GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

2 Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6 Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego...7 Oświadczenie o zgodności z przepisami...7 Wybrane dane objaśniające z 18

3 1 30 Czerwca Grudnia Czerwca 2007 BILANS Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Udziały w jednostkach zależnych Udziały w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne - ( ) - Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Kapitał własny i zobowiązania razem Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 3 z 18

4 2 Za okres od do RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres od do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe zyski (straty) netto (1 110) Zysk z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto roku obrotowego Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) 18,89 20,86 Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję. Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 4 z 18

5 3 Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zapasowy - pozostały Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: Pozostałe kapitały podatek odroczony Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Kapitał własny, razem Okres bieżący Stan na 1 stycznia ( ) (7 526) Wycena instrumentów finansowych (1 706) (1 706) Kwota z wyceny instrumentów finansowych odniesiona na wynik finansowy (1 051) Wycena instrumentów finansowych zaliczona do kosztów nabycia aktywów (320) Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (971) Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów (kosztów) za okres (971) Umorzenie akcji własnych (767) ( ) (52) Utworzenie funduszu dywidendowego (8 744) - Wypłata dywidendy (2 838) ( ) ( ) Stan na 30 czerwca (3 384) Okres porównawczy Stan na 1 stycznia ( ) (4 727) Wycena instrumentów finansowych (3 942) (3 942) Kwota z wyceny instrumentów finansowych odniesiona na wynik finansowy (875) Wycena instrumentów finansowych zaliczona do kosztów nabycia aktywów (190) Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (140) Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów (kosztów) za okres (140) Sprzedaż akcji własnych Umorzenie akcji własnych (1 482) ( ) Utworzenie funduszu dywidendowego (2 838) - Wypłata dywidendy (13 458) ( ) ( ) Stan na 30 czerwca (4 131) Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 5 z 18

6 4 Nota Za okres od do RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem ( ) (69 374) Amortyzacja Podatek dochodowy zapłacony (67 966) (61 907) Dywidendy otrzymane i odsetki (16 992) (27 765) Koszty odsetkowe Strata / (zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (805) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (6 393) (2 336) Zmiana stanu zapasów (59 433) (28 129) Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia (1 396) (1 093) Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności ( ) ( ) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych (1) (1 229) Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Likwidacja spółki zależnej Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wniesienie kapitału do jednostki zależnej Utworzenie jednostki zależnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (97 475) (30 397) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Wpływy netto ze sprzedaży akcji - 13 Kredyty i pożyczki otrzymane Emisja dłużnych papierów wartościowych Wydatki z działalności finansowej Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (67 165) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (68 609) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych w rachunku bieżącym (68 609) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek okresu (15 178) (37 146) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu (83 787) (23 224) Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 6 z 18

7 Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego 5. Oświadczenie o zgodności z przepisami Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A. za pierwsze półrocze 2008 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - Śródroczna sprawozdawczość finansowa i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zastosowane w sprawozdaniu główne zasady rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok Wybrane dane objaśniające 6.1. Sezonowość działalności Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Segment działalności jest grupą aktywów i obszarów działań angażowanych w celu dostarczania produktów lub usług podlegających określonym rodzajom ryzyka i korzyściom różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści innych segmentów działalności. Segment terytorialny zajmuje się dostarczaniem produktów lub usług w określonym środowisku gospodarczym i podlega określonym rodzajom ryzyka i korzyściom różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści segmentów działalności w innych środowiskach gospodarczych. Podstawowa działalność Grupy Żywiec S.A. obejmuje produkcję i dystrybucję piwa. Niewielka część produktów sprzedawanych przez Spółkę to produkty niepowiązanych z nią firm nabywane w celu odsprzedaży. Spółka działa głównie w Polsce i eksportuje jedynie niewielką część swoich produktów. Z uwagi na to, że Spółka nie sprzedaje produktów bądź usług i nie prowadzi działalności na obszarach, które podlegają znacząco różnym ryzykom i korzyściom, nie prowadzi ona sprawozdawczości według segmentów działalności Zakłady produkcyjne Grupa Żywiec S.A. posiada cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w Żywcu, Elblągu, Warce i Leżajsku Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupa Żywiec S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. Aktualna struktura organizacyjna Spółki została przedstawiona poniżej. 7 z 18

8 Grupa Żywiec S.A. Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. Centrum Finansowo - Księgowe Żywiec Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Łodzi Trans Trade - Żywiec Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie Żywiec Key Account Services Sp. z o.o. w likwidacji Żywiec - Trade Sp. z o.o. w Poznaniu Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.** Żywiec Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu Grupa Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Warszawie Żywiec Trade Sp. z o.o. w Żywcu HBC - Żywiec Trade Sp. z o.o. 99,56% Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. 60,35%* Analda - Żywiec Trade Sp. z o.o. Chmiel Polski S.A. 48,10% C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade Sp. z o.o. Elman Sp. z o.o. 43,90% Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. *Grupa Żywiec S.A. posiada 43,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Giełda Elbląska S.A. ** Poprzednio Grupa Handlowa Sp. z o.o. 8 z 18

9 W związku z postępowaniem likwidacyjnym spółki zależnej Żywiec Key Account Services" Sp. z o.o. w likwidacji, od listopada 2007 roku Grupa Żywiec S.A. przejęła działalność tej spółki polegającą na obsłudze klientów sieciowych, co może mieć wpływ na porównywalnośc danych w poszczególnych okresach sprawozdawczych Emisje, wykup i spłata dłużnych papierów wartościowych W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Żywiec S.A. kontynuowała realizację Programu Emisji Obligacji z 2003 roku. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i nieumorzonych obligacji na 30 czerwca 2008 roku wynosiła tys. złotych i stanowiła 60,54 % wartości kapitałów własnych Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej przez Spółkę wynosi 10 tys. złotych lub jej wielokrotność. W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Żywiec S.A. nie zawarła żadnych transakcji z podmiotami zależnymi z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Umorzenie akcji własnych Postanowieniem z dnia 26 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału podstawowego Grupy Żywiec S.A. z kwoty ,50 złotych do kwoty ,50 złotych. Obniżenie kapitału podstawowego było następstwem dobrowolnego umorzenia akcji Spółki. Kapitał podstawowy po umorzeniu składa się z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 złotych każda i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cel i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Działalność prowadzona przez Grupę Żywiec S.A. naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko cenowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program zarządzania ryzykiem skupia się na nieprzewidywalności rynków finansowych oraz stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe. Spółka wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe w celu zabezpieczania się przed niektórymi zagrożeniami. Ryzykiem zarządza scentralizowany departament skarbu Spółki, realizując politykę zatwierdzoną przez Zarząd. Departament skarbu Spółki identyfikuje, ocenia i zabezpiecza Spółkę przed zagrożeniami finansowymi w ścisłej współpracy z jednostkami operacyjnymi. Ryzyko rynkowe (a) Ryzyko cenowe Spółka nie jest narażona na ryzyko cenowe dotyczące kapitałowych papierów wartościowych z tytułu inwestycji posiadanych przez Spółkę i sklasyfikowanych w bilansie jako dostępne do sprzedaży lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. (b) Ryzyko stopy procentowej Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z częściowym finansowaniem swojej działalności kredytami bankowymi, pożyczkami i dłużnymi papierami wartościowymi. Głównym celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zabezpieczanie ponoszonych przez Spółkę kosztów finansowych przed ich zwiększeniem w wyniku wzrostu rynkowych stóp procentowych. Pozycją zabezpieczaną są planowane przepływy pieniężne z tytułu płatności odsetek od wykorzystanych kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych. Możliwości zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu płatności odsetek od kredytów są rewidowane i oceniane przez Dział Skarbu Spółki w zależności od aktualnych potrzeb. Polityka Spółki dopuszcza stosowanie następujących instrumentów zabezpieczających: Interest Rate Swap (IRS) 9 z 18

10 Forward Rate Agreement (FRA) Cap and Floor Agreements (Collar) Każdorazowo przed zawarciem nowej transakcji zabezpieczającej Dział Skarbu Spółki sprawdza oferty przynajmniej dwóch banków z dobrym ratingiem kredytowym i zawiera transakcję w banku, który oferuje najlepszą cenę. Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka nie stosowała żadnego z w/w instrumentów. Analiza wrażliwości na ruchy stopy procentowej Za okres od do Za okres od do Średnie zadłużenie w okresie Stopa procentowa 3M WIBOR na dzień bilansowy 6,65% 4,71% Analiza wrażliwości dla wzrostu / spadku stopy procentowej 0,5% 0,5% Różnica w wysokości odsetek i wpływ na wynik finansowy netto (c) Ryzyko walutowe Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonania przez jednostkę operacji zakupu w walucie innej niż jej waluta funkcjonalna. W związku z tym, Grupa Żywiec S.A prowadzi działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. Do listopada 2007 roku głównym celem zarządzania ryzykiem kursowym było zabezpieczenie cen importowanych surowców przed wzrostem kursu walutowego, który negatywnie wpływa na ich poziom. Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2007 roku Spółka zaprzestała stosowania polityki zabezpieczeń przed wahaniami kursów walutowych. Do transakcji zawartych do tego dnia obowiązywały zasady opisane poniżej. Pozycją zabezpieczaną były przepływy pieniężne wynikające z planowanych przez Spółkę, w oparciu o 12 miesięczną prognozę produkcji, wydatków na zakup importowanych surowców, co miało odzwierciedlenie w podpisanych kontraktach i w budżecie spółek. Zabezpieczane były również płatności inwestycyjne, przekraczające, na podstawie podpisanych kontraktów, 100 tys. EURO. Polityka Działu Skarbu Spółki w dziedzinie zarządzania ryzykiem polegała na zabezpieczaniu przewidywanych przepływów pieniężnych (głównie zakup importowanych surowców) w walucie EURO przez okres następnych 12 miesięcy. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość zawartych walutowych transakcji terminowych w stosunku do prognozowanych przepływów pieniężnych w walucie EURO kwalifikujących się, jako wysoce prawdopodobnych dla potrzeb rachunkowości zabezpieczeń, stanowiła około (30 czerwca 2007 roku: ). Zgodnie z polityką Spółki instrumentami zabezpieczającymi stosowanymi do zabezpieczenia planowanych przepływów pieniężnych były kontrakty terminowe typu FORWARD, zawierane na okres do 1 roku w przód. Kurs zakupu waluty przy każdej transakcji był ustalany w momencie zawarcia kontraktu w oparciu o aktualny kurs rynkowy w dacie waluty "Spot" i przewidywaną różnicę oprocentowania walut dla okresu objętego kontraktem. W stosunku do opisanych instrumentów finansowych: nie ma możliwości wymiany lub ich zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów, nie zastosowano dodatkowych zabezpieczeń, nie ma możliwości wcześniejszego ich rozliczenia. Ze względu na fakt, że na dzień 30 czerwca 2008 roku kwota tys. złotych zobowiązań netto, tj. 8,8% aktywów netto, denominowana jest w walutach obcych, na dzień bilansowy Spółka nie jest narażona na istotne ryzyko zmiany kursów walut. 10 z 18

11 Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany kursów podstawowych walut Należności handlowe i pozostałe należności w walucie 30 Czerwca Czerwca EURO ( ) USD ($) GBP ( ) Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania w walucie 30 Czerwca Czerwca EURO ( ) USD ($) GBP ( ) 2 2 Osłabienie kursu Kurs PLN o 10% /PLN 3,3542 3,6896 $/PLN 2,1194 2,3313 /PLN 4,2271 4,6498 Osłabienie kursu Kurs PLN o 10% /PLN 3,7658 4,1424 $/PLN 2,7989 3,0788 /PLN 5,6005 6, Czerwca 2008 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (2 561) (278) Wpływ na kapitał własny (6 012) (5 351) Wpływ na wynik brutto (6 012) (5 351) 30 Czerwca 2007 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (678) (214) Wpływ na kapitał własny (4 032) (3 722) Wpływ na wynik brutto (4 032) (3 722) Umocnienie kursu PLN o Kurs % /PLN 3,3542 3,0188 $/PLN 2,1194 1,9075 /PLN 4,2271 3,8044 Umocnienie kursu PLN o Kurs % /PLN 3,7658 3,3892 $/PLN 2,7989 2,5190 /PLN 5,6005 5, Czerwca 2008 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (2 561) (278) Wpływ na kapitał własny (543) (118) Wpływ na wynik brutto (543) (118) z 18

12 30 Czerwca 2007 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (678) (214) Wpływ na kapitał własny (190) (120) Wpływ na wynik brutto (190) (120) Ryzyko kredytowe Ryzykiem kredytowym zarządza się na szczeblu całej Grupy Żywiec S.A. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pochodnych instrumentów finansowych i depozytów w bankach i instytucjach finansowych, a także zaangażowań kredytowych w odniesieniu do klientów hurtowych i detalicznych, co obejmuje również nierozliczone należności i zobowiązania do zawarcia transakcji. Kontrola ryzyka ocenia wiarygodność kredytową klienta, uwzględniając jego pozycję finansową, doświadczenia z przeszłości i inne czynniki. Indywidualne limity ryzyka określa się na podstawie wewnętrznych ratingów, zgodnie z limitami określonymi przez Zarząd. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej kontroli. Klienci Spółki, którzy pragną skorzystać z kredytu kupieckiego, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Stan należności jest na bieżąco monitorowany. Kredyty kupieckie charakteryzują się znaczną dywersyfikacją ryzyka, jako że udzielane są dużej liczbie różnych klientów. W przypadku transakcji denominowanych w walutach obcych, udzielenie kredytu kupieckiego wymaga zgody Kierownika Działu Eksportu. Ryzyko płynności Zarządzanie płynnością Spółki obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych w powiązaniu z analizą poziomu płynnych aktywów, monitorowanie płynności Spółki oraz zapewnienie Spółce odpowiednich źródeł finansowania. W celu zabezpieczenia płynności w krótkim i długim terminie, Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiednich źródeł finansowania oraz zawieranie nowych umów kredytowych w celu zaspokojenia wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, jak również pozwalających zachować elastyczność w doborze źródeł finansowania. Nadwyżki środków pieniężnych generowane w Spółce są inwestowane i zarządzane przez Dział Skarbu. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o tys. złotych, w tym tys. złotych zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania handlowe oraz z tytułu pożyczek wobec pozostałych spółek Grupy Żywiec i Heineken. Biorąc pod uwagę fakt, że finansowanie wewnątrzgrupowe będzie kontynuowane, zdaniem Zarządu na dzień 30 czerwca 2008 roku nie występuje istotne ryzyko związane z płynnością Spółki. Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Spółki na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne. Salda są wykazane w wartości bilansowej, która nie różni się istotnie od wartości godziwej. Poniżej 1 roku Od 1 do 2 lat Od 2 do 5 lat Na dzień 30 czerwca 2008 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Razem Na dzień 30 czerwca 2007 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Razem z 18

13 6.8. Informacje odnośnie instrumentów finansowych Kontrakty terminowe na zakup waluty W 2008 roku Grupa Żywiec S.A. posiadała kontrakty terminowe forward na zakup waluty EURO zawarte w 2007 roku. Wartość zawartych i niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła: tys. EURO dla kontraktów typu delivery (z faktyczną dostawą waluty) i tys. EURO dla kontraktów typu non-delivery (bez faktycznej dostawy waluty). Zgodnie z zawartymi kontraktami, zakup waluty będzie się odbywał następująco: delivery non-delivery III kwartał 2008 roku tys. EURO tys. EURO IV kwartał 2008 roku tys. EURO tys. EURO Na dzień bilansowy Spółka dokonuje wyceny wartości godziwej niezrealizowanych na ten dzień kontraktów na zakup waluty. Wartość godziwa kontraktów obliczana jest na podstawie kursów terminowych określonych na dzień bilansowy dla okresu pozostającego do dnia zapadalności kontraktów. Zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, w części uznanej za efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny; przy czym bezwzględna wartość kwoty odniesionej na kapitał, nie może być wyższa od wartości godziwej skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją. Pozostałą część skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę nie stanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Łączna wartość niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku ustalona według kursów z zawartych kontraktów terminowych wynosiła tys. złotych dla kontraktów typu delivery oraz tys. złotych dla kontraktów typu non-delivery. Wartość godziwa niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku (na podstawie kursów terminowych określonych na dzień bilansowy dla okresu pozostającego do dnia zapadalności kontraktów) wynosiła tys. złotych, co daje stratę w wysokości tys. złotych dla kontraktów typu delivery i odpowiednio wartość godziwa w wysokości tys. złotych, co daje stratę w wysokości tys. złotych dla kontraktów typu non-delivery. Wartość kapitału z aktualizacji wyceny odniesionego na wynik finansowy pierwszego półrocza 2008 roku to 444 tys. złotych zysku oraz tys. złotych straty. Kwota różnicy między wyceną na dzień bilansowy a wyceną na dzień rozliczenia kontraktu odniesiona bezpośrednio na wynik finansowy wyniosła 565 tys. złotych zysku oraz tys. złotych straty. Powyższe transakcje zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2008 roku w pozycji pochodne instrumenty finansowe oraz po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego w kapitale z aktualizacji wyceny. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość zobowiązań z tytułu wyceny pochodnych instrumentów finansowych do wartości godziwej wynosiła tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2007 roku wartość zobowiązań z tego tytułu wynosiła tys. złotych Zarządzanie ryzykiem kapitałowym Celem Spółki w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. Spółka monitoruje kapitał przy pomocy wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów (obejmujących kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe oraz zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania wykazane w bilansie) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w bilansie plus zadłużenie netto. Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco: 13 z 18

14 30 czerwca czerwca 2007 Kredyty ogółem [1] Środki pieniężne i ich ekwiwalenty [2] Zadłużenie netto [1] [2] = [3] Kapitał własny ogółem [4] Kapitał ogółem [3] + [4] = [5] Wskaźnik zadłużenia [3] / [5] 77% 65% Kredyty i pożyczki W dniu 31 marca 2008 roku został podpisany między Grupą Żywiec S.A. a Mouterij Albert N.V. (spółka należąca do Grupy Heineken) z siedzibą w Antwerpii aneks do umowy z dnia 5 kwietnia 2007 roku zwiększający limit pożyczki z tys. do tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązanie Grupy Żywiec S.A. z tytułu w/w umowy wynosiło tys. złotych. W dniu 24 kwietnia 2008 roku wygasła Umowa o kredyt długoterminowy na kwotę tys. złotych zawarta w dniu 25 kwietnia 2005 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. W związku z wygaśnięciem tej Umowy, w dniu 24 kwietnia 2008 roku Spółka podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. nową umowę kredytową w wysokości tys. złotych na okres 3 lat. Kredyt jest udostępniony na bieżącą działalność gospodarczą Spółki i wypłacany w transzach oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę rynkową WIBOR + marża. W dniu 7 maja 2008 roku miała miejsce wypłata transzy w kwocie tys. złotych. W dniu 24 kwietnia 2008 roku została również podpisana 3-letnia umowa kredytowa na kwotę tys. złotych pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Pekao S.A. Kredyt jest udostępniony na finansowanie bieżącej działalności Spółki i wypłacany w transzach oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę rynkową WIBOR + marża. W dniu 7 maja 2008 roku została wypłacona transza w kwocie tys. złotych. W dniu 7 maja 2008 roku nastąpiła wypłata tys. złotych z linii uruchomionej na podstawie umowy kredytowej zawartej dnia 10 kwietnia 2006 roku z Bankiem Przemysłowo-Handlowym S.A., a obecnie Bankiem Pekao S.A., na kwotę tys. złotych. W dniu 9 czerwca 2008 roku spłacona została transza w wysokości tys. złotych Udzielone pożyczki Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Żywiec S.A. nie udzieliła pożyczek innym podmiotom Dodatkowa informacja do rachunku przepływów środków pieniężnych Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku przepływów środków pieniężnych. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - zmiana bilansowa Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych Środki trwałe i wartości niematerialne W pierwszym półroczu 2008 roku wartość poniesionych nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne wyniosła tys. złotych. Jednocześnie sprzedano i zlikwidowano środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości netto tys. złotych. Umowne zobowiązania zaciągnięte w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą tys. złotych. 14 z 18

15 6.14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży W dniu 14 maja 2008 roku Grupa Żywiec S.A. oraz spółka LONGBRIDGE 1000 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisały umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży gruntu, budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń pozostałych po byłym Browarze w Bydgoszczy, który w grudniu 2006 roku zakończył działalność produkcyjną. Zgodnie z zapisami w umowie sprzedaż dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń. Cała sprzedaż ma zostać zrealizowana do końca sierpnia 2008 roku. Zgodnie z zapisem w umowie sprzedaży Grupa Żywiec S.A. otrzymała zadatek w wysokości tys. złotych. Grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia zostaną sprzedane za kwotę tys. złotych, z czego w podziale na grupy: Grunty tys. złotych Budynki i budowle tys. złotych Maszyny i urządzenia 270 tys. złotych Wartość bilansowa netto sprzedawanych rzeczowych aktywów trwałych kształtuje się następująco: Grunty tys. złotych Budynki i budowle tys. złotych Maszyny i urządzenia 269 tys. złotych Razem tys. złotych W efekcie decyzji o sprzedaży środków trwałych po byłym Browarze w Bydgoszczy wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisów aktualizujących te środki trwałe utworzonych w 2006 roku w wysokości tys. złotych. Odwrócenie odpisu zostało ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Informacja o transakcjach jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Żywiec S.A. ujęła w bilansie następujące salda wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: 30 Czerwiec Czerwiec 2007 Transakcje z podmiotami powiązanymi Należności od jednostek dominujących Heineken International B.V - jednostka dominująca najwyższego szczebla wartość brutto należności wartość netto należności Brau Union A.G wartość brutto należności wartość netto należności Należności od jednostek dominujących, razem Część krótkoterminowa Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Heineken wartość brutto należności wartość netto należności w Grupie Żywiec S.A wartość brutto należności wartość netto należności Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem Część krótkoterminowa Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych Pożyczki długoterminowe od jednostek powiązanych Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych, razem z 18

16 Krótkoterminowe pożyczki i dłużne papiery wartościowe od jednostek powiązanych Pożyczki od jednostki powiązanej Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Odsetki od pożyczek długoterminowych Pożyczki i dłużne papiery wartościowe od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Żywiec Krótkoterminowe pożyczki i dłużne papiery wartościowe od jednostek powiązanych, razem Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych Wobec jednostki dominującej Heineken International B.V - jednostka dominująca najwyższego szczebla Brau Union A.G Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostki dominującej, razem Część krótkoterminowa Wobec pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Heineken w Grupie Żywiec jednostki stowarzyszone (Chmiel Polski S.A.) Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem Część krótkoterminowa Zobowiązania z tytułu kaucji w Grupie Żywiec Grupa Żywiec S.A. ujęła w rachunku zysków i strat następujące istotne kwoty przychodów i kosztów wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: Transakcje z jednostkami powiązanymi Za okres od do Za okres od do PRZYCHODY Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Supply Chain B.V. 3 4 Brau Union A.G. Austria Brau Union Czech Heineken Slovensko a.s. 2 2 Heineken USA Inc. - 4 Heineken Finance Heineken International B.V. 7 - Przychody netto ze sprzedaży usług, razem Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Ned Supply Brau Union A.G. Austria Brau Union Czech Heineken Brouwerijen B.V. 6 7 Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów, razem z 18

17 Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Brouwerijen B.V Brau Union Romania S.A Brau Union Czech Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych, razem KOSZTY Koszty licencji marki w tym: - Grupa Heineken Heineken International B.V Koszty licencji marki, razem Koszty surowców w tym: - Grupa Żywiec Jednostki stowarzyszone (Chmiel Polski S.A.) Grupa Heineken Heineken International B.V. (12 920) - Heineken Slovensko a.s Heineken France S.A Koszty surowców, razem Koszty usług sprzedaży i marketingu w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken - 4 Brau Union AG - 4 Koszty usług sprzedaży i marketingu, razem Koszty usług know how w tym: - Grupa Heineken Heineken International B.V Koszty usług know how, razem Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru, w tym: - Grupa Heineken Heineken Ned Supply Heineken Supply Chain B.V Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru razem Zakup towarów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Brouwerijen B.V Heineken France S.A Heineken International B.V Heineken Beer Systems B.V Paulaner Brauerei GmbH & CO KG Zakup towarów, razem Zakup materiałów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Beer Systems B.V Heineken International B.V Heineken Brouwerijen B.V. 4 - Zakup materiałów, razem Koszty finansowe z tytułu odsetek w tym: - Grupa Heineken Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem z 18

18 6.16. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A postanowiła wybrać po raz kolejny firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy W dniu 7 marca 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art Ksh zaakceptowała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2007, w tym propozycję wypłaty dywidendy za rok 2007 w wysokości 37 złotych za jedną akcję. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Żywiec S.A. z dnia 3 kwietnia 2008 roku ustalono wysokość dywidendy na jedną akcję na 37 złotych oraz że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Wypłata dywidendy w łącznej kwocie tys. złotych nastąpiła zgodnie z uchwałą w dniu 8 maja 2008 roku. Zadeklarowana i wypłacona dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła: 37 złotych w 2008 roku (za 2007 rok), 31 złotych w 2007 roku (za 2006 rok), 30 złotych w 2006 roku (za 2005 rok) Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w sprawozdaniu finansowym W dniu 21 lipca 2008 roku Zarząd Grupy Żywiec S.A (spółka przejmująca) oraz Zarządy spółek Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie, Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, CR Dystrybucja Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane), podjęły uchwały zatwierdzające plany połączenia wymienionych Spółek z Grupą Żywiec S.A. 18 z 18

19 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Centrum Biurowe Lubicz ul. Lubicz Kraków, Polska Telefon +48 (0) Faks +48(0) Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Żywiec S.A. (zwanej dalej Spółką") z siedzibą w Żywcu przy ulicy Browarnej 88, obejmującego: (a) (b) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tyś. zł; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie tyś. zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tyś. zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie tyś. zł; (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) półrocznego skróconego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że półroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS , NIP526-O Kapitał zakładowy wynosi złotych. SiedzibąSpółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14,

20 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. (cd.) Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 z późniejszymi zmianami). Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym tak, aby było ono zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa". Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: lichał Mastalerz Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90074/7719 finansowych pod numerem 144 Kraków, 25 sierpnia 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zatwierdzono na dzień 20 marca 2013 roku Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2. SKRÓCONE DANE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo