PROJEKT WYMIANY ODTWORZENIOWEJ CENTRALNE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYMIANY ODTWORZENIOWEJ CENTRALNE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU."

Transkrypt

1 PROJEKT WYMIANY OTWORZENIOWEJ CENTRANE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUYNKU OCOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU. INWESTOR: Gmina Raciechowice, Raciechowice 277. ARES INWESTYCJI: Raciechowice, Czasław 51. ZESPÓŁ mgr inż. eszek Chmielewski PROJEKTOWY: Upr.Nr 95/2001 mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 BRANŻA: GRZEWCZA FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUOWANY Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 1/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

2 METRYKA PROJEKTU INWESTOR GMINA RACIECOWICE RACIECOWICE 277. ARES INWESTYCJI Raciechowice, Czasław 51. OBIEKT INSTAACJA SOARNA BRANŻA GRZEWCZA TYTUŁ STAIUM PROJEKTU ATA PROJEKTU PROJEKT WYMIANY OTWORZENIOWEJ CENTRANEGO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZ- BUOWYWANĄ CZĘŚCIĄ BUYNKU OCOT- NICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU. PROJEKT BUOWANY ipiec 2012r. Projektant Opracowanie ZESPÓŁ PROJEKTOWY Imię i nazwisko Mgr inż. eszek Chmielewski Upr. Nr 95/2001 mgr inż. Wojciech Przeździecki Pieczęć i podpis Sprawdzający mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 2/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. okumenty formalno - prawne 2. Opis techniczny 3. Część obliczeniowa 4. Karty katalogowe 5. Część rysunkowa Nr Tytuł rysunku Skala T-1 INSTAACJA C.O. RZUT PARTERU 1:100 T-2 INSTAACJA C.O. RZUT PIĘTRA 1:100 T-3 INSTAACJA C.O. ROZWINIĘCIE 1:100 T-4 SCEMAT KOTŁOWNI --- T-5 INSTAACJA SOARNA RZUT ACU 1 : 100 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 3/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

4 OPIS TECNICZNY 1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej Opracowanie powstało na zlecenie Inwestora. W trakcie prac projektowych wykorzystano udostępnione przez Inwestora następujące dokumentacje: 1. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. Autorstwa mgr inż. Janusza Mikołajewskiego z kwietnia 2011r. 2. Projekt Budowlany Rozbudowy budynku strażnicy OSP w Czasławiu o pomieszczenie garażu dla samochodu bojowego pomieszczeń socjalnych na I piętrze oraz pomieszczeń administracyjnych w poddaszu - autorstwa Wandy Wąsowskiej, Jerzy Bochenek, Tadeusz Małek, Juliusz Zegan z grudnia 2009r. Przy opracowywaniu projektu kierowano się zasadami i wytycznymi zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z.u. nr 75 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 2. Polskich Normach. 3. iteraturze przedmiotu. 4. Katalogach i wytycznych producentów urządzeń. 2. Charakterystyka obiektu Budynek strażnicy OSP w Czasławiu jest budynkiem istniejącym i składa się z 2 konstrukcji. Część strażnicy użytkowana dotychczas, oraz segment rozbudowywany zgodnie z projektem budowlanym wymienionym na wstępie. Powierzchnia zabudowy wynosi 388,6 m2. Budynek składa się z 2 kondygnacji. W opracowaniu przyjęto program funkcjonalny zgodnie z projektem budowlanym rozbudowy jako rozwiązanie docelowe. W starszej części budynku znajduje się istniejąca kotłownia olejowa nie będąca przedmiotem niniejszego opracowania. W przypadku rozbudowy budynku o przełożenie dachu i dobudowanie kondygnacji poddasza istniejąca kotłownia jest nie wystarczająca i musi być poddana modernizacji. W budynku działa wentylacja grawitacyjna, wspomagana miejscowo wentylatorami wywiewnymi. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 4/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

5 3. Przyjęte rozwiązania W obliczeniach uwzględniono zakres prac termomodernizacyjnych wykazanych zarówno w audycie energetycznym, jak i w projekcie rozbudowy. Założono ocieplenie ścian osłonowych warstwą styropianu o grubości o grubości 14 cm o współczynniku lambda nie większym niż λ = 0,040 [W/(m*K)], ocieplenie stropu poddasza do czasu realizacji nadbudowy, oraz ocieplenie stropu garaży styropianem o grubości 6,0 cm zgodnie z projektem budowlanym. W założeniach przyjęto także wymianę w całości starej stolarki otworowej, na spełniającą kryteria WT2008. Instalację dobrano tak by wykorzystać istniejące grzejniki płytowe nowego typu. W kotłowni dobrano zasobnik pozwalający na współprace z kotłem po przeprowadzeniu modernizacji. 4. Roboty demontażowe Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. o demontażu jest cała instalacja grzewcza, grzejniki, oraz elementy kotłowni. Zdemontowane grzejniki płytowe należy zinwentaryzować i po odczyszczeniu zamontować na nowo w miejscach zgodnych z projektem. o składowania tymczasowego materiałów należy wyznaczyć plac zabezpieczony przed obecnością osób niepowołanych. emontaż rurociągów stalowych należy prowadzić za pomocą szlifierek, lub ręcznie bez użycia palnika. Po wykonaniu prac demontażowych należy dokonać naprawy tynków, oraz powierzchnie odmalować. Niepotrzebna przejścia przez przegrody należy zamurować tak by nie zmieniać ogniochronności przegrody. Wypełnianie przestrzeni pianką poliuretanową rozprężną jest niedopuszczalne. 4. Instalacja centralnego ogrzewania Centralne ogrzewanie dobrano do pracy istniejącego kotła olejowego na parametry pracy 80/60 o C. Instalacja prowadzona jest od rozdzielaczy zlokalizowanych w kotłowni. Rozdzielacz należy wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu o minimalnej średnicy N80, zakończonej dennicami, lub użyć gotowych rozdzielaczy ze stali ocynkowanej. Na rurociągach powrotnych przewidziano zawory równoważące typu hydrocontrol firmy Oventrop. Z rozdzielacza wychodzi dodatkowy króciec do przyszłego ogrzewania projektowanego poddasza. Na zasilaniu zawory kulowe gwintowane z kurkiem spustowym. Rurociągi prowadzone są pod sufitem poziomu 0. Te fragmenty instalacji, oraz piony bezwarunkowo muszą być zaizolowane. Przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 [W/m 2 K]. Zestawienie izolacji w części obliczeniowej. Należy zwrócić uwagę by izolacyjność spełniała kryteria WT załącznik nr 2. Rurociągi należy prowadzić z zastosowaniem punktów stałych, oraz przesuwnych, tak by kompensować wydłużenia li- Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 5/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

6 niowe. Sposób prowadzenia instalacji przewiduje kompensację naturalną rurociągów. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. Jako materiał przyjęto rurociągi ze stali czarnej, spawane. la mniejszych średnic przyjęto rurociągi miedziane łączone poprzez kształtki zaciskowe, lub lutowane. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki płytowe o wysokości 60, oraz grzejniki typu łazienkowego. W projekcie zastosowano zarówno boczno jak i dolno zasilane. Grzejniki zaopatrzone w termostaty cieczowe. Preferowany producent to Schloosser. Grzejniki z instalacją należy połączyć przez armaturę przyłączeniową. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne w wykonaniu kątowym na grzejnikach i prostym na rurociągach. Przejścia przez przegrody stref ogniowych (kotłownia) należy wykonać za pomocą dopuszczonych zabezpieczeń np z wełny mineralnej np systemu ilti. Przejścia p-poż. należy oznakować tabliczką znamionową. 5. Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalację ciepłej i zimnej wody należy wykonać zgodnie z opracowaniem autorstwa p. Tadeusza Małka stanowiącym część dokumentacji pt. Projekt Budowlany Rozbudowy budynku strażnicy OSP w Czasławiu o pomieszczenie garażu dla samochodu bojowego pomieszczeń socjalnych na I piętrze oraz pomieszczeń administracyjnych w poddaszu. Zmiana w stosunku do wymienionego opracowania polega na montażu zasobnika solarnego o pojemności 500 dm 3 dobranego na potrzeby instalacji solarnej. o czasu modernizacji kotłowni jako drugie źródło podgrzewu wody należy zastosować grzałkę elektryczną. Obwód elektryczny musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo - prądowym. Istniejąca automatyka kotła nie pozwala na jego współpracę z zasobnikiem, a jej modernizacja jest nieopłacalna dla istniejącego kotła. o istniejącej instalacji ciepłej wody przewidziano trójdrogowy zawór antypoparzeniowy, połączony z układem wody zimnej. Zawór ma zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury na instalacji od strony użytkownika szczególnie w okresie letnim. 6. Kolektory słoneczne Zapotrzebowanie na ciepłą wodę charakteryzuje nierównomierny rozbiór wynikający z charakteru użytkowania obiektu. o obliczeń przyjęto 12 użytkowników, zwiększając pojemność zasobnika by kumulować pozyskane ciepło słoneczne. obrano zestaw trzech kolektorów płaskich meandrycznych ES2V/2,65B kolektor anodowany w kolorze ciemny brąz o powierzchni całkowitej 2,65 2 m produkcji Ensol. Kolektory te wyróżniają się na Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 6/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

7 rynku dobrymi parametrami sprawności. Kolektory posiadają aktualny certyfikat Solar Keymark nr S1556 F. Sprawność optyczna ηo % 82,4. Wsp. a1=2,9054 [W/(m2K)], wsp. a2=0,0298 [W/(m2K2)]. Modernizacja zapewni oszczędności eksploatacyjne systemu grzewczego a także obniżenie emisji CO 2 co przedstawiono w części obliczeniowej. o wykonania prac instalacyjnych należy użyć rur miedzianych twardych lutowanych na twardo, a do doprowadzenia glikolu do kolektorów rur z miedzi miękkiej. Całość instalacji winna być zaizolowana. la średnic do 22mm grubość izolacji (materia ł 0,035 [W/(m*K)] minimum 20mm, a powyżej średnicy 22mm 30mm. o izolowania rur instalacji glikolowej należy użyć materiałów ze spienionego kauczuku. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym spust medium a w najniższych punktach należy zamontować zawory spustowe. Od zaworu bezpieczeństwa przy solarnej grupie pompowej należy przeprowadzić rurociąg spustowy do zbiornika glikolu. Przewód ten może być w wykonaniu pół-elastycznym, jednakże nie może zawężać użytkowej średnicy spustu. Kolektor zlokalizowany na półpłaskim dachu budynku z zastosowaniem stelażu dla uzyskania optymalnego nachylenia. Konstrukcję wykonaną w całości z blachy chromoniklowej należy zamawiać jako komplet dla trzech kolektorów. Instalacja kolektorów winna być skutecznie odpowietrzona, napełniona płynem o znanych parametrach dopuszczonym do stosowania w budownictwie i przez producenta kolektorów. Próby ciśnienia należy wykonywać wyłącznie wymienionym płynem, lub powietrzem. Ciśnienie w naczyniu przeponowym należy uzupełnić azotem Pr=(1,5+0,1h) = 2,75 [bar]. 7. Wykonanie i odbiór robót Całość robót należy powierzyć firmie przeszkolonej w zastosowanych technologiach i posiadającej wymagane certyfikaty i uprawnienia. Zastosowane kolektory słoneczne spełniają kryteria określone przez NFOŚiGW w programie priorytetowym dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkie zaprojektowane elementy spełniają kryteria kosztów kwalifikowanych tamże określonych. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wyznaczony personel obiektu w obsłudze urządzeń. W miejscu montażu regulatora winien być zawieszony schemat instalacji, oraz instrukcja obsługi wraz z określeniem dokonanych nastaw regulatora. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 1. okumentacja projektowa z naniesionymi i podpisanymi zmianami jako dokumentacja powykonawcza. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 7/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

8 3. Atesty i świadectwa jakości na zastosowane w wykonanych instalacjach materiały dopuszczające je do stosowania wydane przez producentów lub dystrybutorów. 4. Świadectwa z badań UT, dla zamontowanych urządzeń ciśnieniowych. 5. Protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony przez kierownika budowy. 6. Oświadczenie wykonawcy o kompletności i poprawności wykonanych prac. 7. Akceptację jednostki projektowej na dokonane zmiany jeśli takowe były. 8. Instrukcje obsługi. 9. Wypełnione karty gwarancyjne. Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez pisemnej zgody projektujących. Opracowanie jest chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (z.u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 8. Normy związane 1. PN-70/B Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 2. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu. 3. PN EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 4. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 5. PN-EN ISO Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania 6. PN-EN A1:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne. 7. PN -91 /B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 8. PN-M-35350:1993 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe -Wymagania i badania. 9. PN-82/B Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 10. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 11. PN-81/M Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Zawory bezpieczeństwa 12. PN-82/M Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 13. PN-84/B Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 14. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 15. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zielonki, marzec Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 8/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

9 Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: OSP Czasław Miejscowość: Raciechowice Adres: , Projektant: Termico S.J. ata obliczeń: Poniedziałek 23 ipca :08 ata utworzenia projektu: Poniedziałek 23 ipca :08 Plik danych: :\ocuments and Settings\B\Pulpit\Raciechow Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-B ane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θ e : -20 C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θ m,e : 7,6 C Stacja meteorologiczna: Kraków Stacja aktynometryczna: Chorzów Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku A h : 613,8 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V h : 2161,4 m 3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ T : W Projektowa wentylacyjna strata ciepła Φ V : W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: W Nadwyżka mocy cieplnej Φ R : 9821 W Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ : W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik Φ odniesiony do powierzchni φ,a : 101,6 W/m 2 Wskaźnik Φ odniesiony do kubatury φ,v : 28,9 W/m 3 Wyniki obliczeń wentylacji: Powietrze infiltrujące V infv : 209,8 m 3 /h Powietrze dodatkowo infiltrujące V m.infv : m 3 /h Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min : m 3 /h Powietrze nawiewane mech. V su : m 3 /h Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min : m 3 /h Powietrze usuwane mech. V ex : m 3 /h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,8 opływające powietrze wentylacyjne V v : 1793,3 m 3 /h Średnia temperatura dopływającego powietrza θ v : -20,0 C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E: Wariant obliczeń: Obliczaj tylko dla całego budynku Stacja meteorologiczna: Kraków Stacja aktynometryczna: Chorzów iczba mieszkańców budynku: 0 iczba mieszkań o powierzchni F < 50 m 2 0 szt. iczba mieszkań o powierzchni 50 F 100 m 2 0 szt. iczba mieszkań o powierzchni F > 100 m 2 0 szt. iczba mieszkań z dziećmi 0 szt. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h : 380,90 GJ/rok Strona 1 OVENTROP OZC SANKOM Sp. z o.o.

10 Wyniki - Ogólne Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h : kwh/rok Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 620,5 MJ/(m 2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 172,4 kwh/(m 2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 176,2 MJ/(m 3 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 49,0 kwh/(m 3 rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. θ min : 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θ j,u Minimalna temperatura dyżurna θ j,u : 16 C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Tak Tak Nie omyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Inny niemieszkalny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne Osłabienie ogrzewania: Z osłabieniem Czas potrzebny do nagrzania pomieszczeń T h : 2,0 h Obniżenie temperatury podczas osłabienia θ i,o : 2,0 K Współczynnik nagrzewania f R : 16,0 W/m 2 Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Średni Krotność wymiany powietrza wewn. n 50 : 3,5 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie omyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Naturalna Temperatura powietrza nawiewanego θ su : C Temperatura powietrza kompensacyjnego θ c : 20,0 C omyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θ ex,rec : 20,0 C Projektowa sprawność rekuperacji η recup : 70,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji η E,recup : 49,0 % Projektowy stopień recyrkulacji η recir : % Sezonowy stopień recyrkulacji η E,recir : % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: omyślna rzędna podłogi f : Rzędna wody gruntowej: omyślna wysokość kondygnacji : 0,00 m 0,00 m -2,00 m 3,95 m omyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów i : 3,20 m Pole powierzchni podłogi na gruncie A g : 329,35 m 2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. P g : 82,16 m Obrót budynku: Bez obrotu omyślne zyski ciepła do obliczeń zapotrzebowania na energię cieplną E: Zyski ciepła od mieszkańca: 65 W Zyski ciepła od ciepłej wody na mieszkańca: 15 W omyślne średnie strumienie bytowych zysków ciepła przypadające na Strona 2

11 Wyniki - Ogólne mieszkanie [W]: Typ mieszkania Ciepła woda Gotowa- Oświe- Urządz. użytkowa nie tlenie elektr. Mieszkanie o pow. F < 50 m Mieszkanie o pow. 50 F 100 m Mieszkanie o pow. F > 100 m zieci - dodatkowe oświetlenie: 45 W Statystyka budynku: iczba kondygnacji: 5 iczba stref budynku: iczba grup pomieszczeń: iczba pomieszczeń: 28 Strona 3

12 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Wyniki ogólne iczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 38 Łączna liczba działek 197 Łączna liczba rozdzielaczy 0 Łączna liczba pomp 1 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN Kocioł: "k", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] 0,6 Temperatura zasilania i powrotu [ C] 80,0 56,1 Moc całkowita [W] Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] 0 Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 2104 Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 4330 Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] 0 Ciśnienie dyspozycyjne [kpa] (patrz tabela pomp) Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kpa] 18,6 Opór własny odbiornika krytycznego [kpa] 0,1 Opór własny źrodła [kpa] 0,0 Przepływ w źródle [kg/h] 2397,5 Odbiornik krytyczny G 111_b ługość trasy odb. krytycznego [m] 70,1 Tabela pomp Przepływ [kg/h] 2397,5 Ciśnienie [kpa] 18,2 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 397,3-1 -

13 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Odbiorniki Kondygnacja: 0 Jednostka budynku: 01 PARTER Symbol odb. Symbol pomiesz. θi [ C] Φdane [W] Φdobr [W] Φzysk [W] G [kg/h] θz [ C] θp [ C] Typ grzejnika A'/A [%] G: ,8 76,2 59,7 C G: 002_a ,3 76,8 54,1 C G: 002_b ,5 76,9 54,3 C G: 003_a ,6 79,1 58,8 C G: 003_b ,7 79,2 58,8 C G: ,7 75,9 35,2 POC G: ,2 76,8 51,6 C G: 006_a ,6 76,8 24,7 C G: 006_b ,5 75,4 24,2 C G: 006_c ,4 75,3 17,7 C G: ,6 79,1 57,6 C G: ,6 79,4 54,9 C G: ,9 78,3 40,4 C G: ,0 79,0 54,7 C G: ,7 76,4 37,9 C G: ,3 75,1 53,0 C G: ,5 77,7 60,7 C G: ,4 78,3 57,0 C G: ,6 76,7 53,2 CV Symbol Symbol pomiesz. Typ Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 45_a 001 [Zawór term prosty] 15 7,14 2,0 0,39 2,00 47_a 001 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,15 3, Zawór term prosty 15 9,51 2,0 0,52 2, [Zawór term prosty] 15 9,50 2,0 0,52 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,13 3, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,15 3, Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 4, Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,58 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,58 4, Zawór term prosty 15 13,94 2,0 0,76 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,05 2, Zawór term prosty 15 2,51 2,0 0,14 3, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 4,65 2,00 33_a 006 Zawór term prosty 15 14,99 2,0 0,82 1,00 35_a 006 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,14 2, Zawór term prosty 15 14,81 2,0 0,81 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,15 2, Zawór term prosty 15 7,16 2,0 0,39 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,07 2, Zawór term prosty 15 4,43 2,0 0,24 5, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,59 3, Zawór term prosty 15 7,35 2,0 0,40 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,41 5, Zawór term prosty 15 15,01 2,0 0,82 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,28 2, Zawór term prosty 15 8,28 2,0 0,45 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,06 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,27 2, [Zawór term prosty] 15 13,56 2,0 0,74 1,00 6_a 013 [Zawór term prosty] 15 13,56 2,0 0,74 1,00 8_a 013 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,38 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 4,03 2, [Zawór term prosty] 15 9,75 2,0 0,54 2, [Zawór term prosty] 15 9,48 2,0 0,52 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,13 4,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 10,20 2,0 0,56 2,00 Kondygnacja: 1 PIĘTRO - 1 -

14 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Jednostka budynku: 02 PIĘTRO Symbol odb. Symbol pomiesz. θi [ C] Φdane [W] Φdobr [W] Φzysk [W] G [kg/h] θz [ C] θp [ C] Typ grzejnika A'/A [%] G: 101_a ,8 79,2 59,1 C G: 101_b ,7 79,0 57,5 C G: 101_c ,0 79,2 57,7 C G: 101_d ,9 79,3 57,7 C G: 101_e ,9 79,3 57,7 C G: 102_a ,6 79,4 58,0 C G: 102_b ,6 78,7 58,5 C G: 102_c ,5 79,2 58,2 C G: 102_d ,8 79,3 58,1 C G: 102_e ,7 77,9 59,2 C G: 102_f ,6 78,3 58,9 C G: ,3 78,3 59,6 CV G: ,5 79,1 64,3 CV G: ,6 77,9 60,7 CV G: ,3 78,0 54,1 C G: ,4 77,0 59,1 C G: ,6 79,2 37,2 CV G: 111_a ,8 78,5 51,1 C G: 111_b ,6 77,7 50,5 C Symbol Symbol pomiesz. Typ Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 29_a 101 Zawór term prosty 15 10,13 2,0 0,56 2,00 31_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 5,38 3,00 32_a 101 Zawór term prosty 15 9,80 2,0 0,54 3,00 34_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 5,38 3,00 36_a 101 Zawór term prosty 15 4,92 2,0 0,27 5,00 38_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,20 3,00 58_a 101 Zawór term prosty 15 3,96 2,0 0,22 5,00 60_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,13 3,00 63_a 101 Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 5,00 65_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,26 4,00 47_a 102 Zawór term prosty 15 6,10 2,0 0,33 6,00 48_a 102 Zawór term prosty 15 6,58 2,0 0,36 6,00 49_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,57 4,00 50_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,30 4, Zawór term prosty 15 4,23 2,0 0,23 6, Zawór term prosty 15 4,22 2,0 0,23 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,77 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,80 4,00 72_a 102 Zawór term prosty 15 6,89 2,0 0,38 6,00 73_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,05 4,00 73_a 102 Zawór term prosty 15 8,06 2,0 0,44 5,00 74_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,71 4,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,12 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 15,12 2,0 0,83 2,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,12 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 9,78 2,0 0,54 3,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,15 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 13,60 2,0 0,75 3, Zawór term prosty 15 12,82 2,0 0,70 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 1,33 2,00 14_a 109 [Zawór term kątowy] 15 11,62 2,0 0,64 2,00 16_a 109 [Zawór powrotny 6013 kątowy niklowany] 15 2,46 2,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 9,92 2,0 0,54 2, Zawór term prosty 15 2,35 2,0 0,13 5,00 21_a 111 Zawór term prosty 15 2,00 2,0 0,11 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 6,56 3,00 23_a 111 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 6,33 3,00-2 -

15 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Zestawienie grzejników RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact - 1 -

16 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. CV szt. CV szt

17 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: TERMA TECNOOGIE łaz. Grzejniki - TERMA TECNOOGIE łaz. C szt. C szt. POC szt

18 obór kolektorów słonecznych KAKUACJA OBORU KOEKTORÓW SŁONECZNYC NA POTRZEBY C.W.U. ilość osób ilość c.w.u. na osobę ilość c.w.u. Na dobę temperatura c.w.u. temperatura z.w. Zużycie energii na przygotowanie c.w.u. Zapotrzebowanie na energię roczne (podstawa do wymiarowania wielkości kolektorów) 12 osoby 30 l/os * doba 360 l/dobę 45 o C 10 o C 19,316 GJ/rok 5 365,6 kwh/rok 14,70 kwh/dobę 5 365,6 kwh/rok wsp. pokrycia / wsp. sprawności S S N typowe inst. dla c.w.u. w domkach 1,2-rodz kwh/m2 rok - średnie promieniowanie słoneczne Założenia wstępne dla systemu solarnego założony solarny wsp.pokrycia S [udział en. z kolektorów / calkowitego zap. na energię] Efektywność roczna 60% % natężenie promieniowania słońca wg KE [I=863 W/m2] 1150,00 kwh/m 2 rok Założona sprawność wymiany ciepła i przesyłu (glikol/woda) 75% % obór powierzchni kolektorów Sprawność kolektora wg danych KEYMARK PŁASKIE ES1V.2,0 PŁASKIE ES1V/2,65 PŁASKIE ES2V/2,65 49,8% 52,9% 56,9% powierzchnia kolektorów obliczeniowa [m2] 7,50 7,10 6,60 powierzchnia apertury kolektora [m2] 1,85 2,45 2,44 obliczeniowa ilość kolektorów [szt] 4,1 2,9 2,8 dobrana ilość kolektorów [szt] 5,0 3,0 3,0 powierzchnia dobranych kolektorów [m2] 9,25 7,35 7,32 obór pojemności zasobników wskaźnik zasobnikowości minimalna poj. zasobnika (zasobników) 60 dm 3 /m 2 pow. kol ,2 strona 3 / 10

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo