MINISTERSTWO ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ZDROWIA"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Sprawozdanie corocznie przedstawiane jest przez Radę Ministrów Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2006

2 Opracowanie: PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2

3 1. Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane w województwach Województwo Dolnośląskie Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Lubelskie Województwo Lubuskie Województwo Łódzkie Województwo Małopolskie Województwo Mazowieckie Województwo Opolskie Województwo Podkarpackie Województwo Podlaskie Województwo Pomorskie Województwo Śląskie Województwo Świętokrzyskie Województwo Warmińsko Mazurskie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Działalność innych instytucji oraz organizacji i środowisk wzajemnej pomocy Instytut Psychiatrii i Neurologii Fundacja Bene Vobis Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych Fundacja Masz Szansę Fundacja Mederi Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uczestników Programu Rozwoju Osobistego Pracownia Alternatywnego Wychowania Stowarzyszenie Nowa Kultura Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundację Trzeźwy Umysł Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego Wspólny Dom w Wildze Towarzystwo Pomocy MłodzieŜy Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Tabele Tabela Uchwały organów gminy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęte w Polsce Tabela Lokalne ograniczenia i zakazy w zakresie sprzedaŝy napojów alkoholowych w Polsce Tabela Limit punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych uchwalony przez gminy na terenie województwa w Polsce Tabela Liczba punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych w Polsce Tabela Liczba jednorazowych zezwoleń oraz zezwoleń wydanych przedsiębiorcom i jednostkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Polsce Tabela Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w Polsce

4 Tabela Interwencje podjęte przez gminy, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce Tabela Programy z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców napojów alkoholowych w Polsce Tabela Wykaz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w Polsce Tabela Osoba odpowiedzialna za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Zawód i forma zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Rodzaje zespołów działających w ramach gminnych komisji w województwach w Polsce Tabela Grupy pomocowe i samopomocowe w Polsce Tabela Interwencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pomoc dla osób z problemem alkoholowym w Polsce Tabela NajwaŜniejsze działania podjęte przez gminy na terenie województw w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych od alkoholu w Polsce Tabela Finansowanie przez gminy w województwie działań zwiększających dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowych w Polsce Tabela Klienci punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w Polsce Tabela Liczba pracowników oraz finansowanie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Centra Integracji Społecznej w Polsce w roku Tabela Prace gminnej komisji pomoc ofiarom przemocy w Polsce Tabela NajwaŜniejsze działania podjęte przez gminy, w celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w Polsce Tabela Odrębność punktów konsultacyjno interwencyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie od punktów, w których udzielane są porady osobom uzaleŝnionym od alkoholu i członkom ich rodzin w Polsce Tabela Gminny system przemocy w rodzinie w Polsce Tabela Działania podejmowane były przez gminną komisję wobec członków rodzin, w których dochodziło do przemocy w Polsce Tabela Szkolne programy profilaktyczne w Polsce Tabela Pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne w Polsce Tabela Szkolne i pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne; podsumowanie w Polsce Tabela Świetlice realizujące program socjoterapeutyczny w Polsce Tabela Świetlice realizujące program opiekuńczo wychowawczy w Polsce

5 Tabela Świetlice realizujące program socjoterapeutyczny i opiekuńczo wychowawczy; podsumowanie w Polsce Tabela Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieŝy w Polsce Tabela Programy interwencyjno profilaktyczne dla młodzieŝy z problemami alkoholowymi (np. upijającej się) w Polsce Tabela Profilaktyczne programy pracownicze oraz szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji w Polsce Tabela Działania na rzecz doŝywiania dzieci w Polsce Tabela Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane przez gminy na terenie województwa w Polsce Tabela Działania gmin z zakresu edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Działania gmin na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców w Polsce Tabela Współpraca między gminami w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Współpraca między gminami a samorządem powiatu w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Współpraca między gminami a samorządem województwa w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Ocena współpracy z samorządem województwa pełnomocnikiem zarządu województwa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Badania naukowe, diagnozy i sondaŝe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane na terenie gmin w Polsce Tabela Finansowanie działań organów gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Finansowanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce Tabela Zestawienie wykonania dochodów gmin, miast na prawach powiatu i województw z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych (par 048) i wydatków poniesionych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w zł)

6 6 Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

7 1. Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane w województwach* 1.1. Województwo Dolnośląskie W 2005 roku zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były w ramach następujących zadań: 1. Wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2005 roku w województwie dolnośląskim w ramach tego zadania podjęto następujące zadania: W dniu 30 listopada 2005r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr XLVIII/653/2005 w sprawie przyznania z budŝetu województwa dolnośląskiego dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach ww. uchwały przyznano następujące dotacje: 3.000, 00 zł dla gminy Nowa Ruda na dofinansowanie zakupu wyposaŝenia do Niebieskiego Pokoju mieszczącego się w Komisariacie Policji Nowa Ruda; 2.500, 00 zł dla gminy miejskiej Polanica Zdrój na dofinansowanie zakupu wyposaŝenia Niebieskiego Pokoju mieszczącego się w siedzibie Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju; 4.800, 00 zł dla gminy miejskiej Oława na dofinansowanie zakupy wyposaŝenia Niebieskiego Pokoju mieszczącego się jednostce Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Środki finansowe przekazane gminom pozwoliły przede wszystkim we wszystkich Niebieskich Pokojach zamontować tzw. lustra weneckie oraz doposaŝyć je w taki sposób, aby przesłuchania dzieci odbywały się w warunkach przyjaznych, jak najbardziej zbliŝonych do naturalnych. Zaznaczyć trzeba, Ŝe środki finansowe z budŝetu województwa dolnośląskiego pozwoliły ww. gminom sfinalizować działania, których realizacja zapisana była w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych juŝ od kilku lat, niestety samorządy gminne (przy współpracy policji) nie były w stanie samodzielnie sfinalizować zadań. W dniu 16 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr XLIX/683/2005 w sprawie przyznania z budŝetu województwa dolnośląskiego dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach ww. uchwały podjęto decyzję o przyznaniu dotacji celowej na realizację Rządowego programu Świetlica, Praca, StaŜ socjoterapia w środowisku wiejskim w pięciu gminach na terenie województwa dolnośląskiego. Realizacja załoŝeń programowych zgodnie z uchwałą przewidziana jest na okres: 1 styczeń 31 marzec 2006r. (tzw. pilotaŝ) oraz 1 kwiecień marzec 2007r. Program jest realizowany w następujących gminach: gmina Kostomłoty 2 placówki, gmina Mietków 1 placówka, gmina śarów 1 placówka, gmina Szczytna 1 placówka, * Rozdział zawiera teksty sprawozdań z realizacji wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nadesłane przez Urzędy Wojewódzkie oraz Urzędy Marszałkowskie. 7

8 gmina Góra 1 placówka. Na realizację programu województwo dolnośląskie przeznaczyło kwotę: , 00 zł. Realizacja działań związanych z wdraŝaniem programu Świetlica, Praca, StaŜ socjoterapia w środowisku wiejskim rozpoczęła się w województwie dolnośląskim praktycznie w październiku 2004 roku, kiedy to podczas narady szkoleniowej z pełnomocnikami prezydentów/ burmistrzów/ wójtów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z województwa dolnośląskiego, przedstawiono załoŝenia programu oraz uzyskano pierwsze zgłoszenia do pilotaŝu. Do końca 2004 r. prowadzone były równieŝ spotkania z burmistrzami i wójtami w gminach zainteresowanych uczestnictwem w pilotaŝu projektu. W listopadzie 2004 r. odbyły się równieŝ rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy w świetlicach z programem socjoterapeutycznym a następnie spotkanie organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Zakwalifikowane osoby uczestniczyły równieŝ w szkoleniach, które odbywały się w listopadzie i grudniu w Fundacji Etoh w Warszawie. Na przełomie roku 2004/2005 odbywały się równieŝ spotkania staŝowe dla kandydatów do pracy prowadzone przez trenerów superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wizytacje planowanych do uruchomienia placówek. W 2005 r. trwały konsultacje i uzgodnienia formalne związane z podpisaniem porozumienia pomiędzy promotorami programu (Minister Polityki Społecznej, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Zdrowia i Marszałek Województwa), które zostało podpisane dnia 5 lipca 2005r, a faktycznie przekazane Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego w listopadzie 2005r. W związku z powyŝszym nie było moŝliwe wcześniejsze podjęcie decyzji o przekazaniu środków finansowych z budŝetu województwa dolnośląskiego, choć przez cały 2005 r. trwały intensywne prace nad wdroŝeniem programu (dodatkowe konsultacje i spotkania z zainteresowanymi gminami, wizytacje placówek, spotkania dla kandydatów do pracy w świetlicach itp.). Organizacja dwóch konferencji szkoleniowych dla pełnomocników prezydentów/ burmistrzów/ wójtów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Konferencja Wiosenna odbyła się w terminie kwietnia 2005r. w Piechowicach udział wzięło ok. 100 osób. Konferencja poświęcona była m.in. omówieniu nowych procedur wydatkowania środków publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, sytuacji lecznictwa odwykowego na terenie województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nieletnich oraz ustaleniom obszarów współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi województwa dolnośląskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w 2005r. Uczestnicy narady mogli takŝe wziąć udział w warsztatach poświęconych wypaleniu zawodowemu i radzeniu sobie z tym problemem prowadzonych przez trenerów pracujących według zasad wynikających z teorii NLP. Na zadanie wydatkowano ok , 00 zł Konferencja Jesienna odbyła się w dniach października 2005r. w Szklarskiej Porębie udział wzięło ok. 75 osób. Na naradzie omówiono następujące tematy: Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce w latach oraz postawy i zachowania Polaków wobec róŝnych aspektów problemów alkoholowych, Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOQ, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie Niebieska Karta, Raport n/t monitorowania problemów narkotykowych w województwie dolnośląskim, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i konstrukcja gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii. Podsumowano równieŝ działania z zakresu 8

9 profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2005r. oraz przedyskutowano plany i rekomendowane działania na 2006 r. Na zadanie wydatkowano ok , 00 zł. Ponadto w ramach tego zadania udzielano na bieŝąco konsultacji merytorycznych w zakresie realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz innych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (m.in. wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych). 2. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangaŝowanych w działania profilaktyczne i naprawcze, w szczególności dla koordynatorów gminnych programów oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata realizowało szkolenia w ww. zakresie. Ze względów proceduralnych część szkoleń realizowana była poprzez tzw. zakup usług u róŝnych podmiotów z zastosowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych, część realizowały organizacje pozarządowe wyłonione w ramach konkursów ofert, zgodnie z Ustawą o poŝytku publicznym i wolontariacie oraz przez pracowników biura w ramach pełnienia obowiązków słuŝbowych (głównie szkolenia gminnych komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych). PoniŜej szkolenia zakupione w ramach procedury zamówień publicznych. Program grupowej Pomocy Psychologicznej dla Studentów (92 godz., 2 grupy 12 osobowe), przeprowadziła Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS dla studentów wrocławskich uczelni w terminie pomiędzy marcem a grudniem roku. Celem tego programu było zwiększenie samoświadomości młodych ludzi, poczucie pewności siebie i w związku z tym poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za swoje Ŝycie. Uczestnikami zajęć byli studenci do 25 roku Ŝycia, na stałe zameldowani w województwie dolnośląskim, którzy potrzebują pomocy psychologicznej z powodu problemów emocjonalnych i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Program szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktyczno wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych kurs podstawowy, I stopień (125 godz., grupa 16 osób). Zajęcia odbywały się od maja do września 2005r. w dwóch grupach (14 i 13 osób) z gmin: Jaworzyna Śl., Chocianów, Ciepłowody, Kłodzko, DzierŜoniów, Przerzeczyn Zdrój, Siechnice, Udanin, Pieszyce, Nowogrodziec, Bolesławiec, lwówek Śl., Jawor, Dobromierz, Roztoka, Legnica, Wińsko. Szkolenia były przeznaczone dla osób, które pracują bądź będą pracować w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych. Koszt: , 00zł. Program szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktyczno wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych kurs zaawansowany, II stopień. (125 godz., grupa 16 osób) przeprowadziła Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS. Zajęcia odbywały się od maja do października 2005 celem tego Programu było podniesienie fachowości pracowników świetlic środowiskowych zwłaszcza w obszarach asertywności, socjoterapii, i rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji. Uczestnikami byli mieszkańcy gmin: Kostomłoty, Głogów, Lubin, Krotoszyce, WadroŜe Wielkie, Chocianów, Udanin, Bolków. Koszt Programu: , 00 zł. 9

10 Superwizja zespołowa, której celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych i rozwój osobisty poprzez rozwiązywanie problemów pojawiających się w bezpośredniej pracy z dziećmi, młodzieŝą i rodzinami. przeprowadzono od maja do grudnia 2005 roku w dwóch grupach (12 i 9 osób) w cyklu 6 comiesięcznych spotkań. Program ten przeprowadziła Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS Uczestnicy zameldowani w gminach: Góra, Cieszków, Milicz, Krośnice, DzierŜoniów, Oława, Piechowice. Koszt Programu 6.850, 00 zł. Program profilaktyki uzaleŝnień realizowany w środowisku akademickim realizowany był na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego od maja do grudnia 2005 roku. Odbiorcami byli studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni uczelni w liczbie około 200. Oprócz szkoleń i warsztatów dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych prowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla studentów oraz dyŝury w Punkcie Konsultacyjnym. Koszt , 00 zł. Program zajęć edukacyjno warsztatowych dla kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Realizowany był przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy gdzie odbyło się 12 edycji zajęć psychokorekcyjnych dla osób, które prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości i utraciły prawo jazdy. Liczba uczestników wyniosła 152 w wieku pomiędzy lat. Koszt , 00 zł. 3. Wspieranie rozwoju i modernizacji usług terapeutycznych dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i członków ich rodzin utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia oraz wdraŝanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzaleŝnionymi od alkoholu (Dz.U. z 2000 r., nr 3, poz.44). W dniu 31 maja 2005 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 2534/II/05 w sprawie przyznania dotacji podmiotowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których funkcjonują oddziały leczenia odwykowego: Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia we Wrocławiu przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej: Remont sal terapeutycznych i pomieszczeń MłodzieŜowego Oddziału Dziennego Terapii UzaleŜnień (I etap parter) dofinansowanie w kwocie , 00 zł Dofinansowanie obowiązkowych szkoleń pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii UzaleŜnień, StaŜe, Szkolenia i Warsztaty Certyfikacyjne Terapeutów UzaleŜnień, superwizje i podtrzymanie certyfikatu) w kwocie , 00 zł Program Spotkania absolwentów, Trening Zapobiegania Nawrotom Picia, Grupa wsparcia dla rodziców, których dzieci uŝywają substancji psychoaktywnych, Monitorowanie przebiegu i efektów terapii dofinansowanie w kwocie , 00 zł Zakład Leczenia Odwykowego dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu w Czarnym Borze: Dofinansowanie remontu jadalni i toalet dla pacjentów w wysokości , 00 zł. Dofinansowanie programów: Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików, Zapobieganie Nawrotom Choroby, Maratony, Zjazdy absolwentów i sesje rodzinne w kwocie , 00 zł 10

11 Dofinansowanie obowiązkowych szkoleń pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego (Studium Terapii UzaleŜnień, Studium Pomocy Psychologiczne, Szkoła Letnia, superwizje) w wysokości , 00 zł. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce: Dofinansowanie remontu i doposaŝenia w meble oddziału Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w Sieniawce w wysokości , 00 zł Dofinansowanie remontu dachu w wysokości , 00 zł Dofinansowanie treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich, Zapobiegania Nawrotom Picia, Zjazdów Absolwentów w kwocie , 00 zł Dofinansowanie obowiązkowych szkoleń pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego w kwocie 4.348, 00 zł. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: Dofinansowanie obowiązkowych szkoleń pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego w wysokości , 00 zł. W dniu 25 października 2005 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął kolejną Uchwałę (nr 3094/II/05) w sprawie przyznania dotacji podmiotowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których funkcjonują oddziały leczenia odwykowego. Zgodnie z powyŝszą uchwałą środki finansowe zostały przekazane następującym placówkom: Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia we Wrocławiu na: remont łazienek i toalet (jeden pion), remont elewacji ściany czołowej budynku oraz naprawę pokrycia dachowego nad remontowanymi pomieszczeniami przygotowywanego oddziału dziennego młodzieŝowego w kwocie , 00 zł DoposaŜenie poszczególnych komórek ośrodka zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Nadzoru Sanitarno Epidemiologicznego (m.in. sprzęt komputerowy, meble, sprzęt RTV i AGD) w kwocie , 00 zł Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na: remont łazienek (kontynuacja), prace projektowe dotyczące sanitariatów, inspektorat nadzoru budowlanego, projekty architektoniczne w zakresie remontu jadalni oraz instalacji windy dla osób niepełnosprawnych, zakup mebli w kwocie , 00 zł. WyŜej wymienione zadania są pierwszym etapem długofalowego planu modernizacji Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób UzaleŜnionych w Czarnym Borze. Modernizacja prowadzona jest m.in. w celu uruchomienia całodobowego oddziału terapii uzaleŝnień dla młodzieŝy. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na: doposaŝenie w sprzęt i oprogramowanie komputerowe niezbędne w procesie terapii na oddziale terapii uzaleŝnień od alkoholu w kwocie 4.500, 00 zł oraz obowiązkowe szkolenia pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego (Studium Przeciwdziałania Przemocy) w kwocie 2.000, 00 zł. 4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych: Nawiązanie współpracy z zakładami karnymi i aresztami śledczymi w celu upowszechniania w zakładach penitencjarnych programów edukacyjno terapeutycznych dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz programów dla sprawców przemocy. W 2005 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej przeprowadził w Areszcie Śledczym w DzierŜoniowie Program Psychokorekcyjny dla Kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości. Celem tego Programu jest ochrona społeczeństwa przed moŝliwymi tragicznymi skutkami prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w przyszłości. 11

12 Program przeprowadzono w postaci 3 spotkań po około 4 godziny dla grupy 11 osób, które dokonały przestępstwa prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości i odbywają karę pozbawienia wolności. Koszt zadania: 2.000, 00 zł. 5. WdraŜanie metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec naduŝywających alkoholu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej edukacja lekarzy i innych pracowników słuŝby zdrowia w zakresie jej stosowania w praktyce lekarzy rodzinnych: w 2005 r. nie realizowano tego zadania. 6. Wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyŝszonego ryzyka: PowyŜsze zadanie realizowane było głównie poprzez prowadzenie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w przedmiotowym zakresie. W 2005 roku przeprowadzono dwa konkursy: na tzw. zadania całoroczne oraz na organizację wypoczynku letniego (dla grup, które w ciągu roku uczestniczyły stałej pracy socjoterapeutycznej, terapeutycznej, profilaktycznej itp.). PoniŜej wykaz zadań, podmiotów je realizujących oraz wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania: Nazwa Podmiotu Zadanie Kwota udzielonej dotacji Fundacja Maraton Zgodne pokolenia MOWT , 00 Głogów Fundacja Non Licet Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla , 00 Wrocław Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint Świdnica Fundacja Maraton Głogów Fundacja Praesterno Wrocław Fundacja Merkury Wałbrzych Fundacja Merkury Wałbrzych Fundacja Kalos Kai Agatos Wrocław Fundacja Praesterno, Wrocław Fundacja Merkury, Wałbrzych Fundacja Maraton Głogów Fundacja Alert Wrocław Fundacja Tobiaszki Wrocław Ofiar Przemocy w Rodzinie WdraŜanie nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieranie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą , 00 MoŜemy sobie pomóc , 00 Profilaktyka MłodzieŜowej Patologii , 00 Społecznej Podajmy dłoń młodzieŝy , 00 wychodzącej z uzaleŝnienia od alkoholu MłodzieŜowi animatorzy profilaktyki , 00 uzaleŝnień Psychoprofilaktyka dla studentów , 00 Zlot 2005 obóz wypoczynkowo 5 500, 00 profilaktyczny dla młodzieŝy zagroŝonej patologią społeczną Lato twórczych spotkań 9 846, 00 MoŜna inaczej III obóz aktywizujący dla dzieci i młodzieŝy Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŝy z rodzin alkoholowych Kolonie letnie dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno wychowawczej , , , 00 12

13 TOBIASZKI Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint Świdnica Fundacja Nasze Dzieci śarów Fundacja Kairos Wrocław Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wrocławskie Stowarzyszenie Kreatywnych Inter Kultura Dolnośląskie Stowarzyszenie Return Wrocław Stowarzyszenie Pomocy Akson Wrocław Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce, Świdnica Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości Odnowa Wrocław Towarzystwo Rozwoju Rodziny Wrocław Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Legnica TPD oddział Powiatowy Wałbrzych Obóz profilaktyczno wychowawczy w Pobierowie 6 600, 00 Nasze Dzieci pod śaglami 5 000, 00 Kolonia edukacyjo wychowawcza Rozwiń swoje skrzydła Empatia, asertywność, porozumienie Program profilaktyki alkoholowej skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie z sześciu gmin z powiatu wałbrzyskiego Praca z dziećmi i rodziną zagroŝoną uzaleŝnieniami w placówce wsparcia dziennego zmieńmy narzekanie na działanie Człowiek Pracownia Profilaktyczno Artystyczna Program z zakresu pomocy społecznej i redukcji szkód STREET WORKERS Pomocna dłoń system działań terapeutyczno edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie Centrum Przyjaźni Dziecięcej Pomoc psychologiczno pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych z powiatu świdnickiego Integracja Środowiska Abstynenckiego 5 000, , , , , , , , 00 Działania interwencyjne, , 00 terapeutyczne, szkoleniowe na rzecz nieletnich ofiar przemocy i naduŝyć seksualnych w rodzinach z problemami alkoholowymi Scena pod gruszą teatr objazdowy , 00 Zajęcia edukacyjno informacyjne , 00 13

14 Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia Wrocław Stowarzyszenie Gminna Szkoła Reymontowska w Witoszycach Centrum Profilaktyki Dzieci i MłodzieŜy Gawrosz Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Subsidium Stowarzyszenie na rzecz Higieny Zdrowia Psychicznego Stowarzyszenie Edukacji ALFA Stowarzyszenie Dla Dzieci i MłodzieŜy Szansa Stowarzyszenie JESTEM Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu Dolnośląskie Stowarzyszenie Return Wrocław Stowarzyszenie Pomocy Akson Wrocław Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce, Świdnica Środowiskowa profilaktyka uzaleŝnień , 00 Nie jesteś sam/a , 00 Centrum Profilaktyki Dzieci i MłodzieŜy Skrawek Błękitu Pomagając innym pomagasz sobie Reintegracja i ograniczanie szkód zdrowotnych pracownik uliczny DyŜury we wrocławskim TELEFONIE ZAUFANIA , , , , 00 Klub Integracji Społecznej , 00 MłodzieŜowy Klub Środowiskowy , 00 Szkolenie z zakresu profilaktyki uzaleŝnień dla nauczycieli powiatu dzierŝoniowskiego i ząbkowickiego Empatia, asertywność, porozumienie Program profilaktyki alkoholowej skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie z sześciu gmin z powiatu wałbrzyskiego Program z zakresu pomocy społecznej i redukcji szkód STREET WORKERS Pomocna dłoń system działań terapeutyczno edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie Centrum Przyjaźni Dziecięcej Pomoc psychologiczno pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych z powiatu świdnickiego 4 817, , , , , 00 14

15 Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości Odnowa Wrocław Towarzystwo Rozwoju Rodziny Wrocław Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia Wrocław Stowarzyszenie Szkoła Reymontowska w Witoszycach Stowarzyszenie 'Demokratyczna Unia Kobiet Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie Wrocławski Klub Abstynentów Starówka Wrocław Strzelińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości Promienie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego Radków Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono Nowa Ruda Integracja Środowiska Abstynenckiego Działania interwencyjne, terapeutyczne, szkoleniowe na rzecz nieletnich ofiar przemocy i naduŝyć seksualnych w rodzinach z problemami alkoholowymi Środowiskowa profilaktyka uzaleŝnień realizowana na bazie klubów środowiskowych , , , 00 Kolonie letnie Indiańskie Wakacje , 00 Uczę siebie integracyjne kolonie terapeutyczne Poprzez aktywny wypoczynek do zdrowych postaw społecznych Sobą być zdrowo być Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieŝy defaworyzowanej społecznie wraz z programem profilaktycznym Kolnie dla dzieci i młodzieŝy zdrowie i wypoczynek w Harcówce Wakacje , , , , 00 Eko wędrówki 5 000, 00 Obóz wędrowny Wakacje na turystycznych szlakach Podlasia AZS AWF Wrocław Letni obóz sportowo profilaktyczny 3 000, , 00 15

16 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Wiejskiej Przywrócić Nadzieję Głogów Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Wałbrzych Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości:ODNOWA Wrocław Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce, Świdnica Stowarzyszenie Pomocy Akson Wrocław Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Wrocław Stowarzyszenie Edukacji Społecznej ALFA Wakacje z Przygodą profilaktyczna kolonia dla dzieci i młodzieŝy Wypoczynek letni w górach dla dzieci i młodzieŝy z rodzin alkoholowych Kolonia profilaktyczno terapeutyczna dla dzieci i młodzieŝy duŝego ryzyka zagroŝonych uzaleŝnieniem , , , 00 Organizacja Wypoczynku Letniego , 00 Wczasy rodzinne jako forma terapii w rodzinie dysfunkcyjnej Kolonie z programem socjoterapeutycznym lato , , 00 Realizacja programów profilaktyki , 00 uzaleŝnień na placówkach harcerskiej Akcji Letniej 2005 Klub Integracji Społecznej , 00 Stowarzysz. dla Dzieci i MłodzieŜowy Klub Środowiskowy , 00 Młodz. Szansa 7. Wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych we współpracy z policją, pomocą społeczną, placówkami lecznictwa odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych: współfinansowanie działalności dwóch Ośrodków Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie procedury Niebieska Karta oraz Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 8. Rozwój edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli róŝnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych: Edukację publiczną prowadzono głównie poprzez współfinansowanie druku artykułów o tematyce uzaleŝnień od alkoholu i narkotyków w czasopiśmie studenckim Semestr. Szkolenia jak w punkcie Monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie całego województwa i w wybranych gminach: zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 16

17 gromadzenie bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar i sprawców przemocy domowej, pozyskiwanie za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, danych nt. stanu lecznictwa odwykowego w województwie dolnośląskim oraz ocena tych danych, współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w celu pozyskiwania przydatnych danych do diagnozy problemów alkoholowych w województwie. 10. Wspieranie programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz środowiska wzajemnej pomocy: Wspieranie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywało się na drodze ogłaszanych konkursów ofert jak w punkcie 6. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy współpraca merytoryczna i organizacyjna z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych Działających w Obszarze Profilaktyki UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia. 11. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (podejmowanie interwencji wobec przypadków naruszenia zakazu sprzedaŝy alkoholu nieletnim, sprzedaŝy napojów alkoholowych bez waŝnego zezwolenia, prowadzenia reklamy napojów alkoholowych): Województwo dolnośląskie włączyło się do realizacji ogólnopolskiej kampanii Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony. 12. Inne działania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o których nie wspomina Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Współprowadzenie dolnośląskiej bazy stowarzyszeń i klubów abstynenckich oraz współorganizacja Dolnośląskiego Forum Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich, organizacja i objęcie patronatem Muzycznego Pikniku Jednocześnie informuję, iŝ Marszałek Województwa Dolnośląskiego w 2005 r. wydał 54 zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4, 5% zawartości alkoholu oraz piwem i 51 zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyŝej 4, 5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa. Dodatkowo wydano 23 decyzje zmieniające do obowiązujących zezwoleń i 3 zezwolenia na wyprzedaŝ napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu. Środki finansowe uzyskane z tytułu wydania ww. zezwoleń : , 00 złotych. PoniŜej krótkie podsumowanie i ocenę najwaŝniejszych działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w całym okresie obowiązywania Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata W okresie obowiązywania ww. programu w województwie dolnośląskim został uruchomiony Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia we Wrocławiu oraz zmodernizowany Zakład Lecznictwa Odwykowego od Alkoholu w Czarnym Borze. Obie placówki w chwili obecnej pełnią rolę koordynacyjną lecznictwa odwykowego w województwie dolnośląskim, realizują profesjonalne programy psychoterapii uzaleŝnienia i współuzaleŝnienia, oraz stanowią ośrodki szkoleń i superwizji dla certyfikowanych terapeutów uzaleŝnień. Zaznaczyć trzeba, iŝ w latach lecznictwo odwykowe przeszło gruntowną przemianę zarówno jeśli chodzi i podejście do pacjenta, jak i modernizację bazy, system szkoleń pracowników. Dzięki moŝliwościom finansowym 17

18 województwa utrzymano praktycznie 100% finansowanie programów ponadpodstawowych realizowanych na oddziałach odwykowych zarządzanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, kierowanych m.in. do absolwentów programów terapeutycznych, osób współuzaleŝnionych itp. (Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje tych programów). Kolejnym waŝnym przedsięwzięciem realizowanym w województwie dolnośląskim w okresie obowiązywania Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata było uruchomienie programu szkoleniowego dla pracowników świetlic profilaktycznych, socjoterapeutycznych itp. (tzw. świetlic wiejskich) I i II stopnia. Program realizowany jest corocznie od 1999 r. do chwili obecnej w kaŝdej grupie szkoleniowej pracuje ok. 16 osób. W trakcie realizacji został wzbogacony o element pracy superwizyjnej. Stale modernizacji i koordynacji podlegają wszelkie programy szkoleniowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i współpracujące instytucje. Dzięki temu partnerzy lokalni (głównie przedstawiciele samorządów lokalnych) mają dostęp do aktualnych profesjonalnych metod pracy z osobami z problemem uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia itp. Corocznie odbywają się 2 narady roboczo szkoleniowe dla pełnomocników prezydentów/ burmistrzów/ wójtów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sukcesem jest równieŝ rozwój działań systemowych w zakresie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc. Na terenie województwa dolnośląskiego uruchomione zostały tzw. Niebieskie Pokoje miejsca przyjaznych przesłuchań dzieci, które są ofiarami przemocy. Stale realizowane są równieŝ szkolenia dla przedstawicieli róŝnych grup zawodowych, które mają do czynienia z tą tematyką. Podnoszony jest równieŝ standard realizacji procedury Niebieska Karta zaznaczyć trzeba, iŝ w wielu gminach województwa dolnośląskiego przynosi on wymierne efekty. WaŜnym efektem działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu..., którego nie sposób nie wymienić jest równieŝ zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające na polu przeciwdziałania uzaleŝnieniom. ZauwaŜalny jest rozwój tych organizacji (zarówno jeśli chodzi o ich liczebność, ale takŝe o profesjonalizm realizowanych działań) i ich obecność nie tylko na lokalnych rynkach. Do deficytów naleŝy na pewno brak uregulowań prawnych związanych z uczestnictwem nietrzeźwych kierowców w programach profilaktycznych, które w chwili obecnej w 100% finansowane są ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Moim zdaniem istotna byłaby zmiana zapisów ustawowych w taki sposób, Ŝeby przynajmniej część kosztów obciąŝała kierowcę miałoby to zapewne duŝy wpływ na ograniczenie zjawiska kierowania pojazdu pod wpływem środków odurzających. Brak równieŝ profesjonalnych miejsc pomocy dla sprawców przemocy oraz ośrodków szkoleniowych dla realizatorów takich działań. Stworzenie takich placówek pozwoliłoby na rozwój systemu profesjonalnej pomocy sprawcom przemocy. 13. Informacja o działaniach podjętych przez Urząd Wojewódzki: Na terenie województwa dolnośląskiego, w 2006 r. 1) wszystkie, to jest 169 rad gmin, uchwaliły gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tzn. zrealizowały ustawowe zadanie określone w art. 4 1 ust. 1 przywoływanej wyŝej ustawy, 2) 9 rad gmin, dokonało nowelizacji uchwał w zakresie liczby punktów sprzedaŝy napojów zawierających powyŝej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy, tj. zgodnie z kompetencją określoną w art. 12 ust. 1 przywoływanej wyŝej ustawy, 18

19 3) 10 rad gmin, dokonało nowelizacji uchwał w zakresie, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, tj. zgodnie z kompetencją określoną w art. 12 ust. 1 przywoływanej wyŝej ustawy, 4) 1 rada gminy, podjęła uchwałę wprowadzającą czasowy zakaz sprzedaŝy, podawania, spoŝywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, tj. zgodnie z kompetencją określoną w art. 14 ust. 6 przywoływanej wyŝej ustawy. W ramach kompetencji, określonych w art. 86 i 85, ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), Wojewoda Dolnośląski, : 1) wydał 14 rozstrzygnięć nadzorczych, związanych z naruszeniem prawa w: a) 11 uchwałach, w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, b) 1 uchwale, w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, c) 1 uchwale, w sprawie liczby punktów sprzedaŝy napojów zawierających powyŝej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych, d) 1 uchwale dotyczącej wyznaczenia miejsc na terenie gminy do prowadzenia jednorazowej sprzedaŝy napojów alkoholowych, 2) skierował 1 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w związku z naruszeniem prawa w treści uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w oparciu o obowiązujące regulacje ustawowe oraz Statut i Regulamin Urzędu, realizację zadań wojewody objętych działami administracji rządowej w województwach, w zakresie ochrony zdrowia, w tym odnoszących się do profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, merytorycznie prowadzi Wydział Polityki Społecznej. Na realizacje tych zadań został wydzielony 1 etat (starszego inspektora) w Oddziale Zdrowia tego Wydziału. Realizowane są następujące podstawowe działania: 1) W ramach współpracy z Wydziałem Prawnym i Nadzoru, bieŝąco opiniowane są uchwały rad gmin związane z prowadzeniem przez samorządy, jako zadania własne, zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2005, wykonano 224 takie opinie, to jest o 12% więcej niŝ w roku Opinie merytoryczne stanowią materiał pomocniczy dla prawników prowadzących działania nadzorcze nad uchwałami rad gmin. KaŜda uchwała, dotycząca przedmiotowej tematyki, nadsyłana przez samorządy, poddawana jest opiniowaniu merytorycznemu. 2) W ramach współpracy z samorządami, szczególnie samorządami gminnymi, bieŝąco udzielane są konsultacje merytoryczne dla pracowników samorządowych, radnych rad gmin, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych statutowo realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym. W roku 2005, udzielono: 269 konsultacji pracownikom samorządów gminnych, najczęściej tematycznie dotyczących: a) podstawowych elementów, jakie winna zawierać lokalna diagnoza problemów alkoholowych, 19

20 b) interpretacyjnego doprecyzowania poszczególnych kategorii zadaniowych nałoŝonych do realizacji samorządom gminnym, c) rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i podstawowych metod ich ewaluacji. d) relacji pomiędzy zadaniami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a innymi ustawami dotyczącymi funkcjonowania samorządów gminnych (ustrojowych i budŝetowych), e) faktycznych relacji pomiędzy ilością punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych a występującymi problemami alkoholowymi. 12 konsultacji członkom rad gmin, które głównie dotyczyły problematyki jakie zadania mogą być realizowane i finansowane ze środków jakie samorządy gminne pozyskały z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i jaka w tym zakresie pozostaje dowolność interpretacyjna. 26 konsultacji przedstawicielom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, najczęściej dotyczących: a) statusu organizacyjnego gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, b) prawa do wynagrodzenia przysługującego członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, c) relacji pomiędzy gminną komisja rozwiązywania problemów alkoholowych a jednostką realizującą gminny program po myśli zapisu w art. 4 1 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2 konsultacji, organizacjom pozarządowym, w zakresie uprawnień tych organizacji do dostępu do samorządowych środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. PowyŜsze działania stanowią kontynuację tych, jakie podjęto we Wrocławiu w 1992 roku i mają na celu wspieranie tworzenia i rozwijania profesjonalnego samorządowego, systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 20

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo