Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych."

Transkrypt

1 Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rodzaj opracowania Studium wykonalności Autor opracowania Bajorska Patrycja "GrantPro" Różana 54A/10, Wieliczka Data opracowania Maj 2014

2 SPIS TREŚCI 1 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, podstawowe definicje, przedmiot opracowania Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Definicja projektu Podstawowe informacje na temat projektu Tytuł projektu Lokalizacja Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) Strategia Rozwoju Kraju Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Y Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Y na lata z perspektywą do roku Program Ochrony Środowiska dla Gminy X lata Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy X Strategia Rozwoju Gminy X Polityka ochrony środowiska Polityka równych szans Efektywność energetyczna Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Określenie i charakter obszaru Otoczenie społeczne Infrastruktura techniczna Infrastruktura transportowa Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Infrastruktura społeczna Edukacja Ochrona zdrowia Otoczenie gospodarcze Potencjał obszaru/podsumowanie Zidentyfikowane problemy Logika interwencji Cele projektu oddziaływanie Wskaźniki Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Komplementarność z innymi działaniami/programami Analiza instytucjonalna Beneficjenci Wykonalność instytucjonalna projektu Zespół wdrażający projekt, organizacja prac Doświadczenie Beneficjenta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych Kontrakty i zamówienia Trwałość projektu S t r o n a

3 10.7 Analiza prawna wykonalności inwestycji Decyzje administracyjne związane z projektem Stan władania terenem Dokumentacja projektowa Przepisy z zakresu ochrony środowiska Przepisy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Wnioski z analizy prawnej projektu Promocja projektu Przygotowanie i realizacja inwestycji - plan wdrożenia przedsięwzięcia Pomoc publiczna w projekcie Analiza techniczna Analiza stanu aktualnego Analiza stanu projektowanego Opis stanu docelowego Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinny odpowiadać zamawiane w postępowaniu próżniowe kolektory słoneczne wraz z osprzętem dodatkowym Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj instalacji Specyfikacja zestawów solarnych Roboty konieczne do realizacji inwestycji Ocena wyboru technologicznego Podsumowanie analizy technicznej zakresu inwestycji objętego projektem Analizy specyficzne Stan aktualny Stan projektowany Analiza finansowa Nakłady inwestycyjne na realizację projektu Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów za sprzedaży Kalkulacja kosztów operacyjnych Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Określenie luki w finansowaniu Źródła finansowania projektu Wskaźniki rentowności Analiza ekonomiczna Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej Analiza metodą uproszczoną Analiza metodą wielokryterialną Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wrażliwości Analiza ryzyka Analiza oddziaływania na środowisko Załączniki Tabele wynikowe z analizy finansowej i ekonomicznej Matryca logiczna Test pomocy publicznej Lista uczestników projektu i lokalizacji projektu wzór Spis rysunków i tabel S t r o n a

4 1 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, podstawowe definicje, przedmiot opracowania Studium wykonalności zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej w różnych formach, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 4 S t r o n a

5 Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, 2006 r., Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, 2004 r., Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji; zalecana metodologia, DGA SA, Pomoc publiczna w programach operacyjnych Poradnik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Jednostka ds. Ewaluacji Dyrekcja Generalna Polityka Regionalna Komisji Europejskiej, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik Fundusz Strukturalny EFRR, Fundusz Spójności i ISPA, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w okresie programowania , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne w zakresie promocji i informacji, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa 2020, Cele tematyczne funduszy europejskich na lata , Narodowa Strategia Spójności (NSRO) , 5 S t r o n a

6 Strategia Rozwoju Kraju , Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego , Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+, Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Czwarta wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Strategia Rozwoju Powiatu Y, Program Ochrony Środowiska dla Gminy X, Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy X, Strategia Rozwoju Gminy X, Program Ochrony Środowiska dla Gminy X na lata , Dane Urzędu Gminy X Biuletyn Informacji Publicznej, Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w miejscowości Z, Dane statystyczne dotyczące Gminy X, Powiatu Y i Województwa Śląskiego GUS, Bank Danych Lokalnych, mapy Należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji poszczególnych dokumentów, instrukcji i aktów prawnych. Wytyczne konkursowe (np. wzory oświadczeń) mogą zmieniać się z konkursu na konkurs. Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez wykonawcę od projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach: Program funkcjonalno-użytkowy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: instalacji kolektorów słonecznych, opracowany w maju 2013 r. przez Grupę Doradczą ALTIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103. Symulacje dla zestawów solarnych dla gospodarstw domowych o liczbie użytkowników 1-3; 4-5; 6-7, pow. 7, opracowane w maju 2013 r. przez Grupę Doradczą ALTIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej S t r o n a

7 Materiały beneficjenta (w tym listy uczestników projektu, zdjęcia obrazujące smog na terenie Gminy, etc.). Definicje i skróty przyjęte w niniejszym opracowaniu: Beneficjent/Wnioskodawca/ Inwestor Projekt/Inwestycja/ Zadanie inwestycyjne EFRR RPO WSL GUS/BDL Cele ogólne/pośrednie Cel główny/bezpośredni Produkt Wskaźnik produktu Rezultat Wskaźnik rezultatu Oddziaływanie Wskaźnik oddziaływania Projekt generujący dochód Gmina X jednostka samorządu terytorialnego Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych Cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup. Cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. Bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie życia projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a rzez to celów bezpośrednich. Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc). Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów. Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów. Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. W myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmujące inwestycje w infrastrukturę, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub budynków lub najem budynków lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów 7 S t r o n a

8 System ciepłowniczy Węzeł cieplny Źródło ciepła - w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Sieć ciepłownicza oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła. Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła w tym kotłownia, węzeł cieplny bądź grupowy wymiennik ciepła. Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności projektu pod nazwą Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych, dla którego beneficjentem i inwestorem jest Gmina X. Niniejsze opracowanie jest modelowe. Ze względu na zakres tematyczny projektu i jego szacowaną wartość jedyną potencjalną możliwością dofinansowania projektu jest regionalny program operacyjny. Dlaczego wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w ramach regionalnego programu operacyjnego? Rozpoczęcie procesu starania o wsparcie unijne należy rozpocząć od scharakteryzowania projektu, wg co najmniej 5 niniejszych kryteriów: 1. Zdefiniowanie beneficjenta projektu kim jest podmiot starający się o dotację? Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą; Firma (z jakiej branży, jaką ma liczbę pracowników i roczny obrót za ostatnie 2 lata); Organizacja pozarządowa; Administracja publiczna; Instytucja kultury; Rolnik; Instytucja naukowo-badawcza; Osoba fizyczna; Szkoła wyższa; Jednostka szkolnictwa powszechnego; Inna (jaka?). 2. Zdefiniowanie obszaru realizacji projektu gdzie realizowany będzie projekt: o A: obszar wg podziału terytorialnego (realizacja na terenie całego kraju np. cykl szkoleniowy, realizacja na terenie kilku województw np. autostrada, realizacja na terenie województwa np. promocja atrakcji turystycznych regionu, realizacja na ternie powiatu np. sieć tras rowerowych w powiecie, realizacja na terenie gminy np. zakup sprzętu do szpitala miejskiego). o B: obszar miejski czy wiejski? 3. Zdefiniowanie przedmiotu projektu co stanowić będzie produkt projektu? Np. wyremontowana/zbudowana droga, nowy system informatyczny w szpitalu, nowa frezarka, założenie nowej firmy. 4. Zdefiniowanie zakresu projektu co stanowi rzeczowy zakres prac, o refundację jakich kosztów chcemy się ubiegać? Np. prace budowlane, zakup sprzętu, organizacja szkolenia (w tym opłacenie cateringu, sal wykładowych, wynagrodzenie dla wykładowców), działania promocyjne, działania edukacyjne, zakup i wdrożenie oprogramowania. 5. Zdefiniowanie budżetu ile musimy wydać? Ile możemy wydać we własnym zakresie (maksymalna wysokość wkładu własnego)? Każdy z programów operacyjnych wymienia konkretne priorytety/obszary w ramach których udzielane jest wsparcie, posiada również szczegółowy opis priorytetów/uszczegółowienie programu, w których znajdują się szczegółowe informacje, na bazie których można ocenić czy projekt może zostać sfinansowany w ramach konkretnego działania/poddziałania. Zasadniczo dofinansowanie tego samego zakresu projektu możliwe będzie jedynie z jednego programu wdrażającego środki unijne. Wynika to bezpośrednio z obowiązującego zakazu podwójnego finansowania. Podwójne finansowanie występuje w momencie gdy całość lub część danego wydatku w projekcie zostaje sfinansowana dwa razy (ze środków publicznych krajowych lub wspólnotowych). 8 S t r o n a

9 Programy operacyjne zostały opracowane w sposób gwarantujący uniknięcie możliwości podwójnego dofinansowania projektu środkami unijnymi. Oznacza to, że jeśli kryteria projektu kwalifikują jego wsparcie np. ze środków RPO kryteria pozostałych programów uniemożliwiają złożenie aplikacji. Dodatkowym narzędziem wspomagającym proces zakwalifikowania projektu do dofinansowania w ramach konkretnego projektu jest linia demarkacyjna. Linia demarkacyjna to zestaw kryteriów, na podstawie których dla wybranych typów projektów określa się instrument ich realizacji (konkretny Program). Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 7 października 2013 r. jest tabelarycznym zestawieniem obszarów interwencji funduszy UE. Określone w niej kryteria rozdzielają konkretne rodzaje inwestycji pomiędzy Programami. Kryteria odnoszą się do: zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. Linia demarkacyjna nie stanowi zamkniętego i kompletnego katalogu wszystkich rodzajów interwencji funduszy UE, wskazuje jedynie obszary (działania), w których zaistniała wyraźna potrzeba rozgraniczenia wsparcia. Szczegółowa informacja o wsparciu określonych typów projektów przedstawiona jest każdorazowo w Programach, szczegółowych opisach priorytetów i regulaminach naboru, linia demarkacyjna stanowi natomiast ich uzupełnienie. Analiza zakresu niniejszego projektu na bazie powyższych przesłanek wskazuje jednoznacznie, iż jedyna dopuszczalna formalnie możliwość to dofinansowanie projektu ze środków regionalnego programu operacyjnego. Studium wykonalności stanowi model niezbędnego załącznika do wniosku o dofinansowanie z EFRR w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V. Środowisko). Załącznik taki będzie niezbędny także w nowej perspektywie finansowej ( ). Dlaczego w 2014 r. wskazano możliwość realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata ? Fundusze unijne dysponowane są w Polsce w dwóch okresach: okres programowania lata okres programowania lata Niniejsze sw opracowane zostało w II kwartale 2014 r., tj. w okresie w którym powinny zostać wdrożone fundusze na lata Ze względu na opóźnienia wynikające m.in. z terminu zaakceptowania budżetu unijnego okres wdrażania funduszy przewidywanych na lata został odroczony w czasie o około miesięcy. II kwartał 2014 r. to de facto okres, w którym wdrażane są w dalszym ciągu fundusze przewidziane na lata , ogłaszane konkursy przewidują dofinansowywanie projektów ze środków wygenerowanych na skutek oszczędności w realizacji wcześniej zaakceptowanych projektów. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym sw, odbywa się na bazie wytycznych do opracowywania poszczególnych rodzajów dokumentów. Niniejszy dokument opracowany został na najbardziej aktualnej na I kwartał 2014 r. wersji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 9 S t r o n a

10 Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Opracowanie bazuje więc na dokumentach aktualnych w okresie programowania Odpowiedniki ww. dokumentów dla okresu programowania pozostają w fazie przygotowania. W II kwartale 2014 r. opublikowana została jedynie wstępna wersja RPO WSL na lata Nie ma więc obecnie możliwości przygotowania dokumentu modelowego formalnie odpowiadającego wytycznym na lata wytyczne te nie są jeszcze dostępne. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na licznych spotkaniach informacyjnych układ sw oraz przede wszystkim wytyczne do merytorycznego zakresu dokumentu w perspektywie nie ulegną zasadniczym zmianom. Dlaczego wybrano regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego? Narodowa Strategia Spójności jest dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania i wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS). NSS realizuje działania o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym oraz za pomocą: programów operacyjnych (zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), programów regionalnych (RPO zarządzane przez zarządy poszczególnych województw), projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych. Program Źródło funduszy unijnych Program Infrastruktura i Środowisko EFRR i FS Program Innowacyjna Gospodarka EFRR Program Kapitał Ludzki EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych EFRR Program Rozwoju Polski Wschodniej EFRR Program Pomoc Techniczna EFRR Programy Europejskiej Współpracy EFRR Terytorialnej Każde z 16. polskich województw dysponuje odrębnym regionalnym programem operacyjnym. Wybór konkretnego województwa podyktowany był frekwencją odbiorców szkoleń organizowanych przez Grupę Doradczą Altima sp. z o.o. Poprzednie szkolenia - Gminna mapa energetyczna cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników ze Śląska. 10 S t r o n a

11 2 Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Rozdział ten powinien zostać napisany w języku niespecjalistycznym i powinien zawierać kompendium wiedzy na temat projektu. Należy zawrzeć fakty, wnioski i konkluzje i unikać objaśnień. Użyj języka zrozumiałego dla laika. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności zadania inwestycyjnego pod nazwą instalacji kolektorów słonecznych dla którego inwestorem jest Gmina X. Studium wykonalności stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie z EFRR. Wprowadzenie do projektu Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina X. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie bezpośrednio Referat ds. Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. Produktami projektu zarządzać będzie Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. Tytuł i lokalizacja Tytuł projektu brzmi: Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Projekt zlokalizowany jest w województwie śląskim, w powiecie Y, na terenie gminy X, w miejscowościach: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Łącznie projekt obejmuje 648 obiektów. Definicja projektu Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 648 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy X celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji CO 2 (a także pyłów, CO, NO x i SO) do atmosfery. Zidentyfikowane problemy Podsumowanie Przyczyny problemu: Niedobory w zakresie środków finansowych gminy uniemożliwiające przeprowadzenie kompleksowej instalacji solarów na terenie Gminy X. Realizacja w pierwszej kolejności podstawowych inwestycji gminnych związanych z gospodarką wodno-ściekową i poprawą infrastruktury drogowej. Niezadawalający stan budynków mieszkalnych na terenie gminy ze względu na nieekonomiczne i tradycyjne systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej. 11 S t r o n a

12 Problem główny: Skutki: Niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy X. Wysokie koszty ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy X. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery (problem niskiej emisji). Utrata korzyści jakie mogły by przynieść środki wydatkowane obecnie na energię (a które można zaoszczędzić dzięki realizacji projektu). Postępująca degradacja środowiska mogąca w przyszłości ograniczyć atrakcyjność Cele projektu turystyczną Gminy. Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy X. Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO WSL, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt jest zgodny z celami Priorytetu V Środowisko, którego celem głównym jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska; Działanie Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, którego celem jest poprawa jakości powietrza; Typ projektu 3 Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych energia słoneczna. Produkty wskaźniki Wskaźniki planowanych produktów Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego [szt.] Moc zainstalowana energii cieplnej [MW] 0 1,27 Źródło: Program funkcjonalno-użytkowy projektu Rezultaty wskaźniki Wskaźniki planowanych rezultatów 2013 Wartość bazowa Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] Zmniejszenie emisji do atmosfery CO 2 [t/rok] Źródło: Program funkcjonalno-użytkowy projektu Harmonogram realizacji projektu 2015 Wartość docelowa Zmiana (redukcja/przyrost) Całość prac inwestycyjnych założono na lata W maju 2013 r. przygotowano program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności, podpisano umowy z wszystkimi uczestnikami projektu. Na I kwartał 2014 planuje się procedurę przetargową, tak by od 12 S t r o n a

13 II kwartału wykonawca mógł na bieżąco projektować i montować instalacje w poszczególnych obiektach. Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego planowane jest na Wykonalność instytucjonalna projektu Beneficjent Gmina X posiada zdolność organizacyjną i finansową do wykonania projektu. Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. Produktami projektu zarządzać będzie Gmina X posiadająca odpowiednie środki pozwalające na utrzymanie produktów projektu oraz zabezpieczenia w postaci umów z mieszkańcami dotyczącymi ponoszenia przez nich bieżących kosztów eksploatacji instalacji solarnych. Wykonalność techniczna projektu Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przeznaczenia. Wszystkie zastosowane w obiektach urządzenia i wyroby będą posiadały atesty lub certyfikaty dające gwarancję bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybrane urządzenia poszczególnych grup konstrukcji i wyposażenia nie zawierają materiałów bezpośrednio niebezpiecznych dla człowieka. Biorąc pod uwagę zakres użytkowy planowanej inwestycji, standard wykonania gwarantować będzie odpowiednią sprawność i bezpieczeństwo pracy, a instalacje uzyskają parametry pozwalające na osiągniecie zakładanych celów oraz odpowiednio długą trwałość projektu przy założonych wymaganiach. Wykonalność prawna projektu Zaplanowane zadanie pokrywa się z zamierzeniami inwestycyjnymi beneficjenta. Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska, efektywności energetycznej). Analiza finansowa Finansowanie Projekt będzie współfinansowany ze źródeł EFRR (RPO WSL ) w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowanych przy koszcie całkowitym projektu ,80 PLN, brak kosztów niekwalifikowanych. Pomoc publiczna Projekt nie kwalifikuje się ze względu na swoja specyfikę do kategorii projektów podlegających przepisom o pomocy publicznej. 13 S t r o n a

14 Luka finansowa Projekt nie wymaga obliczenia luki finansowej ze względu na brak opłat od bezpośrednich użytkowników jak i całkowity brak jakichkolwiek przychodów. Analiza ekonomiczna Obliczony wskaźnik efektywności kosztowej wynosi 5,23 kwh/1 zł. W wyniku realizacji korzyści odniosą następujące grupy odbiorców/beneficjentów projektu: mieszkańcy Gminy X, uczestnicy projektu właściciele budynków mieszkalnych, turyści, gmina, środowisko. Analiza oddziaływania na środowisko Oddziaływanie na środowisko wystąpi generalnie na etapie prac instalacyjnych. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą całkowicie odwracalne, chwilowe ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu, jakość powietrza atmosferycznego i poprawi atrakcyjność nie tylko Gminy X, ale i całego Województwa Śląskiego. Przedmiotowa inwestycja: nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko atmosferyczne i akustyczne (przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł ogrzewania wody), nie ma wpływu na świat fauny, flory, krajobraz i zabytki, nie ma negatywnego wpływu na obszar Natura 2000, nie ma wpływu na zmianę warunków wodnych, stan gleby i powierzchnie ziemi, będzie prowadzona na obszarze działek istniejących obiektów, na etapie montażu zostaną zastosowane środki ochronne, nie wiąże się z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Podsumowując oddziaływanie projektu należy ocenić jako pozytywne względem środowiska ze względu na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w celu podgrzewania wody użytkowej w obiektach mieszkalnych na terenie Gminy X. Zalecane jest zaprezentowanie: przedmiotu projektu, informacji podstawowych (beneficjent, tytuł, skrócona definicja, lokalizacja, zgodność 14 S t r o n a

15 z celami RPO WSL, podstawowe wnioski z analizy otoczenia przedsięwzięcia), stosowania zasady cross financingu (w zakresie dopuszczalności stosowania), głównych problemów, logiki interwencji (cele, wskaźniki), wykonalności i trwałości projektu, wykonalności technicznej przyjętych rozwiązań, pomocy publicznej w projekcie, kosztów inwestycyjnych i struktury finansowania, wyników analizy finansowej i ekonomicznej, wniosków z analizy oddziaływania na środowisko. 15 S t r o n a

16 3 Definicja projektu W rozdziale należy przedstawić zwięźle i jednoznacznie przedmiot i zakres projektu. Z rozdziału musi jednoznacznie wynikać jakie działania będą realizowane w ramach projektu. Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej opartej o próżniowy kolektor słoneczny np. typu RD/HP-10 - do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 648 budynkach na terenie Gminy X celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres projektu: Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegać będzie na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na próżniowych kolektorach słonecznych dla mieszkańców Gminy X. Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach: A. 222 instalacje, B. 67 instalacji, C. 49 instalacji, D. 47 instalacji, E. 38 instalacji, F. 32 instalacje, G. 31 instalacji, H. 24 instalacje, I. 20 instalacji, J. 19 instalacji, K. 19 instalacji, L. 16 instalacji, M. 15 instalacji, N. 15 instalacji, O. 12 instalacji, P. 10 instalacji, Q. 10 instalacji, R. 1 instalacja, S. 1 instalacja. Łącznie projekt obejmuje 648 obiektów. 16 S t r o n a

17 Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków (adresy i numery działek) objętych projektem (podpisane umowy na udział w projekcie, uregulowana sytuacja własnościowa) wskazano w załączniku nr 4 do sw. Biorąc pod uwagę ilość osób w danym gospodarstwie dobrano odpowiednio cztery zestawy solarne: Od 1 do 3 osób: 2 kolektory + zasobnik solarny 200l 2W 196 szt., Od 4 do 5 osób: 3 kolektory + zasobnik solarny 300l 2W 318 szt., Od 6 do 7 osób: 4 kolektory + zasobnik solarny 400l 2W 122 szt., Powyżej 7 osób: 5 kolektorów + zasobnik solarny 500l 2W 12 szt. Stopień pokrycia energii w skali roku zgodnie z symulacją energetyczną wykonaną w programie GetSolar nie może być niższa niż odpowiednio: 56,00% dla 1-3 osób; 54,10% dla 4-5 osób; 53,10% dla 6-7 osób; 56,00% dla zestawu powyżej 7 osób, przy założeniach: pochylenie : 40º azymut: 0,00 (południe) temperatura min. CWU : 45ºC temperatura max. CWU: 75ºC Głównym zadaniem instalacji solarnej jest wspomaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co jednocześnie spowoduje ograniczenie zarówno kosztów użytkowania obiektów, jak i umożliwi racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców proekologicznej, turystycznej Gminy X. Gmina od lat prowadzi szereg działań w zakresie ochrony środowiska i poprawy stanu ekosystemu. Od 2010 r. corocznie dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW prowadzone są projekty związane z usuwaniem azbestu z budynków. W ciągu kilku lat udało się usunąć i unieszkodliwić prawie 260 ton niebezpiecznych materiałów. Ponadto należy podkreślić, iż gmina przeprowadziła już kompletną termomodernizację (wraz z wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne) we wszystkich szkołach oraz innych obiektach komunalnych. Montaż kolektorów będzie zatem kolejnym, konsekwentnym krokiem w prowadzeniu proekologicznej polityki rozwoju gminy. Sposób montażu instalacji solarnej zastosowanej w projekcie umożliwiać będzie ewentualną przyszłą rozbudowę, a więc zwiększenie mocy lub dodanie funkcjonalności polegającej na wspomaganiu centralnego ogrzewania. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie otrzymanie kolejnych efektów ekologicznych projektu, które w znaczący sposób przyczynią się do ograniczenia problemu niskiej emisji na terenie gminy, ale i całego powiatu Y. Przeciętny roczny zysk kolektora wahać się będzie w granicach 499 kwh/m 2 do 549 kwh/m 2. Ekobilans (efekt ekologiczny) zakłada zmniejszenie wydzielania CO 2 17 S t r o n a

18 w granicach od 502 kg/rok dla gospodarstw domowych liczących od 1-3 osób, poprzez 806 kg/rok dla gospodarstw liczących 4-5 osób, 1108 kg/rok dla gospodarstw 6-7 osobowych, aż po 1336 kg/rok dla gospodarstw domowych liczących powyżej 7 osób. Należy podkreślić ogrom efektu ekologicznego jaki przyniesie realizacja przedmiotowej inwestycji, gdyż realizacją projektu zostanie objęte ponad 45% mieszkańców (2872 spośród 6295 zarejestrowanych na pobyt stały zgodnie z rejestrem UG z dnia r.) oraz prawie połowa obiektów mieszkalnych (w Gminie X jest 1490 budynków, z czego aż 648 zostanie objętych projektem). Gmina w swoich działaniach nie pomija również domów nowobudowanych. Pośród ok. 50 budowanych domów, ponad 20 objętych będzie projektem, co wydajnie przełoży się na spadek poziomu zanieczyszczenia gminy i całego powiatu Y. Gmina jest w pełni przygotowana do realizacji inwestycji i podczas naboru uczestników projektu nie stosowała żadnych wykluczeń ani dyskryminacji, czego doskonałym przykładem jest fakt, iż realizacją objęte zostaną również nowobudowane obiekty mieszkalne. Jedynym oczywistym ograniczeniem była data zgłoszenia do programu związana bezpośrednio z terminem trwania konkursu dla działania 5.3 RPO WSL. Jednak odpowiednio długa i szeroko zakrojona faza przygotowawcza, tj. spotkania osobiste wójta w sołectwach, informacje na stronie internetowej i w lokalnej gazecie, udział sołtysów i księży w akcji informacyjnej spowodowały, iż każda zainteresowana osoba zdążyła zgłosić się do uczestnictwa w projekcie. W ramach projektu nie jest wykorzystywana zasada cross-financingu. Czym jest cross-financing? Mechanizm cross-financingu obowiązuje w perspektywie finansowej Z dotychczas przekazywanych informacji cross-financing będzie stosowany również w latach jednak na nieco innych zasadach. Ogólnie rzecz biorąc cross-financing jest narzędziem umożliwiającym w wybranych przypadkach unikania konieczności finansowania projektu wyłącznie z jednego funduszu (monofunduszowość). Po spełnieniu określonych warunków (przedstawionych w uszczegółowieniu programu i regulaminie konkursu), projekt może być współfinansowany ze środków dwóch funduszy europejskich. Zasady funkcjonowania mechanizmu określa Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Ustalono, że w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) możliwe są wzajemne finansowania. W Polsce crossfinancing najczęściej wykorzystywany jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL), a także Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG). W przypadku RPO częstym przykładem stosowania cross-financingu są projekty informatyczne kiedy po zakupie sprzętu komputerowego i nowoczesnego oprogramowania pracownicy beneficjenta szkoleni są w ramach projektu z obsługi nowych narzędzi. 18 S t r o n a

19 4 Podstawowe informacje na temat projektu 4.1 Tytuł projektu Tytuł projektu brzmi: Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Tytuł projektu powinien być zgodny z pozostałą dokumentacją (np. projektem budowlanym, kosztorysami, pozwoleniem na budowę). Powinien być również możliwie krótki (do 200 znaków), oddający charakter projektu, jego zakres i lokalizację. 4.2 Lokalizacja Projekt zlokalizowany jest w województwie śląskim, w Powiecie Y, na terenie Gminy X we wszystkich sołectwach gminy, tj. w miejscowościach: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Łącznie lokalizacja projektu obejmuje 648 lokalizacje, potwierdzone podpisanymi umowami oraz obejmujące nieruchomości o zweryfikowanym stanie własnościowym. Kompletna lista uczestników projektu, wraz z numerami działek, na których zlokalizowany będzie projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. Projekt obejmuje budynki mieszkalne na terenie całej gminy, zarówno w zabudowie zwartej jak i rozproszonej. Projektem objęto obszar całej Gminy ze względu na jej turystyczny charakter oraz umiejscowienie gminy w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, i jednocześnie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Na terenie Gminy co roku wypoczywa ok. 320 tysięcy turystów, korzystając ze zbiorników wodnych (1, 2, 3), tras rowerowych, tras wspinaczkowych, licznych gospodarstw agroturystycznych i hoteli. Częstokroć w warunkach podwyższonej wilgotności i niskiego ciśnienia można zaobserwować warstwę smogu unoszącą się nad miejscowościami gminy. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa dla dzieci i osób starszych czy z problemami układu oddechowego. W okresie letnim mieszkańcy ogrzewają CWU korzystając z kotłów c.o. na węgiel, co powoduje niską efektywność i duże zanieczyszczenie powietrza pyłami, CO 2 i tlenkami azotu (zwłaszcza ze starych kotłów węglowych). Lokalizacja projektu powinna poza opisem dodatkowo zostać przedstawiona graficznie tj. w formie map lokalizujących projekt co najmniej na tle otoczenia lokalnego i województwa. Studium jest modelowe a lokalizacja projektu hipotetyczna. Na poniższych mapach przedstawiono przykładową lokalizację projektu - na terenie Gminy Kroczyce. Poniższe mapy mają charakter szkoleniowy i za zadanie mają wskazać metodologię prezentacji lokalizacji projektu. 19 S t r o n a

20 Należy upewnić się, że mapy z których korzystamy są ogólnodostępne i zwolnione z praw autorskich lub posiadamy zgodę ich właściciela na wykorzystanie w opracowaniu. Pod każdą mapą należy podać źródło jej pochodzenia. Rysunek 1 Lokalizacja miejscowości A na tle Gminy X Źródło: Rysunek 2 Lokalizacja miejscowości B na tle Gminy X Źródło: 20 S t r o n a

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W PERSPEKTYWIE 2014 2020 DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W PERSPEKTYWIE 2014 2020 DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W PERSPEKTYWIE 2014 2020 DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE Zielona Góra, 27-29.10.2015 r. Nowe strony internetowe Strony ogólne: funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Katowice, 1 października 2014 r. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Środa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 9. Nazwa i krótki opis działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo