Związek z kierunkiem studiów realizowanym w AWF Katowice: kierunek wychowanie fizyczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek z kierunkiem studiów realizowanym w AWF Katowice: kierunek wychowanie fizyczne."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały NrAR VI/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych: Trener Zdrowego Stylu Życia Opis efektów kształcenia Studia Podyplomowe Trener Zdrowego Stylu Życia W odpowiedzi na znaczący wzrost zachorowalności społeczeństwa na choroby cywilizacyjne, prezentowanie złych nawyków żywieniowych, niską aktywność fizyczną, rozwój cywilizacji i transportu, niski poziom wiedzy prozdrowotnej (również w aspekcie prewencji), niską świadomość celowego programowania aktywności fizycznej, metod wypoczynku i technik relaksacji oraz brak wiedzy na temat samorozwoju i realizacji, prezentujemy Państwu studia podyplomowe Trener zdrowego stylu życia. Cele kształcenia: Celem kształcenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania i wdrażania zdrowego stylu życia w aspekcie zindywidualizowanej aktywności fizycznej, odpowiednio zbilansowanej diety, znajomości najdoskonalszych form wypoczynku i regeneracji. Ponadto zdobycie wiedzy z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w odniesieniu do jednostki jak i grupy społecznej. Celem kształcenia jest również wytworzenie w słuchaczu potrzeby ciągłego samodoskonalenia i realizacji jako formy pełnego, zdrowego (w ujęciu definicji WHO) uczestnictwa w życiu społecznym. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych chcących podnosić poziom edukacji z zakresu zdrowego stylu życia. Związek z kierunkiem studiów realizowanym w AWF Katowice: kierunek wychowanie fizyczne. Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji formalnych lub zakres kompetencji: Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat zindywidualizowanego zdrowego odżywiania i wyrabiania nawyków żywieniowych. Pozna najlepsze sposoby na rozwijanie celowej aktywności ruchowej, dostosowanej do potrzeb i okresu życia jednostki. Zapozna się z psychogennymi uwarunkowaniami stresu oraz skutecznymi metodami walki z nim. Pozna metody regeneracji organizmu wraz z innowacyjnymi metodami SPA i Welness. Przyswoi wybrane metody z zakresu negocjacji interpersonalnych, samorealizacji i rozwoju osobistego i zawodowego. Studia te umożliwią pracę w charakterze propagatora zdrowego stylu życia w ośrodkach zdrowia, szkołach, klubach fitness i ośrodkach SPA. Kryteria naboru : Rejestracja elektroniczna. Dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń. Liczba semestrów i punktów ECTS: 2 semestry; 48 punktów ECTS Efekty Lp. Efekty kształcenia kierunkowe * W1 Wiedza Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologiczno-medycznych o wpływie aktywności fizycznej, stylu życia, odżywiania i czynników środowiskowych na zmiany budowy i czynności organizmu z uwzględnieniem etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka oraz różnic Przedmiot M1_W03 3,4,5,7,8,14

2 dymorficznych W2 Zna podstawowe kryteria oceny aktywności i wydolności fizycznej oraz metodykę przeprowadzania testów wysiłkowych. M1_W03 3,6 W3 Posiada wiedzę dotyczącą psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w życiu, w procesie edukacji i wysiłku fizycznym M1_W04 S1P_W05 1,2,14,15,16 W4 Ma podstawową wiedzę o współczesnych zagrożeniach społecznych i rozumie ich wpływ na funkcjonowanie jednostki M1_W03 2,4,15,16 W5 Zna psychologiczne podłoże procesu uczenia się, mechanizmy funkcjonowania sfery poznawczej, sposoby diagnozowania oraz sposoby stymulowania oraz potrafi zintegrować tę wiedzę z pedagogicznymi zasadami i metodami nauczania W6 Posiada wiedzę na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia W7 Zna zasady prawidłowego żywienia i suplementacji oraz odnowy biologicznej w zakresie niezbędnym do programowania planu treningowego w wybranych aktywnościach ruchowych. M1_W02, M1_W03, M1_W07 2,15,16 M1_W09 3,4,5,6, M2_W05, M2_W10 7,8,9,10,11, U1 U2 U3 U4 U5 Umiejętności Posiada podstawowe umiejętności techniczne w zakresie sportów indywidualnych i form muzyczno-ruchowych. Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą do oceny budowy i postawy ciała, sprawności i wydolności fizycznej oraz narzędziami do oceny efektów edukacyjnych. Potrafi zastosować podstawowe metody i techniki oceny parametrów funkcjonowania organizmu, oceny budowy i postawy ciała, poziomu sprawności i wydolności fizycznej oraz interpretować wyniki i planować proces treningowy Potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyniki badań naukowych do wyjaśniania rodzaju zaburzeń dietetycznych na różnych poziomach budowy organizmu. M1_U01 12,13 M1_U02 3,6 M1_U08 5,6 M1_U01 2,15,16 K_U07 8,14 U6 Posiada umiejętność planowania racjonalnego K_U08 4,7,8,9

3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 planu żywieniowego wraz z suplementacją. Kompetencje społeczne Jest kreatywny w rozwiązywaniu złożonych problemów zawodowych. Umie uczestniczyć w projektach popularyzujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Jest odpowiedzialny, profesjonalnie i etycznie realizuje powierzone mu zadania. Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu nowych kierunków badań w zakresie żywienia. Ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów podyplomowych, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym najnowszych informacji na temat aktywności fizycznej i żywienia. K_K01 2,15,16 K_K02 16 K_K03 6,15 K_K04 4 K_K05 7,8,9, 14 K_K06 4 PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRENER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Lp Przedmiot/moduł Godziny razem Sem. I Sem. II zal/egz W Ćw ECTS W Ćw ECTS W Ćw ECTS 1 Teoria aktywności fizycznej Z-I 2 Psychospołeczne aspekty aktywności fizycznej Z-I 3 Fizjologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej Z-I 4 Profilaktyka chorób cywilizacyjnych Z-I 5 Indywidualne metody modelowania sylwetki E-II 6 Diagnostyka funkcjonalna w treningu zdrowotnym Z-I 7 Biochemia żywności Z-II 8 Nowoczesne trendy kulinarne Z-II 9 Wspomaganie zdrowia suplementami Z-I 10 Odnowa biologiczna z elementami relaksacji i wizualizacji Z-II 11 Metodyka i praktyka Welness i SPA E-II 12 Yoga psychofizyczna Z-II 13 Fitness - Total Body Condition Z-II 14 Podłoże zaburzeń odżywiania - psychodietetyka Z-II 15 Innowacyjne techniki rozwoju osobistego i edukacji Z-II 16 Podstawy life coachingu E-II RAZEM:

4 Teoria aktywności fizycznej 1. Aktywność fizyczna: - pojęcie aktywności fizycznej, - formy aktywności fizycznej, CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW: - aktywność fizyczna, sprawność fizyczna, zdrowie - zakres pojęć, zależności, klasyfikacje. 2. Korzyści i zagrożenia związane z podejmowaniem aktywności fizycznej: - optymalny poziom aktywności fizycznej, - biologiczne, psychiczne i społeczne konsekwencje odpowiednio podejmowanej aktywności fizycznej (w tym związki aktywności fizycznej z zachorowalnością i umieralnością), - szczególne potrzeby i rola aktywności fizycznej w ich zaspokajaniu na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego człowieka, - zagrożenia dla zdrowia związane z podejmowaniem aktywności fizycznej. 3. Aktywność fizyczna jako główny element zdrowego stylu życia: - zdrowy styl życia - pojęcie i składowe, - miejsce aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia, - poziom aktywności fizycznej w różnych populacjach - przegląd badań, - powiązanie aktywności fizycznej z innymi zrachowaniami zdrowotnymi. 4. Uwarunkowania i bariery aktywności fizycznej: - klasyfikacja determinantów aktywności fizycznej, - czynniki ograniczające podejmowanie aktywności fizycznej, - czynniki sprzyjające podejmowaniu aktywności fizycznej. 5. Miejsce i rola aktywności fizycznej w różnych formach uczestnictwa w kulturze fizycznej: - pojęcie kultury fizycznej, - wyznaczniki kultury fizycznej człowieka, - rola aktywności fizycznej w wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji fizycznej i profilaktyce zdrowia. Psychospołeczne aspekty aktywności fizycznej Psychospołeczne uwarunkowania aktywności fizycznej podejmowanej w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości. Aktywność jako podstawa zachowania, rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie człowieka. Aktywność jako czynnik rozwoju. Rola szkoleniowca w kształtowaniu zamiłowania do aktywności ruchowej Fizjologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej 1. Klasyfikacja wysiłków fizycznych

5 2. Energetyka wysiłku fizycznego 3. Wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy człowieka. 4. Wysiłek fizyczny a wiek i płeć. 5. Podstawy analizy parametrów krążeniowo oddechowych w poszczególnych wysiłkach fizycznych cześć praktyczna. 6. Przyczyny zmęczenia organizmu. Kwasica metaboliczna. DOMS. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych Charakterystyka wybranych chorób cywilizacyjnych ( otyłość, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca). Czynniki ryzyka. Metody zapobiegania. Jakość i strategia życia w aspekcie prozdrowotnych zachowań prewencyjnych. Indywidualne metody modelowania sylwetki Formy treningu sportowego. Wysiłek siłowy. Wysiłek aerobowy. Wysiłek interwałowy. Tworzenie indywidualnych planów treningowych. Charakterystyka obiektów sportowych. Modelowanie sylwetki w poszczególnych formach aktywności ruchowej. Zasady doboru obciążeń treningowych. Diagnostyka funkcjonalna w treningu zdrowotnym Metody oceny wydolności fizycznej. Testy oceniające reakcje układu krążenia i oddychania w wyniku obciążenia ustroju wysiłkiem fizycznym. Weryfikacja sprawnościowa w rekreacji fizycznej. Wskazania i przeciwskazania do podejmowania poszczególnych wysiłków fizycznych. Segmentaryczna ocena składu ciała, ocena siły mięśniowej, pomiary krążeniowo oddechowe. Biochemia żywności Charakterystyka podstawowych składników odżywczych: białka, tłuszcze, węglowodany, błonnik. Makro i mikroelementy, witaminy, woda. Przyprawy i ich składniki, używki i ich składniki, syntetyczne środki smakowe i zapachowe, chemiczne środki konserwujące, naturalne i syntetyczne barwniki; mineralne składniki żywności; przemiany chemiczne podstawowych środków odżywczych: przemiany białek (procesy rozkładu substancji białkowych), przemiany tłuszczów (jełczenie tłuszczu), przemiany węglowodanów (procesy hydrolityczne, fermentacyjne, enzymatyczne) Nowoczesne trendy kulinarne Zasady zdrowego żywienia. Plany żywieniowe. Metody przetwarzania żywności. Gotowanie, gotowania na parze, smażenie, grillowanie w aspekcie prozdrowotnym. Zioła i przyprawy - wpływ na zdrowie. Dodatki do żywności. Sposoby przechowywania żywności. Metody łączenia składników odżywczych w potrawach. IG składników żywności i potraw. Sposoby zachowania wartości odżywczych przetwarzanych składników pożywienia. Wspomaganie zdrowia suplementami Nutrikosmetyki wsparcie dla diety. Charakterystyka głównych grup suplementów stosowanych w połączeniu z aktywnością fizyczna. Zasady doboru suplementów diety do potrzeb jednostki. Sposoby zwiększania efektów treningowych poprzez zastosowanie suplementów diety. Suplementy diety stosowane w regeneracji i kondycjonowaniu organizmu. Odnowa biologiczna z elementami relaksacji i wizualizacji Cele i zadania odnowy biologicznej. Wybrane zalecenia odnowy biologicznej. Wykorzystywanie oddziaływania na organizm człowieka różnych czynników zewnętrznych, takich jak: niska i wysoka

6 temperatura, hydroterapia, bodźce elektryczne czy bodźce mechaniczne. Proste metody wspomagania regeneracji organizmu. Zapobieganie zmęczeniu. Podstawy masażu klasycznego i orientalnego. Charakterystyka zagadnień stresu. Wybrane formy niwelowania stresu: medytacja, progresywna relaksacja mięśni, trening autogenny, wizualizacja obrazów, techniki oddechowe, hipnoza, muzykoterapia, koloroterapia. Metodyka i praktyka Welness i SPA Filozofia Welness i SPA. Ośrodki SPA. Wybrane kompleksowo najnowsze metody używane w wellness, spa i anti-aging, z uwzględnieniem metodyki zabiegów oraz wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania. Yoga psychofizyczna System pracy z ciałem oparty na ćwiczeniach fizycznych hatha jogi oraz technikach relaksacyjnych. Utrzymanie oraz poprawa zdrowia psychofizycznego człowieka zgodnie z koncepcją Health-Related Fitness. Praktyka jogi pomagająca w harmonijnym rozwoju ciała (fizycznego, fizjologicznego, organicznego, komórkowego, psychicznego), świadomości i jaźni. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z naturą, człowieka z człowiekiem, człowieka z własnym ja. Fitness - Total Body Condition TBC - trening ogólnorozwojowy i kompleksowy do muzyki, który skupia się na ćwiczeniach mięśni wszystkich partii ciała. Zajęcia zawierają dwie grupy ćwiczeń: siłowe, wzmacniające mięśnie oraz aerobowe, przyczyniające się do spalania tkanki tłuszczowej. Trening wpływa również korzystnie na zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, a także wzmocnienie siły mięśni. W zajęciach wykorzystane zostaną przybory tj. piłki, hantle, maty, tasmy thera band, sztangi i inne. Podłoże zaburzeń odżywiania psychodietetyka Psychogenne uwarunkowania chorób tj. anerekcja, bulimia, zespół kompulsywnego objadania się. Charakterystyka jednostek. Metody diagnozowania i leczenia. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Stres a dieta. Innowacyjne techniki rozwoju osobistego i edukacji Kryteria SMART, maty myśli, techniki zapamiętywania i uczenia się, sztuka uważności, pozycje percepcyjne, tatr umysłu. Identyfikacja osobistych atutów. Wykorzystanie atutów własnych na rzecz podnoszenia efektywności pracy. Zdolności komunikacji interpersonalnej. Wybrane aspekty negocjacji. Asertywność w życiu codziennym. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Podstawy lifecoachingu Kompleksowe działania wspierające dążenie do celów osobistych. Charakterystyka płaszczyzn takich jak: życiowe plany, kariera, związki, zdrowie, finanse oraz rodzina, czyli wszystko to, co składa się na zadowolenie z życia i zdrowie w szerokiej definicji WHO. Wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie dwóch semestrów studiów do wdrażania i propagowania zdrowego stylu życia.

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ I. Wstęp i założenia programu II. Cele ogólne III. Treści nauczania wymagania szczegółowe IV. Procedury osiągania celów V.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci?

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Łacińskie pojęcie cultura wywodzi się z rolnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało wyłącznie uprawę ziemi. I chociaż już u Cycerona pojawia się wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa

Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Magdalena Drozdowicz Nr albumu: 9284 Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa Praca licencjacka na kierunku: turystyka

Bardziej szczegółowo

Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Jazienicki Tomasz ze zmianami dokonanymi przez zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby):

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): NAZWA STUDIÓW (kierunek): Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką KIEROWNIK STUDIÓW: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ CZAS TRWANIA (ilość godzin): Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA SPIS TREŚCI Wstęp I. Zapisy w podstawie programowej kształcenia ogólnego 1. Cele kształcenia ogólnego 2. Najważniejsze umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową.

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Opracowanie: mgr Anna Soczyńska mgr Magdalena Osipowicz Autorski program z fakultetów tańca Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Rumia 2009 1 Spis treści I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo