Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA PO KL Pytanie nr 1: Czy projekt w 100% może być realizowany przez zlecanie usług edukacyjnych? Realizacja projektu, w którym wszystkie zadania edukacyjne są zlecane jest bezzasadna. W takiej sytuacji Beneficjent nie wykazuje odpowiedniego potencjału merytorycznego do realizacji projektu w ramach PO KL. Pytanie nr 2: Czy uczestnictwo uczniów szkoły w projekcie 9.5 dyskwalifikuje ją z udziału w konkursie 9.1.2? Zgodnie z Rozdziałem 4.2 Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12: Projekt jest realizowany w szkołach/placówkach, które nie otrzymały dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX. Zaznacza się, iż w ramach danego konkursu wsparciem nie może zostać objęta szkoła/placówka, która realizowała projekt lub w jej placówce realizowano projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie IX. Dotyczy to również szkół/placówek objętych wparciem w ramach projektów systemowych: Zagrajmy o sukces realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, eszkoła Moja Wielkopolska realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Przedmiotowe kryterium nie dotyczy jednak szkół/placówek uczestniczących w projekcie systemowym dotyczącym indywidualizacji procesu nauczania. Powyższe wynika z faktu, iż projekty indywidualizacji nauczania w klasach I III są elementem reformy systemu oświaty i obejmują wynikającą z niej zmianę sposobu pracy szkoły. Z tego powodu projekty

2 indywidualizacji mają charakter powszechny (tj. przewiduje się ich realizację w każdej szkole) i podstawowy (tj. obejmują swoim zakresem jedynie podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej zawierającej indywidualizację jako sposób pracy z uczniami i uczennicami klas I III). Ocena spełnienia kryterium dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie Projektodawcy zawarte w treści wniosku o dofinansowanie. Zaleca się, by przedmiotową informację zawrzeć w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji projektu, Beneficjent może zostać wezwany do okazania Instytucji Pośredniczącej oświadczenia szkół objętych wsparciem w projekcie o nieuczestniczeniu wcześniej we wsparciu realizowanym w ramach dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX. W sytuacji, gdy wsparcie było kierowane do instytucji we wniosku o dofinansowanie i/lub w Formularzu PEFS jako odbiorcę wsparcia wykazywano szkołę wówczas przedmiotowa szkoła nie może skorzystać ze wsparcia w ramach Poddziałania PO KL. Jeżeli natomiast wsparcie zostało skierowane jedynie do uczniów i oni również zostali wykazani w formularzu PEFS wtedy wsparcie może zostać skierowane do konkretnej szkoły. Pytanie nr 3: Czy kryterium strategiczne nr 1 dotyczy wszystkich zajęć? Czy ICT po prostu musi się pojawić? ICT powinno dotyczyć co najmniej jednego zadania. Pytanie nr 4: Jakie źródło danych na temat liczby mieszkańców (do 25 tys.) jest wiążące? W przypadku obszarów wiejskich/miejskich jest to baza TERYT, co z liczbą mieszkańców? GUS dane statystyczne. Pytanie nr 5: Czym różni się kryterium strategiczne 3 od 4? Zgodnie z Rozdziałem 4.5 Szczegółowe kryteria strategiczne Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12: Kryterium strategiczne nr 3: Projekt wspiera szkołę/placówkę, w ramach której zostanie zapewnione funkcjonowanie szkolnego ośrodka kariery (SZOK). Organ prowadzący szkołę/placówkę jest zobowiązany

3 przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania szkolnego ośrodka kariery po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Kryterium nie dotyczy szkół podstawowych. SZOK powinien być tworzony w oparciu o wytyczne zawarte w uzasadnieniu do niniejszego kryterium zawarte w Planie Działania dla Priorytetu IX na 2012 rok: Szkolny ośrodek kariery będzie uwzględniał w swojej działalności uwarunkowania lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez włączanie w działalność ośrodka lokalnych pracodawców oraz będzie rozpoznawać lokalne branże. Ośrodek będzie również ukierunkowywał uczniów na kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych oraz technicznych. Upowszechnienie usług poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej dotyczy zwłaszcza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów zdolnych. Szkolny ośrodek kariery będzie ogólnodostępny dla uczniów w godzinach funkcjonowania szkoły/placówki, co najmniej dwa razy w tygodniu. Kryterium strategiczne nr 4: W przypadku objęcia wsparciem szkół ponadpodstawowych, jedno z działań projektu przewiduje doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Kryterium strategiczne nr 3 dotyczy SzOK, który jest bardziej sformalizowaną formą wsparcia, natomiast kryterium nr 4 dotyczy doradztwa edukacyjno zawodowego, które jest mniej rygorystyczne nie ma określonego czasu trwania, częstotliwości zadań. Pytanie nr 6: Propozycje wskaźników mierzących spełnienie kryteriów strategicznych? Beneficjent jest zobowiązany do ustalenia wskaźników projektu, np. liczba SzOK utworzonych w ramach projektu i przedstawienie ich w składanym wniosku o dofinansowanie. Pytanie nr 7: Czy udział nauczycieli w szkoleniach finansowanych w ramach działania IX PO KL, które odbyły się poza szkołą (umowa podpisywana była pomiędzy nauczycielami (a nie szkołą) a jednostką organizującą szkolenie) może dyskwalifikować szkołę z udziału w projekcie? Udział nauczycieli w projekcie realizowanym poza szkołą i nieorganizowanym przez nią, nie dyskwalifikuje szkoły z ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu, przy założeniu, że szkoła nie została wykazana jako odbiorca wsparcia we wniosku o dofinansowanie.

4 Pytanie nr 8: Czy w przypadku zespołu szkół (w skład, którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum), zespołem szkół zarządza jeden dyrektor, szkoła posiada jeden NIP wcześniejsze uczestnictwo szkoły podstawowej w projekcie finansowanym z działania IX PO KL wyklucza udział gimnazjum? W przypadku, gdy projektodawcą aplikującym o środki w ramach Priorytetu IX PO KL jest zespół szkół, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjalna, możliwa jest realizacja projektu skierowanego do tej części zespołu szkół, która do tej pory nie została objęta wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX PO KL, tj. realizowała/realizuje projekt w ramach przedmiotowych Poddziałań. Przykładowo, jeżeli zespół szkół otrzymał we wcześniejszych latach dofinansowanie na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania PO KL w przedszkolu, to aplikować może tylko szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Natomiast na etapie realizacji projektu i wypełniania formularza PEFS, należy wystąpić z wnioskiem o nadanie sztucznego NIP i REGON dla gimnazjum, które otrzyma wsparcie w ramach Poddziałania PO KL. Pytanie nr 9: Czy nauczyciele z danej szkoły mogą zostać zatrudnieni do prowadzenia zajęć w ramach projektu? Celem zatrudnienia nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu, należy zastosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy prawa krajowego oraz karty nauczyciela. Pytanie nr 10: Czy dozwolone są wycieczki edukacyjne w ramach projektu? Wycieczki edukacyjne są kwalifikowalne w ramach projektu pod warunkiem, że Beneficjent uzasadni potrzebę ich realizacji oraz będą się wpisywały w realizację celów projektu oraz w program rozwojowy szkoły. Pytanie nr 11: Czy zakwaterowanie i wyżywienie można włączyć w koszty projektu?

5 Zakwaterowanie i wyżywienie można włączyć w koszty projektu pod warunkiem, że Beneficjent uzasadni potrzebę ich realizacji oraz będą się wpisywały w realizację celów projektu oraz w program rozwojowy szkoły. PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL W DNIU R. Pytanie nr 12: ICT czy można realizować zajęcia, których jednym z elementów będzie wykorzystanie np. platformy e-learningowej przy nauce języka obcego? Celem spełnienia kryterium strategicznego można realizować zajęcia dodatkowe np. w formie e-learningu (przykładowo 15 minut podczas standardowych zajęć można poświęcić na e-learning). Przy czym, we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy wskazać, iż przedmiotowe zajęcia będą realizowane i podać wymiar czasu trwania i zakres takich zajęć. Pytanie nr 13: Czy Prawo zamówień publicznych obejmuje wszystkie elementy zakupu, środki w ramach projektu? Prawo zamówień publicznych dotyczy Projektodawcy w takim zakresie, w jakim obowiązuje ustawa. Pytanie nr 14: Wydatki co w przypadku oszczędności? Zgodnie z rozdziałem Wprowadzanie zmian do projektu Zasad finansowania PO KL: W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie wynikających z przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, uwolnione środki mogą być wykorzystane przez beneficjenta za zgodą podmiotu będącego stroną umowy wyłącznie pod warunkiem, że będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości rezultatów i produktów/wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku

6 o dofinansowanie projektu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba, że beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wysokości większej niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. Oznacza to, że IP/IW (IP2) wyraża zgodę na zagospodarowanie ww. oszczędności jedynie w dwóch przypadkach: 1) gdy ich wykorzystanie wiąże się ze zwiększeniem wartości ww. rezultatów i produktów, albo 2) gdy istnieje konieczność pokrycia wydatków poniesionych w wysokości większej niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. Powyższe dotyczy przypadków, gdy oszczędności z danego zamówienia przekraczają 10% środków alokowanych na dane zadanie. W przypadku braku zgody podmiotu będącego stroną umowy o dofinansowanie projektu, oszczędności pomniejszają wartość projektu. W związku z powyższym, w przypadku ich wystąpienia IP/IW (IP2) może aneksować umowę o dofinansowanie projektu, co jest w szczególności zasadne gdy kwota oszczędności jest na tyle duża, że wskazane jest jej uwolnienie w celu realizacji nowych projektów w ramach Działania. Pytanie nr 15: Gdy w szkole podstawowej jest oddział przedszkolny, a przedszkole uczestniczy w projekcie w ramach Poddziałania PO KL, czy istnieje możliwość uczestnictwa w projekcie w Poddziałaniu PO KL? Gdy występuje jedna jednostka, która otrzymała już wsparcie szkoła nie ma możliwości aplikowania do Poddziałania PO KL. Pytanie nr 16: Gdy z jednej szkoły kilkoro uczniów uczestniczyło w projekcie w Działaniu 9.5 PO KL, czy ta szkoła może aplikować w Poddziałaniu PO KL? Czy zostanie spełnione kryterium dostępu? W sytuacji, gdy wsparcie było kierowane do instytucji we wniosku o dofinansowania i/lub w Formularzu PEFS jako odbiorcę wsparcia wykazywano szkołę wówczas przedmiotowa szkoła nie może skorzystać ze wsparcia w ramach Poddziałania PO KL. Jeżeli natomiast wsparcie zostało skierowane jedynie do uczniów i oni również zostali wykazani w formularzu PEFS wtedy wsparcie może zostać skierowane do konkretnej szkoły. Pytanie nr 17:

7 Czy w sytuacji, gdy powiat aplikował o wsparcie z Poddziałania PO KL dla szkoły podstawowej czy może teraz aplikować o wsparcie dla szkoły gimnazjalnej? Tak, istnieje taka możliwość. Pytanie nr 18: Czy Projektodawca może do udziału w projekcie zrekrutować innych uczniów, niż ze szkoły objętej wsparciem? Nie ma takiej możliwości, z uwagi na to, że w projekcie należy wspierać konkretną szkołę. Szkoła ta jest zobligowana do realizacji programu rozwojowego. Pytanie nr 19: Czy należy wpisać dokładną liczbę uczniów przewidzianych do udziału w projekcie? Czy należy zbierać deklaracje uczestnictwa od uczniów? We wniosku do dofinansowanie realizacji projektu należy podać dokładną liczbę uczniów, która jest planowana do objęcia wsparciem w ramach projektu. Ponadto, należy też pamiętać o zbieraniu od uczestników deklaracji uczestnictwa, ponieważ dopiero po jej podpisaniu osoba staje się uczestnikiem projektu na etapie realizacji projektu. Pytanie nr 20: Gdy projekt jest skierowany do kilku szkół wymienionych we wniosku czy musi być podana konkretna liczba uczniów. We wniosku o dofinansowanie należy wpisać konkretną liczbę szkół i uczniów planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. Pytanie nr 21: Kiedy następują płatności? Po wykonaniu konkretnego zadania? Zgodnie z Rozdziałem 2.3. Forma finansowania Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12: Pierwsza transza środków na realizację projektu jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. Wypłata środków w ramach pierwszej transzy dokonywana jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym, w celu jej przekazania nie jest

8 wymagane złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność. Niemniej jednak, pierwsza transza może zostać przekazana dopiero po złożeniu przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w umowie o dofinansowanie projektu, chyba że Beneficjent jest zwolniony ze złożenia zabezpieczenia. Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złożenie wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowanie przez IOK oraz spełnienie następujących warunków: wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta dalszych wyjaśnień; nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym Beneficjentem w trybie natychmiastowym. Pytanie nr 22: Czy w ramach projektu istnieje możliwość przeszkolenia trenera, który będzie doradcą zawodowym w ramach SzOK? Istnieje taka możliwość, jeśli przeszkolenie trenera będzie się odnosiło do celu projektu. Pytanie nr 23: Jak długo musi istnieć SzOK? Zgodnie z Rozdziałem 4.5. Szczegółowe kryteria strategiczne Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12: Projekt wspiera szkołę/placówkę, w ramach której zostanie zapewnione funkcjonowanie szkolnego ośrodka kariery (SZOK). Organ prowadzący szkołę/placówkę jest zobowiązany przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania szkolnego ośrodka kariery po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Kryterium nie dotyczy szkół podstawowych. SZOK powinien być tworzony w oparciu o wytyczne zawarte w uzasadnieniu do niniejszego kryterium zawarte w Planie Działania dla Priorytetu IX na 2012 rok: Szkolny ośrodek kariery będzie uwzględniał w swojej działalności uwarunkowania lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez włączanie w działalność ośrodka lokalnych pracodawców oraz będzie rozpoznawać lokalne branże. Ośrodek będzie również ukierunkowywał uczniów na kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych oraz technicznych.

9 Upowszechnienie usług poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej dotyczy zwłaszcza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów zdolnych. Szkolny ośrodek kariery będzie ogólnodostępny dla uczniów w godzinach funkcjonowania szkoły/placówki, co najmniej dwa razy w tygodniu. Pytanie nr 24: Jakie będzie źródło weryfikacji dla IOK spełnienia kryterium dostępu: Projekt jest realizowany w szkołach/placówkach, które nie otrzymały dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX? Źródłem weryfikacji będzie wniosek oraz oświadczenie Projektodawcy zawarte we wniosku. Pytanie nr 25: Czy nauczyciele mogą być odbiorcami wsparcia w ramach Poddziałania PO KL? Tak, istnieje możliwość objęcia wsparciem nauczycieli w ramach Poddziałania PO KL, ale wsparcie dla tej grupy musi być wpisane w cel projektu. Przykładowo można przeprowadzić 5-6 h. szkolenia z obsługi tablic interaktywnych. Wówczas w punkcie we wniosku należy wpisać jako status zatrudnieni (jeśli chodzi o nauczycieli). Pytanie nr 26: Obliczanie poziomu cross financingu. Projekt jest zaplanowany na okres trzech lat, przy czym podczas pierwszego roku zostanie wydane najwięcej środków i w tym okresie poziom cross-financingu wzrasta ponad 10%. Poziom cross-financingu powinien być obliczany dla całego okresu realizacji projektu, a nie do danego roku. Jeśli w jednym roku poziom jest wyższy, wówczas należy go tak zrównoważyć w kolejnych latach, aby na koniec wynosił 10% środków w stosunku do całego projektu. Pytanie nr 27: Jak będzie mierzone spełnienie kryterium dotyczącego ICT? Jakie będą wskaźniki pomiaru, czy zakup oprogramowania wchodzi w grę? Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Beneficjent jest zobowiązany do ustalenia wskaźników projektu. Istnieje możliwość zakupu oprogramowania w ramach projektu, jednak oprogramowanie nie wchodzi w cross financing.

10 Pytanie nr 28: Czy koszty zarządzania mieszczą się w katalogu koszty ogółem? Jak obliczać ich poziom? Zgodnie z rozdziałem 4.3 Podrozdział 3 Koszty zarządzania projektem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL: Łączna wartość kosztów zarządzania projektem określona jest we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym nie może ona przekroczyć: a) 30% wartości projektu w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł; b) 25% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie; c) 20% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln i do 2 mln zł włącznie; d) 15% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln i do 5 mln zł włącznie; e) 10% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ww. limity mogą ulec zwiększeniu o 2 pkt. procentowe dla każdego partnera, jednak nie więcej niż łącznie o 10 pkt. procentowych w ramach projektu, przy czym przy ustalaniu wysokości zwiększenia limitu podmiot będący stroną umowy uwzględnia zakres zadań przewidzianych do realizacji przez partnera. Pytanie nr 29: W Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12 są cztery kryteria strategiczne, z czego dwa nie dotyczą szkół podstawowych? Czy to oznacza dyskryminację szkół podstawowych? Nie, ponieważ IOK zachęca do partnerstwa, w tym ze szkołami podstawowymi. Ponadto, kryteria są dla projektu, a nie dla szkół. Pytanie nr 30: Czy istnieje możliwość złożenia zarówno wniosku w ramach projektu systemowego Poddziałania Indywidualizacja nauczania klas I III szkół podstawowych oraz wniosku w ramach projektu konkursowego Poddziałania PO KL? Istnieje możliwość złożenia obu projektów. Pytanie nr 31:

11 Jak interpretować kryterium dostępu: Projekt jest realizowany w szkołach/placówkach, które nie otrzymały dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż kryterium dostępu nr 5 Projekt jest realizowany w szkołach/placówkach, które nie otrzymały dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Projektodawcy zawartego w treści wniosku o dofinansowanie, natomiast Beneficjent powinien rekrutować szkoły/placówki na podstawie oświadczenia dyrektorów szkół/placówek bądź ich organów prowadzących. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, iż przedmiotowe kryterium dotyczy szkół i placówek, które realizowały bądź w ich siedzibie był realizowany projekt i tym samym jako podmioty objęte wsparciem zostały wskazane w treści wniosku o dofinansowanie. Natomiast w przypadku, gdy wsparciem zostały objęte osoby z różnych szkół/placówek przyjęte do projektu w ramach otwartej rekrutacji przez Beneficjenta zewnętrznego, przedmiotowe kryterium nie ma zastosowania. W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi możliwości ponownego aplikowania o środki przez zespół szkół, którego jedna z placówek już realizowała/realizuje projekt w ramach Priorytetu IX, Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, iż w tym przypadku aplikować o środki mogą te typy szkół wchodzące w skład zespołu, które wcześniej nie otrzymały dofinansowania. Ponadto Instytucja Pośrednicząca przypomina, iż z obowiązku spełnienia przedmiotowego kryterium zostały wyłączone szkoły/placówki uczestniczące w projektach systemowych dotyczących indywidualizacji nauczania. Wynika to z faktu, iż projekty indywidualizacji nauczania w klasach I III są elementem reformy systemu oświaty i obejmują wynikającą z niej zmianę sposobu pracy szkoły. Z tego powodu projekty indywidualizacji mają charakter powszechny (tj. przewiduje się ich realizację w każdej szkole) i podstawowy (tj. obejmują swoim zakresem jedynie podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej zawierającej indywidualizację jako sposób pracy z uczniami i uczennicami klas I III).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

1. Jeśli gmina realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.2, to czy sama szkoła z tej gminy może złożyć wniosek na obecny konkurs?

1. Jeśli gmina realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.2, to czy sama szkoła z tej gminy może złożyć wniosek na obecny konkurs? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r.

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. 1. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej? Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych 1. Jaki jest minimalny wymiar godzinowy zajęć w szkole? Zgodnie z Zasadami przygotowania,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Jaki typ zajęć podlegać będzie finansowaniu? W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PROJEKTÓW INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA DZIECI W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH RZESZÓW, 8 CZERWCA 2011 R. PYTANIA 1. Jaki jest określony procent dofinansowania na wydatki

Bardziej szczegółowo

2. Od kiedy należy liczyć wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w kontekście spełnienia kryterium C.2.2 w ramach EFRR?

2. Od kiedy należy liczyć wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w kontekście spełnienia kryterium C.2.2 w ramach EFRR? Odpowiedzi na pytania wnioskodawców Spotkanie informacyjne: 31 sierpnia 2016 roku 1. Jaka jest definicja miejsca przedszkolnego w projekcie oraz nowo utworzonego miejsca przedszkolnego powstałego w wyniku

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.1.1 PO KL Pytanie nr 1: Czy projekt nie przekraczający

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH do Projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Co oznacza racjonalne wynagrodzenie w kosztach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne specyficzne i kryteria premiujące w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

Kryteria formalne specyficzne i kryteria premiujące w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 Kryteria formalne specyficzne i kryteria premiujące w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 Ewa Pachowska Kurzepa Departament Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 1. Proszę o informacje czy beneficjentem w konkursie 9.1.1 może być firma prowadząca działalność edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Procedura naboru Nabór

Bardziej szczegółowo

17. Działania w ramach projektu mogą trafić również do klas I-III szkoły podstawowej?

17. Działania w ramach projektu mogą trafić również do klas I-III szkoły podstawowej? 16. Czy limit 140.000,00 zł dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów lub słuchaczy na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK obejmuje wszystkie pomoce dydaktyczne wykazane we wniosku i

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podział środków na projekty systemowe w województwach Woj. mazowieckie 84 400 738

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1.

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL Zakres wsparcia Cel 1. poprawa warunków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PYTANIE: ODPOWIEDŹ: PYTANIE: ODPOWIEDŹ: PYTANIE: ODPOWIEDŹ:

PYTANIE: ODPOWIEDŹ: PYTANIE: ODPOWIEDŹ: PYTANIE: ODPOWIEDŹ: W załączniku nr 4 (Standardy realizacji) na str. 12-13 opisana jest kategoria wydatków: zabawki, pomocy dydaktyczne i artykułu plastyczne. W przypadku pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych doprecyzowano,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Happy Days lepszy start w życie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR.../04/NZ/2014 z dnia r.

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR.../04/NZ/2014 z dnia r. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR.../04/NZ/2014 z dnia. 2014 r. pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi, 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c, NIP: 7282493387

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Czy osoby pracujące mogą być objęte projektem w ramach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: WND-RPSL F/15 Projekt: Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie

Nr projektu: WND-RPSL F/15 Projekt: Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie Strona1 Nr projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-012F/15 Projekt: Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie Regulamin rekrutacji nauczycieli i udziału we wsparciu w ramach

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

1. Czy wszystkie dzieci klas I-III mają uczestniczyd w projekcie?

1. Czy wszystkie dzieci klas I-III mają uczestniczyd w projekcie? Pytania ze spotkania informacyjnego z dnia 21, 26 i 31 maja 2010r. dotyczącego projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły postawowej realizowanego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w projekcie Polska meblami stoi realizowanym przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Pyt. nr 1: Jak powinna przebiegać realizacja aktywizacji zawodowej we współpracy z PUP/NGO - czy ten podmiot ma zajmować się: pośrednictwem pracy i/lub organizacją

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia

Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia 10.1.5 Wskazówki dla Wnioskodawców wybrane zagadnienia Zgodność z Zasadami tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła pozytywnych wrażeń. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła pozytywnych wrażeń. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła pozytywnych wrażeń współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Tytuł projektu: Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda. Numer umowy: RPSW.08.03.06-26-0012/17-00 Beneficjent (projektodawca): Gmina Kielce. Biuro Projektu: 25-303 Kielce,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Człowiek najlepsza inwestycja 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Podstawa Prawna Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ z dnia r. dotyczące konkursu nr RPPD IZ /16 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.

Interpretacje IZ z dnia r. dotyczące konkursu nr RPPD IZ /16 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1. Interpretacje IZ z dnia 14.07.2016r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 RPOWP Pytanie 1: Od kiedy należy liczyć okres trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL

Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL Malbork 25.02.2011 Koszty bezpośrednie zarządzanie projektem Katalog

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator: Doświadczam rozumiem wiem Regulamin projektu Realizator: Lechaa Consulting Sp. z o. o., ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin REGULAMIN PROJEKTU Doświadczam-rozumiem-wiem W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 r. 30.06.2018 r. I. Informacje ogólne II. 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania CEL Założenia CEL Włączenie wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE WIOSNA W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE WIOSNA W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE WIOSNA W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY realizowanego w ramach: Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Jak naleŝy rozumieć ogólną zasadę systemu monitorowania wskaźników PO KL dot. wykazywania

Bardziej szczegółowo

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - EFS Projekt jako odpowiedź na

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo