FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

Transkrypt

1 FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RAPORT Z EWALUACJI PRZEBIEGU 28 WARSZTATÓW Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczących: metodologii budowania dokumentów planistycznych i narzędzi zwiększających efektywność polityki społecznej równych szans na poziomie gmin i powiatów Realizowanych na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową z dnia 27 marca 2009 roku Nr ZZB/000020/BF/D WARSZAWA 20 STYCZNIA 2010

2 Przeprowadzone warsztaty adresowane były do szeroko rozumianej grupy decydentów i specjalistów samorządów terytorialnych oraz instytucji, zajmujących się realizacją oraz wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w polityce i praktyce społecznej. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji pracowników uczestniczących w projektowaniu i realizacji polityki społecznej na poziomie strategii i programów działań w zakresie praktycznych umiejętności budowania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem narzędzi, umożliwiających odnoszących się do wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem lub pozostających na marginesie życia społecznego, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnością. Zakres kompetencji w odniesieniu do projektowania rozwiązań w obrębie polityki społecznej na różnym poziomie szczegółowości obejmował : 1. Algorytm budowania dokumentów planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, jako narzędzia umożliwiającego identyfikację problemów społecznych do rozwiązania; 2. Szczegółowe rozwiązania i narzędzia diagnostyczne, umożliwiające rozpoznanie przyczyn braku aktywności poszczególnych grup osób i zasady opracowywania konkretnych działań wspierających, czy terapeutycznych budowania indywidualnych ścieżek rozwoju. Warsztaty prowadzone były w oparciu o podręcznik metodyczny pt. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością każdy z uczestników otrzymał na własność po jednym egzemplarzu tego podręcznika. Zgodnie z zaplanowanym celem warsztaty składały się z dwóch następujących części: PIERWSZA CZĘŚĆ dotyczyła metodologii budowania dokumentów planistycznych, umożliwiających prowadzenie polityk, w tym, równych szans, tzn. tworzenia strategii, programów działań i indywidualnych programów. DRUGA CZĘŚĆ dotyczyła narzędzi i metodyki projektowania indywidualnych planów - ścieżki rozwoju w tym szczególnie, skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Ewaluację warsztatów przeprowadzono w oparciu o specjalnie w tym celu przygotowane narzędzie ankietę audytoryjną. Ankietę rozdawali i następnie zbierali od uczestników specjalnie w tym celu WARSZAWA 20 STYCZNIA

3 zaangażowani wolontariusze, tak aby możliwie najbardziej zobiektywizować uzyskane za jej pomocą informacje. Pytania wskaźnikowe zawarte w ankiecie umożliwiają uzyskanie informacji w zakresie następujących problemów: I. Na ile zaproponowana w formie zajęć warsztatowych problematyka, przydatna jest w pracy zawodowej mieści się w zainteresowaniach uczestników? Informacje uzyskano analizując odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czym Pan/i kierował się przyjmując zaproszenie do udziału w warsztatach? 2. Czy przebieg warsztatów spełnił Pana/i oczekiwania? TAK, prosimy uzasadnić NIE, prosimy uzasadnić II. Na jakim poziomie merytorycznym przeprowadzone zostały warsztaty? Informacje uzyskano analizując odpowiedzi na następujące pytania: 3. Czy Pana/i zdaniem CZĘŚĆ I warsztatów zrealizowana została w sposób przekonywujący? Prosimy ocenić na szkolnej skali i uzasadnić swój wybór Czy Pana/i zdaniem CZĘŚĆ II warsztatów zrealizowana została w sposób przekonywujący? Prosimy ocenić na szkolnej skali i uzasadnić swój wybór WARSZAWA 20 STYCZNIA

4 III. Na ile przydatny jest podręcznik metodyczny przekazany uczestnikom warsztatów? Informacje uzyskano analizując odpowiedzi na następujące pytania: 5. Jak Pan/i ocenia przydatność podręcznika metodologicznego Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością? Prosimy ocenić na szkolnej skali i uzasadnić swój wybór IV. Na jakim poziomie technicznym zorganizowano warsztaty? Informacje uzyskano analizując odpowiedzi na następujące pytania: 6. Jak ocenia Pan/i organizacje warsztatów? Prosimy ocenić na szkolnej skali i uzasadnić swój wybór V. Jakie instytucje i jakie stanowiska reprezentowali słuchacze? Informacje uzyskano analizując odpowiedzi na następujące pytania: Chcemy odnieść Pana/i oceny i poglądy do rodzaju instytucji, którą Pan/i reprezentuje oraz pełnionej w jej ramach funkcji, dlatego prosimy o scharakteryzowanie od strony formalnej swojego miejsca pracy: Pracuję w KOMÓRKA ORGANIZACYJNA pełnie funkcję NAZWA STANOWISKA WARSZAWA 20 STYCZNIA

5 UZYSKANE WYNIKI Przeprowadzono 28 warsztatów, w których uczestniczyło 376 osób. Wśród uczestników każdego z warsztatów niezależni eksperci (uczestnicy warsztatów wolontariat) rozdawali wśród obecnych ankiety ewaluacyjne. Badaniem ewaluacyjnym objęto 352 z 376 osób uczestniczących w warsztatach. Dokładnie dwudziestu czterech uczestników odmówiło wypełnienia ankiet, tłumacząc się niewielką ilością czasu, jakim akurat dysponowali. I. Na ile zaproponowana w formie zajęć warsztatowych problematyka, przydatna jest w pracy zawodowej mieści się w zainteresowaniach uczestników? Wykres 1 Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czym uczestnicy kierowali się przyjmując zaproszenie do udziału w zajęciach warsztatowych. N= 306 Z ogólnej liczby 352 ankietowanych na to pytanie odpowiedzi udzieliło 306 z nich, a 46 nie zawarło żadnych informacji. Na pytanie wprost, czym kierowali się uczestnicy przyjmując zaproszenie do udziału w zajęciach warsztatowych, aż 94% ankietowanych wskazało na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności w związku z ich praca zawodową. Zdecydowanie mniejsze grono ankietowanych (6%) w odpowiedzi na to pytanie przyznało, iż przyjęli zaproszenie na warsztaty, ponieważ było to ich polecenie, skierowanie służbowe. WARSZAWA 20 STYCZNIA

6 Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy przebieg warsztatów spełnił oczekiwania uczestników, przedstawia Wykres 2: N= 351 Na to pytanie odpowiedziało 351 uczestników z 352 obecnych na warsztatach- tylko jeden z nich wstrzymał się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Bardzo wysoki odsetek uczestników, bo aż 97% z nich, oceniło udział w warsztacie jako bardzo satysfakcjonujący. Najczęściej uczestnicy uzasadniali spełnienie swoich oczekiwań względem przebiegu warsztatów twierdząc, iż: zdobyłam praktyczne umiejętności,które przydadzą mi się w codziennej pracy. Zajmujemy się tym problemem i bardzo przyda nam się zdobyta wiedza. Tylko 3% ankietowanych uznało, iż zajęcia warsztatowe nie spełniły ich oczekiwań. Na ile zaproponowana w formie zajęć warsztatowych problematyka, przydatna jest w pracy zawodowej mieści się w zainteresowaniach uczestników? WARSZAWA 20 STYCZNIA

7 II. Na jakim poziomie merytorycznym przeprowadzone zostały warsztaty? - CZĘŚĆ I WARSZTATÓW ODNOSIŁA SIĘ DO PLANOWANIA POLITYKI RÓWNYCH SZANS - Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy CZĘŚĆ I warsztatów zrealizowana została w sposób przekonywujący, ilustruje Wykres 3: N= 349 Na to pytanie ankietowe odpowiedzi udzieliło łącznie 349 uczestników z 352 obecnych na warsztatach 3 z nich nie podało żadnych informacji. Z przedstawionego wykresu wynika, iż prawie połowa uczestników warsztatów oceniła ich I CZĘŚĆ na ocenę 5 49%, a na ocenę 6-35% z nich. Ogólnie 84% uczestników zajęć warsztatowych oceniło realizację I CZĘŚCI warsztatów na oceny 5 i 6. Tylko 12% z nich oceniło tę część warsztatów na ocenę 4, a na ocenę 3 3%. Zaledwie 1% ankietowamnych przyznało ocenę 2. Nikt nie ocenił realizacji I CZĘŚCI warsztatów na ocenę 1. - CZĘŚĆ II WARSZTATÓW ODNOSIŁA SIĘ DO UMIEJĘTNOŚCI WDRAŻANIA DZIAŁAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POLITYKI RÓWNYCH SZANS, SZCZEGÓLNIE ZAŚ UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA ŚCIEŻKI INDYWIDUALNEGO ROZWOJU - Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy CZĘŚĆ II warsztatów zrealizowana została w sposób przekonywujący, przedstawia Wykres 4: N= 351 WARSZAWA 20 STYCZNIA

8 Na omawiane pytanie ankietowe udzieliło odpowiedzi 351 uczestników warsztatów czyli prawie wszyscy z ogólnej liczby 352 osób. Tylko jedna osoba nie oceniła w ogóle II CZĘŚCI zajęć warsztatowych. Dokładnie połowa uczestników warsztatów (50%) oceniła realizację ich II CZĘŚCI na ocenę 5, potwierdzając tym samym, iż były one przeprowadzone w sposób przekonywujący. Nieco mniejszy odsetek uczestników, bo 40%,z nich oceniło realizację warsztatów na maksymalną ocenę, czyli 6. Ocenę 4 przyznało 8% uczestników, zaś ocenę 3 tylko 2% z nich. Nikt nie ocenił realizacji II CZĘŚCI warsztatów na ocenę 2 lub 1. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż przebieg I CZĘŚCI warsztatów oceniony został na oceny 5 i 6 przez 84% ankietowanych. Nieco lepiej oceniano przebieg II CZEŚCI zajęć warsztatowych oceny 5 i 6 przyznało 90% ankietowanych. Ogólnie prawie wszyscy uczestnicy objęci badaniem ankietowym przyznali, iż przebieg warsztatów spełnił ich oczekiwania 97% z nich. III. Na ile przydatny jest podręcznik metodyczny przekazany uczestnikom warsztatów? To, jak uczestnicy warsztatów oceniali przydatność w swojej obecnej pracy podręcznika metodycznego pt. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością ilustruje Wykres 5, stanowiący rozkład odpowiedzi na to pytanie: N= 352 W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy analizowali zawartość podręcznika metodycznego pt. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością pod kątem jego przydatności w ich obecnej pracy. Nie WARSZAWA 20 STYCZNIA

9 mieli możliwości szczegółowo zapoznać się z jego treścią, ale zapoznali się z zakresem problemów w nim zawartych. Na tej podstawie dokonali oceny przydatności podręcznika w ich bieżącej pracy. Na pytanie o to, jak uczestnicy warsztatów oceniali przydatność w swojej obecnej pracy podręcznika metodycznego Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością, odpowiedzi udzielili wszyscy ankietowani, czyli 352 osoby. Jak wynika z rozkładu odpowiedzi bardzo wysoki odsetek ankietowanych, bo aż 73% z nich, przyznało, iż podręcznik metodyczny Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością przyda im się w bieżącej pracy, a stopień jego przydatności ocenili na oceny 5 36% z nich, i 6 37% z nich. Nieco mniejsza grupa osób, stanowiąca 26% ankietowanych, oceniła na 4 przydatność tego podręcznika w wykonywanej obecnie przez siebie pracy. Tylko 1% z nich ocenił jego przydatność ma 3. Nikt z uczestników nie ocenił przydatności podręcznika w wykonywanej przez siebie pracy na ocenę 2 lub 1. Przydatność w swojej obecnej pracy, rozdanego wśród uczestników podręcznika metodycznego pt. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością, oceniło na oceny 5 i 6 dokładnie 73 % ankietowanych. IV. Na jakim poziomie technicznym zorganizowano warsztaty? To, jak uczestnicy zajęć warsztatowych oceniali organizacje warsztatów, ilustruje Wykres 6, stanowiący rozkład odpowiedzi na to pytanie: N= 349 Na pytanie o to, jak uczestnicy oceniali organizację warsztatów, odpowiedzi udzieliło 349 z ogólnej liczby 352 uczestników zajęć warsztatowych. Tylko 3 osoby nie udzieliły na to pytanie żadnej odpowiedzi. Organizacja warsztatów została oceniona przez znaczący odsetek 85 % ankietowanych na oceny 5 (42% z WARSZAWA 20 STYCZNIA

10 nich) i 6 (43% z nich). Dokładnie 10% uczestników było nieco mniej zadowolonych z organizacji zajęć warsztatowych, ocenijąc ich przygotowanie na ocenę 4, a 3% z nich na ocenę 3. Jedynie 1% uczestników uznał, iż organizacja warsztatów zasługuje na ocenę 2 i tyle samo z nich (również 1%) na ocenę 1. Organizacja warsztatów była oceniana przez ankietowanych w przeważającej większości bardzo pozytywnie 85% respondentów oceniło ją na oceny 5 i 6. V. Jak kształtowały się różnice odpowiedzi na pytania ankietowe wśród respondentów ze względu na charakter ich kontaktu z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zależny od wykonywanego przez nich zawodu? Spośród 352 ankietowanych 291 z nich podało nazwy zajmowanych przez siebie stanowisk pracy. Ze względu na charakter ich kontaktu z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z racji wykonywanego przez nich zawodu podzielono przedstawione przez uczestników grupy zawodowe na dwie kategorie: 1. Decydenci, potencjalnie mający wpływ na kształtowanie polityki społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym POTENCJALNI DECYDENCI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2. Osoby pracujące bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, tworzące indywidualne plany oddziaływań OSOBY BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Uczestnicy warsztatów, mający z racji wykonywanego przez siebie zawodu potencjalny wpływ na kształtowanie polityki społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym potencjalni decydenci w zakresie polityki społecznej - należeli do kategorii kadry zarządzającej, zajmując stanowiska: kierowników, prezesów, dyrektorów, członków stowarzyszeń, koordynatorów i sekretarzy. Z kolei uczestnicy warsztatów, pracujący bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i tworzący indywidualne plany oddziaływań z racji wykonywanego przez siebie zawodu osoby bezpośredniego kontaktu - zajmowali stanowiska: pracowników socjalnych, wolontariuszy, specjalistów pracy socjalnej, psychologów, terapeutów, instruktorów, inspektorów, pedagogów, nauczycieli, konsultantów, referentów do spraw osób z niepełnosprawnością i doradców zawodowych. WARSZAWA 20 STYCZNIA

11 Podział uczestników ze względu na charakter ich kontaktu z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z racji wykonywanego przez nich zawodu przedstawia Wykres 7: N= 292 Na pytanie o wykonywany zawód odpowiedziało 292 respondentów z ogólnej liczby 352 uczestników zajęć warsztatowych. Badanie objęło 93 osoby, będące potencjalnymi decydentami w zakresie polityki społecznej, co stanowi 32% ankietowanych. Zdecydowanie więcej było osób, których zawód łączył się z kontaktem bezpośrednim z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 199 osób, czyli 68% ankietowanych. Jak kształtowała się różnica oceny I CZĘŚCI warsztatów przez potencjalnych decydentów w zakresie polityki społecznej oraz przez osoby bezpośredniego kontaktu przedstawiają wykresy 8 i 9: POTENCJALNI DECYDENCI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ OSOBY BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU N= 292 N= 292 Jak widać na przedstawionych wykresach 45% uczestników, będących potencjalnymi decydentami w zakresie polityki społecznej, oceniło przebieg I CZEŚCI warsztatów na ocenę 6. Na ocenę 5 przebieg warsztatów oceniło 40% z nich. Ocenę 4 przyznało tylko 11% ankietowanych, a oceny 3 i 2 tylko po 2% z WARSZAWA 20 STYCZNIA

12 nich. Dokładnie 34% uczestników warsztatów bezpośredniego kontaktu z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oceniło przebieg I CZĘŚCI warsztatów na ocenę 6. Ocenę 5 przyznało 52% z nich, a ocenę 4 tylko 12% uczestników. Na ocenę 3 oceniło przebieg warsztatów tylko 2% osób kontaktu bezpośredniego. Na oceny 5 i 6 przebieg I ĆZĘŚCI warsztatów oceniło 85% osób, będących potencjalnymi decydentami w zakresie polityki społecznej. Niemal tyle samo ocen 5 i 6 przyznały I CZĘŚCI warsztatów osoby bezpośredniego kontaktu 86% z nich. Najwięcej ocen 6 przyznali jednak potencjalni decydenci polityki spolecznej 11% osób więcej. Prawie taki sam procent uczestników obu kategorii kontaktu z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym ocenił przebieg I części warsztatów na 4 11% potencjalnych decydentow polityki społecznej i 10% osób kontaktu bezpośredniego. Ta sama ilość osób z obu kategorii kontaktu oceniła przebieg warsztatów na 3 po 2% z nich. Jednynie Potencjalni decydenci polityki spolecznej ocenili przebieg I CZĘŚCI warsztatów na ocene 2 2% z nich. Ogólnie oceny poniżej 4 przyznało 15% uczestników warsztatów, będących potencjalnymi decydentami polityki spolecznej i 14% osób, majacych z racji wykonywanego zawodu bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Najwięcej ocen 6 przyznali potencjalni decydenci polityki spolecznej 11% osób więcej, niż w grupie osób, których zawod łączy się bezpośrednio z kontaktem z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Większą liczbę ocen przebiegu I CZĘŚCI warsztatów poniżej 4 przyznali decydenci polityki społecznej 4% z nich. Ogólnie skale ocen przebiegu I CZĘŚCI warsztatów kształtowaly się bardzo podobnie w obu grupach respondentów. WARSZAWA 20 STYCZNIA

13 Jak kształtowała się różnica oceny II CZĘŚCI warsztatów przez potencjalnych decydentów w zakresie polityki społecznej oraz przez osoby bezpośredniego kontaktu przedstawia wykres 10 i 11. POTENCJALNI DECYDENCI POLITYKI SPOLECZNEJ OSOBY BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU N= 292 N= 292 Ponad połowa potencjalnych decydentów polityki spolecznej oceniła przebieg II CZĘŚCI warsztatów na ocene 5 54% z nich. Mniejszy odsetek tych ankietowanych, bo 37% z nich, ocenił przebieg warsztatów na ocene 6. Zaledwie 9% badanych przyznało za przebieg II CZĘŚCI warsztatów ocenę 4. Nikt z tej grupy ankietowanych nie ocenił przebiegu II CZĘŚCI warsztatów na ocenę niższą niż 4, czyli na 3,2 lub 1 0%. Prawie połowa osób kontaktu bezpośredniego oceniła przebieg II CZĘŚCI warstatów na ocenę 5 49% z nich, a nieco mniejszy odsetek uczestników na ocenę 6 44% z nich. Zaledwie 6% ankietowanych osób bezpośredniego kontaktu oceniło przebieg tej części warsztatów na ocenę 4 i 1% na ocenę 3. Nik nie oceniał przebiegu II CZĘŚCI warsztatów na ocene niższą niż 3 0%. WARSZAWA 20 STYCZNIA

14 Jak wynika z przeprowadzonej analizy na oceny 5 i 6 przebieg II ĆŻĘŚCI warsztatów oceniło aż 91% potencjalnych decydentów polityki społecznej. Niewiele więcej ocen 5 i 6 przyznały za przebieg II CZEŚCI warsztatów osoby bezpośredniego kontaktu 93%. Również podobna liczba ósób z obu kategorii przyznała ocenę 4 9% potencjalnych decydentow polityki społecznej i 6% osób bezpośredniego kontaktu. Oóglnie oceny powyżej oceny 3, czyli 4,5 i 6 przyznało 100% ósob potencjalnych decydentów polityki społecznej i 99% osób bezpośredniego kontaktu. Oceny poniżej oceny 4 przyznane zostały przez 1% osób bezpośredniego kontaktu. Nikt z potencjalnych decydentów polityki społecznej nie ocenił przebiegu II CZEŚCI warsztatów poniżej oceny 4 0%. Oóglnie oceniło II CZĘŚĆ warsztatów na oceny 4,5 i 6 aż 100% potencjalnych decydentów polityki społecznej i 99% osób bezpośredniego kontaktu. Na ocene 6 II CZEŚĆ warsztatów oceniło 7% wiecej ankietowanych z grupy osób bezośredniego kontaktu. Oceny poniżej 4 przyznane zostały przez 1% osób z grupy bezpośredniego kontaktu, a nikt z grupy potencjalnych decydentów polityki społecznej nie ocenił przebiegu II CZEŚCI warsztatów poniżej oceny 4 0%. Podsumowując zebrane dane można stwoerdzić, iż Najwiecej maksymalnych ocen 6 za przebieg I CZĘŚCI warsztatów, dotyczącej metodologii budowania dokumentów planistycznych, umożliwiających prowadzenie polityk, przyznali potencjalni decydenci polityki społecznej 45% z nich. Z kolei najwięcej maksymalnych ocen 6 za przebieg II CZĘŚCI warsztatów, dotyczącej narzędzi i metodyki projektowania indywidualnych planów, przyznały osoby kontaktu bezpośredniego. WYNIKI TE MOGĄ WSKAZYWAĆ NA PRAWIDŁOWOŚĆ, IŻ UCZESTNICY PRZYZNAWALI WYŻSZE OCENY TEJ CZĘŚCI WARSZTATÓW, KTÓRA BYŁA BLIŻSZA ICH PREFERENCJOM ZAWODOWYM. WARSZAWA 20 STYCZNIA

15 Porównanie ocen przydatności podręcznika metodycznego pt. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością, wystawianych przez dwie grupy uczestników warsztatów, tzn. przez potencjalnych decydentów polityki społecznej oraz respondentów, mających bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ilustruje Wykres 12 i 13: POTENCJALNI DECYDENCI POLITYKI SPOLECZNEJ OSOBY BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU N= 292 N= 292 Liczne grono 42% uczestników warsztatów, będących potencjalnymi decydentami polityki społecznej, oceniło przydatność podręcznika metodycznego w obecnie wykonywanej pracy na ocenę 6. Niewiele mniejszy odsetek tej grupy badanych ocenił przydatność podręcznika na 5 37% ankietowanych. Na ocenę 4 przydatność podręcznika w obecnie wykonywanej pracy oceniło 21% potencjalnych decydentów polityki społecznej. Wśród uczestników warsztatów, mających z racji wykonywanego zawodu bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 38% z nich oceniło na 6 przydatność podręcznika metodycznego w ich obecnej pracy, a 37% z nich na ocenę 5. Dokładnie 24% osób bezpośredniego kontaktu oceniło przydatność tego podręcznika w obecnie wykonywanej pracy na 4. Zaledwie 1% tych ankietowanych oceniło przydatność podręcznika na 3. Ogółnie na oceny 5 i 6 oceniło przydatnośc podręcznika metodycznego Wyrównywanie szans osób z niepełnposprawnością 79% osób, będących potencjalnymi decydentami polityki społecznej i 75% z kategorii osób, mających z racji wykonywanego zawodu bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Również podobna ilość osób z obu grup respondentów oceniała przydatność podręcznika na 4 21% potencjalnych decydentów i 24% osób bezpośredniego kontaktu. Spośród potencjalnych decydentów polityki społoecznej nikt nie ocenił przydatności podręcznika na ocenę 3 0% WARSZAWA 20 STYCZNIA

16 ankietowanych. Jedynie w grupie osób bezpośredniego kontaktu 1% ankietowanych ocenił przydatność podręcznika na ocenę 3. W obu grupach nikt nie ocenił przydatności podręcznika na ocenę 1 lub 2- po 0%. Ogółnie na oceny 4,5 i 6 oceniło przydatnośc podręcznika metodycznego pt. Wyrównywanie szans osób z niepełnposprawnością 100% osób, będących potencjalnymi decydentami polityki społecznej i 99% osób z kategorii osób, mających z racji wykonywanego zawodu bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Obie grupy respondentów uznały więc, iż podręcznik zdecydowanie przyda się im w obecnie wykonywanej pracy. Porównanie skali ocen organizacji warsztatów przez uczestników, będących potencjalnymi decydentami polityki społecznej oraz mających z racji wykonywanego zawodu, bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ilustrują Wykresy 14 i 15. POTENCJALNI DECYDENCI POLITYKI SPOLECZNEJ OSOBY BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU N= 292 N= 292 Organizację warsztatów oceniło na ocenę 6 dokładnie 44% uczestników warsztatów, bedacych potencjalnymi decydentami polityki społecznej. Niewiele mniej, bo 42% z nich, oceniło organizację warsztatów na 5, a tylko 14% na ocenę 4. Żadna z osób, bnędących potencjalnymi decydentami polityki spolecznej nie ocenila organizacji warsztatów na ocenę mniejszą, niż 4 po 0%. Z grupy osób, mających z racji wykonywanego zawodu bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 44% z nich oceniło organizacje warsztatów na ocenę 6, a 45% na ocenę 5. Tylko 9% osób bezpośredniego kontaktu oceniło tę organizację na ocenę 4 i 2% na ocenę 3. Nik z tej grupy ankietowanych nie ocenił organizacji warsztatów na ocenę 2 lub 1 po 0%. WARSZAWA 20 STYCZNIA

17 Na oceny 4,5 i 6 organizacje warsztatów oceniło 100% osób, będących potencjalnym decydentami polityki społecznej oraz 98% ankietowanych z kategorii osób bezpośredniego kontaktu. Jak wskazują wyniki, zarówno osoby, będące potencjalnymi decydentami polityki społecznej, jak i te, które mają bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społeczenym, oceniały obie części warsztatów podobnie. Potencjalni decydenci ocenili I CZĘŚĆ warsztatów nieco lepiej 11% więcej z nich wskazało na skali ocenę 6. Bez względu jednak na część warsztatów, czy to odnoszącą się do metodologii budowania dokumentów planistycznych, czy też indywidualnych planów rozwoju osób z niepełnosprawnością, osoby obu kategorii kontaktu oceniały obie części przede wszystkim na oceny 4,5 i 6 I CZĘŚĆ 100% potencjalnych decydentów i 99% osób kontaktu bezpośredniego, zaś II CZĘŚĆ również 100% potencjalnych decydentów i 99% osób kontaktu bezpośredniego. Oceny plasowały się więc ogólnie bardzo wysoko (oceny4, 5 i 6), zaś obie grupy respondentów oceniały obie części warsztatów bardzo podobnie. Jeśli jednak porównać rozkład maksymalnych ocen obu CZĘŚCI warsztatów, czyli oceny 6, to okazuje się, że I CZĘŚĆ warsztatów ocenili nieco lepiej potencjalni decydenci polityki społecznej ocenę 6 przyznało 45% z nich. Ocenę 6 przyznało tylko 34% osób bezpośredniego kontaktu. Jak można przypuszczać, tematyka tej części warsztatów bliższa była wykonywanym przez potencjalnych decydentów polityki społecznej zawodom. Analogicznie II CZĘŚĆ warsztatów lepiej oceniana była przez osoby kontaktu bezpośredniego, spośród których aż 44% przyznało ocenę 6, gdy tymczasem tę samą ocenę za tę CZĘŚĆ warsztatów przyznało 37% potencjalnych decydentów. Tę z kolei rozbieżność w ocenach można tłumaczyć faktem, iż II CZĘŚĆ warsztatów tyczyła się indywidualnych planów rozwoju, które można realizować tylko po bezpośrednim kontakcie z osobą, do której kierowana jest pomoc. Również podobnie potencjalni decydenci polityki społecznej i osoby kontaktu bezpośredniego oceniali przydatność podręcznika metodycznego w swojej obecnej pracy. Na oceny 4, 5 i 6 jego przydatność oceniło 100% osób kontaktu pośredniego i 99% kontaktu bezpośredniego. Oceny utrzymywały się więc na maksymalnie wysokim poziomie, a różnice w ocenie przydatności podręcznika były minimalne. Wyniki te wskazują na fakt, iż bez względu na rodzaj zawodu, podręcznik uznany został za bardzo przydatny w bieżącej pracy uczestników. Kwestie organizacji warsztatów oceniano również podobnie. Na oceny 4, 5 i 6 organizację warsztatów oceniło 100% potencjalnych decydentów polityki społecznej i 98% osób kontaktu bezpośredniego. Są to bardzo wysokie noty, które wskazują, iż grupy uczestników obu kategorii oceniały bardzo wysoko organizację warsztatów, a na ich ocenę nie miał wpływu wykonywany przez uczestników zawód. WARSZAWA 20 STYCZNIA

18 Z 352 ankietowanych uczestników warsztatów 307 z nich podało informacje na temat komórki organizacyjnej, w jakiej pracowali. Uczestnicy delegowani byli ze 282 instytucji, w tym: 72 osoby delegowane przez 64 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, 104 osoby delegowane przez 88 Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, 24 osób delegowanych przez 18 starostw, oraz urzędów gminnych i miejskich, 46 osób delegowanych przez 38 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, Kluby Pracy i Warsztaty Terapii Zajęciowej, 7 osób delegowanych przez 5 Powiatowych Urzędów Pracy, 1 osoba delegowana przez 1 Komendę Policji i 53 osoby delegowane przez 68 organizacje pozarządowe oraz 45 osób delegowanych z innych instytucji samorządowych. Delegowane osoby pochodziły zgodnie z założeniami projektu z 16 województw. Przeprowadzone warsztaty objęły 28 powiatów z planowanej liczby 32 - po 2 w każdym województwie. Województwa, w których nie odbyły się drugie z planowanych warsztatów to: Województwo Mazowieckie, Województwo Lubelskie, Województwo Śląskie i Podkarpackie. Należy podkreślić, iż w każdym z województw odbył się przynajmniej jeden warsztat. Mniejsza ilość powiatów objętych zajęciami warsztatowymi była wynikiem prób dotarcia do mniejszych i często biedniejszych miejscowości. Oprócz bowiem dużych miast, takich jak Gdynia, Warszawa, czy Kraków starano się objąć zajęciami warsztatowymi również mniejsze miejscowości, w których istnieje mniej instytucji, zajmujących się prowadzeniem polityki społecznej stąd ciężej w takich miejscach jest zebrać odpowiednią ilość uczestników. Wybierano również te miejscowości, które ze względu na brak wygodnych połączeń drogowych, czy kolejowych, z reguły omijane są przez podobne szkolenia. W efekcie czas, jaki należało poświęcić na organizację warsztatów, uległ przedłużeniu. Do miejscowości, w których organizacja warsztatów oraz dojazd były trudniejsze, należały m.in. Bytów, Ustrzyki Dolne (w grudniu), czy Świdwin. WARSZAWA 20 STYCZNIA

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO 60 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU SKUTECZNY SPOSÓB WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYCH GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Informatyk urzędu pracy 2.0, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy

Sprawozdanie z pracy P C P P P i D N Sprawozdanie z pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 Do pracy Sieci Współpracy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy

Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja warsztatów Rozwój kompetencji zawodowych, zdrowotnych i społecznych Dobre perspektywy I. BADANIE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na szkoleniu Zostań także inżynierem w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach w 2011r. Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt 1.6.212 do 31.3.213 (wybrane fragmenty) Aktualne

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadań partnerskich

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Edycja I 2015/2016 Wiedza Doświadczenie Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz KIERUNEK ZAMAWIANY ENERGETYKA Prezentacja skrócona Opracował: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 1 Prezentacja obejmuje: 1. Analizę wyników rekrutacji na kierunek energetyka. 2. Analizę motywacji wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r.

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r. Dotyczy projektu nr. WND-POKL.7.3.-12-23/,,Festiwal Otwarte Zagrody- kluczem do integracji Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień r. W ramach

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Urząd otwarty na innowacje, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA Warsztaty komputerowe Miechów -6..6 r. WSTĘP Niniejszy raport przedstawia rezultaty ewaluacji szkolenia realizowanego w ramach projektu: Jestem niepełnosprawny i chcę pracować.

Bardziej szczegółowo

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów Raport HR Base Institute Warszawa, styczeń 2012 2012 HR Base Institute jest częścią HR Base Sp z o.o.. Wszelki prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania wyjazdu studyjnego? Warianty odpowiedzi - wyjazd trwał: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania wyjazdu studyjnego? Warianty odpowiedzi - wyjazd trwał: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na wyjeździe studyjnym w Nosowie w dniach 4-5 czerwca 2011r. dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU 2 RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. WZMOCNIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH I UZGADNIANIA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w

Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim PRZEDMIOT BADANIA 43 losowo wybrane

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

BADANIA ANKETOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

BADANIA ANKETOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych BADANIA ANKETOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych RAPORT Z BADAŃ część I Katarzyna Moryc Opracowanie zrealizowano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds.

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej W dniu 13.06.2011 zrealizowane zostało specjalistyczne szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji

Raport z ewaluacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z ewaluacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji 31.03.2015 1 Spis treści I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Gminy Baranów. Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA EX POST PROJEKTU DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ASPEKCIE FUNKCJONOWANIA NA NIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA EX POST PROJEKTU DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ASPEKCIE FUNKCJONOWANIA NA NIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAPORT KOŃCOWY Instytucja: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Tytuł projektu: Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w ramach projektu Kreatywny Humanista, którego głównym celem jest przygotowanie absolwentów WSP TWP oraz osób spoza Uczelni do sprawnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKT: 6 LATEK W SZKOLE. Zadanie nr I Pierwszy krok w szkolne progi

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKT: 6 LATEK W SZKOLE. Zadanie nr I Pierwszy krok w szkolne progi RAPORT Z EWALUACJI PROJEKT: 6 LATEK W SZKOLE Zadanie nr I Pierwszy krok w szkolne progi Warsztaty dla rodziców dzieci letnich z pedagogiem i psychologiem. października r. października r. Zadanie nr II

Bardziej szczegółowo

Partner w Projekcie. Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Partner w Projekcie. Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Partner w Projekcie Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Kierownik Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski Zadanie 1 Zadanie 3 Zdanie 6 Modernizacja procesów i technik

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO EX POST PRZEPROWADZONEGO W PROJEKCIE JUTRO IDE DO SZKOŁY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO EX POST PRZEPROWADZONEGO W PROJEKCIE JUTRO IDE DO SZKOŁY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO EX POST PRZEPROWADZONEGO W PROJEKCIE JUTRO IDE DO SZKOŁY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Opracowała: Małgorzata Wrzal Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

17 WYDARZENIA W CZĘŚCI

17 WYDARZENIA W CZĘŚCI Newsletter 17 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Przegląd wydarzeń w projekcie w maju 2013 r. WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU Wszystkie wydarzenia opisane w części szkoleniowej kierowane

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji pozarządowych, partnerów instytucjonalnych oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Raport z sondy ulicznej

Raport z sondy ulicznej INICJATYWA LOKALNA Raport z sondy ulicznej Przygotowanie i opracowanie: Paulina Zajkowska Inicjatywa lokalna jest nową formą realizacji zadań publicznych przez samorząd we współpracy z mieszkańcami. Została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r.

Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r. Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r. Ankieta ewaluacyjna została przeprowadzona przez Internet uczestnicy przed pobraniem materiałów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Projekt Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim współfinansowany jest ze środków Formy informowania potencjalnych pacjentów podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 1. Cel ewaluacji Określenie zakresu współpracy w zespołach nauczycielskich.

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PRAKTYKI PEDAGOGICZNE GWARANTEM SKUTECZNEGO KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. WSTĘP Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA DLA POWIATU OŁAWSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA DLA POWIATU OŁAWSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA DLA POWIATU OŁAWSKIEGO ROK SZKOLNY 201/2014 W OKRESIE OD 1.10.201 r. DO 1.0.2014 R. PRZYGOTOWAŁA: MARIA SZYMKÓW 1 1. WSTĘP Powiat Oławski

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia Pedagodzy i Wychowawcy" za rok szkolny 2014/2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia Pedagodzy i Wychowawcy za rok szkolny 2014/2015 SPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia Pedagodzy i Wychowawcy" za rok szkolny 2014/2015 W ramach pracy sieci nauczycieli szkół powiatu lipnowskiego Pedagodzy i Wychowawcy w 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2015 rok

Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2015 rok Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2015 rok Ewaluacja przeprowadzona przez pracowników referatu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowy folder z realizacji projektu

Pamiątkowy folder z realizacji projektu Pamiątkowy folder z realizacji projektu 1. Informacje ogólne o projekcie Projekt nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe, realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp., był współfinansowany

Bardziej szczegółowo