Uzupełnienie rozdziału 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzupełnienie rozdziału 3"

Transkrypt

1 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz przystosowane są do stosowania zaawansowanych rozwiązań z zakresu nowoczesnych systemów informatycznych. Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalne, elektroniczne wyposażenie sali wykładowej D1, które obejmuje wieloformatowy ekran do prezentacji, bezprzewodowy system nagłośnienia, sterowany centralnie system natężenia oświetlenia oraz otwarcia żaluzji przeciwsłonecznych. Ponadto w salach dydaktycznych wydziału, w celu popularyzacji wiedzy, istnieje możliwość podłączenia i użycia przenośnych rzutników multimedialnych do prezentacji przygotowanych przez wykładowców materiałów dydaktycznych w formie slajdów (PowerPoint, Adobe Reader). Wykładowcy WIŚiB mają możliwość skorzystania z następujących urządzeń: rzutników pisma, projektorów multimedialnych, odtwarzaczy płyt DVD, VCD oraz CD. Ilość wymienionych urządzeń pokrywa całkowite zapotrzebowanie i w każdym momencie może zostać zwiększona w ramach potrzeb. LABORATORIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii dysponuje nowoczesnymi laboratoriami naukowo dydaktycznymi, w których oprócz aktualnie prowadzonych badań naukowych pracowników wydziału realizowane są prace magisterskie. Na wyposażeniu laboratoriów znajduje się nowoczesna aparatura pomiarowa z komputerową archiwizacją i analizą danych eksperymentalnych. Istniejące laboratoria powstały na podstawie sporządzonych projektów przez pracowników wydziału i swoim poziomem zaawansowania technologicznego nie odbiegają od standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki pozyskamy przez wydział środków finansowych w postaci dotacji i dofinansowania istniejącej infrastruktury laboratoryjnej w zakresie specjalistycznej aparatury oraz remontów budowlanych. Przykładem mogą być 2 laboratoria odnawialnych źródeł energii (układ kolektorów słonecznych oraz ogniwa fotowoltaicznych, 2 kotły na biomasę w pełni zautomatyzowane), laboratorium z modelem układu technologicznego do biologicznego oczyszczania ścieków, laboratorium odnowy wody, stanowisko do regeneracji węgli aktywnych, laboratorium czystej i zrównoważonej energii oraz laboratorium fluidyzacji 1/37

2 z modelami przestrzennymi kotłów energetycznych. Bogato wyposażona baza laboratoryjna przygotowuje/wprowadza studentów do realizacji pracy badawczej przy jednoczesnym opanowaniu i łatwiejszym zrozumieniu z pozoru trudnego światu eksperymentu. PRACOWNIE KOMPUTEROWE Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii przy ul. Dąbrowskiego 73 znajdują się 2 pracownie komputerowe, a w Instytucie Inżynierii Środowiska znajdują się 3 laboratoria komputerowe wykorzystywane w ramach zajęć przedmiotowych. Laboratoria umożliwiają studentom uczestniczenie w intensywnych i efektywnych zajęciach poprzez wykorzystanie: oprogramowania specjalistycznego, m.in. do matematycznego modelowania procesów zachodzących w środowisku, projektowania sieci i instalacji sanitarnych, ciepłowniczych i wentylacyjnych, obliczania emisji zanieczyszczeń atmosfery, statystycznego opracowywania wyników badań. Zajęcia odbywające się w małych grupach umożliwiają studentom praktyczne zapoznanie się z oprogramowaniem, co pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych Biblioteka Wydziału Czytelnia Instytutu Inżynierii Środowiska jest w posiadaniu: publikacji egz.; materiałów konferencyjnych egz.; materiałów seminaryjnych - 16 egz.; zeszytów naukowych - 30 egz.; podręczników egz.; encyklopedii 15 egz.; informatorów - 29 egz.; pomocy dydaktycznych i naukowych - 90 egz.; skryptów - 57 egz.; monitoringu - 24 egz. ; monografii - 54 egz.; poradników - 17 egz.; katalogów - 2 egz.; roczników - 9 egz.; monitorów - 31 egz.; słowników - 4 egz.; prac dyplomowych egz.; Polskich Norm egz. (dotyczące: gleby, wody, osadów ściekowych oraz odpadów). Czytelnia Instytutu Inżynierii Środowiska dysponuje stałą prenumeratą następujących czasopism : Aura ; Ekoprofit ; Ekotechnika ; Ekopartner, Energetyka, Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; GlobEnergia ; Gospodarka Wodna ; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; Przegląd Komunalny ; Recykling ; Czysta Energia ; Wodociągi i Kanalizacje ; Ochrona Środowiska. Biblioteka Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków posiada 520 wolumenów. Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii posiada 1250 publikacji, w tym 150 norm. Ponadto studenci Wydziału mają dostęp do zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, a za jej pośrednictwem do baz dostępu do czasopism elektronicznych w Polsce i za granicą. 2/37

3 3.3. Systemy elektronicznej komunikacji UsosWeb - SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW Zalogowanie do systemu jest możliwe, przez podanie LOGIN'u, którym jest PESEL oraz HASŁA. Studenci, którzy rejestrowali sie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) posiadają takie samo hasło w USOSweb. Pozostałe osoby otrzymają hasło w dziekanacie. Pierwsza próba obsługi przez Internet przebiegu całego toku studiów, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, została podjęta na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii w roku akademicki 2006/2007. Pomysłodawcą wprowadzenia wirtualnego dziekanatu na Wydziale był ówczesny Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak. Stworzony został wówczas wirtualny dziekanat usprawniający obieg protokołów zaliczeniowych oraz egzaminacyjnych na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów. Obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii jest jednym z wydziałów Politechniki Częstochowskiej, który prowadzi obsługę studiów poprzez wirtualny dziekanat w oparciu o system USOSweb (tj. Uniwersytecki System Obsługi Studiów). W dalszej perspektywie czasu docelowo przewiduje się wprowadzenie zajęć w formie e-learningu (nauczania on-line) do procesu dydaktycznego studentów na wszystkich kierunkach studiów. INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK) Umożliwia kandydatom na studia samodzielną za pośrednictwem Internetu rejestrację na poszczególne programy studiów, składające się na ofertę uczelni. System IRK pełni jednocześnie funkcję informatora, przedstawiającego ofertę uczelni. Do funkcji systemu IRK należy też przydzielanie kandydatom, którzy muszą zdawać egzamin wstępny, terminów i miejsc odbywania egzaminów. Kandydat otrzymuje informację o terminach swoich egzaminów bezpośrednio z systemu. DOCUMASTER CAMPUS DLA UCZELNI WYŻSZYCH - nowoczesna, zintegrowana platforma dla e-edukacji System informatyczny wspomagający nowoczesną edukację na uczelniach wyższych: zdalna praca grupowa, gromadzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych w e-chmurze (zeskanowane książki, wykłady, materiały własne wykładowców oraz studentów, informacje z tablic interaktywnych i Internetu, zasoby biblioteki cyfrowej). Drukowanie, skanowanie 3/37

4 i kopiowanie dokumentów przez studentów i pracowników uczelni. Podnosi efektywność kształcenia, obniża koszty edukacji, wyrównuje szanse społeczne. Documaster Campus umożliwia tani druk na żądanie potrzebnych do zajęć fragmentów książek, zasobów bibliotecznych, wykładów, własnych referatów itd. Rzeczywisty koszt wydruku - obliczany jest z uwzględnieniem procentowego pokrycia strony tonerem. Student ma możliwość sprawdzenia ceny drukowanych dokumentów przed ich wykonaniem. System Documaster Campus jest dostępny całą dobę, każdego dnia tygodnia. Może być zintegrowany z systemem obsługi studentów oraz wykorzystuje elektroniczne legitymacje studenckie (ELS). E-LEARNING Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz przygotować nauczycieli akademickich i studentów do tej nowoczesnej formy kształcenia, opracował w ramach międzywydziałowego zespołu złożonego z pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii) oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii projekt rozwoju e-learningu. Realizacja projektu do została podzielona na 4 zadania: pozyskiwanie wiedzy - Analiza i uzyskanie wiedzy na temat istniejących rozwiązań organizacyjnych zastosowanych na innych uczelniach w zakresie e-edukacji oraz doświadczeń przy jej wdrażaniu oraz kierunkach zmian w przyszłości. Analiza potrzeb i wiedzy pracowników oraz studentów w zakresie e-learningu. Analiza i uzyskanie wiedzy na temat stosowanych rozwiązań technicznych i oprogramowania oraz kierunków rozwoju w zakresie e-edukacji. organizowanie wiedzy - szkolenie pracowników w zakresie e-learningu. Uruchomienie serwera. Zakup i instalacja oprogramowania wspomagającego tworzenie e-treści. Szkolenie pracowników (dostarczycieli treści) w obsłudze portalu, możliwościach i wykorzystaniu oprogramowania do tworzenia e-treści. Opracowanie wymagań i wytycznych dotyczących tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych - zalecenia metodyczne dla Pracowników. wykorzystanie wiedzy - przygotowanie scenariuszy i treści kursów - projekt dostosowania materiałów dydaktycznych do formuły elektronicznej. Multimedialny zapis kursów. Opracowanie instrukcji dla studentów oraz instrukcji obsługi portalu dla studentów. 4/37

5 przekazywanie wiedzy - uruchomienie trzech wybranych kursów, testowanie zastosowanych rozwiązań, ewaluacja kursów, aktualizacja kursów po uwzględnieniu wniosków z ewaluacji. Bezpośrednimi grupami docelowy projektu byli: nauczyciele akademiccy Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, do których adresowane były szkolenia z zakresu tworzenia e-treści i metodyki nauczania w formie e-learningu, studenci kierunków: ochrona środowiska, których projekt obejmował bezpośrednio Laboratoria Instytutu Inżynierii Środowiska Laboratorium Mechaniki Płynów W laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotu Mechanika płynów. Wyposażone jest w następujące stanowiska laboratoryjne: - Wielofunkcyjne koryto pomiarowe służące prezentacji ćwiczeń z zakresu przelewów, odskoku hydraulicznego, wypływu cieczy przez otwory i przystawki, wypływ spod zasuwy. - Stanowisko do pomiaru czasu wypływu cieczy ze zbiornika. - Stanowiska do przeprowadzenia doświadczenia Reynoldsa (określenie rodzajów ruchu: turbulentny, laminarny). - Stanowisko do pomiaru stateczności ciał pływających (m.in. wyznaczanie wysokości metacentrycznej). - Stanowisko do pomiarów start energii strumienia wody w instalacjach. Umożliwia pomiary strat liniowych w przewodach o różnej średnicy i wykonanych z różnych materiałów; umożliwia obliczanie strat lokalnych na różnych elementach instalacji (m.in. różnego rodzaju zawory, kształtki). - Kolumna filtracyjna do pomiarów współczynnika filtracji gruntu przy zachowaniu stałego ciśnienia piezometrycznego. - Zestaw do pomiaru przepływu w korytach otwartych NIVUS PCMPro przy zastosowaniu metodą ultradźwiękową metodą korelacji krzyżowej. - Modele zbiorników retencyjnych o różnej konstrukcji (rurowe, prostopadłościenne, jedno i wielokomorowe) przeznaczonych do magazynowania wód i ścieków opadowych. - Model do pomiaru procesów napełniania i opróżniania komór zbiorników połączonych w różnych konfiguracjach (połączenia szeregowe i równoległe). 5/37

6 Laboratorium Mikrobiologii Prace badawcze, które są realizowane w laboratorium dotyczą przygotowania podłoży wzrostowych dla wybranych gatunków roślin w oparciu o wykorzystanie różnych nawozów organicznych i odpadów w tym osadów ściekowych. Badania dotyczą również oceny wpływu stosowania różnych nawozów na stan chemiczny i biologiczny gleb i roślin. Szczegółowy zakres badawczy obejmuje: - analizę własności fizyko-chemicznych nawozów organicznych i odpadów stosowanych w procesach przyrodniczego wykorzystania w tym rekultywacji gruntów, - analizę własności biologicznych nawozów organicznych i odpadów stosowanych w procesach przyrodniczego wykorzystania w tym rekultywacji gruntów (obecność grup taksonomicznych świadczących o żyzności, badania ilościowe i jakościowe form patogennych w tym lekoopornych), -badanie zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb, - wykorzystanie toksykologicznych testów roślinnych do oceny stanu podłoża, - badanie intensyfikacji procesu produkcji biomasy roślinnej, - badanie wpływu wyciągów z organizmów wodnych na wzrost i plonowanie roślin, - wykorzystanie fotosyntetyzujacych organizmów wodnych do oczyszczania środowiska glebowego i wodnego, - badania z wykorzystaniem kultur tkankowych do izolacji roślin odpornych na wysokie dawki zanieczyszczeń. Urządzenia laboratoryjne: - wagi laboratoryjne, - cieplarki mikrobiologiczne, - łaźnie wodne. Laboratorium Odnowy Wody I W laboratorium Odnowy wody I prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Odnowa wody laboratorium oraz prace dyplomowe i badawcze z zakresu technologii wody i ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem procesu adsorpcji na węglach aktywnych. W laboratorium prowadzone są badania dotyczące: wysokotemperaturowej modyfikacji węgli aktywnych, wysokotemperaturowej regeneracji węgli aktywnych, 6/37

7 adsorpcji min. związków powierzchniowo-czynnych, metali ciężkich, leków na węglach aktywnych wyjściowych i modyfikowanych w różnych warunkach. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są pomiary adsorpcji różnych związków w warunkach laboratoryjnych, usuwania azotu amonowego metodą desorpcji gazowej oraz chlorowania do punktu przełamania, usuwanie fosforanów metodą strąceniową, usuwania metali ciężkich. Laboratorium wyposażone jest w: - stanowiska modelowe do przeprowadzenia adsorpcji w warunkach statycznych i dynamicznych na różnego rodzaju adsorbentach z roztworów wodnych, głównie na węglach aktywnych. - stanowiska do oznaczania kwasowości i zasadowości powierzchni węgli aktywnych, pomiarów przewodnictwa, pomiarów ph. - stanowisko badawcze do wysokotemperaturowej modyfikacji węgla aktywnego (piec obrotowy). Laboratorium Biomasy i Bioproduktów W laboratorium w ramach działalności naukowo-dydaktycznej realizowane są prace dyplomowe inżynierskie, prace dyplomowe magisterskie. W laboratorium prowadzone są badania nad wykorzystaniem glonów na potrzeby technologii inżynierii środowiska i energetyczne (oczyszczanie ścieków, wytwarzanie biopaliw, wychwyt dwutlenku węgla). Laboratorium wyposażone jest 1. stanowisko do zbioru glonów (system filtracji membranowej suszarka), 2. komora fitotronowa, 3. fotobioreaktor PBR do hodowli glonów. Laboratorium Procesów Bioenergetycznych W laboratorium w ramach działalności naukowo-dydaktycznej realizowane są prace dyplomowe inżynierskie, prace dyplomowe magisterskie. Laboratorium wyposażenie jest w: - odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne stosowane do podstawowych analiz fizyczno-chemicznych dokonywanych w próbkach środowiskowych, - drobny sprzęt laboratoryjny: m.in. ph-metr, konduktometr, zestaw pipet automatycznych, wytrząsarka). 7/37

8 Laboratorium Analiz Spektralnych W laboratorium w ramach działalności naukowo-dydaktycznej realizowane są prace dyplomowe inżynierskie, prace dyplomowe magisterskie. Laboratorium wyposażenie jest w: - Spektrometr Emisji Atomowej ICP OES, - Spektrometr Absorpcji Atomowej AAS. - Spektrometry optyczne stosowane są do dokonywania analizy próbek środowiskowych na zawartość pierwiastków. Laboratorium Inżynierii Elektroenergetycznej Laboratorium zawiera 30 stanowisk na których prowadzone mogą być zajęcia z: elektrotechniki, elektroniki, automatyki, maszyn elektrycznych oraz przesyłania energii elektrycznej. Ponadto w laboratorium znajduje się szereg urządzeń do pomiaru i oceny fal elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia elektryczne. Urządzenia te pozwalają na opracowanie wytycznych dla służb inspekcji pracy, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz innych laboratoriów badawczych, określających metodykę kwalifikowania źródeł fal elektromagnetycznych. W laboratorium mogą być prowadzone prace nad nowatorskimi rozwiązaniami ograniczenia szkodliwej emisji fal elektromagnetycznych jak również prace które przyczynią się do unifikacji polskich przepisów z dyrektywami Unii Europejskiej. Laboratorium wyposażone jest w: - stoły laboratoryjne z nadstawkami i standardowymi układam zasilania, pomiaru i zabezpieczeń, - multimetry cyfrowe, - oscyloskopy, - miernik pola elektrycznego w środowisku naturalnym, - miernik pola magnetycznego w środowisku naturalnym, - uniwersalny zestaw laboratoryjny do pomiaru, napięcia, prądu i mocy, - pętla Rogowskiego 50Hz, - pętla Rogowskiego do 16MHz, - zestaw do badania obwodów prądu stałego, - zestaw do badania indukcji elektromagnetycznej, - zestaw do badania stanów nieustalonych w obwodach RLC, - zestaw do badania regulacji temperatury, 8/37

9 - zestaw do badania regulacji poziomu napełnienia, - zestaw do badania regulatorów, - zestaw do badania regulacji ciągłej i nieciągłej, - zestaw do wyznaczania charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, - zestaw do badania detekcji pozycji, - zestaw do badania podstawowych elementów elektronicznych, - zestaw do badania podstawowych układów wzmacniaczy, - zestaw do badania podstawowych układów oscylacyjnych, - zestaw don badani filtrów aktywnych, - zestaw do badania wzmacniaczy operacyjnych, - zestaw do badania elementów optoelektronicznych, - zestaw do badania transformatorów jednofazowych oraz przekładników prądowych i napięciowych, - zestaw do badania transformatorów trójfazowych, - zestaw do badania maszyny bocznikowej prądu stałego, - zestaw do badania maszyny szeregowej prądu stałego, - zestaw do badania maszyny synchronicznej, - zestaw do badania generatora synchronicznego, - zestaw do badani systemu przesyłania energii elektrycznej, - zestaw do badania zabezpieczenia linii elektroenergetycznej, - zestaw do pomiaru zużycia energii, - zestaw do badania kompensacji mocy biernej, - zestaw do badania trójfazowych szyn zbiorczych. Laboratorium Biologii W laboratorium prowadzone są badania w zakresie: - procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji żywej materii, - analizy sanitarnej środowisk (woda, gleba, ścieki, osady ściekowe), - biologicznych metod oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, - higienizacji osadów. Wyposażenie laboratorium Biologii: - mikroskopy świetlne obserwacje i analizy komórek, tkanek oraz mikroorganizmów, 9/37

10 - dezintegrator ultradźwiękowy UD-20 zastosowanie w badaniach nad higienizacją osadów ściekowych, w dydaktyce do oceny wpływu ultradźwięków na mikroorganizmy, - inkubatory wykorzystywane w hodowli drobnoustrojów, - aparat Kocha, autoklaw - sterylizacja materiałów. Laboratorium Odnowy Wody II W laboratorium Odnowy wody II prowadzone są prace dyplomowe i badawcze z zakresu technologii wody i ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem procesu sorpcji na węglach aktywnych. W laboratorium prowadzone są badania dotyczące: - modyfikacji węgli aktywnych z wykorzystanie ciepła Joule a, - sorpcji metali ciężkich na węglach aktywnych modyfikowanych w różnych warunkach, - sorpcji metali na impregnowanych węglach aktywnych, - sorpcji polarnych i niepolarnych zanieczyszczeń organicznych w warunkach statycznych i dynamicznych, - sorpcji barwników na węglach aktywnych. Laboratorium wyposażone jest w: - stanowiska modelowe do przeprowadzenia sorpcji w warunkach statycznych i dynamicznych na różnego rodzaju sorbentach, głównie na węglach aktywnych. - stanowiska do oznaczania kwasowości i zasadowości; pomiarów poziomu tlenu; pomiarów przewodnictwa; pomiarów ph. - spektrofotometr Helios α do oznaczania badanych związków chemicznych. - stanowisko badawcze do modyfikacji węgla aktywnego z udziałem prądu elektrycznego. wytrząsarki laboratoryjne (2 szt.) ELPIN, które wyposażone są m.in. w regulator prędkości wytrząsania, jak również w zmienną amplitudę. - wytrząsarkę wyposażoną w łaźnię wodną wykorzystywaną do pomiaru sorpcji w różnych temperaturach. Laboratorium Utylizacji Odpadów W laboratorium w ramach działalności naukowo-dydaktycznej realizowane są zajęcia dydaktyczne tj: gleboznawstwo i ochrona gleb, procesy jednostkowe w inżynierii środowiska 10/37

11 II, realizacja prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prowadzone są badania naukowe dotyczące zagadnień związanych z unieszkodliwianiem odpadów. Laboratorium wyposażone jest w: aparaturę służącą do podstawowych badań odpadów mineralnych i gleb, a w szczególności: gęstości właściwej i objętościowej, strat przy prażeniu, wilgotności, stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności, kapilarności biernej, wodoprzepuszczalności oraz rozkładu ziarnowego. Laboratorium jest wyposażone w: - flotownik mechaniczno - pneumatyczny typu Mechanobr, - aparat Vicata, - maszyna do pomiaru wytrzymałości na ściskanie, - separator elektro-magnetyczny, - aparat Procttora, - jonitowy system oczyszczania wody o symbolu KB - 22 AW, - suszarka laboratoryjna, - ph metr laboratoryjny, - muflowy piec laboratoryjny (temp. do 1000 C), - kruszarkę szczękowa, - młynek hydrometryczny, - wiertnię ręczną z kompletem wierteł do poboru prób gruntów i odpadów mineralnych do głębokości ok. 3 m - młynek kulowy, - młynek wibracyjny LMW - dwumiejscową płytę ceramiczna ze sterowaniem sensorowym, - mieszadła magnetyczne Big Sguid 3 szt., - elektryczną mieszarką planetarną mieszanie zawiesin o konsystencji ciastowatej, - łaźnię wodną typ LW-6 ze sterownikiem LCD 4, - elektroniczną wagę laboratoryjną WPX 650, dokładność 0,001 g, - elektroniczną wagę laboratoryjną WPS 4000/C/1, dokładność 0,01 g, - uniwersalną wytrząsarkę laboratoryjną WU 4, - przesiewacz wibracyjny Retsch AS 300 minimalny wymiar ziarna 0,063 mm. 11/37

12 Laboratorium Derywatograficzne, Laboratorium analizy granulometrycznej W laboratorium prowadzone są prace badawcze pracowników Zakładu Ochrony Powierzchni Ziemi w zakresie: - analizy składu ziarnowego drobnoziarnistych materiałów mineralnych, - analizy rozkładu termicznego materiałów mineralnych w zakresie temperaturowym o C w atmosferze argonu lub tlenu, - analizy właściwości sorpcyjnych odpadowych materiałów mineralnych. Laboratorium wyposażenie jest w: - Laserowy Analizator Uziarnienia LAU-10. Aparat pozwala na określenie zawartości klas ziarnowych w zakresie 0,2-0,0001mm. Podczas badań istnieje możliwość stosowania różnego rodzaju cieczy nośnych pozwalająca na analizowanie składu ziarnowego oraz agregatowego. - Zasada działania aparatu oparta jest na pomiarze detekcji światła lasera, które ulega dyfrakcji na badanej próbce. Próbka podawana jest do analizy w kuwecie pomiarowej w postaci zawiesiny, co stanowi dla światła laserowego siatkę dyfrakcyjną, - Derywatograf Labsys firmy SETARAM. Aparat służy do wykonywania analiz termograwimetrycznych (TG, DTA, DTG) w celu określenia składu fazowego i chemicznego substancji zarówno jakościowo jak i ilościowo. - Aparat składa się z mikrowagi, pieca z elementami grzewczymi, butli gazowej z argonem i z tlenem, komputera z mikroprocesorową kontrolą wagi, temperatury i obiegu gazów. - Wstrząsarkę sitową składającą się z zestawu sit o wymiarach oczek: 0,2; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 mm. - Wielostanowiskowy układ kolumn lizymetrycznych do obserwacji skuteczności usuwania zanieczyszczeń na materiałach mineralnych. Zestaw składa się z 6 dużych i 6 małych kolumn lizymetrycznych wyposażonych w system odbioru odcieków. Do analizy podstawowych parametrów odcieków wykorzystywany jest wieloparametrowy miernik typu HI 9828 stanowiący wyposażenie zestawu. 12/37

13 Laboratorium Chemiczne W laboratorium w ramach działalności naukowo-dydaktycznej prowadzone są badania w zakresie prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, prac doktorskich oraz w ramach realizowanych grantów i projektów. Prowadzone badania dotyczą analiz fizycznochemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleb, kompostów. Laboratorium wyposażone jest w: - Destylarkę z parą wodną model K-355 oraz K-323 firmy BŰCHI para wodna wytwarzana w generatorze pary wprowadzana jest do kolby destylacyjnej w celu rozpoczęcia destylacji, schłodzone na chłodnicy opary odbierane są w odbieralniku. Aparatura stosowana jest do oznaczania azotu amonowego oraz azotu Kjeldahla po uprzedniej mineralizacji próbek, oznaczania LKT metodą destylacji bezpośredniej z parą wodną; - 3 zestawy OxiTop IS 6 firmy WTW każdy z zestawów składa się z 6 butelek o pojemności 510 ml z manualnymi główkami, 6 mieszadeł magnetycznych, podstawy mieszającej IS 6 oraz 6 kołczanów. Aparatura stosowana jest do pomiaru BZT metodą manometryczną; wartość pomiarowa może być bezpośrednio odczytana w mg/l; - Termoreaktor DRB 200 firmy HACH z podwójnym blokiem grzewczym; - Termoreaktor ECO 16 F firmy VELP SCIENTIFICA stosowany do mineralizacji próbek przed oznaczeniem ChZT metodą spektrofotometryczną z dwuchromianem potasu; - Mineralizator K-435 firmy BÜCHI stosowany do przygotowania próbek - mineralizacja przed oznaczeniem azotu metodą Kjeldahla. Pozostały sprzęt laboratoryjny: - waga precyzyjna WPS 3100/C firmy RADWAG; - szafa termostatyczna; - ph-metr firmy Elmetron cp-401; - suszarka uniwersalna typu SUP - 4M firmy WAMED; - wytrząsarka KS 250 firmy IKA; - medyczna łaźnia wodna typu LW102 firmy AJL Electronic. Laboratorium Analizy Instrumentalnej W laboratorium w ramach działalności naukowo-dydaktycznej prowadzone są badania w zakresie prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, prac doktorskich oraz w ramach 13/37

14 realizowanych grantów i projektów. Prowadzone badania dotyczą analiz fizyczno-chemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleb, kompostów. Laboratorium wyposażone jest w: - Analizator ogólnego węgla organicznego TOC multi N/C 2100 firmy Analityk Jena - Aparatura stosowana jest do szybkiego i precyzyjnego oznaczania OWO (TOC), RWO (DOC) i OW (TC) w próbkach ciekłych; analiza TC w próbkach stałych; - Respirometr Micro-Oxymax firmy Columbus Instrumens wielokanałowy respirometr o obwodzie zamkniętym, który umożliwia w zadanych interwałach czasowych monitoring wybranych gazów w komorze referencyjnej (pomiarowej); wyniki mogą być m.in. prezentowane w postaci zmian objętości gazów w jednostce czasu oraz ich skumulowanych wartości w danym cyklu pomiarowym. Dostępne rodzaje sensorów (detektorów): CO 2 ; O 2 ; H 2 S; CH 4 ; H 2 ; NO 2. Aparatura stosowa jest m.in. do oceny wpływu różnego rodzaju czynników stresowych na tempo respiracji drobnoustrojów glebowych, wodnych; badania stopnia biodegradacji różnych materiałów/substratów w warunkach tlenowych i beztlenowych. - Wyparka rotacyjna ROTAVAPOR R-215 firmy Büchi z wyposażeniem (łaźnią wodno-olejową B-491 firmy Büchi) i pompą próżniową (PL 2 firmy AGA LABOR) stosowana do zatężania, odparowania i destylacji próbek. - Spektrofotometr DR/4000 V firmy Hach - zakres działania od 320 do 1100 nm; Spektrofotometr DR/4000 U firmy Hach - zakres działania od 190 do 1100 nm; Spektrofotometr UV-VIS DR 5000 firmy Hach-Lange - zakres działania od 190 do 1100 nm; Zastosowanie/tryb pracy wymienionych spektrofotometrów: pomiar absorbcji, % transmitacji, stężenia (przy zastosowaniu gotowych testów kuwetowych [np. azotany, siarczki, cyjanki] lub w oparciu o opracowane i zapisane w pamięci urządzeń krzywe wzorcowe [np. ChZT, żelazo, fosfor ogólny]). - InoLab BOD/BSB 740 firmy WTW tlenomierz stosowany do pomiaru biochemicznego zapotrzebowania na tlen wg DIN EN 1899 (metoda rozcieńczeń) oraz zużycia tlenu wg DIN T6. Pozostały sprzęt laboratoryjny: elektroniczna waga analityczna Ainsworth AA-250, Denver Instrument Co. 14/37

15 szafa termostatyczna; destylarka wody firmy Nüve typ NS108; łaźnie wodne (łaźnia MLL 547 firmy AJL Electronic, łaźnia SW 22 z funkcją wytrząsania firmy Julabo). Laboratorium Biotechnologii Ścieków i Odpadów Zakres badań naukowych prowadzonych w laboratorium Biotechnologii ścieków i odpadów obejmuje aspekty biotechnologii środowiskowej, począwszy od biotechnologii ścieków poprzez unieszkodliwianie osadów i odpadów stałych. Prace naukowe prowadzone w laboratorium koncentrują się głównie na: a) oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych o wysokiej zawartości azotu amonowego i związków biogennych, b) ocenie aktywności drobnoustrojów, c) stabilizacji osadów ściekowych oraz innych odpadów organicznych w procesach tlenowych i beztlenowych, d) wykorzystaniu procesów membranowych w inżynierii środowiska, e) intensyfikacji metod oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych np. poprzez zastosowanie pola UD, kofermentacji, f) oczyszczaniu odcieków ze składowisk odpadów. Prowadzone są także prace dotyczące łączenia procesów biotechnologicznych z innymi technikami, np. membranowymi, metodami zaawansowanego utlenienia (AOPs) (np. ozonowanie, reakcja Fentona). W laboratorium prowadzone są zajęcia m.in. z następujących przedmiotów: bioreaktory, podstawy chemii organicznej, podstawy chemii analitycznej. Laboratorium wyposażone jest w: - Bioreaktor SBR (sekwencyjny reaktor porcjowy) z jednostką sterującą i oprogramowaniem wyposażony w sondy pomiarowe (ph, redox) i zestaw pomp (napełniająca, opróżniająca, napowietrzająca) - ze względu na dużą elastyczność pracy, łatwość dostosowania parametrów operacyjnych do zmiennego składu ścieków, wyższą w porównaniu do klasycznej metody osadu czynnego odporność mikroorganizmów na niekorzystne warunki środowiskowe oraz możliwość symultanicznego usuwania biogenów, węgla organicznego i zawiesin stosowany zarówno do oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych. Dodatkowe wyposażenie w postaci jednostki sterującej oraz skomputeryzowanego system sterowania umożliwia nie tylko automatyzacje pracy systemu pomiarowego, ale również precyzyjne określenie cyklu pracy bioreaktora, a także zwiększa możliwość 15/37

16 optymalizacji procesu w zakresie np. zwiększenia efektywności sedymentacji osadów czy wydajności procesów nitryfikacji. - Bioreaktory do stabilizacji beztlenowej (szt. 2) wykonane ze szkła bioreaktory o pojemności równiej odpowiednio 30 i 10 d m 3 wyposażone w mechaniczne mieszadło łopatkowe z regulacją obrotów, sondy redoks i ph oraz czujniki temperatury. W skład każdego ze stanowisk badawczych wchodzi również: termostat pozwalający na utrzymanie żądanej temperatury w reaktorze podczas procesu fermentacji oraz cylinder pomiarowy i zbiornik wyrównawczy umożliwiające monitoring produkcji biogazu. Reaktory dostosowane są do prowadzenia okresowej mokrej fermentacji nie tylko osadów ściekowych, ale również wybranych odpadów organicznych. - Urządzenie LABSCALE TM TFF System firmy MILLIPORE - specjalistyczny system filtracji z przepływem stycznym (Tangential Flow Filtration - TFF) - modułowy system złożony z dwóch komponentów: 500 ml akrylowego zbiornika nadawy z ciśnieniowym zaworem zwrotnym retentatu oraz podstawy zintegrowanej z mieszadłem magnetycznym i pompom membranową; system może pracować przy maksymalnym ciśnieniu i temperaturze odpowiednio na poziomie 5,9 Ba i 45 0 C. System znajduje m.in. zastosowanie w dializie czy zagęszczaniu białek (przepływ cieczy od ml/min). - Bioreaktory do kompostowania - każdy z nich wyposażony jest w system pomiarowy gazów oraz temperatury (pomiar w trzech punktach za pomocą termoelementów umieszczonych wewnątrz bioreaktora); - Bioreaktory wykonane są w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Powietrze dostarczane jest od dołu reaktora, przepływ regulowany jest płynnie przy pomocy regulatora natężenia przepływu. W dolnej części reaktora umieszczona jest podwójna płyta perforowana, pozwalająca na przepływ powietrza przez złoże materiału oraz na kontrolę ilości odcieków. W bioreaktorach prowadzone są badania nad optymalizacją procesu kompostowania odpadów organicznych. - Generator ozonu CH-KTB-3G, w którym odbywa się w nim proces ozonowania. Gazem, który zasila urządzenie jest tlen produkowany z powietrza. Ozonator wykorzystuje efekt korony (corona discharge)- wyładowań tzn. polega na pobieraniu powietrza z otoczenia i przepuszczeniu go pomiędzy dwiema elektrodami wysokiego napięcia ( V). Ozonator wytwarza od 2,2 do 3,7 g ozonu w ciągu 16/37

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.1 Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Profil kształcenia: ogólnoakademicki Technologie wody i ścieków Water and wastewater

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Inżynieria środowiska

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Inżynieria środowiska Załącznik nr 1 do Uchwały RW nr 725/230/2015/2016 z dnia 17 maja 2016 r. Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Promotor pracy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015) (od roku ak. 2014/2015) A. Zagadnienia z zakresu Oczyszczanie Wody i Ścieków: 1. Skład wód powierzchniowych i wód podziemnych. 2. Układy technologiczne oczyszczania wody powierzchniowej. 3. Układy technologiczne

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI

BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI Dr Magdalena Woźniak Politechnika Świętokrzyska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (1BT_27)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (1BT_27) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (1BT_27) 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców

Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców Oszczędności płynące z odzysku wody i cennych surowców NIJHUIS PODSTAWOWE LICZBY Ponad 80 lat doświadczenia Ponad 2400 instalacji na świecie Ponad 130 instalacji w Polsce w tym blisko 80% w branży spożywczej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C 11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C * Firma TUZAL Sp. z o.o. jako współautor i koordynator międzynarodowego Projektu pt.: SOILSTABSORBENT w programie europejskim EUREKA, Numer Projektu:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 582 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony

Bardziej szczegółowo

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków PEE00332EN 1606 Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków Jacek Pyskło PROCESY I URZĄDZENIA Alfa Laval Przegląd procesu Urządzenia Alfa Laval Aeracja Filtracja SBR Zagęszczanie Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

Utylizacja osadów ściekowych

Utylizacja osadów ściekowych Utylizacja osadów ściekowych Ćwiczenie nr 1 BADANIE PROCESU FERMENTACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Fermentacją nazywamy proces przemiany biomasy bez dostępu tlenu. Znalazł on zastosowanie

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych Marek Gromiec Warszawa, 15 luty 2016 Paradygmat NEW

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.) y: HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień 30.04.2014r.) M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyka Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-614-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Sterowanie, Robotyka, Napędy Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. nz. UTP Dr inż. Sylwester

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Odwadnianie osadu na filtrze próżniowym

Odwadnianie osadu na filtrze próżniowym Odwadnianie osadu na filtrze próżniowym Wprowadzenie W filtrach próżniowych odwadnianie osadów polega na filtracji cieczy przez warstwę osadu utworzoną na przegrodzie filtracyjnej (tkanina filtracyjna).

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Inżynieria środowiska Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 3.01.016 Dla rocznika: 015/016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma za zadanie zapoznanie się z wybranymi metodami określania wskaźników

Bardziej szczegółowo

Pomiar BZT dla samokontroli

Pomiar BZT dla samokontroli Pomiar BZT dla samokontroli Oznaczanie oddychania/biogazu przy pomocy OxiTop i OxiTop Control OxiTop i OxiTop Control Próbki nierozcieńczone Funkcja AutoTemp do opóźnionego startu dla zimnych próbek Trwała

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Stanowisko dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH 1/11 I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 05/0 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

1. Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości. Pojazd specjalistyczny podczas. w Szczecinie przy ul. Pieszej

1. Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości. Pojazd specjalistyczny podczas. w Szczecinie przy ul. Pieszej Przedsięwzięcia realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych z: I. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, 1 z 9 2008-12-30 13:09 Lublin: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części. Numer ogłoszenia: 267668-2008;

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków Biologiczne oczyszczanie ścieków Ściek woda nie nadająca się do użycia do tego samego celu Rodzaje ścieków komunalne, przemysłowe, rolnicze Zużycie wody na jednego mieszkańca l/dobę cele przemysłowe 4700

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Hydraulika stosowana 1. Wypływ cieczy przez otwory i przystawki, zjawisko kontrakcji strumienia. 2. Dynamiczne oddziaływanie strumienia

Bardziej szczegółowo

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY TECHNOLOGICZNEJ BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁAD OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o.

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy - powstaje w procesie biologicznego rozkładu

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej KART A PRZ EDM IOTU Kod przedmiotu IC.MOS202 Nazwa przedmiotu w j. polskim Procesy oczyszczania cieczy 2 w j. angielskim Liquid Purification

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5. Biologia sanitarna Sanitary Biology Poziom kształcenia: I stopnia Kod przedmiotu: Semestr: VI Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Technologia Wastewater technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.1 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Parametr Wymagany parametr Oferowany parametr 1. 2. 3. a) z wbudowaną pompą membranową PTEE, b) kondensorem par, System

Parametr Wymagany parametr Oferowany parametr 1. 2. 3. a) z wbudowaną pompą membranową PTEE, b) kondensorem par, System Załącznik nr 1A do SIWZ. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TERMOSTAT CYRKULACYJNY Termostat cyrkulacyjny Z grzaniem i chłodzeniem Zakres temperatury roboczej 25 o C do + 200 o C

Bardziej szczegółowo

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011 ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.

Bardziej szczegółowo

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Marcin Cichosz, Roman Buczkowski Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Schemat ideowy pozyskiwania biometanu SUBSTRATY USUWANIE S, N, Cl etc. USUWANIE CO 2 PRZYGOTOWANIE BIOGAZ SUSZENIE

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki.

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Projekt Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka realizowany

Bardziej szczegółowo

ul. Grabska 15A, Niepołomice NIP Niepołomice, DOTYCZY: zakupu Elektrodializera pilotowego ED/EDR

ul. Grabska 15A, Niepołomice NIP Niepołomice, DOTYCZY: zakupu Elektrodializera pilotowego ED/EDR Niepołomice, 18.05.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: zakupu Elektrodializera pilotowego ED/EDR w ramach projektu: Odzysk niklu z odpadowych kąpieli galwanicznych w układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza.

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WPROWADZENIE Ostatnim etapem uzdatniania wody w procesie technologicznym dla potrzeb ludności i przemysłu jest dezynfekcja. Proces ten jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia:

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia: II. ODŻELAZIANIE LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972. 3. Hermanowicz

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB. Andrzej Greinert

PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB. Andrzej Greinert PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB Andrzej Greinert Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 1998 Autor: dr inż. Andrzej Greinert Politechnika Zielonogórska Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo