2.Cele, zadania i zakres działania oraz zasady organizacji audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu... str. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.Cele, zadania i zakres działania oraz zasady organizacji audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu... str. 3"

Transkrypt

1 Karta audytu wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Zamojskiego z dnia 2 września 2008r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAMOŚCIU Zamość wrzesień 2008r.

2 Karta audytu wewnętrznego 2 SPIS TREŚCI: 1.Wstęp...str. 3 2.Cele, zadania i zakres działania oraz zasady organizacji audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu... str. 3 3.Prawa i obowiązki oraz zasady etyki zawodowej audytora wewnętrznego...str. 6 4.Planowanie audytu wewnętrznego...str Sprawozdawczość audytu wewnętrznego...str Postępowanie w przypadku wykrycia oszustw i nadużyć...str.13

3 Karta audytu wewnętrznego 3 1.WSTĘP 1.1.W celu standaryzacji pracy audytu wewnętrznego ustalam zasady postępowania audytora wewnętrznego. 1.2.Karta audytu wewnętrznego ustala cele, zadania i zakres działania oraz zasady organizacji audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu i w jednostkach podległych starostwu. Ponadto karta audytu wewnętrznego zawiera zasady planowania i trybu sporządzania sprawozdania z przeprowadzonego audytu, prawa i obowiązki oraz zasady etyki zawodowej audytora. 2.CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA ORAZ ZASADY ORGANIZACJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAMOŚCIU. 2.1.Audytor wewnętrzny realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz z późn. zm./ 2.2.Audyt wewnętrzny stanowi niezależne, obiektywne działania o charakterze oceniającym, zapewniającym i doradczym, zaprojektowane w celu przysporzenia dodatkowej wartości i usprawnienia działania Starostwa Powiatowego w Zamościu i jednostek organizacyjnych powiatu, przez które to działania Starosta uzyskuje ocenę funkcjonowania tych jednostek w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Legalność obejmuje,w szczególności, badanie: -zgodności funkcjonowania jednostki lub audytowanej działalności z obowiązującymi przepisami prawa, -prawidłowości stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w jednostce w ramach wykonywanych zadań, -zgodności audytowanej działalności z aktami administracyjnymi, orzeczeniami sądowymi, umowami cywilnoprawnymi oraz innymi obowiązującymi aktami i normami, -zaniechania działania mimo prawnie określonego obowiązku.

4 Karta audytu wewnętrznego 4 Gospodarność obejmuje, w szczególności, badanie: -zapewnienia oszczędnego i efektywnego wykorzystania środków, -uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów / czy taki sam wynik działalności jednostki można było osiągnąć mniejszym nakładem środków lub czy przy zastosowaniu takich samych środków można było osiągnąć lepszy wynik/, -wykorzystania możliwości zapobiegania lub ograniczenia wysokości szkód powstałych w działalności jednostki. Celowość obejmuje, w szczególności, badanie: -zapewnienia zgodności działań jednostki z jej celami statutowymi, -zapewnienia optymalizacji zastosowanych metod i środków, ich adekwatności dla osiągnięcia założonych celów, -zakresu przyjętych przez kierownictwo kryteriów oceny realizacji celów i zadań. Rzetelność obejmuje, w szczególności, badanie: -wypełniania obowiązków przez pracowników z należytą starannością, sumiennie i terminowo, -należytego wypełniania zadań jednostki, w szczególności określonych dla poszczególnych komórek organizacyjnych i osób, -dokumentowania określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i w wymaganych terminach, z uwzględnieniem wszystkich faktów i okoliczności. Przejrzystość obejmuje, w szczególności, badanie: -klasyfikowania dochodów i wydatków publicznych, -stosowania obowiązujących zasad rachunkowości, -prowadzenia sprawozdawczości. Jawność obejmuje, w szczególności, badanie: -udostępniania sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostki, -udostępniania innych informacji dotyczących funkcjonowania jednostki i podejmowania decyzji.

5 Karta audytu wewnętrznego 5 Audyt wewnętrzny wspiera organizację w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematyczne i konsekwentne działanie, służące ocenie i poprawie efektywności zarządzania ryzykiem, systemu kontroli oraz procesów kierowania organizacją. Obszarem działania audytu jest obszar działania Starostwa Powiatowego w Zamościu i jednostek organizacyjnych powiatu /zgodnie ze statutem powiatu/, w obrębie których zostaną wyodrębnione obszary ryzyka /procesy, zjawiska lub problemy/. Ryzykiem jest prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku powiatu oraz zdarzenie /działanie/ mogące przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań. Rola audytu polega na wykrywaniu i oszacowaniu potencjalnego ryzyka, mogącego się pojawiać w ramach działalności danej jednostki oraz na badaniu i ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka. Podstawowe znaczenie mają czynności audytora wewnętrznego o charakterze zapewniającym, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania i kontroli funkcjonujących w danej jednostce, dostarczane są kierownikowi danej jednostki racjonalne zapewnienia, że systemy działają prawidłowo. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego. 2.3.Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności: a/badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu przez następcze sprawdzenie: przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, zgodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych / audyt finansowy/ - prowadzone w Starostwie Powiatowym w Zamościu i w jednostkach podległych starostwu/, b/dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania Starostwem Powiatowym w Zamościu i jednostkami podległymi starostwu /audyt systemu/. c/dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwanie możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzeganie terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez Starostwo Powiatowe w Zamościu i jednostki podległe starostwu /audyt gospodarności/.

6 Karta audytu wewnętrznego Celami audytu są: a/identyfikacja i analiza obszarów ryzyka, związanego z działalnością jednostki, a w szczególności ocena efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, b/składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze, c/wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie, d/dostarczanie Staroście i kierownikom audytowanych jednostek organizacyjnej powiatu, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, obiektywnego zapewnienia, że dana jednostka działa prawidłowo. 2.5.Organizacja audytu wewnętrznego Audyt wewnętrzny przeprowadza audytor zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Zamościu Audytor wewnętrzny zatrudniony jest na samodzielnym stanowisku bezpośrednio podporządkowanym Staroście Audytor jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. 2.6.Działania audytora wewnętrznego powinny być prowadzone zgodnie z: a/przepisami prawnymi dotyczącymi audytu wewnętrznego, b/standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz uznaną praktyką audytu wewnętrznego, c/wewnętrznymi procedurami postępowania audytora wewnętrznego. 3.PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 3.1.Obowiązki audytora wewnętrznego Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest: a/obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, operacyjnej i zarządczej, b/ocena przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy, c/ocena efektywności i gospodarności wykorzystywania posiadanych zasobów, d/określenie i analiza przyczyn oraz skutków uchybień,

7 Karta audytu wewnętrznego 7 e/przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności, f/ocena dostosowania działań audytowanej jednostki do przedstawionych wcześniej rekomendacji i zaleceń. 3.2.W zakresie wykonywania zawodu audytor powinien: a/być niezależny zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w zakresie wykonywanych czynności, b/zachować obiektywizm podczas przeprowadzania zadań audytowych, formułować swoje oceny w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń oraz unikać konfliktu interesów, c/wykonywać swoje zadania uczciwie, odpowiedzialnie, z zaangażowaniem i w sposób rzetelny, d/posiadać wiedzę i umiejętności oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania swoich obowiązków, e/dążyć do znajomości aktów prawnych oraz faktycznych i prawnych okoliczności pojawiających się w trakcie przeprowadzanych zadań audytowych, f/merytorycznie i prawnie uzasadniać własne decyzje i sposób postępowania, g/rozważnie wykorzystywać i chronić informacje uzyskane w trakcie wykonywania swoich obowiązków, h/uznawać i wspierać cele jednostki, które są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, i/przedkładać dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska, j/przestrzegać prawa i stosować się do standardów audytu wewnętrznego. k/w zakresie wykonywania swoich zadań współpracować z audytorami oraz kontrolerami zewnętrznymi za pośrednictwem lub w porozumieniu z kierownikiem jednostki, w której jest zatrudniony. 3.3.Uprawnienia audytora wewnętrznego: a/audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytu we wszystkich obszarach działalności Starostwa Powiatowego w Zamościu i jednostek organizacyjnych powiatu, b/ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich dokumentów / w tym zawartych na elektronicznych nośnikach danych/ z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, c/ma prawo żądać od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego audytu wewnętrznego z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

8 Karta audytu wewnętrznego 8 Udzielone ustnie informacje i wyjaśnienia od pracowników jednostki winny być utrwalone na piśmie oraz podpisane przez osobę, która ich udzieliła i przez audytora wewnętrznego albo przez samego audytora wewnętrznego, d/ma prawo dostępu do obiektów i pomieszczeń jednostki w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu, o/dysponuje swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka. e/nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej w jednostce, poprzez ustalenia i zalecenia wspomaga kierownika jednostki we właściwej realizacji tych procesów, f/nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa. 3.4.W ramach niezależności organizacyjnej audytor wewnętrzny: a/podlega bezpośrednio Staroście, b/nie może wykonywać obowiązków związanych z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Zamościu i jednostek powiatowych, c/informuje Starostę o każdym rzeczywistym naruszeniu niezależności lub obiektywizmu, d/jest niezależny w planowaniu i wykonywaniu działań audytu. e/ do przeprowadzenia audytu wewnętrznego uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Starostę Powiatowego oraz legitymacja służbowa lub dowód tożsamości / art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 poz z późn. zm./ f/audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, w uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem /art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o której mowa w podpunkcie e/. 4.PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 4.1.Plan strategiczny audytu wewnętrznego Podstawą planowania audytu wewnętrznego jest plan strategiczny, obejmujący okres maksymalnie pięć lat, na podstawie którego ustala się plan roczny. Plan strategiczny podlega corocznemu przeglądowi i w miarę potrzeby jest aktualizowany, Przy aktualizacji planu strategicznego należy brać pod uwagę relacje pomiędzy dostępnymi zasobami i zidentyfikowanymi priorytetami audytu, wyniki audytu oraz nowe systemy i inne zmiany w organizacji.

9 Karta audytu wewnętrznego Plan strategiczny audytu wewnętrznego ustalany jest na podstawie analizy obszarów ryzyka. 4.2.Plan roczny audytu wewnętrznego Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie planu rocznego, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego /Dz.U. Nr 66,poz. 406/ Plan audytu audytor wewnętrzny przygotowuje w porozumieniu z kierownikiem jednostki. W procesie analizy obszarów ryzyka udział biorą wszyscy kierownicy biura i wydziałów Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Dla wszystkich jednostek sporządza się jeden plan Roczny plan audytu sporządza się po identyfikacji obszarów ryzyka, na podstawie informacji, które są istotne do określenia tych obszarów a w szczególności: a/cele i zadania jednostki, b/przepisy prawne dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania jednostki, c/wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów i kontroli, d/upływ czasu od przeprowadzenia ostatniego audytu i kontroli, e/wyniki oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej, f/wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów i zadań jednostek organizacyjnych, g/pytania, skargi, wnioski i uwagi mieszkańców powiatu, h/pytania, skargi, wnioski i uwagi pracowników audytowanych jednostek org., i/liczbę i kwalifikacje zawodowe pracowników audytowanych jednostek org., j/liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych, k/stabilność kadrową oraz warunki pracy w jednostce organizacyjnej, l/możliwość dysponowania przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, ł/działania jednostek organizacyjnych mogące wpływać na opinię publiczną, m/sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu Na podstawie analizy ryzyka, audytor wewnętrzny wyznacza istotne obszary ryzyka, które będą w pierwszej kolejności poddawane badaniu.

10 Karta audytu wewnętrznego Przy ustalaniu kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, audytor wewnętrzny bierze pod uwagę: -czas niezbędny do przeprowadzenia zadań audytowych, -czas przeznaczony na szkolenie, -dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe, -rezerwę czasową na nieprzewidziane działania Roczny plan audytu powinien zawierać dane zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego Plan audytu podpisuje audytor wewnętrzny oraz kierownik jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny. Plan audytu na rok następny sporządzany jest w terminie do końca października roku poprzedniego. Kopie planu audytu audytor wewnętrzny przekazuje wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, w których prowadzi audyt wewnętrzny Jeżeli w trakcie realizacji planu audytu, audytor wewnętrzny stwierdzi, że przeprowadzenie wszystkich zadań audytowych jest niemożliwe lub niecelowe, uzgadnia z kierownikiem jednostki w której jest zatrudniony, w formie pisemnej, zakres realizacji audytu W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, audytor wewnętrzny może przeprowadzić audyt wewnętrzny poza planem, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, w której zatrudniony jest audytor. Jeżeli przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem audytu stworzy zagrożenie dla jego realizacji, audytor wewnętrzny zawiadamia o tym na piśmie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony Czynności doradcze mogą być wykonywane, jeżeli są zgodne z celami audytu wewnętrznego. Audytor wewnętrzny nie powinien podejmować czynności doradczych, których wykonywanie prowadziłoby do przejęcia przez niego zadań lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny. 5.SPRAWOZDAWCZOŚĆ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 5.1.Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, zwane dalej sprawozdaniem, w którym przedstawia w sposób

11 Karta audytu wewnętrznego 11 jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego. 5.2.Sprawozdanie audytor przekazuje kierownikowi wydziału, biura lub kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, w której przeprowadzany jest audyt wewnętrzny. 5.3.Sprawozdanie winno zawierać elementy wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny może przekazać kierownikowi wydziału, biura lub kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu tylko te fragmenty sprawozdania, które dotyczą działalności kierowanej przez niego komórki. 5.4.Kierownik wydziału, biura lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu może zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące treści sprawozdania. 5.5.Audytor wewnętrzny dokonuje analizy dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia zasadności części albo całości wyjaśnień lub zastrzeżeń, audytor zmienia lub uzupełnia odpowiednią część lub całość sprawozdania. W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, audytor przekazuje na piśmie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem kierownikowi wydziału, biura lub kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, w której przeprowadzany jest audyt. Dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia audytor włącza do akt bieżących audytu. 5.6.Audytor przekazuje sprawozdanie, po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, po jednym egzemplarzu sprawozdania, kierownikowi wydziału, biura lub kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, w której przeprowadzany jest audyt. Sprawozdanie otrzymuje także Starosta. 5.7.Kierownik komórki audytowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania może zgłosić na piśmie kierownikowi jednostki, w której przeprowadzane jest zadanie zapewniające, swoje stanowisko wobec przedstawionego sprawozdania. Kierownik wydziału, biura lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu w przypadku uznania, że zalecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz ustala termin ich realizacji,

12 Karta audytu wewnętrznego 12 powiadamiając o tym pisemnie audytora wewnętrznego oraz Starostę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania. 5.8.W przypadku odmowy realizacji zaleceń kierownik wydziału, biura lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu powiadamia audytora wewnętrznego oraz Starostę o przyczynach odmowy. 5.9.W przypadku, gdy kierownik wydziału, biura lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu nie wyznaczy osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń lub nie ustali terminu ich realizacji albo odmówi realizacji zaleceń, decyzję w tej sprawie podejmuje Starosta, który wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań i ustala termin ich realizacji powiadamiając o tym pisemnie audytora wewnętrznego Audytor wewnętrzny może przeprowadzić czynności sprawdzające, dokonując oceny działań jednostki, w której przeprowadzane było zadanie zapewniające, podjęte w celu realizacji zaleceń. Czynności sprawdzające mogą być przeprowadzone w następujący sposób: rozmowa, pismo wyjaśniające, zbadanie wybranych zadań, przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Wyboru sposobu przeprowadzenia czynności sprawdzających dokonuje audytor w oparciu o: znaczenie ustaleń, skalę wysiłków i kosztów potrzebnych do realizacji, skutki związane z ryzykiem niewypełnienia zaleceń. Ustalenia z czynności sprawdzających zamieszczane są w notatce informacyjnej. Notatkę informacyjną audytor przekazuje kierownikowi wydziału, biura lub kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu. Notatkę otrzymuje także Starosta W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji audytor wewnętrzny może, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, w której jest zatrudniony, powołać rzeczoznawcę Audytor wewnętrzny, w terminie do końca marca każdego roku, przedstawia na piśmie Staroście sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni. Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie trybu sporządzania i wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni /Dz.U. Nr 61, poz. 378/.

13 Karta audytu wewnętrznego POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYKRYCIA OSZUSTW I NADUŻYĆ Jeżeli w trakcie przeprowadzania audytu, audytor wewnętrzny dostrzeże znamiona czynów, które według jego oceny kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego oraz postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiązek o tym fakcie zawiadomić Starostę. Kartę audytu wewnętrznego opracował:... /podpis/ Zatwierdzam:... /podpis/ Zamość wrzesień 2008r.

14 Zarządzenie Nr Starosty Zamojskiego z dnia... w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn.zm. / w związku z art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm./ zarządzam co następuje: W celu określenia zasad oraz sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu wprowadzam Kartę audytu wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 1 Wykonanie i wdrożenie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu Starostwa Powiatowego w Zamościu. 2 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

15 Zarządzenia Nr 30 Starosty Zamojskiego z dnia 18 listopada 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 2 września 2008r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz z późn. zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. 157, poz z 2009r./, w związku z Komunikatem Nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych / Dz. Urz.Ministerstwa Finansów z 2009r. Nr 2,poz.12/ zarządzam co następuje: 1 W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 z dnia 2 września 2008r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego wprowadza się zmiany określone w załączniki Nr 1 do niniejszego Zarządzenia: Wykonanie Zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu. 3 Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Starosta mgr Henryk Matej.

16 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2009 z dnia 18 listopada 2009 zmieniającego Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego 1.Numer i nazwa rozdziału, którego dotyczy zmiana : WSPĘP Do dotychczasowego brzmienia pkt-u 1.2. dopisuje się: Kodeks etyki zawodowej audytora zawiera zasady dotyczące zawodu i praktyki audytora wewnętrznego oraz reguły postępowania określające pożądany sposób zachowania audytora wewnętrznego 2.Numer i nazwa rozdziału, którego dotyczy zmiana : Rozdział 2 CELE I ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA ORAZ ZASADY ORGANIZACJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAMOŚCIU Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu: Pkt 2.1. Audytor wewnętrzny realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zm./ Nowe brzmienie: Pkt 2.1. Audytor wewnętrzny realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z późn. zm./ i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. 2009r. Nr 157, poz. 1241/. Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu: Pkt 2.2. Pierwsze zdanie Audyt wewnętrzny stanowi niezależne, obiektywne działanie o charakterze oceniającym, zapewniającym i doradczym,

17 zaprojektowane w celu przysporzenia dodatkowej wartości i usprawnienia działania Starostwa Powiatowego w Zamościu i jednostek organizacyjnych powiatu, przez które to działania Starostwa uzyskuje ocenę funkcjonowania tych jednostek w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności Pkt 2.2. Nowe brzmienie: Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. Czynności doradcze dotyczą obszaru działania Starostwa Powiatowego w Zamościu i jednostek organizacyjnych powiatu. Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu: Pkt 2.3. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności: Ppkt b/ dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania Starostwem Powiatowym w Zamościu i jednostkami podległymi Starostwu /audyt systemu/. Ppkt b/ Nowe brzmienie: dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym ocena systemu kontroli oraz procesów governance /ładu organizacyjnego/ Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu: Pkt 2.4. Celami audytu są: Ppkt d/ dostarczanie Staroście i kierownikom audytowanych jednostek organizacyjnych powiatu, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, obiektywnego zapewnienia, że dana jednostka działa prawidłowo Ppkt d/ Nowe brzmienie: dostarczanie Staroście i kierownikom audytowanych jednostek organizacyjnych powiatu, w oparciu o ocenę kontroli zarządczej, obiektywnego zapewnienia, że dana jednostka działa prawidłowo.

18 Ponadto: Pkt 2.3. ppkt b do dotychczasowego brzmienia dopisuje się: Standardy są obowiązkowymi wymogami, skupionymi na kluczowych zagadnieniach, składającymi się ze: -stwierdzeń, określających podstawowe wymogi dla profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego i dla skuteczności działań, -interpretacji, wyjaśniających terminy lub pojęcia użyte w tych stwierdzeniach. 3.Numer i nazwa rozdziału, którego dotyczy zmiana : Rozdział 3. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu: Pkt 3.2. W zakresie wykonywania zawodu audytor powinien: Pkt 3.2. Nowe brzmienie: W zakresie wykonywania zawodu audytor musi: Ponadto : dodaje się ppkt-y o następującym brzmieniu: l/ujawnić odpowiednim stronom,w przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia niezależności lub obiektywizmu, szczegóły tego naruszenia. Naruszenie niezależności organizacyjnej lub indywidualnego obiektywizmu mogą wystąpić w postaci konfliktu interesów, ograniczenia zakresu badania, ograniczenia w dostępie do danych, personelu lub majątku, jak również ograniczenia zasobów np. finansowania. ł/jeżeli audytorowi brakuje wiedzy, umiejętności lub innych kompetencji niezbędnych do wykonania całości lub części zadania zapewniającego - audytor musi pozyskać odpowiednią pomoc lub wsparcie merytoryczne a przy wykonywaniu zadania doradczego audytor musi odmówić realizacji takiego zadania lub pozyskać odpowiednią pomoc oraz wsparcie merytoryczne. 4.Numer i nazwa rozdziału, którego dotyczy zmiana : Rozdział 4. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu:

19 Pkt zdanie trzecie: Plan audytu na rok następny sporządzany jest w terminie do końca października roku poprzedniego. Nowe brzmienie: pkt-u trzeciego zdania: Plan audytu na rok następny sporządzany jest do końca roku poprzedniego. Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu: Pkt Zdanie czwarte Kopie planu audytu audytor wewnętrzny przekazuje wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, w których prowadzi audyt wewnętrzny Nowe brzmienie pkt-u czwartego zdania: Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacji publicznej nie stanowią inne dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. 5.Numer i nazwa rozdziału, którego dotyczy zmiana : Rozdział 5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Brzmienie treści zmienianej lub podlegającej wykreśleniu: Pkt Audytor wewnętrzny, w terminie do końca marca każdego roku, przedstawia na piśmie Staroście sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni. Pkt Nowe brzmienie: Audytor wewnętrzny do końca stycznia każdego roku przedstawia Staroście pisemne sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612 菩 提 道 次 第 一 三 九 雪 歌 仁 波 切 講 授 法 炬 法 師 翻 譯 2009/03/01 我 們 聞 思 大 乘 法, 主 要 為 生 起 菩 提 心 學 習 菩 薩 行 故, 因 此 特 別 聞 思 至 尊 仁 波 切 ( 宗 喀 巴 大 師 ) 撰 著 的 道 次 第 論, 所 聞 之 法 是 大 乘 法, 主 要 目 的 是 發 起 菩 提 心 及 學 習 菩 薩 行 所 以,

Bardziej szczegółowo

2014 優 秀 教 師 選 舉 ( 第 十 屆 ) 個 案 報 告 參 賽 組 別 : 關 愛 組 參 賽 者 : 陳 笑 芳 老 師 目 錄 1. 背 景 資 料 P.1 2. 本 校 宗 旨 P.1 3. 個 案 分 析 P.1 4. 處 理 方 法 P.2 5. 學 生 成 就 P.5 6. 成 長 關 顧 組 P.6 7. 檢 討 及 展 望 P.6 8. 總 結 P.7 1. 背 景

Bardziej szczegółowo

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Bardziej szczegółowo

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Bardziej szczegółowo

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

关于申报建设部、财政部可再生能源

关于申报建设部、财政部可再生能源 附 件 2: 民 用 建 筑 能 效 测 评 机 构 管 理 暂 行 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 规 范 民 用 建 筑 能 效 测 评 机 构 的 管 理, 保 障 民 用 建 筑 能 效 测 评 工 作 的 顺 利 开 展, 根 据 民 用 建 筑 能 效 测 评 标 识 管 理 暂 行 办 法, 制 定 本 办 法 第 二 条 本 办 法 所 称 的 民 用 建 筑 能 效

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

标题

标题 亲 历 国 有 经 济 改 革 贾 和 亭 1 1982 年 8 月, 我 从 北 京 经 济 学 院 毕 业, 分 配 到 北 京 市 政 府 研 究 室 随 后, 被 安 排 到 北 京 市 经 委 企 业 管 理 处 实 习 锻 炼, 和 尹 光 华 共 事 一 年 后, 尹 光 华 调 国 家 体 改 委 工 作, 在 她 的 引 荐 下, 我 于 1983 年 底 调 入 国 家 体 改

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Bardziej szczegółowo

! "#$% & ())*! ++, +- +.)! ++ ())* / 0!!""#!

! #$% & ())*! ++, +- +.)! ++ ())* / 0!!#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 9 牵 手 困 境 儿 童 向 日 葵 关 爱 培 养 行 动 10 惠 民 保 险 工 春 节 期 间 扶 助 300 名 困 境 儿 童, 三 八 期 间 走 以 1000 名 留 守 流 动 儿 童 孤 残 儿 访 帮 扶 100 名 困 境

内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 9 牵 手 困 境 儿 童 向 日 葵 关 爱 培 养 行 动 10 惠 民 保 险 工 春 节 期 间 扶 助 300 名 困 境 儿 童, 三 八 期 间 走 以 1000 名 留 守 流 动 儿 童 孤 残 儿 访 帮 扶 100 名 困 境 新 沂 市 为 民 办 实 事 工 计 划 表 : 万 元 : 万 元 序 内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 合 计 (53 项 ) 198305.69 104088.69 3597.3 6437.62 94053.77 804.5 32 一 教 育 卫 生 工 (8 项 ) 166330 76080 50 50 75980 804.5 32 1 铁 路 医 院 迁 建 工 3 月

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc 氣 象 與 地 震 作 者 : 羅 名 欽 中 揚 通 信 摘 羅 皓 丰 待 業 要 地 震 科 技 附 屬 在 氣 象 局, 但 是 對 於 地 震 衍 生 的 事 項 卻 在 地 震 工 程 中 心 及 中 央 地 質 調 查 所, 地 震 區 分 震 前 及 震 後 兩 種 事 務, 一 是 震 前 預 測, 一 是 震 後 回 推, 總 在 未 知 的 恐 懼 中 技 求 發 現 地 震

Bardziej szczegółowo

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

Bardziej szczegółowo

950 7 2 95 7 3 953 954 7 4 954 5 954 2 20 2 3 4 5 950 950 95 7 954 7 4 993 520 27

950 7 2 95 7 3 953 954 7 4 954 5 954 2 20 2 3 4 5 950 950 95 7 954 7 4 993 520 27 20 6 224 958 K27 A 003-708 20 06-0026 - 958 26 958 9 958 0 950 7 2 95 7 3 953 954 7 4 954 5 954 2 20 2 3 4 5 950 950 95 7 954 7 4 993 520 27 20 6 224 953 954 952 953 4 7 953 953 954 955 955 28 8 2 99 52

Bardziej szczegółowo

農 業 新 知 J 桃 園 區 建 f:! 訊 [ 草 花 專 輯 ] 第 6 3 期 2 番 茄 夜 蛾 長 桶 圓 形, 體 長 約 1 4 公 塵, 肥 胖 而 不 太 移 番 茄 夜 蛾 會 危 害 番 茄 等 果 菜 類 及 花 動 年 發 生 8-9 世 代, 初 孵 化 之 幼 蟲 群

農 業 新 知 J 桃 園 區 建 f:! 訊 [ 草 花 專 輯 ] 第 6 3 期 2 番 茄 夜 蛾 長 桶 圓 形, 體 長 約 1 4 公 塵, 肥 胖 而 不 太 移 番 茄 夜 蛾 會 危 害 番 茄 等 果 菜 類 及 花 動 年 發 生 8-9 世 代, 初 孵 化 之 幼 蟲 群 學 等 學 會 晶 體 步 會 會 作 物 環 境 課 副 研 究 員 施 錫 彬 分 機 3 1 0 花 卉 可 以 賞 心 悅 目, 美 化 人 生, 隨 著 社 會 繁 榮 與 進 步, 人 民 生 活 水 準 日 益 提 高, 花 卉 已 成 為 日 常 生 活 中 所 不 可 或 缺 的 物 品, 同 時 也 成 為 精 緻 化 重 要 商 品 然 台 灣 地 處 熱 帶 與 亞 熱 帶

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

( 总 第 1118 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 5 月 20 日 出 版 目 录 省 政 府 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 关 于 表 彰 2015 年 度 基 本 无 违 建 县 ( 市 区 ) 无 违 建 创 建 先 进 县 ( 市 区 ) 和 无 违 建

( 总 第 1118 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 5 月 20 日 出 版 目 录 省 政 府 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 关 于 表 彰 2015 年 度 基 本 无 违 建 县 ( 市 区 ) 无 违 建 创 建 先 进 县 ( 市 区 ) 和 无 违 建 ( 总 第 1118 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 5 月 20 日 出 版 目 录 省 政 府 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 关 于 表 彰 2015 年 度 基 本 无 违 建 县 ( 市 区 ) 无 违 建 创 建 先 进 县 ( 市 区 ) 和 无 违 建 县 ( 市 区 ) 创 建 工 作 先 进 个 人 的 通 报 ( 浙 政 发 2016 13 号 )

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 小論文

Microsoft Word - 小論文 篇 名 風 情 萬 種 話 牡 丹 作 者 周 冠 汶 私 立 格 致 高 級 中 學 普 二 孝 戴 嘉 慧 私 立 格 致 高 級 中 學 普 二 孝 1 壹 前 言 牡 丹 自 古 以 來 被 譽 為 百 花 之 王, 並 把 它 作 為 富 貴 吉 祥 的 象 徵, 歷 來 的 王 公 貴 族 以 賞 牡 丹 為 樂 大 唐 帝 國 視 牡 丹 為 國 花, 影 響 所 至, 平 民 百 姓

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

怀孕的症状:除了腹部动过外科手术、滥服避孕药、大量喝酒吸烟等

怀孕的症状:除了腹部动过外科手术、滥服避孕药、大量喝酒吸烟等 怀 孕 的 症 状 : 除 了 腹 部 动 过 外 科 手 术 滥 服 避 孕 药 大 量 喝 酒 吸 烟 等 www.qiupaiwang.com http://www.qiupaiwang 怀 孕 的 症 状 : 除 了 腹 部 动 过 外 科 手 术 滥 服 避 孕 药 大 量 喝 酒 吸 烟 等 要 确 认 是 否 缺 铁 国 家 健 康 学 会 建 议 孕 妈 妈 每 天 服 用 一 粒

Bardziej szczegółowo

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 二 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Bardziej szczegółowo

CSO019 ( 問 題 編 號 : 2166) 綱 領 : (1) 效 率 促 進 組,,(3) 政 務 司 司 長 辦 公 室 - 行 政 署,(4) 禮 賓 處 管 制 人 員 : ( 蔡 潔 如 女 士 ) 請 以 表 列 方 式 告 知 本 會 有 關 以 下 項 目 2016-17 年

CSO019 ( 問 題 編 號 : 2166) 綱 領 : (1) 效 率 促 進 組,,(3) 政 務 司 司 長 辦 公 室 - 行 政 署,(4) 禮 賓 處 管 制 人 員 : ( 蔡 潔 如 女 士 ) 請 以 表 列 方 式 告 知 本 會 有 關 以 下 項 目 2016-17 年 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 六 至 一 七 年 度 第 3 節 會 議 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 CSO019 2166 梁 國 雄 142 (1) 效 率 促 進 組 (3) 政 務 司 司 長 辦 公 室 - 行 政 署 (4) 禮 賓 處 CSO022 1588 馬 逢 國 142 CSO041 5497 陳 志 全 142 CSO047 3525 陳

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 聯 來 金 理 年 錄 零 參 聯 聯 陸 論 行 年 立 年 度 令 行 立 年 立 聯 聯 年 列 聯 理 練 理 練 行 立 狀 立 聯 立 年 勞 立 年 理 理 立 理 理 理 行 立 理 理 流 理 理 立 立 連 理 立 年 類 行 理 行 年 列 北 立 聯 度 漏 北 量 參 聯 80 年 聯 85 年 行 聯 91 年 行 北 僚 立 理 料 年 北 立 林 立 北 北 北 聯

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

2 013 12 118 119 2015 2008 2009 1 2012 120 121 Sir Sir 2014 11 122 123 K 124 125 2013 126 127 ! 128 129 2013 6 2014 KK Sir KK Sir KK Sir Anna Anna 130 131 Sir 2009 10 1 2010 132 133 2014 122015 1 Gigi

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63> 中 国 玻 璃 钢 船 艇 制 造 业 发 展 现 状 1 概 述 我 国 自 上 世 纪 五 十 年 代 末 期 试 制 成 功 第 一 艘 玻 璃 钢 艇 后, 至 今 己 达 60 年 之 久 在 此 期 间, 待 别 是 改 革 开 放 30 年 来, 我 国 玻 璃 钢 船 艇 业 的 发 展 是 巨 大 的, 业 绩 是 极 其 可 喜 的 现 拟 将 各 省 市 的 玻 璃 钢 船 艇

Bardziej szczegółowo

(内文)FIT1.FIT)

(内文)FIT1.FIT) (2001 2005) 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鹿 寨 年 鉴.2001 2005/ 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编. 南 宁 : 广 西 人 民 出 版 社,2013.12 ISBN 978-7-219-08731-2 Ⅰ. 1 鹿 Ⅱ. 1 鹿 Ⅲ. 1 鹿 寨 县 2001 ~ 2005 年 鉴 Ⅳ. 1Z526.74

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰...

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 狂 想 集 指 導 老 師 : 李 世 宜 作 者 : 普 二 1 全 班 目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年... 21 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 21 第 三 組 山 姆

Bardziej szczegółowo

Checklist for Business Application- Fashion Model

Checklist for Business Application- Fashion Model Name: 姓 名 : Imię i nazwisko: Passport Number: 护 照 号 : Numer paszportu: Checklist for Visiting relatives or friends 国 别 探 亲 访 友 签 证 材 料 审 核 表 Wykaz dokumentów wiza Krajowa Odwiedziny Purpose of Visit: 访

Bardziej szczegółowo

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8 ( ) () 2009 7 ~2010 8 12 ( ) 3000 [1] 12 5.5 A B A 7 3 41 2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B

Bardziej szczegółowo

Chapter Column C 1095 1187 1603 1625 1567 1625 1600 1649 1625 1649 1683 1760 1727 1760 Uncle Sam 1759 1794 1758 1794 922 18

Bardziej szczegółowo

2016 3 28 (GRI) 2006 2015 1 1 2015 12 31

2016 3 28 (GRI) 2006 2015 1 1 2015 12 31 2016 3 28 (GRI) 2006 2015 1 1 2015 12 31 www.timeselectric.cn 01 7 1. 9 2. 2015 10 1. 14 1.1 14 1.2 15 2. 17 2.1 17 2.2 18 2.3 18 3. 19 3.1 19 3.2 20 3.3 20 3.4 21 3.5 21 3.6 21 22 1. 23 2. 24 25 02 1.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - B02 李華瑞_南北宋社會變動與山水畫風格之演變_全文.doc

Microsoft Word - B02 李華瑞_南北宋社會變動與山水畫風格之演變_全文.doc 南 北 宋 社 會 變 動 與 山 水 畫 風 格 之 演 變 李 華 瑞 首 都 師 範 大 學 歷 史 學 院 教 授 引 言 山 水 畫 至 南 宋 在 風 格 題 材 審 美 旨 趣 諸 方 面 都 發 生 了 明 顯 變 化 和 北 宋 相 比, 山 水 畫 由 山 重 水 複 氣 勢 壯 闊 的 全 景 發 展 到 煙 水 淒 迷 幽 寂 虛 曠 的 一 角, 花 鳥 畫 由 坡 石 花

Bardziej szczegółowo

南网资审文件范本

南网资审文件范本 广 州 供 电 局 生 产 设 备 状 态 监 测 及 评 价 中 心 建 设 项 目 基 础 环 境 建 设 工 程 施 工 招 标 资 格 预 审 文 件 招 标 人 : 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 设 计 研 究 院 有 限 公 司 时 间 : 2016 年 07 月 目 录 第 一 章 申 请 人 须 知... 1 第 二 章 资 格 审 查 办 法 ( 有 限 数

Bardziej szczegółowo

小手冊.indd

小手冊.indd 原 住 民 族 傳 統 文 化 與 創 新 應 用 成 果 展 21 41 P8-9 P4-7 P10-15 P16-20 3 Native Art Milay / Amaya 1992 / / / / / 14 5 VUVU VUVU / 8 / 32 2006 7 T / 2011 / UMA / 20~40 UMA 9 6 11 2D Tina Ibu taki simuk Tina Ibu

Bardziej szczegółowo

. = ( ) 10000 100 30000 600 10000 500 A 250000 50000 7 5 350000 B 250000 50000 10 5 500000 39000000 47000000 22500000 = 0. 48 47000000 80000000 145000000

Bardziej szczegółowo

附件2

附件2 附 件 2 辽 宁 省 普 通 高 等 学 校 本 科 优 势 特 色 专 业 申 报 书 专 业 名 称 : 财 务 管 理 专 业 代 码 : 120204 推 荐 学 校 ( 公 章 ): 大 连 海 事 大 学 推 荐 学 校 代 码 : 10151 专 业 带 头 人 : 刘 斌 联 系 电 话 ( 手 机 ): 13941121954 辽 宁 省 教 育 厅 制 2015 年 6 月 (

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 參 考 資 料 試 題 編 號 :077-900201-3 審 定 日 期 : 年 月 日 修 訂 日 期 :96 年 7 月 1 日 97 年 1 月 30 日 97 年 10 月 27 日 98 年 6 月 20 日 98 年 12 月 17 日 99 年 08 月 20 日 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科

Bardziej szczegółowo

目 錄 董 事 長 的 信 3 總 經 理 的 話 3 1. 公 司 概 況 4 1-1. 公 司 簡 介.4 1-2 營 運 發 展.6 1-3 智 慧 財 產 權 推 動...7 1-4 獲 獎 及 優 良 事 蹟..9 1-5 財 務 績 效 10 2. 利 害 關 係 者 的 互 動 與 經

目 錄 董 事 長 的 信 3 總 經 理 的 話 3 1. 公 司 概 況 4 1-1. 公 司 簡 介.4 1-2 營 運 發 展.6 1-3 智 慧 財 產 權 推 動...7 1-4 獲 獎 及 優 良 事 蹟..9 1-5 財 務 績 效 10 2. 利 害 關 係 者 的 互 動 與 經 目 錄 董 事 長 的 信 3 總 經 理 的 話 3 1. 公 司 概 況 4 1-1. 公 司 簡 介.4 1-2 營 運 發 展.6 1-3 智 慧 財 產 權 推 動...7 1-4 獲 獎 及 優 良 事 蹟..9 1-5 財 務 績 效 10 2. 利 害 關 係 者 的 互 動 與 經 營 11 3. 公 司 治 理.12 3-1 公 司 治 理 架 構.13 3-2 董 事 會 14

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc [ 本 期 热 点 ] 市 委 书 记 刘 淇 市 长 郭 金 龙 为 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 成 立 揭 牌 2009 年 6 月 12 日 下 午, 代 表 着 新 能 源 产 业 技 术 整 体 水 平 的 六 大 产 业 技 术 联 盟 齐 聚 一 堂, 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 宣 告 成 立 联 盟 的 成 立, 标 志 着 首 都 新 能 源 产

Bardziej szczegółowo

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

Bardziej szczegółowo

北京农产品质量检测与农田环境监测技术研究中心

北京农产品质量检测与农田环境监测技术研究中心 北 京 农 业 质 量 标 准 与 检 测 技 术 研 究 中 心 农 业 部 农 产 品 质 量 安 全 风 险 评 估 实 验 室 ( 北 京 ) 北 京 农 产 品 质 量 安 全 学 会 简 报 2015 年 第 01 期 ( 总 22 期 ) 2015 年 03 月 21 日 主 要 内 容 中 心 动 态 风 险 评 估 实 验 室 动 态 学 会 动 态 研 究 动 态 通 讯 地 址

Bardziej szczegółowo

1 2 9

1 2 9 8 1 2 9 3 4 10 11 5 6 12 13 7 14 8 9 bk bl bm 15 bn bo 16 bp bq br bs bt 17 ck cl cm cn 18 19 co cp 20 21 cq cr 22 23 cs ct 24 dk 25 dl 26 dm dn do dp dq 27 dr ds dt ek 28 el em 29 en eo ep eq er 30 es

Bardziej szczegółowo

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月 武 汉 警 官 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 一 学 生 发 展 ( 一 ) 就 业 基 本 情 况 1 毕 业 生 规 模 和 就 业 率 : 武 汉 警 官 职 业 学 院 是 全 国 政 法 干 警 招 录 培 养 体 制 改 革 试 点 院 校 之 一, 是 我 省 唯 一 一 所 培 养 高 素 质 技 术 技 能 型 警 务 人 才 的 重

Bardziej szczegółowo

学校简介

学校简介 学 校 简 介 山 东 工 艺 美 术 学 院 位 于 山 东 省 济 南 市, 始 建 于 1973 年, 是 目 前 全 国 31 所 独 立 设 置 的 艺 术 院 校 中 唯 一 一 所 工 艺 美 术 学 院 学 校 是 学 士 学 位 硕 士 学 位 授 予 单 位, 现 已 形 成 本 科 教 育 研 究 生 教 育 高 等 职 业 教 育 继 续 教 育 和 附 中 教 育 等 多

Bardziej szczegółowo

目录 编者按.......................................................... 中国拍卖行业协会简介................................................ a r tn e t 全球有限公司简介.......

目录 编者按.......................................................... 中国拍卖行业协会简介................................................ a r tn e t 全球有限公司简介....... 目录 编者按.......................................................... 中国拍卖行业协会简介................................................ a r tn e t 全球有限公司简介............................................... 6 主要发现.........................................................

Bardziej szczegółowo

天津大学建筑工程学院土木工程专业

天津大学建筑工程学院土木工程专业 土 木 工 程 专 业 卓 越 计 划 培 养 方 案 2011 年 11 月 天 津 大 学 建 筑 工 程 学 院 土 木 工 程 专 业 卓 越 工 程 师 培 养 计 划 ( 本 科 阶 段 ) 一. 专 业 背 景 天 津 大 学 土 木 工 程 系 创 建 于 建 校 之 初 的 1895 年, 具 有 悠 久 的 办 学 历 史 和 深 厚 的 学 术 积 淀, 经 过 一 百 多 年

Bardziej szczegółowo

洋县板桥保护区管理计划

洋县板桥保护区管理计划 本 管理计划 的编制 得到了世界自然基金会的大力支持 谨此致以衷心感谢 To acknowledge gratefully the technological support from WWF-China for the management plan ...1 1.1...1 1.2...1...2 2.1...2 2.2...2 2.3...3 2.4...7 2.5...9 2.6...11

Bardziej szczegółowo

附 件 5 资 格 审 查 要 求 附 件 5-1 资 质 项 目 要 求 备 注 1 具 备 交 通 运 输 主 管 部 门 颁 发 的 公 路 工 程 专 业 乙 级 及 以 上 监 理 资 资 质 质 ; 2 持 有 工 商 行 政 管 理 部 门 核 发 的 有 效 企 业 营 业 执 照

附 件 5 资 格 审 查 要 求 附 件 5-1 资 质 项 目 要 求 备 注 1 具 备 交 通 运 输 主 管 部 门 颁 发 的 公 路 工 程 专 业 乙 级 及 以 上 监 理 资 资 质 质 ; 2 持 有 工 商 行 政 管 理 部 门 核 发 的 有 效 企 业 营 业 执 照 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 奎 屯 地 区 2016 年 公 路 大 中 修 工 程 施 工 监 理 招 标 公 告 附 件 资 格 审 查 条 件 和 评 标 办 法 附 件 5 资 格 审 查 要 求 附 件 5-1 资 质 项 目 要 求 备 注 1 具 备 交 通 运 输 主 管 部 门 颁 发 的 公 路 工 程 专 业 乙 级 及 以 上 监 理 资 资 质 质 ; 2 持 有 工

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 策略聯盟單位103.06.01

Microsoft Word - 策略聯盟單位103.06.01 策 略 聯 盟 單 位 : 更 新 日 期 :103.06.01 表 一 策 略 聯 盟 機 構 名 單 - 中 小 企 業 1 ART 101 公 2 十 全 十 美 生 物 科 技 股 份 有 限 公 3 三 易 學 習 科 技 有 限 公 4 上 暘 環 保 科 技 股 份 有 大 千 生 物 科 技 有 限 公 5 限 公 6 大 自 然 生 機 企 業 有 限 公 7 大 樹 連 鎖 藥

Bardziej szczegółowo

服務記錄撰寫技巧

服務記錄撰寫技巧 2004.4.13 1 case record 2 3 4 medical information 1. 2. psychological evaluation 1. 2. social history 1. 5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. / 1. 2. 3. 4. Genogram 6 genogram 1 1 2 3 4 M. 48 met 80

Bardziej szczegółowo

32 学 校 道 德 氛 围 测 评 与 监 控 研 鞠 玉 翠 BEA110034 国 家 一 般 华 东 师 范 大 学 33 国 家 认 同 与 青 少 年 爱 国 主 义 教 育 的 当 代 转 向 及 实 践 模 式 研 郑 航 BEA110035 国 家 一 般 华 南 师 范 大 学

32 学 校 道 德 氛 围 测 评 与 监 控 研 鞠 玉 翠 BEA110034 国 家 一 般 华 东 师 范 大 学 33 国 家 认 同 与 青 少 年 爱 国 主 义 教 育 的 当 代 转 向 及 实 践 模 式 研 郑 航 BEA110035 国 家 一 般 华 南 师 范 大 学 序 号 课 题 名 称 姓 名 课 题 批 准 号 课 题 类 别 工 作 单 位 备 注 开 题 报 告 1 2 以 科 学 发 展 为 主 题 转 变 教 育 发 展 方 式 研 教 育 在 国 家 从 中 等 偏 下 向 中 等 偏 上 收 入 水 平 发 展 过 程 中 的 作 用 研 褚 宏 启 AFA110001 国 家 重 点 北 京 师 范 大 学 招 标 杜 育 红 AFA110002

Bardziej szczegółowo

在 地 仕 紳 創 念 興 起 1938 年 1 月 13 日 ( 昭 和 13 年 ), 是 26 歲 的 王 冰 淇 忙 碌 的 一 天, 籌 蓋 了 一 年 的 彰 化 廳 最 大 的 酒 樓 建 成 了, 將 要 舉 行 上 棟 式, 就 是 安 上 建 築 的 身 份 證 棟 札, 名 高

在 地 仕 紳 創 念 興 起 1938 年 1 月 13 日 ( 昭 和 13 年 ), 是 26 歲 的 王 冰 淇 忙 碌 的 一 天, 籌 蓋 了 一 年 的 彰 化 廳 最 大 的 酒 樓 建 成 了, 將 要 舉 行 上 棟 式, 就 是 安 上 建 築 的 身 份 證 棟 札, 名 高 苒 苒 幾 盈 虛 彰 化 鐵 路 醫 院 ( 原 高 賓 閣 ) 古 蹟 保 留 故 事 文 化 是 城 市 的 生 活 記 憶, 是 國 家 的 文 明 展 現, 是 人 民 情 感 的 深 根, 透 過 這 些 有 形 或 無 形 的 資 產, 緊 緊 鑲 嵌 的 集 體 文 化 實 力, 把 現 代 人 帶 入 過 往 時 空 環 境, 穿 梭 古 今 感 受 歷 史 的 生 活 年 代 1982

Bardziej szczegółowo

遊覽車客運業管理手冊

遊覽車客運業管理手冊 I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ( ) 19 ( ) 2 20 ( ) 3 21 ( ) 2 22 ( ) 23 : N ( ) 2008/5/6 24 ( ) 僞 25 ( ) 26 ( ) (1) (a) () (a) () (2) (b)n 50 (c) ( N ) 1.7 2000 2000 ( ) (a)

Bardziej szczegółowo

096THU DOC

096THU DOC 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) ( ) ( ) 10 ( ) ( ) ( ) 11 12 ( ) ( ) 13 1 31 14 2 363 ( ) 15 16 3 33 17 18 19 4 artnet - The Art World Onlinehttp://www.artnet.com/artist/11913/joan-mitchell.html. 5 389 20 21 22 23

Bardziej szczegółowo

三 新 股 发 售 的 有 关 当 事 人 1 发 行 人 名 称 : 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 安 庆 衡 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 环 中 路 32 号 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 平 房 东 口 2 号 电 话

三 新 股 发 售 的 有 关 当 事 人 1 发 行 人 名 称 : 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 安 庆 衡 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 环 中 路 32 号 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 平 房 东 口 2 号 电 话 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 概 要 日 期 :1998-05-15 北 汽 福 田 车 辆 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 概 要 ( 人 民 币 普 通 股 )50,000,000 股 ( 其 中, 向 公 司 职 工 配 售 5,000,000 股 ) 主 承 销 商 : 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 上 市 推 荐 人 :

Bardziej szczegółowo

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,, 1997 3 NA TURAL RESOURCES 1997 5, : 1 111,, ; ; ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :1 000t 16 10 4, 500t 85 10 4, ; 100t, 100 10 4 ; 400t, 150 10 4 ; 500t, 200 70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

1. 护 介 理 護 保 险 険 制 度 的 の 主 要 な 修 改 改 正 内 点 容 ⑴ 对 护 理 报 酬 进 行 了 修 改 自 2015 年 4 月 起 开 始 执 行 修 改 了 护 理 保 险 服 务 的 护 理 报 酬 ⑵ 重 新 调 整 了 护 理 保 险 费 自 2015 年 4

1. 护 介 理 護 保 险 険 制 度 的 の 主 要 な 修 改 改 正 内 点 容 ⑴ 对 护 理 报 酬 进 行 了 修 改 自 2015 年 4 月 起 开 始 执 行 修 改 了 护 理 保 险 服 务 的 护 理 报 酬 ⑵ 重 新 调 整 了 护 理 保 险 费 自 2015 年 4 大 阪 府 关 于 护 理 保 险 制 度 2015 年 度 修 订 版 ( 持 有 2015 年 4 月 版 的, 请 使 用 本 修 订 版 ) 目 录 1. 护 理 保 险 制 度 的 主 要 修 改 内 容 2 2. 护 理 保 险 制 度 的 运 作 机 制 3 ⑴ 护 理 保 险 制 度 全 图 3 ⑵ 护 理 保 险 的 财 源 构 成 3 ⑶ 护 理 服 务 等 的 利 用 手 续

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - No_HK2015-10

Microsoft Word - No_HK2015-10 No. 2015~10 2015 3 30 ********************************************************* 谨 以 此 文 纪 念 邓 英 淘 逝 世 三 周 年 实 施 南 水 西 调 工 程, 开 发 西 北 地 区 自 然 资 源, 拓 展 华 夏 民 族 生 存 空 间 1 新 疆 阿 克 苏 地 区 水 利 局 李 于 洁 当 前 南 水

Bardziej szczegółowo

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 散 文 為 主 ; 開 拓 學 生 的 文 藝 視 角 和 創 作 平 台 ; 強 化 對 外 的 創

Bardziej szczegółowo

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9.

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 现 金 流 量 表 17-18 10. 19-92 首 席 执 总 裁 引 言 1. 首 席 执 总

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf 11 2 0 0 3 ()063 11, : ; ; ;,,, ( CIP ) / :, 11 ISBN 7 113 04917 6 2003 1 - - TU723 3 CIP ( 2002 ) 100131 : ( 11 ) : : ( 100054, 8 ) : : : 787 mm1 092 mm 1/ 16 : 20 : 503 : 2003 1 1 2003 1 1 : 15 000 :

Bardziej szczegółowo

R001_PK-RFK55XX_1-2_F1-5_INIS_ENG-POL-CZ-CHI.book

R001_PK-RFK55XX_1-2_F1-5_INIS_ENG-POL-CZ-CHI.book PK55XX/RFK55XX v1.2 Installation Instructions, Instrukcja instalacji, Instalační pokyny, 安装说明 English, Polski, Česky, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # F1 F2 F3 F4 F5 PK5500 RFK5500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # F1 F2

Bardziej szczegółowo

目 录 重 要 提 示... 4 重 大 风 险 提 示... 5 释 义... 7 第 一 章 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 8 一 公 司 基 本 情 况... 8 二 相 关 中 介 机 构 情 况... 9 第 二 章 公 司 债 券 事 项... 11 一 公 司 债

目 录 重 要 提 示... 4 重 大 风 险 提 示... 5 释 义... 7 第 一 章 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 8 一 公 司 基 本 情 况... 8 二 相 关 中 介 机 构 情 况... 9 第 二 章 公 司 债 券 事 项... 11 一 公 司 债 国 创 高 科 实 业 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2016 年 半 年 度 报 告 二 〇 一 六 年 八 月 目 录 重 要 提 示... 4 重 大 风 险 提 示... 5 释 义... 7 第 一 章 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 8 一 公 司 基 本 情 况... 8 二 相 关 中 介 机 构 情 况... 9 第 二 章 公 司 债 券 事 项...

Bardziej szczegółowo

1. ( 2. 3. 4. 1. 2. 3. - - (EBIT) - (EBT) - 304 _50 254 30 30. 72 60. 72 193.28 3 190. 28 4 _ 200 _ 196 196 10 206 0.75 0.80 0.85 ( ) 300 304 307 (, ) FF1,120,000 :1 =8.00 ( ) FF1.120,000 140 000

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 2004 1 1.1 1.2, 1.3 1.4 2 2.1 600331 2 610041 http://www.sichuanhongda.com hongdazqb@163.com 2.2 2 2 02886141081 02886141081 02886140372 02886140372 hongdazqb@163.com hongdazqb@163.com 3 3.1 : : 2004

Bardziej szczegółowo

46800 40000 6800 8 [450 1000 50 330 2000 180000 750 450 750 800 50000 ( 2200 200) 2 9600 5 2 2 2 50 000 50 000 12 000 5 5 4 50 000 20 000 120007 200 2000 2 4400 4 2 50 000 2 000 12800 15 2 4 50000

Bardziej szczegółowo

广东省第十四届运动会竞技组

广东省第十四届运动会竞技组 目 录 广 东 省 第 十 四 届 运 动 会 竞 技 组 自 行 车 竞 赛 规 程...1 广 东 省 第 十 四 届 运 动 会 竞 技 组 自 行 车 比 赛 补 充 通 知...4 竞 赛 委 员 会 及 办 事 机 构... 7 仲 裁 委 员 会 及 裁 判 员 名 单... 9 各 参 赛 单 位 名 单... 10 大 会 日 程 安 排 表... 13 竞 赛 日 程 表...14

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2BBD5BCA8CFAAB3E9CBAED0EEC4DCB5E7D5BEBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE9BCF2D0B4B1BE2DD0DEB8C42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2BBD5BCA8CFAAB3E9CBAED0EEC4DCB5E7D5BEBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE9BCF2D0B4B1BE2DD0DEB8C42E646F63> 安 徽 绩 溪 抽 水 蓄 能 电 站 环 境 影 响 报 告 书 简 写 本 1 工 程 简 况 安 徽 绩 溪 抽 水 蓄 能 电 站 位 于 安 徽 省 绩 溪 县 伏 岭 镇, 地 处 皖 南 山 区, 距 绩 溪 县 城 约 25km 上 水 库 位 于 登 源 河 的 北 支 流 赤 石 坑 沟 源 头 段, 下 水 库 位 于 登 源 河 的 北 支 流 赤 石 坑 沟 口 的 上 岭

Bardziej szczegółowo

刊 首 寄 语 本 期 隆 重 推 出 的 文 和 图, 是 岱 衢 洋 上 的 谢 洋 节 她 是 伴 随 着 当 年 大 黄 鱼 汛 期 的 渔 民 的 一 个 节 日 谢 洋 九 章 是 从 谢 洋 节 的 历 史 渊 源 所 祭 神 灵 庆 典 始 末 岱 衢 大 洋 东 沙 古 镇 各 路

刊 首 寄 语 本 期 隆 重 推 出 的 文 和 图, 是 岱 衢 洋 上 的 谢 洋 节 她 是 伴 随 着 当 年 大 黄 鱼 汛 期 的 渔 民 的 一 个 节 日 谢 洋 九 章 是 从 谢 洋 节 的 历 史 渊 源 所 祭 神 灵 庆 典 始 末 岱 衢 大 洋 东 沙 古 镇 各 路 刊 首 寄 语 本 期 隆 重 推 出 的 文 和 图, 是 岱 衢 洋 上 的 谢 洋 节 她 是 伴 随 着 当 年 大 黄 鱼 汛 期 的 渔 民 的 一 个 节 日 谢 洋 九 章 是 从 谢 洋 节 的 历 史 渊 源 所 祭 神 灵 庆 典 始 末 岱 衢 大 洋 东 沙 古 镇 各 路 渔 人 渔 人 之 歌 渔 人 之 画 渔 场 之 思 等 九 个 方 面 来 展 现 谢 洋 节

Bardziej szczegółowo

c115-0804019.pm

c115-0804019.pm 上 海 廣 播 電 台 業 的 接 管 與 改 造 杜 英 1949 年, 上 海 是 多 種 文 化 力 量 發 揮 宣 傳 功 能 的 場 域 伴 隨 新 政 權 的 建 立, 解 放 日 報 上 海 人 民 廣 播 電 台 ( 以 下 簡 稱 上 海 人 民 電 台 ) 等 官 方 輿 論 工 具 進 駐 其 間 並 佔 據 中 心 位 置 這 些 新 興 的 傳 媒 難 以 迅 速 扭 轉

Bardziej szczegółowo

会 给 予 数 倍 于 此 的 科 研 资 助 ; 国 家 杰 出 青 年 基 金 项 目 资 助 强 度 也 已 达 每 人 约 65 万 美 元 (400 万 元 人 民 币 ) 从 科 研 条 件 来 看, 中 国 的 科 研 机 构 和 大 学 在 园 区 环 境 科 研 仪 器 设 备 科

会 给 予 数 倍 于 此 的 科 研 资 助 ; 国 家 杰 出 青 年 基 金 项 目 资 助 强 度 也 已 达 每 人 约 65 万 美 元 (400 万 元 人 民 币 ) 从 科 研 条 件 来 看, 中 国 的 科 研 机 构 和 大 学 在 园 区 环 境 科 研 仪 器 设 备 科 白 春 礼 : 中 国 的 科 学 技 术 与 创 新 大 家 好! 很 高 兴 来 到 哈 佛 大 学 访 问, 并 有 机 会 与 大 家 进 行 交 流 哈 佛 大 学 是 世 界 上 最 顶 尖 的 大 学 之 一, 这 里 大 师 云 集 英 才 辈 出, 是 具 有 全 球 影 响 力 的 学 术 圣 地 这 里 有 着 悠 久 的 中 国 渊 源 和 浓 厚 的 中 国 情 结, 早

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2B0CDE2C9FAB4E6CAD6B2E12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2B0CDE2C9FAB4E6CAD6B2E12E646F63> 前 言 16 年 的 职 业 军 人 生 涯, 使 我 有 机 会 为 特 种 航 空 部 队 (SAS) 服 务 作 为 英 国 皇 家 军 队 的 精 英 之 一, 她 的 训 练 目 标 是 使 得 战 斗 人 员 能 在 全 球 任 一 地 点 完 成 各 种 异 常 艰 巨 的 作 战 任 务, 通 常 是 在 与 主 力 隔 绝 的 敌 占 区 域 进 行 小 组 作 战 这 要 求 战

Bardziej szczegółowo

前言

前言 111 Sam Sam ( ) Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sam 112 Sam Sam Sam baby Sam Sam 113 Sam Sam Kai Kai Sam Kai Sam Sam 114 Sam Sam Sam Sam 4 4 Sam Kai Danny Sam 115 Sam Sam Sam 116 800 Sam Sam 3 Thank you Sam Sam

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 410/420/440 DA kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Vol

MICROMASTER 410/420/440 DA kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Vol s MICROMASTER 410/420/440 0.12kW 200kW DA51.2 2002 MICROMASTER 410/420/440 DA51.2 2002 0.12kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Voltage

Bardziej szczegółowo

BAA120011 BAA120012 BAA120013 BAA120014 BBA120015 百 年 中 国 教 科 书 在 文 化 传 承 与 创 新 中 的 基 础 作 用 研 石 鸥 首 都 师 范 大 学 不 教 的 教 育 学 研 谭 维 智 山 东 师 范 大 学 社 会 安 全

BAA120011 BAA120012 BAA120013 BAA120014 BBA120015 百 年 中 国 教 科 书 在 文 化 传 承 与 创 新 中 的 基 础 作 用 研 石 鸥 首 都 师 范 大 学 不 教 的 教 育 学 研 谭 维 智 山 东 师 范 大 学 社 会 安 全 全 国 教 育 科 学 十 二 五 规 划 2012 年 度 课 题 评 审 结 果 一 览 表 课 题 批 准 号 课 题 类 别 课 题 名 称 姓 名 单 位 AEA120001 ALA120002 AIA120003 AHA120004 ACA120005 AFA120006 AGA120007 AHA120008 AHA120009 国 家 重 点 社 会 主 义 核 心 价 值 体 系

Bardziej szczegółowo

华润电力2009第三季度管理报告

华润电力2009第三季度管理报告 科 学 的 食 品 药 品 质 量 安 全 观 念 崔 兴 品 集 团 环 境 健 康 和 安 全 部 2015 年 1 月 30 日 目 录 1. 质 量 安 全 性 没 问 题 也 可 能 导 致 质 量 安 全 事 件 2. 质 量 管 理 再 严 格 也 难 以 彻 底 消 除 质 量 安 全 风 险 3. 加 强 质 量 安 全 管 理 不 仅 仅 是 买 检 测 设 备 招 检 测 人

Bardziej szczegółowo

企业所得税政策汇编

企业所得税政策汇编 4 临 床 治 疗 用 国 家 基 本 药 物 大 品 种 和 医 药 中 间 体 创 新 与 重 大 工 艺 改 造 技 术 用 于 高 附 加 值 且 医 药 市 场 需 求 量 大 并 关 系 到 国 计 民 生 的 单 一 产 品 年 销 售 上 亿 元 的 重 要 医 药 活 性 化 学 成 分 重 要 或 关 键 中 间 产 物 的 生 产 新 技 术 和 降 低 药 物 生 产 成 本

Bardziej szczegółowo

GJB128A.PDF

GJB128A.PDF ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±± ±±5µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1 ± ± + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1. ± ± ± µ ± ± ±5 ± ± ± ± ± ±30 ± ± ± ± ± ±0.5 ±0 ±

Bardziej szczegółowo

2013 Sir 1994 something!

2013 Sir 1994 something! 2013 Sir 1994 something! 066 067 2011 Vincent Mok 068 069 Vincent Vincent 2013 5 070 071 2015 072 073 ADA Ada 2014 2015 2 1996 2005 SamyMay Lam Iris... Sir 074 075 Hea 076 077 078 079 Samy 080 081 1 993

Bardziej szczegółowo

工作報告:

工作報告: 國 立 高 雄 師 範 大 學 一 0 二 學 年 度 第 二 次 行 政 會 議 議 程 一 會 議 開 始 二 主 席 報 告 三 上 次 會 議 紀 錄 確 認 四 上 次 會 議 執 行 情 形 報 告 ( 一 ) 提 案 部 份 ( 二 ) 各 單 位 有 關 工 作 執 行 部 份 ( 請 參 閱 上 次 會 議 執 行 情 形 報 告 表 ) 五 工 作 報 告 六 專 題 報 告 :

Bardziej szczegółowo

附 录 2 资 格 审 查 条 件 ( 财 务 最 低 要 求 ) 财 务 要 求 1 投 标 人 提 供 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 经 审 计 的 财 务 报 表 ; 2 投 标 人 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 年 平 均 施 工 营

附 录 2 资 格 审 查 条 件 ( 财 务 最 低 要 求 ) 财 务 要 求 1 投 标 人 提 供 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 经 审 计 的 财 务 报 表 ; 2 投 标 人 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 年 平 均 施 工 营 附 件 2: 对 投 标 人 的 资 格 条 件 要 求 附 录 1 资 格 审 查 条 件 ( 资 质 最 低 条 件 ) 施 工 企 业 资 质 等 级 要 求 要 求 投 标 人 须 须 具 有 独 立 法 人 资 格 同 时 具 有 建 设 主 管 部 门 颁 发 的 以 下 有 效 资 质 : 1 公 路 工 程 施 工 总 承 包 一 级 及 以 上 资 质 2 公 路 交 通 工 程

Bardziej szczegółowo

C. 话 语 Word(50 分 钟 ):( 请 组 长 事 先 做 好 预 备, 最 好 先 看 过 一 遍, 对 内 容 有 个 概 念, 再 思 考 如 何 按 着 圣 灵 的 感 动, 引 导 每 位 组 员 分 享 请 注 意, 重 点 不 是 讲 道, 而 是 引 导 每 个 人 应 用

C. 话 语 Word(50 分 钟 ):( 请 组 长 事 先 做 好 预 备, 最 好 先 看 过 一 遍, 对 内 容 有 个 概 念, 再 思 考 如 何 按 着 圣 灵 的 感 动, 引 导 每 位 组 员 分 享 请 注 意, 重 点 不 是 讲 道, 而 是 引 导 每 个 人 应 用 小 组 聚 会 程 序 2015 年 第 15 周 (4 月 12 日 4 月 18 日 ) A. 欢 迎 Welcome(10 分 钟 ):( 组 长 带 领 或 事 先 指 派 一 位 组 员 带 领, 让 他 有 时 间 预 备 ) 本 次 破 冰 的 目 的 是 寂 寞 时 的 援 手 题 目 : 抢 毛 巾 目 的 : 传 福 音 或 抢 救 失 喪 灵 魂, 都 需 要 主 动 积 极

Bardziej szczegółowo

小组聚会程序

小组聚会程序 小 组 聚 会 程 序 2016 年 第 23 周 (6 月 5 日 6 月 11 日 ) A. 欢 迎 Welcome(10 分 钟 ):( 组 长 带 领 或 事 先 指 派 一 位 组 员 带 领, 让 他 有 时 间 预 备 ) 题 目 : 每 次 为 你 做 多 些 目 的 : 训 练 记 忆 力 及 创 意 时 间 :10 分 钟 内 容 : 1. 大 家 围 成 一 个 圆 圈 2.

Bardziej szczegółowo

1916 10 16 166 1905 1 9 7 15 Science 1694 1778 1895 1976 30 1862 1949 1860 1904 1890 1890 1857 1928 Rite Art 794 1192 Phoenix Phoenix 1897 1931 1862 1919 1887 1939 1902

Bardziej szczegółowo

1916 10 16 166 1905 1 9 7 15 Science 1694 1778 1895 1976 30 1862 1949 1860 1904 1890 1890 1857 1928 Rite Art 794 1192 Phoenix Phoenix 1897 1931 1862 1919 1887 1939 1902

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAD2BBC6AA2020B9E6D5C2D6C6B6C8> 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 2014 年 12 月 目 录 关 于 编 制 上 海 师 范 大 学 内 部 控 制 规 范 实 用 手 册 的 说 明... 5 第 一 篇 规 章 制 度... 6 第 一 部 分 单 位 层 面 的 规 章 制 度... 6 1. 中 共 上 海 师 范 大 学 委 员 会 常 委 会 议 事 决 策 规 则... 7 2. 中

Bardziej szczegółowo

今 日 建 科 建 科 之 声 1 今 日 建 科 出 版 日 期 :2016 年 3 月 编 辑 出 版 : 上 海 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 市 场 部 联 系 地 址 : 上 海 市 宛 平 南 路 75 号 主 办 : 上 海 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 电 话 :

今 日 建 科 建 科 之 声 1 今 日 建 科 出 版 日 期 :2016 年 3 月 编 辑 出 版 : 上 海 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 市 场 部 联 系 地 址 : 上 海 市 宛 平 南 路 75 号 主 办 : 上 海 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 电 话 : 今 日 建 科 建 科 之 声 1 今 日 建 科 出 版 日 期 :2016 年 3 月 编 辑 出 版 : 上 海 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 市 场 部 联 系 地 址 : 上 海 市 宛 平 南 路 75 号 主 办 : 上 海 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 电 话 :021-64682841 邮 箱 :marketing@sribs.jk.sh.cn 建 科 之 声

Bardziej szczegółowo

BOOKLET2

BOOKLET2 2 3 2005 128200470% 2005 1P3 2P12 3P18 4P23 5P28 2005/3/26 (02-27766133) 4 5 20022005 6 232124 2004 45.1 10.1 1.3 50-60 200516 5 7 1999 1999 7 2005/6/18 8 9 10 11 9 1.2 1.2. 11 10 12 1313 12 43 72605964

Bardziej szczegółowo