FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO"

Transkrypt

1

2 OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: ADRES BUDOWY: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk woj. pomorskie Budynki AWFiS w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk dz. nr ewid. 57/13, obręb 6 woj. pomorskie Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż dokumentacja projektowa dla budynków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania projektu, wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. PROJEKTANT Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis mgr inż. Ewa Wierzyńska Sanitarna S-121/87 SPRAWDZAJĄCY Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis mgr inż. Witold Chmura Sanitarna 5/96 OSTROWIEC ŚW. październik 2012 r.

3 OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk woj. pomorskie ADRES BUDOWY: Budynki AWFiS w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk dz. nr ewid. 57/13, obręb 6 woj. pomorskie OŚWIADCZENIE na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oświadczam że, użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfiką zamówienia; przywołane produkty, producenci, znaki towarowe i patenty należy traktować jako przykładowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji należy stosować produkty równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, Standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia nie gorszych niż przywołane). UWAGA: Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań ch polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań ch wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót. PROJEKTANT I SPRAWDZAJĄCY Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis mgr inż. Ewa Wierzyńska Sanitarna S-121/87 mgr inż. Witold Chmura Sanitarna 5/96 OSTROWIEC ŚW. - październik 2012 r.

4 Zawartość opracowania I. Dokumenty formalno prawne str. 3-8 II. Część opisowa - Opis str III. BIOZ str IV. Część graficzna Rzut dachu inst. solarna 1:100 rys.sol1 str. 17 Rzut piwnic inst. solarna 1:100 rys.sol2 str. 18 Schemat instalacji solarnej rys.sol3 str. 19 Rzut parteru i piętra - fragment 1:100 rys.sol4 str. 20

5 Opis do projektu wykonawczego instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla budynków AWFiS w Gdańsku. 1. Podstawa opracowania zlecenie Inwestora podkłady architektoniczno-budowlane uzgodnienia branżowe normy i normatywy projektowania 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla budynków AWF w Gdańsku. 3. Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody Wg audytu energetycznego dla częściowego okrycia potrzeb cieplnych na wytworzenie ciepłej wody użytkowej należy zamontować kolektory słoneczne o powierzchni netto 200m2. Warunek ten spełnia 90szt kolektorów o powierzchni netto min. 2,2m2 lub 110szt o pow. netto ok. 1,85m2. Zaprojektowano zamontowanie kolektorów słonecznych płaskich firmy Hewalex typ KS 2500TLP, Schuco typ CTE 220CH lub równoważnej, zlokalizowanych na dachu budynku bieżni skierowanych w stronę południowo-wschodnią 42szt i południową- 48szt i pod kątem 40 w stosunku do powierzchni dachu. Podział powyższy i sposób lokalizacji spowodowany został uwarunkowaniami konstrukcyjnymi. Dobrano 90szt. c o k olektorów poz woli na u zyskanie m in kWh w ciągu roku. Kolektory zamontowane zostaną w bateriach po 4szt o raz 8-16szt każda. Ze względu na sposób orientacji kolektorów połączono je w dwa odrębne obiegi, z odrębnymi układami pomp solarnych. W pr zypadku w yboru k olektorów f irmy np. H ewalex typ KS 2000TLP AC lub równoważnej, ich ilość zwiększa się do 110szt dla uzyskania pow. netto min. 200m2. Powierzchnia netto j ednego k olektora wynosi 1,827m2. Obciążenie konstrukcji budynku zostało przeliczone dla umożliwienia wyboru każdego wariantu. Dalej przewody prowadzone będą po dachu bieżni i pod stropem Sali XI i po ścianie budynku XIII wprowadzone do węzła cieplnego. Zgodnie z Polską Normą PN-EN oraz PN-EN : kolektory nie powinny przekraczać wartości poniższych współczynników: W odniesieniu do powierzchni czynnej η 0 sprawność optyczna - nie mniej niż 79% a 1 współczynnik strat liniowych - nie więcej niż 4,5W/m 2 a 2 współczynnik strat nieliniowych nie więcej niż 0,007W/m 2 k 2 Odpowietrzenie kolektorów nastąpi poprzez separatory powietrza mocowane w najwyższym punkcie instalacji w pozycji pionowej. Mocowanie poszczególnych kolektorów wykonać na typowych konstrukcjach wybranego producenta. Mocowanie na dachu wg proj. konstrukcyjnego.

6 Układ kolektorów wypełniony zostanie czynnikiem niezamarzającym np. Ergolid lub m. Napełnienie wykona firma montująca instalacje a uzupełnianie glikolu w instalacji wykonywać przy pomocy przewoźnej stacji ze zbiornikiem o poj. min. 30l, z pompą, zestawem zaworów Inwestor winien zakupić na wyposażenie. Ciepło z kolektorów odbierane będzie poprzez sieć przewodów glikolowych i przez wymiennik płytowy o m ocy do 1 20kW do dw óch z asobników s olarnych o pojemności całkowitej 3000l każdy. Układ solarny zabezpieczono przed wzrostem ciśnienia poprzez dwa przeponowe naczynie ciśnieniowe Reflex lub dla układów solarnych o poj. 600l każde oraz zawór bezpieczeństwa SYR lub równoważne dn 25mm nast. 6bar. Układ powyższy stanowi podgrzew wstępny. W układzie wykorzystane zostaną ponadto dwa istniejące zasobniki ciepłej wody o poj. 3000l każdy w sumie da pojemność instalacji l i p ozwoli n a całkowity odbiór ciepła z instalacji solarnej. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych oraz w okresie zimowym ciepła woda będzie dogrzewana tak jak dotychczas z istniejącego węzła cieplnego. Układ nowych zasobników zabezpieczono przed wzrostem ciśnienia poprzez dwa przeponowe naczynia ciśnieniowe Reflex lub o poj. 300l każdy oraz zawory bezpieczeństwa SYR lu b równoważne dn 25mm nast. 6bar. Jako pompy obiegowe zastosowano: Pompa o biegu solarnego P1 przepływ na inst. G=6m3/h H d=70kpa dobrano p ompę elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej czynnik - glikol dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej f irmy Grundfos M agna F, 2 30V, 0,45kW lub równoważnej. Pompa obi egu solarnego P1 przepływ na inst. G=6,0m3/h H d=70kpa dobrano pom pę elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej czynnik - glikol dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos M agna F, 2 30V, 0,45kW lub równoważnej. Pompa obiegu wymiennikowego P2 - przepływ na inst. G=10m3/h Hd=60kPa dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos M agna F, 2 30V, 0,435kW lub równoważnej. Pompa przegrzewania zasobników P3 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H =6-0,5 m, N p=0,04kw, 2 20V f irmy G rundfos M agna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej. Pompa pracuje na potrzeby przegrzewu wody w zasobnikach przez instalacje solarną. Włączana jest w przypadku, gdy zachodzi konieczność termicznego przegrzania zasobników solarnych Z1 i Z2. Dodatkowo pompa pracuje, gdy temperatura wody w zasobnikach solarnych Z1 lub Z2 jest wyższa od temperatury w zasobnikach Z3 i Z4 dogrzanie zasobników CWU.

7 Pompa cyrkulacyjna pomiędzy zasobnikami PC1 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H=6-0,5 m, Np=0,1kW, 220V Grundfos Magna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej. Pompa pracuje na potrzeby wyrównywania temperatur w zasobnikach solarnych Z1 i Z2. Włączana jest w przypadku gdy temperatura wody w zasobniku Z1 jest wyższa od temperatury wody z zasobniku Z2. W zakres dostawy instalacji kolektorów słonecznych oprócz urządzeń wchodzi sterownik swobodnie programowalny z oprogramowaniem dostosowany do projektowanego układu dostawa s terownika wraz z opr ogramowaniem i s zafami e lektryczno-sterowniczymi w z akresie w ykonawcy i nstalacji po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Lokalizacja sterownika w tablicy sterowniczej w pomieszczeniu węzła W1. Układ automatyki winien współpracować z istniejącym systemem SCADA. Na pow rocie z instalacji cyrkulacji zamontować zawór trójdrogowy dn 32mm z siłownikiem dla umożliwienia dogrzania instalacji cyrkulacji poprzez zasobniki solarne Z1 i Z2 jeżeli brak chwilowego zużycia wody użytkowej. W układzie zamontować także zawór termostatyczny mieszający dla zabezpieczenia t emperatury pow rotu w ody do w ymiennika np. f irmy H oneywell t yp TM34 l ub. Instalację c.w.u. w obrębie węzła wykonać z rur PP. Instalacje glikolową tj. rurociągi pomiędzy wymiennikiem ciepła i kolektorami wykonać z rur stalowych cza rnych l ub s talowych w syst emie zaciskanym, z aizolowanymi ot ulinami gr. 40m odpowiednimi dl a i nstalacji w ysokotemperaturowych. Bezpośrednie podłączenia kolektorów z instalacją wykonać z rur giętkich karbowanych ze s tali nierdzewnej z izolacją i folią ochronną np. Armaflex DuoSolar VA lub ch. Pozostałe odcinki prowadzone w budynku i po dac hu bieżni, XI wykonać z rur sztywnych i złączek np. firmy Sanha typ NiroSan (stal nierdzewna) lub równoważnej. Na izolacji rur prowadzonych po połaci dachowej zamontować płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej, rury prowadzone przez budynek poza izolacją można obudować płytami g-k. Instalacje napełnić wodnym roztworem glikolu propylenowego o temp. Zamarzania nie wyższej niż C. Do napełniania przystąpić po wykonaniu montażu wszystkich podzespołów instalacji i sprawdzeniu szczelności instalacji. Po napełnieniu instalacje odpowietrzyć i wyregulować wymagany przepływ w instalacji Instalację po wykonaniu poddać próbie na ciśnienie 0,6MPa. W za kresie w ykonawstwa, prób i odbiorów obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz wytyczne producentów. SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH L.p. Nazwa elementu Ilość - szt Producent l Kolektor słoneczny płaski z konstrukcją montażową dla kolektora 90 Hewalex, Schuco lub 2 Odpowietrznik - separator - dn 20 - glikol 20 3 Zawór kulowy - dn 25 - glikol 40 4 Pompa obiegu solarnego P1 przepływ na inst. G=5,0-7,5m3/h Hd=70kPa dobrano pompę elektroniczną o wysokiej sprawności 2 Grundfos lub

8 energetycznej czynnik - glikol dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos Magna F, 230V, 0,45kW lub równoważnej. 5 Zawór kulowy dn 65 - glikol 6 6 Zawór zwrotny dn 65 - glikol 2 7 Wymiennik płytowy o wyd. 120kW woda-glikol 1 Secespol lub równowazny 8 Zawór kulowy dn 65 - glikol 5 9 Filtr siatkowy dn 65 - glikol 1 10 Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst.solarnej o poj Reflex lub 11 Zawór kulowy dn 25mm 1 12 Zestaw do uzupełniania glikolu z pompa i zbiornikiem przewoźny - komplet 1 Velux lub równowazny 13 Zawór kulowy spustowy dn 25mm 2 14 Zawór kulowy dn 25mm 1 15 Sterownik swobodnie programowalny z okablowaniem i oprogramowaniem 1 Hewalex, Schuco lub 16 Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast. 6bar 1 SYR lub 17 Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast. 6bar 1 SYR lub 18 Zawór kulowy spustowy dn 25mm 5 19 Zasobnik c.w.u. 3000l 2 Hewalex lub 20 Zawór kulowy dn Zawór zwrotny dn Pompa obiegu wymiennikowego P2 - przepływ na inst. G=10m3/h Hd=60kPa dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności dobrano pompę obiegową elektroniczną o wysokiej sprawności energetycznej firmy Grundfos Magna F, 230V, 0,435kW lub równoważnej 1 Grundfos lub 23 Filtr siatkowy dn Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast. 3bar 1 SYR lub 25 Zawór kulowy dn Zawór bezpieczeństwa dn 25mm nast.6 bar 2 SYR lub 27 Zawór kulowy dn Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst. cw o poj Reflex lub 29 Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Pompa cyrkulacyjna pomiędzy zasobnikami PC1 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H=6-0,5 m, Np=0,1kW, 220V Grundfos Magna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej 34 Zawór zwrotny dn Zawór kulowy dn Pompa przegrzewania zasobników P3 - dobrano pompę o wysokiej sprawności energetycznej o zakresie wydajności Q=1-4m 3 /h, H=6-0,5 m, Np=0,04kW, 220V firmy Grundfos Magna 25-40, 230V, 0,04kW lub równoważnej. 37 Zawór zwrotny dn Grundfos lub 1 Grundfos lub

9 38 Zawór termostatyczny typ TM 34 dn 50 1 Honeywell lub 39 Zawór kulowy dn Zawór kulowy dn Zawór trójdrogowy mieszający dn 32 z napędem 1 42 Rozdzielacz dn 100 l=0,6m 1 43 Rozdzielacz dn 100 l=0,8m 1 44 Zawór zwrotny kulowy dn Zawór kulowy dn 65 2 TM Termomanometr 0-100ºc, 0-6bar 10 T1-8 Czujniki 0-100ºc, 8 Dobór zaworu bezpieczeństwa 1.Instalacja solarna Zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego wymagana przepustowość zaworów bezpieczeństwa m powinna, zgodnie z DT-DC-90/KW/04 wynosić: m 3600 r Q, kg/h gdzie: Q max wydajność układu kolektorów, kw r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu panującym przed zaworem,r=1861kj/kg współczynnik wypływu dla pary α p = 0.54 współczynnik wypływu dla cieczy α c = 0.3 max wydajność układu kolektorów Q = 116kW 116 m 3600 = 224 kg/h 1861 Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczeństwa A=Ap+Ac Ap = m/10xk1xk2xα p x(p1+0.1) Ac = m/5,03xα c x{(p1-p2)xρ} 1/2 A - powierzchnia kanału dopływowego zaworu mm 2 p1 ciśnienie dopływu przed zaworem, MPa p2 ciśnienie przed zaworem, MPa K1= 0,53, K2 = 1 współczynnik poprawkowy Na podstawie powyższych wzorów wylicza się średnicę kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: A d = 2 mm= 18.0 mm Przyjęto średnicę zaworu bezpieczeństwa dn25mm - nastawa 6bar. 2. Zasobniki cwu Zgodnie z normą PN-B ciśnienie dopuszczalne w instalacji p1 = 6bar -gęstość wody ρ = 980,5kg/m3 -pojemność zasobnika V=3000l -współczynnik wypływu α c = 0.3 M=0,44xV l/s = 0,44*3.0= 1,32l/s M d = 54 mm= 12.0 mm αx p1xρ Przyjęto średnicę zaworu bezpieczeństwa dn25mm - nastawa 6bar. Wszystkie roboty budowlane związane z remontem instalacji (przebicia, wykucia w istniejących

10 ściankach i stropach) należy wykonać z należyta starannością i przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Uwaga!! Ze względu na charakter robót, Wykonawca poza zapoznaniem się z dokumentacją projektową, winien dodatkowo przed wykonaniem oferty przetargowej dokonać wizji lokalnej w obiekcie, aby zapoznać się z charakterem wykonywanych robót w celu wykonania kompleksowej ich wyceny. Projektant: mgr inż. Ewa Wierzyńska upr. S-121/87 Sprawdzający : mgr inż. Witold Chmura upr.5/96

11 Egz. 1 INFORMACJA BIOZ DLA INSTALACJI SOLARNEJ W AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO Inwestor Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk woj. pomorskie Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień Adres obiektu ul. Bławatna Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L Ostrowiec Św. tel. (+48 41) Budynki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego 1 dz. nr ewid. 57/13 obr Gdańsk woj. pomorskie L.p Projektanci Branża Nr uprawnień Podpis Projektował mgr inż. Ewa Wierzyńska sanitarna S-121/87 Ostrowiec Św., październik 2012 r.

12 1.Zakres robót Zakres robót budowlanych wykonywany w budynku w związku z budową instalacji solarnej obejmie: Montaż kolektorów solarnych na dachu budynku bieżni oraz zasobników ciepłej wody w węźle cieplnym Istniejące elementy zagrożenia bezpieczeństwa Na terenie planowanej inwestycji nie występują elementy zagrożenia bezpieczeństwa. Nie występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji budowy. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji Podczas robót budowy budowlano-montażowych w pomieszczeniu węzła i na budynku bieżni mogą wystąpić zagrożenia związane z pracami montażowymi i wnoszeniem kolektorów na dachu budynku bieżni montażem zasobników na ciepłą wodę w węźle wnoszeniem zasobników do węzła wykonywaniem instalacji odgromowej Przed rozpoczęciem prac demontażowych dokonać spuszczenia wody i odłączenia istniejących zasobników od instalacji. Skala i rodzaj zagrożeń nie odbiegają od podstawowych zagrożeń wymienionych w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia r zawartych w Dzienniku Ustaw nr 47 poz.401z r. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników. W czasie instruktażu należy omówić : zakres robót przewidzianych do realizacji w tym robót szczególnie niebezpiecznych zapoznać pracowników z dokumentacją dotycząca zakresu robót zwrócić uwagę na sposoby uniknięcia mogących wystąpić zagrożeń sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia Zapobieganie niebezpieczeństwom wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej oznakowanie miejsc poboru wody i prądu na czas budowy montaż rusztowań przez osoby uprawnione stosowanie drabin przenośnych zgodnie z PN przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy użyciu elektro-narzędzi

13 maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN miejsce składania substancji palnych (farby, lakiery itp.) oznakować zgodnie z PN przestrzeganie przepisów BHP w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U.169 z 2003 r. przestrzeganie przepisów p.poż. składowanie materiałów z zachowaniem odpowiednich odległości umożliwiających ewentualną ewakuację na wypadek pożaru, awarii itp. prace spawalnicze przeprowadzać zgodnie z przepisami branżowymi prace na wysokości wykonywać z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami BHP Podstawa opracowania obowiązujące przepisy i akta prawne dokumentacja projektowa węzła cieplnego Opracowała : mgr inż. Ewa Wierzyńska S-121/87

14 UWAGA: Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowych kartach katalogowych i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań ch polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań ch wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót.

15 *** HEWALEX *** GetSolar Symulacja solarna - Projekt informacja Nazwa AWF Gdańsk 3 Lokalizacja Gdańsk Na&słonecznienie globalne 985,6 kwh/(m 2 rok) Hewalex KS2500TLP AC 201,24 m 2 (93,9+107,3) 45,0/45,0 Pochyło ść -70,0/0,0 Azymut c.w.u. 775,00 kwh/dzień = Litrów/dzień z 55 C Zasobnik 1 (Boiler, strona kotła) 6000 litrów Zasobnik litrów Gaz ziemny / kocioł kondensacyjny Wydajność 103% / 85% / 70% przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem Wynik Zapotrzeb. ciepła C.W.U. ze stratami zasobnika kwh/rok Stopień pokrycia c.w.u. 33,0% Parametr Sprawność 46,1% Przeciętny roczny zysk kolektora 467 kwh/m 2 Zysk solarny c.w.u kwh/rok Ekobilans Oszczędność energii kwh/rok m3 Gas CO 2 - mniej kg/rok Wyniki obliczone zostały przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski względnie oszczędności mogą się różnić na podstawie zmienności pogody, zapotrzebowania, zużycia i innych czynników. Powyższy schemat instalacji nie zastępuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych. Aby wynik symulacji był najbardziej wiarygodny należy dla każdej instalacji określić wszystkie parametry systemu. Odpowiedzialność za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo właścicielu budynku. GetSolar 2009 Axel Horn :44:00 - Strona 1

16 *** HEWALEX *** GetSolar Bilans energetyczny symulacji - Projekt: AWF Gdańsk 3 Lokalizacja: Gdańsk szer. geogr.: 54,4 Kolektor: 201,24 m2 (93,9+107,3) Hewalex KS2500TLP AC Charakterystyka: c0 = 0,791 c1 = 4,360 W/(m2K) c2 = 0,0059 W/(m2K ) Pochyłość: 45,0/45,0 Azymut: -70,0/0,0 Typ instalacji: Układ kaskadowy, Zasobnik solarny wstępny/boiler Zasobnik 1: 6000 litrów min. 55 C (Boiler, strona kotła) Zasobnik 2: 6000 litrów max. 75 C (Zasobnik solarny) Zapotrzeb. ciepła: 775,00 kwh/dzień = Litrów/dzień z 10 C na 55 C Miesiąc Zysk Napro- Energia Stopień Sprawsolarny mieniow. konwen. Pokrycia ność [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Styczeń: Luty: Marzec: Kwiecień: Maj: Czerwiec: Lipiec: Sierpień: Wrzesień: Październik: Listopad: Grudzień: Suma: Przeciętny roczny zysk kolektora: 467 kwh/m2 100% 80% Sprawność Stopień pokrycia c.w.u. 60% 40% 20% Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Przekrój roczny GetSolar 2009 Axel Horn :44:00 - Strona 2

17 *** HEWALEX *** GetSolar Ekobilans - Projekt: AWF Gdańsk 3 Lokalizacja: Gdańsk szer. geogr.: 54,4 201,24 m2 (93,9+107,3) Hewalex KS2500TLP AC Pochyłość: 45,0/45,0 Azymut: -70,0/0,0 Typ instalacji: Układ kaskadowy Zapotrzeb. ciepła: 775,00 kwh/dzień = Litrów/dzień z 10 C na 55 C Energia konw.: Gaz ziemny / kocioł kondensacyjny 1 m3 Gas = 10,0 kwh Energia wykorzystana i 1,9 kg Emisje CO 2 Wydajność: 103% / 85% / 70% przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem zima poniżej 5 C, Lato powy żej 15 C średniej temp. powietrza Miesiąc Zysk Oszczęd- CO 2- solarny ność mniej o [kwh] [kwh] [m3 Gas] [kg] Styczeń: 1231,6 1195,7 119,6 227,2 Luty: 2453,7 2382,3 238,2 452,6 Marzec: 5791,2 5622,5 562,3 1068,3 Kwiecień: 8607,0 9850,0 985,0 1871,5 Maj: 15071, ,4 1773,1 3369,0 Czerwiec: 14864, ,5 2009,4 3817,8 Lipiec: 15421, ,6 2203,1 4185,8 Sierpień: 13872, ,6 1981,8 3765,3 Wrzesień: 8229,8 9859,8 986,0 1873,4 Październik: 5583,4 6568,7 656,9 1248,1 Listopad: 1991,9 2124,5 212,5 403,7 Grudzień: 778,7 756,0 75,6 143,6 Suma: 93896, , , ,2 kwh Zysk solarny Oszczędność energii Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Przeciętne miesięczne GetSolar 2009 Axel Horn :44:00 - Strona 3

18 MAGNA F 50 Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] % MAGNA F, 50Hz Q = 6 m3/h H = 7 m n = 77 % Ciecz tłoczona = Glikol propylenowy Stężenie = 40 % Temperatura cieczy = 2 C Lepkość = 10.6 mm2/s Gęstość = 1000 kg/m3 eta [%] % eta pompa +silnik = 39.2 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 291 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/2

19 Opis Wartość Nazwa produktu: MAGNA F Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 6 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 7 m H max: 120 dm Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TSE,PCT Model: F Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Stal nierdzewna DIN W.-Nr AISI 304 Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 40 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 250 mm Ciecz: Czynnik tloczony: Glikol propylenowy Zakres temperatury cieczy: C Stężenie: 40 % Temperatura cieczy: 2 C Gęstość: 1000 kg/m3 Lepkość kinematyczna: 10.6 mm2/s Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] % 77 % MAGNA F, 50Hz Q = 6 m3/h H = 7 m n = 77 % Ciecz tłoczona = Glikol propylenowy Stężenie = 40 % Temperatura cieczy = 2 C Lepkość = 10.6 mm2/s Gęstość = 1000 kg/m3 eta pompa +silnik = 39.2 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 291 W eta [%] Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: Max. zużycie prądu: Częstotliwość podstawowa: Napięcie nominalne: Rodzaj ochrony (IEC 34-5): Klasa izolacji (IEC 85): W A 50 Hz 1 x V X4D H Układy sterowania: Położenie skrzynki zaciskowej: 15 Inne: Masa netto: Masa: Objętość wysyłkowa: 15.5 kg 17.5 kg m3 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/2

20 Skrócone zestawienie RMS Zestawienie robocizny: Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB Cieśle gr.ii r-g 0, Elektromonterzy gr.iv r-g 6, Izolarze gr.ii r-g 235, Monterzy gr.ii r-g 0, Monterzy gr.iii r-g 0, Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 2, Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 3, Monterzy instalacji technolog. gr.ii r-g 2, Monterzy instalacji technolog. gr.iii r-g 2, Murarze gr.iii r-g 2, Robotnicy r-g 2 436, Robotnicy gr.i r-g 269, Spawacze gr.iv r-g 0, Monter instalacji sanit.i ogrzew.ii r-g 12, Robocizna r-g 4,8120 Robocizna pomocnicza Razem: 2 980,1154 Zestawienie materiałów: Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB Blacha stalowa ocynkowana płaska (w kg 1 950,4000 arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm Cegła kratówka K-1,25x12x6,5cm,kl.10 szt 24, Cement portlandzki 35 kg 3, Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 50mm szt 1, Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 65mm szt 1, Klej dm3 38, Kolektor słoneczny płaski firmy Hewalex, Schuco kpl 90,0000 o pow. min. 2,2m Konstrukcje wsporcze kpl 1, Kształtki z tworzywa dn 40mm szt 3, Kształtki z tworzywa dn 75mm szt 11, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 25 mm szt 38, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 32 mm szt 20, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 40 mm szt 41, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 50 mm szt 274, Kształtki ze stali nierdzewnej dn 65 mm szt 7, Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15 szt 180,0000 mm Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst. cw o szt 2,0000 poj. 300 Reflex Naczynie przeponowe wzbiorcze do inst.solarnej szt 2,0000 o poj. 600 Reflex Odpowietrznik-separator dn 20 mm - glikol szt 20, Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 74, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 51, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 107, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 643, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 22, mm Otuliny o grubości 40mm rurociągów o średnicy m 27, mm System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.50) str 1

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WODY LODOWEJ Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857 ul. Weigla

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Osada na Stonowie. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 5,20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r.

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r. PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM Obiekt Kod CPV 45331220-4 Inwestor URZĄD GMINY BESKO Sanok listopad 2009r. Przedmiar Strona 2/23 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Wentylacja mechaniczna 1

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O.

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. Obiekt Kod CPV Inwestor SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZE GMINA INOWROCŁAW SALA SPORTOWA + ŁĄCZNIK DZIAŁKA NR 42/1 45212225-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WOD. - KAN. Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

INSTALACJE WOD. - KAN. Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość MATERIAŁY DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH (WOD.-KAN.) W CENTRUM REKREACJI I SPORTU RELIAZOWNYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKIKOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MUSZYNIE INSTALACJE WOD. - KAN. Lp.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Ofertowy. Data: Budowa: MZS Nr 1 Magurów Obiekt: Wymiennikownia Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, Krosno

Kosztorys. Ofertowy. Data: Budowa: MZS Nr 1 Magurów Obiekt: Wymiennikownia Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, Krosno Kosztorys Data: 2009-07-30 Budowa: MZS Nr 1 Magurów Obiekt: Wymiennikownia Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI C.O. Z WYMIANĄ GRZEJNIKÓW Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6, 7, 113,

Bardziej szczegółowo