PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi"

Transkrypt

1 PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PORADNIK DLA RODZICÓW WYCHOWUJACYCH DZIECI Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu Dajmy się poznać aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Zespół redakcyjny: Ilona Rzemieniuk, Joanna Wodarska, Małgorzata Apolinarska Korekta i nadzór merytoryczny: Mariola Gołębiewska Skład i przygotowanie do druku: Agencja Reklamy i Fotografii BC Projekt Nakład: 800 egzemplarzy Wszelkie prawa zastrzeżone. 2

3 Spis treści Wstęp...5 Rozdział I Założenia programowe projektu Dajmy się poznać aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Cele szczegółowe projektu Uczestnicy Działania zrealizowane w ramach projektu...7 Rozdział II Zaburzenia rozwojowe u dzieci Normy rozwojowe Etapy rozwoju fizycznego i ruchowego dziecka Etapy rozwoju mowy Etapy rozwoju emocjonalnego i społecznego Rodzaje zaburzeń wieku dziecięcego Zaburzenia objawiające się złym zachowaniem Zaburzenia osobowości Zaburzenia emocjonalne Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne Niepełnosprawność intelektualna Zaburzenia odżywiania Całościowe zaburzenia rozwoju czyli spektrum zaburzeń autystycznych Inne zaburzenia Warto wiedzieć...19 Rozdział III Diagnostyka, terapia, edukacja Diagnostyka i orzecznictwo Diagnostyka Orzecznictwo Terapia i leczenie Wczesne wspomaganie rozwoju Wybrane rodzaje terapii Edukacja Ulgi i uprawnienia Ulgi i uprawnienia przysługujące na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych Uprawnienia wynikające z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej Ulgi komunikacyjne

4 Aneks nr 1 Placówki diagnostyczno-leczniczo-terapeutyczne...33 Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Funkcjonujące w Szkołach i Placówkach dla których Organem Prowadzącym jest m.st. Warszawa...34 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie m.st. Warszawy...35 Orzecznictwo...36 Edukacja...36 Służba zdrowia Pomoc społeczna...36 Świadczenia rodzinne...36 Rozdział IV Rodzic/opiekun dziecka z zaburzeniami rozwojowymi Fazy reakcji emocjonalnej rodziców w sytuacji pojawienia się niepełnosprawnego dziecka Czynniki wpływające na poziom stresu rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi Formy wsparcia dla rodziców Ankeks nr 2 Specjalistyczne punkty konsultacyjne...44 Grupy wsparcia dla rodziców...45 Indywidualne wsparcie psychologiczne...46 Organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin:...46 Rozdział V Aktywizacja zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowym Przygotowanie dziecka do aktywizacji zawodowej rodzica Przygotowanie rodzica do procesu aktywizacji zawodowej Rodzic dziecka z niepełnosprawnością aktywizujący się zawodowo Dokumentacja aplikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna Elastyczne formy zatrudnienia Umowy cywilno prawne: umowa zlecenie i umowa o dzieło Aneks nr 3 Instytucje i organizacje wspierające aktywność zawodową Literatura...59 Ważne strony

5 WSTĘP Szanowni Państwo oddajemy do Państwa rąk Poradnik, który powstawał na bazie potrzeb, trudności, oczekiwań i przede wszystkim doświadczeń uczestników Projektu Dajmy się poznać aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi. Staraliśmy się w nim zawrzeć informacje, które (z punktu widzenia uczestników projektu rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi) są istotne w procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji oraz edukacji dziecka z niepełnosprawnością. W publikacji chcemy również zwrócić uwagę na potrzeby rodzica/opiekuna, który jest istotnym (jednak często pomijanym) elementem ww. procesu, a w dużej mierze to od niego zależy z jakim potencjałem dziecko wejdzie w dorosłe/samodzielne życie. Mamy nadzieję, że poniższa publikacja okaże się dla Państwa pomocna i chociaż w niewielkim stopniu ułatwi drogę, którą przemierza rodzic/opiekun dziecka niepełnosprawnego. Zespół realizatorów 5

6 Rozdział I Założenia programowe projektu Dajmy się poznać aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Od sierpnia 2010 r. do 31 marca 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy realizował projekt Dajmy się poznać aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do 20 osób nieaktywnych zawodowo, w rodzinach których przynajmniej jedno z dzieci cierpi na zaburzenia rozwojowe (autyzm, zaburzenia zachowania itp.) lub jest niepełnosprawne intelektualnie. Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które ze względu na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zrezygnowały z pracy zawodowej i ograniczyły swoją aktywność społeczną Cele szczegółowe projektu zdiagnozowanie potrzeb i trudności emocjonalnych w rodzinie; dostarczenie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych dzieci poprzez psychoedukację; zwiększenie samodzielności oraz zaradności członków rodziny; wzrost umiejętności organizacji dobrej i sprawnej opieki nad dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i zdrowym rodzeństwem; poprawa relacji i komunikacji w rodzinie; stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i korzystania ze wsparcia innych; zmniejszenie poczucia izolacji społecznej; readaptacja rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi w środowisku; zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych; zwiększenie mobilności i aktywności zawodowej; określenie indywidualnych preferencji zawodowych; zwiększenie świadomości swoich mocnych stron istotnych dla zatrudnienia; zwiększenie motywacji do podjęcia pracy Uczestnicy Projekt skierowany był do 20 osób nieaktywnych zawodowo, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. Decyzję o przyjęciu osoby do projektu podejmował koordynator z asystentem rodzinnym na podstawie następujących kryteriów: korzystanie z pomocy społecznej; wychowywanie dziecka niepełnosprawnego; stopień wyalienowania rodziny z życia społecznego (brak wsparcia); 6

7 poczucie bezradności; rezygnacja z pracy dla wychowywania dziecka; brak zasobów i możliwości do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym; własny potencjał i motywacja do proponowanych zmian. Działaniami projektu objęto również rodziny uczestników projektu (współmałżonków / partnerów, dzieci niepełnosprawne i zdrowe 47 osób). Projekt ukończyło, tzn. skorzystało z co najmniej 3 instrumentów wsparcia 18 osób Działania zrealizowane w ramach projektu Diagnoza rodzin Rodziny zostały zdiagnozowane pod kątem funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego. Na podstawie diagnoz zostały opracowane programy korekcyjne, w oparciu o które prowadzona była praca psychoedukacyjna i wsparciowa z rodzinami. Praca socjalna (realizowana przez pracownika socjalnego i asystenta rodzinnego) Celem pracy asystenta rodzinnego było zwiększenie świadomości i refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami, poprawa funkcjonowania psychospołecznego, zmiana zachowań, postaw rodzicielskich oraz wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Działania asystenta ukierunkowane były na realizację programów korekcyjnych dotyczących całego systemu rodzinnego. Pracownik socjalny od stycznia 2011r. realizował pracę socjalną wśród uczestników projektu i ich rodzin m. in. przyznawał pomoc finansową oraz współpracował z asystentem rodzinnym w zakresie rozwiązywania bieżących problemów rodzin uczestników projektu. Grupa wsparcia Celem spotkań grupy wsparcia było omawianie problemów i motywowanie do dalszych działań w zakresie wzmacniania kompetencji osobistych i zawodowych oraz moderowanie pozytywnych relacji. Zajęcia opiekuńczo-rozwojowe dla dzieci uczestników projektu Prowadzone były równolegle do spotkań grupy wsparcia, spotkań edukacyjnych, warsztatów rozwojowych, warsztatów aktywizacji zawodowej, wyjścia integracyjnego dla rodziców do teatru. W trakcie spotkań dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, muzycznych, integracyjnych, uspołeczniających oraz związanych z rekreacją i elementami rehabilitacji. Spotkania integracyjne Podczas realizacji projektu zorganizowano: wyjście do teatru; 2 spotkania świąteczne; wyjście do kina. Działania edukacyjno-rozwojowe Spotkania edukacyjne Celem spotkań było wyposażenie rodziców w wiedzę nt. zaburzeń rozwojowych oraz wzmacnianie kompetencji osobistych uczestników w zakresie pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Podczas spotkań omówiono następujące zagadnienia: zaburzenia okresu dzieciństwa i dojrzewania, specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa, wyznaczniki rozwoju psychoseksualnego, diagnozę i terapię. Warsztaty rozwojowe Skoncentrowane były na rozwijaniu oso- 7

8 bistych kompetencji interpersonalnych uczestników m.in. poprzez: rozwijanie otwartej komunikacji w rodzinie; podniesienie samooceny; pwiększenie motywacji do wprowadzenia zmian osobistych; doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami i rozwiązywaniem konfliktów. Warsztaty umiejętności wychowawczych Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności wychowawczych, tj.: konsekwencja, stawianie granic, skuteczna komunikacja z dzieckiem oraz budowanie prawidłowych relacji emocjonalnych z dzieckiem. Pomoc psychologiczna Konsultacje psychologiczne dostarczały wsparcia uczestnikom projektu, a także pomocy w realizacji planów pracy wypracowanych podczas formułowania diagnozy rodzin. Wyjazd terapeutyczno-rekreacyjny Celem wyjazdu, podczas którego odbywały się zajęcia terapeutyczne dla rodziców, zajęcia opiekuńcze dla dzieci, wspólne zajęcia dla rodziców i dzieci oraz spotkania integracyjne było: zwiększenie autonomii i samodzielności uczestników oraz dostarczenie doświadczeń związanych z wypoczynkiem z całą rodziną. Indywidualne konsultacje doradcy zawodowego Spotkania miały na celu pracę nad zasobami i możliwościami uczestnika i poprawę funkcjonowania na rynku pracy. Efektem spotkań był Indywidualny Plan Działania opracowany wspólnie z uczestnikiem oraz wybór szkoleń zawodowych. Warsztaty aktywizacji zawodowej nt. autoprezentacji i kreowania wizerunku; nt. prawa pracy i rynku pracy; nt. internetu jako narzędzia efektywnego poszukiwania pracy; nt. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Celem spotkań było zwiększenie kompetencji osobistych i zawodowych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy. Kursy zawodowe Kursy zawodowe zostały dopasowane do zainteresowań i możliwości uczestników projektu i wynikały z zapotrzebowania rynku pracy. Odbyły się następujące kursy zawodowe: kurs prawa jazdy (5 osób) kurs Kadry Płace ZUS z Płatnikiem i Symfonią (1 osoba) kurs Excel całościowy (2 osoby) kurs Pracownik biura, obsługa sekretariatu (3 osoby) kurs Opiekunka domowa (3 osoby) kurs Kurs komputerowy (MS Word, MS Excel, MS Power Point) (1 osoba) kurs Strzyżenie geometryczne i ślubne (1 osoba) kurs Ratownik przedmedyczny (1 osoba). 8

9 Rozdział II Zaburzenia rozwojowe u dzieci Jeśli słyszymy słowo niepełnosprawność w wielu przypadkach pojawia się nam skojarzenie osoby na wózku inwalidzkim. W dalszej kolejności większość z nas myśli o osobach przewlekle chorych, upośledzonych, okaleczonych czy z wadami wrodzonymi. Klasyfikacje opisują różne rodzaje niepełnosprawności należące do następujących grup: niepełnosprawność fizyczna czy ruchowa niepełnosprawność umysłowa niepełnosprawność psychiczna niepełnosprawność społeczna Powody powstania niepełnosprawności są bardzo różne. Mogą być to: wady wrodzone zaburzenia genetyczne zaburzenia neurologiczne zaburzenia metaboliczne zaburzenia hormonalne choroby przewlekłe zakażenia wirusowe i bakteryjne wypadki, zatrucia powikłania pochorobowe zaniedbania w okresie ciąży (np. FAS), błędy okołoporodowe (np. mózgowe porażenie dziecięce) inne (np. infekcje, nieodpowiednie warunki rozwoju, wypadki, jakość opieki rodzicielskiej). Jednym wspólnym mianownikiem takiej sytuacji jest fakt, że osoby niepełnosprawne są czasowo lub trwale, całkowicie lub częściowo, stale lub ze stanem pogarszającym się, niezdolne do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w różnych sferach życia. Niepełnosprawność dziecka jest tematem jeszcze bardziej skomplikowanym. Dosyć często niepełnosprawność, zaburzenie lub deficyty rozwojowe są trudne do uchwycenia i nazwania, ponieważ dziecko pozornie rozwija się prawidłowo i tylko wprawne oko specjalisty, może ocenić zagrożenie. O ile niepełnosprawność fizyczna czy umysłowa jest widoczna i charakterystyczna (np. wygląd dziecka z zespołem Downa czy mózgowym porażeniem dziecięcym), zaburzenia wieku dziecięcego są często niepełnosprawnością ukrytą. Zanim więc specjalista zobaczy nasze dziecko mogą upłynąć tygodnie, miesiące a często i lata, które można było poświęcić na wczesną interwencję. Czy można zrobić coś, aby uniknąć takiej sytuacji? Tak, można zapoznać się z normami rozwojowymi u dzieci i sięgać do ich opisu obserwując rozwój swojego dziecka. 9

10 2.1. Normy rozwojowe Norma jest to opis cech, zachowań, reakcji człowieka oraz jego stanu fizycznego, emocjonalnego, umysłowego czy duchowego zamkniętych w określonych granicach. Wszystkiemu co wychodzi poza granice nie mieści się w normie, należy nadać nazwę: wybitne zdolności, nieprzeciętne umiejętności, opóźnienie rozwoju, deficyt, choroba, zaburzenie. Aby można było ocenić rozwój swojego dziecka należy poznać normy rozwojowe Etapy rozwoju fizycznego i ruchowego dziecka 1 miesiąc unosi lekko głowę leżąc na brzuchu na płaskiej powierzchni, leżąc na plecach będzie miało głowę przekręconą asymetrycznie, na chwilę zatrzymuje wzrok na opiekunie. 2 miesiąc wodzi wzrokiem za przedmiotem przesuwanym przed jego oczami, może już uśmiechać się do opiekuna, reaguje na dźwięki swoim zachowaniem, wydaje inne dźwięki niż krzyk czy płacz. W połowie drugiego miesiąca potrafi unieść główkę i utrzymać ją przez kilka sekund w górze. Zaczyna opierać się częściowo na rączkach i odpycha się od podłoża. Pod koniec drugiego miesiąca dziecko zaczyna także odpychać się od podłoża kolanami oraz podnosi raz główkę raz miednicę do góry. Następuje początek rozwoju koordynacji wzrokowo ruchowej. 3 miesiąc w pozycji na brzuchu potrafi podnieść głowę pod kątem 45 stopni, wpatrywać się dłużej w przedmiot poruszany w odległości ok. 15 cm, może śmiać się i uśmiechać do znajomych twarzy, popiskiwać z zadowolenia i składać ręce. Potrafi już przez dłuższy czas utrzymać głowę symetrycznie. Wkłada sobie dłonie do ust. Unosi klatkę piersiową nad podłoże trzymając łokcie na wysokości barków. Stopniowo prostują się stawy biodrowe dziecka. 4 miesiąc unosi głowę o 90 stopni leżąc na brzuchu, obraca głowę z jednej strony na drugą jeśli wodzimy przedmiotem przed jego twarzą w odległości 20 cm. Dziecko zaczyna nieznacznie unosić prosto główkę, ogląda sobie rączki, zaczyna wyprostowanymi rękami sięgać po zabawki. Nie umie jeszcze kontrolować koordynacji pomiędzy chwytaniem, a rozluźnianiem dłoni, ale potrafi już samodzielnie wypuścić zabawkę z rączki. Wodzi wzrokiem za przedmiotem, wyżej niż w trzecim miesiącu życia potrafi unieść miednicę, zaczyna sięgać do kolan. Pojawia się przypadkowe przewracanie na boki. Dziecko potrafi wrócić z tej pozycji na plecy. Dodatkowo dziecko potrafi unosić główkę i jednocześnie patrzeć w dół, zaczyna sięgać po zabawki. 5 miesiąc dziecko leżąc na plecach potrafi śledzić wzrokiem przedmiot przemieszczany w pionie i w poziomie. Zauważa rzeczy znajdujące się w pewnej odległości od niego. Umie chwytać jedną ręką a sięgając po przedmiot ma wyprostowaną rękę, zaczyna obracać przedmioty. Chwyta się za stopy, które podciąga do ust, zwiększa ruchy obrotowe ramion, przedramion, stopy, kolana, biodra, potrafi przetoczyć się na brzuch i ćwiczy tzw. duży mostek. Dziecko leżąc na brzuchu udaje ruchy podobne do pływania, podpiera się na wyprostowanych rękach. Próbuje także podpierać się na jednym z przedramion. 6 miesiąc w tym okresie pojawiają się wyizolowane (oddzielne od ruchu głowy, samodzielne) ruchy gałek ocznych. Dziecko umie skupić i utrzymać wzrok na przedmiotach. Doskonali się koordynacja wzrokowo ruchowa, potrafi dostosować swoją pozycję do tego co zamierza zrobić np. wziąć zabawkę. Często wkłada palce stóp do buzi, dzięki tej czynności stopy przygotowują się do chodzenia. Chwyta przedmioty również stopą, sięga 10

11 po przedmioty po przekątnej, rozwijając reakcje równoważne. Pojawia się pierwszy ruch dziecko zaczyna pełzać do tyłu. Podpiera się na jednej raczące, drugą chwytając zabawkę. Samodzielnie potrafi obrócić się na plecy. 7 miesiąc dziecko zaczyna aktywnie się przemieszczać. Obraca się sprawnie z pleców na brzuch i odwrotnie, ale również dookoła, zataczając koło nogami (środkiem są biodra dziecka), dobrze przenosi ciężar ciała. Zaczyna pełzać w przód, aby zdobyć jakiś przedmiot lub się przemieścić, siedzi w wózku podtrzymując się i uważnie obserwuje świat. Położne na podłodze dziecko stara się podnieść opierając jednocześnie na stopach i dłoniach, przygotowując się do raczkowania. Siedzi jeszcze niepewnie, część dzieci zacznie podciągać się do stania, ale nie można ich do tego zachęcać, gdyż ich mięśnie mogą być jeszcze za słabe do tego typu obciążenia. 8 miesiąc dziecko zdecydowanie staje na stopach i dłoniach, podnosząc wysoko miednicę balansuje ciałem. Tak umocowany zaczyna przemieszczać się do tyłu i jest to początek raczkowania, które udoskonala się i przechodzi w czworaczkowanie, dzięki czemu kształtują się reakcje równoważne, naprzemienność ruchów, wzmacniają się mięśnie. Pozycja czworaczna jest wstępem do prawidłowej pozycji siedzącej, a także siadu na piętach. Rozwój pozycji czworonożnej jest możliwy m. in. dzięki tzw. reakcji spadochronowej (reakcja obronna polegająca na wyprostowaniu kończyn górnych i dolnych oraz uniesieniu głowy, w odpowiedzi na szybkie zbliżenie ciała dziecka w kierunku podłoża twarzą skierowaną w dół), która u niektórych dzieci pojawić się może dopiero około dziewiątego miesiąca życia. 9 miesiąc dziecko siedzi samodzielnie już pewnie, przemieszcza się czworakując, sięga po zabawki. Próbuje wstawać z klęku przytrzymując się sprzętów, przykuca, i prostuje nogi najpierw obie nogi na raz, potem zaczyna naprzemiennie od jednej z nich. Następnie zaczyna tupać naprzemiennie, trenując swoje nogi do samodzielnego chodu oraz przenosząc ciężar ciała z jednej nogi na drugą jak i przemieszczając się w bok krokiem dostawnym przy meblach. Doskonali ruchy związanie z jedzeniem, potrafi samodzielnie jeść jabłko lub chleb, coraz lepiej trzyma i obraca zabawki. 10 miesiąc dziecko zaczyna się szybko przemieszczać oraz wspinać na meble czy schody. Większość czasu spędza w pozycji pionowej, wdrapując się lub bawiąc zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem. 11 miesiąc podejmuje pierwsze próby samodzielnego stania, a następnie chodzenia za rękę z rodzicem. Pierwsze kroki dziecko wykonuje na palcach, dopiero potem na całej stopie. Siedząc potrafi pochylić się po zabawkę aby jej dosięgnąć. 12 miesiąc dziecko zazwyczaj w tym miesiącu zaczyna chodzić, najpierw przewracając się wielokrotnie, potem już coraz rzadziej. Coraz częściej samodzielnie je, używając łyżki. Rozwój sprawności manualnych 2-3 rok życia samodzielnie posługuje się łyżką i widelcem, 3-4 rok życia rozbiera i ubiera się z pomocą dorosłego, 4 rok życia potrafi smarować chleb, 6 rok życia jest całkowicie samodzielne w jedzeniu, korzysta ze sztućców, 6-7 rok życia samodzielne zapina guziki i wiąże sznurowadła. Rysunek dowolny i rysowanie figur 3-4½ roku życia bazgrota (najpierw za pomocą linii a potem figur); 5-6 rok życia uproszczony, prymitywny schemat; 6-7 rok życia wzbogacony, udoskonalony schemat; 11

12 3-4 rok życia poprawne rysowanie: krzyżyk i dwie równoległe linie; 3-4 rok życia koło nie zawsze zamknięte; 5 rok życia koło nierówne; 6 rok życia koło poprawnie rysowane; 4 rok życia kwadrat, kąty zaokrąglone; 5 rok życia kwadrat trzy kąty poprawne; 6 rok życia kwadrat, poprawne rysowanie; 5 rok życia trójkąt, kąty zaokrąglone; 6 rok życia trójkąt, poprawnie rysowany; 6-7 rok życia romb, poprawnie rysowany Etapy rozwoju mowy Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7 roku życia dzielimy na cztery okresy: okres melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej. Melodia od urodzenia do 1 roku życia Początkowo dziecko porozumiewa się z otoczeniem za pomocą krzyku i płaczu aby zakomunikować nam swoje potrzeby (głód, sen, samotność, mokrą pieluchę itd.). Około 2-3 miesiąca życia pojawia się u niemowlęcia głużenie. Głużenie występuje u wszystkich małych dzieci, nawet u głuchych i niedosłyszących. Z tym, że u dzieci głuchych głużenie stopniowo zanika a na jego miejsce nie pojawia się już kolejny etap rozwoju mowy czyli gaworzenie. Około 6 miesiąca życia głużenie przechodzi w gaworzenie, które polega na powtarzaniu i naśladowaniu dźwięków pochodzących z otoczenia. Mały człowiek powtarza w kółko: ma-ma, ba-ba, ta-ta, którym nie przypisuje znaczenia tzn. nie mówi ma-ma jeśli zobaczy mamę tylko powtarza wybrane sylaby ćwicząc swój aparat artykulacyjny. Dodatkowo sprawdza swoje możliwości wokalne, świadomie sprawdzając jak dana głoska, sylaba czy dźwięk (prychanie) brzmią. Dzieci głuche nie będą już gaworzyły, jeśli to zauważymy natychmiast należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Około 7-8 miesiąca życia nasze dziecko zaczyna reagować na sposób mówienia jeśli będziemy mówili cichym, w miarę wysokim głosem wywoła to uśmiech, jeśli niskim i wolnym dziecko będzie przestraszone, a jeśli zaczniemy krzyczeć prawdopodobnie się rozpłacze. Około 10 miesiąca życia pojawia się powtarzanie. Dziecko powtarza zasłyszane od dorosłych dźwięki takie jak meee czy tuuu, przypisując im znaczenie. Wymyśla też swoje nazwy typu; lala (woda, mycie) tiii (ptaszki, spacer) da (piesek, szczekać) na różne przedmioty czy czynności i posługuje się nimi świadomie. Około 12 miesiąca życia dziecko zaczyna rozumieć naszą mowę. Wie co do niego mówimy, stara się odpowiednio reagować i komunikować całym sobą (głośno, cicho, miny, gesty, ruchy naśladujące czynności etc). Pojawiają się pierwsze wyrazy, które używa świadomie, zgodnie z ich znaczeniem. Rozwojowi mowy towarzyszą poszczególne etapy rozwoju ruchowego i są to: głużenie etap unoszenia głowy; gaworzenie etap siadania; pierwsze wyrazy stanie na nogach, pionizacja. Wyraz od 1 do 2 roku życia Dziecko rozumie już wiele wyrazów i poprawnie nadaje im znaczenie, natomiast nie jest w stanie jeszcze się nimi posługiwać. Zaczyna tworzyć i wykorzystywać w komunikowaniu się wyrazy dźwiękonaśladowcze: muu- -muu, ciuuu-ciuu, miał-miał, tuut-tuut. Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, papa, dziadzia, baba, lala. Wyrazy dłuższe lub skomplikowane wymawia w formie skróconej 12

13 mówi początek wyrazu lub jego koniec lub go skraca: mochód samochód, buszko jabłuszko, mecinka mandarynka. Między miesiącem życia dziecko wymawia coraz więcej wyrazów, nie tylko związanych z aktualną sytuacją, ale z tym co widziało, przeżyło co wywarło na nim wrażenie. Teraz kiedy zaczęło już chodzić, może samodzielnie sięgać po przedmioty i odkrywać ich cechy a to też trzeba nazwać. Zdanie od 2 do 3 roku życia Między 2 a 3 rokiem życia dziecko udoskonala swoją mowę. Pojawia się fraza baba daj, mama tu, tata leć a potem zdanie, niekoniecznie gramatycznie poprawne: tutaj kotka nie ma. Pierwsze zdania są zawsze twierdzące potem pojawia się pytanie, rozkaz i zaprzeczenie, którego w tym wieku należy się spodziewać w zwiększonej liczbie. Najwięcej jest rzeczowników, ale z czasem pojawiają się czasowniki i inne części mowy. Odmiana jest niepoprawna, dziecko mówi o sobie w liczbie trzeciej, często używa bezokolicznika (Julka jechać, Krzysio spać). Trudne wyrazy są często zniekształcone i mogą być zrozumiałe tylko przez najbliższych. Generalnie około 3 roku życia forma trzecia zastępowana jest pierwszą Julia jedzie ja jadę oraz dziecko jest rozumiane nie tylko przez najbliższych, ale również dalsze otoczenie. Słownictwo 3 rok życia średnio 895 słów 4 rok życia średnio 1540 słów 5 rok życia średnio 2072 słów 6 rok życia średnio 2562 słów Etapy rozwoju emocjonalnego i społecznego Wzory zachowań społecznych w wieku przedszkolnym 3-6/7 lat: współdziałanie rywalizacja wspaniałomyślność pragnienie aprobaty społecznej współczucie empatia zależność życzliwość bezinteresowność naśladownictwo okazywanie miłości ale też: negatywizm agresja kłótnie dokuczanie i znęcanie się zachowanie wyniosłe egocentryzm uprzedzenia antagonizm płci Rozwój zabawy zabawa tematyczna od samotnej do uspołecznionej; od odtwórczej do twórczej; zabawa konstrukcyjna od odtwórczej do twórczej; kolekcjonerstwo na ogół zmienne i przypadkowe; oglądanie TV i gry komputerowe. Rozwój osobowości rozwój pojęcia Ja rozwój indywidualności cechy temperamentalne potrzeby i motywy działania postawy i zaczątki moralności 13

14 2.2. RODZAJE ZABURZEŃ WIEKU DZIECIĘCEGO Zaburzenia objawiające się złym zachowaniem Zaburzenia zachowania, w tym: częste bójki, napady złości, tyranizowanie i okrucieństwo wobec ludzi oraz zwierząt, dewastacja otoczenia, podpalenia, kradzieże, kłamanie, wagarowanie, uciekanie z domu, napady złości oraz brak posłuszeństwa. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze: zaburzenie rozwojowe, cechujące się buntowniczym, wrogim i negatywistycznym zachowaniem, ale bez poważnych antyspołecznych cech występujących w zaburzeniach zachowania. Dzieci nim dotknięte są kłótliwe, łatwo tracą panowanie nad sobą, złoszczą się, czują się urażone i poirytowane. Zazwyczaj te wzorce zachowań przejawiane są jedynie w stosunku do dorosłych, których dziecko zna (takich jak rodzice) i dlatego też mogą nie ujawnić się podczas wywiadów klinicznych. ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Zaburzenie to jest rozpoznawane u dzieci mających trwale występujące objawy, które rozpoczęły się przed 7 rokiem życia. Zespół ten objawia się zachowaniami układającymi się w charakterystyczną triadę problemów: problemy z utrzymaniem uwagi, z impulsywnością, nadmierną ruchliwością. Opis objawów: zaburzenia uwagi przejawiają się krótkim czasem skupienia uwagi, trudnościami w koncentracji, nieumiejętnością wybrania tego, na czym w danym momencie należy się skoncentrować (np. na wypowiedzi nauczyciela w klasie) oraz bardzo łatwym rozpraszaniem się pod wpływem zewnętrznych bodźców (np. wejście kogoś do klasy lub przejeżdżający samochód). Pochodną zaburzeń uwagi jest stałe gubienie przedmiotów, a także zapominanie o różnych rzeczach, gdyż, aby coś zapamiętać, trzeba najpierw na to zwrócić uwagę. Dzieci z zespołem nadpobudliwości zwykle rozpoczynają wykonywanie zadania bez całkowitego zrozumienia instrukcji. Są bardziej gadatliwe, przerywają innym, nie czekają na swoją kolej w grupowych sytuacjach. Dziecko często biega, wspina się na meble, u starszych dzieci i nastolatków może to ograniczyć się do wiercenia, kręcenia się na krześle, rysowania, obgryzania długopisu lub poczucia wewnętrznego niepokoju. Co jest charakterystyczne aktywność dziecka nadpobudliwego zwykle jest dość chaotyczna, nie służy określonemu celowi Zaburzenia osobowości Zaburzenie osobowości jest stanem psychicznym, w którym następuje częściowa dezintegracja psychiki, rozchwianie emocjonalne, szybkie gwałtowne zmiany osobowości. Osobowość może ulec dezintegracji gdy dochodzi do traumatycznych przeżyć osobistych, uzależnień lub może być jednym z objawów niektórych chorób psychicznych. Zaburzenia osobowości nie są typowymi zespołami klinicznymi to raczej stany behawioralne i psychospołeczne. W przebiegu zaburzeń osobowości (które nie są efektem organicznego uszkodzenia mózgu lub choroby psychicznej) występują zwykle następujące objawy: znacząco dysharmonijne postawy lub zachowania, wyrażające się w takich obszarach życia psychicznego jak: emocjonalność, kontrola zachowań impulsywnych, style myślenia lub przeżywania, relacje z innymi osobami; wzorce zachowań trwają przez długi okres; wzorce zachowań utrudniają funkcjonowanie oraz relacje z innymi osobami; zaburzenia osobowości rozpoczynają się 14

15 w okresie dzieciństwa lub adolescencji i trwają w okresie dorosłości; subiektywne uczucie dyskomfortu w przebiegu zaburzeń osobowości pojawia się zwykle w późniejszym okresie jej trwania; zaburzenia te prowadzą zwykle do gorszego funkcjonowania społecznego lub zawodowego. Jeżeli zostały rozpoznane przed 18. rokiem życia, nazywane są zaburzeniami w okresie dzieciństwa Zaburzenia emocjonalne Depresja o tym, czy mamy do czynienia z depresją jako zjawiskiem chorobowym decydują: nasilenie objawów, czas ich trwania, wpływ na funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym oraz skuteczność leczenia farmakologicznego. Najczęściej depresja u dzieci przejawia się złym nastrojem, który pojawia się wraz z uczuciem smutku, samotności lub rozpaczy, całkowitej niezdolności do odczuwania przyjemności. Inne objawy to: drażliwość, bardzo częsta frustracja, cynizm, złość, agresja wobec świata i ludzi, apatia, zniechęcenie, posępny wygląd, brak dbałości o higienę. Ważnymi objawami mogą być również: lęk, agresja, irytacja. Dzieci i młodzież dotknięta depresją przechodzą czasem wszystkie te trzy procesy emocjonalne. Zaburzenia lękowe to duża grupa problemów obejmująca różnorodne objawy, do których należą, m.in.: utrzymujący się stan niepokoju, napięcia czy nawet silny lęk, nieuzasadniony strach przed określonymi sytuacjami, obiektami, przed chorobą czy śmiercią, pojawiające się wbrew woli przykre myśli. Mogą pojawić się problemy z koncentracją, pamięcią, pogorszenie sprawności intelektualnej i fizycznej. Często tym problemom towarzyszą dolegliwości bólowe, zaburzenia snu, łaknienia, zaburzenia seksualne. Lęk społeczny w dzieciństwie zaburzenie to cechuje przesadna ostrożność wobec obcych i lęk przed nowymi, nieznanymi lub społecznie zagrażającymi sytuacjami. Kategoria ta powinna być stosowana wyłącznie wtedy, gdy lęk pojawia się we wczesnym dzieciństwie i różni się od zwykłego lęku zarówno stopniem natężenia, jak i towarzyszącymi problemami w funkcjonowaniu społecznym. Zaburzenie polegające na wycofywaniu się, typowe dla okresu dzieciństwa lub wieku młodzieńczego. Fobia społeczna można ją zdefiniować jako uporczywy lęk przed jedną lub wieloma sytuacjami, w których osoba jest wystawiona na obserwację ze strony innych i boi się, że może zrobić coś lub postąpić tak, że będzie zakłopotana. Należą tu: niezdolność dokończenia myśli w czasie publicznej przemowy, dławienie się przy jedzeniu z innymi osobami, drżenie rąk w czasie pisania w obecności innych oraz nieumiejętność odpowiadania na pytania w sytuacjach społecznych. Podobnie jak w przypadku innych fobii, lęki społeczne prowadzą do zachowań unikania, które mają duży wpływ na styl życia. Chorzy unikają publicznego przemawiania i jedzenia, siadania naprzeciw innych w pociągu lub autobusie, przechodzenia obok przystanków autobusowych, chodzenia na prywatki i w inne miejsca publiczne Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne Są to nawracające natrętne myśli lub wyobrażenia, które wymykają się spod kontroli oraz charakteryzują się intensywnością i uporczywością, potrafią zakłócić człowiekowi jego plany, pomysły, marzenia, pojawiają się nagle i pomimo wysiłku woli nie chcą ustąpić. 15

16 Czynności, które nie wiedzieć czemu wykonywane są w sposób powtarzalny i przewlekły, są często rozbudowane do całych serii rytualnych zachowań. Kiedy chory ich zaniecha, odczuwa lęk, niepokój. Aby tego uniknąć uparcie je realizuje, pomimo dezaprobaty bliskich lub otoczenia. Zaburzenia obsesyjno kompulsyjne charakteryzują się występowaniem obsesji, kompulsji oraz lęku o różnym nasileniu, towarzyszącej depresji i często depersonalizacji. Obsesje to nawracające, uporczywe myśli, impulsy lub wyobrażenia często występujące bez udziału woli pacjenta, a nawet wbrew jego wysiłkom przeciwstawiania się. Są one rozpoznawane przez pacjenta jako własne, oceniane jako absurdalne i odczuwane jako nieprzyjemne i stresujące. Obsesyjne wątpliwości polegają na niekończących się rozważaniach typu za i przeciw, wątpliwości związane z treściami np. religijnymi, niepewności związanych z wcześniej wykonaną czynnością. Te wątpliwości skłaniają chorego do wielokrotnego powtarzania czynności. Treści obsesji mogą być bardzo różnorodne, można je zakwalifikować do następujących kategorii; agresja, porządek, brud i zarazki, choroba, seks, religia. Kompulsje są to obsesyjne rytuały, dotyczą powtarzania czynności określoną liczbę razy np. mycie rąk, układanie przedmiotów, składanie ubrań. U młodszych dzieci spostrzega się dość często jedynie kompulsje. Mogą one mieć różnorodny charakter, najczęściej spotyka się cztery podstawowe rodzaje: sprawdzanie rytuały związane ze sprawdzaniem łączą się z obniżeniem poczucia bezpieczeństwa, (np. sprawdzanie czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, woda zakręcona, gaz wyłączony, mieszkanie zamknięte), czyszczenie np. skomplikowany sposób mycia rąk, ciała, ubrania lub mieszkania, liczenie (głośno lub po cichu) czasem wg skomplikowanej zasady np. trójkami, często połączone z nawracającymi wątpliwościami, czy liczenie wykonano prawidłowo i przymusem rozpoczynania rytuału od początku, ubieranie się np. ubierania i rozbierania się w określonym porządku Niepełnosprawność intelektualna Upośledzenie umysłowe definiuje się jako obniżenie ogólnej sprawności intelektualnej znacząco poniżej średniej, któremu towarzyszy wyraźne ograniczenie funkcji adaptacyjnych, w pewnych zakresach umiejętności, takich jak: dbanie o siebie, praca, zdrowie, bezpieczeństwo. Objawy charakterystyczne dla powyższej diagnozy muszą wystąpić przed 18 rokiem życia. Ujawniające się po 18 roku życia cechy upośledzenia umysłowego uważane są za przejawy otępienia. Wyróżnia się: Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (iloraz inteligencji od do 70) Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym (iloraz inteligencji od do 50-55) Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym (iloraz inteligencji do 35-40) Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim (iloraz inteligencji poniżej 20-25) Zaburzenia odżywiania Zaburzenia specyficzne Anoreksja jadłowstręt psychiczny, zaburzenie odżywiania, polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; dziecko widzi w lustrze osobę otyłą i wyznacza sobie niski limit wagi. Największe 16

17 zagrożenie zachorowaniem dotyczy wieku między 14 a 18 rokiem życia. Bulimia zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne. Do najczęstszych zachowań należą: wywoływanie wymiotów, głodówki, użycie środków odwadniających, środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne ćwiczenia fizyczne. Te dwa schorzenia często występują jednocześnie, co nazwać można bulimoreksją. Zaburzenia niespecyficzne zespół jedzenia nocnego, zespół objadania się, anarchia żywieniowa podjadanie przekąsek bez głównych posiłków, otyłość ortoreksja, która jeszcze nie jest zaliczana do zaburzeń odżywiania, ale posiada ich cechy. O ile dla anorektyka liczy się ilość jedzenia, to dla ortorektyka fakt, czy spożywany produkt jest zdrowy. Wierzy głęboko, że przestrzegając zasad zdrowego jedzenia uniknie chorób nękających współczesne społeczeństwo. Ortorektyk stopniowo eliminuje z diety wiele niezbędnych produktów. W końcu jego menu staje się tak ograniczone, że organizmowi zaczyna brakować niezbędnych mikroelementów. Niedobór wapnia prowadzi do osteoporozy, niedobór żelaza i kwasu foliowego grozi niedokrwistością itd. Ortorektyk zdaje sobie sprawę, że aby jeść zdrowo, przeżuwać trzeba każdy kęs. Dlatego celebruje posiłki, które przeciągają się w nieskończoność. Najlepiej, gdy spożywane są one w ciszy i spokoju, a więc bez towarzystwa innych osób. Chorzy na zaburzenia odżywiania często cierpią również na depresję, dokonują innych działań autodestrukcyjnych (np. samookaleczenie) Całościowe zaburzenia rozwoju czyli spektrum zaburzeń autystycznych Kategoria diagnostyczna obejmująca zaburzenia rozpoczynające się od dzieciństwa, charakteryzujące się trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych, często także nietypowym zachowaniem i niezgrabnością ruchową. Wszystkie całościowe zaburzenia rozwoju mają pewne cechy wspólne: nietypowe użycie przedmiotów i zabawek, trudności w rozumieniu słów, trudności w mówieniu, problemy z nawiązaniem kontaktu z innymi ludźmi, brak naśladowania innych ludzi, niechęć do kontaktu fizycznego, niechęć do jakichkolwiek zmian, powtarzanie określonych ruchów. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami mają różny poziom ilorazu inteligencji. Do zaburzeń tych należą: Autyzm dziecięcy pojawia się w pierwszych trzech latach życia i towarzyszą mu między innymi następujące objawy: dziecko nie gaworzy, nie wykonuje świadomych gestów po pierwszym roku życia, nie mówi w wieku 16 miesięcy, nie składa słów w pary w wieku 2 lat, nie reaguje na imiona osób najbliższych. Zespół Hellera późne dziecięce zaburzenie dezintegracyjne charakteryzujące się utratą umiejętności językowych, społecznych i motorycznych Zespół Retta neurologiczne zaburzenie rozwoju (dot. dziewczynek), uwarunkowane genetycznie, zaliczane do spektrum autystycznego. Na obraz kliniczny składa się szereg zaburzeń rozwojowych, które w większości przypadków prowadzą do znacznej i głębokiej niepełnosprawności ruchowej oraz znacząco ograniczają możliwości komunikacji z otoczeniem. 17

18 Zespół Aspergera zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia (przy braku upośledzenia umysłowego), obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu dziecięcego. Inne całościowe zaburzenia rozwojowe Zespól Touretta objawia się mimowolnymi skurczami mięśni ciała lub/i wydawaniem niekontrolowanych dźwięków lub słów. Symptomy te powtarzają się w niewielkich odstępach czasu i są bezcelowe. Mają zmienne nasilenie, mogą nasilać się w stanach pobudzenia emocjonalnego i oczekiwania. Mniejsze nasilenie występuje podczas odpoczynku i czynności nie wymagających koncentracji. Początek choroby objawia się między 2 a 15 rokiem życia (średnio w 7 roku życia, co wiąże się z pójściem do szkoły podstawowej). Syndrom Tourette a występuje przeciętnie u 1 osoby na 2000 i w większości dotyczy mężczyzn, u których schorzenie to występuje 3 razy częściej. Większość pacjentów zaczyna od pojedynczego tiku w jednym umiejscowieniu. Po kilku tygodniach miesiącach tiki przenoszą się w inne miejsce lub pojawiają się nowe. Najczęstszym objawem wstępnym są: mruganie, potrząsanie głową, grymasy twarzy, rzadziej tiki wokalne, rzadko koprolalia (zazwyczaj polega na wyrzucaniu z siebie kilkuliterowych słów o treści wulgarnej i społecznie nieakceptowanej, które często są skrócone do jednej sylaby, chory nie musi być w żaden sposób sprowokowany do ich wypowiedzenia, ale może je czasem zmieniać w zależności od rozmówcy) Inne zaburzenia Różne dys i inne szkolne trudności Dysgrafia to zniekształcenie strony graficznej pisma. Dysortografia to trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych. Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u ludzi o prawidłowym rozwoju umysłowym. Towarzyszą im zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych. Dyskalkulia zaburzenie zdolności matematycznych, mające swoje źródło w genetycznych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Dzieci nie mogą osiągnąć adekwatnego do wieku poziomu biegłości w procesach matematycznych pomimo inteligencji w normie, sprzyjających warunków edukacyjnych, braku zaburzeń emocjonalnych i odpowiedniego poziomu motywacji do nauki. Zaburzenia analizatorów W procesie czytania i pisania ogromne znaczenie ma prawidłowa percepcja wzrokowa, słuchowa, rozwój ruchowy i lateralizacja, czyli przewaga stronna czynności ruchowych. U dyslektyków najczęściej występują zaburzenia poszczególnych analizatorów lub nawet kilku z nich. Są one przyczyną specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Zaburzenia percepcji wzrokowej niekorzystnie wpływają na proces myślenia konkretno- -obrazowego i orientacji kierunkowo-przestrzennej, powodując problemy w uczeniu się geografii, geometrii i języków obcych. Uszkodzenie receptora słuchowego i słaba pamięć słuchowa uniemożliwiają szybkie uczenie się. Uczniowie mają problemy z zapa- 18

19 miętywaniem definicji, dat, tabliczki mnożenia itp. Ich niepowodzenia szkolne rozszerzają się w wyższych klasach na takie przedmioty jak matematyka, historia, biologia, języki obce. Zaburzenia rozwoju ruchowego powodują obniżenie sprawności manualnej, polegającej na zbyt małej precyzji ruchów dłoni i palców, co powoduje wolne tempo wykonywania czynności. Ma to wpływ na technikę i estetyczny wygląd pisma. Powoduje również trudności w takich przedmiotach jak zajęcia plastyczne i techniczne Warto wiedzieć Aleksytymia jest to niezdolność do odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Odczuwane emocje są słabo zróżnicowane, ich aspekt somatyczny jest blokowany, często towarzyszy im sztywna postawa ciała i twarz pozbawiona wyrazu. Niekiedy występuje także niezdolność do odczuwania przyjemności. Hyperleksja często opisywana jest jako przeciwieństwo dysleksji, jest umiejętnością wczesnego czytania tekstów pisanych. Mówimy tu o dzieciach 1,5 rocznych, 2 i 3 letnich, których mowa samodzielna nie została jeszcze wykształcona. Hyperleksja powoduje zaburzenia w uczeniu się języka, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zaburzenia w uczeniu się niewerbalnym. A wymieniając wszystkie te problemy razem, trzeba brać pod uwagę zespół dziecka nadpobudliwego jako ewentualną cechę współistniejącą. Prosopagnozja wada neurologiczna, która utrudnia rozpoznawanie twarzy. Ludzie na nią cierpiący mają kłopoty z rozpoznawaniem twarzy nawet bliskich osób. Zdarza im się także błędnie brać osoby obce za znajome. Dotychczas uważano, że schorzenie to w przeważającej większości przypadków jest następstwem uszkodzenia mózgu. Zdaniem niektórych badaczy dolegliwość może być także dziedziczna. Nietolerancja pokarmowa każda niepożądana reakcja na pokarm, inna niż alergia. Nie istnieje wyjaśniony mechanizm stanowiący podstawę objawów, tak jak to ma miejsce w przypadku alergii pokarmowej. W przypadku nietolerancji pokarmowej niepożądane reakcje nie następują od razu. Winowajcą w nietolerancji jest żywność jadana bardzo regularnie, szczególnie produkty w rodzaju pszenicy czy mleka będące składnikiem posiłku nieomal każdego dnia. Trudno jest więc ustalić powiązania między pokarmem a objawami, gdy organizm jest poddany nieustannemu bombardowaniu jedzeniem. Główne objawy nietolerancji pokarmowej: 1. ból głowy, migrena, zmęczenie, depresja/ niepokój, nadmierna ruchliwość (dzieci), 2. nawracające owrzodzenie jamy ustnej, 3. bóle mięśni, 4. wymioty, nudności, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy, 5. biegunki, zespół jelita drażliwego, zaparcia, wiatry, wzdęcia, choroba Crohna, 6. ból stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, 7. obrzęki kolan, zatrzymanie wody w organizmie. Zaburzenie semantyczno-pragmatyczne w dzieciństwie, rodzice często opisują swoje dzieci jako idealne, w przeciwieństwie do tych, które często płaczą. Wiele z tych dzieci mało gaworzy albo gaworzy późno i nagle zaczynają mówić zdaniami (żargonem) dłuższymi niż inne dzieci w tym samym wieku. Ich pierwsze słowa przyszły późno, a nauka mowy była dla 19

20 nich długa i ciężka. Pierwsze problemy można zauważyć między miesiącem życia, kiedy dziecko umiało powiedzieć zaledwie parę słów lub nie mówiło wcale. Problem ten zwykle okazywał się być zaburzeniem odbioru sygnałów słuchowych i odczytywania znaczenia tych słów. Wiele dzieci nie reagowało na swoje imię, ale słyszało telefon, dzwonek u drzwi, nawet reagowało na szelest papierka od cukierków. We wczesnym dzieciństwie dzieci z SPD mają problemy ze zrozumieniem i podążaniem za instrukcjami, które nie są częścią ich schematycznych działań. Problemy ze zrozumieniem poprawiały się w wyniku terapii językowej, do tego stopnia, że dzieci w wieku 4 lat wydawały się funkcjonować bardzo dobrze, choć były to często powierzchowne obserwacje. Później w szkole, dzieci są np. dobre w matematyce, technice, informatyce, ale mają kłopoty z pisaniem zrozumiałych zdań, z zabawą z innymi. Mogą wydawać się agresywne, egoistyczne, zbyt pewne siebie, rządzące lub nieśmiałe i zamknięte w sobie. Zaburzenie uczenia się pozawerbalnego jest neurologicznym zespołem specyficznych deficytów i umiejętności. Umiejętności te obejmują wczesny rozwój mowy i bogatego słownictwa, fenomenalną pamięć zwłaszcza do szczegółów, wczesną umiejętność czytania i literowania wyrazów (ortografia). Dodatkowo osoby te posiadają umiejętności językowe na bardzo wysokim poziomie co nadaje im wyraz bardzo elokwentnych, wręcz krasomówczych. Deficyty i dysfunkcje: słaba koordynacja ruchów, poważne problemy z równowagą i bardzo duże problemy grafomotoryczne; brak umiejętności wyobrażeniowych, słaba pamięć wzrokowa, brak percepcji przestrzennej oraz trudności w określeniu relacji przestrzennych; brak umiejętności posługiwania się językiem pozawerbalnym, trudności w przystosowaniu się do nowych sytuacji lub zmian, trudności w ocenie sytuacji i kontekstu wydarzeń społecznych i interakcjach towarzyskich; nadwrażliwość zmysłu wzroku, słuchu, czucia, zapachu, węchu; trudności z podejmowaniem decyzji, planowaniem i inicjowaniem działań, trudności w określaniu priorytetów, zaburzenia w planowaniu i wykonywaniu kolejności ruchów, trudności w rozwiązywaniu problemów, regulowaniu emocji, określaniu celów, nie panowanie nad impulsami, niemożność monitorowania wyników działań oraz trudności z samooceną. Zaburzenie przetwarzania informacji słuchowej u dzieci dzieci z ADP często nie rozpoznają subtelnych zmian między dźwiękami w słowach, nawet jeżeli dźwięki same w sobie są głośne i czyste. Na przykład prośba Powiedz mi jakie jest krzesło i kanapa może brzmieć dla dziecka z APD jak Powiedz mi jaka jest kanapa i krzesło. Może to nawet być zrozumiane przez dziecko jako Powiedz mi jaka jest krowa i włosy. Te rodzaje problemów są bardziej prawdopodobne, kiedy osoba z APD znajduje się w hałaśliwym środowisku albo kiedy słucha złożonych informacji. Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu informacji słuchowej zazwyczaj mają normalny słuch i inteligencję. Jednakże obserwuje się, że: mają problem ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem informacji prezentowanych ustnie; mają problemy z wykonywaniem wielostopniowych poleceń; posiadają słabo rozwiniętą umiejętność słuchania; potrzebują więcej czasu na przetworzenie informacji; 20

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY

MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY Władysław Pitak MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY Podyplomowe Studium Logopedyczne (Zakład Logopedii Wydział Humanistyczny) Uniwersytet Gdański Gdańsk 1987 1 Spis treści :

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Barbara Górecka Atkinson Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z rodziny dwujęzycznej Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY nr 1/(28) STYCZEŃ 2013 BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo