FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO"

Transkrypt

1

2 OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: ADRES BUDOWY: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk woj. pomorskie Budynki AWFiS w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk dz. nr ewid. 57/13, obręb 6 woj. pomorskie Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż dokumentacja projektowa dla budynków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania projektu, wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. PROJEKTANT Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis mgr inż. Ewa Wierzyńska Sanitarna S-121/87 SPRAWDZAJĄCY Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis mgr inż. Witold Chmura Sanitarna 5/96 OSTROWIEC ŚW. październik 2012 r.

3 OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk woj. pomorskie ADRES BUDOWY: Budynki AWFiS w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk dz. nr ewid. 57/13, obręb 6 woj. pomorskie OŚWIADCZENIE na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oświadczam że, użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfiką zamówienia; przywołane produkty, producenci, znaki towarowe i patenty należy traktować jako przykładowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji należy stosować produkty równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, Standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia nie gorszych niż przywołane). UWAGA: Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań ch polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań ch wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót. PROJEKTANT I SPRAWDZAJĄCY Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis mgr inż. Ewa Wierzyńska Sanitarna S-121/87 mgr inż. Witold Chmura Sanitarna 5/96 OSTROWIEC ŚW. - październik 2012 r.

4 Zawartość opracowania I. Dokumenty formalno prawne str. 3-8 II. Część opisowa - Opis str III. BIOZ str IV. Część graficzna Rzut dachu inst. solarna 1:100 rys.sol1 str. 17 Rzut piwnic inst. solarna 1:100 rys.sol2 str. 18 Schemat instalacji solarnej rys.sol3 str. 19 Rzut parteru i piętra - fragment 1:100 rys.sol4 str. 20

5 Opis do projektu wykonawczego instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla budynków AWFiS w Gdańsku. 1. Podstawa opracowania zlecenie Inwestora podkłady architektoniczno-budowlane uzgodnienia branżowe normy i normatywy projektowania 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla budynków AWF w Gdańsku. 3. Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody Wg audytu energetycznego dla częściowego okrycia potrzeb cieplnych na wytworzenie ciepłej wody użytkowej należy zamontować kolektory słoneczne o powierzchni netto 200m2. Warunek ten spełnia 90szt kolektorów o powierzchni netto min. 2,2m2 lub 110szt o pow. netto ok. 1,85m2. Zaprojektowano zamontowanie kolektorów słonecznych płaskich firmy Hewalex typ KS 2500TLP, Schuco typ CTE 220CH lub równoważnej, zlokalizowanych na dachu budynku bieżni skierowanych w stronę południowo-wschodnią 42szt i południową- 48szt i pod kątem 40 w stosunku do powierzchni dachu. Podział powyższy i sposób lokalizacji spowodowany został uwarunkowaniami konstrukcyjnymi. Dobrano 90szt. c o k olektorów poz woli na u zyskanie m in kWh w ciągu roku. Kolektory zamontowane zostaną w bateriach po 4szt o raz 8-16szt każda. Ze względu na sposób orientacji kolektorów połączono je w dwa odrębne obiegi, z odrębnymi układami pomp solarnych. W pr zypadku w yboru k olektorów f irmy np. H ewalex typ KS 2000TLP AC lub równoważnej, ich ilość zwiększa się do 110szt dla uzyskania pow. netto min. 200m2. Powierzchnia netto j ednego k olektora wynosi 1,827m2. Obciążenie konstrukcji budynku zostało przeliczone dla umożliwienia wyboru każdego wariantu. Dalej przewody prowadzone będą po dachu bieżni i pod stropem Sali XI i po ścianie budynku XIII wprowadzone do węzła cieplnego. Zgodnie z Polską Normą PN-EN oraz PN-EN : kolektory nie powinny przekraczać wartości poniższych współczynników: W odniesieniu do powierzchni czynnej η 0 sprawność optyczna - nie mniej niż 79% a 1 współczynnik strat liniowych - nie więcej niż 4,5W/m 2 a 2 współczynnik strat nieliniowych nie więcej niż 0,007W/m 2 k 2 Odpowietrzenie kolektorów nastąpi poprzez separatory powietrza mocowane w najwyższym punkcie instalacji w pozycji pionowej. Mocowanie poszczególnych kolektorów wykonać na typowych konstrukcjach wybranego producenta. Mocowanie na dachu wg proj. konstrukcyjnego.

6 Układ kolektorów wypełniony zostanie czynnikiem niezamarzającym np. Ergolid lub m. Napełnienie wykona firma montująca instalacje a uzupełnianie glikolu w instalacji wykonywać przy pomocy przewoźnej stacji ze zbiornikiem o poj. min. 30l, z pompą, zestawem zaworów Inwestor winien zakupić na wyposażenie. Ciepło z kolektorów odbierane będzie poprzez sieć przewodów glikolowych i przez wymiennik płytowy o m ocy do 1 20kW do dw óch z asobników s olarnych o pojemności całkowitej 3000l każdy. Układ solarny zabezpieczono przed wzrostem ciśnienia poprzez dwa przeponowe naczynie ciśnieniowe Reflex lub dla układów solarnych o poj. 600l każde oraz zawór bezpieczeństwa SYR lub równoważne dn 25mm nast. 6bar. Układ powyższy stanowi podgrzew wstępny. W układzie wykorzystane zostaną ponadto dwa istniejące zasobniki ciepłej wody o poj. 3000l każdy w sumie da pojemność instalacji l i p ozwoli n a całkowity odbiór ciepła z instalacji solarnej. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych oraz w okresie zimowym ciepła woda będzie dogrzewana tak jak dotychczas z istniejącego węzła cieplnego. Układ nowych zasobników zabezpieczono przed wzrostem ciśnienia poprzez dwa przeponowe naczynia ciśnieniowe Reflex lub o poj. 300l każdy oraz zawory bezpieczeństwa SYR lu b równoważne dn 25mm nast. 6bar. Jako pompy obiegowe zastosowano: Pompa o biegu solarnego P1 przepływ na inst. G=6m3/h H d=70kpa dobrano p ompę elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej czynnik - glikol dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej f irmy Grundfos M agna F, 2 30V, 0,45kW lub równoważnej. Pompa obi egu solarnego P1 przepływ na inst. G=6,0m3/h H d=70kpa dobrano pom pę elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej czynnik - glikol dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos M agna F, 2 30V, 0,45kW lub równoważnej. Pompa obiegu wymiennikowego P2 - przepływ na inst. G=10m3/h Hd=60kPa dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos M agna F, 2 30V, 0,435kW lub równoważnej. Pompa przegrzewania zasobników P3 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H =6-0,5 m, N p=0,04kw, 2 20V f irmy G rundfos M agna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej. Pompa pracuje na potrzeby przegrzewu wody w zasobnikach przez instalacje solarną. Włączana jest w przypadku, gdy zachodzi konieczność termicznego przegrzania zasobników solarnych Z1 i Z2. Dodatkowo pompa pracuje, gdy temperatura wody w zasobnikach solarnych Z1 lub Z2 jest wyższa od temperatury w zasobnikach Z3 i Z4 dogrzanie zasobników CWU.

7 Pompa cyrkulacyjna pomiędzy zasobnikami PC1 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H=6-0,5 m, Np=0,1kW, 220V Grundfos Magna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej. Pompa pracuje na potrzeby wyrównywania temperatur w zasobnikach solarnych Z1 i Z2. Włączana jest w przypadku gdy temperatura wody w zasobniku Z1 jest wyższa od temperatury wody z zasobniku Z2. W zakres dostawy instalacji kolektorów słonecznych oprócz urządzeń wchodzi sterownik swobodnie programowalny z oprogramowaniem dostosowany do projektowanego układu dostawa s terownika wraz z opr ogramowaniem i s zafami e lektryczno-sterowniczymi w z akresie w ykonawcy i nstalacji po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Lokalizacja sterownika w tablicy sterowniczej w pomieszczeniu węzła W1. Układ automatyki winien współpracować z istniejącym systemem SCADA. Na pow rocie z instalacji cyrkulacji zamontować zawór trójdrogowy dn 32mm z siłownikiem dla umożliwienia dogrzania instalacji cyrkulacji poprzez zasobniki solarne Z1 i Z2 jeżeli brak chwilowego zużycia wody użytkowej. W układzie zamontować także zawór termostatyczny mieszający dla zabezpieczenia t emperatury pow rotu w ody do w ymiennika np. f irmy H oneywell t yp TM34 l ub. Instalację c.w.u. w obrębie węzła wykonać z rur PP. Instalacje glikolową tj. rurociągi pomiędzy wymiennikiem ciepła i kolektorami wykonać z rur stalowych cza rnych l ub s talowych w syst emie zaciskanym, z aizolowanymi ot ulinami gr. 40m odpowiednimi dl a i nstalacji w ysokotemperaturowych. Bezpośrednie podłączenia kolektorów z instalacją wykonać z rur giętkich karbowanych ze s tali nierdzewnej z izolacją i folią ochronną np. Armaflex DuoSolar VA lub ch. Pozostałe odcinki prowadzone w budynku i po dac hu bieżni, XI wykonać z rur sztywnych i złączek np. firmy Sanha typ NiroSan (stal nierdzewna) lub równoważnej. Na izolacji rur prowadzonych po połaci dachowej zamontować płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej, rury prowadzone przez budynek poza izolacją można obudować płytami g-k. Instalacje napełnić wodnym roztworem glikolu propylenowego o temp. Zamarzania nie wyższej niż C. Do napełniania przystąpić po wykonaniu montażu wszystkich podzespołów instalacji i sprawdzeniu szczelności instalacji. Po napełnieniu instalacje odpowietrzyć i wyregulować wymagany przepływ w instalacji Instalację po wykonaniu poddać próbie na ciśnienie 0,6MPa. W za kresie w ykonawstwa, prób i odbiorów obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz wytyczne producentów. SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH L.p. Nazwa elementu Ilość - szt Producent l Kolektor słoneczny płaski z konstrukcją montażową dla kolektora 90 Hewalex, Schuco lub 2 Odpowietrznik - separator - dn 20 - glikol 20 3 Zawór kulowy - dn 25 - glikol 40 4 Pompa obiegu solarnego P1 przepływ na inst. G=5,0-7,5m3/h Hd=70kPa dobrano pompę elektroniczną o wysokiej sprawności 2 Grundfos lub

8 energetycznej czynnik - glikol dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos Magna F, 230V, 0,45kW lub równoważnej. 5 Zawór kulowy dn 65 - glikol 6 6 Zawór zwrotny dn 65 - glikol 2 7 Wymiennik płytowy o wyd. 120kW woda-glikol 1 Secespol lub równowazny 8 Zawór kulowy dn 65 - glikol 5 9 Filtr siatkowy dn 65 - glikol 1 10 Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst.solarnej o poj Reflex lub 11 Zawór kulowy dn 25mm 1 12 Zestaw do uzupełniania glikolu z pompa i zbiornikiem przewoźny - komplet 1 Velux lub równowazny 13 Zawór kulowy spustowy dn 25mm 2 14 Zawór kulowy dn 25mm 1 15 Sterownik swobodnie programowalny z okablowaniem i oprogramowaniem 1 Hewalex, Schuco lub 16 Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast. 6bar 1 SYR lub 17 Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast. 6bar 1 SYR lub 18 Zawór kulowy spustowy dn 25mm 5 19 Zasobnik c.w.u. 3000l 2 Hewalex lub 20 Zawór kulowy dn Zawór zwrotny dn Pompa obiegu wymiennikowego P2 - przepływ na inst. G=10m3/h Hd=60kPa dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos Magna F, 230V, 0,435kW lub równoważnej 1 Grundfos lub 23 Filtr siatkowy dn Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast. 3bar 1 SYR lub 25 Zawór kulowy dn Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast.6 bar 2 SYR lub 27 Zawór kulowy dn Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst. cw o poj Reflex lub 29 Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Pompa cyrkulacyjna pomiędzy zasobnikami PC1 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H=6-0,5 m, Np=0,1kW, 220V Grundfos Magna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej 34 Zawór zwrotny dn Zawór kulowy dn Pompa przegrzewania zasobników P3 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H=6-0,5 m, Np=0,04kW, 220V firmy Grundfos Magna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej. 37 Zawór zwrotny dn Grundfos lub 1 Grundfos lub

9 38 Zawór termostatyczny typ TM 34 dn 50 1 Honeywell lub 39 Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Zawór trójdrogowy mieszający dn 32 z napędem 1 42 Rozdzielacz dn 100 l=0,6m 1 43 Rozdzielacz dn 100 l=0,8m 1 44 Zawór zwrotny kulowy dn Zawór kulowy dn 65 2 TM Termomanometr 0-100ºc, 0-6bar 10 T1-8 Czujniki 0-100ºc, 8 Dobór zaworu bezpieczeństwa 1.Instalacja solarna Zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego wymagana przepustowość zaworów bezpieczeństwa m powinna, zgodnie z DT-DC-90/KW/04 wynosić: m 3600 r Q, kg/h gdzie: Q max wydajność układu kolektorów, kw r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu panującym przed zaworem,r=1861kj/kg współczynnik wypływu dla pary α p = 0.54 współczynnik wypływu dla cieczy α c = 0.3 max wydajność układu kolektorów Q = 116kW 116 m 3600 = 224 kg/h 1861 Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczeństwa A=Ap+Ac Ap = m/10xk1xk2xα p x(p1+0.1) Ac = m/5,03xα c x{(p1-p2)xρ} 1/2 A - powierzchnia kanału dopływowego zaworu mm 2 p1 ciśnienie dopływu przed zaworem, MPa p2 ciśnienie przed zaworem, MPa K1= 0,53, K2 = 1 współczynnik poprawkowy Na podstawie powyższych wzorów wylicza się średnicę kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: A d = 2 mm= 18.0 mm Przyjęto średnicę zaworu bezpieczeństwa dn25mm - nastawa 6bar. 2. Zasobniki cwu Zgodnie z normą PN-B ciśnienie dopuszczalne w instalacji p1 = 6bar -gęstość wody ρ = 980,5kg/m3 -pojemność zasobnika V=3000l -współczynnik wypływu α c = 0.3 M=0,44xV l/s = 0,44*3.0= 1,32l/s M d = 54 mm= 12.0 mm αx p1xρ Przyjęto średnicę zaworu bezpieczeństwa dn25mm - nastawa 6bar. Wszystkie roboty budowlane związane z remontem instalacji (przebicia, wykucia w istniejących

10 ściankach i stropach) należy wykonać z należyta starannością i przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Uwaga!! Ze względu na charakter robót, Wykonawca poza zapoznaniem się z dokumentacją projektową, winien dodatkowo przed wykonaniem oferty przetargowej dokonać wizji lokalnej w obiekcie, aby zapoznać się z charakterem wykonywanych robót w celu wykonania kompleksowej ich wyceny. Projektant: mgr inż. Ewa Wierzyńska upr. S-121/87 Sprawdzający : mgr inż. Witold Chmura upr.5/96

11 Egz. 1 INFORMACJA BIOZ DLA INSTALACJI SOLARNEJ W AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO Inwestor Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk woj. pomorskie Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień Adres obiektu ul. Bławatna Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L Ostrowiec Św. tel. (+48 41) Budynki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego 1 dz. nr ewid. 57/13 obr Gdańsk woj. pomorskie L.p Projektanci Branża Nr uprawnień Podpis Projektował mgr inż. Ewa Wierzyńska sanitarna S-121/87 Ostrowiec Św., październik 2012 r.

12 1.Zakres robót Zakres robót budowlanych wykonywany w budynku w związku z budową instalacji solarnej obejmie: Montaż kolektorów solarnych na dachu budynku bieżni oraz zasobników ciepłej wody w węźle cieplnym Istniejące elementy zagrożenia bezpieczeństwa Na terenie planowanej inwestycji nie występują elementy zagrożenia bezpieczeństwa. Nie występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji budowy. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji Podczas robót budowy budowlano-montażowych w pomieszczeniu węzła i na budynku bieżni mogą wystąpić zagrożenia związane z pracami montażowymi i wnoszeniem kolektorów na dachu budynku bieżni montażem zasobników na ciepłą wodę w węźle wnoszeniem zasobników do węzła wykonywaniem instalacji odgromowej Przed rozpoczęciem prac demontażowych dokonać spuszczenia wody i odłączenia istniejących zasobników od instalacji. Skala i rodzaj zagrożeń nie odbiegają od podstawowych zagrożeń wymienionych w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia r zawartych w Dzienniku Ustaw nr 47 poz.401z r. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników. W czasie instruktażu należy omówić : zakres robót przewidzianych do realizacji w tym robót szczególnie niebezpiecznych zapoznać pracowników z dokumentacją dotycząca zakresu robót zwrócić uwagę na sposoby uniknięcia mogących wystąpić zagrożeń sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia Zapobieganie niebezpieczeństwom wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej oznakowanie miejsc poboru wody i prądu na czas budowy montaż rusztowań przez osoby uprawnione stosowanie drabin przenośnych zgodnie z PN przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy użyciu elektro-narzędzi

13 maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN miejsce składania substancji palnych (farby, lakiery itp.) oznakować zgodnie z PN przestrzeganie przepisów BHP w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U.169 z 2003 r. przestrzeganie przepisów p.poż. składowanie materiałów z zachowaniem odpowiednich odległości umożliwiających ewentualną ewakuację na wypadek pożaru, awarii itp. prace spawalnicze przeprowadzać zgodnie z przepisami branżowymi prace na wysokości wykonywać z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami BHP Podstawa opracowania obowiązujące przepisy i akta prawne dokumentacja projektowa węzła cieplnego Opracowała : mgr inż. Ewa Wierzyńska S-121/87

14 UWAGA: Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowych kartach katalogowych i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań ch polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań ch wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót.

15 *** HEWALEX *** GetSolar Symulacja solarna - Projekt informacja Nazwa AWF Gdańsk 3 Lokalizacja Gdańsk Na&słonecznienie globalne 985,6 kwh/(m 2 rok) Hewalex KS2500TLP AC 201,24 m 2 (93,9+107,3) 45,0/45,0 Pochyło ść -70,0/0,0 Azymut c.w.u. 775,00 kwh/dzień = Litrów/dzień z 55 C Zasobnik 1 (Boiler, strona kotła) 6000 litrów Zasobnik litrów Gaz ziemny / kocioł kondensacyjny Wydajność 103% / 85% / 70% przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem Wynik Zapotrzeb. ciepła C.W.U. ze stratami zasobnika kwh/rok Stopień pokrycia c.w.u. 33,0% Parametr Sprawność 46,1% Przeciętny roczny zysk kolektora 467 kwh/m 2 Zysk solarny c.w.u kwh/rok Ekobilans Oszczędność energii kwh/rok m3 Gas CO 2 - mniej kg/rok Wyniki obliczone zostały przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski względnie oszczędności mogą się różnić na podstawie zmienności pogody, zapotrzebowania, zużycia i innych czynników. Powyższy schemat instalacji nie zastępuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych. Aby wynik symulacji był najbardziej wiarygodny należy dla każdej instalacji określić wszystkie parametry systemu. Odpowiedzialność za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo właścicielu budynku. GetSolar 2009 Axel Horn :44:00 - Strona 1

16 *** HEWALEX *** GetSolar Bilans energetyczny symulacji - Projekt: AWF Gdańsk 3 Lokalizacja: Gdańsk szer. geogr.: 54,4 Kolektor: 201,24 m2 (93,9+107,3) Hewalex KS2500TLP AC Charakterystyka: c0 = 0,791 c1 = 4,360 W/(m2K) c2 = 0,0059 W/(m2K ) Pochyłość: 45,0/45,0 Azymut: -70,0/0,0 Typ instalacji: Układ kaskadowy, Zasobnik solarny wstępny/boiler Zasobnik 1: 6000 litrów min. 55 C (Boiler, strona kotła) Zasobnik 2: 6000 litrów max. 75 C (Zasobnik solarny) Zapotrzeb. ciepła: 775,00 kwh/dzień = Litrów/dzień z 10 C na 55 C Miesiąc Zysk Napro- Energia Stopień Sprawsolarny mieniow. konwen. Pokrycia ność [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Styczeń: Luty: Marzec: Kwiecień: Maj: Czerwiec: Lipiec: Sierpień: Wrzesień: Październik: Listopad: Grudzień: Suma: Przeciętny roczny zysk kolektora: 467 kwh/m2 100% 80% Sprawność Stopień pokrycia c.w.u. 60% 40% 20% Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Przekrój roczny GetSolar 2009 Axel Horn :44:00 - Strona 2

17 *** HEWALEX *** GetSolar Ekobilans - Projekt: AWF Gdańsk 3 Lokalizacja: Gdańsk szer. geogr.: 54,4 201,24 m2 (93,9+107,3) Hewalex KS2500TLP AC Pochyłość: 45,0/45,0 Azymut: -70,0/0,0 Typ instalacji: Układ kaskadowy Zapotrzeb. ciepła: 775,00 kwh/dzień = Litrów/dzień z 10 C na 55 C Energia konw.: Gaz ziemny / kocioł kondensacyjny 1 m3 Gas = 10,0 kwh Energia wykorzystana i 1,9 kg Emisje CO 2 Wydajność: 103% / 85% / 70% przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem zima poniżej 5 C, Lato powy żej 15 C średniej temp. powietrza Miesiąc Zysk Oszczęd- CO 2- solarny ność mniej o [kwh] [kwh] [m3 Gas] [kg] Styczeń: 1231,6 1195,7 119,6 227,2 Luty: 2453,7 2382,3 238,2 452,6 Marzec: 5791,2 5622,5 562,3 1068,3 Kwiecień: 8607,0 9850,0 985,0 1871,5 Maj: 15071, ,4 1773,1 3369,0 Czerwiec: 14864, ,5 2009,4 3817,8 Lipiec: 15421, ,6 2203,1 4185,8 Sierpień: 13872, ,6 1981,8 3765,3 Wrzesień: 8229,8 9859,8 986,0 1873,4 Październik: 5583,4 6568,7 656,9 1248,1 Listopad: 1991,9 2124,5 212,5 403,7 Grudzień: 778,7 756,0 75,6 143,6 Suma: 93896, , , ,2 kwh Zysk solarny Oszczędność energii Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Przeciętne miesięczne GetSolar 2009 Axel Horn :44:00 - Strona 3

18 MAGNA F 50 Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] % MAGNA F, 50Hz Q = 6 m3/h H = 7 m n = 77 % Ciecz tłoczona = Glikol propylenowy Stężenie = 40 % Temperatura cieczy = 2 C Lepkość = 10.6 mm2/s Gęstość = 1000 kg/m3 eta [%] % eta pompa +silnik = 39.2 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 291 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/2

19 Opis Wartość Nazwa produktu: MAGNA F Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 6 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 7 m H max: 120 dm Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TSE,PCT Model: F Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Stal nierdzewna DIN W.-Nr AISI 304 Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 40 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 250 mm Ciecz: Czynnik tloczony: Glikol propylenowy Zakres temperatury cieczy: C Stężenie: 40 % Temperatura cieczy: 2 C Gęstość: 1000 kg/m3 Lepkość kinematyczna: 10.6 mm2/s Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] % 77 % MAGNA F, 50Hz Q = 6 m3/h H = 7 m n = 77 % Ciecz tłoczona = Glikol propylenowy Stężenie = 40 % Temperatura cieczy = 2 C Lepkość = 10.6 mm2/s Gęstość = 1000 kg/m3 eta pompa +silnik = 39.2 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 291 W eta [%] Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: Max. zużycie prądu: Częstotliwość podstawowa: Napięcie nominalne: Rodzaj ochrony (IEC 34-5): Klasa izolacji (IEC 85): W A 50 Hz 1 x V X4D H Układy sterowania: Położenie skrzynki zaciskowej: 15 Inne: Masa netto: Masa: Objętość wysyłkowa: 15.5 kg 17.5 kg m3 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/2

20 Skrócone zestawienie RMS Zestawienie robocizny: Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB Cieśle gr.ii r-g 0, Elektromonterzy gr.iv r-g 6, Izolarze gr.ii r-g 235, Monterzy gr.ii r-g 0, Monterzy gr.iii r-g 0, Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 2, Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 3, Monterzy instalacji technolog. gr.ii r-g 2, Monterzy instalacji technolog. gr.iii r-g 2, Murarze gr.iii r-g 2, Robotnicy r-g 2 436, Robotnicy gr.i r-g 269, Spawacze gr.iv r-g 0, Monter instalacji sanit.i ogrzew.ii r-g 12, Robocizna r-g 4,8120 Robocizna pomocnicza Razem: 2 980,1154 Zestawienie materiałów: Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB Blacha stalowa ocynkowana płaska (w kg 1 950,4000 arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm Cegła kratówka K-1,25x12x6,5cm,kl.10 szt 24, Cement portlandzki 35 kg 3, Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 50mm szt 1, Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 65mm szt 1, Klej dm3 38, Kolektor słoneczny płaski firmy Hewalex, Schuco kpl 90,0000 o pow. min. 2,2m Konstrukcje wsporcze kpl 1, Kształtki z tworzywa dn 40mm szt 3, Kształtki z tworzywa dn 75mm szt 11, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 25 mm szt 38, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 32 mm szt 20, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 40 mm szt 41, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 50 mm szt 274, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 65 mm szt 7, Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15 szt 180,0000 mm Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst. cw o szt 2,0000 poj. 300 Reflex Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst.solarnej szt 2,0000 o poj. 600 Reflex Odpowietrznik-separator dn 20 mm - glikol szt 20, Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 74, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 51, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 107, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 643, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 22, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 27, mm System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.50) str 1

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo