GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

2 Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6 Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego...7 Oświadczenie o zgodności z przepisami...7 Wybrane dane objaśniające z 18

3 1 30 Czerwca Grudnia Czerwca 2007 BILANS Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Udziały w jednostkach zależnych Udziały w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne - ( ) - Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Kapitał własny i zobowiązania razem Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 3 z 18

4 2 Za okres od do RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres od do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe zyski (straty) netto (1 110) Zysk z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto roku obrotowego Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) 18,89 20,86 Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję. Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 4 z 18

5 3 Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zapasowy - pozostały Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: Pozostałe kapitały podatek odroczony Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Kapitał własny, razem Okres bieżący Stan na 1 stycznia ( ) (7 526) Wycena instrumentów finansowych (1 706) (1 706) Kwota z wyceny instrumentów finansowych odniesiona na wynik finansowy (1 051) Wycena instrumentów finansowych zaliczona do kosztów nabycia aktywów (320) Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (971) Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów (kosztów) za okres (971) Umorzenie akcji własnych (767) ( ) (52) Utworzenie funduszu dywidendowego (8 744) - Wypłata dywidendy (2 838) ( ) ( ) Stan na 30 czerwca (3 384) Okres porównawczy Stan na 1 stycznia ( ) (4 727) Wycena instrumentów finansowych (3 942) (3 942) Kwota z wyceny instrumentów finansowych odniesiona na wynik finansowy (875) Wycena instrumentów finansowych zaliczona do kosztów nabycia aktywów (190) Przychody/(koszty) netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (140) Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów (kosztów) za okres (140) Sprzedaż akcji własnych Umorzenie akcji własnych (1 482) ( ) Utworzenie funduszu dywidendowego (2 838) - Wypłata dywidendy (13 458) ( ) ( ) Stan na 30 czerwca (4 131) Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 5 z 18

6 4 Nota Za okres od do RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem ( ) (69 374) Amortyzacja Podatek dochodowy zapłacony (67 966) (61 907) Dywidendy otrzymane i odsetki (16 992) (27 765) Koszty odsetkowe Strata / (zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (805) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (6 393) (2 336) Zmiana stanu zapasów (59 433) (28 129) Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia (1 396) (1 093) Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności ( ) ( ) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych (1) (1 229) Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Likwidacja spółki zależnej Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wniesienie kapitału do jednostki zależnej Utworzenie jednostki zależnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (97 475) (30 397) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Wpływy netto ze sprzedaży akcji - 13 Kredyty i pożyczki otrzymane Emisja dłużnych papierów wartościowych Wydatki z działalności finansowej Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (67 165) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (68 609) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych w rachunku bieżącym (68 609) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek okresu (15 178) (37 146) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu (83 787) (23 224) Noty przedstawione na stronach 7-18 stanowią integralną część śródrocznego sprawozdania finansowego 6 z 18

7 Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego 5. Oświadczenie o zgodności z przepisami Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Żywiec S.A. za pierwsze półrocze 2008 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - Śródroczna sprawozdawczość finansowa i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zastosowane w sprawozdaniu główne zasady rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok Wybrane dane objaśniające 6.1. Sezonowość działalności Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Segment działalności jest grupą aktywów i obszarów działań angażowanych w celu dostarczania produktów lub usług podlegających określonym rodzajom ryzyka i korzyściom różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści innych segmentów działalności. Segment terytorialny zajmuje się dostarczaniem produktów lub usług w określonym środowisku gospodarczym i podlega określonym rodzajom ryzyka i korzyściom różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści segmentów działalności w innych środowiskach gospodarczych. Podstawowa działalność Grupy Żywiec S.A. obejmuje produkcję i dystrybucję piwa. Niewielka część produktów sprzedawanych przez Spółkę to produkty niepowiązanych z nią firm nabywane w celu odsprzedaży. Spółka działa głównie w Polsce i eksportuje jedynie niewielką część swoich produktów. Z uwagi na to, że Spółka nie sprzedaje produktów bądź usług i nie prowadzi działalności na obszarach, które podlegają znacząco różnym ryzykom i korzyściom, nie prowadzi ona sprawozdawczości według segmentów działalności Zakłady produkcyjne Grupa Żywiec S.A. posiada cztery zakłady produkcyjne zlokalizowane w Żywcu, Elblągu, Warce i Leżajsku Powiązania organizacyjne i kapitałowe Grupa Żywiec S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. Aktualna struktura organizacyjna Spółki została przedstawiona poniżej. 7 z 18

8 Grupa Żywiec S.A. Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. Centrum Finansowo - Księgowe Żywiec Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Łodzi Trans Trade - Żywiec Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie Żywiec Key Account Services Sp. z o.o. w likwidacji Żywiec - Trade Sp. z o.o. w Poznaniu Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.** Żywiec Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu Grupa Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. Żywiec Trade Sp. z o.o. w Warszawie Żywiec Trade Sp. z o.o. w Żywcu HBC - Żywiec Trade Sp. z o.o. 99,56% Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. 60,35%* Analda - Żywiec Trade Sp. z o.o. Chmiel Polski S.A. 48,10% C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade Sp. z o.o. Elman Sp. z o.o. 43,90% Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. *Grupa Żywiec S.A. posiada 43,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Giełda Elbląska S.A. ** Poprzednio Grupa Handlowa Sp. z o.o. 8 z 18

9 W związku z postępowaniem likwidacyjnym spółki zależnej Żywiec Key Account Services" Sp. z o.o. w likwidacji, od listopada 2007 roku Grupa Żywiec S.A. przejęła działalność tej spółki polegającą na obsłudze klientów sieciowych, co może mieć wpływ na porównywalnośc danych w poszczególnych okresach sprawozdawczych Emisje, wykup i spłata dłużnych papierów wartościowych W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Żywiec S.A. kontynuowała realizację Programu Emisji Obligacji z 2003 roku. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i nieumorzonych obligacji na 30 czerwca 2008 roku wynosiła tys. złotych i stanowiła 60,54 % wartości kapitałów własnych Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej przez Spółkę wynosi 10 tys. złotych lub jej wielokrotność. W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Żywiec S.A. nie zawarła żadnych transakcji z podmiotami zależnymi z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Umorzenie akcji własnych Postanowieniem z dnia 26 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału podstawowego Grupy Żywiec S.A. z kwoty ,50 złotych do kwoty ,50 złotych. Obniżenie kapitału podstawowego było następstwem dobrowolnego umorzenia akcji Spółki. Kapitał podstawowy po umorzeniu składa się z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 złotych każda i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cel i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Działalność prowadzona przez Grupę Żywiec S.A. naraża ją na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko cenowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program zarządzania ryzykiem skupia się na nieprzewidywalności rynków finansowych oraz stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe. Spółka wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe w celu zabezpieczania się przed niektórymi zagrożeniami. Ryzykiem zarządza scentralizowany departament skarbu Spółki, realizując politykę zatwierdzoną przez Zarząd. Departament skarbu Spółki identyfikuje, ocenia i zabezpiecza Spółkę przed zagrożeniami finansowymi w ścisłej współpracy z jednostkami operacyjnymi. Ryzyko rynkowe (a) Ryzyko cenowe Spółka nie jest narażona na ryzyko cenowe dotyczące kapitałowych papierów wartościowych z tytułu inwestycji posiadanych przez Spółkę i sklasyfikowanych w bilansie jako dostępne do sprzedaży lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. (b) Ryzyko stopy procentowej Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z częściowym finansowaniem swojej działalności kredytami bankowymi, pożyczkami i dłużnymi papierami wartościowymi. Głównym celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest zabezpieczanie ponoszonych przez Spółkę kosztów finansowych przed ich zwiększeniem w wyniku wzrostu rynkowych stóp procentowych. Pozycją zabezpieczaną są planowane przepływy pieniężne z tytułu płatności odsetek od wykorzystanych kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych. Możliwości zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu płatności odsetek od kredytów są rewidowane i oceniane przez Dział Skarbu Spółki w zależności od aktualnych potrzeb. Polityka Spółki dopuszcza stosowanie następujących instrumentów zabezpieczających: Interest Rate Swap (IRS) 9 z 18

10 Forward Rate Agreement (FRA) Cap and Floor Agreements (Collar) Każdorazowo przed zawarciem nowej transakcji zabezpieczającej Dział Skarbu Spółki sprawdza oferty przynajmniej dwóch banków z dobrym ratingiem kredytowym i zawiera transakcję w banku, który oferuje najlepszą cenę. Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka nie stosowała żadnego z w/w instrumentów. Analiza wrażliwości na ruchy stopy procentowej Za okres od do Za okres od do Średnie zadłużenie w okresie Stopa procentowa 3M WIBOR na dzień bilansowy 6,65% 4,71% Analiza wrażliwości dla wzrostu / spadku stopy procentowej 0,5% 0,5% Różnica w wysokości odsetek i wpływ na wynik finansowy netto (c) Ryzyko walutowe Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonania przez jednostkę operacji zakupu w walucie innej niż jej waluta funkcjonalna. W związku z tym, Grupa Żywiec S.A prowadzi działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. Do listopada 2007 roku głównym celem zarządzania ryzykiem kursowym było zabezpieczenie cen importowanych surowców przed wzrostem kursu walutowego, który negatywnie wpływa na ich poziom. Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2007 roku Spółka zaprzestała stosowania polityki zabezpieczeń przed wahaniami kursów walutowych. Do transakcji zawartych do tego dnia obowiązywały zasady opisane poniżej. Pozycją zabezpieczaną były przepływy pieniężne wynikające z planowanych przez Spółkę, w oparciu o 12 miesięczną prognozę produkcji, wydatków na zakup importowanych surowców, co miało odzwierciedlenie w podpisanych kontraktach i w budżecie spółek. Zabezpieczane były również płatności inwestycyjne, przekraczające, na podstawie podpisanych kontraktów, 100 tys. EURO. Polityka Działu Skarbu Spółki w dziedzinie zarządzania ryzykiem polegała na zabezpieczaniu przewidywanych przepływów pieniężnych (głównie zakup importowanych surowców) w walucie EURO przez okres następnych 12 miesięcy. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość zawartych walutowych transakcji terminowych w stosunku do prognozowanych przepływów pieniężnych w walucie EURO kwalifikujących się, jako wysoce prawdopodobnych dla potrzeb rachunkowości zabezpieczeń, stanowiła około (30 czerwca 2007 roku: ). Zgodnie z polityką Spółki instrumentami zabezpieczającymi stosowanymi do zabezpieczenia planowanych przepływów pieniężnych były kontrakty terminowe typu FORWARD, zawierane na okres do 1 roku w przód. Kurs zakupu waluty przy każdej transakcji był ustalany w momencie zawarcia kontraktu w oparciu o aktualny kurs rynkowy w dacie waluty "Spot" i przewidywaną różnicę oprocentowania walut dla okresu objętego kontraktem. W stosunku do opisanych instrumentów finansowych: nie ma możliwości wymiany lub ich zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów, nie zastosowano dodatkowych zabezpieczeń, nie ma możliwości wcześniejszego ich rozliczenia. Ze względu na fakt, że na dzień 30 czerwca 2008 roku kwota tys. złotych zobowiązań netto, tj. 8,8% aktywów netto, denominowana jest w walutach obcych, na dzień bilansowy Spółka nie jest narażona na istotne ryzyko zmiany kursów walut. 10 z 18

11 Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany kursów podstawowych walut Należności handlowe i pozostałe należności w walucie 30 Czerwca Czerwca EURO ( ) USD ($) GBP ( ) Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania w walucie 30 Czerwca Czerwca EURO ( ) USD ($) GBP ( ) 2 2 Osłabienie kursu Kurs PLN o 10% /PLN 3,3542 3,6896 $/PLN 2,1194 2,3313 /PLN 4,2271 4,6498 Osłabienie kursu Kurs PLN o 10% /PLN 3,7658 4,1424 $/PLN 2,7989 3,0788 /PLN 5,6005 6, Czerwca 2008 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (2 561) (278) Wpływ na kapitał własny (6 012) (5 351) Wpływ na wynik brutto (6 012) (5 351) 30 Czerwca 2007 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (678) (214) Wpływ na kapitał własny (4 032) (3 722) Wpływ na wynik brutto (4 032) (3 722) Umocnienie kursu PLN o Kurs % /PLN 3,3542 3,0188 $/PLN 2,1194 1,9075 /PLN 4,2271 3,8044 Umocnienie kursu PLN o Kurs % /PLN 3,7658 3,3892 $/PLN 2,7989 2,5190 /PLN 5,6005 5, Czerwca 2008 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (2 561) (278) Wpływ na kapitał własny (543) (118) Wpływ na wynik brutto (543) (118) z 18

12 30 Czerwca 2007 $ Razem Wartość bilansowa netto narażona na ryzyko (678) (214) Wpływ na kapitał własny (190) (120) Wpływ na wynik brutto (190) (120) Ryzyko kredytowe Ryzykiem kredytowym zarządza się na szczeblu całej Grupy Żywiec S.A. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pochodnych instrumentów finansowych i depozytów w bankach i instytucjach finansowych, a także zaangażowań kredytowych w odniesieniu do klientów hurtowych i detalicznych, co obejmuje również nierozliczone należności i zobowiązania do zawarcia transakcji. Kontrola ryzyka ocenia wiarygodność kredytową klienta, uwzględniając jego pozycję finansową, doświadczenia z przeszłości i inne czynniki. Indywidualne limity ryzyka określa się na podstawie wewnętrznych ratingów, zgodnie z limitami określonymi przez Zarząd. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej kontroli. Klienci Spółki, którzy pragną skorzystać z kredytu kupieckiego, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Stan należności jest na bieżąco monitorowany. Kredyty kupieckie charakteryzują się znaczną dywersyfikacją ryzyka, jako że udzielane są dużej liczbie różnych klientów. W przypadku transakcji denominowanych w walutach obcych, udzielenie kredytu kupieckiego wymaga zgody Kierownika Działu Eksportu. Ryzyko płynności Zarządzanie płynnością Spółki obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych w powiązaniu z analizą poziomu płynnych aktywów, monitorowanie płynności Spółki oraz zapewnienie Spółce odpowiednich źródeł finansowania. W celu zabezpieczenia płynności w krótkim i długim terminie, Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiednich źródeł finansowania oraz zawieranie nowych umów kredytowych w celu zaspokojenia wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, jak również pozwalających zachować elastyczność w doborze źródeł finansowania. Nadwyżki środków pieniężnych generowane w Spółce są inwestowane i zarządzane przez Dział Skarbu. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o tys. złotych, w tym tys. złotych zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania handlowe oraz z tytułu pożyczek wobec pozostałych spółek Grupy Żywiec i Heineken. Biorąc pod uwagę fakt, że finansowanie wewnątrzgrupowe będzie kontynuowane, zdaniem Zarządu na dzień 30 czerwca 2008 roku nie występuje istotne ryzyko związane z płynnością Spółki. Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Spółki na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne. Salda są wykazane w wartości bilansowej, która nie różni się istotnie od wartości godziwej. Poniżej 1 roku Od 1 do 2 lat Od 2 do 5 lat Na dzień 30 czerwca 2008 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Razem Na dzień 30 czerwca 2007 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Razem z 18

13 6.8. Informacje odnośnie instrumentów finansowych Kontrakty terminowe na zakup waluty W 2008 roku Grupa Żywiec S.A. posiadała kontrakty terminowe forward na zakup waluty EURO zawarte w 2007 roku. Wartość zawartych i niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła: tys. EURO dla kontraktów typu delivery (z faktyczną dostawą waluty) i tys. EURO dla kontraktów typu non-delivery (bez faktycznej dostawy waluty). Zgodnie z zawartymi kontraktami, zakup waluty będzie się odbywał następująco: delivery non-delivery III kwartał 2008 roku tys. EURO tys. EURO IV kwartał 2008 roku tys. EURO tys. EURO Na dzień bilansowy Spółka dokonuje wyceny wartości godziwej niezrealizowanych na ten dzień kontraktów na zakup waluty. Wartość godziwa kontraktów obliczana jest na podstawie kursów terminowych określonych na dzień bilansowy dla okresu pozostającego do dnia zapadalności kontraktów. Zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, w części uznanej za efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny; przy czym bezwzględna wartość kwoty odniesionej na kapitał, nie może być wyższa od wartości godziwej skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją. Pozostałą część skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę nie stanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Łączna wartość niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku ustalona według kursów z zawartych kontraktów terminowych wynosiła tys. złotych dla kontraktów typu delivery oraz tys. złotych dla kontraktów typu non-delivery. Wartość godziwa niezrealizowanych kontraktów na dzień 30 czerwca 2008 roku (na podstawie kursów terminowych określonych na dzień bilansowy dla okresu pozostającego do dnia zapadalności kontraktów) wynosiła tys. złotych, co daje stratę w wysokości tys. złotych dla kontraktów typu delivery i odpowiednio wartość godziwa w wysokości tys. złotych, co daje stratę w wysokości tys. złotych dla kontraktów typu non-delivery. Wartość kapitału z aktualizacji wyceny odniesionego na wynik finansowy pierwszego półrocza 2008 roku to 444 tys. złotych zysku oraz tys. złotych straty. Kwota różnicy między wyceną na dzień bilansowy a wyceną na dzień rozliczenia kontraktu odniesiona bezpośrednio na wynik finansowy wyniosła 565 tys. złotych zysku oraz tys. złotych straty. Powyższe transakcje zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2008 roku w pozycji pochodne instrumenty finansowe oraz po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego w kapitale z aktualizacji wyceny. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość zobowiązań z tytułu wyceny pochodnych instrumentów finansowych do wartości godziwej wynosiła tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2007 roku wartość zobowiązań z tego tytułu wynosiła tys. złotych Zarządzanie ryzykiem kapitałowym Celem Spółki w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. Spółka monitoruje kapitał przy pomocy wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów (obejmujących kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe oraz zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania wykazane w bilansie) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w bilansie plus zadłużenie netto. Wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco: 13 z 18

14 30 czerwca czerwca 2007 Kredyty ogółem [1] Środki pieniężne i ich ekwiwalenty [2] Zadłużenie netto [1] [2] = [3] Kapitał własny ogółem [4] Kapitał ogółem [3] + [4] = [5] Wskaźnik zadłużenia [3] / [5] 77% 65% Kredyty i pożyczki W dniu 31 marca 2008 roku został podpisany między Grupą Żywiec S.A. a Mouterij Albert N.V. (spółka należąca do Grupy Heineken) z siedzibą w Antwerpii aneks do umowy z dnia 5 kwietnia 2007 roku zwiększający limit pożyczki z tys. do tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązanie Grupy Żywiec S.A. z tytułu w/w umowy wynosiło tys. złotych. W dniu 24 kwietnia 2008 roku wygasła Umowa o kredyt długoterminowy na kwotę tys. złotych zawarta w dniu 25 kwietnia 2005 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. W związku z wygaśnięciem tej Umowy, w dniu 24 kwietnia 2008 roku Spółka podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. nową umowę kredytową w wysokości tys. złotych na okres 3 lat. Kredyt jest udostępniony na bieżącą działalność gospodarczą Spółki i wypłacany w transzach oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę rynkową WIBOR + marża. W dniu 7 maja 2008 roku miała miejsce wypłata transzy w kwocie tys. złotych. W dniu 24 kwietnia 2008 roku została również podpisana 3-letnia umowa kredytowa na kwotę tys. złotych pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Bankiem Pekao S.A. Kredyt jest udostępniony na finansowanie bieżącej działalności Spółki i wypłacany w transzach oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę rynkową WIBOR + marża. W dniu 7 maja 2008 roku została wypłacona transza w kwocie tys. złotych. W dniu 7 maja 2008 roku nastąpiła wypłata tys. złotych z linii uruchomionej na podstawie umowy kredytowej zawartej dnia 10 kwietnia 2006 roku z Bankiem Przemysłowo-Handlowym S.A., a obecnie Bankiem Pekao S.A., na kwotę tys. złotych. W dniu 9 czerwca 2008 roku spłacona została transza w wysokości tys. złotych Udzielone pożyczki Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Żywiec S.A. nie udzieliła pożyczek innym podmiotom Dodatkowa informacja do rachunku przepływów środków pieniężnych Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku przepływów środków pieniężnych. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - zmiana bilansowa Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych Środki trwałe i wartości niematerialne W pierwszym półroczu 2008 roku wartość poniesionych nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne wyniosła tys. złotych. Jednocześnie sprzedano i zlikwidowano środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości netto tys. złotych. Umowne zobowiązania zaciągnięte w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą tys. złotych. 14 z 18

15 6.14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży W dniu 14 maja 2008 roku Grupa Żywiec S.A. oraz spółka LONGBRIDGE 1000 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisały umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży gruntu, budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń pozostałych po byłym Browarze w Bydgoszczy, który w grudniu 2006 roku zakończył działalność produkcyjną. Zgodnie z zapisami w umowie sprzedaż dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń. Cała sprzedaż ma zostać zrealizowana do końca sierpnia 2008 roku. Zgodnie z zapisem w umowie sprzedaży Grupa Żywiec S.A. otrzymała zadatek w wysokości tys. złotych. Grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia zostaną sprzedane za kwotę tys. złotych, z czego w podziale na grupy: Grunty tys. złotych Budynki i budowle tys. złotych Maszyny i urządzenia 270 tys. złotych Wartość bilansowa netto sprzedawanych rzeczowych aktywów trwałych kształtuje się następująco: Grunty tys. złotych Budynki i budowle tys. złotych Maszyny i urządzenia 269 tys. złotych Razem tys. złotych W efekcie decyzji o sprzedaży środków trwałych po byłym Browarze w Bydgoszczy wystąpiły przesłanki do odwrócenia odpisów aktualizujących te środki trwałe utworzonych w 2006 roku w wysokości tys. złotych. Odwrócenie odpisu zostało ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Informacja o transakcjach jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Żywiec S.A. ujęła w bilansie następujące salda wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: 30 Czerwiec Czerwiec 2007 Transakcje z podmiotami powiązanymi Należności od jednostek dominujących Heineken International B.V - jednostka dominująca najwyższego szczebla wartość brutto należności wartość netto należności Brau Union A.G wartość brutto należności wartość netto należności Należności od jednostek dominujących, razem Część krótkoterminowa Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Heineken wartość brutto należności wartość netto należności w Grupie Żywiec S.A wartość brutto należności wartość netto należności Należności od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem Część krótkoterminowa Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych Pożyczki długoterminowe od jednostek powiązanych Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Długoterminowe pożyczki od jednostek powiązanych, razem z 18

16 Krótkoterminowe pożyczki i dłużne papiery wartościowe od jednostek powiązanych Pożyczki od jednostki powiązanej Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Odsetki od pożyczek długoterminowych Pożyczki i dłużne papiery wartościowe od pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Żywiec Krótkoterminowe pożyczki i dłużne papiery wartościowe od jednostek powiązanych, razem Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych Wobec jednostki dominującej Heineken International B.V - jednostka dominująca najwyższego szczebla Brau Union A.G Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostki dominującej, razem Część krótkoterminowa Wobec pozostałych jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących) w Grupie Heineken w Grupie Żywiec jednostki stowarzyszone (Chmiel Polski S.A.) Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych (z wyjątkiem jednostek dominujących), razem Część krótkoterminowa Zobowiązania z tytułu kaucji w Grupie Żywiec Grupa Żywiec S.A. ujęła w rachunku zysków i strat następujące istotne kwoty przychodów i kosztów wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi: Transakcje z jednostkami powiązanymi Za okres od do Za okres od do PRZYCHODY Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Supply Chain B.V. 3 4 Brau Union A.G. Austria Brau Union Czech Heineken Slovensko a.s. 2 2 Heineken USA Inc. - 4 Heineken Finance Heineken International B.V. 7 - Przychody netto ze sprzedaży usług, razem Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Ned Supply Brau Union A.G. Austria Brau Union Czech Heineken Brouwerijen B.V. 6 7 Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów, razem z 18

17 Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Brouwerijen B.V Brau Union Romania S.A Brau Union Czech Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych, razem KOSZTY Koszty licencji marki w tym: - Grupa Heineken Heineken International B.V Koszty licencji marki, razem Koszty surowców w tym: - Grupa Żywiec Jednostki stowarzyszone (Chmiel Polski S.A.) Grupa Heineken Heineken International B.V. (12 920) - Heineken Slovensko a.s Heineken France S.A Koszty surowców, razem Koszty usług sprzedaży i marketingu w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken - 4 Brau Union AG - 4 Koszty usług sprzedaży i marketingu, razem Koszty usług know how w tym: - Grupa Heineken Heineken International B.V Koszty usług know how, razem Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru, w tym: - Grupa Heineken Heineken Ned Supply Heineken Supply Chain B.V Koszty usług badawczych, doradztwa technicznego i nadzoru razem Zakup towarów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Brouwerijen B.V Heineken France S.A Heineken International B.V Heineken Beer Systems B.V Paulaner Brauerei GmbH & CO KG Zakup towarów, razem Zakup materiałów w tym: - Grupa Żywiec Jednostki zależne Grupa Heineken Heineken Beer Systems B.V Heineken International B.V Heineken Brouwerijen B.V. 4 - Zakup materiałów, razem Koszty finansowe z tytułu odsetek w tym: - Grupa Heineken Mouterij Albert N.V. - jednostka powiązana Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem z 18

18 6.16. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A postanowiła wybrać po raz kolejny firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy W dniu 7 marca 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art Ksh zaakceptowała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2007, w tym propozycję wypłaty dywidendy za rok 2007 w wysokości 37 złotych za jedną akcję. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Żywiec S.A. z dnia 3 kwietnia 2008 roku ustalono wysokość dywidendy na jedną akcję na 37 złotych oraz że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Wypłata dywidendy w łącznej kwocie tys. złotych nastąpiła zgodnie z uchwałą w dniu 8 maja 2008 roku. Zadeklarowana i wypłacona dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła: 37 złotych w 2008 roku (za 2007 rok), 31 złotych w 2007 roku (za 2006 rok), 30 złotych w 2006 roku (za 2005 rok) Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w sprawozdaniu finansowym W dniu 21 lipca 2008 roku Zarząd Grupy Żywiec S.A (spółka przejmująca) oraz Zarządy spółek Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie, Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, CR Dystrybucja Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane), podjęły uchwały zatwierdzające plany połączenia wymienionych Spółek z Grupą Żywiec S.A. 18 z 18

19 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Centrum Biurowe Lubicz ul. Lubicz Kraków, Polska Telefon +48 (0) Faks +48(0) Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Żywiec S.A. (zwanej dalej Spółką") z siedzibą w Żywcu przy ulicy Browarnej 88, obejmującego: (a) (b) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tyś. zł; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie tyś. zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tyś. zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie tyś. zł; (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) półrocznego skróconego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że półroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS , NIP526-O Kapitał zakładowy wynosi złotych. SiedzibąSpółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14,

20 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. (cd.) Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 z późniejszymi zmianami). Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym tak, aby było ono zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa". Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: lichał Mastalerz Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90074/7719 finansowych pod numerem 144 Kraków, 25 sierpnia 2008 r.

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2011 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2011 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej...3 Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE R. (01.01. -30.06.) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2016 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2016 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Spis

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 ŻYWIEC S.A. skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2011 roku kończący się 31 marca 2011 roku sporządzony zgodnie z MSSF ŻYWIEC S.A. skorygowany QSr 1/2011 KOMISJA

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. III KWARTAŁ 2014 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2014 roku kończący się 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1.07.2011-1.01.2011-30.09.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. II KWARTAŁ 2007 Skonsolidowany Raport Kwartalny za drugi kwartał 2007 roku kończący się 30 czerwca 2007 roku sporządzony zgodnie z MSR skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo