ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r."

Transkrypt

1 Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na sena w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach a ostawe at. ust. 2 ustawy z na 30 kwetna o ostęowanu w sawach otyczących omocy ublcznej (Dz. U. 23 oz. 29 zaząza sę co nastęuje:. Rozozązene okeśla szczegółowy sosób zelczana watośc omocy ublcznej zwanej alej "omocą" uzelanej w óżnych fomach na ówną jej watość otacj wyażoną w ekwwalence otacj butto lub w ekwwalence otacj netto. 2. Ilekoć w ozozązenu jest mowa o: EDB (ekwwalent otacj butto - należy zez to ozumeć kwotę omocy któą otzymałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc gyby uzyskał omoc w fome otacj bez uwzglęnena ooatkowana oatkem ochoowym wyażoną z okłanoścą wóch mejsc o zecnku; 2 ED (ekwwalent otacj netto - należy zez to ozumeć kwotę omocy któą otzymałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc gyby uzyskał omoc w fome otacj uwzglęnającą ooatkowane oatkem ochoowym wyażoną z okłanoścą wóch mejsc o zecnku; 2a stoe bazowej należy zez to ozumeć stoę oocentowana okesowo ustalaną zez Komsję Euoejską na ostawe obektywnych kyteów ublkowaną w Dzennku Uzęowym Un Euoejskej; 3 stoe efeencyjnej - należy zez to ozumeć stosowaną zastęczo o stoy ynkowej stoę oocentowana ówną sume stoy bazowej oowenej maży ustalonej zez Komsję Euoejską ; 3a stoe yskontowej należy zez to ozumeć stoę oocentowana ówną stoe bazowej owyższonej o unkt ocentowy; 4 yskontowanu - należy zez to ozumeć uwzglęnane zmany watośc enąza w czase olegające na omnożenu zyszłych łatnośc zez czynnk yskontujący; 5 czynnku yskontującym - należy zez to ozumeć czynnk ówny ( n okeślający że beżąca watość łatnośc wynos PV F n ( gze oszczególne symbole oznaczają: Maże te są okeślone w komunkace Komsj w sawe zmany metoy ustalana stó efeencyjnych yskontowych (Dz. Uz. UE C 4 z st. 6.

2 PV - watość beżącą łatnośc F - watość łatnośc okonywanej w okese la któego okonuje sę yskontowana - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym obowązującą w nu uzelena omocy n - nume okesu la któego okonuje sę yskontowana; 6 (uchylony; 7 stawce oatkowej - należy zez to ozumeć okeśloną na ostawe oębnych zesów najwyższą możlwą stawkę oatku ochoowego ooweno o osób fzycznych owazących załalność gosoaczą osób awnych albo zyczałtowanego oatku ochoowego o nektóych zychoów wyażoną wzoem: stawka oatku w ocentach t ; 00 % 8 okese łatnośc - należy zez to ozumeć okes łatnośc wyażony w nach mesącach kwatałach ółoczach lub latach stosowany ooweno o zastnałej sytuacj w oowench wzoach o któych mowa w 4 z wyłączenem kt 3-8; w zyaku gy okes łatnośc jest nny nż ok należy ozlczyć oowene stoy ( na kótsze okesy tak la: - n wyażanego w nach: stoa * lczba _ n - n wyażanego w mesącach: stoa * 2 - n wyażanego w kwatałach: stoa * 4 - n wyażanego w ółoczach: stoa * 2 ; 9 małych śench zesębocach należy zez to ozumeć małych śench zesęboców weług kyteów okeślonych w załącznku I o ozozązena Komsj (WE n 800/2008 z na 6 sena uznającego nektóe ozaje omocy za zgone ze wsólnym ynkem w zastosowanu at aktatu (ogólne ozozązene w sawe wyłączeń blokowych (Dz. Uz. UE L 24 z st Watość omocy ublcznej w zelczenu na ówną jej watość otacj jest ówna EDB lub ED ustalonemu w sosób okeślony w 4-9 chyba że co nnego wynka ze szczególnych okolcznośc w jakch jest okonywane zysozene w szczególnośc gy część zysozena jest okonywana na waunkach ynkowych. 4. EDB z zastzeżenem 5 ustala sę nastęująco: la otacj - jest ówny kwoce otacj; 2 la ulg oatkowej - jest ówny: a w zyaku obnżena wysokośc oatku a w szczególnośc: zwolnena z oatku olczena obnżk albo zmnejszena oatku - óżncy męzy kwotą oatku należnego bez uwzglęnena ulg a kwotą oatku o jej uwzglęnenu b w zyaku obnżena ostawy ooatkowana a w szczególnośc zwolnena ochou w oatku ochoowym - óżncy męzy kwotą oatku należnego bez uwzglęnena obnżena ostawy ooatkowana a kwotą oatku o jej obnżenu; 3 la okatalzowana benefcjenta omocy lub omotu ubegającego sę o omoc zez nabywane lub obejmowane akcj (uzałów: a w zyaku gy obejmowane akcje są notowane na ynku egulowanym lub w altenatywnym systeme obotu - jest ówny óżncy męzy watoścą wnesonego wkłau enężnego lub neenężnego a watoścą ynkową objętych akcj

3 b w zyaku gy są obejmowane uzały lub akcje nenotowane na ynku aeów watoścowych a o oblczena watośc ynkowej akcj lub uzałów stosuje sę metoę ksęgową sosób oblczana jest nastęujący: D E EDB D n n n gze oszczególne symbole oznaczają: D - welkość wkłau enężnego lub wkłau neenężnego E - welkość katału własnego n - lczbę akcj lub uzałów ze okatalzowanem n - lczbę akcj lub uzałów obejmowanych w wynku okatalzowana c w zyaku gy benefcjentem omocy lub omotem ubegającym sę o omoc jest zesęboca znajujący sę w tunej sytuacj ekonomcznej weług kyteów okeślonych zez Komsję Euoejską 2 - jest ówny nomnalnej watośc wkłau enężnego lub wkłau neenężnego; 4 la zwolnena o włat z zysku w zesębostwe aństwowym jenoosobowej sółce Skabu Państwa lub sółce w któej wszystke akcje (uzały są własnoścą Skabu Państwa z wyjątkem akcj (uzałów neołatne uostęnonych acownkom na zasaach okeślonych w oębnych zesach - jest ówny watośc właty z zysku objętej tym zwolnenem; 5 la ożyczk lub keytu efeencyjnego - jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą osetek o analogcznej ożyczk lub keytu uzelanego na waunkach ynkowych a zyskontowaną watoścą osetek łaconych o ożyczk lub keytu efeencyjnego; gy ustalene ynkowej stoy ocentowej naotyka znaczne tunośc watość osetek oowaająca waunkom ynkowym la ożyczk lub keytu ustala sę zy zastosowanu stoy efeencyjnej wówczas w zyaku ożyczek lub keytów wymenonych w lt. a-g sosób oblczana jest nastęujący: a la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty katałowej: EDB S ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - kolejny okes łatnośc b la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty katałowej z kaencją słaty katału: EDB S( ( S ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym 2 Kytea te są okeślone w kt 9- Wytycznych wsólnotowych otyczących omocy aństwa w celu atowana estuktuyzacj zagożonych zesębostw (Dz. Uz. UE C 244 z st. 2.

4 - - lczbę okesów kaencj kolejny okes łatnośc c la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty katałowej z kaencją słaty katału osetek: EDB ( ( ( S S( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów kaencj - kolejny okes łatnośc la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty: EDB ( ( ( ( S S ( ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - kolejny okes łatnośc e la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty z kaencją słaty katału: EDB S S ( ( ( ( S ( ( S ( ( ( ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów kaencj - kolejny okes łatnośc f la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty z kaencją słaty katału osetek:

5 EDB S( S( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów kaencj - kolejny okes łatnośc g la keytu yskontowego lub ożyczk yskontowej: EDB S ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym; 6 la umozena ożyczk lub keytu efeencyjnego jest ówny kwoce umozena; 7 la ołaty o oocentowana keytu - jest ówny: a w zyaku ołaty jenoazowej - kwoce ołaty b w zyaku gy ołaty są ozłożone w czase - zyskontowanej kwoce ołaty jest wyażony wzoem: EDB F ( gze oszczególne symbole oznaczają: - lczbę okesów w któych są zekazywane ołaty o oocentowana F - wysokość ołaty w anym okese - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - kolejny okes ołaty; 8 la oęczena gwaancj nywualnych: a gy możlwe jest ustalene watośc ynkowej ołaty owzyjnej za uzelene analogcznego oęczena lub gwaancj jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą ynkowej ołaty owzyjnej za uzelene analogcznego oęczena lub gwaancj a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj b gy ne jest możlwe ustalene watośc ynkowej ołaty owzyjnej za uzelena analogcznego oęczena lub gwaancj jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą osetek o ożyczk keytu lub nnego zobowązana uzyskanego na waunkach ynkowych bez oęczena lub gwaancj a zyskontowaną watoścą osetek o ożyczk keytu lub nnego zobowązana

6 uzyskanego zęk uzelenu oęczena lub gwaancj omnejszoną o watość ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj; gy ustalene ynkowej stoy ocentowej naotyka znaczne tunośc watość osetek oowaającą waunkom ynkowym ustala sę zy zastosowanu stoy efeencyjnej c w zyaku gwaancj oęczeń uzelanych małym śenm zesębocom może być oblczony jako óżnca męzy zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej oblczonej zy zastosowanu bezecznej stawk ocznej ustalonej zez Komsję Euoejską 3 właścwej la klasy atngu zesębocy a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj; 9 la oęczena gwaancj uzelanych w amach ogamu omocowego o le w anym ogame omocowym ne okeślono naczej: a jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej oblczonej zy zastosowanu stawk zaewnającej okyce nomalnego yzyka zwązanego z oęczenem gwaancją jak ówneż kosztów amnstacyjnych ogamu oaz zwotu z katału któa zostałaby okeślona w ównoważnym ogame nestanowącym ogamu omocowego weług kyteów okeślonych zez Komsję Euoejską 4 a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj b w zyaku małych śench zesęboców może być oblczony jako óżnca męzy zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej oblczonej zy zastosowanu bezecznej stawk ocznej ustalonej zez Komsję Euoejską 3 właścwej la klasy atngu zesębocy a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj; 0 la ostąena o ochozena wezytelnośc - jest ówny watośc wezytelnośc; la zanechana obou oatku - jest ówny neobanej kwoce oatku; 2 la umozena w całośc lub w częśc zaległośc oatkowych osetek za zwłokę ołaty olongacyjnej zaległośc z tytułu nnego śwaczena enężnego nnych śwaczeń enężnych - jest ówny kwoce umozena; 3 la ozłożena na aty załaty oatku lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne ze uływem temnu jego łatnośc - jest wyażony wzoem: G K EDB o L gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę aty oatku lub nnego śwaczena łatnego w anym okese L - lczbę n o na nastęnego o uływe temnu łatnośc oatku lub nnego śwaczena o momentu łatnośc anej aty - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa (Dz. U. z oz. 60 z óźn. zm. 5 nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0 G - lczbę at - oznaczene kolejnej aty; 3 Bezeczna stawka oczna jest okeślana w kt 3.3 obweszczena Komsj w sawe zastosowana at aktatu WE o omocy aństwa w fome gwaancj (Dz. Uz. UE C 55 z st. 0 z óźn. zm.. 4 Kytea te są okeślone w kt 3.4 obweszczena Komsj w sawe zastosowana at aktatu WE o omocy aństwa w fome gwaancj (Dz. Uz. UE C 55 z st. 0 z óźn. zm.. 5 Zmany tekstu jenoltego wymenonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z oz oz oz. 99 z oz oz oz oz oz. 635 z oz oz oz oz. 67 z oz oz oz oz oaz z oz oz oz. 466.

7 4 la ozłożena na aty załaty osetek okeślonych w ecyzj o któej mowa w at. 53a ustawy z na 29 sena 997. Oynacja oatkowa lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne gy ne jest okeślony temn jego łatnośc - jest wyażony wzoem: G K EDB o L gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę aty śwaczena łatnego w anym okese L - lczbę n o aty uzelena omocy o momentu łatnośc anej aty - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0 G - lczbę at - oznaczene kolejnej aty; 5 la ooczena temnu łatnośc oatku lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne ze uływem temnu jego łatnośc - jest wyażony wzoem: KL EDB o gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę ooczonego oatku lub nnego śwaczena L - lczbę n ooczena o na nastęnego o uływe temnu łatnośc oatku lub nnego śwaczena o momentu łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0; 6 la ooczena temnu łatnośc osetek okeślonych w ecyzj o któej mowa w at. 53a ustawy z na 29 sena 997. Oynacja oatkowa lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne gy ne jest okeślony temn jego łatnośc - jest wyażony wzoem: KL EDB o gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę ooczonego śwaczena L - lczbę n o aty uzelena omocy o momentu łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0; 7 la ozłożena na aty załaty zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne waz z osetkam za zwłokę - jest wyażony wzoem:

8 G K L EDB P gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę aty zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena waz z osetkam za zwłokę łatnego w anym okese L - la zaległośc oatkowej lczbę n o na nastęnego o nu złożena wnosku o momentu łatnośc anej aty a la nnego zaległego śwaczena enężnego lczbę n o na w któym zazestano nalczana osetek za zwłokę o momentu łatnośc anej aty - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym P - kwotę ołaty olongacyjnej nalczonej o anej aty a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa kwotę nnej ołaty (osetek nalczonej o anej aty; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej ołaty (osetek P = 0 G - lczbę at - oznaczene kolejnej aty; 8 la ooczena załaty zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne waz z osetkam za zwłokę - jest wyażony wzoem: KL EDB P gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena waz z osetkam za zwłokę L - la zaległośc oatkowej lczbę n o na nastęnego o nu złożena wnosku o momentu łatnośc a la nnego zaległego śwaczena enężnego lczbę n o na w któym zazestano nalczana osetek za zwłokę o momentu łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym P - kwotę nalczonej ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa kwotę nnej nalczonej ołaty (osetek; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej ołaty (osetek P = 0; 9 la zbyca mena bęącego własnoścą Skabu Państwa lub jenostek samoząu teytoalnego na waunkach kozystnejszych o ofeowanych na ynku - jest wyażony wzoem: EDB = MV P gze oszczególne symbole oznaczają: MV - watość ynkową P - załaconą cenę; 20 la oana o kozystana mena bęącego własnoścą Skabu Państwa lub jenostek samoząu teytoalnego na waunkach kozystnejszych o ofeowanych na ynku - jest wyażony wzoem: EDB ( O O M ( gze oszczególne symbole oznaczają: M - okes kozystana z mena O - ołatność za kozystane weług cen ynkowych O - ołatność onesoną za kozystane - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym

9 - kolejny okes łatnośc; 2 la zyseszonej amotyzacj - jest wyażony wzoem: EDB APt A t R gze oszczególne symbole oznaczają: AP - łączną watość osów amotyzacyjnych stanowących omoc ublczną ustalanych la celów oatkowych zównanych z nm nnych zwolneń olczeń obnżek lub zmnejszeń ochou zewywanych o okonana w anym oku A - watość nestanowącego omocy osu amotyzacyjnego jakego okonałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc w anym okese - kolejny okes amotyzacj - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la metoy amotyzacj stanowącej omoc ublczną t - stawkę oatkową R - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la amotyzacj nestanowącej omocy ublcznej; 22 la jenoazowego osu amotyzacyjnego: a stanowącego ełną watość śoka twałego jest wyażony wzoem: EDB APt R A t gze oszczególne symbole oznaczają: AP - watość jenoazowego osu amotyzacyjnego stanowącego omoc ublczną ustalaną la celów oatkowych A - watość nestanowącego omocy osu amotyzacyjnego jakego okonałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc w anym okese - kolejny okes amotyzacj t - stawkę oatkową - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym R - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la amotyzacj nestanowącej omocy ublcznej; b stanowącego część watośc śoka twałego jest wyażony wzoem: EDB APt z A t R A t gze oszczególne symbole oznaczają: AP - watość jenoazowego osu amotyzacyjnego stanowącego omoc ublczną ustalaną la celów oatkowych A - watość osu amotyzacyjnego ustaloną o olczenu jenoazowego osu ustalaną la celów oatkowych w anym okese A - watość nestanowącego omocy osu amotyzacyjnego jakego okonałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc w anym okese - kolejny okes amotyzacj

10 - z - t - - R - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la metoy amotyzacj stanowącej omoc ublczną okes w któym okonywany jest os amotyzacyjny w ugm oku amotyzacj stanowącej omoc ublczną stawkę oatkową stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym lczbę okesów amotyzowana anego śoka la amotyzacj nestanowącej omocy ublcznej. 5.. W zyaku gy omoc jest ozłożona w czase w szczególnośc gy omoc jest uzelana w fome ożyczk lub keytu efeencyjnego a także otacj zekazywanej w tanszach zy oblczanu EDB uwzglęna sę zyskontowaną kwotę tej omocy. 2. Pomocy uzelanej w fomach o któych mowa w 4 kt 3-8 ne yskontuje sę. 3. Pomoc uzelana w walutach obcych olega zelczenu na złote weług śenego kusu ogłoszonego zez aoowy Bank Polsk na zeń uzelena omocy a w zyaku omocy uzelanej na ostawe ecyzj - na zeń sozązena ecyzj. 6. Pzesy ozozązena stosuje sę ooweno o ustalana EDB la fom omocy nnych nż okeślone w W zyaku uzelena omocy w fome ulg w słace w oatku ochoowym o osób fzycznych benefcjentow omocy lub omotow ubegającemu sę o omoc uzyskującemu ochó (zychó z załalnośc gosoaczej oaz z nnych źóeł należy okeślć ocentowy uzał ochou (zychou z owazonej załalnośc gosoaczej z wyłączenem ochou zwolnonego w łącznej kwoce ochou (zychou uzyskanego w oku któego otyczy ulga w słace oatku. Watość omocy okeśla sę jako loczyn tego uzału łącznej watośc uzelonej ulg. 2. W zyaku uzelena omocy w fome ulg w słace w oatku ochoowym o osób fzycznych małżonkom ozlczającym sę wsólne z któych jeen owaz załalność gosoaczą lub oboje owazą ozelne załalność gosoaczą należy okeślć ocentowy uzał ochou (zychou uzyskanego zez każego z małżonków z owazonej załalnośc gosoaczej w łącznej kwoce ochou (zychou w oku któego otyczy ulga w słace oatku. Watość omocy la każego z małżonków okeśla sę jako loczyn tego uzału łącznej watośc omocy. 3. W zyaku uzelana omocy gy zachozą okolcznośc wymenone w ust. 2 łączne w ewszej kolejnośc uwzglęna sę ozzelone kwoty ulg zyaającej na każego z małżonków a nastęne wylcza sę jej watość zyaającą na owazoną załalność gosoaczą. 4. W zyaku uzelena omocy małżonkom owazącym wsólne załalność gosoaczą ustala sę watość omocy zyaającą każemu z małżonków. W aze wątlwośc omnemywa sę że watość omocy uzelona oszczególnym małżonkom jest ówna. 5. (uchylony. 7a.. Pzy ustalanu watośc omocy uzelonej sółce cywlnej jawnej atneskej komanytowej albo komanytowo-akcyjnej należy uwzglęnć sumę watośc omocy uzelonej: tej sółce; 2 omotom bęącym ooweno wsólnkem sółk cywlnej jawnej atneskej komlementauszem sółk komanytowej albo komanytowo-akcyjnej nebęącym akcjonauszem w zakese w jakm omoc ta została uzelona w zwązku z owazenem załalnośc gosoaczej zez tę sółkę. 2. W celu ustalena welkośc omocy o któej mowa w ust. kt 2 w zakese ulg w słace w oatku ochoowym należy okeślć ocentowy uzał ochou (zychou z owazonej załalnośc gosoaczej z wyłączenem ochou zwolnonego w sółce o któej mowa w ust. w łącznej kwoce ochou (zychou uzyskanego w oku któego otyczy ulga w słace oatku. Watość omocy okeśla sę jako loczyn tego uzału łącznej watośc uzelonej ulg. 3. Pzy ustalanu watośc omocy e mnms uzelonej osobe fzycznej owazącej ównocześne załalność gosoaczą nną nż w zakese sółk cywlnej jawnej atneskej komanytowej albo komanytowo-akcyjnej ne uwzglęna sę watośc omocy otzymanej zez tę osobę z tytułu owazonej załalnośc w takej sółce.

11 8. (uchylony. 9.. ED jest wyażony wzoem: ED = EDB * ( t. 2. W zyaku gy oębne zesy stanową że ane zysozene fnansowe ne olega ooatkowanu oatkem ochoowym obowązującym oatnka ED jest ówny EDB. 3. Dla omocy uzelanej w fomach o któych mowa w 4 kt oaz 22 zyjmuje sę że ED jest ówny EDB. 0. ac moc ozozązene Ray Mnstów z na 5 aźzenka w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach (Dz. U. 86 oz Rozozązene wchoz w życe o uływe 4 n o na ogłoszena.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Dz.U.04.94.983 2009.08.9 zm. Dz.U.2009.22.008 ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na serna 2004 r. w srawe szczegółowego sosobu oblczana wartośc omocy ublcznej uzelanej w różnych formach (Dz. U. z na 6 wrześna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Waszawa na 2 guna 206. Poz. 2093 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z na 7 guna 206. zmenające ozpozązene w spawe szczegółowego sposobu oblczana watośc pomocy publcznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U.04.94.983 2006.0.26 zm. Dz.U.06.83.355 ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z dna serna 2004 r. w srawe szczegółowego sosobu oblczana wartośc omocy ublcznej udzelanej w różnych formach (Dz. U. z dna 6 wrześna

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA Nekedy zachodz koneczność zany okesu kapt. z ównoczesny zachowane efektów opocentowane. Dzeje sę tak w nektóych zagadnenach ateatyk fnansowej np.

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Ilościowe określenia składu roztworów strona II. Obliczenia podczas sporządzania roztworów

Spis treści I. Ilościowe określenia składu roztworów strona II. Obliczenia podczas sporządzania roztworów Sps teśc I. Iloścowe okeślena składu oztwoów stona Ułaek wagowy (asowy ocent wagowy (asowy ocent objętoścowy Ułaek olowy 3 ocent olowy 3 Stężene olowe 3 Stężene pocentowe 3 Stężene noalne 4 Stężene olane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Rozważymy nieskończony strumień płatności i obliczymy jego wartość teraźniejszą.

Rozważymy nieskończony strumień płatności i obliczymy jego wartość teraźniejszą. Renty wieczyste Rozważyy nieskończony stuień płatności i obliczyy jego watość teaźniejszą Najpiew ozważy entę wieczystą polegającą na wypłacie jp co ok Jeśli piewsza płatność jest w chwili to ówiy o encie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE MODELU EKONOMETRYCZNEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1

MIEJSCE MODELU EKONOMETRYCZNEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1 Jacek Zyga Poltechnka Lubelska MIEJSCE MODELU EKONOMETRYCZNEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1 Wpowadzene Punktem wyjśca pzepowadzonych ozważań jest teza wysunęta w publkacj R. Pawlukowcza 2, w któej auto sugeuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Dz.U.04.194.1983 2006.10.26 zm. Dz.U.06.183.1355 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału 5 CML Catal Market Lne, ynkowa Lna Katału Zbór ortolo o nalny odchylenu standardowy zbór eektywny ozważy ortolo złożone ze wszystkch aktywów stnejących na rynku Załóży, że jest ch N A * P H P Q P 3 * B

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA FINANSOWA - WZORY LOKATY

MATEMATYKA FINANSOWA - WZORY LOKATY Stoa ocetowa Z Dysoto ateatycze D M Dysoto halowe D H MAMAYA FINANSOA - ZORY LOAY stoa ysotowa atalzacja zgoa osta z ołu atał o oesach: P Oset: ( Z P Oblczae atału a ostawe P : P P P P atalzacja zgoa złożoa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 3 Funkcje produkcji 1 FUNKCJE PRODUKCJI. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SKALI. MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 3 Funkcje produkcji 1 FUNKCJE PRODUKCJI. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SKALI. MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI. EONOMIA MENEDŻERSA Wykład 3 Funkcje rodukcj 1 FUNCJE PRODUCJI. ANAIZA OSZTÓW I ORZYŚCI SAI. MINIMAIZACJA OSZTÓW PRODUCJI. 1. FUNCJE PRODUCJI: JEDNO- I WIEOCZYNNIOWE Funkcja rodukcj określa zależność zdolnośc

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ocena precyzji badań międzylaboratoryjnych metodą odporną "S-algorytm"

Ocena precyzji badań międzylaboratoryjnych metodą odporną S-algorytm Eugen T.VOLODARSKY, Zygmunt L.WARSZA Naodowy Unwesytet Technczny Ukany -Poltechnka Kowska (), Pzemysłowy Instytut Automatyk Pomaów (PIAP) Waszawa () do:.599/48.5..4 Ocena pecyz badań mędzylaboatoynych

Bardziej szczegółowo

= ± Ne N - liczba całkowita.

= ± Ne N - liczba całkowita. POL LKTRYCZN W PRÓŻNI Ładunek - elementany Nieodłączna własność niektóych cząstek elementanych, [n. elektonu (-e), otonu (+e)], zejawiająca się w oddziaływaniu elektomagnetycznym tych cząstek. e =,6-9

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XL Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XL Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XL Egzamin dla Aktuariuszy z 9 aździernika 006 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 00 minut . Ile wynosi wartość

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

NOMINALNA STOPA PROCENTOWA stopa oprocentowania przyjęta w okresie bazowym; nie uwzględnia skutków kapitalizacji odsetek

NOMINALNA STOPA PROCENTOWA stopa oprocentowania przyjęta w okresie bazowym; nie uwzględnia skutków kapitalizacji odsetek Symbole: nominalna stopa pocentowa ( od stu ) n ilość okesów (lat, miesięcy, kwatałów etc.) m ilość podokesów (np. stopa pocentowa podana jest w skali oku; kapitalizacja miesięczna m=12) d stopa dyskontowa

Bardziej szczegółowo

Krystyna Gronostaj Maria Nowotny-Różańska Katedra Chemii i Fizyki, FIZYKA Uniwersytet Rolniczy do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 4

Krystyna Gronostaj Maria Nowotny-Różańska Katedra Chemii i Fizyki, FIZYKA Uniwersytet Rolniczy do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 4 Kystyna Gonostaj Maia Nowotny-Różańska Katea Cheii i Fizyki, FIZYKA Uniwesytet Rolniczy o użytku wewnętznego ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY PRZY POMOCY PIKNOMETRU Kaków, 2004-2012

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ruchu autobusu miejskiego dla celów optymalizacji układu napędowego

Modelowanie ruchu autobusu miejskiego dla celów optymalizacji układu napędowego KORALEWSKI Gzegoz 1 WRONA Rafał Moelowane uchu autobusu mejskego la celów optymalzacj ukłau napęowego WSTĘP Współczesne autobusy, jak nne pojazy samochoowe, obecne bazo często poukuje sę zestawając gotowy

Bardziej szczegółowo

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA *

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO n 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia n 64/1 (2013) s. 269 278 Watości wybanych pzedsiębiostw góniczych pzy zastosowaniu EVA * Adam Sojda ** Steszczenie:

Bardziej szczegółowo

Monika Jeziorska-Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastosowanie progowego modelu Sharpe a w analizie szeregów rynku kapitałowego

Monika Jeziorska-Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastosowanie progowego modelu Sharpe a w analizie szeregów rynku kapitałowego DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnoolske Semnaum Naukowe, 6 8 wześna 005 w Tounu Kateda Ekonomet Statystyk, Unwesytet Mkołaja Koenka w Tounu Monka Jezoska-Pąka Unwesytet Mkołaja Koenka w Tounu Zastosowane

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA OPIEKUN VIP. I. Dane Ubezpieczającego pieczęć Ubezpieczającego. imię drugie imię obywatelstwo. data urodzenia płeć K/M PESEL nr telefonu

DEKLARACJA OPIEKUN VIP. I. Dane Ubezpieczającego pieczęć Ubezpieczającego. imię drugie imię obywatelstwo. data urodzenia płeć K/M PESEL nr telefonu Ko keskowy Placówka Avivy DEKLARACJA Ko keskowy Biuo Główne Avivy nume polisy nume seyjny wniosku (otyczy NB) I. Dane Ubezpieczającego nazwa fimy pieczęć Ubezpieczającego II. Dane Uczestnika nazwisko imię

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ Warszawa, nia 18 września 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funuszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siezibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

II.6. Wahadło proste.

II.6. Wahadło proste. II.6. Wahadło poste. Pzez wahadło poste ozumiemy uch oscylacyjny punktu mateialnego o masie m po dolnym łuku okęgu o pomieniu, w stałym polu gawitacyjnym g = constant. Fig. II.6.1. ozkład wektoa g pzyśpieszenia

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Inercjalne układy odniesienia

Inercjalne układy odniesienia Inecjalne ukłay onesena I II zasaa ynamk Newtona są spełnone tylko w pewnej klase ukłaów onesena. Nazywamy je necjalnym ukłaam onesena. Kyteum ukłau necjalnego: I zasaa jeżel F 0, to a 0. Jeżel stneje

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna negia kinetyczna i paca. negia potencjalna Wykład 4 Wocław Univesity of Technology 1 NRGIA KINTYCZNA I PRACA 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5. Badanie przekaźnikowych układów sterowania

ĆWICZENIE 5. Badanie przekaźnikowych układów sterowania ĆWICZENIE 5 Badanie zekaźnikowych układów steowania 5. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie zekaźnikowych układów steowania obiektem całkującoinecyjnym. Ćwiczenie dotyczy zekaźników dwu- i tójołożeniowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN STANISŁAW KIRSEK, JOANNA STUDENCKA STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN THE STANDARDS OF AIR POLLUTION EMISSION FROM THE FUELS COMBUSTION

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tablice wzorów Przygotował: Mateusz Szczygieł

Tablice wzorów Przygotował: Mateusz Szczygieł Tablce zoó Pzygotoał: Mateusz Szczygeł DKATORFIASOWY.COM.PL . Oczekaa stoa zotu - adoodobeństo zaśca daego zdazea ożla do zealzoaa stoa zotu. Waaca aaca stoy zotu oczekaa stoa zotu [ ] 3. Odchylee stadadoe

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ŁUKÓW.

1. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ŁUKÓW. Olga Kopacz, Aam Łoygowski, Kzysztof Tymbe, ichał Płotkowiak, Wojciech Pawłowski Konsultacje naukowe: pof. hab. Jezy Rakowski Poznań /. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ŁUKÓW.. Łuk jenopzegubowy kołowy. Dla łuku jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NSTRKJA DO ĆWZENA Temat: Rezonans w obwodach elektycznych el ćwiczenia elem ćwiczenia jest doświadczalne spawdzenie podstawowych właściwości szeegowych i ównoległych ezonansowych obwodów elektycznych.

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

145 USTAWA BUDZETOWA NA ROK 1951 z dnia 23 marca 1951 r.

145 USTAWA BUDZETOWA NA ROK 1951 z dnia 23 marca 1951 r. 'Dzlelmk Ustaw Nr 18 162 Poz 143'144 14 ' ' ' : ' : j ' _ { l nych Mnster Fnans

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje na stopy procentowe

Regulamin Opcje na stopy procentowe Regulamin Opcje na stopy procentowe Warszawa, Listopa 2013 mank.pl Spis treści: Rozział I Postanowienia ogólne...3 Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...4 Rozział III Zasay

Bardziej szczegółowo

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA ZDYSONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W meodach dochodowych podsawową wielkością, kóa okeśla waość pzedsiębioswa są dochody jakie mogą być geneowane z powadzenia działalności gospodaczej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego Dobó zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometycznego Wstępnym zadaniem pzy budowie modelu ekonometycznego jest okeślenie zmiennych objaśniających. Kyteium wybou powinna być meytoyczna znajomość

Bardziej szczegółowo

Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych

Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych Bank Kryt 40 (2), 2009, 97 120 www.bankkryt.nb.l www.bankanrt.nb.l Przływy kskluzywn a mtoy wyny akj whoząyh w skła aktów kontrolnyh nkontrolnyh Pawł Mlarz* asłany: 28 srna 2008 r. Zaaktowany: 20 styzna

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Czyiki wpływające a zmiaę watości pieiądza w czasie:. Spadek siły abywczej. 2. Możliwość iwestowaia. 3. Występowaie yzyka. 4. Pefeowaie bieżącej kosumpcji pzez człowieka. Watość

Bardziej szczegółowo

Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników

Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników Instytut Technk Ceplnej Poltechnk Śląskej Analza temodynamczna ożebowanego wymennka cepła z neównomenym dopływem czynnków mg nż. Robet Pątek pomoto: pof. Jan Składzeń Plan pezentacj Wstęp Cel, teza zakes

Bardziej szczegółowo

Analiza przestrzenna zmian struktury na rynku pracy absolwentów

Analiza przestrzenna zmian struktury na rynku pracy absolwentów Domnka Polko 1, Unesytet Ekonomczny Katocach Analza pzestzenna zman stuktuy na ynku pacy absolentó 1 gospodace egonalnej. Wpoadzene Zmany elacj pomędzy kształtoanem podaży popytu na pacę można poązać z

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN GĘSTOŚCI CIEKŁYCH MIESZANIN W FUNKCJI STĘŻENIA I TEMPERATURY PRZY UŻYCIU DENSYMETRU MAGNETYCZNEGO

BADANIE ZMIAN GĘSTOŚCI CIEKŁYCH MIESZANIN W FUNKCJI STĘŻENIA I TEMPERATURY PRZY UŻYCIU DENSYMETRU MAGNETYCZNEGO BADANI ZMIAN GĘSTOŚCI CIKŁYCH MISZANIN W FUNKCJI STĘŻNIA I TMPRATURY PRZY UŻYCIU DNSYMTRU MAGNTYCZNGO Oekun ćwczena: Dr Knga Kustrzea Utworzene meszanny skłaającej sę z wóch rozuszczalnków owouje, ż jego

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 Zarządzene Nr 3831/2013 Prezydenta Masta Płocka z dna 25 lstopada 2013 w sprawe ustalena szczegółowych zasad kryterów oblczana wynków egzamnów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średnej tych wynków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Charakterystyka i klasyfikacja instrumentów finansowych. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

Spis treści. Rozdział 1 Charakterystyka i klasyfikacja instrumentów finansowych. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa Spis teści Wstęp.......................................... 7 Rozdział 1 Chaakteystyka i klasyfikacja instumentów finansowych. Ryzyko w działalności pzedsiębiostwa 1.1. Istota instumentów finansowych........................

Bardziej szczegółowo

Kinematyka odwrotna:

Kinematyka odwrotna: Kinematka owotna: ozwiązanie zaania kinematki owotnej owaza ię o wznazenia maiez zekztałenia H otai H E Wznazenie tej maiez olega na znalezieni jenego bąź wztkih ozwiązań ównania: T T n n q... q gzie q...

Bardziej szczegółowo

24-01-0124-01-01 G:\AA_Wyklad 2000\FIN\DOC\Geom20.doc. Drgania i fale III rok Fizyki BC

24-01-0124-01-01 G:\AA_Wyklad 2000\FIN\DOC\Geom20.doc. Drgania i fale III rok Fizyki BC 4-0-04-0-0 G:\AA_Wyklad 000\FIN\DOC\Geom0.doc Dgaa ale III ok Fzyk BC OPTYKA GEOMETRYCZNA. W ośodku jedoodym śwatło ozcodz sę ostolowo.. Pzecające sę omee śwetle e zabuzają sę awzajem. 3. Pawo odbca śwatła.

Bardziej szczegółowo

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym Załązn nr 3 Do zzegółowyh Zasad rowadzena Rozlzeń Transa rzez KDW_CC Zasady wyznazana mnmalne wartoś środów oberanyh rzez uzestnów od osób zleaąyh zaware transa na rynu termnowym 1. Metodologa wyznazana

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

Wykład 15 Elektrostatyka

Wykład 15 Elektrostatyka Wykład 5 Elektostatyka Obecne wadome są cztey fundamentalne oddzaływana: slne, elektomagnetyczne, słabe gawtacyjne. Slne słabe oddzaływana odgywają decydującą ole w budowe jąde atomowych cząstek elementanych.

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE fffrtnrą y?rrąrfmp#«m»ał) łfnotar/a prmat^ «karhnfa pnunałn, kerownka jednostk organzacyjnej powatu, oeoby zarządzającej członka organu aaraądzającegopowatową osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA TYCHY

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA TYCHY PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA TYCHY Zapraszam na Sesję Rady Masta Tychy, która odbędze sę dna 28 kwetna 2011 roku o odz. 13 00 w sal numer 102 Urzędu Masta Tychy przy al. Nepodlełośc 49. Porządek dzenny posedzena:

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

4πε0ε w. q dl. a) V m 2

4πε0ε w. q dl. a) V m 2 Rozwiązania są moje, Batka i jeszcze te któe znaazłem w A. Niestety nie mogę zagwaantować, że są popawne :( Jeżei twoje opowiezi óżnią się o tych, to napisz o mnie (najepiej z wyjaśnienie ską bieze się

Bardziej szczegółowo

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu'

Modele powszechnych przesiewowych noworodków. wad słuchu' Audiofonologia Tom X 1997 Henyk Skażyński Małgozata Muelle-Malesińska Kzysztof Kochanek Andzej Sendeski Joanna Ratyńska nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu Waszawa Modele powszechnych pzesiewowych nowoodków

Bardziej szczegółowo

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii.

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii. Wykład: paca siły, pojęcie enegii potencjalnej. Zasada zachowania enegii. Uwaga: Obazki w tym steszczeniu znajdują się stonie www: http://www.whfeeman.com/tiple/content /instucto/inde.htm Pytanie: Co to

Bardziej szczegółowo

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO 11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO Ruchem dgającym nazywamy uch, któy powtaza się peiodycznie w takcie jego twania w czasie i zachodzi wokół położenia ównowagi. Zespół obiektów fizycznych zapewniający wytwozenie

Bardziej szczegółowo

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Fzyka, technologa oaz modelowane wzostu kyształów Stansław Kukowsk Mchał Leszczyńsk Instytut Wysokch Cśneń PAN 0-4 Waszawa, ul Sokołowska 9/37 tel: 88 80 44 e-mal: stach@unpess.waw.pl, mke@unpess.waw.pl

Bardziej szczegółowo

3. Siła bezwładności występująca podczas ruchu ciała w układzie obracającym się siła Coriolisa

3. Siła bezwładności występująca podczas ruchu ciała w układzie obracającym się siła Coriolisa 3. Sła bezwładnośc występująca podczas uchu cała w układze obacającym sę sła Coolsa ω ω ω v a co wdz obsewato w układze necjalnym co wdz obsewato w układze nenecjalnym tajemncze pzyspeszene: to właśne

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble www.obet.zajkowsk.ucs.lubl.pl obet.zajkowsk@ucs.lubl.pl Gaść foacj [] osultacje: czwatek :00-4:0 pok. 707 Pzeoszee osoba za osobę

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R.

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Od dna 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpeczeń Społecznych dokonuje podwyższena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Laboatoum Metod tatystyczych ĆWICZENIE WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Oacowała: Katazya tąo Weyfkaca hotez Hoteza statystycza to dowole zyuszczee dotyczące ozkładu oulac. Wyóżamy hotezy: aametycze

Bardziej szczegółowo

Rozważymy nieskończony strumień płatności i obliczymy jego wartość teraźniejszą.

Rozważymy nieskończony strumień płatności i obliczymy jego wartość teraźniejszą. Renty wieczyste Rozważyy nieskończony stuień płatności i obliczyy jego watość teaźniejszą Najpiew ozważy entę wieczystą polegającą na wypłacie jp co ok Jeśli piewsza płatność jest w chwili, to ówiy o encie

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 845/17 z dnia 6 października 2017 r.

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 845/17 z dnia 6 października 2017 r. SU1A/00025945/3 Srzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze srzedażą ułamkowej części gruntu Nr księgi j Przeznaczenie nieruchomości i sosób jej oddania w użytkowanie Termin nieruchomości użytkowania go rzysługuje

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej analiza taksonomiczna Transport Infrastructure in UE countries taxonomic analysis

Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej analiza taksonomiczna Transport Infrastructure in UE countries taxonomic analysis Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Un Europejskej analza taksonomczna Transport Infrastructure n UE countres taxonomc analyss Danuta Tarka Poltechnka Bałostocka, Wyzał Zarzązana, Katera Informatyk

Bardziej szczegółowo