Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec"

Transkrypt

1 Zamawiający: Adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja systemów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach, z zastosowaniem instalacji solarnych, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu przy ul. Grunwaldzka 48 projekt i wykonanie. Adres obiektu budowlanego: ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Kod zamówienia według CPV: Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty izolacyjne Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej Roboty instalacyjne w budynkach Prace budowlane Konstrukcje dachowe Instalacje wodne Kolektory słoneczne do produkcji ciepła Zawartość opracowania: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna Autor opracowania: mgr inż. Zuzanna Maleska mgr inż. Robert Wielgosz Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r.

2 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec SPIS TREŚCI: 1. Zakres i podstawa opracowania Cześć opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Rozwiązania architektoniczno-budowlane Instalacja solarna ciepłej wody użytkowej Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: Założenia do projektowania Wymagania jakościowe dotyczące materiałów Przedmiot technologia wykonania instalacji Przedmiot wykonania robót budowlanych Wykończenia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Przekazanie placu budowy Realizacja robót Część informacyjna Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami Inne informacje przydatne do projektowania Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 1

3 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec 1. Zakres i podstawa opracowania Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy modernizacji źródeł ciepła z zastosowaniem instalacji solarnej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu. Obiekty podlegające zakresowi zadania zlokalizowane są na terenie Szpitala i są to: Szary Męski Biały Męski Sądówka + Pawilon G Pawilon E Pawilon F Szary Żeński Pralnia Kuchnia Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wybudować instalacje solarną wraz z całą armaturą towarzyszącą i współpracującą oraz połączeniem tego w jeden układ technologiczny (dla każdego budynku), przy współpracy z istniejącymi źródłami ciepła. Podstawą do opracowania są: - Zalecenie i umowa z Inwestorem. - Uzgodnienia z Inwestorem. - Wizja lokalna. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami). - Dokumentacja budowlana instalacji wymienników ciepła dla rozpatrywanych budynków wykonana przez EXTERM Sp. z o. o. z Gliwic; sierpień Projekt podstawowy budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu opracowanie wydane przez P.U.B.P. Dynamika z Gliwic; marzec Inwentaryzacja budowlana Budynku Laboratorium wykonana przez inż. Tadeusza Sajewskiego (UPR. Nr 1505/61); kwiecień 2009 r. - Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 2

4 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec 2. Cześć opisowa 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej posadowionej na dachach obiektów Szpitala, przeznaczonej do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej w średniej ilości: Szary Męski Biały Męski Sądówka + Pawilon G Pawilon E Pawilon F Szary Żeński Pralnia Kuchnia 2,47 m 3 /dobę 4,77 m 3 /dobę 8,45 m 3 /dobę 8,78 m 3 /dobę 8,68 m 3 /dobę 6,15 m 3 /dobę 1,64 m 3 /dobę 8,55 m 3 /dobę w mieście Lubliniec (woj. śląskie), na terenie WSN im. dr Emila Cyrana, przy ul. Grunwaldzka 48. Należy zastosować kolektory słoneczne cieczowe płaskie. Zamówienie obejmuje: 1) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U nr 130 poz. 1389). 3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym: - wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, - wykonanie robót budowlanych w budynkach Szpitala związanych z modernizacją podgrzewania cieplej wody użytkowej, Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 3

5 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec - wykonanie robót budowlanych na dachach budynków Szpitala związanych z montażem systemu solarnego. 4) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 5) Montaż urządzeń elektrycznych, w tym: montaż układów automatyki dla instalacji solarnej, połączenie układu automatyki istniejącego węzła ze sterowaniem instalacji solarnej, montaż instalacji elektrycznej zasilania pomp obiegowych instalacji solarnej Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych A. Budynek Szary męski tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 37, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne m 2 37, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki solarne i c.w.u., naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 37, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 37,68 Budynek Szary męski zużywa średniodobowo 2,47 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 2,47 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 37,68 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 48% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 4

6 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Schemat technologiczny instalacji stanowią dwa obwody grzewcze (układ kaskadowy) przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory zbiornik(i) wstępny(e) ciepłej wody. Obwód nr 2 obieg ciepłej wody w układzie wstępny zbiornik ciepłej wody zasobnik(i) ciepłej wody użytkowej (istniejące zasobniki l). B. Budynek Biały męski tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 65, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne m 2 65, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 65, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 65,94 Budynek Biały męski zużywa średniodobowo 4,77 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 4,77 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 65,94 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 34% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 5

7 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). C. Budynek Sądówka + Pawilon G tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Sądówka + Pawilon G zużywa średniodobowo 8,45 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,45 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 40% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 6

8 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec D. Budynek Pawilon E tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Pawilon E zużywa średniodobowo 8,78 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,78 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 39% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 7

9 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec E. Budynek Pawilon F tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Pawilon F zużywa średniodobowo 8,68 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,68 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 39% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 8

10 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec F. Budynek Szary żeński tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 94, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 94, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 94, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 94,20 Budynek Szary żeński zużywa średniodobowo 6,15 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 6,15 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 94,20 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 37% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 9

11 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec G. Budynek Pralnia tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 28, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne m 2 28, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki solarne i c.w.u., naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 28, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 28,26 Budynek Pralnia zużywa średniodobowo 1,64 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 1,64 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 28,26 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 49% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią dwa obwody grzewcze (układ kaskadowy) przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory zbiornik(i) wstępny(e) ciepłej wody. Obwód nr 2 obieg ciepłej wody w układzie wstępny zbiornik ciepłej wody zasobnik ciepłej wody użytkowej (istniejący zasobnik 630 l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 10

12 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec H. Budynek Kuchnia Lp. Podstawa Wsp koryg. Opis jm Ilość jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki solarne i c.w.u., naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Kuchnia zużywa średniodobowo 8,55 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,55 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 39% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejący zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 11

13 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia A. Budynek Szary męski Budynek posiada wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 315 kw, na c.w.u. = 60 kw. Wymiana ciepła na cele c.o. pawilonu szarego i kręgielni odbywa się we wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Na przewodzie sieciowym powrotnym zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Wymiana ciepła na cele c.w.u. pawilonu szarego i kręgielni odbywa się jednostopniowo w wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Stała wartość temperatury c.w.u. jest utrzymywana przez zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Zawór zabudowany jest na przewodzie powrotnym. Ciepła woda gromadzona jest w dwóch zasobnikach pionowych o pojemności 750 dm 3 każdy. Układ połączeń zasobników umożliwia tak szeregową jak i równoległą ich pracę. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. B. Budynek Biały męski Budynek posiada wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 295 kw, na c.w.u. = 60 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Szary męski, pojemność zasobników c.w.u. identyczna. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. C. Budynek Sądówka + Pawilon G Budynki posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 420 kw, na c.w.u. = 130 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Szary męski. Ciepła woda gromadzona jest w trzech zasobnikach pionowych o pojemności dm 3 każdy. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. D. Budynek Pawilon E Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 290 kw, na c.w.u. = 110 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Szary męski. Ciepła woda gromadzona jest w dwóch zasobnikach pionowych o pojemności dm 3 każdy. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 12

14 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. E. Budynek Pawilon F Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 290 kw, na c.w.u. = 110 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Pawilon E. Ciepła woda gromadzona jest w dwóch zasobnikach pionowych o pojemności dm 3 każdy. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. F. Budynek Szary żeński Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 385 kw, na c.w.u. = 120 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest podobna jak dla budynku Szary męski. Dodatkowo tutaj wymiennik ciepła c.o. pełni funkcje wymiany ciepła na cele wentylacji mechanicznej (60 kw). Ciepła woda gromadzona jest w trzech zasobnikach pionowych o pojemności 750 dm 3 każdy. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. G. Budynek Pralnia Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o.=160 kw, na c.w.u.=90 kw, na wentylacje = 340 kw. Wymiana ciepła na cele c.o. oraz wentylacji mechanicznej obieg I pawilonu pralni odbywa się we wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Na przewodzie sieciowym powrotnym zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Dwa odrębne układy obiegowe pomp, tzn. dla instalacji c.o. i instalacji nagrzewnic wentylacji obiegu I. wymian ciepła dla instalacji wentylacji mechanicznej obiegu II odbywa się w wymienniku płytowym lutowanym drugim typu CB (Alfa Laval). Na przewodzie sieciowym powrotnym zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Wymiana ciepła na cele c.w.u. pawilonu pralni odbywa się w wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Stała wartość temperatury c.w.u. jest utrzymywana przez zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Zawór zabudowany jest na przewodzie zasilającym wysokoparametrowym. Ciepła woda gromadzona jest w zasobniku poziomym o pojemności 630 dm 3. Dodatkowym czynnikiem grzewczym jest para o ciśnieniu 2,5 bar pochodząca z rozprężacza parowego (patrz projekt kotłowni parowej oraz projekt instalacji Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 13

15 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec pary technologicznej). Para ta doprowadzana jest do wężownicy podgrzewacza pojemnościowego. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. H. Budynek Kuchni Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 385 kw, na c.w.u. = 40 kw. Wymiana ciepła na cele c.o. pawilonu kuchni odbywa się we wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Dostawa energii jest regulowana przez sterownik programowalny typu Excel 50. Elementem wykonawczym jest zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Wymiana ciepła na cele c.w.u. pawilonu kuchni odbywa się jednostopniowo w wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Stała wartość temperatury c.w.u. jest utrzymywana przez zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Zawór zabudowany jest na przewodzie zasilającym. Węzeł c.w.u. zaprojektowano jako bezzasobnikowy, wyposażony w dwa stabilizatory temperatury STAB. Ciepła woda gromadzona jest w zasobniku poziomym o pojemności 750 dm 3. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne uwzględniającą lokalizację instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 14

16 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Ponadto cześć budynków, na których przewidziano zamontowanie baterii słonecznych, znajduje się w ewidencji zabytków, są to: Pawilon Biały męski Pawilon Szary żeński Pawilon Szary męski Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Opracowanie obejmuje koncepcję instalacji. Rozwiązania techniczne powinny zapewniać utrzymanie następujących parametrów: temperatura ciepłej wody użytkowej w punktach czerpalnych: 45 C i nie wyższa niż 60 C, Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 C i nie wyższej niż 80 C Rozwiązania architektoniczno-budowlane Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu uszczegółowienia niezbędnych prac konstrukcyjno-budowlanych w zależności od zaplanowanych urządzeń. Przed zamontowaniem kolektorów słonecznych na dachach należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcyjną dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami i istniejącą dokumentacją techniczną. Pomieszczenie wymiennikowni solarnej należy dostosować w zakresie niezbędnym dla zabudowy nowych urządzeń, w standardzie nie gorszym niż istniejące węzły cieplne Instalacja solarna ciepłej wody użytkowej Należy przewidzieć modernizację centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w obrębie węzłów cieplnych. Należy zapewnić dostarczanie ciepłej wody użytkowej o temperaturze 45 C. Podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne dotyczące kolektorów słonecznych: Kolektory słoneczne cieczowe płaskie. Powierzchnia apertury jednostkowa kolektora słonecznego 4,71 m 2 ( ±10% ). Łączna powierzchnia apertury na wszystkich budynkach: min. 791,28 m 2. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; www.norman.net.pl NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA MAŁEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo