Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś

2 Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja lub SIWZ Ustawa przedmiotowe Postępowanie o udzielenie Zamówienia. niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U poz. 907 ze zm.). Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia. Załącznik każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część. Zamawiający Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie. Zamówienie zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w Rozdziale III Specyfikacji, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. 2 Warszawa 2014 r.

3 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa tel.: (22) faks: (22) Adres strony internetowej Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy, w tym w szczególności art. 39 Ustawy i następnych. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. 3. Wartość Zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 3 Warszawa 2014 r.

4 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wyposażenia komputerowego do budynku A Zamawiającego, obejmująca dostawę i konfigurację urządzeń aktywnych sieci LAN i WAN, sieci bezprzewodowej WiFi, stacji roboczych, komputerów stacjonarnych i przenośnych, drukarek wielkoformatowych i urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. 2. Przedmiot Zamówienia obejmuje: a) dostawę i konfigurację routerów brzegowych, b) dostawę i konfigurację urządzeń Firewall, c) dostawę i konfigurację elementów aktywnych sieci LAN (przełączniki szkieletowe i dostępowe) d) dostawę i konfigurację elementów sieci bezprzewodowej WiFi, e) dostawę i konfigurację systemu antyspam, f) dostawę stacji roboczych, komputerów stacjonarnych i przenośnych, g) dostawę drukarek wielkoformatowych i urządzeń wielofunkcyjnych, h) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej infrastruktury sieci LAN i WAN wraz z siecią WiFi, urządzeniami wielkoformatowymi oraz stacjami roboczymi, i) przeszkolenie minimum 3 osób z zakresu pełnego administrowania i zarządzania dostarczonymi rozwiązaniami, j) świadczenie usług z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonego sprzętu oraz wykonanych prac wdrożeniowych, k) świadczenie usług wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi każdego z ww. elementów, opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot Zamówienia, poczynając od daty podpisania bez zastrzeżeń ostatecznego protokołu odbioru sprzętu i systemu. 4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 4 Warszawa 2014 r.

5 a) Komputery przenośne, b) Komputer biurkowy, c) Stacje robocze, d) Platformy komputerowe, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia e) Kolorowe drukarki atramentowe, f) Drukarki laserowe, g) Sieć ethernet, h) Elementy składowe sieci, i) Infrastruktura sieciowa, j) Rutery sieciowe, k) Rozległa sieć komputerowa, l) Usługi dostawy oprogramowania, m) Usługi konfiguracji oprogramowania, n) Pakiety oprogramowania multimedialnego, o) Pakiety oprogramowania administracyjnego, p) Pakiety oprogramowania bramowego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 80 dni od dnia podpisania umowy w sprawie Zamówienia. 2. Prace instalacyjne w budynku A siedziby Zamawiającego rozpoczną się nie później niż w terminie 21 dni od momentu zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, co nie wpływa na termin, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 3. Szczegółowy harmonogram prac zawiera pkt 5.4. Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5 Warszawa 2014 r.

6 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) pkt 4) Ustawy, 3) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto, polegające na dostawie i konfiguracji środowiska sieciowego obejmującego przełączniki LAN, routery, urządzenia zabezpieczające firewall, 4) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1 ppkt 1) powyżej musi spełnić każdy z Wykonawców odrębnie. Pozostałe warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. 4. Ocena spełniania ww. warunków udziału w Postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia nie spełnia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca przedkłada: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ, 6 Warszawa 2014 r.

7 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) oraz 10) 11) Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) i 10) 11) Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8), 10) 11) Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 7 Warszawa 2014 r.

8 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem; 9) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1: a) ppkt 3) 5) i 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) ppkt 6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz. 331 ze zm.) co Wykonawca, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie treścią Załącznika nr 6 do SIWZ; 11) wykaz głównych dostaw, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3) SIWZ, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonane; 8 Warszawa 2014 r.

9 12) dowody potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie dostaw zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wykonano dostawy wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumenty wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; 13) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolności finansowej innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w stopniu niezbędnym do należytej realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu. Dodatkowo, Zamawiający wymaga określenia: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu i zakresu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, w takim przypadku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w stosunku do tych podmiotów informację, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 13) SIWZ. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 3) 10) składa każdy z 9 Warszawa 2014 r.

10 Wykonawców odrębnie. Pozostałe dokumenty mogą być złożone przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, na potwierdzenie którego składany jest dokument. 5. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) SIWZ zostało złożone przez pełnomocnika działającego w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. Lidera Konsorcjum). 6. W przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego Zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowany zostanie kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią 8 pkt 1 3 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W Postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim i w formie pisemne. 2. W celu usprawnienia komunikacji, Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. W takim przypadku każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 1) pisemnie, na poniższy adres: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa z adnotacją: 10 Warszawa 2014 r.

11 Wyposażenie komputerowe i urządzenia aktywne sieci komputerowej w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (numer postępowania: NInA_PN_POIiS_2_2014). 2) za pomocą faksu na numer faksu: (22) ) drogą elektroniczną na adres: 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Pani Pani Magdalena Jakubczak Anna Misiewicz tel.: (22) lub Faks: (22) _ Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz ) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Łukasz Błęcki tel.: (22) Faks: (22) Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 11 Warszawa 2014 r.

12 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej: 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej: VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U nr 42 poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. w tytule przelewu podając: Wadium w postępowaniu nr: NInA_PN_POIiS_2_2014, prowadzonym przez Narodowy Instytut Audiowizualny 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać jednoznacznie nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 12 Warszawa 2014 r.

13 określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium należy umieścić w osobnej kopercie. Koperta zawierająca oryginał dokumentu wadium powinna być umieszczona w kopercie z ofertą. Koperta powinna być opisana: Oryginał dokumentu wadium w postępowaniu na wyposażenie komputerowe i urządzenia aktywne sieci komputerowej (nr postępowania NInA_PN_POIiS_2_2014) 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 13 Warszawa 2014 r.

14 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Ustawy). IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostały wybrana jako najkorzystniejsza. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób zapewniający czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego). 5. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 14 Warszawa 2014 r.

15 6. Zaleca się przygotowanie oferty na formularzach zgodnych co do treści z treścią Załączników opracowanych przez Zamawiającego. 7. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, chyba że umocowanie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do umocowania których upoważniony jest pełnomocnik. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia w Postępowaniu, lub do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. 9. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również umocowanie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączonych do oferty. 10. Pełnomocnictwa, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (lub odpowiednio oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do takiej grupy) oraz zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy muszą być złożone w formie: 1) oryginału, 2) kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 3) sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Odnośnie pełnomocnictwa, Zamawiający dopuszcza także złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 11. Pozostałe dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 15 Warszawa 2014 r.

16 14. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane, z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej. Miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U nr 153 poz ze zm.) nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom, informacje te muszą być w sposób czytelny i wyraźny wydzielone i oznaczone jako niejawne. Powinny również być ze sobą połączone, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Zaleca się podanie informacji o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako niejawne również w Formularzu Oferta. 16. Ofertę należy złożyć w oryginale, w formie pisemnej. 17. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu, na którym znajdować się będzie wyłącznie adres Zamawiającego: oraz dodatkowe oznaczenie: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Oferta w postępowaniu na wyposażenie komputerowe i urządzenia aktywne sieci komputerowej w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie numer postępowania: NInA_PN_POIiS_2_2014 nie otwierać przed dniem godz. 11:30 UWAGA: Opakowanie zewnętrzne oferty nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. 16 Warszawa 2014 r.

17 18. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 19. Za termin złożenia oferty przesłanej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej Zamawiający uzna datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 20. Wymaga się aby oferta zawierała: 1) formularz Oferta zgodny co do treści z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji, 2) dowód wniesienia wadium. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy złożyć w: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Budynek C, II piętro Złożenie oferty w innym miejscu może spowodować niedochowanie terminu składania ofert przez Wykonawcę. 2. Termin składania ofert upływa w dniu godz. 11:00 3. Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Budynek C, II piętro 4. Terminem otwarcia ofert jest dzień godz. 11: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca powinien doręczyć Zamawiającemu w formie pisemnej, nie później niż przed upływem terminu składania 17 Warszawa 2014 r.

18 ofert. Oświadczenie należy opakować zgodnie z wytycznymi w Rozdziale X pkt 17 SIWZ i dodatkowo oznaczyć jako Wycofanie lub Zmiana oferty. 7. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty stanowi cena całkowita, jaką Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania Zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 5. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto, oraz wyodrębnić stawkę i wartość podatku VAT. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Jeżeli w Postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 18 Warszawa 2014 r.

19 1. Zamawiający ustala kryterium oceny ofert: cena waga 100% 2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium cena, liczoną wg wzoru: Cena brutto oferty najtańszej x 100 punktów Cena brutto badanej oferty Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z przepisami Ustawy, a także zamieści informacje o wyniku Postępowania na swojej stronie internetowej, tj. oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w sprawie Zamówienia, w terminie nie krótszym niż: 1) 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem, lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania, 2) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w inny sposób niż wskazany powyżej. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia przed upływem terminu wskazanego w pkt 2, jeśli w Postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta. 4. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 19 Warszawa 2014 r.

20 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie Zamówienia zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w Rozdziale XV Specyfikacji. 6. Jeżeli w Postępowaniu jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zastrzega prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcie umowy w sprawie Zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, o ile nie zajdą przesłanki unieważnienia Postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie Zamówienia zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej, 5) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A.,w tytule przelewu podając: 20 Warszawa 2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo