Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci"

Transkrypt

1 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 1 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

2 2 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Biuro ul. Tetmajera 21, Lublin tel Opracowanie merytoryczne, koordynacja i przeprowadzenie badań, interpretacja wyników badań, redakcja tekstów: Dr Anna Siudem Instytut Psychologii UMCS Dr Ireneusz Siudem Instytut Psychologii UMCS Łamanie: MAC Arkadiusz Makowski, tel , Lublin 2008 Egzemplarz bezpłatny

3 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 3 Spis treści Wstęp Samotni rodzice pojęcie i terminologia Naukowe ujęcia rodziny niepełnej Rola ojca i matki w wychowaniu a samotne rodzicielstwo Rola matki w rodzinie Rola ojca w rodzinie Percepcja osób samotnie wychowujących dzieci Problem bezrobocia Źródła dyskryminacji Problem dyskryminacji kobiet Samotnie wychowujący dzieci a rynek pracy Podsumowanie prezentowanych badań Wybrane cechy osobowości osób samotnie wychowujących dzieci Cel i opis badań psychologicznych Środowisko rodzinne Kompetencje społeczne Style radzenia sobie ze stresem Cechy osobowości wg Wielkiej Piątki System wartości Obraz osobowości w metodzie projekcyjnej Podsumowanie badań psychologicznych Wsparcie osób samotnie wychowujących dzieci Pomoc w pokonywaniu problemów osobistych samotnych rodziców Wsparcie w wychowaniu dzieci Zadania związane z radzeniem sobie na rynku pracy...86 Zakończenie...89 Bibliografia...93

4 4 Anna Siudem, Ireneusz Siudem

5 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 5 WSTĘP Osoby samotnie wychowujące dzieci stanowią coraz większą cześć naszego społeczeństwa. Świadczą o tym min. statystyki rozwodów oraz liczba celowych świadczeń Pomocy Społecznej na rzecz tych osób. Jednym z czynników sprzyjających takiej sytuacji jest zwiększająca się akceptacja społeczna tego zjawiska. Dziś kobieta samotnie wychowująca dzieci budzi o wiele mniej kontrowersji niż w latach sześćdziesiątych, czy siedemdziesiątych, kiedy fakt ten kojarzono z przejawem patologii, rozwiązłości seksualnej, niedojrzałości społecznej. Bardzo silna, wówczas, presja społeczna powodowała, że wiele kobiet wolało pozostawać w związku małżeńskim mimo, że nie był on satysfakcjonujący, a nawet wręcz zagrażający ich zdrowiu i życiu. Wieloletnia walka o prawa jednostki, przeciwdziałanie przemocy rodzinnej, kult wolności, zrównanie praw kobiet i mężczyzn oraz przenikające do Polski wzorce z Zachodu, to tylko nieliczne czynniki, które spowodowały, że część osób, najczęściej kobiety, decyduje się na samotne wychowywanie dzieci. Część z nich w ogóle nie planuje życia w związku z inną osobą. Pozostałym łatwiej podjąć decyzję o zerwaniu formalnego związku lub pozostawaniu w często niestabilnym konkubinacie. Należy pamiętać, że dla wielu osób samotne wychowywanie dzieci to życiowa konieczność. Zajmujący się tym problemem psychologowie, podkreślają, że samotne wychowanie dziecka nie jest korzystne z punktu widzenia jego prawid łowego rozwoju. Wielu badaczy problemów rodziny i wychowania pod kreśla rolę obojga rodziców w kształtowaniu ważnych życiowo umiejętności i postaw. Człowiek wychowany w rodzinie niepełnej może mieć problemy w podejmowaniu niektórych ról społecznych, przede wszystkim roli partnera w związkach interpersonalnych, roli współ mał żonka, rodzica. Osoba taka może mieć trudności w nawiązywaniu trwałych związków emocjonalnych, okazywaniu emocji, budowaniu relacji part nerskich.

6 6 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Aktualna sytuacja społeczna wskazuje, że problemy związane z sa mot nym wychowywaniem dzieci będą stawać się w coraz większym stopniu przedmiotem zainteresowań psychologów i pedagogów. Zainteresowanie to będzie miało przede wszystkim na celu wsparcie procesu wychowawczego oraz wsparcie osób samotnych w ich codziennych problemach. Jednym z takich, coraz częściej dostrzeganych problemów jest radzenie sobie samotnych rodziców na rynku pracy. Jak wynika z powszechnych obserwacji wielu z nich, to osoby mające problemy ze znalezieniem i utrzy ma niem pracy. W dobie bezrobocia przegrywają oni konkurencję z młod szymi, bardziej dyspozycyjnymi, nie posiadającymi dzieci a nawet rodzin, osobami. W odpowiedzi na opisywane tu problemy powstał Inicjatywa ta, realizowana na terenie Lublina, ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, będącej częścią strategii Unii Europejskiej, która testuje i wspiera nowe sposoby wyrównywania szans na rynku stanowi odpowiedź na problemy bezrobotnych samotnych rodziców, którzy mają problemy z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego. Jednym z pierwszych działań podjętych w ramach projektu było przeprowadzenie badań bezrobotnych samotnych rodziców oraz lokalnych pracodawców. Pozwoliły one zdiagnozować problemy przyszłych uczestników projektu i odnaleźć przyczyny ich bezrobocia (m.in. problemy z zapewnieniem opieki nad dzieckiem w godzinach pracy, brak właściwych kwalifikacji zawodowych). Dzięki badaniom poznano także oczekiwania pracodawców dotyczące potencjalnych pracowników i na tej podstawie opracowano programy szkoleń dla bezrobotnych. Przeprowadzone badania umożliwiły poznanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz ich preferencji dotyczących szkoleń i wykonywanych zawodów. Z bezrobotnymi pracowali także doradcy zawodowi i psychologowie, których zadaniem było zmotywowanie beneficjentów do podejmowania działań mających na celu zmianę ich sytuacji zawodowej. Podczas szkoleń zawodowych samotni rodzice zdobyli odpowiednią wiedzę umożliwiającą między innymi wykonywanie pracy przy wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia. Uczestnicy projektu wzięli również udział w kursach języka angielskiego, kursach komputerowych i warsztatach przygotowujących do powrotu na rynek pracy. W ramach projektu zorganizowana została placówka, będąca alternatywną formą wychowania przedszkolnego, zapewniająca bezpłatną, profesjonalną

7 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 7 opiekę dzieciom beneficjentów podczas trwania szkoleń i pracy. Mogą w niej przebywać także dzieci osób bezrobotnych, które nie zostały zakwalifikowane do projektu, a korzystają z pomocy jego doradców zawodowych lub aktywnie poszukują pracy. Z przeprowadzonych w ramach projektu badań wynika, że lubelscy przedsiębiorcy rzadko korzystają z elastycznych form zatrudnienia. By zwiększyć ich wiedzę i przekonać do wykorzystywania tej formy pracy, organizowane były warsztaty i konferencje dla pracodawców, została również wydana publikacja Elastyczne formy zatrudnienia. Przewodnik porad prawnych dla przedsiębiorców. Podczas trwania całego projektu emitowana była w lokalnej telewizji telenowela dokumentalna, zatytułowana Zupełnie zwyczajne życie, realizowana przez TVP3 Oddział w Lublinie. Jej celem było ukazanie życia bezrobotnych osób biorących udział w projekcie oraz zwrócenie uwagi na trudności stojące przed samotnymi rodzicami. Telenowela okazała się sukcesem, jest chętnie pokazywana przez inne regionalne oddziały TVP3. Niniejsze opracowanie to próba stworzenia psychologicznego obrazu osób samotnie wychowujących dzieci. Obraz ten i zawarte w poradniku informacje mają posłużyć min. pracownikom pomocy społecznej, animatorom życia społecznego, pedagogom, psychologom i pracodawcom do lepszego zrozumienia sytuacji samotnych rodziców, a co za tym idzie udzielania bardziej skutecznego wsparcia w ich problemach. Opracowanie to składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zaprezentowane zostały naukowe koncepcje wyjaśniające funkcjonowanie samotnych rodziców, włącznie z opisem roli ojca i matki w wychowaniu. Dwa następnie rozdziały to prezentacja badań wykonanych na potrzeby oraz tego poradnika. W pierwszym z nich przedstawione są wyniki badań opinii publicznej, a konkretnie Lublinian, na temat osób samotnie wychowujących dzieci. Tematykę tą poszerzono o bezpośrednio związane z nią problemy bezrobocia, dyskryminację na rynku pracy, oraz dyskryminację kobiet. Jednym z ważniejszych celów tych badań była weryfikacja poglądu na temat mniejszej przydatności i sprawności w pracy samotnych rodziców. W trzecim rozdziale zaprezentowano badania psychologiczne sześćdziesięciu beneficjentów oraz 140 samotnych matek. Badania wykonano kwestionariuszowymi metodami psychologicznymi w zakresie struktury rodziny i postaw wychowawczych, kompetencji społecznych i stylu radzenia sobie ze stresem, głównych cech osobowości (z wykorzystaniem metody NEO-FFI) i systemu wartości.

8 8 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Na uwagę zasługuje zastosowana w badaniach unikalna, rysunkowa metoda projekcyjna Carla Gustava Junga. Pozwala ona na uzyskanie bardziej rzetelnych danych na temat osobowości osób badanych. Może ona być również zastosowana podczas pracy uwrażliwiającej i terapeutycznej. Jej szczegółowa prezentacja w tym poradniku może ułatwić wykorzystanie jej podczas pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i poradniach. W ostatnim, czwartym rozdziale przedstawione zostały wskazówki, w jaki sposób można pomóc osobom samotnie wychowującym dzieci. Wskazówki te nawiązują bezpośrednio do wyników badań i koncepcji teoretycznych, zaprezentowanych w tym opracowaniu i zostały podzielone na trzy grupy: radzenie sobie z problemami osobistymi, pomoc w problemach związanych z wychowaniem dzieci i pokonywanie problemów na rynku pracy. Mamy nadzieję, że wskazówki te, jak i cały poradnik stanie się inspiracją dla wielu osób zajmujących się problemami samotnych rodziców.

9 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 9 1. Samotni rodzice pojęcie i terminologia 1.1. Naukowe ujęcia rodziny niepełnej We współczesnych warunkach społeczno ekonomicznych rodzina podlega daleko idącym przekształceniom: zmieniają się jej podstawy ekonomiczno- społeczne, struktura wewnętrzna i funkcje, zmienia się treść życia rodzinnego. Coraz częściej podkreśla się, że w treści i strukturze życia rodzinnego tkwi źródło różnorodnych zaburzeń w rozwoju dziecka. Obecne podejście do rodziny charakteryzuje się nie tylko analizą wzajemnych interakcji poszczególnych członków rodziny, ale ujmowaniem człowieka jako uczestnika grupy rodzinnej, przy czym rodzina traktowana jest jako system wzajemnych interakcji. To spojrzenie na rodzinę, traktowaną jako system psychospołeczny, pozwala lepiej zrozumieć jej społeczną i emocjonalną organizację, daje możliwość głębszego zrozumienia powiązań i interakcji między zjawiskami, które przy tradycyjnym podejściu do problemu pozornie nie mają ze sobą wiele wspólnego. Ze względu na dużą różnorodność współczesnych rodzin, w literaturze przedmiotu jest wiele prób ich klasyfikacji, a kryteriów podziału można przyjąć wiele. I tak na przykład, J. Brągiel i S. Badora (1997) ze względu na kryterium więzi rodzinnych, dokonują podziału rodziny na: rodzinę małą (nuklearną), która składa się z pary małżeńskiej i niepełnoletnich dzieci, a kontakty osobowe ograniczone są do najbliższych członków rodziny, rodzinę dużą (familia), w ramach której żyją przynajmniej trzy pokolenia, połączone więziami przedmiotowymi (wspólnota majątkowa), rodzinę dużą, zmodyfikowaną (rozproszona), będącą wielopokoleniową wspólnotą, nie zamieszkującą jednak ze sobą. Dokonując typologii rodziny można przyjąć kolejne kryterium rozkładu władzy i kompetencji w rodzinie. W tym przypadku wyróżnia się następujące rodzaje rodzin:

10 10 Anna Siudem, Ireneusz Siudem rodzinę patriarchalną (władza spoczywa w rękach męża ojca), rodzinę matriarchalną (władzę sprawuje żona matka), rodzinę egalitarną (równy podział kompetencji pomiędzy męża i żonę). Innym, istotnym kryterium podziału jest zróżnicowanie więzi społecz nych. Na tej podstawie można wyróżnić rodziny normalne i rodziny niepełne. Rodzina normalna oparta jest na więzi biologicznej lub adopcji, charakteryzuje się pełnym składem osobowym. Stosunki wewnątrzrodzinne oparte są na silnych związkach emocjonalnych pomiędzy małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. Pojawiające się konflikty mają charakter przejściowy. Układ ról wewnątrzrodzinnych odzwierciedla model rodziny tradycyjnej. Cechą istotną jest częsty kontakt z instytucjami wychowawczymi, a także dominacja wzorów i wartości ukierunkowanych na wykształcenie dziecka. Rodzina niepełna czyli rodzina pozbawiona ojca lub matki. Jest to rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców i mieszka jedynie z tym rodzicem. Najczęściej ten typ rodziny stanowi układ matka dziecko lub dzieci, rzadziej ojciec i dziecko lub dzieci. Pojęcie rodziny niepełnej w literaturze przedmiotu, nie jest jednoznaczne. Posiada ono wiele synonimów, na przykład: rodzic bez partnera, samotny rodzic, jeden rodzic oraz ma najszerszy zakres znaczeniowy w stosunku do takich określeń jak: rodzina rozbita, samotna matka czy rodzina zdekompletowana. Według Tyszki (2003) rodzina niepełna samotny rodzic to grupa społeczna, w której rodzic, matka bądź ojciec wypełnia wszystkie zadania rodzicielskie mające na celu zarówno zabezpieczenie materialne, jak i prowadzenie domu, wychowywanie dzieci i zabiegi o więzi uczuciowe w rodzinie. Jest to rodzina niekompletna, z jednym rodzicem, czyli taka, w której rolę wychowawczą i opiekuńczą sprawuje tylko jeden z małżonków, najczęściej matka, z różnorodnych powodów (śmierć, rozwód, porzucenie, czasowa nieobecność rodzica, rozdzielność zamieszkania). Rodzina niepełna podobnie jak rodzina pełna może tworzyć różny obraz i być rozpatrywana w różnych aspektach, na przykład jako rodzina: niepełna pozytywna: zdrowa, wydolna opiekuńczo, wychowawczo i finansowo, stabilna i zamożna, niepełna, niewydolna wychowawczo, zagrożona dezorganizacją, z problemami zdrowotnymi, niewydolna finansowo, niepełna patologiczna. Cechą wspólną rodzin niepełnych jest gorsza niż w rodzinach pełnych, sytuacja materialna. Kłopoty finansowe często powodują braki w zaspakajaniu potrzeb bytowych dziecka i rodzica. Trudności finansowe tych rodzin spowodowane są różnymi okolicznościami, takimi jak np.: nieuregulowana sytuacja prawna (kobie-

11 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 11 ty zamężne, nie mieszkające z mężem), nieregularnie otrzymywane alimenty, niskie na ogół wykształ cenie kobiet itp. (Marynowicz Hetka, 2007; Plopa, 2005). W rodzinach niepełnych obowiązki opiekuńczo-wychowawcze skoncentro wane są na jednej osobie, co stanowi szczególne utrudnienie w reali zacji podstawowych zadań wychowawczych. Szczególnie trudna jest sytuacja, gdy zadania związane z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci z powodu braku matki zmuszony jest podjąć ojciec. Interesujące jest to, iż wśród rodzin niepełnych, rodziny samotnych ojców stanowią pewnego rodzaju nowum. Wzbudzają one większe zainteresowanie społeczne, spotykają się z większą sympatią niż rodziny matek samotnych. Duża liczba ojców przed podjęciem samotnej opieki nad dziećmi, nie przejawiała prawie żadnego zaangażowania w pracach domowych. Dlatego sytuacja przejęcia przez nich obowiązków rodzinnych, które do czasu osamotnienia dzielili z żoną i małego zainteresowania tymi problemami, powodują u tych mężczyzn, duże obciążenie fizyczne i psychiczne. A to jest jedną z głównych przyczyn trudności w wypełnianiu funkcji samotnego ojca (Marynowicz-Hetka, 2007; Plopa, 2005). Samotni ojcowie często twierdzą, że nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi. Posiadają też błędne wyobrażenie w kwestii przygotowania swych dzieci do życia rodzinnego. Uważają, że to zadanie ma wypełnić szkoła, książki, programy telewizyjne. Ale pozytywne jest to, że ci ojcowie częściej niż matki stymulują dzieci do myślenia, rozbudzają w nich ciekawość świata, uczą podejmować ryzyko samodzielnych działań. W rodzinie niepełnej dość często występują trudności wychowawcze, związane przede wszystkim ze zmniejszoną, bo sprawowaną tylko przez jedną osobę, opieką nad dzieckiem, jak również z brakiem normalnej atmosfery wychowawczej, w której prawidłowy układ stosunków między ojcem i matką staje się pierwszym wzorem postępowania dla dzieci. Te deficyty wychowawcze pojawiają się na skutek braku obecności, kontaktów drugiego rodzica, częściej ojca niż matki, które w zależności od relacji wewnątrzrodzinnych i wsparcia bliskich mogą pozwalać na prawidłowe funkcjonowanie dziecka. Rodzina niepełna utrudnia również proces socjalizacji dziecka, które ma do czynienia z jednym tylko wzorcem osobowym. W przypadku braku ojca mówimy o tzw. zespole braku ojca, który polega na zaburzeniach uspołecznienia dziecka, równowagi psychicznej, trudności w podporząd kowaniu się normom. W przypadku braku matki u dziecka może rozwinąć się zespół braku matki, który polega na frustracji uczuciowej, zahamo waniu rozwoju uczuciowego, opóźnieniu dojrzewania psychicznego i psy cho seksualnego.

12 12 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Dane z literatury przedmiotu wskazują, że przyczynami powstawania rodzin niepełnych są przede wszystkim: rozwody, separacja, śmierć jednego z współmałżonków, urodzenia pozamałżeńskie, świadoma decyzja kobiety o posiadaniu dziecka bez małżeństwa, przedwczesne macie rzyństwo, a także ciągle występujące porzucenia rodziny przez jednego z ro dziców (za: Kołaczek, 1995). Dane statystyczne wskazują, że współcześnie dzieci coraz częściej są wychowywane w rodzinach niepełnych. W Polsce jest około takich rodzin. W krajach latynoskich rodziny niepełne obejmują ok % wszystkich rodzin. W wielu innych kulturach, np. Ameryki Łacińskiej, obyczajowość społeczna akceptuje ten typ rodziny, kobiety mają dzieci pochodzące z różnych ojców, a niektórzy ojcowie ograniczają swoją pomoc tylko do świad czeń materialnych. Ponadto brak prawodawstwa chroniącego kobietę i dziecko uniemożliwia egzekwowanie tych świadczeń. Szczególną kategorie rodziny niepełnej, stanowi rodzina samotnej matki, która także jest zróżnicowana, jako że samotne macierzyństwo nie jest jednorodne, każdorazowo realizowane inaczej ze względu na okoliczności i motywy zaistnienia. Najliczniejszą grupę samotnych matek stanowią wdowy, drugą matki rozwiedzione, trzecią panny z dzieckiem, a i te nie stanowią jednorodnego środowiska z racji przyczyn samotnego macie rzyństwa. Kobieta może sama podjąć decyzję o samotnym macierzyństwie, akceptując konsekwencje albo może to być dzieło przypadku, np. gwałtu. W każdej z powyższych kategorii, występuje inna sytuacja moralna, materialna, wychowawcza, zdrowotna, ekonomiczna, mieszkaniowa, która charakteryzuje określoną niepełną rodzinę samotnej matki. Różne mogą być też czynniki wpływające na decyzje o wyborze samotnego macierzyństwa. Mogą to być przesłanki: - natury ekonomicznej: np. ulgi i preferencje dla matek samotnie wychowujących dzieci, do szczęścia ślub nie jest potrzebny ale pieniądze, natury psychologicznej wątpliwości, brak zaufania do partnera ojca dziecka, świadomość nietrwałości ewentualnego przyszłego związku, - natury moralnej związek zawarty pod wpływem presji nie rokuje dobrze. Warto podkreślić, iż samotne macierzyństwo nie podważa wartości małżeństwa, ale nie tworzy pełnej rodziny. Samotna matka, choć często bardzo się stara i podejmuje próby, nie może pełnić równocześnie obu ról rodzicielskich, wynikających z różnicy płci, ponieważ te są komplemen tar ne, a każdy z rodziców posiada odmienne właściwości osobowościowe związane z płcią.

13 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 13 Reasumując, samotna matka, wychowująca dzieci w ogóle bez udziału ojca bądź z udziałem ograniczającym się do mniej lub bardziej regularnych wizyt, jest w naszej obecnej rzeczywistości zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej mamy do czynienia z rodziną niepełną. Często powstaje ona w wyniku rozwodu, choć również tworzą ją wdowy z dziećmi i matki, które nigdy nie były zamężne. Jednakże, to głównie z powodu rozwodów rodziny niepełne, należące kiedyś do rzadkości (może z wyjątkiem okresu powojennego: wielu mężów i ojców zginęło na wojnie), dziś stają się zjawiskiem coraz powszechniej spotykanym. Rodziny porozwodowe znajdują się przy tym w dość specyficznej sytuacji, którą dość dobrze określa termin rodzina rozbita, lepiej niż niepełna. Nie jest to bowiem sytuacja, w której ojca w ogóle brak (jak w wypadku wdowieństwa) ojciec jest, tylko że osobno (Baum, 1996). W Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie wzrosła liczba rozwodów, natomiast najczęstszą ich przyczyną jest alkoholizm (jednego lub obojga rodziców). Doświadczenia terapeutów uzależnień, pracow ników socjalnych oraz innych służb zajmujących się tym problemem wskazują, że to zwykle po stronie mężczyzny leży wina, to on częściej jest osobą uzależnioną i w efekcie dopuszcza się przemocy na pozostałych członkach rodziny. W takich sytuacjach, rozwód poprzedzony jest dramatyczną walką o przetrwanie, przeżywaniem licznych upokorzeń, stresu. Integralność psychiczna osób po takich przejściach jest zwykle zaburzona. Może to wymagać interwencji psychologicznej, a nawet leczenia. Zdarza się, że takie osoby przez długi czas nie mogą rozpocząć normalnego życia, tzn. podjąć aktywności zawodowej, towarzyskiej, zająć się wychowaniem dzieci, nawiązać satysfakcjonujących związków z innymi. Nic więc dziwnego, że o osobach samotnie wychowujących dzieci funkcjonuje negatywna opinia społeczna. Jej przejawy widoczne są głów nie na rynku pracy, gdzie panuje przekonanie o mniejszej przydatności do pracy samotnych rodziców. Wielu pracodawców obawia się, że przeżyte w przeszłości sytuacje będą rzutować na jakość wykonywanej pracy oraz na stosunki ze współpracownikami. Problemy z dziećmi zwiększają absencję, a w przypadku kobiet dochodzi ryzyko urlopu macierzyńskiego, wycho waw czego Rola ojca i matki w wychowaniu a samotne rodzicielstwo Rola matki w rodzinie Wpływ kontaktów dziecka z matką na kształtowanie jego psychiki, formowanie podstaw osobowości i jego zachowanie był przedmiotem wielu badań

14 14 Anna Siudem, Ireneusz Siudem naukowych. Badano zwłaszcza rozwój dzieci, które z różnych przyczyn musiały być rozłączone z matką we wczesnych latach życia. Z tegoż punktu widzenia, istotna jest teoria przywiązania angielskiego psychiatry Johna Bowlby ego (1969), który analizuje procesy przywiązania do matki w kategoriach instynktownych reakcji dojrzewających w wieku niemowlęcym. Przywiązanie według Bowlby ego stanowi pierwotną potrzebę, a zarazem typ zachowania się wrodzonego. U niemowlęcia wyraża się ono za pomocą takich reakcji, jak ssanie piersi, które zaspokaja nie tylko fizjologiczny głód, lecz także potrzebę bezpieczeństwa. Inną reakcją zaspokajającą tę samą potrzebę jest przywieranie, które daje matce poczucie spokoju o dziecko: ma je ona przy sobie blisko i nie musi lękać się, że stanie mu się coś złego. Bezpośrednio zbliżona do zaobserwowanej u ptaków reakcji podążania za dojrzałym osobnikiem jest u ludzi, reakcja nieodstępowania przez niemowlę matki wzrokiem (tj. stałego wodzenia za nią oczyma), a potem gdy dziecko zaczyna raczkować i chodzić trzymanie się u jej boku, chodzenie za nią krok w krok. Charakterystyczny dla przywiązania jest też monotropizm: reakcje niemowlęcia nie są skierowane na jakąkolwiek osobę w otoczeniu, lecz na matkę osobę z tego otoczenia wyodrębnioną (za: Birch, Malim, 1995; Vasta i in.,1995). Innym istotnym punktem w teorii Bowlby ego, dotyczącym przywią zania, jest pojęcie okresu krytycznego. Jest to okres neurologicznej gotowości do przyjmowania wszelkich bodźców związanych z osobą matki. Potem dziecko już nigdy więcej nie będzie odczuwać matki z taką inten sywnością. Momentem przełomowym w stosunkach między matką a dzieckiem jest wytworzenie się u dziecka pojęcia stałości przedmiotu. Początki aktywnego poszukiwania obiektu, który zniknął z pola widzenia (np. matki), przypadają na wiek 8-10 miesięcy. Wtedy właśnie zdaniem Bowlby ego lęk dziecka przed obcymi nasila się, a odejście matki z pola widzenia i aktywności dziecka, wywołuje jego protesty lub czynne dążenie do nawiązania z nią kontaktu. Reasumując, teoria przywiązania Bowlby ego wskazuje, iż niemowlę ludzkie, tak jak i zwierzęce, może się przywiązać jedynie do jednej osoby. Stanowi to podstawę do tworzenia późniejszych stosunków z innymi ludźmi. Pierwszą osobą, która od urodzenia przeważnie opiekuje się dzieckiem, jest biologiczna matka. Kontakt z nią stanowi zatem bazę dla powstania dalszych relacji interakcji dziecka z otoczeniem. Z punktu widzenia psychologii, stopień ważności roli matki wobec dziecka wyraża się w tym, że jest ona podstawowym czynnikiem uczuciowego rozwoju dziecka. Wszelkie przeżycia matki, wszelkie jej radości i niepokoje

15 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 15 przenoszą się na dziecko; zachodzi tutaj stała wymiana bodźców pomiędzy matką a dzieckiem. Charakterystyczne jest to, że wbrew teorii przyczynowości, nie stwierdzono, aby określony typ matki zawsze był przyczyną określonego rozwoju uczuciowego dziecka. Gdyby tak było, to już na podstawie typu matki można byłoby określić rodzaj emocjonalnych problemów u dzieci. Matka jest pierwszą osobą powołaną do przeniesienia miłości na dziecko, potrzebnej dla jego rozwoju uczuciowego. Na kanwie miłości macierzyńskiej będą się też tworzyły stosunki dziecka z matką, a później z innymi członkami rodziny (Plopa, 2005; Cambell, 1999; Pipher, 1999; Elias, 1998; Kościelska 1998; Kukułowicz, 1998 i inni). W literaturze przedmiotu, można się spotkać z poglądem, że miłość macierzyńska jest bezwarunkowa, wszechogarniająca, wszechobecna i nie ustająca. Oznacza to, że matka kocha dziecko zawsze, w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności, kocha wszystkie cechy dziecka i nie musi ono spełniać żadnych warunków, by zasłużyć na jej miłość. Miłość jest najważniejszą treścią macierzyństwa, ale nie jedyną. Matka musi również posiadać konsekwencję w działaniu, stanowczość, pewną dozę autorytetu, który nie jest sprzeczny z miłością. Miłość macierzyńska jest jednocześnie życzliwością, czułością i zro zumieniem. Jest to do pewnego stopnia, miłość intuicyjna w darzeniu i przyjmowaniu. Jest to miłość zarówno spontaniczna, trochę zaślepiona, jak i mądra, przepojona rozumem. Pod wpływem jej działania dziecko czuje się rozumiane, bezpieczne i szczęśliwe(plopa, 2005; Kościelska, 1998; Ryś, 1999; Braun- Gałkowska, 1992; Rembowski, 1986). Kontakt z matką ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju dziecka w pierwszych latach, jego wpływ rozciąga się na całe życie człowieka. Identyfikacja z matką i zależność od jej miłości jest wstępnym warunkiem do normalnego dojrzewania, rozwijającej się samokontroli. Cechy te ukształtowane w dzieciństwie i we wczesnej młodości, trudno jest zmienić, a często dają o sobie znać w okresie późniejszym np. w życiu małżeńskim. W pierwszych tygodniach, miesiącach, latach życia, gdy dziecko jest istotą słabą, bezbronną, całkowicie zależną od otoczenia, matka zaspokaja jego podstawowe potrzeby psychospołeczne, min. potrzebę bezpie czeń stwa. Poczucie bezpieczeństwa stanowi konieczny warunek wytwarzania się i rozwoju wszelkich potrzeb psychicznych, emocjonalnych, społecznych, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich dziedzinach. Obcowanie z matką jest również dla dziecka źródłem pierwszego kontaktu społecznego, pierwszej więzi emocjonalnej. Od związku dziecka z matką zależy późniejszy stosunek człowieka do wszystkich ludzi. Jeśli nie ma więzi

16 16 Anna Siudem, Ireneusz Siudem między matką a dzieckiem lub też, jeśli zostanie ona zerwana, w rozwoju emocjonalnym dziecka mogą powstać nieodwracalne zabu rzenia, może stać się ono niezdolne do nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi. Konsekwencje braku tej więzi mają znaczenie nie tylko dla rozwoju, zdrowia psychicznego i szczęścia jednostki, lecz także dla stosunków międzyludzkich w rodzinach, w innych grupach ludzi i innych środowiskach, a także dla stosunków między narodami. Innym elementem miłości macierzyńskiej jest akceptacja dziecka takim, jakie ono jest. Ta bezwarunkowa akceptacja matki jest dla dziecka ogromnie ważna, na jej podstawie kształtuje się jego stosunek emo cjo nal ny do samego siebie, tworzy się obraz własnej osoby. Bezbronne, niesamo dzielne małe dziecko ma poczucie bezradności, niepewności siebie (Cambell, 1999; Elias, 1998; Prokop, 1997; Braun- Gałkowska, 1987). Matka zaspokaja nie tylko potrzebę bezpieczeństwa, kontaktu społecznego, więzi emocjonalnej, przynależności, akceptacji, lecz także wiele innych potrzeb psychicznych dziecka. Realizuje również jego potrzeby biologiczne, zapewniając mu rozwój fizyczny. Dostarcza mu też wzorów, modeli zaspokajania potrzeb, uczy zachowania w sytuacjach, gdy potrzeby nie mogą być zaspokojone. Uczy dziecko dostrzegania i respektowania potrzeb innych ludzi: Nie płacz, mama jest zmęczona, Daj lalkę siostrze, ona też chce się pobawić. Stwarza podstawy umożliwiające z czasem powstanie hierarchii potrzeb: Poczęstuj czekoladą inne dzieci, a potem weźmiesz sobie (Kukułowicz, 1998; Bryant, 1997). Rola matki nie zmniejsza się w późniejszych okresach rozwoju dziecka, zmienia jedynie swój charakter. W miarę jak dziecko rośnie i staje się coraz bardziej samodzielne, bierze coraz większy udział w życiu całej rodziny. Matka nie tylko zaspokaja potrzeby dzieci, ale również organizuje życie rodziny i często jest główną twórczynią panującej w niej atmosfery. Ponadto, spełnia jeszcze jedną istotną rolę: stanowi dla dziecka, zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca, wzór kobiety (Kościelska, 1998; Cambell, 1999). U dziewcząt oddziaływanie tego wzoru dokonuje się na podstawie identyfikacji: córka pragnie naśladować matkę. W wieku dorastania nasila się dążenie do samodzielności i niezależności oraz krytyczne nastawienie wobec otoczenia, które obejmuje też i osoby najbliższe, a więc i matkę. Najczęściej jednak, gdy nie dochodzi do ostrego konfliktu pomiędzy rodzicami a dzieckiem, ta krytyczna ocena dotyczy tylko niektórych cech matki, inne natomiast są nadal akceptowane i naśladowane w takim stopniu, w jakim pozwala na to różnica wieku, pokolenia, a przede wszystkim cechy indywidualne. Dla chłopca natomiast matka stanowi wzór kobiety, na podstawie, którego dokonuje on wyboru swojej przyszłej żony. Nawet w sytuacji, gdy cechy

17 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 17 osobowości matki nie w pełni mu odpowiadają, najczęściej ma miejsce porównywanie reakcji, zachowań, właściwości psychicznych (a nawet wyglądu zewnętrznego) partnerki z reakcjami, zachowaniami i właściwościami matki. Szczególnie ważny element wzoru osobowego, modelu matki, stanowi jej stosunek do dziecka, jej postawa rodzicielska. Wpływ tej postawy jest bardzo silny i sięga w daleką przyszłość, przejawia się, bowiem w postawie rodzicielskiej syna, a zwłaszcza córki wobec jej własnych dzieci Rola ojca w rodzinie Rola ojca w rodzinie, jego wpływ na rozwój i wychowanie dzieci ulegały zmianom na przestrzeni wieków, a proces dokonywania się tych zmian jest szczególnie intensywny w czasach współczesnych. Były okresy, gdy ojciec w bardzo małym stopniu uczestniczył w wychowaniu dzieci, a jego kontakt z nimi był ograniczony np. w niektórych systemach wychowania, dziecko do 6 8 roku życia, pozostawało pod wyłączną opieką matki i innych kobiet, a później, jeśli było chłopcem przechodziło z kolei pod wyłączną opiekę i oddziaływania ojca (mężczyzny). W tradycyjnej rodzinie ojciec był jej głową, dostarczał środków utrzymania, decydował o większości spraw i jemu przysługiwały większe przywileje. Ten tradycyjny model w zasadzie uległ zasadniczym zmianom, ale te zmiany nie objęły wszystkich rodzin; w wielu z nich nadal utrzymują się z różnych względów dawne postawy. W sposób najbardziej zasadniczy do zmiany roli ojca w rodzinie przyczyniło się powszechne zjawisko pracy zawodowej matek. Ojciec nie jest już jedynym, a czasem nie jest i głównym żywicielem rodziny. Nie będąc w rodzinie jedyną ani główną osobą pracującą, ojciec nie jest też (jak to miało miejsce dawniej) reprezentantem szerszego społe czeństwa, autorytetów pozarodzinnych. Nie jest również uosobieniem wiedzy, ponieważ w zakresie wykształcenia matka dorównuje mu, a często przerasta. W miarę rozwoju dziecka, w procesie dojrzewania społeczno-moralnego ojciec oddziałuje na nie, nie tylko jako konkretna osoba, lecz także jako symbol. Jak twierdzi amerykański socjolog T. Parsons, staje się to początkiem nowego etapu w jego rozwoju społecznym. Miłość do ojca, przyswojenie sobie jego poglądów i zasad postępowania stają się podstawą wytworzenia sobie symbolu ojca. Symbol ten pozwala człowiekowi na właściwe przystosowanie się do warunków życia społecznego. Taki człowiek ma właściwy stosunek do swych przełożonych w pracy, cenionych przez siebie polityków i innych ludzi zajmujących w społeczeństwie miejsce postaci ojcowskich (za: Pospiszyl, 1986 i 2004).

18 18 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Pozytywne relacje między dzieckiem a ojcem są zatem, warunkiem stopniowego osiągania przez nie dojrzałości społecznej. Aby jednak ten proces mógł przebiegać prawidłowo, nie wystarczy sam fakt posiadania ojca, konieczna jest jego uchwytna dla dziecka obecność w rodzinie, a także aktywny jego udział w wychowaniu (Banes, 1994; Dowell, 1994; Pospiszyl, 1986 i 2004). Dziecko osiągając pewien stopień dojrzałości nie zadowala się już wyłącznie miłością macierzyńską i zaczyna usilnie szukać miłości ojcow skiej, która z jednej strony narzuca mu pewne rygory, a z drugiej strony zapewnia drogę do wejścia w szeroki świat uznawanych wartości społecznych. Miłość ojcowska różni się kilkoma istotnymi cechami od miłości macierzyńskiej: Po pierwsze matka kocha dziecko bezwarunkowo, dziecko by być kochanym nie musi spełniać żadnych warunków, natomiast ojciec kocha dziecko, dlatego, że spełnia ono jego oczekiwania np. jest grzeczne, dobrze się uczy. Po drugie matka kocha wszystkie cechy dziecka, a ojciec kocha w swym dziecku przede wszystkim te cechy, które są zgodne z wymaganiami, jakie mu stawia oraz te, które czynią dziecko zdolnym do pokonywania przyszłych trudności życiowych np. pracowitość, odwaga. Po trzecie matka potrafi kochać bez względu na okoliczności, zawsze i w każdej sytuacji; ojciec nie kocha dziecka, gdy nie postępuje zgodnie z wymaganiami wpajanymi mu przez społeczeństwo, którego on jest reprezentantem. Po czwarte matka nigdy nie przestaje kochać, ojciec nie potrafi kochać bezustannie i dlatego miłość ojcowska ma tendencje do zaniku w okresie, gdy dziecko osiąga dojrzałość (Pospiszyl, 1986 i 2004). Miłość macierzyńska jest dla dziecka koniecznością ze względu na stworzenie właściwego klimatu psychicznego poczucia bezpieczeństwa, potrzeby głębokiej więzi z inną osobą. Natomiast miłość ojcowska jest konieczna z innych względów, stanowi dla dziecka zachętę do dalszego rozwoju i wytycza kierunek tego rozwoju. Przypisywanie większej roli matce wypływa przede wszystkim z istnienia silniejszej więzi biologicznej między matką a dzieckiem; sprzyja temu fakt, że dziewięć pierwszych miesięcy życia spędza ono w łonie matki. Ta więź biologiczna ma duże znaczenie, nie jest ona jednak podstawą związku matki z dzieckiem. Wiadomo przecież, że miejsce matki biologicznej może zająć osoba obca, matka zastępcza, biologicznie obca, a więź emocjonalna wytworzy się. Niekiedy natomiast ta więź nie powstaje, ponieważ w krótkim czasie po urodzeniu dziecko jest z matką rozłączone. Toteż można wnioskować, że decy-

19 Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 19 dującą rolę w wytwarzaniu się więzi emocjonalnej między dzieckiem a matką spełnia wczesność i ciągłość wzajemnych kontaktów i relacji oraz zaangażowanie w troskę o dziecko, wkład pracy w opiekę nad nim, wysiłek i czas poświęcony mu. Prawie zawsze są one większe u matki niż u ojca, zwłaszcza we wczesnych latach życia, ale i długo później. Ponieważ nie tylko w rodzinie, ale w większości instytucji opiekuń czowycho wawczych i oświatowych dominują kobiety, tym ważniejsza jest obecność ojca w procesie wychowania dziecka w rodzinie. Jego brak lub jego nieobecność w wychowaniu, pociąga za sobą szereg negatywnych skutków dla rozwoju psychicznego dziecka. Obecnie jest coraz więcej rodzin złożonych z dwóch tylko osób: matki i dziecka lub znacznie rzadziej ojca i dziecka. Geneza takich rodzin jest trojaka. Niektóre z tych rodzin to rodziny, w których jedno z rodziców nie żyje. Częściej zdarza się, że osobą tą jest ojciec. Drugą przyczynę stanowią rozwody. W takiej sytuacji najczęściej dziecko pozostaje z matką, a ojciec utrzymuje z nim pewien kontakt lub nie. Trzeci rodzaj rodzin niepełnych to rodziny złożone z matki i dziecka urodzonego poza małżeństwem, pochodzące ze związku niezalegalizowanego. Wymienione trzy rodzaje sytuacji różnią się w sposób istotny, ale łączy je jedna wspólna cecha: dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej, małej, często dwuosobowej, co stanowi środowisko uboższe w kontakty społeczne, oprócz tego jedna osoba nie może zrównoważyć oddziaływań obojga rodziców (Banes, 1994; Dowell, 1994; Cudak, 2004; Herbert, 2005). We współczesnych rodzinach, ojciec jest też niekiedy całymi dniami, miesiącami, a nawet latami nieobecny z powodu swojej pracy zawodowej. W takich sytuacjach dziecko zna ojca przede wszystkim na podstawie opinii matki, co równie często jest niekorzystne dla rozwoju dziecka. W wielu kręgach społecznych wciąż utrzymuje się obraz ojca jako osoby surowej, wymierzającej sprawiedliwość, osoby, której autorytet opiera się przede wszystkim na dominacji fizycznej, na sile. Ojciec nieobecny w domu ma (niekoniecznie uświadomione) poczucie winy w stosunku do dziecka. Zdaje sobie sprawę, że powinien aktywnie uczestniczyć w jego wychowaniu, a wciąż jeszcze działania karzące, surowe w stosunku do dziecka są traktowane jako działania aktywne. Stosowanie kar fizycznych jest zabiegiem wprawdzie mniej skutecznym, lecz łatwiej szym, nie wymagającym głębszej refleksji (stąd m.in. jej popularność). Osoba ojca jest wtedy dla dziecka reprezentantem autorytetu. Jest to autorytet o charakterze interwencyjnym, działający raz na jakiś czas, wymierzający karę, a nie instruujący czy przekształcający. Budzi on reakcje lękowe, co pociąga za sobą nega-

20 20 Anna Siudem, Ireneusz Siudem tywne konsekwencje: może, bowiem zachodzić zjawisko generalizacji i wszelki autorytet może kojarzyć się dziecku z przeżyciami lękowymi. Jeżeli w otoczeniu dziecka nie ma innego mężczyzny (np. dziadka, nauczyciela), obraz tej płci kształtuje się na wzór ojca (Dowell,1994; Pospiszyl, 1986). W sytuacji, gdy dziecko jest chłopcem, zadziałać może mechanizm identyfikacji: chce naśladować ojca, być silnym tak jak on, mieć władzę, budzić lęk. Jeżeli dziecko jest dziewczynką, mechanizm identyfikacji działa w mniejszym stopniu, natomiast w jej świadomości dominuje obraz mężczyzny, którego należy się bać. Dzięki kontaktowi z ojcem dziecko ma okazję poznać w życiu codziennym, z bliska, typowo męskie cechy osobowości. Chłopiec dzięki temu uzyskuje wzór do naśladowania, model mężczyzny. Zgodnie z wynikami badań, dzieci szybciej przyswajają sobie pozytywne i negatywne formy zachowania się przedstawicieli tej samej płci niż płci odmiennej. Szczególne znaczenie ma to w przypadku uczenia się ról społecznych związanych z płcią człowieka. Role te są lepiej przyswajane przez dziecko, jeśli ma ono możliwość obserwowania dorosłego tej samej płci w życiu codziennym (np. role rodzicielskie). Wyżej cytowany, amerykański socjolog T. Parsons (za: Pospiszyl, 1986 i 2004) stwierdził, że chłopiec, który wychowuje się w rodzinie bez ojca, lub, gdy ojciec nie odszedł, ale długo i często przebywa poza rodziną, wskutek czego dziecko nie ma okazji obserwować jego zachowań w życiu codziennym, tworzy sobie fałszywy obraz właściwości prawdziwego mężczyzny. Obraz ten powstaje wyłącznie na podstawie bardzo mglistego wyobrażenia o tym, jaki powinien być mężczyzna. W wyobrażeniu tym dominują cechy agresywne, ponieważ tradycyjne społeczeństwo przypisuje mężczyźnie posiadanie takich cech. Chłopiec wychowywany przez kobiety pragnie przejąć ową agresywną postawę, którą uważa za właściwą dla mężczyzny. Dążenie to jest uwarunkowane nie tylko chęcią naśladowania (niepełnego, wypaczonego) wzorca, ale także protestem przeciwko własnej sytuacji: jestem chłopcem, a zajmują się mną same kobiety. Parsons nazywa tę reakcję protestem męskim. W wyniku tego protestu nie chce on przejąć nie tylko tych form zachowania się matki, które są typowo kobiece (a które traktuje jako babskie ), lecz przeciwstawia się wszelkim zasadom, które matka mu wpaja. Jest więc agresywny, wulgarny, bo wydaje mu się, że taki powinien być mężczyzna. Chłopcy wychowywani tylko przez kobiety są, wg Parsonsa bardziej agresywni, bardziej podatni na wykolejenie niż chłopcy, w których wychowaniu bierze czynny udział ojciec.

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych M A C I E J D Ę B S K I Krzywdzenie dziecka w rodzinie Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych Krzywdzenie dziecka w rodzinie Społeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a

ARTYKUŁY POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE ARTYKUŁY Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W l.1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 licencjat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych

Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych Raport z realizacji projektu Chcę byd z Tobą MAMO! dofinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji Roland Łukasiewicz Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji abstrakt Realizowanie podstawowych funkcji rodziny związane jest z umiejętnością zaopatrzenia współczesnej rodziny w szereg potrzeb.

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Raport Nr 29205 POLSKA Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? 15 marca 2004 Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU Budowanie niezależności finansowej kobiet Opracowała: mgr Ewa Miturska Warszawa, 2014 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część teoretyczna 4 1. Przemoc w rodzinie 4 1.1. Przemoc charakterystyka

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo