Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu"

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu... 8 Tabela 2 Wskaźniki produktu... 8 Tabela 3 Ludność w Ustroniu wg miejsca zameldowania i płci... 9 Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Ustroniu Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami Tabela 7 Koszty realizacji projektu

4 Tabela 8 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 9 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 10 Koszty operacyjne Tabela 11 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 12 Dofinansowanie projektu Tabela 13 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 14 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 15 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Ustroń na mapie województwa Śląskiego... 6 Rysunek 2 Ustroń obszar miasta i gminy, zakres lokalizacji projektu

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa pijalni wód w dzielnicy zawodzie w ustroniu Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Projekt przewiduje budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu dla uzyskania samowystarczalności energetycznej. Zakres projektu obejmuje: 1. Opracowanie koncepcji budowy rozproszonej prosumenckiej instalacji elektryczno-energetycznej - instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w szczególności: dokonanie wizji lokalnej obiektu oraz zebranie informacji na temat obecnego zużycia energii elektrycznej i cieplnej dla obiektu, identyfikacja źródła zasilania obiektu, zbadanie możliwości przyłączenia projektowanej instalacji prosumenckiej do istniejącego systemu sieci dystrybucyjnej lokalnego dostawcy energii elektrycznej. 2. Opracowanie audytów elektryczno-energetycznych analizę stanu istniejącego instalacji elektrycznej oraz grzewczej budynku, dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu fotowoltaicznego do istniejącego zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem warunków montażowych. W opracowaniu będzie uwzględniona symulacja 3 różnych wielkości systemów w oparciu o oprogramowanie typu PVSOL lub równoważne, dobór optymalnego pod względem finansowo uzyskowym systemu grzewczych kolektorów słonecznych do istniejącego zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem warunków montażowych. W opracowaniu zostanie uwzględniona symulacja dla 3 różnych wielkości systemów w oparciu o oprogramowanie typu GETSOLAR lub równoważne, oszacowanie kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz efektów finansowo ekologicznych w/w instalacji. 3. W oparciu o wybór optymalnych rozwiązań dla poszczególnych budynków sporządzenie wniosków o wydanie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. 4.Ustalenie procedury postępowania względem Prawa Budowlanego dla planowanych audytem inwestycji. 5. Sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wybranego wariantu 5

6 6. Oszacowanie kosztów inwestycyjnych Celem projektu jest przebudowa pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu planuje się budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy pijalni wód dla uzyskania samowystarczalności energetycznej. Projekt będzie przeciwdziałał niekorzystnym zmianom klimatu oraz sprzyjał poprawie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych Lokalizacja projektu Ustroń miasto i gmina w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Rysunek 1 Ustroń na mapie województwa Śląskiego Źródło: Rysunek 2 Ustroń obszar miasta i gminy, zakres lokalizacji projektu Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 6

7 W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL , w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.1 wyznaczono jeden cel szczegółowy: przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych. Cel szczegółowy projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.1 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych. Uzasadnieniem do podjęcia takiego działania jest konieczność eliminacji lub ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii a także poprawie efektywności produkcji energii. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszący się do przedmiotowego projektu jako: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach tego przykładowego rodzaju projektów przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także budowa/modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci dystrybucyjnej. W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.1 wspierane będą działania, polegające na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu będącym konsekwencją m.in. zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza. W celu eliminacji tych niekorzystnych zmian planowane jest wsparcie w/w. działań, których realizacja przyczyni się również do poprawy konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez: zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zmniejszenie zapotrzebowania energię oraz dywersyfikację źródeł energii w kierunku energii odnawialnej. Podstawą do zaprogramowania interwencji w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.1 w ramach RPO WSL jest naturalny potencjał przyrodniczy istniejący w regionie (lokalne potencjały, takie jak: energia słoneczna, wodna, wiatrowa, biomasa, geotermia). Dodatkowo, w zakresie kryteriów formalnych, wskazuje się stan gotowości projektu do realizacji. Wskaźniki Planowanym rezultatem wsparcia budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych będzie wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem. 7

8 Ponadto, biorąc pod uwagę zidentyfikowane w diagnozie wojewódzkiej (jak wskazuje aktualne RPO WSL na lata ): zanieczyszczenie powietrza (wynikające m.in. z tzw. niskiej emisji) oraz niewielki udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł w stosunku do energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych, istotnymi rezultatami będą również: czystsze powietrze (w wyniku ograniczenia emisji m.in. dwutlenku węgla i pyłu do atmosfery ze spalania m.in. węgla kamiennego w indywidualnych i przemysłowych piecach/kotłach na paliwa stałe) oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych ww. procesu spalania. Wsparcie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł przyczyni się również do efektywnego wykorzystywania regionalnych zasobów. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania przewiduje się budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu dla uzyskania samowystarczalności energetycznej. Beneficjent założył następujące wskaźniki przedmiotowego projektu (źródło - ankieta przekazana przez Beneficjenta): Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 800 MW, Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. 1. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL (wersja 5.1) oraz wskazane przez Beneficjenta dane w tym zakresie (źródło ankieta przekazana przez Beneficjenta): Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru 1. Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji [%] energii elektrycznej ogółem Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Tabela 2 Wskaźniki produktu L.p Wskaźnik Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Jednostka pomiaru [szt.] [szt.] Źródło danych Dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny) Źródło danych Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo odbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo odbiorcze Wartość bazowa Brak danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2018) Brak danych Wartość docelowa (2018) 0 Nie dotyczy 0 1 Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) oraz URPO WSL na lata (wersja 2.0) Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie 8

9 sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Ustroń miasto i gmina w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Uzdrowisko (jedno z dwóch w województwie), ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim. Miejscowość położona jest na północnych stokach Beskidu Śląskiego, u wylotu doliny Wisły. Różnica wzniesień wynosi ponad 500 metrów pomiędzy centrum miasta w dolinie Wisły a Czantorią Wielką i Równicą. Sąsiednie gminy: Brenna, Goleszów, Skoczów, Wisła. Gmina sąsiaduje z Czechami. Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny. Znajduje się w nim wiele sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia, świadczące szeroki zakres zabiegów. Uzdrowisko oferuje rehabilitację i leczenie chorób układu ruchu, krążenia, dróg oddechowych i obwodowego układu nerwowego. Znajduje się w nim rozbudowana baza zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych. W Ustroniu działają 3 większe ośrodki narciarskie, każdy dysponujący przynajmniej jednym wyciągiem krzesełkowym. Są to ośrodki o nazwach: Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu, Kolej Linowa Palenica w Ustroniu, Ośrodek Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu. W Ustroniu, jako ośrodku uzdrowiskowo-wypoczynkowym znajdują się liczne szlaki turystyczne stanowiące bazę wypadową dla turystyki pieszej i rowerowej. Tabela 3 Ludność w Ustroniu wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Ustroń liczył mieszkańców, natomiast jego powierzchnia wynosi 59 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 271 os./km² i od kilku lat w związku z systematycznym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem migracji na 1000 osób (2013 r. 2,1 a w 2009 r. 4,3) ta gęstość wzrasta (w 2009 r. było 261 os./km²). 9

10 Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Ustroniu Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 58,9 59,7 60,5 62,2 64,0 osoba 118,3 120,1 128,3 134,2 139,0 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 31,9 32,6 34,0 35,6 37,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS W strukturze ludności Ustronia w 2013 r. 61,0% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 16,3% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2013 r. był ujemny wyniósł minus 1,0 i ma tendencję rosnącą. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na przełomie kolejnych lat wzrasta, notowany jest również systematyczny powolny spadek ilości osób w wieku produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym. Liczba pracujących w Ustroniu to ogółem osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). Pracujący na 1000 ludności w 2013 r. stanowili 364 osoby. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z Gminy Ustroń to 548 osób. Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w Ustroniu ogółem w tym z sektora publicznego 47, sektora prywatnego 2 334, a wśród nich sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Ustroniu są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (551 firm), z sektora F budownictwo (294), sektora I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (225), sektora M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (212) oraz sektora C przetwórstwo przemysłowe (190). Zasoby mieszkaniowe Ustronia stanowią (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem 3 746, a budynki mieszkalne oddane do użytkowania ogółem 39. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 98,6 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt., Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 98,6 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt. Ludność w % ogółu ludności korzystająca z instalacji (GUS, 2012r.): wodociągowej 74,5, kanalizacyjnej 88,8, gazowej 81,7. 10

11 Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 17 przychodni; liczba przychodni na 10 tys. ludności 11; apteki ogólnodostępne 8; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Ponadto funkcjonuje na terenie gminy: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji oraz Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka, a także liczne sanatoria uzdrowiskowe. Placówki edukacyjne w Ustroniu to: 7 przedszkoli dla 550 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 923 uczniów) oraz 3 gimnazja (dla 569 uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic- Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Do tego regionu zalicza się Gmina Ustroń. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu brak takich danych lokalnych. Podsumowanie Gmina Ustroń liczy mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 59 km². Gęstość zaludnienia stanowi 271 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym, a maleje ilość osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. był ujemny, ma tendencję rosnącą. Ubywa osób pracujących, zwiększa się liczba bezrobotnych. W Ustroniu dominują działalności gospodarcze dot. handlu i budownictwa. Walory naturalne sprzyjają rozwojowi turystyki i wszelkich form związanych ze zdrowiem i rekreacją. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Ustronia stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: 11

12 Strategia Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; Polska planuje wspierać w ramach funduszy europejskich inwestycje w obszarze energetyki związane m.in. z: podniesieniem efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w szczególności kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych i wielorodzinnych mieszkaniowych (z wykorzystaniem, gdzie jest to opłacalne OZE), rozbudową/modernizacją infrastruktury energetycznej, produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten 12

13 proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Zakładane główne efekty planowanych działań min.: Wzrost udziału OZE w produkcji energii; C.1.6.Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; Poddziałanie Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego CEL STRATEGICZNY 1. Poprawa jakości życia mieszkańców śląska cieszyńskiego, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. zwiększanie atrakcyjności śląska cieszyńskiego jako miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji. CEL OPERACYJNY 1.5.Promocja i wdrażanie niekonwencjonalnych źródeł energii. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego Cel operacyjny:1.5. Promocja i wdrażanie niekonwencjonalnych źródeł energii; Strategia Rozwoju Miasta Ustroń do 2020 roku Cel strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom, kuracjuszom, turystom i inwestorom; Cel operacyjny 2.2. Rozwój infrastruktury kulturowej, edukacyjnej, społecznej; Cel strategiczny 3. Ochrona ustroński ego środowiska naturalnego; Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości powietrza w Ustroniu. 13

14 Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów, tworzeniu i upowszechnianiu nowych, przyjaznych dla środowiska technologii. W pływ projektu na polityki pozytywny Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Ustroniu. 14

15 Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzię cia 1. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w Ustroniu Miasto Ustroń Środki własne RPO WSL ,00 zrealizowany 2. Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach Miasto Ustroń Środki własne ,01 zrealizowany 3. Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Ustroniu przy ulicy 3 Maja 68 Miasto Ustroń Środki własne ,53 zrealizowany 4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie Miasto Ustroń Środki własne ,98 zrealizowany Termomodernizacja MDK Prażakówka Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie miasta Ustroń Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych Miasto Ustroń Miasto Ustroń Miasto Ustroń Środki własne ,00 zrealizowany Środki własne RPO WSL Środki własne RPO WSL Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu. 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu ,00 planowane ,00 planowane Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Miasto Ustroń. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.). Miasto Ustroń wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest Burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu Miejskiego i jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ustroniu. 15

16 Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu osobiście, przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Miasta. Burmistrz jest przełożonym służbowym zatrudnionych w Urzędzie pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą kuracjusze, turyści i mieszkańcy Miasta Ustroń ok. 51 tyś. rocznie. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Miasto Ustroń Wykonalność instytucjonalna projektu Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które będą brały udział w realizacji projektu. Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu, w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania. Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia projektu. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem projektu p.n.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu realizowanej w gminie Ustroń w powiecie cieszyńskim. Projekt przewiduje realizację zadania w budynku Pijalni Wód w Ustroniu przy Sanatoryjnej. Działka nr 3319/34 na których planowana jest realizacja projektu dzierżawiona jest przez Gminę Ustroń. Budynek Pijalni wód jest obiektem użyteczności publicznej. Został zrealizowany w 2011roku, posiada duże zapotrzebowanie na energię użytkową wskutek dużych połaci przeszklenia elewacji oraz duże zapotrzebowanie na energię początkową z uwagi na wykorzystanie medium do potrzeb ogrzewania energii elektrycznej zasilającej w ciepło zamontowane centrale grzewczo-wentylacyjne. Budynek Pijalni wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia (za wyjątkiem instalacji gazowej, budynek ogrzewany i zasilany jest energią elektryczną). Nie występują ograniczenia terenowe lub prawne w realizacji projektu. Stan projektowany Projekt przewiduje budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów solarnych termicznych i fotowoltaicznych przy Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie dla uzyskania samowystarczalności energetycznej. Celami projektu jest: dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu fotowoltaicznego do istniejącego zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem warunków 16

17 montażowych. W opracowaniu będzie uwzględniona symulacja 3 różnych wielkości systemów w oparciu o oprogramowanie typu PVSOL lub równoważne, dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu grzewczych kolektorów słonecznych do istniejącego zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem warunków montażowych. W opracowaniu zostanie uwzględniona symulacja dla 3 różnych wielkości systemów w oparciu o oprogramowanie typu GETSOLAR lub równoważne. Zakres projektu przewiduje wykonanie robót: opracowanie koncepcji budowy rozproszonej instalacji elektryczno - energetycznej - instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w szczególności poprzez dokonanie wizji lokalnej obiektu oraz zebranie informacji na temat obecnego zużycia energii elektrycznej i cieplnej dla obiektu, identyfikacja źródła zasilania obiektu, zbadanie możliwości przyłączenia projektowanej instalacji prosumenckiej do istniejącego systemu sieci dystrybucyjnej lokalnego dostawcy energii elektrycznej, opracowanie audytów energetycznych, opracowanie dokumentacji projektowej, poprawa bilansu energetycznego obiektu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci wykonania instalacji solarnej termicznej w celu zapewnienia odpowiednich warunków termicznych wody użytkowej na terenie ośrodka sportowego, poprawa bilansu energetycznego obiektu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci wykonania instalacji fotowoltaicznej i wykorzystanie własnej energii elektrycznej, sporządzenie wniosków o wydanie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej, wykonanie systemu monitorowania, nadzór podczas eksploatacji. W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji. Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być kompleksowa, tj. wraz z wymianą źródła ciepła. Tabela 7 Koszty realizacji projektu L.p. Koszt Kwota netto Vat [23%] Kwota brutto 1. Szacowana wartość inwestycji , , ,00 2. Promocja projektu , , ,00 3. Studium wykonalności , , ,00 4. Ekspertyzy, nadzory, audyt energetyczny , , ,00 5. Wykonanie dokumentacji projektowej , , ,00 6. Razem: , , ,00 Źródło: Opracowanie własne 17

18 a) Podstawowe założenia projektowe: w przypadku ograniczeń związanych z brakiem miejsca na połaci dachu od strony południowej należy kolektory solarne termiczne bądź panele fotowoltaiczne zabudować na niezacienionej przestrzeni działki. Minimalne odchyłki ukierunkowania kolektorów bądź paneli w kierunku zachodnim lub wschodnim są możliwe, wpływają jednak na zmniejszenie efektywności i obniżenie sprawności źródła, wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków objętych termomodernizacją. w ocenie eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z 329. ust 2. obowiązujących warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem. Ustawodawca przewidział stopniowe zmniejszanie wartości tego współczynnika do roku 2021, należy więc rozważyć możliwość stopniowej rezygnacji z głównego nośnika energii dla potrzeb c.o. jakim jest gaz ziemny dla którego współczynnik nakładu wynosi: 1,1 na korzyść źródeł odnawialnej energii jakim są np. kotły na biomasę dla których współczynnik nakładu wynosi: 0,2 lub pompy ciepła których współczynnik nakładu wynosi: 0,5. b) Ryzyko projektu: brak miejsca na połaci dachu od strony południowej i brak niezacienionej przestrzeni działki pozwalającej na montaż kolektorów, zanieczyszczenie atmosferyczne pyłami z pobliskiego zakładu, obniżające ilość pozyskanej energii słonecznej. c) Harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych: Opracowanie audytów energetycznych: od 0 do 45 dnia, Opracowanie dokumentacji projektowej: od 45 do 200 dnia, Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 200 do 265 dnia, Realizacja prac budowlanych: od 265 do 500 dnia. Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie: do jest realny. 7. Analiza specyficzna dla sektora 7.1. Instalacja solarna termiczna Z uwagi na istniejące rozwiązania w budynku polegającego na zastosowaniu medium do potrzeb ogrzewania energii elektrycznej zasilającej w ciepło zamontowane centrale grzewczo-wentylacyjne przyjęto, iż koniecznym jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową poprzez włączenie w bilans cieplny energii pozyskiwanej ze promieniowania słonecznego. Rozwiązanie to pozwalana obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną z uwagi na fakt, iż współczynnik nakładu zużycia energii istniejącej elektrycznej wynosi: 3, natomiast dla energii solarnej termicznej: 0 i fotowoltaicznej: 0,7. Z uwagi na konieczność wykonania bardzo trudnych i specjalistycznych obliczeń koniecznym jest na etapie projektowania: dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu fotowoltaicznego do istniejącego zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem warunków 18

19 montażowych. W opracowaniu będzie uwzględniona symulacja 3 różnych wielkości systemów w oparciu o oprogramowanie typu PVSOL lub równoważne, dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu grzewczych kolektorów słonecznych do istniejącego zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem warunków montażowych. W opracowaniu zostanie uwzględniona symulacja dla 3 różnych wielkości systemów w oparciu o oprogramowanie typu GETSOLAR lub równoważne. Dla wstępnych szacunkowych potrzeb obliczeniowych przyjęto wstępnie założenia: Jednostka zapotrzebowania na c.w.u.: 40l / osobę (temperatury cieplnej +45ºC - Obliczono zapotrzebowanie: 12400l dobowego zużycia c.w.u. - Δt=35ºC; Qcw=12400x35x4,19 / 3600 = ~500kW; - Qcw = 500 kw - Wymagana ilość kolektorów: 500 / 3,5 x 1,82 = 78 szt przyjęto 80sztuk. W związku tym że dla miasta Cieszyn można przyjąć średnie wartości nasłonecznienia w Polsce, przyjęto iż system instalacji solarnej przy takim rozmiarze instalacji może w 30%-50% pokryć zapotrzebowania na energię dla potrzeb c.w.u. przyjęto średnią 40%. Dzienny efektywny czas pracy kolektorów: 6 godzin. Średnia dobowa oszczędność energii wyniesie: 500kW x 6 x 0,4 = 1200 kwh/dobę Roczna produkcja energii z ogniw fotowoltaicznych wyniesie: kwh = 439 MWh Koszt produkcji nośnika: 0zł/kWh 7.2. Instalacja solarna fotowoltaiczna Dla potrzeb obliczeń przyjęto montaż 380 modułów o mocy ok. 240 W każdy, co daje łączną moc 91,2kWp, przy montażu na szerokości geograficznej miasta Ustroń pozwala uzyskać produkcję energii elektrycznej rocznie w ilości: kwh = 90 MWh Koszt produkcji nośnika: 0zł/kWh Kalkulacja szacunkowa ma za zadanie dokonanie ocenę możliwości wyprodukowania założonych ilości dodatkowej energii końcowej w zakresie finansowym przyjętym w projekcie. Beneficjent na etapie opracowywanego audytu i projektu dokona właściwego podziału zakresu środków na instalację solarną termiczną i fotowoltaiczną. 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I realizacja inwestycji ograniczonym powierzchniowo zakresie. Z uwagi na występujące w projekcie ryzyko wskazane w rozdziale 6, polegające na braku dostatecznej przestrzeni pozwalającej na montaż kolektorów solarnych termicznych i ogniw fotowoltaicznych na południowej połaci dachowej. Wariant ten ograniczy ilość przewidzianej do wykonania instalacji na dachu o 50% i zamontowaniu pozostałej części instalacji (w stopniu możliwym do realizacji) na poziomie gruntu na działce inwestora. Wariant ten został odrzucony z uwagi na: Zwiększoną i utrudnioną technologię realizacji poprzez rozczłonkowanie instalacji na połać dachową i grunt pomniejszającą tym samym sprawność instalacji. 19

20 Koszt tego wariantu wynosi o ok. 90%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6 przy realizacji 50% instalacji na dachu i 20% na gruncie. Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Ustroń na realizację innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Ep w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie. Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6. Wariant III rozszerzenie zakresu zadania. Zakładał on dodatkowo zmniejszanie zapotrzebowania na energię pierwotną i tym samym zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez: Rezygnację z nośnika podstawowego jaki jest energia elektryczna na nośnik wykorzystujący energię odnawialną przykładowo kotły na biomasę lub pompy ciepła (chociażby z uwagi na objęty projektem montaż PV). Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji dla wariantu III, nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Ustroń. Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 200%. Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II. 9. Analiza środowiskowa 1. Przedmiot i zakres projektu: Celem projektu jest przebudowa pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu planuje się budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy pijalni wód dla uzyskania samowystarczalności energetycznej. 2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: Ponieważ projekt zakłada budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych, nie ma konieczności wykonania ekspertyzy przyrodniczej. 3. Ryzyko środowiskowe w projekcie: Planowane prace modernizacyjne i zastosowanie systemów fotowoltaicznych nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków. 10. Analiza prawna i pomoc publiczna Projekt przewiduje budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu dla uzyskania samowystarczalności energetycznej. Brak dany dotyczących własności nieruchomości objętej projektem, brak również danych umożliwiających ich zweryfikowanie (w szczególności nr KW) uniemożliwia ocenę czy Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem. O zakresie wymaganych uzgodnień decyduje rodzaj obszaru, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. W tym miejscu wskazać należy, iż w aktualnym stanie prawnym wątpliwości budzi 20

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo