Załącznik nr 4 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczątka firmowa wykonawcy) (miejscowość i data) Szczegółowy opis oferowanych urządzeń dla zadania: Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania pn.: SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) 1. System Zarządzania i Monitoringu Sieci - 1 szt. UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: nazwę systemu, producenta i wersję oprogramowania Nazwa: Producent Wersja oprogramowania L.p. PARAMETRY WYMAGANE a) Wymagania podstawowe: Obsługa minimum 70 urządzeń sieciowych. Jeśli funkcjonalność wymieniona wymaga zakupu dodatkowych licencji, należy dostarczyć je wraz z Systemem. Wymagana jest architektura serwer-klient z dostępem do systemu poprzez przeglądarkę WWW (MS Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8 i Firefox w wersji nie starszej niż 3.6) Wymagany interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim Zapewnia narzędzie umożliwiające określenie fizycznej lokalizacji systemów SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich pozycji/

2 i użytkowników końcowych oraz miejsca ich podłączenia do sieci Pozwala użytkownikowi na generowanie w tle zaplanowanych zdarzeń i zadań oraz na dowolną zmianę terminu ich wykonania. Zapewnia narzędzie do podglądu i wyboru obiektów MIB z reprezentacji opartej na drzewie, zawierające kompilator dla nowych MIB, w tym również dla tych pochodzących od różnych dostawców. Obsługiwana lokalna baza użytkowników systemu Czasowe blokowanie możliwości logowania użytkownika systemu w przypadku 5-krotnego podania błędnego hasła Możliwość stworzenia kopii zapasowej danych systemu zarządzania i odtworzenia tych danych z kopii W przypadku gdy oprogramowanie korzysta z systemu licencjonowania, powinna być zapewniona możliwość sprawdzenia zainstalowanej licencji oraz zmiany licencji. Możliwość monitorowania wykorzystania licencji i informowanie użytkownika systemu o zbliżającej się dacie wygasania licencji, bądź przekroczenia limitów zainstalowanej licencji. Dostępna w systemie zarządzającym dokumentacja w języku polskim lub angielskim b) Zarządzenie alertami Możliwość automatycznego alarmowania opartego o zadane progi alarmowe Możliwość automatycznego alarmowania opartego o profil ruchu Możliwość automatycznego alarmowania o przekroczeniu obciążenia interfejsu Możliwość wykorzystania następujących kanałów powiadomienia dla poszczególnych poziomów alarmów konsola operatora Zapisywanie informacji o czynnościach wykonanych przez użytkowników systemu Możliwość przeszukiwania dziennika czynności pod kątem użytkownika, adresu IP, z którego nastąpiło logowanie, czasu i rodzaju czynności Zapisywanie informacji o zdarzeniach systemowych Możliwość przeszukiwania dziennika zdarzeń systemowych pod kątem czasu i rodzaju zdarzenia c) Monitorowanie Możliwość monitorowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem monitorowanych urządzeń w czasie z opóźnieniami nie przekraczającymi 300 [ms] (CPU, pamięć) Możliwość monitorowania urządzeń sieciowych oraz ruchu sieciowego w oparciu o protokół SNMP, Syslog, RMON, SMON, Możliwość interpretacji danych o bieżących przepływach wspierane przez dostarczone urządzenia sieciowe; Zapewnia kompleksowe wsparcie zdalnego zarządzania dla wszystkich urządzeń sieciowych, jak również wszystkich urządzeń zarządzanych przez SNMP MIB-I oraz MIB-II Możliwość monitorowania obciążenia całkowitego urządzeń oraz ich interfejsów z zachowaniem Wartości aktualnych Wartości szczytowych Możliwość pozyskania informacji o statusie monitorowanych urządzeń sieciowych Możliwość pozyskania informacji o statusie portu Możliwość przesyłania powiadomień o alarmach za pomocą mechanizmu SNMP trap d) Zarządzanie konfiguracją

3 Możliwość współpracy z urządzeniami sieciowymi różnych producentów. Możliwość konfigurowania zarządzanych urządzeń sieciowych. Możliwość automatycznego wykrywania urządzeń sieciowych Możliwość automatycznego odczytywania z monitorowanych i zarządzanych urządzeń ich nazw, listy interfejsów wraz z ich nazwami i prędkościami. Możliwość stworzenia mapy topologii sieci. Możliwość tworzenia i zarządzania sieciami VLAN (niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń) Możliwość pełnego dostępu i zarządzania systemem monitorowania i zarządzania siecią zarówno lokalnie jak i zdalnie Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych i dokonania zmian w ich konfiguracji. Możliwość definiowania w systemie monitorowania i zarządzania siecią użytkowników z nadawaniem uprawnień na poziomie poszczególnych urządzeń oraz grupy urządzeń, do odczytu konfiguracji urządzenia, zarządzania urządzeniem. Możliwość stworzenia kopii zapasowej ustawień urządzeń Możliwość przywrócenia kopii zapasowej ustawień urządzeń Możliwość logowania i uwierzytelniania w oparciu o lokalną bazę użytkowników Możliwość wymuszenia logowania się wszystkich użytkowników systemu monitorowania i zarządzania siecią. Możliwość przeprowadzenia testów dostępności urządzenia e) Raportowanie Możliwość raportowania na poziomie pojedynczego urządzenia oraz grupy urządzeń obejmującego dostępne w Systemie - parametry sieciowe i wydajnościowe Możliwość monitorowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem monitorowanych urządzeń w czasie z opóźnieniami nie przekraczającymi 300 [ms] (CPU, pamięć) Możliwość raportowania w formie graficznej jak i tekstowej. Możliwość raportowania obciążenia całkowitego urządzeń oraz ich interfejsów z zachowaniem o Wartości aktualnych o Wartości szczytowych Możliwość tworzenia raportów dostępności urządzeń Możliwość przeglądania raportów za pośrednictwem przeglądarki WWW. f) Administracja systemem i Bezpieczeństwo Możliwość tworzenia unikalnych kont użytkowników. Możliwość zabezpieczenia Dostępu do kont użytkowników przy pomocy haseł. Możliwość logowania zdarzeń i aktywności użytkowników. Możliwość definiowania wielu użytkowników, w tym możliwość różnicowania uprawnień odczytu oraz różnicowania uprawnień administracyjnych z podziałem na grupy urządzeń. Możliwość archiwizacji i odtwarzania danych narzędzia, w tym konfiguracji oraz informacji o licencji Możliwość monitorowania usług VPN (IPSec) Musi obsługiwać możliwość automatycznego egzekwowania raz zdefiniowanej

4 polityki na wszystkich urządzeniach bezpieczeństwa składających się na infrastrukturę sieci. Musi mieć możliwość definiowania polityk ograniczających poziom pasma, ograniczających liczbę nowych połączeń sieciowych, ustalających pierwszeństwo ruchu w oparciu o mechanizmy QoS warstw 2 i 3, nadających tagi pakietom, izolujących/poddających kwarantannie poszczególne porty lub VLANy, uruchamiających wcześniej zdefiniowane działania. Musi posiadać możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej operacji. Musi zapewniać możliwość wdrożenia i administracji polityk oraz rozwiązywania związanych z nimi problemów. Musi zapewniać dane dla potrzeb audytu (dziennik zdarzeń). Musi współpracować z istniejącymi w danej sieci metodami uwierzytelniania. Musi obsługiwać uwierzytelnianie oparte o 802.1X, Radius oraz MAC. Musi pozwalać administratorom IT na określanie liczby wcześniej skonfigurowanych polityk sieciowych oraz wskazywanie danych pracowników do aktywowania/dezaktywowania tych polityk w razie potrzeby. Musi mieć możliwość blokowania lub akceptowania aktywności sieciowych, w tym dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, wymiany plików p2p. Musi być łatwy w konfiguracji i implementacji i zapewniać uproszczoną, opartą o przeglądarkę konsolę zarządzania. Brak konieczności stosowania oprogramowania klienckiego lub agentów. Musi zapewniać dynamiczne, konfigurowalne rozwiązanie powstrzymywania zagrożeń z szeroką gamą opcji reagowania, rejestrowania i audytowania. Musi natychmiastowo identyfikować fizyczną lokalizację i profil użytkownika źródła ataku. Musi umożliwiać podejmowanie działań w oparciu o wcześniej określone polityki bezpieczeństwa, włączając w to zdolność do powiadamiania systemu IDS o podjętych działaniach poprzez komunikat SNMPv3 Trap (Inform). Musi umożliwiać automatyczne odłączanie lub izolowanie źródła nielegalnego lub nieodpowiedniego ruchu zidentyfikowanego przez system IDS. Musi zapewniać szczegółową kontrolę (każdego użytkownika i aplikacji) nad podejrzanymi działaniami i nieuprawnionym zachowaniem sieci. Musi zapewniać szczegółową kontrolę na poziomie portów, opartą na typie zagrożenia i zdarzenia. Musi zapewniać dziennik zdarzeń i raportowanie. Musi nadawać rolę kwarantanny użytkownikowi podłączonemu do portu. Musi umożliwiać izolowanie lub poddawanie kwarantannie atakującego, bez zakłócania pracy innych użytkowników, aplikacji lub systemów krytycznych dla danej organizacji. Musi dynamicznie odmawiać, ograniczać lub zmieniać parametry dostępu użytkownika do sieci.

5 2. Urządzenie Firewall/IPS/UTM - 2 szt. UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: nazwę, producenta i model urządzenia Nazwa: Producent Model L.p. PARAMETRY WYMAGANE Dostarczone dwie sztuki urządzeń muszą posiadać możliwość połączenia w klast redundantny HA (High Availability) zarówno w trybie failover (Active/Pasive) jak i w trybie load balancing (Active/Active). Poniżej określono wymogi stawiane każdemu z dwóch urządzeń. a) Minimalne wymagania sprzętowe Obudowa wykonana z metalu ze względu na różne warunki środowiskowe, w których urządzenie może pracować. Jeśli obudowa urządzenia nie jest przeznaczona do montażu w szafie rack 19 należy dostarczyć urządzenie wyposażone w dedykowany zestaw montażowy. Montaż urządzenia w szafie rack 19. Wymagane są minimum 2 porty typu WAN oraz 2 porty typu LAN 10/100/1000Base-T RJ45 (100/1000 Base-X SFP) oraz możliwość wykorzystania wkładek (100/1000 Base-X SFP do podłączenia urządzenia.) Dopuszcza się możliwość zastosowania odpowiednich konwerterów, pod warunkiem zachowania wymogu montażu w szafie rack 19 poprzez dedykowany zestaw montażowy. Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Wymagana jest maksymalna wydajność urządzenia na poziomie minimum 1,5Gbps. Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń minimum Wymagana jest wydajność dla połączeń IPSec VPN na poziomie minimum 300 Mbps. Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 500. Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 200 Mbps. SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich pozycji/

6 Obsługa trybów pracy: routing mode, transparent mode. Wymagana jest obsługa minimum 10 wirtualnych Firewalli b) Funkcje warstwy 3 Obsługa routingu IPv4 i IPv6. Obsługa routingu statycznego. c) Firewall Obsługa pełnej funkcjonalności NAT a w szczególności: source IP address NAT, destination IP address NAT, static IP address NAT, IP pool NAT. Wsparcie dla następujących mechanizmów: FTP ALG,SIP ALG,ICMP ALG,NetBios ALG. Ochrona przed atakami: SYN flood, ICMP flood, UDP flood, IP Spoofing, LAND attack, Smurf attack, Winnuke attack, Ping of Death attack, Tear Drop attack, address scanning attack, port scanning attack, IP Option control attack, IP packet fragmentation control attack, Możliwość kontroli ruchu P2P: protocol-based P2P, policies-based p2p dla konkretnego klienta. Wsparcie dla: static blacklist i dynamic blacklist. Wsparcie dla: routingu statycznego. Wsparcie: SSL VPN, IPSEC VPN. Jeżeli uruchomienie funkcjonalności IPSEC VPN wymaga zakupu dodatkowej licencji należy dostarczyć ją wraz ze sprzętem. Okres ważności dostarczonej licencji nie może być krótszy niż 5 lat. d) IPS Wsparcie detekcji niestandardowego zachowania protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MS_SQL, TELNET, DNS. Wsparcie identyfikacji następujących protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MSSQL, TELNET, DNS Ochrona przed atakami typu zero-day. Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji IPS Jeżeli uruchomienie funkcjonalności IPS wymaga zakupu dodatkowej licencji należy dostarczyć ją wraz ze sprzętem. Okres ważności dostarczonej licencji nie może być krótszy niż 5 lat e) Filtrowanie URL Możliwość filtrowania dla list dozwolonych i zabronionych adresów URL. Filtrowanie adresów URL w oparciu o kategorie. Logowanie dostępu do URL. Jeżeli uruchomienie funkcjonalności Filtracji URL wymaga zakupu dodatkowej licencji należy dostarczyć ją wraz ze sprzętem. Okres ważności dostarczonej licencji nie może być krótszy niż 5 lat f) Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz SSL Dostęp administracyjny do urządzenia poprzez CLI i SSH

7 3. Przełącznik warstwy szkieletowej 4 szt. UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: nazwę, producenta i model urządzenia Nazwa: Producent Model L.p. PARAMETRY WYMAGANE a) Minimalne wymagania sprzętowe Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Obudowa modularna przeznaczona do montażu w szafie 19. Wysokość obudowy nie większa niż 14 U. minimum 4 porty optyczne 10GE wyposażone we wkładki światłowodowe 10 Gbps, bez nadsubskrypcji do połączenia między przełącznikami szkieletowymi Minimum 24 porty Ethernet 100/1000BaseX wyposażone we wkładki 1000BASE-LX SFP do podłączenia przełączników dystrybucyjnych oraz innych urządzeń. Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Wymagane jest zapewnienie min. jednego dodatkowego wolnego slotu na karty liniowe Przepustowość od karty interfejsów 10GE do matrycy przełączającej min. 40 Gb/s per slot Przepustowość od karty interfejsów 1GE do matrycy przełączającej min. 40 Gb/s per slot Wydajność przełącznika minimum 300 Gb/s i min. 260 Mpps Wymagane przełączanie lokalne w ramach karty liniowej Przełącznik wyposażony w 2 niezależne zasilacze 230VAC, o łącznej mocy SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich pozycji/

8 wystarczającej do zasilenia urządzenia w wymaganej konfiguracji, z zapasem mocy minimum 30% na dodatkowe moduły. Możliwość wymiany zasilaczy i wentylatorów w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego działanie Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. Port konsoli - szeregowy RS-232 b) Funkcje warstwy 2 Minimum GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Rozmiar tablicy MAC min adresów 4000 sieci VLAN IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP Minimum 60 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard Obsługa protokołu umożliwiającego budowanie tzw. szybkobieżnych topologii redundantnych, umożliwiającego przełączenie przesyłania danych na ścieżkę zapasową w czasie poniżej 50ms c) Funkcje warstwy 3 Routing IPv4 z prędkością łącza, Wsparcie dla routingu IPv4: statycznego, RIP i RIPv2, OSPF, IS-IS i BGP Routing IPv6 z prędkością łącza, Wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 i BGP4+ Rozmiar tablicy routingu minimum wpisów Bidirectional Forwarding Detection dla OSPF, BGP, IS-IS, VRRP, MPLS Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Możliwość obsługi min. 30 instancji VRF Policy-based routing IGMPv1, v2, and v3 PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6) Equal-Cost Multipath (ECMP) d) Bezpieczeństwo Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegający atakom DoS Minimum 1000 list kontroli dostępu (ACL) DHCP snooping RADIUS Secure Shell (SSHv2) IEEE 802.1X dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci Guest VLAN Port isolation Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC MAC-based authentication IP source guard URPF e) Quality of Service (QoS) Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE

9 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; Wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: priority queuing, weighted round robin (WRR), weighted random early discard (WRED), deficit round robin (DRR) Minimum 8 kolejek QoS per port f) Monitoring i diagnostyka Port mirroring Możliwość obsługi OAM (802.3ah) i CFD (802.1ag): wykrywanie problemów na łączu pomiędzy urządzeniami g) Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) IEEE 802.1ab LLDP Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minium dwóch wersji oprogramowania systemowego Serwisy DHCP: serwer (RFC 2131), klient i relay SNMPv1, v2, and v3 Syslog 4. Przełącznik warstwy szkieletowej 1 szt. UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: nazwę, producenta i model urządzenia Nazwa: Producent Model L.p. h) Minimalne wymagania sprzętowe PARAMETRY WYMAGANE SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich pozycji/

10 Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Obudowa modularna przeznaczona do montażu w szafie 19. Wysokość obudowy nie większa niż 10 U. Minimum 6 portów optycznych 10GE wyposażonych we wkładki światłowodowe 10 Gbps, bez nadsubskrypcji do połączenia między przełącznikami szkieletowymi Minimum 24 porty Ethernet 100/1000BaseX wyposażone we wkładki 1000BASE-LX SFP do podłączenia przełączników dystrybucyjnych oraz innych urządzeń. Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Wymagane jest zapewnienie min. jednego dodatkowego wolnego slotu na karty liniowe Przepustowość od karty interfejsów 10GE do matrycy przełączającej min. 40 Gb/s per slot Przepustowość od karty interfejsów 1GE do matrycy przełączającej min. 40 Gb/s per slot Wydajność przełącznika minimum 300 Gb/s i min. 260 Mpps Wymagane przełączanie lokalne w ramach karty liniowej Przełącznik wyposażony w 2 niezależne zasilacze 230VAC, każdy o mocy wystarczającej do zasilenia urządzenia w wymaganej konfiguracji, z zapasem mocy minimum 30% na dodatkowe moduły. Możliwość wymiany zasilaczy i wentylatorów w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego działanie Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. Port konsoli - szeregowy RS-232 i) Funkcje warstwy 2 Minimum GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Rozmiar tablicy MAC min adresów 4000 sieci VLAN IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP Minimum 60 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard Obsługa protokołu umożliwiającego budowanie tzw. szybkobieżnych topologii redundantnych, umożliwiającego przełączenie przesyłania danych na ścieżkę zapasową w czasie poniżej 50ms j) Funkcje warstwy 3 Routing IPv4 z prędkością łącza, Wsparcie dla routingu IPv4: statycznego, RIP i RIPv2, OSPF, IS-IS i BGP Routing IPv6 z prędkością łącza, Wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 i BGP4+ Rozmiar tablicy routingu minimum wpisów Bidirectional Forwarding Detection dla OSPF, BGP, IS-IS, VRRP, MPLS Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Możliwość obsługi min. 30 instancji VRF Policy-based routing

11 IGMPv1, v2, and v3 PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6) Equal-Cost Multipath (ECMP) k) Konwergencja Automatyczna konfiguracja VLANu głosowego LLDP-MED. l)bezpieczeństwo Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegający atakom DoS Minimum 1000 list kontroli dostępu (ACL) DHCP snooping RADIUS Secure Shell (SSHv2) IEEE 802.1X dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci Guest VLAN Port isolation Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC MAC-based authentication IP source guard URPF m) Quality of Service (QoS) Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; Wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: priority queuing, weighted round robin (WRR), weighted random early discard (WRED), deficit round robin (DRR) Minimum 8 kolejek QoS per port n) Monitoring i diagnostyka Port mirroring Możliwość obsługi OAM (802.3ah) i CFD (802.1ag): wykrywanie problemów na łączu pomiędzy urządzeniami o) Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) IEEE 802.1ab LLDP Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minium dwóch wersji oprogramowania systemowego Serwisy DHCP: serwer (RFC 2131), klient i relay SNMPv1, v2, and v3 Syslog

12 5. Przełącznik warstwy dystrybucyjnej 46 szt. UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: nazwę, producenta i model urządzenia Nazwa: Producent Model L.p. PARAMETRY WYMAGANE a) Minimalne wymagania sprzętowe: Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19. Wysokość obudowy nie większa niż 1RU. Minimum 4 porty na wkładki SFP 1GE do połączenia z przełącznikami rdzeniowymi Minimum 20 portów Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacją 10/100/1000 Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Wydajność przełącznika min. 55 Gb/s i min. 40 Mpps Port konsoli - szeregowy RS-232 b) Funkcje warstwy 2 Minimum GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Rozmiar tablicy MAC minimum adresów Minimum 4000 sieci VLAN Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP Min. 20 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich pozycji/

13 c) Bezpieczeństwo DHCP snooping RADIUS Secure Shell (SSHv2) IEEE 802.1X dynamiczne dostarczanie polityk QoS, Port isolation Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC MAC-based authentication IP source guard d) Quality of Service (QoS) Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; 8 kolejek QoS per port e) Monitoring i diagnostyka Port mirroring f) Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) IEEE 802.1ab LLDP Serwisy DHCP: Snooping, Security SNMPv1, v2, v3 Syslog 6. Serwer zarządzania 46 szt. UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: nazwę, producenta, model urządzenia i system operacyjny Nazwa: Producent Model System operacyjny L.p. PARAMETRY WYMAGANE SPEŁNIA TAK/NIE / W tej kolumnie przy każdym parametrze wykonawca ma obowiązek wpisania odpowiednio słowo tak jeżeli oferowany sprzęt spełnia podane parametry lub słowo nie gdy nie spełnia dotyczy to wszystkich pozycji/ a) Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2RU dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z

14 zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 8 zatok hot-swap SAS/SATA. b) Typ procesora Wydajność nie mniejsza niż 350 punktów w testach SPECint_rate_base2006, w konfiguracji co najmniej 2 procesory minimum czterordzeniowe. Wyniki testów SPEC dla proponowanego serwera muszą zostać przedstawione i dołączone do oferty. Wyniki dostępne na stronie c) Ilość zainstalowanych 2 sztuki procesorów d) Pamięć RAM Minimum 32GB ECC Registred 1333MHz Możliwość instalacji w serwerze 512GB pamięci RAM e) Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach f) Złącza rozszerzeń Wymagane dwa wolne (nieobsadzone) złącza rozszerzeń do dalszej rozbudowy. Jedno złącze pełnej wysokości PCI-e 3.0 x16, jedno złącze PCI-e x8 lub w standardzie producenta umożliwiające montaż dodatkowych kart (Infiniband, GbE, 10GbE). g) Dyski Zainstalowane osiem dysków o pojemności minimum 300GB SAS 6G każdy, przeznaczonych do ciągłej pracy w serwerach (klasa data center), dyski wymienne podczas pracy. h) Kontroler macierzowy Zintegrowany z płytą lub w dedykowanym złączu (nie zajmujący złącz PCI-e) kontroler macierzowy SAS 6G, umożliwiający konfigurację wszystkich zainstalowanych w serwerze dysków w trybach RAID 0,1,5,6,10,50,60; wyposażony w 1GB pamięci buforującej oraz mechanizm zabezpieczający w postaci modułu bateryjnego lub flash. i) Karta sieciowa Minimum 4 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 RJ45, minimum dwa porty 10GbE SFP+. Karta 10Gb musi mieć możliwość instalacji w systemie operacyjnym zarówno jako urządzenie blokowe iscsi jak i kontroler Ethernet., powinna też wspierać pełną akcelerację dla połączeń iscsi i FCoE. j) Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna k) Porty Porty RJ45 1Gb Ethernet, 2 porty SFP+ 10GbE 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, Minimum 4 porty USB, 2 porty VGA, jeden na przednim panelu. 1 port szeregowy

15 l) Zasilanie Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, z których każdy musi pozwalać na pracę urządzenia w warunkach maksymalnego poboru mocy i posiadać certyfikat efektywności energetycznej minimum 80%. m) Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną n) System Operacyjny Serwer musi zostać wyposażony w system operacyjny pozwalający na zainstalowanie i uruchomienie wszystkich dostarczonych aplikacji równocześnie.... podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz (wraz z imienną pieczątką)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych Załącznik do modyfikacji siwz z dnia 28.10.2011 r. pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks FORMULARZ NR 7 OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ OPROGRAMOWANIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry, jakie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych

Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych I. W ramach realizacji części 2 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo