ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r."

Transkrypt

1 Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na sena w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach a ostawe at. ust. 2 ustawy z na 30 kwetna o ostęowanu w sawach otyczących omocy ublcznej (Dz. U. 23 oz. 29 zaząza sę co nastęuje:. Rozozązene okeśla szczegółowy sosób zelczana watośc omocy ublcznej zwanej alej "omocą" uzelanej w óżnych fomach na ówną jej watość otacj wyażoną w ekwwalence otacj butto lub w ekwwalence otacj netto. 2. Ilekoć w ozozązenu jest mowa o: EDB (ekwwalent otacj butto - należy zez to ozumeć kwotę omocy któą otzymałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc gyby uzyskał omoc w fome otacj bez uwzglęnena ooatkowana oatkem ochoowym wyażoną z okłanoścą wóch mejsc o zecnku; 2 ED (ekwwalent otacj netto - należy zez to ozumeć kwotę omocy któą otzymałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc gyby uzyskał omoc w fome otacj uwzglęnającą ooatkowane oatkem ochoowym wyażoną z okłanoścą wóch mejsc o zecnku; 2a stoe bazowej należy zez to ozumeć stoę oocentowana okesowo ustalaną zez Komsję Euoejską na ostawe obektywnych kyteów ublkowaną w Dzennku Uzęowym Un Euoejskej; 3 stoe efeencyjnej - należy zez to ozumeć stosowaną zastęczo o stoy ynkowej stoę oocentowana ówną sume stoy bazowej oowenej maży ustalonej zez Komsję Euoejską ; 3a stoe yskontowej należy zez to ozumeć stoę oocentowana ówną stoe bazowej owyższonej o unkt ocentowy; 4 yskontowanu - należy zez to ozumeć uwzglęnane zmany watośc enąza w czase olegające na omnożenu zyszłych łatnośc zez czynnk yskontujący; 5 czynnku yskontującym - należy zez to ozumeć czynnk ówny ( n okeślający że beżąca watość łatnośc wynos PV F n ( gze oszczególne symbole oznaczają: Maże te są okeślone w komunkace Komsj w sawe zmany metoy ustalana stó efeencyjnych yskontowych (Dz. Uz. UE C 4 z st. 6.

2 PV - watość beżącą łatnośc F - watość łatnośc okonywanej w okese la któego okonuje sę yskontowana - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym obowązującą w nu uzelena omocy n - nume okesu la któego okonuje sę yskontowana; 6 (uchylony; 7 stawce oatkowej - należy zez to ozumeć okeśloną na ostawe oębnych zesów najwyższą możlwą stawkę oatku ochoowego ooweno o osób fzycznych owazących załalność gosoaczą osób awnych albo zyczałtowanego oatku ochoowego o nektóych zychoów wyażoną wzoem: stawka oatku w ocentach t ; 00 % 8 okese łatnośc - należy zez to ozumeć okes łatnośc wyażony w nach mesącach kwatałach ółoczach lub latach stosowany ooweno o zastnałej sytuacj w oowench wzoach o któych mowa w 4 z wyłączenem kt 3-8; w zyaku gy okes łatnośc jest nny nż ok należy ozlczyć oowene stoy ( na kótsze okesy tak la: - n wyażanego w nach: stoa * lczba _ n - n wyażanego w mesącach: stoa * 2 - n wyażanego w kwatałach: stoa * 4 - n wyażanego w ółoczach: stoa * 2 ; 9 małych śench zesębocach należy zez to ozumeć małych śench zesęboców weług kyteów okeślonych w załącznku I o ozozązena Komsj (WE n 800/2008 z na 6 sena uznającego nektóe ozaje omocy za zgone ze wsólnym ynkem w zastosowanu at aktatu (ogólne ozozązene w sawe wyłączeń blokowych (Dz. Uz. UE L 24 z st Watość omocy ublcznej w zelczenu na ówną jej watość otacj jest ówna EDB lub ED ustalonemu w sosób okeślony w 4-9 chyba że co nnego wynka ze szczególnych okolcznośc w jakch jest okonywane zysozene w szczególnośc gy część zysozena jest okonywana na waunkach ynkowych. 4. EDB z zastzeżenem 5 ustala sę nastęująco: la otacj - jest ówny kwoce otacj; 2 la ulg oatkowej - jest ówny: a w zyaku obnżena wysokośc oatku a w szczególnośc: zwolnena z oatku olczena obnżk albo zmnejszena oatku - óżncy męzy kwotą oatku należnego bez uwzglęnena ulg a kwotą oatku o jej uwzglęnenu b w zyaku obnżena ostawy ooatkowana a w szczególnośc zwolnena ochou w oatku ochoowym - óżncy męzy kwotą oatku należnego bez uwzglęnena obnżena ostawy ooatkowana a kwotą oatku o jej obnżenu; 3 la okatalzowana benefcjenta omocy lub omotu ubegającego sę o omoc zez nabywane lub obejmowane akcj (uzałów: a w zyaku gy obejmowane akcje są notowane na ynku egulowanym lub w altenatywnym systeme obotu - jest ówny óżncy męzy watoścą wnesonego wkłau enężnego lub neenężnego a watoścą ynkową objętych akcj

3 b w zyaku gy są obejmowane uzały lub akcje nenotowane na ynku aeów watoścowych a o oblczena watośc ynkowej akcj lub uzałów stosuje sę metoę ksęgową sosób oblczana jest nastęujący: D E EDB D n n n gze oszczególne symbole oznaczają: D - welkość wkłau enężnego lub wkłau neenężnego E - welkość katału własnego n - lczbę akcj lub uzałów ze okatalzowanem n - lczbę akcj lub uzałów obejmowanych w wynku okatalzowana c w zyaku gy benefcjentem omocy lub omotem ubegającym sę o omoc jest zesęboca znajujący sę w tunej sytuacj ekonomcznej weług kyteów okeślonych zez Komsję Euoejską 2 - jest ówny nomnalnej watośc wkłau enężnego lub wkłau neenężnego; 4 la zwolnena o włat z zysku w zesębostwe aństwowym jenoosobowej sółce Skabu Państwa lub sółce w któej wszystke akcje (uzały są własnoścą Skabu Państwa z wyjątkem akcj (uzałów neołatne uostęnonych acownkom na zasaach okeślonych w oębnych zesach - jest ówny watośc właty z zysku objętej tym zwolnenem; 5 la ożyczk lub keytu efeencyjnego - jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą osetek o analogcznej ożyczk lub keytu uzelanego na waunkach ynkowych a zyskontowaną watoścą osetek łaconych o ożyczk lub keytu efeencyjnego; gy ustalene ynkowej stoy ocentowej naotyka znaczne tunośc watość osetek oowaająca waunkom ynkowym la ożyczk lub keytu ustala sę zy zastosowanu stoy efeencyjnej wówczas w zyaku ożyczek lub keytów wymenonych w lt. a-g sosób oblczana jest nastęujący: a la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty katałowej: EDB S ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - kolejny okes łatnośc b la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty katałowej z kaencją słaty katału: EDB S( ( S ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym 2 Kytea te są okeślone w kt 9- Wytycznych wsólnotowych otyczących omocy aństwa w celu atowana estuktuyzacj zagożonych zesębostw (Dz. Uz. UE C 244 z st. 2.

4 - - lczbę okesów kaencj kolejny okes łatnośc c la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty katałowej z kaencją słaty katału osetek: EDB ( ( ( S S( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów kaencj - kolejny okes łatnośc la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty: EDB ( ( ( ( S S ( ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - kolejny okes łatnośc e la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty z kaencją słaty katału: EDB S S ( ( ( ( S ( ( S ( ( ( ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów kaencj - kolejny okes łatnośc f la keytu lub ożyczk słacanych w systeme ównej aty z kaencją słaty katału osetek:

5 EDB S( S( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc kaencj - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów kaencj - kolejny okes łatnośc g la keytu yskontowego lub ożyczk yskontowej: EDB S ( ( gze oszczególne symbole oznaczają: S - kwotę keytu lub ożyczk - lczbę okesów łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - efeencyjną stoę ocentową keytu lub ożyczk wyażoną w ułamku zesętnym; 6 la umozena ożyczk lub keytu efeencyjnego jest ówny kwoce umozena; 7 la ołaty o oocentowana keytu - jest ówny: a w zyaku ołaty jenoazowej - kwoce ołaty b w zyaku gy ołaty są ozłożone w czase - zyskontowanej kwoce ołaty jest wyażony wzoem: EDB F ( gze oszczególne symbole oznaczają: - lczbę okesów w któych są zekazywane ołaty o oocentowana F - wysokość ołaty w anym okese - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym - kolejny okes ołaty; 8 la oęczena gwaancj nywualnych: a gy możlwe jest ustalene watośc ynkowej ołaty owzyjnej za uzelene analogcznego oęczena lub gwaancj jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą ynkowej ołaty owzyjnej za uzelene analogcznego oęczena lub gwaancj a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj b gy ne jest możlwe ustalene watośc ynkowej ołaty owzyjnej za uzelena analogcznego oęczena lub gwaancj jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą osetek o ożyczk keytu lub nnego zobowązana uzyskanego na waunkach ynkowych bez oęczena lub gwaancj a zyskontowaną watoścą osetek o ożyczk keytu lub nnego zobowązana

6 uzyskanego zęk uzelenu oęczena lub gwaancj omnejszoną o watość ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj; gy ustalene ynkowej stoy ocentowej naotyka znaczne tunośc watość osetek oowaającą waunkom ynkowym ustala sę zy zastosowanu stoy efeencyjnej c w zyaku gwaancj oęczeń uzelanych małym śenm zesębocom może być oblczony jako óżnca męzy zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej oblczonej zy zastosowanu bezecznej stawk ocznej ustalonej zez Komsję Euoejską 3 właścwej la klasy atngu zesębocy a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj; 9 la oęczena gwaancj uzelanych w amach ogamu omocowego o le w anym ogame omocowym ne okeślono naczej: a jest ówny óżncy męzy zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej oblczonej zy zastosowanu stawk zaewnającej okyce nomalnego yzyka zwązanego z oęczenem gwaancją jak ówneż kosztów amnstacyjnych ogamu oaz zwotu z katału któa zostałaby okeślona w ównoważnym ogame nestanowącym ogamu omocowego weług kyteów okeślonych zez Komsję Euoejską 4 a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj b w zyaku małych śench zesęboców może być oblczony jako óżnca męzy zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej oblczonej zy zastosowanu bezecznej stawk ocznej ustalonej zez Komsję Euoejską 3 właścwej la klasy atngu zesębocy a zyskontowaną watoścą ołaty owzyjnej załaconej za uzelene oęczena lub gwaancj; 0 la ostąena o ochozena wezytelnośc - jest ówny watośc wezytelnośc; la zanechana obou oatku - jest ówny neobanej kwoce oatku; 2 la umozena w całośc lub w częśc zaległośc oatkowych osetek za zwłokę ołaty olongacyjnej zaległośc z tytułu nnego śwaczena enężnego nnych śwaczeń enężnych - jest ówny kwoce umozena; 3 la ozłożena na aty załaty oatku lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne ze uływem temnu jego łatnośc - jest wyażony wzoem: G K EDB o L gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę aty oatku lub nnego śwaczena łatnego w anym okese L - lczbę n o na nastęnego o uływe temnu łatnośc oatku lub nnego śwaczena o momentu łatnośc anej aty - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa (Dz. U. z oz. 60 z óźn. zm. 5 nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0 G - lczbę at - oznaczene kolejnej aty; 3 Bezeczna stawka oczna jest okeślana w kt 3.3 obweszczena Komsj w sawe zastosowana at aktatu WE o omocy aństwa w fome gwaancj (Dz. Uz. UE C 55 z st. 0 z óźn. zm.. 4 Kytea te są okeślone w kt 3.4 obweszczena Komsj w sawe zastosowana at aktatu WE o omocy aństwa w fome gwaancj (Dz. Uz. UE C 55 z st. 0 z óźn. zm.. 5 Zmany tekstu jenoltego wymenonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z oz oz oz. 99 z oz oz oz oz oz. 635 z oz oz oz oz. 67 z oz oz oz oz oaz z oz oz oz. 466.

7 4 la ozłożena na aty załaty osetek okeślonych w ecyzj o któej mowa w at. 53a ustawy z na 29 sena 997. Oynacja oatkowa lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne gy ne jest okeślony temn jego łatnośc - jest wyażony wzoem: G K EDB o L gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę aty śwaczena łatnego w anym okese L - lczbę n o aty uzelena omocy o momentu łatnośc anej aty - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0 G - lczbę at - oznaczene kolejnej aty; 5 la ooczena temnu łatnośc oatku lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne ze uływem temnu jego łatnośc - jest wyażony wzoem: KL EDB o gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę ooczonego oatku lub nnego śwaczena L - lczbę n ooczena o na nastęnego o uływe temnu łatnośc oatku lub nnego śwaczena o momentu łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0; 6 la ooczena temnu łatnośc osetek okeślonych w ecyzj o któej mowa w at. 53a ustawy z na 29 sena 997. Oynacja oatkowa lub nnego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne gy ne jest okeślony temn jego łatnośc - jest wyażony wzoem: KL EDB o gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę ooczonego śwaczena L - lczbę n o aty uzelena omocy o momentu łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym o - stoę nalczana ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa nną stoę oocentowana nalczaną w nu uzelena omocy wyażoną w ułamku zesętnym; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej stoy oocentowana o = 0; 7 la ozłożena na aty załaty zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne waz z osetkam za zwłokę - jest wyażony wzoem:

8 G K L EDB P gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę aty zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena waz z osetkam za zwłokę łatnego w anym okese L - la zaległośc oatkowej lczbę n o na nastęnego o nu złożena wnosku o momentu łatnośc anej aty a la nnego zaległego śwaczena enężnego lczbę n o na w któym zazestano nalczana osetek za zwłokę o momentu łatnośc anej aty - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym P - kwotę ołaty olongacyjnej nalczonej o anej aty a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa kwotę nnej ołaty (osetek nalczonej o anej aty; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej ołaty (osetek P = 0 G - lczbę at - oznaczene kolejnej aty; 8 la ooczena załaty zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena enężnego stanowącego śok ublczne waz z osetkam za zwłokę - jest wyażony wzoem: KL EDB P gze oszczególne symbole oznaczają: K - kwotę zaległośc oatkowej lub nnego zaległego śwaczena waz z osetkam za zwłokę L - la zaległośc oatkowej lczbę n o na nastęnego o nu złożena wnosku o momentu łatnośc a la nnego zaległego śwaczena enężnego lczbę n o na w któym zazestano nalczana osetek za zwłokę o momentu łatnośc - stoę efeencyjną wyażoną w ułamku zesętnym P - kwotę nalczonej ołaty olongacyjnej a w zyaku nestosowana zesów ustawy z na 29 sena Oynacja oatkowa kwotę nnej nalczonej ołaty (osetek; w aze nenalczana ołaty olongacyjnej lub nnej ołaty (osetek P = 0; 9 la zbyca mena bęącego własnoścą Skabu Państwa lub jenostek samoząu teytoalnego na waunkach kozystnejszych o ofeowanych na ynku - jest wyażony wzoem: EDB = MV P gze oszczególne symbole oznaczają: MV - watość ynkową P - załaconą cenę; 20 la oana o kozystana mena bęącego własnoścą Skabu Państwa lub jenostek samoząu teytoalnego na waunkach kozystnejszych o ofeowanych na ynku - jest wyażony wzoem: EDB ( O O M ( gze oszczególne symbole oznaczają: M - okes kozystana z mena O - ołatność za kozystane weług cen ynkowych O - ołatność onesoną za kozystane - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym

9 - kolejny okes łatnośc; 2 la zyseszonej amotyzacj - jest wyażony wzoem: EDB APt A t R gze oszczególne symbole oznaczają: AP - łączną watość osów amotyzacyjnych stanowących omoc ublczną ustalanych la celów oatkowych zównanych z nm nnych zwolneń olczeń obnżek lub zmnejszeń ochou zewywanych o okonana w anym oku A - watość nestanowącego omocy osu amotyzacyjnego jakego okonałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc w anym okese - kolejny okes amotyzacj - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la metoy amotyzacj stanowącej omoc ublczną t - stawkę oatkową R - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la amotyzacj nestanowącej omocy ublcznej; 22 la jenoazowego osu amotyzacyjnego: a stanowącego ełną watość śoka twałego jest wyażony wzoem: EDB APt R A t gze oszczególne symbole oznaczają: AP - watość jenoazowego osu amotyzacyjnego stanowącego omoc ublczną ustalaną la celów oatkowych A - watość nestanowącego omocy osu amotyzacyjnego jakego okonałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc w anym okese - kolejny okes amotyzacj t - stawkę oatkową - stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym R - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la amotyzacj nestanowącej omocy ublcznej; b stanowącego część watośc śoka twałego jest wyażony wzoem: EDB APt z A t R A t gze oszczególne symbole oznaczają: AP - watość jenoazowego osu amotyzacyjnego stanowącego omoc ublczną ustalaną la celów oatkowych A - watość osu amotyzacyjnego ustaloną o olczenu jenoazowego osu ustalaną la celów oatkowych w anym okese A - watość nestanowącego omocy osu amotyzacyjnego jakego okonałby benefcjent omocy lub omot ubegający sę o omoc w anym okese - kolejny okes amotyzacj

10 - z - t - - R - lczbę okesów amotyzowana anego śoka la metoy amotyzacj stanowącej omoc ublczną okes w któym okonywany jest os amotyzacyjny w ugm oku amotyzacj stanowącej omoc ublczną stawkę oatkową stoę yskontową wyażoną w ułamku zesętnym lczbę okesów amotyzowana anego śoka la amotyzacj nestanowącej omocy ublcznej. 5.. W zyaku gy omoc jest ozłożona w czase w szczególnośc gy omoc jest uzelana w fome ożyczk lub keytu efeencyjnego a także otacj zekazywanej w tanszach zy oblczanu EDB uwzglęna sę zyskontowaną kwotę tej omocy. 2. Pomocy uzelanej w fomach o któych mowa w 4 kt 3-8 ne yskontuje sę. 3. Pomoc uzelana w walutach obcych olega zelczenu na złote weług śenego kusu ogłoszonego zez aoowy Bank Polsk na zeń uzelena omocy a w zyaku omocy uzelanej na ostawe ecyzj - na zeń sozązena ecyzj. 6. Pzesy ozozązena stosuje sę ooweno o ustalana EDB la fom omocy nnych nż okeślone w W zyaku uzelena omocy w fome ulg w słace w oatku ochoowym o osób fzycznych benefcjentow omocy lub omotow ubegającemu sę o omoc uzyskującemu ochó (zychó z załalnośc gosoaczej oaz z nnych źóeł należy okeślć ocentowy uzał ochou (zychou z owazonej załalnośc gosoaczej z wyłączenem ochou zwolnonego w łącznej kwoce ochou (zychou uzyskanego w oku któego otyczy ulga w słace oatku. Watość omocy okeśla sę jako loczyn tego uzału łącznej watośc uzelonej ulg. 2. W zyaku uzelena omocy w fome ulg w słace w oatku ochoowym o osób fzycznych małżonkom ozlczającym sę wsólne z któych jeen owaz załalność gosoaczą lub oboje owazą ozelne załalność gosoaczą należy okeślć ocentowy uzał ochou (zychou uzyskanego zez każego z małżonków z owazonej załalnośc gosoaczej w łącznej kwoce ochou (zychou w oku któego otyczy ulga w słace oatku. Watość omocy la każego z małżonków okeśla sę jako loczyn tego uzału łącznej watośc omocy. 3. W zyaku uzelana omocy gy zachozą okolcznośc wymenone w ust. 2 łączne w ewszej kolejnośc uwzglęna sę ozzelone kwoty ulg zyaającej na każego z małżonków a nastęne wylcza sę jej watość zyaającą na owazoną załalność gosoaczą. 4. W zyaku uzelena omocy małżonkom owazącym wsólne załalność gosoaczą ustala sę watość omocy zyaającą każemu z małżonków. W aze wątlwośc omnemywa sę że watość omocy uzelona oszczególnym małżonkom jest ówna. 5. (uchylony. 7a.. Pzy ustalanu watośc omocy uzelonej sółce cywlnej jawnej atneskej komanytowej albo komanytowo-akcyjnej należy uwzglęnć sumę watośc omocy uzelonej: tej sółce; 2 omotom bęącym ooweno wsólnkem sółk cywlnej jawnej atneskej komlementauszem sółk komanytowej albo komanytowo-akcyjnej nebęącym akcjonauszem w zakese w jakm omoc ta została uzelona w zwązku z owazenem załalnośc gosoaczej zez tę sółkę. 2. W celu ustalena welkośc omocy o któej mowa w ust. kt 2 w zakese ulg w słace w oatku ochoowym należy okeślć ocentowy uzał ochou (zychou z owazonej załalnośc gosoaczej z wyłączenem ochou zwolnonego w sółce o któej mowa w ust. w łącznej kwoce ochou (zychou uzyskanego w oku któego otyczy ulga w słace oatku. Watość omocy okeśla sę jako loczyn tego uzału łącznej watośc uzelonej ulg. 3. Pzy ustalanu watośc omocy e mnms uzelonej osobe fzycznej owazącej ównocześne załalność gosoaczą nną nż w zakese sółk cywlnej jawnej atneskej komanytowej albo komanytowo-akcyjnej ne uwzglęna sę watośc omocy otzymanej zez tę osobę z tytułu owazonej załalnośc w takej sółce.

11 8. (uchylony. 9.. ED jest wyażony wzoem: ED = EDB * ( t. 2. W zyaku gy oębne zesy stanową że ane zysozene fnansowe ne olega ooatkowanu oatkem ochoowym obowązującym oatnka ED jest ówny EDB. 3. Dla omocy uzelanej w fomach o któych mowa w 4 kt oaz 22 zyjmuje sę że ED jest ówny EDB. 0. ac moc ozozązene Ray Mnstów z na 5 aźzenka w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach (Dz. U. 86 oz Rozozązene wchoz w życe o uływe 4 n o na ogłoszena.

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/261/1212 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 maja 2012 r. Oświadcze o wielkości pomocy publicznej beneficjenta ubiegającego się o pomoc de minimis Informacje

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo