RANKING GMIN I POWIATÓW 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING GMIN I POWIATÓW 2008"

Transkrypt

1 PARTNERZY BIZNESOWI CENTRALNY OŒRODEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ RANKING GMIN I POWIATÓW 2008 PARTNERZY RANKINGU Centralny Oœrodek Informacji Gospodarczej PARTNERZY BIZNESOWI

2 ., UBEZPIECZENIA PARTNERZY BIZNESOWI

3 Ranking Gmin i Powiatów 2008 najlepsze lokalizacje dla biznesu Po raz kolejny przygotowaliœmy Ranking Gmin i Powiatów. Podobnie jak w zesz³ym roku jako obiektywne kryterium rankingu przyjêliœmy liczbê podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S¹dowym (czyli podmiotów o najwiêkszym potencjale ekonomicznym) w poszczególnych gminach i powiatach. W rankingu dla poszczególnych miejsc podaliœmy liczbê wszystkich zarejestrowanych podmiotów oraz liczbê podmiotów zarejestrowanych w roku Analizuj¹c dane dotycz¹ce firm z ca³ej Polski mo na stwierdziæ, i populacja danej miejscowoœci b¹dÿ gminy bezpoœrednio przek³ada siê na liczbê œrednich i du ych firm. Mniejsze znaczenie ma po³o enie, chyba e jest to s¹siedztwo du ej aglomeracji. Ta sytuacja wynika z faktu, i biznes podejmuj¹c decyzje o ulokowaniu swojej siedziby zwraca uwagê na dostêpnoœæ i wielkoœæ rynku pracy, jednoczeœnie na wielkoœæ lokalnego rynku klientów. St¹d oczywisty wniosek, dla rozwoju przedsiêbiorczoœci trzeba zainwestowaæ w infrastrukturê mieszkaniow¹ i dbaæ o wizerunek miejsca, w którym ludzie maj¹ mieszkaæ. W rankingu pierwsze 26 miejsc zajmuj¹ miasta na prawach powiatów. Liderem jest Warszawa, w której decyduje siê ulokowaæ swoje siedziby 20% przebadanych firm. Zalety miasta s¹ oczywiste centrum administracyjne i finansowe, najwiêksze w Polsce centrum akademickie, dostêpna i stale rozbudowuj¹ca siê infrastruktura biurowa. Tu przede wszystkim lokuje siê centrale firm sektor finansowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny, a oddzia³y i dzia³ania operacyjne w innych miastach. Producenci je eli maj¹ tu siedziby, to swoje zak³ady produkcyjne, serwisowe, logistykê ju w s¹siednich miastach. Warszawa to na pewno dobry adres na wizytówce. W zesz³ym roku 25% nowo za³o onych firm tu w³aœnie powsta³o. Kraków zajmuje drugie miejsce, choæ jest trzeci pod wzglêdem populacji. 5% przebadanych firm ma tu swoje siedziby. W roku % firm z kapita³em zagranicznym powsta³o w³aœnie tu, a 34% w Warszawie. Tak wiele firm z kapita³em zagranicznym to nie przypadek. S¹ to najbardziej znane Polskie miasta na œwiecie. Na tym przyk³adzie widaæ, e promocja choæby pod k¹tem turystyki przek³ada siê na efekty biznesowe. Z Krakowa dojedziemy w 2,5 godziny poci¹giem do Warszawy, mamy wiêc dodatkowy powód, aby od tego miejsca poznawaæ Polskê. Zachwyceni miastem, wielkoœci¹ oœrodka akademickiego tu w³aœnie ulokujemy nasze nowe centrum badawcze b¹dÿ operacyjne. Aspiracje do organizacji najwiêkszych imprez to œwietny sposób na promocjê trzeciego na naszej liœcie Wroc³awia. Dziœ jest to znakomite centrum biznesu, œci¹gaj¹ce przedstawicieli nowych technologii i œwiata finansów. Uczestnictwo w organizacji Euro 2012 na pewno przyczyni siê do jego dalszego rozwoju. Tak du a impreza ma szansê wp³yn¹æ promocyjnie dla ka dego ze wspó³organizatorów. Poznañ czwarty na liœcie ma szansê wykorzystaæ i ten atrybut. Dobra komunikacja kolejowa z innymi miastami i coraz lepsza drogowa, centrum akademickie przek³adaj¹ siê na atuty tego miejsca. Blisko 14 œrednich i du ych firm na 1000 mieszkañców to jeden z lepszych wskaÿników w naszym rankingu. Choæ druga co do populacji ódÿ jest dopiero pi¹ta w naszym rankingu. Posiada o po³owê mniej firm na 1000 mieszkañców ni inne du e miasta. ódÿ za rz¹dów prezydenta Kropiwnickiego zyska³a na pewno pozytywny wizerunek, ale dla zwiêkszenia liczby przedsiêbiorców potrzebny jest czas. Piaseczno to gmina miejsko-wiejska zajmuj¹ca najwy sze miejsce w naszym rankingu. 13 firm na 1000 mieszkañców to wskaÿnik porównywalny z najlepszymi miastami Krakowem czy Wroc³awiem. Kolejne gminy miejsko-wiejskie to omianki i Swarzêdz. Lesznowola to na pewno najlepsza gmina wiejska w rankingu. To co j¹ wyró nia to bardzo wysoki wskaÿnik liczby firm w stosunku do mieszkañców oraz liczba pozyskanych w zesz³ym roku nowych inwestorów. Kolejne gminy wiejskie to Raszyn i Leszno. Najlepsze gminy miejskie Wa³brzych, Œwidnica i Pi³a. Najwy sze wskaÿniki liczby firm na 1000 mieszkañców maj¹: 1. Leszno 44,8 2. Lesznowola 42,1 3. Raszyn 24,6 4. Warszawa 24,2 5. Sopot 21,1 6. Tarnowo Podgórne 19,7 7. Nadarzyn 19,4 8. omianki 19,2 9. Micha³owice 17,5 10. Poznañ 13,9

4 Jednost. Nowe Firmy Miejsce Nazwa miasta Województwo Samorz¹- firmy Firmy Ludnoœæ na 1000 lub gminy dowa w 2007 ogó³em ogó³em mieszkañców WARSZAWA MAZOWIECKIE m.p.w ,2 2 KRAKÓW MA OPOLSKIE m.p.w ,5 3 WROC AW DOLNOŒL SKIE m.p.w ,2 4 POZNAÑ WIELKOPOLSKIE m.p.w ,9 5 ÓDZ ÓDZKIE m.p.w ,7 6 GDAÑSK POMORSKIE m.p.w ,5 7 KATOWICE ŒL SKIE m.p.w ,3 8 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE m.p.w ,5 9 LUBLIN LUBELSKIE m.p.w ,1 10 GDYNIA POMORSKIE m.p.w ,6 11 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE m.p.w ,1 12 BIELSKO-BIA A ŒL SKIE m.p.w ,4 13 BIA YSTOK PODLASKIE m.p.w ,6 14 GLIWICE ŒL SKIE m.p.w ,0 15 KIELCE ŒWIÊTOKRZYSKIE m.p.w ,4 16 RZESZÓW PODKARPACKIE m.p.w ,6 17 TORUÑ KUJAWSKO-POMORSKIE m.p.w ,2 18 OPOLE OPOLSKIE m.p.w ,0 19 CZÊSTOCHOWA ŒL SKIE m.p.w ,6 20 OLSZTYN WARMIÑSKO-MAZURSKIE m.p.w ,7 21 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE m.p.w ,8 22 RADOM MAZOWIECKIE m.p.w ,5 23 GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE m.p.w ,9 24 SOPOT POMORSKIE m.p.w ,1 25 SOSNOWIEC ŒL SKIE m.p.w ,7 26 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE m.p.w ,6 27 PIASECZNO MAZOWIECKIE g.m-w ,2 28 TYCHY ŒL SKIE m.p.w ,8 29 P OCK MAZOWIECKIE m.p.w ,6 30 ZABRZE ŒL SKIE m.p.w ,6 31 RYBNIK ŒL SKIE m.p.w ,7 32 LESZNOWOLA MAZOWIECKIE g.w ,1 33 BYTOM ŒL SKIE m.p.w ,3 34 WA BRZYCH DOLNOŒL SKIE g.m ,7 35 CHORZÓW ŒL SKIE m.p.w ,1 36 JELENIA GÓRA DOLNOŒL SKIE m.p.w ,7 37 TARNÓW MA OPOLSKIE m.p.w ,9 38 D BROWA GÓRNICZA ŒL SKIE m.p.w ,5 39 W OC AWEK KUJAWSKO-POMORSKIE m.p.w ,7 40 LEGNICA DOLNOŒL SKIE m.p.w ,3 41 KALISZ WIELKOPOLSKIE m.p.w ,0 42 S UPSK POMORSKIE m.p.w ,4 43 ELBL G WARMIÑSKO-MAZURSKIE m.p.w ,0 44 RASZYN MAZOWIECKIE g.w ,6 45 KONIN WIELKOPOLSKIE m.p.w ,5

5 SPRZÊT KOMPUTEROWY O firmie Dell Firma Dell Inc. bierze pod uwagê opinie u ytkowników oraz dostarcza nowatorskie rozwi¹zania i us³ugi, którym klienci ufaj¹ i które ceni¹. Dziêki wyj¹tkowym mo liwoœciom, jakie stwarza bezpoœredni model sprzeda y, firma sprzedaje na ca³ym œwiecie wiêcej komputerów ni jakakolwiek inna firma komputerowa i zajmuje 25 miejsce na liœcie Fortune 500. Przychody firmy Dell w ostatnich czterech kwarta³ach wynios³y 57,4 mld USD. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie Aby bezpoœrednio otrzymywaæ wiadomoœci dotycz¹ce firmy Dell, nale y odwiedziæ Produkty serwerowe Della wyznaczaj¹ nowe standardy w zakresie wydajnoœci oraz oszczêdnoœci energii i powierzchni. PowerEdge M-Series, nowe serwery typu blade firmy Dell powsta³y w odpowiedzi na rosn¹ce zapotrzebowanie na urz¹dzenia upraszczaj¹ce infrastrukturê IT a przy tym energooszczêdne, pomagaj¹ce niwelowaæ firmowe koszty utrzymania infrastruktury oraz negatywny wp³yw na œrodowisko. Serwery Della PowerEdge serii M zosta³y pomyœlane jako platforma do wirtualizacji, pozwalaj¹c¹ klientom na konsolidacjê centrum danych i lepsze wykorzystanie sprzêtu bez ograniczania wydajnoœci. Przedstawicielem nowej serii jest PowerEdge M1000e, w obudowie 10U, obs³uguj¹cy 16 serwerów blade. Zoptymalizowany pod k¹tem modeli PowerEdge M600 i M605m, obs³uguje do dwóch czterordzeniowych procesorów Intel Xeon i AMD Opteron. Serwery blade M600 i M605 s¹ o 60% mniejsze ni standardowe serwery 1U. Na optymalizacjê wykorzystania infrastruktury serwerowej wp³ywa z pewnoœci¹ zwiêkszenie mo liwoœci zarz¹dzania. Produkty serii M wyposa one s¹ w pakiet OpenManage, zawieraj¹cy rozszerzone funkcje zarz¹dzania. Pozwalaj¹ one na zarz¹dzanie jednostkami i zdefiniowanymi zbiorami serwerów blade za poœrednictwem jednej konsoli, zarz¹dzanie energi¹, dziêki mo liwoœci definiowania progów pobieranej mocy, raportowania na bie ¹co o poziomach zu ycia energii i nadawania priorytetów energetycznych wybranym jednostkom. Urz¹dzenia PowerEdge M-Series powsta³y w technologii Energy Smart, pozwalaj¹cej ograniczyæ pobór pr¹du i emisjê ciep³a, przy jednoczesnym zwiêkszeniu pojemnoœci do przechowywania danych. Wyniki testów wydajnoœci i energooszczêdnoœci przeprowadzone przez Wmvare wykaza³y wyraÿn¹ przewagê nad produktami porównywalnej klasy, oferowanymi przez najwa niejsze na rynku firmy konkurencyjne. Dotyczy to zarówno 16 rdzeniowych PowerEdge R900, 8 rdzeniowego PowerEdge 2950 III jak i 4 rdzeniowego PowerEdge Szczegó³owe wyniki s¹ dostêpne pod adresem Dell PowerEdge R900 Czterogniazdowy serwer Dell PowerEdge R900 jest to najpotê niejszym komputerem w ofercie firmy Dell. Ten oparty na technologii firmy Intel serwer nowej generacji zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o jak najwiêkszym zwiêkszeniu wydajnoœci przy jednoczesnym obni eniu zu ycia energii. Jest przeznaczony do zastosowañ wymagaj¹cych du ej pamiêci i intensywnych obliczeñ Jego osi¹gi znakomicie predestynuj¹ go do obs³ugi wysokowydajnych rozwi¹zañ bazodanowych, wirtualizacji, konsolidacji lub migracji z komercyjnych œrodowisk RISC/UNIX. Dell PowerEdgeTM 2950 III Serwer Dell PowerEdgeTM 2950 III to po³¹czenie kompaktowego rozmiaru i mo liwoœci rozbudowy. Jest przeznaczony do obs³ugi wiêkszoœci zastosowañ, w tym obs³ugi baz danych, poczty i infrastruktury sieciowej. Umo liwia zwiêkszenie wydajnoœci przy jednoczesnej oszczêdnoœci miejsca i obni eniu zu ycia energii. Zw³aszcza ten drugi aspekt jest godny podkreœlenia. Wydatki na infrastrukturê zasilania i energiê stanowi¹ ju blisko po³owê kosztów typowego centrum danych, a wkrótce mog¹ wynosiæ po³owê bud etu dzia³u IT. PowerEdge 2950 III zbudowano z energooszczêdnych podzespo³ów, a opcjonalnie wyposa a siê go tak e w funkcje monitorowania zasilania, co pozwala zmniejszyæ zu ycie energii. Wiêcej informacji na stronie: PARTNERZY BIZNESOWI

6 NOWY S CZ MA OPOLSKIE m.p.w ,2 47 LESZNO WIELKOPOLSKIE m.p.w ,6 48 ŒWIDNICA DOLNOŒL SKIE g.m ,8 49 OMIANKI MAZOWIECKIE g.m-w ,2 50 PI A WIELKOPOLSKIE g.m ,3 51 MYS OWICE ŒL SKIE m.p.w ,3 52 LESZNO MAZOWIECKIE g.w ,8 53 PRUSZKÓW MAZOWIECKIE g.m ,8 54 OSTRÓW WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKIE g.m ,1 55 SIEDLCE MAZOWIECKIE m.p.w ,7 56 TARNOWSKIE GÓRY ŒL SKIE g.m ,7 57 RUDA ŒL SKA ŒL SKIE m.p.w ,4 58 TARNOWO PODGÓRNE WIELKOPOLSKIE g.w ,7 59 CIESZYN ŒL SKIE g.m ,3 60 ZAMOŒÆ LUBELSKIE m.p.w ,0 61 MIELEC PODKARPACKIE g.m ,4 62 GRUDZI DZ KUJAWSKO-POMORSKIE g.m ,3 63 KROSNO PODKARPACKIE m.p.w ,6 64 LUBIN DOLNOŒL SKIE g.m ,1 65 RACIBÓRZ ŒL SKIE g.m ,4 66 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ÓDZKIE m.p.w ,9 67 BIA A PODLASKA LUBELSKIE m.p.w ,4 68 PRUSZCZ GDAÑSKI POMORSKIE g.m ,8 69 KO OBRZEG ZACHODNIOPOMORSKIE g.m ,6 70 CHE M LUBELSKIE m.p.w ,2 71 SIEMIANOWICE ŒL SKIE ŒL SKIE m.p.w ,0 72 PABIANICE ÓDZKIE g.m ,1 73 STALOWA WOLA PODKARPACKIE g.m ,3 74 KÊDZIERZYN -KOZLE OPOLSKIE g.m ,2 75 PRZEMYŒL PODKARPACKIE m.p.w ,1 76 JAWORZNO ŒL SKIE m.p.w ,9 77 SWARZÊDZ WIELKOPOLSKIE g.m-w ,0 78 G OGÓW DOLNOŒL SKIE g.w ,9 79 GNIEZNO WIELKOPOLSKIE g.m ,8 80 DÊBICA PODKARPACKIE g.w ,1 81 MICHA OWICE MAZOWIECKIE g.w ,5 82 TCZEW POMORSKIE g.m ,3 83 STARGARD SZCZECIÑSKI ZACHODNIOPOMORSKIE g.m ,7 84 MIKO ÓW ŒL SKIE g.m ,7 85 WEJHEROWO POMORSKIE g.m ,5 86 SUWA KI PODLASKIE m.p.w ,6 87 INOWROC AW KUJAWSKO-POMORSKIE g.m ,1

7 LUKSUSOWE PIÓRA I D UGOPISY Podpisanie wa nego kontraktu lub umowy z inwestorem to niezwykle emocjonuj¹ca chwila, któr¹ warto pamiêtaæ d³ugo jako rezultat dobrze wykonanej wielomiesiêcznej pracy. Pozytywne emocje towarzysz¹ce umowie nasi partnerzy podtrzymaj¹ na d³ugo w pamiêci, je eli podczas jej podpisania wrêczymy im jako upominek z tej okazji ekskluzywne pióro wieczne. Pos³uguj¹c siê nim na co dzieñ bêd¹ myœlami wracaæ do tej wa nej chwili. Ama Trading Company Jab³oñscy Spó³ka Jawna od 1990 roku dostarcza presti owe marki piór i d³ugopisów i wiedzê jak dziêki nim budowaæ ponadczasowe relacje biznesowe. Nasze doœwiadczenie potwierdzaj¹ liczne nagrody i wyró nienia. Z przyjemnoœci¹ podzielimy siê równie z Pañstwem nasz¹ wiedz¹. Ama Trading Company Jab³oñscy Sp. j., Warszawa ul Potocka 5c Tel: (022) , Marka DUOFOLD symbolizuje wytwornoœæ, SONNET to wspó³czesna elegancja œwietny styl i nowoczesne wykoñczenia. SERENITE to prawdziwie nowoczesny i unikalny kszta³t, EDSON to ponadczasowy desig, podkreœlony niezwyk³¹ gr¹ œwiat³a na powierzchni korpusu, z³ota i platyny, EXCEPTION to pierwsze pióro o czworok¹tnym przekroju, bogactwo z³ota i srebra, CARENE dynamiczna sylwetka, elegancja i czystoœæ linii, CHARLESTON pióro, które zabierze Ciê w podró w czasie i przestrzeni. PARTNERZY BIZNESOWI

8 PSZCZYNA ŒL SKIE g.m-w ,8 89 SIERADZ ÓDZKIE g.m ,3 90 ORY ŒL SKIE m.p.w ,7 91 OSTRO ÊKA MAZOWIECKIE m.p.w ,3 92 OSTROWIEC ŒWIÊTOKRZYSKI ŒWIÊTOKRZYSKIE g.m ,1 93 OM A PODLASKIE m.p.w ,6 94 BÊDZIN ŒL SKIE g.m ,8 95 STARACHOWICE ŒWIÊTOKRZYSKIE g.m ,1 96 SKIERNIEWICE ÓDZKIE m.p.w ,4 97 TOMASZÓW MAZOWIECKI ÓDZKIE g.m ,1 98 NYSA OPOLSKIE g.m-w ,4 99 LEGIONOWO MAZOWIECKIE g.m ,0 100 JAS O PODKARPACKIE g.m ,3 101 ŒWINOUJŒCIE ZACHODNIOPOMORSKIE m.p.w ,8 102 ARY LUBUSKIE g.m ,1 103 OTWOCK MAZOWIECKIE g.m ,6 104 NADARZYN MAZOWIECKIE g.w ,4 105 JASTRZÊBIE ZDRÓJ ŒL SKIE m.p.w ,0 106 YWIEC ŒL SKIE g.m ,7 107 SANOK PODKARPACKIE g.m ,6 108 PU AWY LUBELSKIE g.m ,6 109 KONSTANCIN -JEZIORNA MAZOWIECKIE g.m-w ,9 110 DZIER ONIÓW DOLNOŒL SKIE g.m ,2 111 SZCZECINEK ZACHODNIOPOMORSKIE g.m ,6 112 KUTNO ÓDZKIE g.m ,7 113 ZGIERZ ÓDZKIE g.m ,0 114 CHRZANÓW MA OPOLSKIE g.m-w ,5 115 TARNOBRZEG PODKARPACKIE m.p.w ,5 116 BE CHATÓW ÓDZKIE g.m ,8 117 ZAKOPANE MA OPOLSKIE g.m ,3 118 WIELUÑ ÓDZKIE g.m-w ,1 119 BOLES AWIEC DOLNOŒL SKIE g.w ,1 120 WODZIS AW ŒL SKI ŒL SKIE g.m ,3 121 ZGORZELEC DOLNOŒL SKIE g.w ,0 122 OŒWIÊCIM MA OPOLSKIE g.m ,0 123 GRODZISK MAZOWIECKI MAZOWIECKIE g.m-w ,5 124 WO OMIN MAZOWIECKIE g.m-w ,3 125 ANDRYCHÓW MA OPOLSKIE g.m-w ,8 126 ZAWIERCIE ŒL SKIE g.m ,1 127 JAROS AW PODKARPACKIE g.m ,0 128 NOWA SÓL LUBUSKIE g.m ,0 129 RUMIA POMORSKIE g.m ,6 130 GORLICE MA OPOLSKIE g.m ,6 131 CHOJNICE POMORSKIE g.m ,0

9 AUDYT I US UGI DORADCZE ŒWIÊTOCH OWICE ŒL SKIE m.p.w ,9 133 SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE g.w ,1 134 S UBICE LUBUSKIE g.w ,0 135 RADOMSKO ÓDZKIE g.m ,2 136 MIÑSK MAZOWIECKI MAZOWIECKIE g.m ,2 137 JÓZEFÓW MAZOWIECKIE g.m ,8 138 PIEKARY ŒL SKIE ŒL SKIE m.p.w ,6 139 OLKUSZ MA OPOLSKIE g.m-w ,1 140 STAROGARD GDAÑSKI POMORSKIE g.m ,2 141 NOWY TARG MA OPOLSKIE g.m ,6 142 MARKI MAZOWIECKIE g.m ,9 143 O ARÓW MAZOWIECKI MAZOWIECKIE g.m-w ,4 144 ZDUÑSKA WOLA ÓDZKIE g.m ,4 145 KWIDZYN POMORSKIE g.m ,0 146 WRZEŒNIA WIELKOPOLSKIE g.m-w ,4 147 E K WARMIÑSKO-MAZURSKIE g.m ,7 148 Z BKI MAZOWIECKIE g.m ,3 149 ŒRODA ŒL SKA DOLNOŒL SKIE g.m-w ,4 150 CIECHANÓW MAZOWIECKIE g.m ,0 (m.p.w. miasto na prawach powiatu, g.m. gmina miejska, g.m-w gmina miejsko-wiejska, g.w. gmina wiejska) PARTNERZY BIZNESOWI

10 Najlepsze lokalizacje w regionach Przygotowuj¹c zestawienie pod k¹tem regionalnym widaæ wyraÿne ró nice w rozwoju pomiêdzy Polsk¹ zachodni¹ i wschodni¹. Tu oczywiœcie same starania przedstawicieli samorz¹du kierowane do biznesu nie wystarcz¹. Niezbêdne s¹ wydatki centralne na infrastrukturê i wyrównanie szans. Z naszych kontaktów z samorz¹dem wynika i docenia on potrzebê pozyskiwania biznesu i dedykuje do tego celu odpowiednie wydzia³y i osoby. W zestawieniu pod ka dym regionem zamieœciliœmy kontakty do osób odpowiedzialnych za wspó³pracê z biznesem. Ró nice w rozwoju regionalnym nie oznaczaj¹ jednak, e w tych dzisiaj s³abszych regionach koniecznie trzeba zabiegaæ o œredni i du y biznes. Wydaje siê, e wiêkszy sukces mo e przynieœæ dba³oœæ o przyrodê, lokalne zabytki i tradycjê. Bogac¹ce siê polskie spo³eczeñstwo i chêæ poznania Polski przez zachodnich turystów to szansa na rozwój ma³ych lokalnych firm adresuj¹cych do nich swoje us³ugi. Z regionów gdzie najczêœciej lokuje siê œredni i du y biznes przoduje województwo mazowieckie, kolejne to œl¹skie, dolnoœl¹skie, ma³opolskie i wielkopolskie. WOJ. DOLNOŒL SKIE 1 WROC AW WROC AW WA BRZYCH WA BRZYCH JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA LEGNICA LEGNICA ŒWIDNICA ŒWIDNICKI LUBIN LUBIÑSKI G OGÓW G OGOWSKI DZIER ONIÓW DZIER ONIOWSKI BOLES AWIEC BOLES AWIECKI ZGORZELEC ZGORZELECKI ad3 Punkt Obs³ugi Inwestora,Teresa Sierpiñska G³ówny Specjalista ds. Obs³ugi Inwestorów tel: (075) , WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 1 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TORUÑ TORUÑ W OC AWEK W OC AWEK GRUDZI DZ GRUDZI DZ INOWROC AW INOWROC AWSKI WOJ. LUBELSKIE 1 LUBLIN LUBLIN ZAMOŒÆ ZAMOŒÆ BIA A PODLASKA BIA A PODLASKA CHE M CHE M PU AWY PU AWSKI ad1 Biuro Obs³ugi Inwestorów Kierownik, Ma³gorzata Potiopa tel: (081) fax ,

11 POCZTOWE US UGI PARTNERZY BIZNESOWI

12 WOJ. LUBUSKIE 1 ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA GORZÓW GORZÓW WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKI ARY ARSKI NOWA SÓL NOWOSOLSKI S UBICE S UBICKI ad1 Wydzia³ Przedsiêbiorczoœci i Dzia³alnoœci Gospodarczej, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Joanna Pieniê na tel.(068) ad2 Biuro Obs³ugi Inwestora, Agnieszka Wojtasik tel ad3 Wydzia³ Gospodarki i Promocji Naczelnik Ireneusz Brzeziñski tel;(068) , ; WOJ. ÓDZKIE 1 ÓDZ ÓDZ PIOTRKÓW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI TRYBUNALSKI PABIANICE PABIANICKI SIERADZ SIERADZKI SKIERNIEWICE SKIERNIEWICE TOMASZÓW MAZOWIECKI TOMASZOWSKI KUTNO KUTNOWSKI ZGIERZ ZGIERSKI BE CHATÓW BE CHATOWSKI WIELUÑ WIELUÑSKI ad3 Punkt Obs³ugi Przedsiêbiorcy, Agnieszka Krawczyk, tel. (042) , ad5 Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Naczelnik Zofia Uliñska, tel.(046) , WOJ. MA OPOLSKIE 1 KRAKÓW KRAKÓW TARNÓW TARNÓW NOWY S CZ NOWY S CZ CHRZANÓW CHRZANOWSKI ZAKOPANE TATRZAÑSKI OŒWIÊCIM OŒWIÊCIMSKI ANDRYCHÓW WADOWICKI GORLICE GORLICKI OLKUSZ OLKUSKI NOWY TARG NOWOTARSKI ad3 Wydzia³ ds. Przedsiêbiorczoœci Dyrektor Magdalena Januszek-Gródek tel.(018) ,

13 WOJ. MAZOWIECKIE 1 WARSZAWA WARSZAWA RADOM RADOM PIASECZNO PIASECZYÑSKI P OCK P OCK LESZNOWOLA PIASECZYÑSKI RASZYN PRUSZKOWSKI OMIANKI WARSZAWSKI LESZNO WARSZAWSKI PRUSZKÓW PRUSZKOWSKI SIEDLCE SIEDLCE WOJ. OPOLSKIE 1 OPOLE OPOLE KÊDZIERZYN KÊDZIERZYÑSKO -KOZLE -KOZIELSKI NYSA NYSKI ad3 Biuro Obs³ugi Inwestora i Zamóweiñ Publicznych Kierownik Krzysztof Korostyñski; Inspektor ds. obs³ugi inwestora Ma³gorzata Przyœlak tel.(077) , WOJ. PODKARPACKIE 1 RZESZÓW RZESZÓW MIELEC MIELECKI KROSNO KROSNO STALOWA WOLA STALOWOWOLSKI PRZEMYŒL PRZEMYŒL DÊBICA DÊBICKI JAS O JASIELSKI SANOK SANOCKI TARNOBRZEG TARNOBRZEG JAROS AW JAROS AWSKI ad1 Biuro Obs³ugi Inwestora, Planowania i Analiz Kierownik Elzbieta Markocka tel: (017) , ad6 Biuro Wspó³pracy z Przedsiêbiorc¹, Ludmi³a Pilch tel(014) mail: WOJ. PODLASKIE 1 BIA YSTOK BIA YSTOK SUWA KI SUWA KI OM A OM A

14 WOJ. POMORSKIE 1 GDAÑSK GDAÑSK GDYNIA GDYNIA SOPOT SOPOT S UPSK S UPSK PRUSZCZ GDAÑSKI GDAÑSKI TCZEW TCZEWSKI WEJHEROWO WEJCHEROWSKI RUMIA WEJCHEROWSKI CHOJNICE CHOJNICKI STAROGARD GDAÑSKI STAROGARDZKI ad1 Centrum Obs³ugi Biznesu Wydzia³ Polityki Gospodarczej Z-ca Dyrektora Wydzia³u Polityki Gospodarczej, Alan Aleksandrowicz tel: fax: ad4 Wydzia³ Rozwoju Miasta Dyrektor Bartosz GwóŸdŸ-Sproketowski tel , faks , WOJ. ŒL SKIE 1 KATOWICE KATOWICE BIELSKO-BIA A BIELSKO-BIA A GLIWICE GLIWICE CZÊSTOCHOWA CZÊSTOCHOWA SOSNOWIEC SOSNOWIEC TYCHY TYCHY ZABRZE ZABRZE RYBNIK RYBNIK BYTOM BYTOM CHORZÓW CHORZÓW ad2 Wydzia³ Strategii i Rozwoju Gospodarczego tel. (033) ad3 Biuro Rozwoju Miasta tel ; ad5 Wydzia³ Rozwoju i Wspó³pracy z Zagranic¹, Tomasz Sko³ucki tel. (032) , WOJ. ŒWIÊTOKRZYSKIE 1 KIELCE KIELCE OSTROWIEC ŒWIÊTOKRZYSKI OSTROWIECKI STARACHOWICE STARACHOWICKI ad1 Centrum Obs³ugi Inwestora, Dyrektor Mieczys³aw Pastuszko tel. (041) ; ad2 Wydzia³ Rozwoju i Promocji Gospodarczej Naczelnik Marek Nowak tel: (041) , ad3 Zastêpca Prezydenta Miasta w Starachowicach Tomasz Jaros³aw Capa³a tel: (041)

15 WOJ. WIELKOPOLSKIE 1 POZNAÑ POZNAÑ KALISZ KALISZ KONIN KONIN LESZNO LESZNO PI A PILSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTROWSKI TARNOWO PODGÓRNE POZNAÑSKI SWARZÊDZ POZNAÑSKI GNIEZNO GNIEZNIEÑSKI SUCHY LAS POZNAÑSKI ad1 Biuro Obs³ugi Inwestorów i Promocji Inwestycji Dyrektor Sebastian Bedekier tel./fax , ad3 Wydzia³ Dzia³alnoœci Gospodarczej i Rozwoju Starszy Specjalista Mariusz Piotrowski tel. (063) , ad4 Wydzia³ Promocji i Rozwoju: Izabela Kliciñska inspektor ds. promocji gospodarczej tel.(065) , ad5 Wydzia³ Promocji i Rozwoju, Naczelnik Miros³awa Dziuba, tel. (067) , PARTNERZY BIZNESOWI

16 WOJ. WARMIÑSKO-MAZURSKIE 1 OLSZTYN OLSZTYN ELBL G ELBL G E K E CKI WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 1 SZCZECIN SZCZECIN KOSZALIN KOSZALIN KO OBRZEG KO OBRZESKI STARGARD SZCZECIÑSKI STARGARDZKI ŒWINOUJŒCIE ŒWINOUJŒCIE SZCZECINEK SZCZECINIECKI ad4 Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Dyrektor Biura Arkadiusz Kocikowski tel. (091) , Lokalizacje najczêœciej wybierane przez firmy z kapita³em zagranicznym Z analiz dokonanych w oparciu o dane Krajowego Rejestru S¹dowego wynika i z ponad 200 tysiêcy zarejestrowanych tam podmiotów blisko 13% to podmioty z kapita³em zagranicznym. W roku 2007 nowych podmiotów z zagranicznym kapita³em powsta³o ponad Prym w ich pozyskiwaniu wiedzie oczywiœcie Warszawa i inne du e miasta, liderzy naszych rankingów. Pozytywnie w rankingu wyró nia siê gmina Lesznowola, która w ubieg³ym roku pozyska³a 119 nowych firm. Nowi Miejsce Miasto lub Gmina Powiat Województwo inwestorzy Inwestorzy w 2007 ogó³em 1 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE KRAKÓW KRAKÓW MA OPOLSKIE WROC AW WROC AW DOLNOŒL SKIE POZNAÑ POZNAÑ WIELKOPOLSKIE ÓDZ ÓDZ ÓDZKIE SZCZECIN SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE GDAÑSK GDAÑSK POMORSKIE KATOWICE KATOWICE ŒL SKIE GDYNIA GDYNIA POMORSKIE LESZNOWOLA PIASECZYÑSKI MAZOWIECKIE BIELSKO-BIA A BIELSKO-BIA A ŒL SKIE OPOLE OPOLE OPOLSKIE BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE GLIWICE GLIWICE ŒL SKIE RASZYN PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE GORZÓW GORZÓW WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKI LUBUSKIE TORUÑ TORUÑ KUJAWSKO-POMORSKIE CZÊSTOCHOWA CZÊSTOCHOWA ŒL SKIE ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA LUBUSKIE

17 Nowi Miejsce Miasto lub Gmina Powiat Województwo inwestorzy Inwestorzy w 2007 ogó³em 21 TYCHY TYCHY ŒL SKIE KIELCE KIELCE ŒWIÊTOKRZYSKIE PIASECZNO PIASECZYÑSKI MAZOWIECKIE OLSZTYN OLSZTYN WARMIÑSKO-MAZURSKIE RZESZÓW RZESZÓW PODKARPACKIE BIA YSTOK BIA YSTOK PODLASKIE TARNOWO PODGÓRNE POZNAÑSKI WIELKOPOLSKIE SOPOT SOPOT POMORSKIE ZABRZE ZABRZE ŒL SKIE LEGNICA LEGNICA DOLNOŒL SKIE CIESZYN CIESZYÑSKI ŒL SKIE JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA DOLNOŒL SKIE NADARZYN PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE KOSZALIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE SOSNOWIEC SOSNOWIEC ŒL SKIE RADOM RADOM MAZOWIECKIE BYTOM BYTOM ŒL SKIE PRUSZKÓW PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE S UBICE S UBICKI LUBUSKIE OMIANKI WARSZAWSKI MAZOWIECKIE RYBNIK RYBNIK ŒL SKIE CHORZÓW CHORZÓW ŒL SKIE S UPSK S UPSK POMORSKIE TARNOWSKIE GÓRY TARNOGÓRSKI ŒL SKIE ARY ARSKI LUBUSKIE WA BRZYCH WA BRZYCH DOLNOŒL SKIE RUDA ŒL SKA RUDA ŒL SKA ŒL SKIE LESZNO LESZNO WIELKOPOLSKIE GNIEZNO GNIEZNIEÑSKI WIELKOPOLSKIE ŒWIDNICA ŒWIDNICKI DOLNOŒL SKIE 6 50 Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych to trudne zadanie, które w ostatnich latach Polsce doœæ dobrze udaje siê realizowaæ. Nie bez znaczenia jest fakt obecnoœci Polski w Unii Europejskiej, dobre dzia³ania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji zagranicznych oraz agencji rozwoju regionalnego. Coraz bardziej istotnym faktem dla inwestorów jest wielkoœæ polskiego rynku konsumenckiego. Szybko rosn¹ce zarobki przenosz¹ siê na zdolnoœci nabywcze polskiego spo³eczeñstwa. Jesteœmy ca³y czas na dorobku, przed nami du e inwestycje infrastrukturalne warto tu wiêc byæ, aby zarabiaæ pieni¹dze. Dla inwestorów, którzy myœl¹ g³ównie o polskim rynku jesteœmy w stanie dostarczaæ precyzyjnych informacji opartych o narzêdzia geomarketingowe. Mo emy dla potencjalnych lokalizacji wskazaæ wszystkie podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w obszarze 5, 10 lub wiêcej kilometrów lub podmioty, które maj¹ okreœlon¹ specyfikê. Jest o tyle istotne, gdy o tych samych inwestorów walcz¹ nasi s¹siedzi, a wielkoœæ naszego rynku i okreœlone otoczenie biznesowe konkretnych lokalizacji mo e stanowiæ istotn¹ przewagê konkurencyjn¹. Ranking przygotowa³: Centralny Oœrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o Warszawa, Willowa 8/10 lok.26 tel: (022)

18 PRZEWODNIKI FILMOWE PARTNERZY BIZNESOWI

19 WYNAJEM APARTAMENTÓW PARTNERZY BIZNESOWI

20 SPRZEDA APARTAMENTÓW PARTNERZY BIZNESOWI

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na terenie Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo ul. Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa tel. : 22 664 13 42, 22 664 08 49 Specjalistyczna Poradnia

Bardziej szczegółowo

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o.

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o. Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała ul. Ks.J.Londzina 112 43-382 Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok ul. Warszawska 42 16-070

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności.

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Miasto Andrychów Aleksandrów Łódzki Białystok Białystok Bielsko-Biała Biskupiec Bochnia

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki L.P. Miasto Adres 1 Andrychów ul. Krakowska 83a 34-120 Andrychów 2 Augustów ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów Raiffeisen Polbank

Lista oddziałów Raiffeisen Polbank Lista oddziałów Raiffeisen Polbank Lp. Miasto Adres Godziny przyjmowania zapisów 1 Augustów ul. Mostowa 2 10:00 17:00 2 Bełchatów ul. Armii Krajowej 2 10:00 17:00 3 Bełchatów ul. Kościuszki 23 10:00 17:00

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour LP 1 PLA001 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour Polska Spółka z o.o. 2 PLA002 Hipermarkety

Bardziej szczegółowo

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram 1 Placówka Banku Pocztowego Bartoszyce ul. 11 Listopada 3 2 Placówka Banku Pocztowego Bełchatów ul. Tadeusza Kościuszki 21 3 Placówka Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat nr 1 za bilety jednorazowe na przejazdy pociągami dodatkowymi WOODSTOCK 2011 3 OF: 303 5 OF: 305 7 OF: 307 9 OF: 309 Chojna Gorzów Wielkopolski Gryfino Krzyż Rzepin Szczecin Dąbie Zbąszynek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ pociagów Spółki "PKP Intercity" S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich

WYKAZ pociagów Spółki PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich L.p. Nr pociągu Nazwa pociągu Godz. odj. Relacja obsługi PKP IC Godz. przyj. Terminy kursowania Przewóz przesyłek konduktorskich na odcinku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51 Przemyśl Gł. Medyka Mostiska II 2 52 Mostiska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:14:17 Numer KRS: 0000467389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:14:17 Numer KRS: 0000467389 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:14:17 Numer KRS: 0000467389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE: AUTO RADIO Zielonogórska 33 71-084 Szczecin tel 0 91 453 23 00 fax 0 91 453 24 44

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE: AUTO RADIO Zielonogórska 33 71-084 Szczecin tel 0 91 453 23 00 fax 0 91 453 24 44 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE: AUTO RADIO Zielonogórska 33 71-084 Szczecin tel 0 91 453 23 00 fax 0 91 453 24 44 CAR AUDIO AND SECURITY Mieszka I 19 71-007 Szczecin tel 0 91 482 40 99 fax 0 91 482 40

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis (dalej zwana Promocją ) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa

www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa www.investor.netia.pl Netia Infrastruktura Sieciowa Szkieletowa Sieć Światłowodowa Szkieletowa siećświatłowodowa o łącznej długości 5000km Koszalin Słupsk Gdynia Tczew Starogard i Standard 7 lub 8 rur

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24 SZKO Y PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewczàt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 ódê ódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów ódzki ódzkie 58.72 4 440 SP Drzewica ódzkie 59.33 5 435

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 4 06:00-17:40 grupy 7:30-15:00 w dni robocze 6:50-18:30 grupy 7:30-15:00 w dni robocze przejazdy grupowe 2 5 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 07:00-18:40 5:45-17:25 3 6 07:00-18:40; 19:00-06:40

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr Maciej Zathey

Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr Maciej Zathey Konferencja Inteligentna specjalizacja jako zaleta dla konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.06.2016 godz. 00:30:32 Numer KRS: 0000127900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.06.2016 godz. 00:30:32 Numer KRS: 0000127900 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.06.2016 godz. 00:30:32 Numer KRS: 0000127900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów objętych akcją

Lista sklepów objętych akcją Lista sklepów objętych akcją Województwo Miasto Adres Dolnośląskie Wrocław ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław Śląskie Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa Łódzkie Łódz ul. Widzewska 22 92-308

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji Prezesa UKE z dnia 24 października 2014 r. nr DHRT- WWM-6080-26/12(67): Specyfikacja Numeru Routingowego

Załącznik nr 1 do decyzji Prezesa UKE z dnia 24 października 2014 r. nr DHRT- WWM-6080-26/12(67): Specyfikacja Numeru Routingowego Załącznik nr 1 do decyzji Prezesa UKE z dnia 24 października 2014 r. nr DHRT- WWM-6080-26/12(67): 1. Numer Routingowy dla realizacji Przeniesienia Numeru Specyfikacja Numeru Routingowego 1. Numer Routingowy

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW ceny biletów powrotnych przy zakupie biletu w obie strony z wybranymi 30.VII 31.VIII 31.VIII 1.VIII 1.VIII 1.VIII 1.VIII 1.VIII 2.VIII 38104/5 Kulki Mocy 48103

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU HARMONOGRAM przetargów ch na lub dzierżawę nieruchomości rolnych na terenie powiatów: Opole, opolski, krapkowicki, prudnicki, strzelecki, głubczycki, kędzierzyńskokozielski, nyski,

Bardziej szczegółowo

SP nr 12 Głogów K2. PSP nr 1 Kolonowskie K3. SP nr 66 Bydgoszcz K4. SP nr 91 Kraków. SP nr 14 Przemyśl L3. SP nr 4 Kwidzyn L4. SP nr 9 Ostrów Wlkp.

SP nr 12 Głogów K2. PSP nr 1 Kolonowskie K3. SP nr 66 Bydgoszcz K4. SP nr 91 Kraków. SP nr 14 Przemyśl L3. SP nr 4 Kwidzyn L4. SP nr 9 Ostrów Wlkp. Boisko 5 GIM Nr 16 ul.wojciecha 9, Katowice Grupa K K1 SP nr 12 Głogów K2 PSP nr 1 Kolonowskie K3 SP nr 66 Bydgoszcz K4 SP nr 91 Kraków Boisko 6 GIM nr 20 ul.jankego 160, Katowice Grupa L L1 SP Sióstr

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

lokalu działki zabudowanej budynkiem działki niezabudowanej w tym stanowiącego odrębną nieruchomość o innym przeznaczeniu mieszkalnym razem

lokalu działki zabudowanej budynkiem działki niezabudowanej w tym stanowiącego odrębną nieruchomość o innym przeznaczeniu mieszkalnym razem A. AKTY NOTARIALNE WG OBSZARÓW SĄDÓW APELACYJNYCH ZA ROK 2015 Sprzedaż nieruchomości rolnych przez przez Skarb Państwa lub organ samorządu terytorialnego Sprzedaż innych nieruchomości przez inne osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" (od/do stacji Kunowice Granica, Zabrzydowice Granica)

Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity (od/do stacji Kunowice Granica, Zabrzydowice Granica) Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" (od/do stacji, Zabrzydowice Granica) Spis treści Strona Opłaty za bilety jednorazowe obowiązujące w pociągach EIC 4-31, klasa 2 i 1 od stacji

Bardziej szczegółowo

YaraBela YaraMila YaraVita. Wysokiej jakości produkty i kompetencja w nawożeniu

YaraBela YaraMila YaraVita. Wysokiej jakości produkty i kompetencja w nawożeniu Bela Wysokiej jakości produkty i kompetencja w nawożeniu Bela nawozy azotowe Zawartość składników pokarmowych w nawozach [%] Nawóz N ogółem N-NO 3 N-NH 4 O MgO CaO SO 3 Bela EXTRAN 27 (CAN) Saletra wapniowo-amonowa

Bardziej szczegółowo

od stacji: Bielsko Biała Główna

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny biletów jednorazowych - pociągi EIC od stacji: Bielsko Biała Główna do stacji: przez: klasa 2 (ceny bazowe) Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 1 30% 37% 50% 51% 78% 95% (ceny bazowe) 30% 37% 50%

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU

ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU ZEST AWIENIE ADRESÓW I TELEFONÓW WSzW i WKU TOAW Strona 1. WSzW w SZCZECINIE 2 2. WSzW w POZNANIU 2 3. WSzW w GDA SKU 3 4. WSzW w BYDGOSZCZY 3 5. WSzW w OLSZTYNIE 4 6. WSzW w WARSZAWIE 4 7. WSzW w BIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" (od/do stacji: Biały Dunajec, Poronin i Rabka Zdrój)

Załącznik nr 2 do Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity (od/do stacji: Biały Dunajec, Poronin i Rabka Zdrój) Załącznik nr 2 do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" (od/do stacji:, i ) obowiązuje w soboty i niedziele w okresie 9 maja 7 czerwca oraz 4 czerwca 2015 r. Spis treści Strona Opłaty za bilety

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

od stacji: Bielsko Biała Główna

od stacji: Bielsko Biała Główna Bydgoszcz Główna Chabówka Chałupy Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Ciechanów, Działdowo, Iława Główna,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Akceptanci bonów towarowych "Piotr i Paweł"

Akceptanci bonów towarowych Piotr i Paweł Akceptanci bonów towarowych "Piotr i Paweł" Miejscowość Akceptant Telefon/Faks BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIELSKO-BIAŁA BRWINÓW BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ CHRZANÓW DREZDENKO ELBLĄG GDYNIA Al.1000-lecia Państwa

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 28 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2015 godz. 09:24:55 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2011. Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L na przejazdach

Warszawa, 15 marca 2011. Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon LC-L na przejazdach Nowe technologie w budowie, eksploatacji i utrzymaniu przejazdów kolejowych Warszawa, 15 marca 2011 Eksploatacja nawierzchni szynowej z zastosowaniem zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej typu Edilon

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Liczba linii 92 772. Lokalizacja inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji. Liczba linii/portów *2. Obszar inwestycji

Liczba linii 92 772. Lokalizacja inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji. Liczba linii/portów *2. Obszar inwestycji Segment 1.1 nowe i istniejące budownictwo 1.2 białe plamy 1.3 deinstalacja PCM/radia 1.4 przyłącza w ramach SSI Projekt MIX 2.1 skracanie pętli 2.2 budowa dodatkowych węzłów 2.3 doposażanie kartami dostępowymi

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ ADRES PN WT SR CZ PT SB ND Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00

MIEJSCOWOŚĆ ADRES PN WT SR CZ PT SB ND Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 07:00-20:00 08:00-14:00 Będzin 42-500 Będzin Piłsudskiego 83 07:00-21:00 07:00-21:00 07:00-21:00

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Informátor. Použité obrázky sú ilustratívne. Právo na zmeny je vyhradené.

Informátor. Použité obrázky sú ilustratívne. Právo na zmeny je vyhradené. Informátor ŠPECIÁLNA AKCIA: FOMAR FRICTION NOVÁ POBOÈKA PREŠOV Použité obrázky sú ilustratívne. Právo na zmeny je vyhradené. Akcia platí na území SR v období od 1.4.2014 do 30.6 2014, alebo do vypredania

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski BZ WBK. 28 Placówka BZ WBK Chodzież 64-800

Dom Maklerski BZ WBK. 28 Placówka BZ WBK Chodzież 64-800 Poniżej zamieszczono listę punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK, przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Indywidualnych. Dom Maklerski BZ WBK Lp Nazwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 14:14:04 Numer KRS: 0000154454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 14:14:04 Numer KRS: 0000154454 Strona 1 z 18 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 14:14:04 Numer KRS: 0000154454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów. Aleksandrów Kujawski. Bełchatów. Bełchatów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis.

Lista sklepów. Aleksandrów Kujawski. Bełchatów. Bełchatów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis. Lista sklepów Miasto Adres Aleksandrów Kujawski Bełchatów Bełchatów Białobrzegi Białystok Białystok Białostoczek Bielsko-Biała Biłgoraj Apis Biskupiec Bochnia Galeria Rondo Bogatynia Bolszewo Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

c) węzeł Kleszczów - węzeł Murcko1 ka, DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ

c) węzeł Kleszczów - węzeł Murcko1 ka, DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ - ----------- - - 3- Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... 2014 r. (poz... ) Załącznik nr 1 DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ l) autostrada

Bardziej szczegółowo

Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego

Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego 1/MOF/2013/1 Gmina Miasta Brodnicy LOF Brodnica - Lokalny Obszar Funkcjonalny 2/MOF/2013/1 Gmina Miasto Augustów Augustowski obszar funkcjonalny 3/MOF/2013/1 Gmina Miejska Nowa Ruda Określenie kierunków

Bardziej szczegółowo

Tenis stolowy Narty. Koszykówka. Siatkówka

Tenis stolowy Narty. Koszykówka. Siatkówka WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KATEGORII DZIEWCZĄT O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2.

Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2. Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2. 1. Załącznik nr.1 dotyczy ofert: 1.1. Blueconnect z ipadem 2 na raty 1.2. Wymiana blueconnect z ipadem 2 na raty dla klientów

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Dodatkowe stacje zatrzymań: TLK Bałtyk rel. Gdynia Główna - Poznań Główny - Gdynia Główna na st. Poznań Garbary; TLK Cegielski

Bardziej szczegółowo

Potrzeba spójności terytorialnej a Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Potrzeba spójności terytorialnej a Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Potrzeba spójności terytorialnej a Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Kinga Stańczuk-Olejnik, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to!

Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to! Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to! NAGODY I STOPINIA 223327 AGA B. OSTRÓW WIELKOPOLSKI 433723 AGNIESZKA K. JAWORZNO 442027 MALGORZATA K. GLIWICE 457063 JOANNA K. OPOLE 491652 JUSTYNA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A.

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska 21-500 Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. ul. Lipowa 34 Białystok 15-427 Alior Bank S.A. 3 Alior

Bardziej szczegółowo

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85)

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85) Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Telepizza Lista Lokali LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu 1 Białystok 15-678 KEN 9 lok.2 podlaskie (85) 676 39 80 2 Białystok 15-349 Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 894-24-60-763 REGON 932081008 ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Komunikat FOR: Sprawdź stan finansów publicznych samorządów

Komunikat FOR: Sprawdź stan finansów publicznych samorządów Komunikat FOR: Sprawdź stan finansów publicznych samorządów Warszawa, 13.11.2014 r. W ramach projektu SprawdzSamorzad.pl Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) prezentuje rankingi samorządów o największym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna Kerberos cz. II

Lista Referencyjna Kerberos cz. II Lista Referencyjna Kerberos cz. II Referencje z Banków Spółdzielczych (ok. 120 Banków Spółdzielczych) Projekty zakończone oraz w toku BS Lipsko Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała BS Strzałkowo BS

Bardziej szczegółowo

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia

GDYNIA D.A./D.K. Gdynia, gm. M. Gdynia Białystok Busko-Zdrój Bydgoszcz Bytów Częstochowa przez: Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Ostrołęka 00:05 00:05 P ^ 15948447 19:00 P L d n P1 17335363 przez: Gdańsk, Toruń, Włocławek, Łódź, Kielce przez: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze.

Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.: Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze. I. Lista ofert spełniających warunki formalne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.12.2012 godz. 13:46:28 Numer KRS: 0000305178

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.12.2012 godz. 13:46:28 Numer KRS: 0000305178 Strona 1 z 27 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2012 godz. 13:46:28 Numer KRS: 0000305178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych 1. Organizatorem akcji promocyjnej Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych jest T-MOBILE POLSKA

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podmiotów współpracujących z klubami I i II ligi

Zestawienie podmiotów współpracujących z klubami I i II ligi FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION Maj/Czerwiec 2007 Zestawienie podmiotów współpracujących z klubami I i II ligi FOOTBALL BUSINESS GROUP ul. Mostowa 3A/18 61-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Dobór próby w 7 rundzie Europejskiego Sondażu Społecznego

Dobór próby w 7 rundzie Europejskiego Sondażu Społecznego Instytut Filozofii i Socjologii PAN Dobór próby w 7 rundzie Europejskiego Sondażu Społecznego Próba do badania Europejski Sondaż Społeczny ma charakter losowy i jest realizowana do wyczerpania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI REŃSKA WIEŚ MECHNICA 77888210322001001438400001

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI REŃSKA WIEŚ MECHNICA 77888210322001001438400001 Wykaz organizacji poŝytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych zgłoszonymi do naczelników urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:20:36 Numer KRS: 0000156396

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:20:36 Numer KRS: 0000156396 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:20:36 Numer KRS: 0000156396 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał 30.06.2014 *Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 6 minut 15 sekund Miasto Adres Monitory Liczba transakcji (miesiąc) Kontakty z reklamą (miesiąc) Miesiąc Kwartał 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 08:00:15 Numer KRS: 0000101063

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 08:00:15 Numer KRS: 0000101063 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 08:00:15 Numer KRS: 0000101063 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK

PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK Warszawa 26.02.2015 PRODUKTY RAIFFEISEN POLBANK I RAIFFEISEN LEASING DLA MEDYCYNY Strona 1 Nasza Misja i Wizja Zapewniamy Klientom wygodę Podpowiadamy możliwe rozwiązania Jesteśmy tam, gdzie tworzy się

Bardziej szczegółowo