozpoznawania, tworzenia oraz stosowania wiedzy poprzez pracę oraz na potrzeby jej wykonywania i staje się coraz bardziej niezbędne dla organizacji zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Ten rodzaj kształcenia może być realizowany na wiele różnych sposobów i jest często postrzegany jako metoda wspierania pracowników w nabywaniu umiejętności i kompetencji. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie wirtualnego kampusu, który zazwyczaj funkcjonuje jako zbiór zasobów internetowych, materiałów i usług, które umożliwiają osobom uczącym się, mentorom i nauczycielom wspólne działanie na rzecz kształcenia i uczenia się. W kontekście kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji menadżerskich, wirtualny kampus przeznaczony do kształcenia w miejscu pracy ma na celu sprostać oczekiwaniom pracodawcy i pracownika na zaawansowane umiejętności z obszaru zarządzania. Ma on także umożliwiać uniwersytetom wykorzystywanie (otwartych) zasobów przeznaczonych do rozwijania tego rodzaju kompetencji. Aspekty pedagogiczne edukacji biznesowej Jednym z podstawowych aspektów kształcenia na stanowisku pracy jest autentyczność procesu edukacyjnego. Zadania muszą być osadzone w kontekście zatrudnienia i dotyczyć jego problemów w sposób rzeczywisty. Zwykłe zapamiętywanie informacji nie jest tym, czego oczekują osoby kształcące się. Wzrost poziomu kompetencji, nabywanie nowych umiejętności i ich zastosowanie w miejscu pracy są istotną wartością dla uczących się, którzy pracują w warunkach gospodarki globalnej. Miejsce pracy nie powinno być traktowane jako odrębne od miejsca kształcenia, a powinno być raczej postrzegane jako dodatkowe miejsce zdobywania wiedzy. Wiedza zdobyta w pracy powinna być stosowana w procesie edukacyjnym, a podczas nauki student powinien jednocześnie stosować praktyczną wiedzę wyniesioną ze stanowiska pracy. Skutecznym sposobem realizacji aspektów pedagogicznych kształcenia jest zastosowanie tzw. Signature Pedagogies. Podejście to Shulman (2005) 1 zdefiniował w kontekście edukacji zawodowej jako praktyki mające na celu ułatwienie nowicjuszom myślenia, prezentowania i nabywania umiejętności zawodowych. Chociaż ten model pedagogiczny znajduje zastosowanie w wielu obszarach edukacji, jest szczególnie utożsamiany ze wspieraniem rozwoju zawodowego przyszłych specjalistów. E-ViEW wspiera kształcenie w miejscu pracy Projekt E-ViEW został zainicjowany, aby zaprojektować, wdrożyć i przetestować Europejski Wirtualny Kampus przeznaczony dla osób kształcących się w miejscu pracy, który będzie wspomagał rozwijanie umiejętności i kompetencji menadżerskich w kontekście europejskim. Uzasadnieniem projektu jest ewolucja, jakiej podlegają europejskie miejsca pracy, które wymagają nabywania nowych umiejętności i kompetencji menadżerskich i jednocześnie oferują nowe możliwości ich zdobywania. Rozpoczęcie od analizy potrzeb Projekt rozpoczął się od szczegółowej analizy potrzeb, której towarzyszył przegląd dostępnych obecnie rozwiązań dotyczących metodologii, sposobów i narzędzi, aby zapewnić innowacyjność procesu. Każdy akademicki partner zbadał potrzeby pracodawców, pracowników i szkół wyższych w swoich krajach odnoszących się do: wirtualnego kampusu, programów nauczania, pedagogiki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, akredytacji oraz zakresu wsparcia (akademickiego, technologicznego i merytorycznego).. Poniżej główne wnioski z przeprowadzonej analizy: Kształcenie w miejscu pracy polega na rozpoznawaniu, tworzeniu i stosowaniu wiedzy poprzez pracę oraz na potrzeby jej wykonywania Projekt E-ViEW dostarczył, przetestował i popularyzował zasoby i metodologie wspierające tworzenie Wirtualnego Kampusu dla osób kształcących się w miejscu pracy Brak wspólnych praktyk. Poszczególne szkoły wyższe i przedsiębiorstwa mają własne praktyki dotyczące wykorzystywania technologii do celów kształcenia w miejscu pracy. 1 LEE S. SHULMAN (2005), Signature Pedagogies in the Profession.

4 Nie istnieje jeden wspólny model bądź definicja wirtualnego kampusu. Analiza potrzeb ujawniła brak Potrzeba autentyczności w procesie kształcenia: zadania muszą być osadzone w kontekście zatrudnienia i dotyczyć wspólnych praktyk, problemy z definiowaniem pojęć, potrzebę jego problemów w sposób rzeczywisty. Miejsce pracy nie autentyczności kształcenia oraz powinno być traktowane jako odrębne od miejsca zapotrzebowanie na kształcenia, powinno być raczej postrzegane jako umiejetności i rozumienie dodatkowe miejsce zdobywania wiedzy Umiejętności i rozumienie są bardziej pożądane niż zapamiętywanie informacji i wiedza abstrakcyjna. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy wymagają umiejętności przydatnych na stanowisku pracy, takich jak: rozwiązywanie problemów, współpraca, komunikacja, podejmowanie decyzji, planowanie, które mogą być dostosowywane do pojawiających się potrzeb. Specyfikacja projektowa Podczas fazy projektowania, partnerzy skupili się na dopasowaniu poszczególnych potrzeb europejskiego rynku pracy do projektu środowiska internetowego, w celu stworzenia wspólnego Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla potrzeb kształcenia w miejscu pracy, który odpowiadałby kontekstom każdego z partnerów. Główną ideą tworzenia Europejskiego Wirtualnego Kampusu było umożliwienie kształcącym się rozwijanie umiejętności i zrozumienie rzeczywistych problemów biznesowych. Jednym z pierwszych kroków w tym procesie było uzgodnienie wspólnej definicji, która określa wirtualny kampus jako obszar uczenia się, poza fizycznymi ograniczeniami przestrzeni, czasu i instytucji Struktura bezpośrednio dotyczy procesu uczenia się, przygotowania, jak również zadań i zintegrowanych odpowiednich mechanizmów weryfikujących postęp Ramowa struktura Wirtualnego Kampusu stworzona przez partnerów dotyczyła trzech powiązanych obszarów działań: Stworzenie Wirtualnego Kampusu skupiając się na procesie uczenia się. Oznacza to, że głównym wyzwaniem konceptu pedagogicznego było określenie przewidywanych efektów kształcenia i stworzenie warunków dla aktywności i doskonalenia kompetencji studenta. Dostarczenie struktury uwzględniającej zarówno proces przygotowawczy, jak i rzeczywiste aktywności, w które zaangażowana jest osoba kształcąca się. Takie podejście do Wirtualnego Kampusu różni się znacznie od projektowania tradycyjnego e-learningu. Wyzwanie polega na zastosowaniu mieszanych form kształcenia (łączącego zajęcia tradycyjne oraz w trybie online) i włączenia aktywności studenta. Przygotowanie strategii oceniania, dzięki której student mógłby zademonstrować osiągnięcie indywidualnych efektów kształcenia. Najbardziej pożądana sytuacja ma miejsce wtedy, gdy ocenianie jest realizowane w taki sam sposób jak realizacja kursu. Partnerzy ustalili, że ważne było przetestowanie nowego sposobu weryfikacji osiągnięć zważywszy na wagę innowacyjnych metodologii oceniania i rolę jaką pełnią. Projektowanie struktury odbyło się poprzez realizację czterech założeń: Virtual campus

5 Struktura pedagogiczna kształcenia w miejscu pracy z wykorzystaniem wirtualnego kampusu definiuje główne rekomendacje w zakresie użytkowników, pracodawców i szkół wyższych. Zawiera także listę sugerowanych i skategoryzowanych kompetencji menadżerskich oraz odnosi się do strategii kształcenia wirtualnego w nauczaniu w miejscu pracy. Podejście, jakie zastosowano do stworzeniach tych kompetencji, polegało na wykorzystaniu Signature pedagogies, które zostały opisane w początkowej części broszury. Struktura pedagogiczna projektu E-ViEW posiada następujące cechy charakterystyczne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące kwalifikacji z obszaru zarządzania, są na poziomie 5 i 6 Europejskich Ram Kwalifikacji 2. Wsparcie technologiczne zostało oparte na założeniu, że każdy partner posiada własne narzędzia i mechanizmy. Platforma Modle jest wykorzystywana we wszystkich instytucjach partnerskich, tak więc partnerzy zdecydowali się wykorzystać Modle v.2 jako podstawę do stworzenia Wirtualnego Kampusu. Dostarczenie centralnej platformy połączonej z platformami instytucji partnerskich zapewnia wymianę dobrych praktyk i wsparcie. Środowisko zostało zaprojektowane jako międzynarodowa przestrzeń do pracy wspierająca głównie nauczycieli i kursy, pozwalająca także na współpracę pomiędzy poszczególnymi ekspertami oraz osobami uczącymi się. Wskazówki dotyczące organizacji i prowadzenia kursów zostały stworzone, aby wspierać potrzebę zapewnienia autentyczności procesu kształcenia oraz właściwe dopasowanie zawartości kursu do kontekstu zatrudnienia. Stan obecny Wirtualnego Kampusu E-ViEW W finalnej fazie projektu otwarta platforma kształcenia E- ViEW została przetestowana z udziałem osób uczących się. Proces budowy platformy uwzględniał istotne czynniki warunkujące sukces zrównoważonego kształcenia w miejscu pracy poprzez środowisko online w Europie. Pod uwagę zostały wzięte aspekty językowe, kulturowe, akademickie, techniczne, dydaktyczne, wsparcie dla kursantów oraz efektywna komunikację wspierającą mobilność wirtualną pomiędzy osobami uczącymi się, tutorami i przedsiębiorstwami. Platforma jest podzielona na obszary, które posiadają intuicyjny interfejs pozwalający na bezproblemową nawigację, gdzie tutorzy i studenci mogą umieszczać i korzystać z materiałów edukacyjnych/ obszarów aktywności. Obszar te są następujące: Koncentracja na uczeniu się, wspieraniu różnorakich aktywności edukacyjnych oraz wspólnej strategii oceny Strona startowa z linkami do stref poszczególnych instytucji partnerskich, które zawierają zasoby i aktywności edukacyjne stworzone przez doświadczonych tutorów z tych instytucji.. Bezpośredni link do przestrzeni przeznaczonej do przeprowadzenia międzynarodowego pilotażu. Obszar studentów, gdzie mogą oni znaleźć forum dyskusyjne, czat oraz narzędzie do wirtualnych spotkań i komunikacji z innymi osobami kształcącymi się w Europie. Obszar tutorów i ekspertów, który wspomaga wirtualną dyskusję, komunikację i współpracę pomiędzy studentami a tutorami i ekspertami. Repozytorium zasobów przeznaczonych dla celów kształcenia w miejscu pracy umieszczonych na platformie E-ViEW. Zasoby te mogą być bardzo różne, np. dokumenty tekstowe, materiały edukacyjne, linki do wykładów audio bądź wideo, a także zadania dla studentów takie jakie quizy, testy czy interaktywne wiki. Blogi, na których użytkownicy platformy mogą zamieszczać posty, w których dzielą się wiedzą z innymi uczestnikami. Mój Profil, przestrzeń, gdzie użytkownik może przejrzeć swój profil, jak również posty zamieszczone na forum bądź blogach. 2

6 Wstęp Budowa Wirtualnego Kampusa dla celów kształcenia w miejscu pracy Ta część broszury ma na celu pomóc ci zaprojektować, stworzyć oraz ocenić własny wirtualny kampus przeznaczony dla kształcenia w miejscu pracy, skupiający się na poprawie umiejętności i kompetencji menadżerskich w kontekście europejskim. Zawiera ona rekomendacje, które wynikają z doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu E-ViEW. Celem części drugiej jest dostarczenie wsparcia w zakresie uwzględnienia wszystkich istotnych kwestii technologicznych, strategicznych, organizacyjnych, dydaktycznych, pedagogicznych, ekonomicznych oraz kontroli jakości, koniecznych dla udanego budowania wirtualnego kampusu, którego celem będzie poprawa umiejętności menadżerskich osób kształcących się. W ostatniej części broszury zamieściliśmy informacje dotyczące wykorzystania Wirtualnego Kampusu, który został stworzony w ramach projektu E-ViEW Pedagogiczne założenia kształcenia w miejscu pracy Pierwszy krok polega na przyjęciu odpowiedniego modelu pedagogicznego, który zostanie wykorzystany jak podstawa dla stworzenia kursu. Podczas projektowania wirtualnego kampusu dla celów kształcenia w miejscu pracy rozważ poniższe kwestie: Projekt powinien uwzględniać zestaw przewidywanych efektów kształcenia, uzgodnionych pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami: studentem, instytucją kształcącą i pracodawcą. Projekt powinien zawierać opis pożądanej aktywności osoby kształcącej się. Projekt powinien być oparty o autentyczne zadania, które mogą być rozwijane w różnych kontekstach. Wszystkie aktywności powinny wzmacniać doświadczenia zawodowe studenta oraz prowadzić do wykorzystania ich do transferowania, stosowania oraz łączenia wiedzy i umiejętności, które już posiadają dla budowania nowej wiedzy oraz rozwijania kompetencji. Stworzony model powinien promować interakcje pomiędzy studentami, prowadzące do wspólnego tworzenia wiedzy poprzez wymianę doświadczeń Projekt powinien w dużym stopniu łączyć naukę z realiami miejsca pracy. Strategia weryfikacji wiedzy powinna jasno definiować poziomy rozumienia, które student musi osiągnąć. Zadania powinny pozwalać uczącym się wyraźnie zademonstrować poziom kompetencji w odniesieniu do przewidywanych efektów kształcenia. Pracodawca jak również współpracownicy mogą mieć swój wkład w weryfikację zdobytej wiedzy. Takie podejście może podnieść poziom nabytych kompetencji oraz zidentyfikować zmiany w zachowaniu, poprzez które nowe kompetencje będę demonstrowane w miejscu zatrudnienia. Tworzenie autentycznych zadań Podejście pedagogiczne, które rekomendujemy, polega na wykorzystaniu modelu zwanego Contexts for Understanding for Business Education (CUBE). Głównym celem tego modelu jest uczenie dla rozumienia skupiającego się na trzech rodzajach zadań, które student musi wykonać, aby zademonstrować szerokie zrozumienie pojęcia lub tematu.

7 Pierwsze z tych zadań polega na przyporządkowywaniu granic pojęciowych. Uczący się mają za zadanie opisać strukturę pojęcia, zidentyfikować aktualne przykłady oraz znaleźć powiązania, zależności i relacje pomiędzy różnymi pojęciami w edukacji biznesowej. Rezultaty, które mogą być opublikowane jak wspólne zasoby, uwzględniają mapy pojęciowe, przykłady, mylne przykłady, porównania itp. Przykłady takich zadań to np. Użyteczne zadania obejmują przyporządkowywanie granic pojęciowych, wyjaśnienie pojęć oraz stawianie generatywnych pytań przyporządkowywanie różnych znaczeń dla pojęcia przywództwo lub rozróżnianie pomiędzy barierami komunikacyjnymi i niekomunikacyjnymi. Drugim rodzajem zadań jest wyjaśnianie pojęć innym, co oparte jest na idei, że jeśli zna się coś dobrze, powinno się być w stanie to wyjaśnić. Ułatwia to proces uczenia poprzez eksponowanie ewentualnych słabości i luk w rozumieniu. Nie należy tego mylić z wyjaśnieniami nauczyciela. Wyjaśnianie pojęć musi być ujęte w kontekście odpowiednim do miejsca pracy. Przykłady takich zadań mogą dotyczyć różnych elementów bilansu lub różnicy pomiędzy sprawozdaniem finansowym a rachunkowością zarządczą. Trzeci rodzaj zadań dotyczy stawiania generatywnych pytań, co polega na formułowaniu przez osobę uczącą się pytań dotyczących pojęć takich jak przywództwo lub struktura organizacyjna. Pytania generatywne są otwarte, problematyczne, interesujące (wzbudzające ciekawość) i dotyczą praktycznych problemów opartych na rzeczywistych doświadczeniach z miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę, że zadanie polega na zadawaniu pytań, a niekoniecznie na znajdywaniu odpowiedzi. Ten rodzaj zadania inspiruje studentów do odnajdywania nowych opisów problemów, zachęca do zastanowienia się oraz ułatwia wyłonienie się nowych pojęć. Kompetencje menadżerskie Poniżej znajduje się dziesięć obszarów kompetencji z obszaru zarządzania, które zostały zdefiniowane w ramach projektu E-ViEW dla potrzeb kształcenia w miejscu pracy: 1. Kompetencje biznesowe: rozległa wiedza wynikająca z doświadczenia i edukacji, zdolność do diagnozowania potrzeb konsumenta oraz pomysłów rynkowych i produktów. 2. Kompetencje pracownicze: zdolność do współpracy z przełożonymi i kolegami, zdolność do identyfikowania się z firmą. 3. Kompetencje osobiste: zdolność do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, radzenia sobie z niepowodzeniami, sumienność, poleganie na sobie w organizacji i wykonywaniu zadań. 4. Umiejętności poznawcze: kreatywność i pomysłowość, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, chęć zdobywania wiedzy, otwartość na zmiany. 5. Kompetencje społeczne: asertywność, zdolności negocjacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktu i zdobywania wiedzy. 6. Kompetencje menadżerskie: zdolności przywódcze, umiejętność wyznaczania celów, opieka nad podwładnymi, odwaga menadżerska, motywacja, myślenie strategiczne. 7. Kompetencje decyzyjne: zarządzanie ryzykiem, podejmowanie decyzji, myślenie analityczne, analiza inwestycji. 8. Kompetencje zespołowe: interpersonalne, delegowanie zadań, budowanie zespołu, komunikacja. 9. Kompetencje z obszaru innowacyjności: kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów, inicjatywa. 10. Kompetencje projektowe: zarządzanie projektami, planowanie, zarządzanie czasem. Lista ta stanowi podstawę tworzenia zawartości dla modułów kształcenia na stanowisku pracy z wykorzystanie wirtualnego kampusu w kontekście kompetencji z obszaru zarządzania. Możliwość wykorzystania modułów w innych krajach Europy może zostać zapewniona poprzez zastosowanie Europejskich Ram Kwalifikacji, na mocy których punkty przyznawane są w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) lub Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Oba systemy mają zastosowanie do tego rodzaju kursów. ECTS jest oparty o liczbę godzin pracy, podczas gdy ECVET dotyczy realizacji efektów kształcenia. Proponujemy, aby powyższe kompetencje były przedmiotem kursów na poziomie 5 lub 6 Europejskich Ram Kwalifikacji

8 Organizacja i wdrożenie Model wdrożenia opisany w tej broszurze dotyczy prowadzenia kursów przez instytucje edukacji wyższej. Realizacja kursu lub modułu może mieć formę strategicznego partnerstwa pomiędzy pracodawcą a uczelnią. Rezultatem partnerstwa może być przyznanie studentom punktów, które mogą stanowić część zaliczeń potrzebnych do nadania dyplomu bądź świadectwa. Studenci zawsze powinni być poinformowani odnośnie wartości zdobytych kompetencji dla potencjalnej akredytacji. Kursy dla osób pracujących zazwyczaj stanowią część strategii rozwoju zawodowego, uczenia się przez całe życie lub kształcenia ustawicznego. Jeżeli chodzi o wybranie właściwej metodologii organizacji kursu, proponujemy: Zastosowanie formuły blended learning, łączącej zajęcia tradycyjne (synchroniczne) oraz online (asynchroniczne). Proporcje mogą być różne w zależności od konfiguracji kursu, dostępnych technologii, preferencji instytucjonalnych, itp. Realizacja kursu powinna zakładać aktywność studenta, która może przyjąć wiele form. Studenci powinni być aktywni i zaangażowani przez cały czas. Proces kształcenia jest wspierany przez doskonalenie osiągnięć i efektywny feedback. Model kursu Proponujemy strukturę kształcenia w miejscu pracy z wykorzystaniem wirtualnego kampusu, opartą o model kształcenia Gilly Salmon 3, składający się z pięciu kroków: 1. Dostęp do VLE i motywacja uczestników: (i) zapewnij właściwą konfigurację systemu i dostęp dla uczestników, (ii) wyślij pierwszą wiadomość. 2. Socjalizacja w środowisku online: (i) zintegruj grupę i zapoznaj studentów ze środowiskiem wirtualnym, (ii) zachęć uczestników do dzielenia się doświadczeniami. 3. Wymiana informacji: (i) zachęć uczestników do korzystania z forum w celu przedyskutowania dostępnych zasobów, (ii) wspieraj różne strategie zarządzania informacją. 4. Konstrukcja wiedzy: (i) wspomagaj proces uczenia się, (ii) wspieraj interakcje pomiędzy osobami uczącymi się, aby ustanowić powiązania pomiędzy wkładem różnych uczestników a zasobami. 5. Rozwój: (i) promuj umiejętność krytycznego myślenia studentów. Poniżej przedstawiamy sposoby wzmacniania interakcji: umożliw uczącym się transferowanie, stosowanie oraz łączenie wiedzy i umiejętności które posiadają, wykorzystując aktywne metodologie właściwe dla kształcenia w środowisku online. Zapewnij aktywności edukacyjne, które wspierają integrację wcześniejszych doświadczeń studenta poprzez interakcje i współpracę online w procesie budowania wiedzy. Promuj interakcje pomiędzy osobami uczącymi się, wspólnie tworzącymi wiedzę poprzez wymianę doświadczeń. Pozwól studentom budować własną wiedzę poprzez studiowanie dostępnych zasobów, rozwiązywanie problemów i obserwacje różnych rozwiązań zaproponowanych przez innych uczących się. Przykładowy Moduł Poniżej znajduje się przykład organizacji modułu odnoszącego się do konkretnego tematu: Ramy czasowe i struktura Jako wprowadzenie do tematu przygotuj trzy asynchroniczne sesje online (szacowany czas około 1 godzina na sesję); podczas sesji zaprezentuj zawartość platformy, cele i aktywności modułu. Upewnij się, że studenci w pełni rozumieją, czego od nich oczekujesz podczas realizacji modułu. Zapewnij uczącym się wszystkie zasoby i materiały konieczne dla pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w kursie. 3 G. SALMON (2002), E-tivities. The Key to Active Online Learning

9 Uwzględnij możliwość zorganizowania jednej sesji synchronicznej, aby przedyskutować pomysły kursantów, feedback i wrażenia oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania. Ważne jest, aby dokładnie oszacować ilość czasu potrzebną na każdą z tych aktywności, jak również ilość czasu, jaką musi poświęcić tutor, aby wesprzeć uczestników kursu. Cele szczegółowe Konkretny zestaw celi szczegółowych powinien zostać zaprezentowany dla każdego zagadnienia w module. Zasoby Dostępne zasoby wspierające zagadnienie mogą zawierać: 1. Linki do wirtualnych bibliotek i innych zasobów elektronicznych. 2. Materiały instytucjonalne lub firmowe, 3. Zasoby tekstowe: dokumenty MS Word, PDF, prezentacje, 4. Animacje multimedialne/symulacje 5. Nagrania wideo Format zasobów powinien być zawsze określony. Kursanci powinni wiedzieć czy dokument jest przeznaczony do ściągnięcia i zapisania na komputerze lub czy po kliknięciu link zostaną przeniesieni na inną stronę. Kursanci powinni także zawsze być ostrzegani o wielkości pliku, na przykład w przypadku zapisywania na dysku nagrań wideo. Zadania podlegające ocenie Zadania podlegające ocenie mogą być indywidualne lub zbiorowe w zależności od kompetencji lub umiejętności, które mają być rozwijane. Mogą to być: dyskusje (czat, forum), krótkie quizy samosprawdzające oraz ewaluacja blogów i wiki pozwalających na wspólne budowanie zawartości. Aktywności platformy Moodle wspierające ten model W standardowej platformie Moodle, znajduje się 13 różnych typów aktywności, które mogą zostać wykorzystane: 1. Zadania - tutorzy mogą dodawać oceny i komentarze odnośnie plików i zadań stworzonych online i offline. 2. Chat pozwala prowadzić uczestnikom dyskusję na żywo. 3. Głosowanie pozwala nauczycielowi zadawać pytania z kilkom wersjami odpowiedzi. 4. Zasoby informacje mające stanowić treść kursu. 5. Dzienniki pozwalają na poznanie refleksji studentów na dany temat. 6. Forum pozwala uczestnikom prowadzić asynchroniczna dyskusję. 7. Słownik pojęć umożliwia uczestnikom stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. 8. Lekcja pozwala na przedstawienie treści w różnoraki sposób. 9. Quiz umożliwia prowadzącemu tworzenie testów, które mogą być automatycznie sprawdzane wraz ze wskazaniem poprawnej odpowiedzi lub feedbacku. 10. Pakiety SCORM pozwalają na włączenie treści stworzonych w oparciu o standardy SCORM dla obiektów edukacyjnych 11. Ankieta pomaga nauczycielom zgromadzić informacje od studentów oraz dokonać refleksji na temat stylów nauczania. 12. Wiki zbiór stron internetowych, do których każdy może dodawać własne treści oraz edytować te istniejące. 13. Warsztat umożliwia ocenę treści. Rola tutora w procesie kształcenia w miejscu pracy Tutorzy pracują bezpośrednio z osobami uczącymi się oraz zapewniają wsparcie na indywidualnych ścieżkach kształcenia. Muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę, ale także doświadczenie i umiejętności, by z sukcesem odnaleźć się w kształceniu osób pracujących, poprzez wykorzystanie wirtualnego kampusu. Rola ta

10 nie polega jedynie na weryfikowaniu wiedzy i wymaga czasu oraz uwagi dla rozpoznania talentów, zainteresowań, słabości i stylów uczenia się każdego kursanta. Poniżej wyszczególnienie głównych zalet włączenia do kursu wysokiej jakości usług tutora w kształceniu w miejscu pracy z wykorzystaniem wirtualnego kampusu: oferuje wartościowe doświadczenie edukacyjne zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych, Łączy rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, pomaga studentom korzystać z dostępnej zawartości i ułatwia uczenie się, wzmacnia samoorganizację procesu edukacyjnego oraz motywację, zapewnia natychmiastowy feedback dotyczący zadań dla kursantów, wspiera nabywanie przez kursanta nowych umiejętności i kompetencji oraz rozwój osobisty. Zaangażowanie pracodawcy Pracodawca jest istotnym interesariuszem w procesie kształcenia na stanowisku pracy. Jego zaangażowanie może być zarówno formalne, jak i nieformalne w zależności od określonego kontekstu szkolenia. Małe i duże firmy mogą praktykować różne formy zaangażowania. Duże firmy mogą dysponować funduszami oraz mieć specjalne programy. Małe przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do współdziałania, tak aby koszty były dzielone pomiędzy poszczególnych członków grupy. Duże przedsiębiorstwa mogą być zainteresowane efektami kształcenia w ujęciu międzynarodowym, podczas gdy małe firmy mogą odpowiadać na lokalne zapotrzebowanie. Podczas współpracy z pracodawcami, rekomendujemy wzięcie pod uwagę następujących zagadnień: Wśród pracodawców nie istnieje jedno wspólne rozumienie pojęcia kształcenia w miejscu pracy, więc przed jego rozpoczęciem należy dobrze określić warunki. Współpraca powinna mieć formę strategicznego partnerstwa pomiędzy określoną instytucją szkolnictwa wyższego oraz pracodawcami, opartego na pisemnym porozumieniu podpisanym przez obie strony. Pracodawcy powinni być aktywnie zaangażowani w określanie kompetencji, które zostaną włączone do kursu, jak również w proces oceniania. Należy podjąć działania gwarantujące poparcie pracodawcy, na przykład poprzez udostępnienie czasu kadry kierowniczej na przeprowadzenie szkolenia podczas świadczenia pracy. Środowisko nauczania Zastosowanie kontraktów edukacyjnych może zwiększyć sukces wirtualnego kampusu szkolącego osoby pracujące. Umowa taka powinna zostać podpisana przez pracownika, pracodawcę oraz organizatora kursu. Umowa powinna definiować zadania i ich odniesienie do kontekstu zatrudnienia, harmonogram, efekty kształcenia, sposób ich oceny, zakres wsparcia, koszt i zakres, do którego odnosi się wspólny monitoring. Umowa może także zawierać definicje mentoringu i coachingu dostarczanego przez pracodawcę. Wsparcie techniczne Wsparcie techniczne organizatora kursu jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu. Jest nieodzowne nie tylko dla kursantów, ale także dla zaangażowanych tutorów. Wparcie techniczne ma za zadanie pomóc przy wszelkich kwestiach związanych z funkcjonowanie wirtualnego kampusu, podczas gdy pomoc merytoryczna odnosi się do szczegółowych pytań dotyczących treści kursu.

11 W odniesieniu do zapewnienia wsparcia technicznego rekomendujemy: Studenci powinni zostać poinformowani na początku o minimalnych wymaganiach technicznych, koniecznych, aby wziąć udział w kursie. Poziom zaawansowania technicznego kursantów powinien zostać zdefiniowany na samym początku. Wsparcie techniczne powinno być w stanie odpowiedzieć na problemy dotyczące codziennego funkcjonowania kursu, a czasy reakcji i oczekiwania powinny być publiczne znane i możliwe do zweryfikowania. Angażowanie ekspertów zewnętrznych Zewnętrzni praktycy w danym obszarze mogą zostać włączeni do programu kursu dla osób kształcących się w miejscu pracy. Udział eksperta może przybierać różne formy odnoszące się do poziomu, trybu, celu i znaczenia potencjalnego zaangażowania. Eksperci mogą zapewnić feedback i ocenić aktywność studentów, jak również zaoferować wgląd w codzienną praktykę. Mogą prezentować realne przykłady oraz połączyć proces edukacyjny z realiami stanowiska pracy. Zazwyczaj ekspert jest osobą z zewnątrz i posiada odpowiednie doświadczenie praktyczne oraz dobre umiejętności komunikacyjne. Powinien on zostać poinformowany odnośnie poziomu wiedzy kursantów. Ekspert może być zaangażowany na różne sposoby, np. uczestniczyć w sesjach online, prowadzić ewaluację lub uczestniczyć w warsztatach. Angażując zewnętrznego eksperta, upewnij się, że: jego zaangażowanie jest odpowiednie do kontekstu kształcenia poinformowałeś kursantów o planowanym włączeniu eksperta i celach, które temu przyświecają. poświęciłeś wystarczająco dużo czasu i wysiłku praktycznemu planowaniu w odniesieniu do terminów i trybu zaangażowania dokładnie zaprojektowałeś wkład eksperta uwzględniając to czego kursanci już się nauczyli zaplanowałeś dalsze aktywności, aby zmaksymalizować wpływ udziału eksperta. udział eksperta uzupełnia pracę tutorów i nauczycieli. kursanci zostawią feedback odnośnie procesu kształcenia, w którym wzięli udział. Techniczne aspekty Wirtualnego Kasmpusu E-ViEW Prototypowa platforma E-ViEW jest otwartą aplikacją webową opartą o oprogramowanie Modle 2.1, w związku z czym jest zaprojektowana dla wspierania konstrukcjonizmu społecznego w edukacji. Platforma Modle została zaadaptowana poprzez zastosowanie dedykowanej struktury oraz interfejsu użytkownika dla paneuropejskiego wykorzystania przez szkoły wyższe w wielu krajach. Kluczowe cechy Budowa platformy umożliwia poszczególnym krajom utrzymywać ich własny obszar edukacyjny, jednakże, aby wzmacniać interakcje paneuropejskie, dostęp do obszarów wszystkich krajów jest otwarty. W celu rozprzestrzeniania pomysłów pomiędzy uczestniczącymi krajami, elementy i zasoby każdego z kursów w obszarach lokalnych są dostępne w kursie głównym oraz w repozytorium. Zasoby można filtrować przez instytucję, kompetencje menadżerskie lub jedno i drugie. Kolejnym kluczowym aspektem platformy E-ViEW jest

12 potrzeba zarządzania dostępem do wiki intencją było, aby mała grupa uczestników mogła przeglądać i komentować nawzajem swoje indywidualne strony wiki. Wyzwaniem było osiągniecie tego celu bez poświęcania otwartego charakteru platformy. Zostało to uzyskane poprzez odpowiednie zarządzania grupami. Oznacza to, iż grupa może zostać ustanowiona, na przykład, pomiędzy kursantem, tutorem i pracodawcom, bądź pomiędzy małą grupą studentów. Niektóre z tych rozwiązań technicznych i cech sprawdziły się podczas pilotażu projektu, inne okazały się niedoskonałe, a jeszcze inne wymagają adaptacji lub dopasowania, tak aby mogły odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup, a także w szerszym zakresie. Techniczne rezultaty i rekomendacje oparte o doświadczenia wynikające z pilotażu projektu E-ViEW są dostępne na stronie: Kluczowe funkcjonalności Big Blue Button, zintegorwane otwarte narzędzie do organizowania konferencji wideo oraz wirtualna przestrzeń do pracy Wysyłanie wiadomości Czat Fora dyskusyjne Obszar studenta i forum Obszar tutora/eksperta i forum Blogi Dostęp do Wirtualnego Kampusu E-ViEW Istniejący Wirtualny Kampus E-ViEW będzie dostępny online do roku Dane studentów biorących udział w pilotażu zostały usunięte z systemu, w celu ochrony prywatności. Platforma został przekonfigurowana i obecnie dopuszcza możliwość samodzielnej rejestracji. Każdy zainteresowany jej wykorzystaniem może odwiedzić stronę i zarejestrować się by otrzymać konto użytkownika, używając imienia i adresu mailowego. Zostanie utworzone konto studenta, pozwalające przeglądać platformę i korzystać z jej zasobów, międzynarodowego kursu wykorzystanego do pilotażu E-ViEW oraz narzędzi komunikacyjnych. Platforma będzie funkcjonować bez wsparcia technicznego, jednakże dokumenty z instrukcjami oraz wskazówkami są dostępne wewnątrz wirtualnego kampusu. Zbuduj Wirtualny Kampus E-ViEW Partnerzy stworzyli pakiet instalacyjny platformy E- ViEW, możliwy do pobrania ze strony Darmowy pakiet zawiera plik, który może zostać wykorzystany do zainstalowania szablonu E-ViEW na własnym serwerze. Pakiet zawiera wskazówki odnośnie tego, jak zainstalować środowisko Moodle, instrukcje w jaki sposób ściągnąć, zastosować i wykorzystać motyw E-VIEW na swoim Moodle oraz rekomendacje techniczne odnośnie wykorzystania platformy w wielu krajach, organizacjach i grupach.

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 8 Październik 2010 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć Ci o ostatnim

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Karolina Grodecka, Jan Kusiak Centrum e-learningu AGH$ Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, 27-28 czerwca 2013, Kraków Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak Założenia: WQ ma dostarczyć konkretnych narzędzi oraz sposobów organizowania i przeprowadzania efektywnych spotkań

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka projektu PRILHE: Adrianna Nizińska adrianna.nizinska@dswe.wroc.pl DSWE TWP Wrocław 24 25. IV 2006 Kraków Uniwersytet Jagielloński

Charakterystyka projektu PRILHE: Adrianna Nizińska adrianna.nizinska@dswe.wroc.pl DSWE TWP Wrocław 24 25. IV 2006 Kraków Uniwersytet Jagielloński Adrianna Nizińska adrianna.nizinska@dswe.wroc.pl DSWE TWP Wrocław 24 25. IV 2006 Kraków Uniwersytet Jagielloński Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych Promowanie refleksyjnego, autonomicznego

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego

NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego Prezentacja dobrych praktyk w zakresie stosowania założeń ECVET,

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Elementy procesu istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Wdrażanie programów opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (edukacja wczesnoszkolna). Rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Izabella Lutze, Jolanta Rafał-Łuniewska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Co? Międzynarodowe praktyki i staże są powszechnie znane oraz odgrywają coraz

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką.

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką. KONKURS EKOLOGICZNY CREDCHEM NETWORK PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY 2. INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI 2.1 Zamysł założenia metodyczno organizacyjne Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

COMAPP Community Media Applications and Participation. Szkolenie trenerów umiejętności uczenia się i nauczania innych

COMAPP Community Media Applications and Participation. Szkolenie trenerów umiejętności uczenia się i nauczania innych Community Media Applications and Participation Szkolenie trenerów umiejętności uczenia się i nauczania innych Partnerzy projektu: University of Education Freiburg, Niemcy (koordynator projektu) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość 13. Jarosław Lipszyc współpraca: Katarzyna Sawko Projekt Cyfrowa przyszłość jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska od października 2011. Jednym z celów projektu, zrealizowanym w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS www.kampus.umcs.lublin.pl Stan na: marzec 2010. Data uruchomienia projektu: październik 2004 r. Osoby odpowiedzialne z ramienia UCZNiKO za projekt: dr Andrzej Wodecki dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Obszary wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów ECDL, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0

Obszary wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów ECDL, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0 y wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0 Obszar jej INFORMACJA 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji Identyfikacja,

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Jak ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego grupom defaworyzowanym? Przykład międzynarodowego projektu edukacyjnego LiTE-Lost in Transition Europe

Jak ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego grupom defaworyzowanym? Przykład międzynarodowego projektu edukacyjnego LiTE-Lost in Transition Europe Jak ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego grupom defaworyzowanym? Przykład międzynarodowego projektu edukacyjnego LiTE-Lost in Transition Europe Marcin Gońda Instytut Socjologii UŁ Biuro Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA II Seminarium Technologiczne Warszawa, ORE, 30.08.2013 Autorzy: Krzysztof Kurowski, Piotr Dziubecki Agenda 10.40 12.30 Interfejsy programistyczne i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski LEPSZA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA Szczęśliwsi pracodawcy! Szczęśliwsi pracownicy! Szczęśliwsi klienci! NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010 www.ele-55plus.eu Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo