Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych."

Transkrypt

1 Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rodzaj opracowania Studium wykonalności Autor opracowania Bajorska Patrycja "GrantPro" Różana 54A/10, Wieliczka Data opracowania Maj 2014

2 SPIS TREŚCI 1 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, podstawowe definicje, przedmiot opracowania Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Definicja projektu Podstawowe informacje na temat projektu Tytuł projektu Lokalizacja Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i politykami horyzontalnymi Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) Strategia Rozwoju Kraju Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Y Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Y na lata z perspektywą do roku Program Ochrony Środowiska dla Gminy X lata Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy X Strategia Rozwoju Gminy X Polityka ochrony środowiska Polityka równych szans Efektywność energetyczna Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Określenie i charakter obszaru Otoczenie społeczne Infrastruktura techniczna Infrastruktura transportowa Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Infrastruktura społeczna Edukacja Ochrona zdrowia Otoczenie gospodarcze Potencjał obszaru/podsumowanie Zidentyfikowane problemy Logika interwencji Cele projektu oddziaływanie Wskaźniki Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Komplementarność z innymi działaniami/programami Analiza instytucjonalna Beneficjenci Wykonalność instytucjonalna projektu Zespół wdrażający projekt, organizacja prac Doświadczenie Beneficjenta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych Kontrakty i zamówienia Trwałość projektu S t r o n a

3 10.7 Analiza prawna wykonalności inwestycji Decyzje administracyjne związane z projektem Stan władania terenem Dokumentacja projektowa Przepisy z zakresu ochrony środowiska Przepisy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Wnioski z analizy prawnej projektu Promocja projektu Przygotowanie i realizacja inwestycji - plan wdrożenia przedsięwzięcia Pomoc publiczna w projekcie Analiza techniczna Analiza stanu aktualnego Analiza stanu projektowanego Opis stanu docelowego Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinny odpowiadać zamawiane w postępowaniu próżniowe kolektory słoneczne wraz z osprzętem dodatkowym Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj instalacji Specyfikacja zestawów solarnych Roboty konieczne do realizacji inwestycji Ocena wyboru technologicznego Podsumowanie analizy technicznej zakresu inwestycji objętego projektem Analizy specyficzne Stan aktualny Stan projektowany Analiza finansowa Nakłady inwestycyjne na realizację projektu Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów za sprzedaży Kalkulacja kosztów operacyjnych Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Określenie luki w finansowaniu Źródła finansowania projektu Wskaźniki rentowności Analiza ekonomiczna Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej Analiza metodą uproszczoną Analiza metodą wielokryterialną Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wrażliwości Analiza ryzyka Analiza oddziaływania na środowisko Załączniki Tabele wynikowe z analizy finansowej i ekonomicznej Matryca logiczna Test pomocy publicznej Lista uczestników projektu i lokalizacji projektu wzór Spis rysunków i tabel S t r o n a

4 1 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, podstawowe definicje, przedmiot opracowania Studium wykonalności zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej w różnych formach, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 4 S t r o n a

5 Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, 2006 r., Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, 2004 r., Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji; zalecana metodologia, DGA SA, Pomoc publiczna w programach operacyjnych Poradnik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Jednostka ds. Ewaluacji Dyrekcja Generalna Polityka Regionalna Komisji Europejskiej, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik Fundusz Strukturalny EFRR, Fundusz Spójności i ISPA, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w okresie programowania , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne w zakresie promocji i informacji, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa 2020, Cele tematyczne funduszy europejskich na lata , Narodowa Strategia Spójności (NSRO) , 5 S t r o n a

6 Strategia Rozwoju Kraju , Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego , Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+, Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Czwarta wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Strategia Rozwoju Powiatu Y, Program Ochrony Środowiska dla Gminy X, Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy X, Strategia Rozwoju Gminy X, Program Ochrony Środowiska dla Gminy X na lata , Dane Urzędu Gminy X Biuletyn Informacji Publicznej, Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w miejscowości Z, Dane statystyczne dotyczące Gminy X, Powiatu Y i Województwa Śląskiego GUS, Bank Danych Lokalnych, mapy Należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji poszczególnych dokumentów, instrukcji i aktów prawnych. Wytyczne konkursowe (np. wzory oświadczeń) mogą zmieniać się z konkursu na konkurs. Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez wykonawcę od projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach: Program funkcjonalno-użytkowy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: instalacji kolektorów słonecznych, opracowany w maju 2013 r. przez Grupę Doradczą ALTIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103. Symulacje dla zestawów solarnych dla gospodarstw domowych o liczbie użytkowników 1-3; 4-5; 6-7, pow. 7, opracowane w maju 2013 r. przez Grupę Doradczą ALTIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej S t r o n a

7 Materiały beneficjenta (w tym listy uczestników projektu, zdjęcia obrazujące smog na terenie Gminy, etc.). Definicje i skróty przyjęte w niniejszym opracowaniu: Beneficjent/Wnioskodawca/ Inwestor Projekt/Inwestycja/ Zadanie inwestycyjne EFRR RPO WSL GUS/BDL Cele ogólne/pośrednie Cel główny/bezpośredni Produkt Wskaźnik produktu Rezultat Wskaźnik rezultatu Oddziaływanie Wskaźnik oddziaływania Projekt generujący dochód Gmina X jednostka samorządu terytorialnego Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Główny Urząd Statystyczny/Bank Danych Lokalnych Cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup. Cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. Bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie życia projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a rzez to celów bezpośrednich. Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc). Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów. Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów. Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. W myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmujące inwestycje w infrastrukturę, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub budynków lub najem budynków lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów 7 S t r o n a

8 System ciepłowniczy Węzeł cieplny Źródło ciepła - w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Sieć ciepłownicza oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła. Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła w tym kotłownia, węzeł cieplny bądź grupowy wymiennik ciepła. Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności projektu pod nazwą Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych, dla którego beneficjentem i inwestorem jest Gmina X. Niniejsze opracowanie jest modelowe. Ze względu na zakres tematyczny projektu i jego szacowaną wartość jedyną potencjalną możliwością dofinansowania projektu jest regionalny program operacyjny. Dlaczego wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w ramach regionalnego programu operacyjnego? Rozpoczęcie procesu starania o wsparcie unijne należy rozpocząć od scharakteryzowania projektu, wg co najmniej 5 niniejszych kryteriów: 1. Zdefiniowanie beneficjenta projektu kim jest podmiot starający się o dotację? Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą; Firma (z jakiej branży, jaką ma liczbę pracowników i roczny obrót za ostatnie 2 lata); Organizacja pozarządowa; Administracja publiczna; Instytucja kultury; Rolnik; Instytucja naukowo-badawcza; Osoba fizyczna; Szkoła wyższa; Jednostka szkolnictwa powszechnego; Inna (jaka?). 2. Zdefiniowanie obszaru realizacji projektu gdzie realizowany będzie projekt: o A: obszar wg podziału terytorialnego (realizacja na terenie całego kraju np. cykl szkoleniowy, realizacja na terenie kilku województw np. autostrada, realizacja na terenie województwa np. promocja atrakcji turystycznych regionu, realizacja na ternie powiatu np. sieć tras rowerowych w powiecie, realizacja na terenie gminy np. zakup sprzętu do szpitala miejskiego). o B: obszar miejski czy wiejski? 3. Zdefiniowanie przedmiotu projektu co stanowić będzie produkt projektu? Np. wyremontowana/zbudowana droga, nowy system informatyczny w szpitalu, nowa frezarka, założenie nowej firmy. 4. Zdefiniowanie zakresu projektu co stanowi rzeczowy zakres prac, o refundację jakich kosztów chcemy się ubiegać? Np. prace budowlane, zakup sprzętu, organizacja szkolenia (w tym opłacenie cateringu, sal wykładowych, wynagrodzenie dla wykładowców), działania promocyjne, działania edukacyjne, zakup i wdrożenie oprogramowania. 5. Zdefiniowanie budżetu ile musimy wydać? Ile możemy wydać we własnym zakresie (maksymalna wysokość wkładu własnego)? Każdy z programów operacyjnych wymienia konkretne priorytety/obszary w ramach których udzielane jest wsparcie, posiada również szczegółowy opis priorytetów/uszczegółowienie programu, w których znajdują się szczegółowe informacje, na bazie których można ocenić czy projekt może zostać sfinansowany w ramach konkretnego działania/poddziałania. Zasadniczo dofinansowanie tego samego zakresu projektu możliwe będzie jedynie z jednego programu wdrażającego środki unijne. Wynika to bezpośrednio z obowiązującego zakazu podwójnego finansowania. Podwójne finansowanie występuje w momencie gdy całość lub część danego wydatku w projekcie zostaje sfinansowana dwa razy (ze środków publicznych krajowych lub wspólnotowych). 8 S t r o n a

9 Programy operacyjne zostały opracowane w sposób gwarantujący uniknięcie możliwości podwójnego dofinansowania projektu środkami unijnymi. Oznacza to, że jeśli kryteria projektu kwalifikują jego wsparcie np. ze środków RPO kryteria pozostałych programów uniemożliwiają złożenie aplikacji. Dodatkowym narzędziem wspomagającym proces zakwalifikowania projektu do dofinansowania w ramach konkretnego projektu jest linia demarkacyjna. Linia demarkacyjna to zestaw kryteriów, na podstawie których dla wybranych typów projektów określa się instrument ich realizacji (konkretny Program). Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 7 października 2013 r. jest tabelarycznym zestawieniem obszarów interwencji funduszy UE. Określone w niej kryteria rozdzielają konkretne rodzaje inwestycji pomiędzy Programami. Kryteria odnoszą się do: zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. Linia demarkacyjna nie stanowi zamkniętego i kompletnego katalogu wszystkich rodzajów interwencji funduszy UE, wskazuje jedynie obszary (działania), w których zaistniała wyraźna potrzeba rozgraniczenia wsparcia. Szczegółowa informacja o wsparciu określonych typów projektów przedstawiona jest każdorazowo w Programach, szczegółowych opisach priorytetów i regulaminach naboru, linia demarkacyjna stanowi natomiast ich uzupełnienie. Analiza zakresu niniejszego projektu na bazie powyższych przesłanek wskazuje jednoznacznie, iż jedyna dopuszczalna formalnie możliwość to dofinansowanie projektu ze środków regionalnego programu operacyjnego. Studium wykonalności stanowi model niezbędnego załącznika do wniosku o dofinansowanie z EFRR w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V. Środowisko). Załącznik taki będzie niezbędny także w nowej perspektywie finansowej ( ). Dlaczego w 2014 r. wskazano możliwość realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata ? Fundusze unijne dysponowane są w Polsce w dwóch okresach: okres programowania lata okres programowania lata Niniejsze sw opracowane zostało w II kwartale 2014 r., tj. w okresie w którym powinny zostać wdrożone fundusze na lata Ze względu na opóźnienia wynikające m.in. z terminu zaakceptowania budżetu unijnego okres wdrażania funduszy przewidywanych na lata został odroczony w czasie o około miesięcy. II kwartał 2014 r. to de facto okres, w którym wdrażane są w dalszym ciągu fundusze przewidziane na lata , ogłaszane konkursy przewidują dofinansowywanie projektów ze środków wygenerowanych na skutek oszczędności w realizacji wcześniej zaakceptowanych projektów. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym sw, odbywa się na bazie wytycznych do opracowywania poszczególnych rodzajów dokumentów. Niniejszy dokument opracowany został na najbardziej aktualnej na I kwartał 2014 r. wersji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 9 S t r o n a

10 Województwa Śląskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Opracowanie bazuje więc na dokumentach aktualnych w okresie programowania Odpowiedniki ww. dokumentów dla okresu programowania pozostają w fazie przygotowania. W II kwartale 2014 r. opublikowana została jedynie wstępna wersja RPO WSL na lata Nie ma więc obecnie możliwości przygotowania dokumentu modelowego formalnie odpowiadającego wytycznym na lata wytyczne te nie są jeszcze dostępne. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na licznych spotkaniach informacyjnych układ sw oraz przede wszystkim wytyczne do merytorycznego zakresu dokumentu w perspektywie nie ulegną zasadniczym zmianom. Dlaczego wybrano regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego? Narodowa Strategia Spójności jest dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania i wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS). NSS realizuje działania o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym oraz za pomocą: programów operacyjnych (zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), programów regionalnych (RPO zarządzane przez zarządy poszczególnych województw), projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych. Program Źródło funduszy unijnych Program Infrastruktura i Środowisko EFRR i FS Program Innowacyjna Gospodarka EFRR Program Kapitał Ludzki EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych EFRR Program Rozwoju Polski Wschodniej EFRR Program Pomoc Techniczna EFRR Programy Europejskiej Współpracy EFRR Terytorialnej Każde z 16. polskich województw dysponuje odrębnym regionalnym programem operacyjnym. Wybór konkretnego województwa podyktowany był frekwencją odbiorców szkoleń organizowanych przez Grupę Doradczą Altima sp. z o.o. Poprzednie szkolenia - Gminna mapa energetyczna cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników ze Śląska. 10 S t r o n a

11 2 Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Rozdział ten powinien zostać napisany w języku niespecjalistycznym i powinien zawierać kompendium wiedzy na temat projektu. Należy zawrzeć fakty, wnioski i konkluzje i unikać objaśnień. Użyj języka zrozumiałego dla laika. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności zadania inwestycyjnego pod nazwą instalacji kolektorów słonecznych dla którego inwestorem jest Gmina X. Studium wykonalności stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie z EFRR. Wprowadzenie do projektu Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina X. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie bezpośrednio Referat ds. Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. Produktami projektu zarządzać będzie Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. Tytuł i lokalizacja Tytuł projektu brzmi: Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Projekt zlokalizowany jest w województwie śląskim, w powiecie Y, na terenie gminy X, w miejscowościach: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Łącznie projekt obejmuje 648 obiektów. Definicja projektu Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 648 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy X celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji CO 2 (a także pyłów, CO, NO x i SO) do atmosfery. Zidentyfikowane problemy Podsumowanie Przyczyny problemu: Niedobory w zakresie środków finansowych gminy uniemożliwiające przeprowadzenie kompleksowej instalacji solarów na terenie Gminy X. Realizacja w pierwszej kolejności podstawowych inwestycji gminnych związanych z gospodarką wodno-ściekową i poprawą infrastruktury drogowej. Niezadawalający stan budynków mieszkalnych na terenie gminy ze względu na nieekonomiczne i tradycyjne systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej. 11 S t r o n a

12 Problem główny: Skutki: Niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy X. Wysokie koszty ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy X. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery (problem niskiej emisji). Utrata korzyści jakie mogły by przynieść środki wydatkowane obecnie na energię (a które można zaoszczędzić dzięki realizacji projektu). Postępująca degradacja środowiska mogąca w przyszłości ograniczyć atrakcyjność Cele projektu turystyczną Gminy. Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy X. Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO WSL, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt jest zgodny z celami Priorytetu V Środowisko, którego celem głównym jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska; Działanie Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, którego celem jest poprawa jakości powietrza; Typ projektu 3 Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych energia słoneczna. Produkty wskaźniki Wskaźniki planowanych produktów Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego [szt.] Moc zainstalowana energii cieplnej [MW] 0 1,27 Źródło: Program funkcjonalno-użytkowy projektu Rezultaty wskaźniki Wskaźniki planowanych rezultatów 2013 Wartość bazowa Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] Zmniejszenie emisji do atmosfery CO 2 [t/rok] Źródło: Program funkcjonalno-użytkowy projektu Harmonogram realizacji projektu 2015 Wartość docelowa Zmiana (redukcja/przyrost) Całość prac inwestycyjnych założono na lata W maju 2013 r. przygotowano program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności, podpisano umowy z wszystkimi uczestnikami projektu. Na I kwartał 2014 planuje się procedurę przetargową, tak by od 12 S t r o n a

13 II kwartału wykonawca mógł na bieżąco projektować i montować instalacje w poszczególnych obiektach. Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego planowane jest na Wykonalność instytucjonalna projektu Beneficjent Gmina X posiada zdolność organizacyjną i finansową do wykonania projektu. Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. Produktami projektu zarządzać będzie Gmina X posiadająca odpowiednie środki pozwalające na utrzymanie produktów projektu oraz zabezpieczenia w postaci umów z mieszkańcami dotyczącymi ponoszenia przez nich bieżących kosztów eksploatacji instalacji solarnych. Wykonalność techniczna projektu Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przeznaczenia. Wszystkie zastosowane w obiektach urządzenia i wyroby będą posiadały atesty lub certyfikaty dające gwarancję bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybrane urządzenia poszczególnych grup konstrukcji i wyposażenia nie zawierają materiałów bezpośrednio niebezpiecznych dla człowieka. Biorąc pod uwagę zakres użytkowy planowanej inwestycji, standard wykonania gwarantować będzie odpowiednią sprawność i bezpieczeństwo pracy, a instalacje uzyskają parametry pozwalające na osiągniecie zakładanych celów oraz odpowiednio długą trwałość projektu przy założonych wymaganiach. Wykonalność prawna projektu Zaplanowane zadanie pokrywa się z zamierzeniami inwestycyjnymi beneficjenta. Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska, efektywności energetycznej). Analiza finansowa Finansowanie Projekt będzie współfinansowany ze źródeł EFRR (RPO WSL ) w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowanych przy koszcie całkowitym projektu ,80 PLN, brak kosztów niekwalifikowanych. Pomoc publiczna Projekt nie kwalifikuje się ze względu na swoja specyfikę do kategorii projektów podlegających przepisom o pomocy publicznej. 13 S t r o n a

14 Luka finansowa Projekt nie wymaga obliczenia luki finansowej ze względu na brak opłat od bezpośrednich użytkowników jak i całkowity brak jakichkolwiek przychodów. Analiza ekonomiczna Obliczony wskaźnik efektywności kosztowej wynosi 5,23 kwh/1 zł. W wyniku realizacji korzyści odniosą następujące grupy odbiorców/beneficjentów projektu: mieszkańcy Gminy X, uczestnicy projektu właściciele budynków mieszkalnych, turyści, gmina, środowisko. Analiza oddziaływania na środowisko Oddziaływanie na środowisko wystąpi generalnie na etapie prac instalacyjnych. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą całkowicie odwracalne, chwilowe ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu, jakość powietrza atmosferycznego i poprawi atrakcyjność nie tylko Gminy X, ale i całego Województwa Śląskiego. Przedmiotowa inwestycja: nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko atmosferyczne i akustyczne (przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł ogrzewania wody), nie ma wpływu na świat fauny, flory, krajobraz i zabytki, nie ma negatywnego wpływu na obszar Natura 2000, nie ma wpływu na zmianę warunków wodnych, stan gleby i powierzchnie ziemi, będzie prowadzona na obszarze działek istniejących obiektów, na etapie montażu zostaną zastosowane środki ochronne, nie wiąże się z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Podsumowując oddziaływanie projektu należy ocenić jako pozytywne względem środowiska ze względu na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w celu podgrzewania wody użytkowej w obiektach mieszkalnych na terenie Gminy X. Zalecane jest zaprezentowanie: przedmiotu projektu, informacji podstawowych (beneficjent, tytuł, skrócona definicja, lokalizacja, zgodność 14 S t r o n a

15 z celami RPO WSL, podstawowe wnioski z analizy otoczenia przedsięwzięcia), stosowania zasady cross financingu (w zakresie dopuszczalności stosowania), głównych problemów, logiki interwencji (cele, wskaźniki), wykonalności i trwałości projektu, wykonalności technicznej przyjętych rozwiązań, pomocy publicznej w projekcie, kosztów inwestycyjnych i struktury finansowania, wyników analizy finansowej i ekonomicznej, wniosków z analizy oddziaływania na środowisko. 15 S t r o n a

16 3 Definicja projektu W rozdziale należy przedstawić zwięźle i jednoznacznie przedmiot i zakres projektu. Z rozdziału musi jednoznacznie wynikać jakie działania będą realizowane w ramach projektu. Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej opartej o próżniowy kolektor słoneczny np. typu RD/HP-10 - do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 648 budynkach na terenie Gminy X celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres projektu: Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegać będzie na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na próżniowych kolektorach słonecznych dla mieszkańców Gminy X. Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach: A. 222 instalacje, B. 67 instalacji, C. 49 instalacji, D. 47 instalacji, E. 38 instalacji, F. 32 instalacje, G. 31 instalacji, H. 24 instalacje, I. 20 instalacji, J. 19 instalacji, K. 19 instalacji, L. 16 instalacji, M. 15 instalacji, N. 15 instalacji, O. 12 instalacji, P. 10 instalacji, Q. 10 instalacji, R. 1 instalacja, S. 1 instalacja. Łącznie projekt obejmuje 648 obiektów. 16 S t r o n a

17 Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków (adresy i numery działek) objętych projektem (podpisane umowy na udział w projekcie, uregulowana sytuacja własnościowa) wskazano w załączniku nr 4 do sw. Biorąc pod uwagę ilość osób w danym gospodarstwie dobrano odpowiednio cztery zestawy solarne: Od 1 do 3 osób: 2 kolektory + zasobnik solarny 200l 2W 196 szt., Od 4 do 5 osób: 3 kolektory + zasobnik solarny 300l 2W 318 szt., Od 6 do 7 osób: 4 kolektory + zasobnik solarny 400l 2W 122 szt., Powyżej 7 osób: 5 kolektorów + zasobnik solarny 500l 2W 12 szt. Stopień pokrycia energii w skali roku zgodnie z symulacją energetyczną wykonaną w programie GetSolar nie może być niższa niż odpowiednio: 56,00% dla 1-3 osób; 54,10% dla 4-5 osób; 53,10% dla 6-7 osób; 56,00% dla zestawu powyżej 7 osób, przy założeniach: pochylenie : 40º azymut: 0,00 (południe) temperatura min. CWU : 45ºC temperatura max. CWU: 75ºC Głównym zadaniem instalacji solarnej jest wspomaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co jednocześnie spowoduje ograniczenie zarówno kosztów użytkowania obiektów, jak i umożliwi racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców proekologicznej, turystycznej Gminy X. Gmina od lat prowadzi szereg działań w zakresie ochrony środowiska i poprawy stanu ekosystemu. Od 2010 r. corocznie dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW prowadzone są projekty związane z usuwaniem azbestu z budynków. W ciągu kilku lat udało się usunąć i unieszkodliwić prawie 260 ton niebezpiecznych materiałów. Ponadto należy podkreślić, iż gmina przeprowadziła już kompletną termomodernizację (wraz z wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne) we wszystkich szkołach oraz innych obiektach komunalnych. Montaż kolektorów będzie zatem kolejnym, konsekwentnym krokiem w prowadzeniu proekologicznej polityki rozwoju gminy. Sposób montażu instalacji solarnej zastosowanej w projekcie umożliwiać będzie ewentualną przyszłą rozbudowę, a więc zwiększenie mocy lub dodanie funkcjonalności polegającej na wspomaganiu centralnego ogrzewania. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie otrzymanie kolejnych efektów ekologicznych projektu, które w znaczący sposób przyczynią się do ograniczenia problemu niskiej emisji na terenie gminy, ale i całego powiatu Y. Przeciętny roczny zysk kolektora wahać się będzie w granicach 499 kwh/m 2 do 549 kwh/m 2. Ekobilans (efekt ekologiczny) zakłada zmniejszenie wydzielania CO 2 17 S t r o n a

18 w granicach od 502 kg/rok dla gospodarstw domowych liczących od 1-3 osób, poprzez 806 kg/rok dla gospodarstw liczących 4-5 osób, 1108 kg/rok dla gospodarstw 6-7 osobowych, aż po 1336 kg/rok dla gospodarstw domowych liczących powyżej 7 osób. Należy podkreślić ogrom efektu ekologicznego jaki przyniesie realizacja przedmiotowej inwestycji, gdyż realizacją projektu zostanie objęte ponad 45% mieszkańców (2872 spośród 6295 zarejestrowanych na pobyt stały zgodnie z rejestrem UG z dnia r.) oraz prawie połowa obiektów mieszkalnych (w Gminie X jest 1490 budynków, z czego aż 648 zostanie objętych projektem). Gmina w swoich działaniach nie pomija również domów nowobudowanych. Pośród ok. 50 budowanych domów, ponad 20 objętych będzie projektem, co wydajnie przełoży się na spadek poziomu zanieczyszczenia gminy i całego powiatu Y. Gmina jest w pełni przygotowana do realizacji inwestycji i podczas naboru uczestników projektu nie stosowała żadnych wykluczeń ani dyskryminacji, czego doskonałym przykładem jest fakt, iż realizacją objęte zostaną również nowobudowane obiekty mieszkalne. Jedynym oczywistym ograniczeniem była data zgłoszenia do programu związana bezpośrednio z terminem trwania konkursu dla działania 5.3 RPO WSL. Jednak odpowiednio długa i szeroko zakrojona faza przygotowawcza, tj. spotkania osobiste wójta w sołectwach, informacje na stronie internetowej i w lokalnej gazecie, udział sołtysów i księży w akcji informacyjnej spowodowały, iż każda zainteresowana osoba zdążyła zgłosić się do uczestnictwa w projekcie. W ramach projektu nie jest wykorzystywana zasada cross-financingu. Czym jest cross-financing? Mechanizm cross-financingu obowiązuje w perspektywie finansowej Z dotychczas przekazywanych informacji cross-financing będzie stosowany również w latach jednak na nieco innych zasadach. Ogólnie rzecz biorąc cross-financing jest narzędziem umożliwiającym w wybranych przypadkach unikania konieczności finansowania projektu wyłącznie z jednego funduszu (monofunduszowość). Po spełnieniu określonych warunków (przedstawionych w uszczegółowieniu programu i regulaminie konkursu), projekt może być współfinansowany ze środków dwóch funduszy europejskich. Zasady funkcjonowania mechanizmu określa Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Ustalono, że w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) możliwe są wzajemne finansowania. W Polsce crossfinancing najczęściej wykorzystywany jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL), a także Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG). W przypadku RPO częstym przykładem stosowania cross-financingu są projekty informatyczne kiedy po zakupie sprzętu komputerowego i nowoczesnego oprogramowania pracownicy beneficjenta szkoleni są w ramach projektu z obsługi nowych narzędzi. 18 S t r o n a

19 4 Podstawowe informacje na temat projektu 4.1 Tytuł projektu Tytuł projektu brzmi: Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Tytuł projektu powinien być zgodny z pozostałą dokumentacją (np. projektem budowlanym, kosztorysami, pozwoleniem na budowę). Powinien być również możliwie krótki (do 200 znaków), oddający charakter projektu, jego zakres i lokalizację. 4.2 Lokalizacja Projekt zlokalizowany jest w województwie śląskim, w Powiecie Y, na terenie Gminy X we wszystkich sołectwach gminy, tj. w miejscowościach: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Łącznie lokalizacja projektu obejmuje 648 lokalizacje, potwierdzone podpisanymi umowami oraz obejmujące nieruchomości o zweryfikowanym stanie własnościowym. Kompletna lista uczestników projektu, wraz z numerami działek, na których zlokalizowany będzie projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. Projekt obejmuje budynki mieszkalne na terenie całej gminy, zarówno w zabudowie zwartej jak i rozproszonej. Projektem objęto obszar całej Gminy ze względu na jej turystyczny charakter oraz umiejscowienie gminy w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, i jednocześnie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Na terenie Gminy co roku wypoczywa ok. 320 tysięcy turystów, korzystając ze zbiorników wodnych (1, 2, 3), tras rowerowych, tras wspinaczkowych, licznych gospodarstw agroturystycznych i hoteli. Częstokroć w warunkach podwyższonej wilgotności i niskiego ciśnienia można zaobserwować warstwę smogu unoszącą się nad miejscowościami gminy. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa dla dzieci i osób starszych czy z problemami układu oddechowego. W okresie letnim mieszkańcy ogrzewają CWU korzystając z kotłów c.o. na węgiel, co powoduje niską efektywność i duże zanieczyszczenie powietrza pyłami, CO 2 i tlenkami azotu (zwłaszcza ze starych kotłów węglowych). Lokalizacja projektu powinna poza opisem dodatkowo zostać przedstawiona graficznie tj. w formie map lokalizujących projekt co najmniej na tle otoczenia lokalnego i województwa. Studium jest modelowe a lokalizacja projektu hipotetyczna. Na poniższych mapach przedstawiono przykładową lokalizację projektu - na terenie Gminy Kroczyce. Poniższe mapy mają charakter szkoleniowy i za zadanie mają wskazać metodologię prezentacji lokalizacji projektu. 19 S t r o n a

20 Należy upewnić się, że mapy z których korzystamy są ogólnodostępne i zwolnione z praw autorskich lub posiadamy zgodę ich właściciela na wykorzystanie w opracowaniu. Pod każdą mapą należy podać źródło jej pochodzenia. Rysunek 1 Lokalizacja miejscowości A na tle Gminy X Źródło: Rysunek 2 Lokalizacja miejscowości B na tle Gminy X Źródło: 20 S t r o n a

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo