PROJEKT WYMIANY ODTWORZENIOWEJ CENTRALNE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYMIANY ODTWORZENIOWEJ CENTRALNE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU."

Transkrypt

1 PROJEKT WYMIANY OTWORZENIOWEJ CENTRANE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUYNKU OCOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU. INWESTOR: Gmina Raciechowice, Raciechowice 277. ARES INWESTYCJI: Raciechowice, Czasław 51. ZESPÓŁ mgr inż. eszek Chmielewski PROJEKTOWY: Upr.Nr 95/2001 mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 BRANŻA: GRZEWCZA FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUOWANY Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 1/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

2 METRYKA PROJEKTU INWESTOR GMINA RACIECOWICE RACIECOWICE 277. ARES INWESTYCJI Raciechowice, Czasław 51. OBIEKT INSTAACJA SOARNA BRANŻA GRZEWCZA TYTUŁ STAIUM PROJEKTU ATA PROJEKTU PROJEKT WYMIANY OTWORZENIOWEJ CENTRANEGO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZ- BUOWYWANĄ CZĘŚCIĄ BUYNKU OCOT- NICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU. PROJEKT BUOWANY ipiec 2012r. Projektant Opracowanie ZESPÓŁ PROJEKTOWY Imię i nazwisko Mgr inż. eszek Chmielewski Upr. Nr 95/2001 mgr inż. Wojciech Przeździecki Pieczęć i podpis Sprawdzający mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 2/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. okumenty formalno - prawne 2. Opis techniczny 3. Część obliczeniowa 4. Karty katalogowe 5. Część rysunkowa Nr Tytuł rysunku Skala T-1 INSTAACJA C.O. RZUT PARTERU 1:100 T-2 INSTAACJA C.O. RZUT PIĘTRA 1:100 T-3 INSTAACJA C.O. ROZWINIĘCIE 1:100 T-4 SCEMAT KOTŁOWNI --- T-5 INSTAACJA SOARNA RZUT ACU 1 : 100 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 3/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

4 OPIS TECNICZNY 1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej Opracowanie powstało na zlecenie Inwestora. W trakcie prac projektowych wykorzystano udostępnione przez Inwestora następujące dokumentacje: 1. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. Autorstwa mgr inż. Janusza Mikołajewskiego z kwietnia 2011r. 2. Projekt Budowlany Rozbudowy budynku strażnicy OSP w Czasławiu o pomieszczenie garażu dla samochodu bojowego pomieszczeń socjalnych na I piętrze oraz pomieszczeń administracyjnych w poddaszu - autorstwa Wandy Wąsowskiej, Jerzy Bochenek, Tadeusz Małek, Juliusz Zegan z grudnia 2009r. Przy opracowywaniu projektu kierowano się zasadami i wytycznymi zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z.u. nr 75 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 2. Polskich Normach. 3. iteraturze przedmiotu. 4. Katalogach i wytycznych producentów urządzeń. 2. Charakterystyka obiektu Budynek strażnicy OSP w Czasławiu jest budynkiem istniejącym i składa się z 2 konstrukcji. Część strażnicy użytkowana dotychczas, oraz segment rozbudowywany zgodnie z projektem budowlanym wymienionym na wstępie. Powierzchnia zabudowy wynosi 388,6 m2. Budynek składa się z 2 kondygnacji. W opracowaniu przyjęto program funkcjonalny zgodnie z projektem budowlanym rozbudowy jako rozwiązanie docelowe. W starszej części budynku znajduje się istniejąca kotłownia olejowa nie będąca przedmiotem niniejszego opracowania. W przypadku rozbudowy budynku o przełożenie dachu i dobudowanie kondygnacji poddasza istniejąca kotłownia jest nie wystarczająca i musi być poddana modernizacji. W budynku działa wentylacja grawitacyjna, wspomagana miejscowo wentylatorami wywiewnymi. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 4/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

5 3. Przyjęte rozwiązania W obliczeniach uwzględniono zakres prac termomodernizacyjnych wykazanych zarówno w audycie energetycznym, jak i w projekcie rozbudowy. Założono ocieplenie ścian osłonowych warstwą styropianu o grubości o grubości 14 cm o współczynniku lambda nie większym niż λ = 0,040 [W/(m*K)], ocieplenie stropu poddasza do czasu realizacji nadbudowy, oraz ocieplenie stropu garaży styropianem o grubości 6,0 cm zgodnie z projektem budowlanym. W założeniach przyjęto także wymianę w całości starej stolarki otworowej, na spełniającą kryteria WT2008. Instalację dobrano tak by wykorzystać istniejące grzejniki płytowe nowego typu. W kotłowni dobrano zasobnik pozwalający na współprace z kotłem po przeprowadzeniu modernizacji. 4. Roboty demontażowe Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. o demontażu jest cała instalacja grzewcza, grzejniki, oraz elementy kotłowni. Zdemontowane grzejniki płytowe należy zinwentaryzować i po odczyszczeniu zamontować na nowo w miejscach zgodnych z projektem. o składowania tymczasowego materiałów należy wyznaczyć plac zabezpieczony przed obecnością osób niepowołanych. emontaż rurociągów stalowych należy prowadzić za pomocą szlifierek, lub ręcznie bez użycia palnika. Po wykonaniu prac demontażowych należy dokonać naprawy tynków, oraz powierzchnie odmalować. Niepotrzebna przejścia przez przegrody należy zamurować tak by nie zmieniać ogniochronności przegrody. Wypełnianie przestrzeni pianką poliuretanową rozprężną jest niedopuszczalne. 4. Instalacja centralnego ogrzewania Centralne ogrzewanie dobrano do pracy istniejącego kotła olejowego na parametry pracy 80/60 o C. Instalacja prowadzona jest od rozdzielaczy zlokalizowanych w kotłowni. Rozdzielacz należy wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu o minimalnej średnicy N80, zakończonej dennicami, lub użyć gotowych rozdzielaczy ze stali ocynkowanej. Na rurociągach powrotnych przewidziano zawory równoważące typu hydrocontrol firmy Oventrop. Z rozdzielacza wychodzi dodatkowy króciec do przyszłego ogrzewania projektowanego poddasza. Na zasilaniu zawory kulowe gwintowane z kurkiem spustowym. Rurociągi prowadzone są pod sufitem poziomu 0. Te fragmenty instalacji, oraz piony bezwarunkowo muszą być zaizolowane. Przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 [W/m 2 K]. Zestawienie izolacji w części obliczeniowej. Należy zwrócić uwagę by izolacyjność spełniała kryteria WT załącznik nr 2. Rurociągi należy prowadzić z zastosowaniem punktów stałych, oraz przesuwnych, tak by kompensować wydłużenia li- Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 5/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

6 niowe. Sposób prowadzenia instalacji przewiduje kompensację naturalną rurociągów. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. Jako materiał przyjęto rurociągi ze stali czarnej, spawane. la mniejszych średnic przyjęto rurociągi miedziane łączone poprzez kształtki zaciskowe, lub lutowane. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki płytowe o wysokości 60, oraz grzejniki typu łazienkowego. W projekcie zastosowano zarówno boczno jak i dolno zasilane. Grzejniki zaopatrzone w termostaty cieczowe. Preferowany producent to Schloosser. Grzejniki z instalacją należy połączyć przez armaturę przyłączeniową. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne w wykonaniu kątowym na grzejnikach i prostym na rurociągach. Przejścia przez przegrody stref ogniowych (kotłownia) należy wykonać za pomocą dopuszczonych zabezpieczeń np z wełny mineralnej np systemu ilti. Przejścia p-poż. należy oznakować tabliczką znamionową. 5. Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalację ciepłej i zimnej wody należy wykonać zgodnie z opracowaniem autorstwa p. Tadeusza Małka stanowiącym część dokumentacji pt. Projekt Budowlany Rozbudowy budynku strażnicy OSP w Czasławiu o pomieszczenie garażu dla samochodu bojowego pomieszczeń socjalnych na I piętrze oraz pomieszczeń administracyjnych w poddaszu. Zmiana w stosunku do wymienionego opracowania polega na montażu zasobnika solarnego o pojemności 500 dm 3 dobranego na potrzeby instalacji solarnej. o czasu modernizacji kotłowni jako drugie źródło podgrzewu wody należy zastosować grzałkę elektryczną. Obwód elektryczny musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo - prądowym. Istniejąca automatyka kotła nie pozwala na jego współpracę z zasobnikiem, a jej modernizacja jest nieopłacalna dla istniejącego kotła. o istniejącej instalacji ciepłej wody przewidziano trójdrogowy zawór antypoparzeniowy, połączony z układem wody zimnej. Zawór ma zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury na instalacji od strony użytkownika szczególnie w okresie letnim. 6. Kolektory słoneczne Zapotrzebowanie na ciepłą wodę charakteryzuje nierównomierny rozbiór wynikający z charakteru użytkowania obiektu. o obliczeń przyjęto 12 użytkowników, zwiększając pojemność zasobnika by kumulować pozyskane ciepło słoneczne. obrano zestaw trzech kolektorów płaskich meandrycznych ES2V/2,65B kolektor anodowany w kolorze ciemny brąz o powierzchni całkowitej 2,65 2 m produkcji Ensol. Kolektory te wyróżniają się na Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 6/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

7 rynku dobrymi parametrami sprawności. Kolektory posiadają aktualny certyfikat Solar Keymark nr S1556 F. Sprawność optyczna ηo % 82,4. Wsp. a1=2,9054 [W/(m2K)], wsp. a2=0,0298 [W/(m2K2)]. Modernizacja zapewni oszczędności eksploatacyjne systemu grzewczego a także obniżenie emisji CO 2 co przedstawiono w części obliczeniowej. o wykonania prac instalacyjnych należy użyć rur miedzianych twardych lutowanych na twardo, a do doprowadzenia glikolu do kolektorów rur z miedzi miękkiej. Całość instalacji winna być zaizolowana. la średnic do 22mm grubość izolacji (materia ł 0,035 [W/(m*K)] minimum 20mm, a powyżej średnicy 22mm 30mm. o izolowania rur instalacji glikolowej należy użyć materiałów ze spienionego kauczuku. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym spust medium a w najniższych punktach należy zamontować zawory spustowe. Od zaworu bezpieczeństwa przy solarnej grupie pompowej należy przeprowadzić rurociąg spustowy do zbiornika glikolu. Przewód ten może być w wykonaniu pół-elastycznym, jednakże nie może zawężać użytkowej średnicy spustu. Kolektor zlokalizowany na półpłaskim dachu budynku z zastosowaniem stelażu dla uzyskania optymalnego nachylenia. Konstrukcję wykonaną w całości z blachy chromoniklowej należy zamawiać jako komplet dla trzech kolektorów. Instalacja kolektorów winna być skutecznie odpowietrzona, napełniona płynem o znanych parametrach dopuszczonym do stosowania w budownictwie i przez producenta kolektorów. Próby ciśnienia należy wykonywać wyłącznie wymienionym płynem, lub powietrzem. Ciśnienie w naczyniu przeponowym należy uzupełnić azotem Pr=(1,5+0,1h) = 2,75 [bar]. 7. Wykonanie i odbiór robót Całość robót należy powierzyć firmie przeszkolonej w zastosowanych technologiach i posiadającej wymagane certyfikaty i uprawnienia. Zastosowane kolektory słoneczne spełniają kryteria określone przez NFOŚiGW w programie priorytetowym dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkie zaprojektowane elementy spełniają kryteria kosztów kwalifikowanych tamże określonych. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wyznaczony personel obiektu w obsłudze urządzeń. W miejscu montażu regulatora winien być zawieszony schemat instalacji, oraz instrukcja obsługi wraz z określeniem dokonanych nastaw regulatora. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 1. okumentacja projektowa z naniesionymi i podpisanymi zmianami jako dokumentacja powykonawcza. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 7/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

8 3. Atesty i świadectwa jakości na zastosowane w wykonanych instalacjach materiały dopuszczające je do stosowania wydane przez producentów lub dystrybutorów. 4. Świadectwa z badań UT, dla zamontowanych urządzeń ciśnieniowych. 5. Protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony przez kierownika budowy. 6. Oświadczenie wykonawcy o kompletności i poprawności wykonanych prac. 7. Akceptację jednostki projektowej na dokonane zmiany jeśli takowe były. 8. Instrukcje obsługi. 9. Wypełnione karty gwarancyjne. Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez pisemnej zgody projektujących. Opracowanie jest chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (z.u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 8. Normy związane 1. PN-70/B Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 2. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu. 3. PN EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 4. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 5. PN-EN ISO Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania 6. PN-EN A1:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne. 7. PN -91 /B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 8. PN-M-35350:1993 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe -Wymagania i badania. 9. PN-82/B Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 10. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 11. PN-81/M Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Zawory bezpieczeństwa 12. PN-82/M Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 13. PN-84/B Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 14. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 15. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zielonki, marzec Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 8/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

9 Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: OSP Czasław Miejscowość: Raciechowice Adres: , Projektant: Termico S.J. ata obliczeń: Poniedziałek 23 ipca :08 ata utworzenia projektu: Poniedziałek 23 ipca :08 Plik danych: :\ocuments and Settings\B\Pulpit\Raciechow Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-B ane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θ e : -20 C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θ m,e : 7,6 C Stacja meteorologiczna: Kraków Stacja aktynometryczna: Chorzów Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku A h : 613,8 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V h : 2161,4 m 3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ T : W Projektowa wentylacyjna strata ciepła Φ V : W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: W Nadwyżka mocy cieplnej Φ R : 9821 W Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ : W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik Φ odniesiony do powierzchni φ,a : 101,6 W/m 2 Wskaźnik Φ odniesiony do kubatury φ,v : 28,9 W/m 3 Wyniki obliczeń wentylacji: Powietrze infiltrujące V infv : 209,8 m 3 /h Powietrze dodatkowo infiltrujące V m.infv : m 3 /h Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min : m 3 /h Powietrze nawiewane mech. V su : m 3 /h Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min : m 3 /h Powietrze usuwane mech. V ex : m 3 /h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,8 opływające powietrze wentylacyjne V v : 1793,3 m 3 /h Średnia temperatura dopływającego powietrza θ v : -20,0 C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E: Wariant obliczeń: Obliczaj tylko dla całego budynku Stacja meteorologiczna: Kraków Stacja aktynometryczna: Chorzów iczba mieszkańców budynku: 0 iczba mieszkań o powierzchni F < 50 m 2 0 szt. iczba mieszkań o powierzchni 50 F 100 m 2 0 szt. iczba mieszkań o powierzchni F > 100 m 2 0 szt. iczba mieszkań z dziećmi 0 szt. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h : 380,90 GJ/rok Strona 1 OVENTROP OZC SANKOM Sp. z o.o.

10 Wyniki - Ogólne Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h : kwh/rok Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 620,5 MJ/(m 2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 172,4 kwh/(m 2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 176,2 MJ/(m 3 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 49,0 kwh/(m 3 rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. θ min : 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θ j,u Minimalna temperatura dyżurna θ j,u : 16 C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Tak Tak Nie omyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Inny niemieszkalny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne Osłabienie ogrzewania: Z osłabieniem Czas potrzebny do nagrzania pomieszczeń T h : 2,0 h Obniżenie temperatury podczas osłabienia θ i,o : 2,0 K Współczynnik nagrzewania f R : 16,0 W/m 2 Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Średni Krotność wymiany powietrza wewn. n 50 : 3,5 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie omyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Naturalna Temperatura powietrza nawiewanego θ su : C Temperatura powietrza kompensacyjnego θ c : 20,0 C omyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θ ex,rec : 20,0 C Projektowa sprawność rekuperacji η recup : 70,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji η E,recup : 49,0 % Projektowy stopień recyrkulacji η recir : % Sezonowy stopień recyrkulacji η E,recir : % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: omyślna rzędna podłogi f : Rzędna wody gruntowej: omyślna wysokość kondygnacji : 0,00 m 0,00 m -2,00 m 3,95 m omyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów i : 3,20 m Pole powierzchni podłogi na gruncie A g : 329,35 m 2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. P g : 82,16 m Obrót budynku: Bez obrotu omyślne zyski ciepła do obliczeń zapotrzebowania na energię cieplną E: Zyski ciepła od mieszkańca: 65 W Zyski ciepła od ciepłej wody na mieszkańca: 15 W omyślne średnie strumienie bytowych zysków ciepła przypadające na Strona 2

11 Wyniki - Ogólne mieszkanie [W]: Typ mieszkania Ciepła woda Gotowa- Oświe- Urządz. użytkowa nie tlenie elektr. Mieszkanie o pow. F < 50 m Mieszkanie o pow. 50 F 100 m Mieszkanie o pow. F > 100 m zieci - dodatkowe oświetlenie: 45 W Statystyka budynku: iczba kondygnacji: 5 iczba stref budynku: iczba grup pomieszczeń: iczba pomieszczeń: 28 Strona 3

12 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Wyniki ogólne iczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 38 Łączna liczba działek 197 Łączna liczba rozdzielaczy 0 Łączna liczba pomp 1 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN Kocioł: "k", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] 0,6 Temperatura zasilania i powrotu [ C] 80,0 56,1 Moc całkowita [W] Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] 0 Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 2104 Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 4330 Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] 0 Ciśnienie dyspozycyjne [kpa] (patrz tabela pomp) Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kpa] 18,6 Opór własny odbiornika krytycznego [kpa] 0,1 Opór własny źrodła [kpa] 0,0 Przepływ w źródle [kg/h] 2397,5 Odbiornik krytyczny G 111_b ługość trasy odb. krytycznego [m] 70,1 Tabela pomp Przepływ [kg/h] 2397,5 Ciśnienie [kpa] 18,2 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 397,3-1 -

13 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Odbiorniki Kondygnacja: 0 Jednostka budynku: 01 PARTER Symbol odb. Symbol pomiesz. θi [ C] Φdane [W] Φdobr [W] Φzysk [W] G [kg/h] θz [ C] θp [ C] Typ grzejnika A'/A [%] G: ,8 76,2 59,7 C G: 002_a ,3 76,8 54,1 C G: 002_b ,5 76,9 54,3 C G: 003_a ,6 79,1 58,8 C G: 003_b ,7 79,2 58,8 C G: ,7 75,9 35,2 POC G: ,2 76,8 51,6 C G: 006_a ,6 76,8 24,7 C G: 006_b ,5 75,4 24,2 C G: 006_c ,4 75,3 17,7 C G: ,6 79,1 57,6 C G: ,6 79,4 54,9 C G: ,9 78,3 40,4 C G: ,0 79,0 54,7 C G: ,7 76,4 37,9 C G: ,3 75,1 53,0 C G: ,5 77,7 60,7 C G: ,4 78,3 57,0 C G: ,6 76,7 53,2 CV Symbol Symbol pomiesz. Typ Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 45_a 001 [Zawór term prosty] 15 7,14 2,0 0,39 2,00 47_a 001 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,15 3, Zawór term prosty 15 9,51 2,0 0,52 2, [Zawór term prosty] 15 9,50 2,0 0,52 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,13 3, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,15 3, Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 4, Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,58 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,58 4, Zawór term prosty 15 13,94 2,0 0,76 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,05 2, Zawór term prosty 15 2,51 2,0 0,14 3, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 4,65 2,00 33_a 006 Zawór term prosty 15 14,99 2,0 0,82 1,00 35_a 006 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,14 2, Zawór term prosty 15 14,81 2,0 0,81 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,15 2, Zawór term prosty 15 7,16 2,0 0,39 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,07 2, Zawór term prosty 15 4,43 2,0 0,24 5, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,59 3, Zawór term prosty 15 7,35 2,0 0,40 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,41 5, Zawór term prosty 15 15,01 2,0 0,82 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,28 2, Zawór term prosty 15 8,28 2,0 0,45 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,06 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,27 2, [Zawór term prosty] 15 13,56 2,0 0,74 1,00 6_a 013 [Zawór term prosty] 15 13,56 2,0 0,74 1,00 8_a 013 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,38 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 4,03 2, [Zawór term prosty] 15 9,75 2,0 0,54 2, [Zawór term prosty] 15 9,48 2,0 0,52 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,13 4,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 10,20 2,0 0,56 2,00 Kondygnacja: 1 PIĘTRO - 1 -

14 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Jednostka budynku: 02 PIĘTRO Symbol odb. Symbol pomiesz. θi [ C] Φdane [W] Φdobr [W] Φzysk [W] G [kg/h] θz [ C] θp [ C] Typ grzejnika A'/A [%] G: 101_a ,8 79,2 59,1 C G: 101_b ,7 79,0 57,5 C G: 101_c ,0 79,2 57,7 C G: 101_d ,9 79,3 57,7 C G: 101_e ,9 79,3 57,7 C G: 102_a ,6 79,4 58,0 C G: 102_b ,6 78,7 58,5 C G: 102_c ,5 79,2 58,2 C G: 102_d ,8 79,3 58,1 C G: 102_e ,7 77,9 59,2 C G: 102_f ,6 78,3 58,9 C G: ,3 78,3 59,6 CV G: ,5 79,1 64,3 CV G: ,6 77,9 60,7 CV G: ,3 78,0 54,1 C G: ,4 77,0 59,1 C G: ,6 79,2 37,2 CV G: 111_a ,8 78,5 51,1 C G: 111_b ,6 77,7 50,5 C Symbol Symbol pomiesz. Typ Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 29_a 101 Zawór term prosty 15 10,13 2,0 0,56 2,00 31_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 5,38 3,00 32_a 101 Zawór term prosty 15 9,80 2,0 0,54 3,00 34_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 5,38 3,00 36_a 101 Zawór term prosty 15 4,92 2,0 0,27 5,00 38_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,20 3,00 58_a 101 Zawór term prosty 15 3,96 2,0 0,22 5,00 60_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,13 3,00 63_a 101 Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 5,00 65_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,26 4,00 47_a 102 Zawór term prosty 15 6,10 2,0 0,33 6,00 48_a 102 Zawór term prosty 15 6,58 2,0 0,36 6,00 49_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,57 4,00 50_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,30 4, Zawór term prosty 15 4,23 2,0 0,23 6, Zawór term prosty 15 4,22 2,0 0,23 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,77 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,80 4,00 72_a 102 Zawór term prosty 15 6,89 2,0 0,38 6,00 73_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,05 4,00 73_a 102 Zawór term prosty 15 8,06 2,0 0,44 5,00 74_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,71 4,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,12 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 15,12 2,0 0,83 2,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,12 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 9,78 2,0 0,54 3,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,15 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 13,60 2,0 0,75 3, Zawór term prosty 15 12,82 2,0 0,70 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 1,33 2,00 14_a 109 [Zawór term kątowy] 15 11,62 2,0 0,64 2,00 16_a 109 [Zawór powrotny 6013 kątowy niklowany] 15 2,46 2,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 9,92 2,0 0,54 2, Zawór term prosty 15 2,35 2,0 0,13 5,00 21_a 111 Zawór term prosty 15 2,00 2,0 0,11 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 6,56 3,00 23_a 111 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 6,33 3,00-2 -

15 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Zestawienie grzejników RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact - 1 -

16 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. CV szt. CV szt

17 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: TERMA TECNOOGIE łaz. Grzejniki - TERMA TECNOOGIE łaz. C szt. C szt. POC szt

18 obór kolektorów słonecznych KAKUACJA OBORU KOEKTORÓW SŁONECZNYC NA POTRZEBY C.W.U. ilość osób ilość c.w.u. na osobę ilość c.w.u. Na dobę temperatura c.w.u. temperatura z.w. Zużycie energii na przygotowanie c.w.u. Zapotrzebowanie na energię roczne (podstawa do wymiarowania wielkości kolektorów) 12 osoby 30 l/os * doba 360 l/dobę 45 o C 10 o C 19,316 GJ/rok 5 365,6 kwh/rok 14,70 kwh/dobę 5 365,6 kwh/rok wsp. pokrycia / wsp. sprawności S S N typowe inst. dla c.w.u. w domkach 1,2-rodz kwh/m2 rok - średnie promieniowanie słoneczne Założenia wstępne dla systemu solarnego założony solarny wsp.pokrycia S [udział en. z kolektorów / calkowitego zap. na energię] Efektywność roczna 60% % natężenie promieniowania słońca wg KE [I=863 W/m2] 1150,00 kwh/m 2 rok Założona sprawność wymiany ciepła i przesyłu (glikol/woda) 75% % obór powierzchni kolektorów Sprawność kolektora wg danych KEYMARK PŁASKIE ES1V.2,0 PŁASKIE ES1V/2,65 PŁASKIE ES2V/2,65 49,8% 52,9% 56,9% powierzchnia kolektorów obliczeniowa [m2] 7,50 7,10 6,60 powierzchnia apertury kolektora [m2] 1,85 2,45 2,44 obliczeniowa ilość kolektorów [szt] 4,1 2,9 2,8 dobrana ilość kolektorów [szt] 5,0 3,0 3,0 powierzchnia dobranych kolektorów [m2] 9,25 7,35 7,32 obór pojemności zasobników wskaźnik zasobnikowości minimalna poj. zasobnika (zasobników) 60 dm 3 /m 2 pow. kol ,2 strona 3 / 10

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zagroda garncarza Budynek dydaktyczny Miejscowość: Kłóbka Adres: dz. nr 162 Projektant: mgr inż. Janusz Mospinek Data obliczeń: Czwartek 12 Sierpnia 2010 9:42 Data

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowo: Adres: Projektant: Data oblicze: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Data utworzenia projektu: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Plik danych: D:\_PRACA\CHORZELE-PRZEWIZKA\PROJEKT

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Miejscowość: Węgrów Adres: ul. śeromskiego 4a, dz. nr ew. 3529/1 Projektant: mgr inŝ. Bartosz Mikulski Data obliczeń: Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacze c.w.u oraz zbiorniki buforowe. firmy THERMIC ENERGY PRODUKCJA NIEMIECKA. 5 lat gwarancji PODGRZEWACZE Z 1 WĘŻOWNICĄ

Podgrzewacze c.w.u oraz zbiorniki buforowe. firmy THERMIC ENERGY PRODUKCJA NIEMIECKA. 5 lat gwarancji PODGRZEWACZE Z 1 WĘŻOWNICĄ Podgrzewacze c.w.u oraz zbiorniki buforowe firmy THERMIC ENERGY PRODUKCJA NIEMIECKA 5 lat gwarancji PODGRZEWACZE Z 1 WĘŻOWNICĄ Podgrzewacz cwu TWS-1W (150L) Materiał Stal S235JRG2 (emaliowany) Do 500 litrów

Bardziej szczegółowo

Zasobniki buforowe reflex do instalacji grzewczych i chłodniczych

Zasobniki buforowe reflex do instalacji grzewczych i chłodniczych Zasobniki buforowe reflex do instalacji grzewczych i chłodniczych Inwestycja w przyszłość Z roku na rok zasoby paliw kopalnych są coraz mniejsze, a koszty energii - coraz wyższe. Dlatego konieczna jest

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Dębica Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacji CO dla Rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacji CO dla Rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacji CO dla Rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku Projektant: mgr inż. Marek Munzar St-27/84 MAZ/IS/1397/02 Sprawdzający: mgr inż. Marek Roszkowski Wa-263/01

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo