GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

2 Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6 Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego...7 Oświadczenie o zgodności z przepisami...7 Wybrane dane objaśniające z 18

3 1 30 Czerwca Grudnia Czerwca 2007 BILANS Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Udziały w jednostkach zależnych Udziały w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne - ( ) - Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Kapitał własny i zobowiązania razem Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 3 z 18

4 2 Za okres od do RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres od do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe zyski (straty) netto (1 110) Zysk z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto roku obrotowego Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) 18,89 20,86 Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję. Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 4 z 18

5 3 Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zapasowy - pozostały Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: Pozostałe kapitały podatek odroczony Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Kapitał własny, razem Okres bieżący Stan na 1 stycznia ( ) (7 526) Wycena instrumentów finansowych (1 706) (1 706) Kwota z wyceny instrumentów finansowych odniesiona na wynik finansowy (1 051) Wycena instrumentów finansowych zaliczona do kosztów nabycia aktywów (320) Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (971) Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów (kosztów) za okres (971) Umorzenie akcji własnych (767) ( ) (52) Utworzenie funduszu dywidendowego (8 744) - Wypłata dywidendy (2 838) ( ) ( ) Stan na 30 czerwca (3 384) Okres porównawczy Stan na 1 stycznia ( ) (4 727) Wycena instrumentów finansowych (3 942) (3 942) Kwota z wyceny instrumentów finansowych odniesiona na wynik finansowy (875) Wycena instrumentów finansowych zaliczona do kosztów nabycia aktywów (190) Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (140) Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów (kosztów) za okres (140) Sprzedaż akcji własnych Umorzenie akcji własnych (1 482) ( ) Utworzenie funduszu dywidendowego (2 838) - Wypłata dywidendy (13 458) ( ) ( ) Stan na 30 czerwca (4 131) Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 5 z 18

6 4 Nota Za okres od do RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem ( ) (69 374) Amortyzacja Podatek dochodowy zapłacony (67 966) (61 907) Dywidendy otrzymane i odsetki (16 992) (27 765) Koszty odsetkowe Strata / (zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (805) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (6 393) (2 336) Zmiana stanu zapasów (59 433) (28 129) Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia (1 396) (1 093) Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności ( ) ( ) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych (1) (1 229) Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Likwidacja spółki zależnej Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wniesienie kapitału do jednostki zależnej Utworzenie jednostki zależnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (97 475) (30 397) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Wpływy netto ze sprzedaży akcji - 13 Kredyty i pożyczki otrzymane Emisja dłużnych papierów wartościowych Wydatki z działalności finansowej Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (67 165) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (68 609) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych w rachunku bieżącym (68 609) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek okresu (15 178) (37 146) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu (83 787) (23 224) Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 6 z 18

7 Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego 5. Oświadczenie o zgodności z przepisami Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A. za pierwsze półrocze 2008 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - Śródroczna sprawozdawczość finansowa i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zastosowane w sprawozdaniu główne zasady rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok Wybrane dane objaśniające 6.1. Sezonowość działalności Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Segment działalności jest grupą aktywów i obszarów działań angażowanych w celu dostarczania produktów lub usług podlegających określonym rodzajom ryzyka i korzyściom różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści innych segmentów działalności. Segment terytorialny zajmuje się dostarczaniem produktów lub usług w określonym środowisku gospodarczym i podlega określonym rodzajom ryzyka i korzyściom różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści segmentów działalności w innych środowiskach gospodarczych. Podstawowa działalność Grupy Żywiec S.A. obejmuje produkcję i dystrybucję piwa. Niewielka część produktów sprzedawanych przez Spółkę to produkty niepowiązanych z nią firm nabywane w celu odsprzedaży. Spółka działa głównie w Polsce i eksportuje jedynie niewielką część swoich produktów. Z uwagi na to, że Spółka nie sprzedaje produktów bądź usług i nie prowadzi działalności na obszarach, które podlegają znacząco różnym ryzykom i korzyściom, nie prowadzi ona sprawozdawczości według segmentów działalności Zakłady produkcyjne Grupa Żywiec S.A. posiada cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w Żywcu, Elblągu, Warce i Leżajsku Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupa Żywiec S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. Aktualna struktura organizacyjna Spółki została przedstawiona poniżej. 7 z 18

8 Grupa Żywiec S.A. Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. Centrum Finansowo - Księgowe Żywiec Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Łodzi Trans Trade - Żywiec Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie Żywiec Key Account Services Sp. z o.o. w likwidacji Żywiec - Trade Sp. z o.o. w Poznaniu Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.** Żywiec Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu Grupa Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Warszawie Żywiec Trade Sp. z o.o. w Żywcu HBC - Żywiec Trade Sp. z o.o. 99,56% Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. 60,35%* Analda - Żywiec Trade Sp. z o.o. Chmiel Polski S.A. 48,10% C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade Sp. z o.o. Elman Sp. z o.o. 43,90% Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. *Grupa Żywiec S.A. posiada 43,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Giełda Elbląska S.A. ** Poprzednio Grupa Handlowa Sp. z o.o. 8 z 18

9 W związku z postępowaniem likwidacyjnym spółki zależnej Żywiec Key Account Services" Sp. z o.o. w likwidacji, od listopada 2007 roku Grupa Żywiec S.A. przejęła działalność tej spółki polegającą na obsłudze klientów sieciowych, co może mieć wpływ na porównywalnośc danych w poszczególnych okresach sprawozdawczych Emisje, wykup i spłata dłużnych papierów wartościowych W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Żywiec S.A. kontynuowała realizację Programu Emisji Obligacji z 2003 roku. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i nieumorzonych obligacji na 30 czerwca 2008 roku wynosiła tys. złotych i stanowiła 60,54 % wartości kapitałów własnych Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej przez Spółkę wynosi 10 tys. złotych lub jej wielokrotność. W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Żywiec S.A. nie zawarła żadnych transakcji z podmiotami zależnymi z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Umorzenie akcji własnych Postanowieniem z dnia 26 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału podstawowego Grupy Żywiec S.A. z kwoty ,50 złotych do kwoty ,50 złotych. Obniżenie kapitału podstawowego było następstwem dobrowolnego umorzenia akcji Spółki. Kapitał podstawowy po umorzeniu składa się z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 złotych każda i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cel i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Działalność prowadzona przez Grupę Żywiec S.A. naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko cenowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program zarządzania ryzykiem skupia się na nieprzewidywalności rynków finansowych oraz stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe. Spółka wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe w celu zabezpieczania się przed niektórymi zagrożeniami. Ryzykiem zarządza scentralizowany departament skarbu Spółki, realizując politykę zatwierdzoną przez Zarząd. Departament skarbu Spółki identyfikuje, ocenia i zabezpiecza Spółkę przed zagrożeniami finansowymi w ścisłej współpracy z jednostkami operacyjnymi. Ryzyko rynkowe (a) Ryzyko cenowe Spółka nie jest narażona na ryzyko cenowe dotyczące kapitałowych papierów wartościowych z tytułu inwestycji posiadanych przez Spółkę i sklasyfikowanych w bilansie jako dostępne do sprzedaży lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. (b) Ryzyko stopy procentowej Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z częściowym finansowaniem swojej działalności kredytami bankowymi, pożyczkami i dłużnymi papierami wartościowymi. Głównym celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zabezpieczanie ponoszonych przez Spółkę kosztów finansowych przed ich zwiększeniem w wyniku wzrostu rynkowych stóp procentowych. Pozycją zabezpieczaną są planowane przepływy pieniężne z tytułu płatności odsetek od wykorzystanych kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych. Możliwości zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu płatności odsetek od kredytów są rewidowane i oceniane przez Dział Skarbu Spółki w zależności od aktualnych potrzeb. Polityka Spółki dopuszcza stosowanie następujących instrumentów zabezpieczających: Interest Rate Swap (IRS) 9 z 18

10 Forward Rate Agreement (FRA) Cap and Floor Agreements (Collar) Każdorazowo przed zawarciem nowej transakcji zabezpieczającej Dział Skarbu Spółki sprawdza oferty przynajmniej dwóch banków z dobrym ratingiem kredytowym i zawiera transakcję w banku, który oferuje najlepszą cenę. Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka nie stosowała żadnego z w/w instrumentów. Analiza wrażliwości na ruchy stopy procentowej Za okres od do Za okres od do Średnie zadłużenie w okresie Stopa procentowa 3M WIBOR na dzień bilansowy 6,65% 4,71% Analiza wrażliwości dla wzrostu / spadku stopy procentowej 0,5% 0,5% Różnica w wysokości odsetek i wpływ na wynik finansowy netto (c) Ryzyko walutowe Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonania przez jednostkę operacji zakupu w walucie innej niż jej waluta funkcjonalna. W związku z tym, Grupa Żywiec S.A prowadzi działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. Do listopada 2007 roku głównym celem zarządzania ryzykiem kursowym było zabezpieczenie cen importowanych surowców przed wzrostem kursu walutowego, który negatywnie wpływa na ich poziom. Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2007 roku Spółka zaprzestała stosowania polityki zabezpieczeń przed wahaniami kursów walutowych. Do transakcji zawartych do tego dnia obowiązywały zasady opisane poniżej. Pozycją zabezpieczaną były przepływy pieniężne wynikające z planowanych przez Spółkę, w oparciu o 12 miesięczną prognozę produkcji, wydatków na zakup importowanych surowców, co miało odzwierciedlenie w podpisanych kontraktach i w budżecie spółek. Zabezpieczane były również płatności inwestycyjne, przekraczające, na podstawie podpisanych kontraktów, 100 tys. EURO. Polityka Działu Skarbu Spółki w dziedzinie zarządzania ryzykiem polegała na zabezpieczaniu przewidywanych przepływów pieniężnych (głównie zakup importowanych surowców) w walucie EURO przez okres następnych 12 miesięcy. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość zawartych walutowych transakcji terminowych w stosunku do prognozowanych przepływów pieniężnych w walucie EURO kwalifikujących się, jako wysoce prawdopodobnych dla potrzeb rachunkowości zabezpieczeń, stanowiła około (30 czerwca 2007 roku: ). Zgodnie z polityką Spółki instrumentami zabezpieczającymi stosowanymi do zabezpieczenia planowanych przepływów pieniężnych były kontrakty terminowe typu FORWARD, zawierane na okres do 1 roku w przód. Kurs zakupu waluty przy każdej transakcji był ustalany w momencie zawarcia kontraktu w oparciu o aktualny kurs rynkowy w dacie waluty "Spot" i przewidywaną różnicę oprocentowania walut dla okresu objętego kontraktem. W stosunku do opisanych instrumentów finansowych: nie ma możliwości wymiany lub ich zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów, nie zastosowano dodatkowych zabezpieczeń, nie ma możliwości wcześniejszego ich rozliczenia. Ze względu na fakt, że na dzień 30 czerwca 2008 roku kwota tys. złotych zobowiązań netto, tj. 8,8% aktywów netto, denominowana jest w walutach obcych, na dzień bilansowy Spółka nie jest narażona na istotne ryzyko zmiany kursów walut. 10 z 18

11 Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany kursów podstawowych walut Należności handlowe i pozostałe należności w walucie 30 Czerwca Czerwca EURO ( ) USD ($) GBP ( ) Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania w walucie 30 Czerwca Czerwca EURO ( ) USD ($) GBP ( ) 2 2 Osłabienie kursu Kurs PLN o 10% /PLN 3,3542 3,6896 $/PLN 2,1194 2,3313 /PLN 4,2271 4,6498 Osłabienie kursu Kurs PLN o 10% /PLN 3,7658 4,1424 $/PLN 2,7989 3,0788 /PLN 5,6005 6, Czerwca 2008 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (2 561) (278) Wpływ na kapitał własny (6 012) (5 351) Wpływ na wynik brutto (6 012) (5 351) 30 Czerwca 2007 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (678) (214) Wpływ na kapitał własny (4 032) (3 722) Wpływ na wynik brutto (4 032) (3 722) Umocnienie kursu PLN o Kurs % /PLN 3,3542 3,0188 $/PLN 2,1194 1,9075 /PLN 4,2271 3,8044 Umocnienie kursu PLN o Kurs % /PLN 3,7658 3,3892 $/PLN 2,7989 2,5190 /PLN 5,6005 5, Czerwca 2008 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (2 561) (278) Wpływ na kapitał własny (543) (118) Wpływ na wynik brutto (543) (118) z 18

12 30 Czerwca 2007 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (678) (214) Wpływ na kapitał własny (190) (120) Wpływ na wynik brutto (190) (120) Ryzyko kredytowe Ryzykiem kredytowym zarządza się na szczeblu całej Grupy Żywiec S.A. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pochodnych instrumentów finansowych i depozytów w bankach i instytucjach finansowych, a także zaangażowań kredytowych w odniesieniu do klientów hurtowych i detalicznych, co obejmuje również nierozliczone należności i zobowiązania do zawarcia transakcji. Kontrola ryzyka ocenia wiarygodność kredytową klienta, uwzględniając jego pozycję finansową, doświadczenia z przeszłości i inne czynniki. Indywidualne limity ryzyka określa się na podstawie wewnętrznych ratingów, zgodnie z limitami określonymi przez Zarząd. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej kontroli. Klienci Spółki, którzy pragną skorzystać z kredytu kupieckiego, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Stan należności jest na bieżąco monitorowany. Kredyty kupieckie charakteryzują się znaczną dywersyfikacją ryzyka, jako że udzielane są dużej liczbie różnych klientów. W przypadku transakcji denominowanych w walutach obcych, udzielenie kredytu kupieckiego wymaga zgody Kierownika Działu Eksportu. Ryzyko płynności Zarządzanie płynnością Spółki obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych w powiązaniu z analizą poziomu płynnych aktywów, monitorowanie płynności Spółki oraz zapewnienie Spółce odpowiednich źródeł finansowania. W celu zabezpieczenia płynności w krótkim i długim terminie, Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiednich źródeł finansowania oraz zawieranie nowych umów kredytowych w celu zaspokojenia wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, jak również pozwalających zachować elastyczność w doborze źródeł finansowania. Nadwyżki środków pieniężnych generowane w Spółce są inwestowane i zarządzane przez Dział Skarbu. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o tys. złotych, w tym tys. złotych zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania handlowe oraz z tytułu pożyczek wobec pozostałych spółek Grupy Żywiec i Heineken. Biorąc pod uwagę fakt, że finansowanie wewnątrzgrupowe będzie kontynuowane, zdaniem Zarządu na dzień 30 czerwca 2008 roku nie występuje istotne ryzyko związane z płynnością Spółki. Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Spółki na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne. Salda są wykazane w wartości bilansowej, która nie różni się istotnie od wartości godziwej. Poniżej 1 roku Od 1 do 2 lat Od 2 do 5 lat Na dzień 30 czerwca 2008 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Razem Na dzień 30 czerwca 2007 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Razem z 18

13 6.8. Informacje odnośnie instrumentów finansowych Kontrakty terminowe na zakup waluty W 2008 roku Grupa Żywiec S.A. posiadała kontrakty terminowe forward na zakup waluty EURO zawarte w 2007 roku. Wartość zawartych i niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła: tys. EURO dla kontraktów typu delivery (z faktyczną dostawą waluty) i tys. EURO dla kontraktów typu non-delivery (bez faktycznej dostawy waluty). Zgodnie z zawartymi kontraktami, zakup waluty będzie się odbywał następująco: delivery non-delivery III kwartał 2008 roku tys. EURO tys. EURO IV kwartał 2008 roku tys. EURO tys. EURO Na dzień bilansowy Spółka dokonuje wyceny wartości godziwej niezrealizowanych na ten dzień kontraktów na zakup waluty. Wartość godziwa kontraktów obliczana jest na podstawie kursów terminowych określonych na dzień bilansowy dla okresu pozostającego do dnia zapadalności kontraktów. Zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, w części uznanej za efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny; przy czym bezwzględna wartość kwoty odniesionej na kapitał, nie może być wyższa od wartości godziwej skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją. Pozostałą część skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę nie stanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Łączna wartość niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku ustalona według kursów z zawartych kontraktów terminowych wynosiła tys. złotych dla kontraktów typu delivery oraz tys. złotych dla kontraktów typu non-delivery. Wartość godziwa niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku (na podstawie kursów terminowych określonych na dzień bilansowy dla okresu pozostającego do dnia zapadalności kontraktów) wynosiła tys. złotych, co daje stratę w wysokości tys. złotych dla kontraktów typu delivery i odpowiednio wartość godziwa w wysokości tys. złotych, co daje stratę w wysokości tys. złotych dla kontraktów typu non-delivery. Wartość kapitału z aktualizacji wyceny odniesionego na wynik finansowy pierwszego półrocza 2008 roku to 444 tys. złotych zysku oraz tys. złotych straty. Kwota różnicy między wyceną na dzień bilansowy a wyceną na dzień rozliczenia kontraktu odniesiona bezpośrednio na wynik finansowy wyniosła 565 tys. złotych zysku oraz tys. złotych straty. Powyższe transakcje zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2008 roku w pozycji pochodne instrumenty finansowe oraz po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego w kapitale z aktualizacji wyceny. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość zobowiązań z tytułu wyceny pochodnych instrumentów finansowych do wartości godziwej wynosiła tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2007 roku wartość zobowiązań z tego tytułu wynosiła tys. złotych Zarządzanie ryzykiem kapitałowym Celem Spółki w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. Spółka monitoruje kapitał przy pomocy wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów (obejmujących kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe oraz zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania wykazane w bilansie) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w bilansie plus zadłużenie netto. Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco: 13 z 18

14 30 czerwca czerwca 2007 Kredyty ogółem [1] Środki pieniężne i ich ekwiwalenty [2] Zadłużenie netto [1] [2] = [3] Kapitał własny ogółem [4] Kapitał ogółem [3] + [4] = [5] Wskaźnik zadłużenia [3] / [5] 77% 65% Kredyty i pożyczki W dniu 31 marca 2008 roku został podpisany między Grupą Żywiec S.A. a Mouterij Albert N.V. (spółka należąca do Grupy Heineken) z siedzibą w Antwerpii aneks do umowy z dnia 5 kwietnia 2007 roku zwiększający limit pożyczki z tys. do tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązanie Grupy Żywiec S.A. z tytułu w/w umowy wynosiło tys. złotych. W dniu 24 kwietnia 2008 roku wygasła Umowa o kredyt długoterminowy na kwotę tys. złotych zawarta w dniu 25 kwietnia 2005 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. W związku z wygaśnięciem tej Umowy, w dniu 24 kwietnia 2008 roku Spółka podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. nową umowę kredytową w wysokości tys. złotych na okres 3 lat. Kredyt jest udostępniony na bieżącą działalność gospodarczą Spółki i wypłacany w transzach oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę rynkową WIBOR + marża. W dniu 7 maja 2008 roku miała miejsce wypłata transzy w kwocie tys. złotych. W dniu 24 kwietnia 2008 roku została również podpisana 3-letnia umowa kredytowa na kwotę tys. złotych pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Pekao S.A. Kredyt jest udostępniony na finansowanie bieżącej działalności Spółki i wypłacany w transzach oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę rynkową WIBOR + marża. W dniu 7 maja 2008 roku została wypłacona transza w kwocie tys. złotych. W dniu 7 maja 2008 roku nastąpiła wypłata tys. złotych z linii uruchomionej na podstawie umowy kredytowej zawartej dnia 10 kwietnia 2006 roku z Bankiem Przemysłowo-Handlowym S.A., a obecnie Bankiem Pekao S.A., na kwotę tys. złotych. W dniu 9 czerwca 2008 roku spłacona została transza w wysokości tys. złotych Udzielone pożyczki Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Żywiec S.A. nie udzieliła pożyczek innym podmiotom Dodatkowa informacja do rachunku przepływów środków pieniężnych Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku przepływów środków pieniężnych. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - zmiana bilansowa Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych Środki trwałe i wartości niematerialne W pierwszym półroczu 2008 roku wartość poniesionych nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne wyniosła tys. złotych. Jednocześnie sprzedano i zlikwidowano środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości netto tys. złotych. Umowne zobowiązania zaciągnięte w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą tys. złotych. 14 z 18

15 6.14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży W dniu 14 maja 2008 roku Grupa Żywiec S.A. oraz spółka LONGBRIDGE 1000 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisały umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży gruntu, budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń pozostałych po byłym Browarze w Bydgoszczy, który w grudniu 2006 roku zakończył działalność produkcyjną. Zgodnie z zapisami w umowie sprzedaż dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń. Cała sprzedaż ma zostać zrealizowana do końca sierpnia 2008 roku. Zgodnie z zapisem w umowie sprzedaży Grupa Żywiec S.A. otrzymała zadatek w wysokości tys. złotych. Grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia zostaną sprzedane za kwotę tys. złotych, z czego w podziale na grupy: Grunty tys. złotych Budynki i budowle tys. złotych Maszyny i urządzenia 270 tys. złotych Wartość bilansowa netto sprzedawanych rzeczowych aktywów trwałych kształtuje się następująco: Grunty tys. złotych Budynki i budowle tys. złotych Maszyny i urządzenia 269 tys. złotych Razem tys. złotych W efekcie decyzji o sprzedaży środków trwałych po byłym Browarze w Bydgoszczy wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisów aktualizujących te środki trwałe utworzonych w 2006 roku w wysokości tys. złotych. Odwrócenie odpisu zostało ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Informacja o transakcjach jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Żywiec S.A. ujęła w bilansie następujące salda wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: 30 Czerwiec Czerwiec 2007 Transakcje z podmiotami powiązanymi Należności od jednostek dominujących Heineken International B.V - jednostka dominująca najwyższego szczebla wartość brutto należności wartość netto należności Brau Union A.G wartość brutto należności wartość netto należności Należności od jednostek dominujących, razem Część krótkoterminowa Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Heineken wartość brutto należności wartość netto należności w Grupie Żywiec S.A wartość brutto należności wartość netto należności Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem Część krótkoterminowa Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych Pożyczki długoterminowe od jednostek powiązanych Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych, razem z 18

16 Krótkoterminowe pożyczki i dłużne papiery wartościowe od jednostek powiązanych Pożyczki od jednostki powiązanej Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Odsetki od pożyczek długoterminowych Pożyczki i dłużne papiery wartościowe od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Żywiec Krótkoterminowe pożyczki i dłużne papiery wartościowe od jednostek powiązanych, razem Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych Wobec jednostki dominującej Heineken International B.V - jednostka dominująca najwyższego szczebla Brau Union A.G Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostki dominującej, razem Część krótkoterminowa Wobec pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Heineken w Grupie Żywiec jednostki stowarzyszone (Chmiel Polski S.A.) Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem Część krótkoterminowa Zobowiązania z tytułu kaucji w Grupie Żywiec Grupa Żywiec S.A. ujęła w rachunku zysków i strat następujące istotne kwoty przychodów i kosztów wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: Transakcje z jednostkami powiązanymi Za okres od do Za okres od do PRZYCHODY Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Supply Chain B.V. 3 4 Brau Union A.G. Austria Brau Union Czech Heineken Slovensko a.s. 2 2 Heineken USA Inc. - 4 Heineken Finance Heineken International B.V. 7 - Przychody netto ze sprzedaży usług, razem Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Ned Supply Brau Union A.G. Austria Brau Union Czech Heineken Brouwerijen B.V. 6 7 Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów, razem z 18

17 Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Brouwerijen B.V Brau Union Romania S.A Brau Union Czech Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych, razem KOSZTY Koszty licencji marki w tym: - Grupa Heineken Heineken International B.V Koszty licencji marki, razem Koszty surowców w tym: - Grupa Żywiec Jednostki stowarzyszone (Chmiel Polski S.A.) Grupa Heineken Heineken International B.V. (12 920) - Heineken Slovensko a.s Heineken France S.A Koszty surowców, razem Koszty usług sprzedaży i marketingu w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken - 4 Brau Union AG - 4 Koszty usług sprzedaży i marketingu, razem Koszty usług know how w tym: - Grupa Heineken Heineken International B.V Koszty usług know how, razem Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru, w tym: - Grupa Heineken Heineken Ned Supply Heineken Supply Chain B.V Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru razem Zakup towarów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Brouwerijen B.V Heineken France S.A Heineken International B.V Heineken Beer Systems B.V Paulaner Brauerei GmbH & CO KG Zakup towarów, razem Zakup materiałów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Beer Systems B.V Heineken International B.V Heineken Brouwerijen B.V. 4 - Zakup materiałów, razem Koszty finansowe z tytułu odsetek w tym: - Grupa Heineken Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem z 18

18 6.16. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A postanowiła wybrać po raz kolejny firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy W dniu 7 marca 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art Ksh zaakceptowała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2007, w tym propozycję wypłaty dywidendy za rok 2007 w wysokości 37 złotych za jedną akcję. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Żywiec S.A. z dnia 3 kwietnia 2008 roku ustalono wysokość dywidendy na jedną akcję na 37 złotych oraz że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Wypłata dywidendy w łącznej kwocie tys. złotych nastąpiła zgodnie z uchwałą w dniu 8 maja 2008 roku. Zadeklarowana i wypłacona dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła: 37 złotych w 2008 roku (za 2007 rok), 31 złotych w 2007 roku (za 2006 rok), 30 złotych w 2006 roku (za 2005 rok) Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w sprawozdaniu finansowym W dniu 21 lipca 2008 roku Zarząd Grupy Żywiec S.A (spółka przejmująca) oraz Zarządy spółek Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie, Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, CR Dystrybucja Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane), podjęły uchwały zatwierdzające plany połączenia wymienionych Spółek z Grupą Żywiec S.A. 18 z 18

19 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Centrum Biurowe Lubicz ul. Lubicz Kraków, Polska Telefon +48 (0) Faks +48(0) Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Żywiec S.A. (zwanej dalej Spółką") z siedzibą w Żywcu przy ulicy Browarnej 88, obejmującego: (a) (b) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tyś. zł; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie tyś. zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tyś. zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie tyś. zł; (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) półrocznego skróconego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że półroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS , NIP526-O Kapitał zakładowy wynosi złotych. SiedzibąSpółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14,

20 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. (cd.) Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 z późniejszymi zmianami). Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym tak, aby było ono zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa". Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: lichał Mastalerz Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90074/7719 finansowych pod numerem 144 Kraków, 25 sierpnia 2008 r.

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2011 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2011 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej...3 Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2016 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2016 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo