Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania"

Transkrypt

1 80 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania Knowledge of nutrition disorders among students of the Medical University of Lodz Małgorzata Godala, Ewelina Karasińska, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Kolmaga, Franciszek Szatko Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wstęp. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie chorobami z kręgu zaburzeń odżywiania, a liczne polskie badania wskazują, że liczba osób ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania oraz niezadowolonych z własnego wyglądu (zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet) stale rośnie. Cel badań. Ocena wiedzy studentów na temat zaburzeń odżywiania. Materiał i metoda. Przebadano 200 studentów różnych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiedzę nt. zaburzeń odżywiania, patogenezy, przebiegu oraz czynników i grup zwiększonego ryzyka oceniano autorskim kwestionariuszem wywiadu. Wyniki. Większość badanych znała definicję anoreksji i bulimii, istotnie częściej kobiety niż mężczyźni; wpływ środków masowego przekazu, cechy psychiczne danej osoby i powszechną opinię społeczną, że osoby szczupłe są bardziej akceptowane były najczęściej wskazywanymi czynnikami ryzyka; grupami wysokiego ryzyka w opinii badanych były dziewczęta w okresie dojrzewania oraz młode kobiety; środki masowego przekazu oraz wiedza zdobyta w czasie studiów były głównymi źródłami informacji. Podsumowanie i wnioski. Kobiety prezentowały lepszą znajomość zaburzeń odżywiania. Respondentów cechowało przekonanie o wpływie środków masowego przekazu na inicjowanie zaburzeń odżywiania się. Mimo medycznego wykształcenia poziom wiedzy respondentów nie był zadowalający. Introduction. The interest in nutrition disorders has increased in recent years and numerous Polish data show that the number of people diagnosed with nutrition disorders and those dissatisfied with their appearance (particularly adolescent girls and young women) is steadily increasing. Aim. To assess students knowledge of nutrition disorders. Material & methods. The study included 200 students. Knowledge of nutrition disorders, pathogenesis, course, risk factors and high risk groups was assessed by a survey questionnaire developed by the authors. Results. The majority of respondents knew the definition of anorexia, bulimia and obesity, women significantly more often than men; the most frequently indicated risk factors were the influence of mass media, individual mental features and common public opinion that slim people are more accepted; according to the respondents opinions the high risk groups were adolescent girls and young women; mass media and knowledge gained during studies were the main sources of information. Summary & conclusions. The women presented better knowledge of nutrition disorders. The respondents were characterized by the conviction of the impact of mass media on the initiation of nutrition disorders. Despite medical education the students level of knowledge was unsatisfactory. Key words: nutrition disorders, anorexia, students Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, anoreksja, studenci Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence dr n. med. Małgorzata Godala, Katedra Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Jaracza 63, Łódź, Tel.: (42) , Fax: (42) , umed.lodz.pl Wstęp Jeszcze na początku XX wieku w kulturze zachodniej otyłość uważana była za oznakę zdrowia i dostatku. Przez wiele wieków kobieta, która chciała być postrzegana jako piękna i atrakcyjna, musiała być pulchna i krągła. Na początku XXI wieku kanon kobiecego piękna diametralnie się zmienił. Ciało kobiety ma być szczupłe i wysportowane, co jest gwarantem sukcesów i powodzenia [1, 2]. Na zaistniałą sytuację ogromny wpływ wywarły masmedia, lansujące model bardzo szczupłej sylwetki, a także popularyzujące diety odchudzające, często nieprawidłowe, a wręcz szkodliwe ze względu na proporcje składników odżywczych. W efekcie coraz więcej osób zaczęło się nieracjonalnie odżywiać, co w wielu przypadkach prowadziło do poważnych chorób, m.in. anoreksji i bulimii. Z tego względu w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie chorobami z kręgu zaburzeń odżywiania, a liczne badania przeprowadzone w naszym kraju wskazują, że stale rośnie liczba osób ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania oraz niezadowolonych z własnego wyglądu, zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet [3, 4, 5].

2 Godala M i wsp. Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania 81 Cel badań Ocena wiedzy studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania. Celowy wybór takiej właśnie subpopulacji korespondował z postawioną hipotezą, że studenci kierunków medycznych nabyli odpowiednią wiedzę na poziomie szkoły średniej, nie wspominając o jej profesjonalnym pogłębieniu na studiach. Powyższą hipotezę można też sprowadzić do pytania, jaka grupa społeczna może posiadać większą wiedzę nt. racjonalnego żywienia niż badani studenci kierunków medycznych? Celem utylitarnym jest wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w procesie dydaktycznym realizowanym przez Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Materiał i metody Badanie, które miało charakter anonimowy i dobrowolny, zostało przeprowadzone wśród 200 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w okresie od stycznia do marca 2011 r. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, weryfikujący wiedzę respondentów nt. zaburzeń odżywiania, ich patogenezy, przebiegu oraz czynników i grup zwiększonego ryzyka. Kwestionariusz obligował badanych studentów do wskazania prawdziwych bądź fałszywych twierdzeń charakteryzujących konkretny problem badawczy. Jeżeli respondent nie posiadał jakiejkolwiek wiedzy (poprawnej lub fałszywej) w danej problematyce, wskazywał odpowiedz nie wiem. Analizę statystyczną wykonano nieparametrycznym testem c 2 dla poziomu istotności p<0,05. Wyniki Charakterystyka grupy badanej W badaniu wzięli udział studenci kierunków ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Większość badanej grupy stanowiły kobiety 108 osób (54%), osoby w wieku lat 170 (85%), mieszkające w mieście 162 osoby (81%), będące na III roku studiów 76 osób (38%) (tab. I). Znajomość zaburzeń odżywiania Spośród zaburzeń odżywiania respondenci w największym odsetku znali definicję anoreksji (90%) i bulimii (80%). Stosunkowo mało znanymi zaburzeniami okazały się ortoreksja, kompulsywne objadanie się oraz wilczy apetyt na słodycze. Żaden z respondentów nie spotkał się z pojęciem anarchii żywieniowej (tab. II). Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni znały prawidłowe definicje wszystkich wskazanych zaburzeń odżywiania. Lepszą znajomość pojęcia anoreksji i bulimii wykazali studenci IV i V roku studiów w porównaniu ze studentami pierwszych trzech lat studiów (odpowiednio 97,82% vs 83,33%, 98,91% vs 63,88%, c 2 =6,63, C=0,069, p=0,01). Większość badanych, bo aż 83% była świadoma, że anoreksja jest groźną chorobą, która może zakończyć się śmiercią, istotnie częściej prawidłowej odpowiedzi udzieliły kobiety niż mężczyźni (97,22% vs 66,30%) (tab. III). Tabela I. Charakterystyka badanej grupy Table I. Characteristics of the study group Charakterystyka grupy badanej n % płeć kobieta mężczyzna wiek miejsce zamieszkania wieś miasto kierunek studiów Fizjoterapia Pielęgniarstwo Ratownictwo Medyczne Zdrowie Publiczne rok studiów I 6 3 II III IV V Razem Tabela II. Znajomość definicji zaburzeń odżywiania Table II. Knowledge of definitions of nutrition disorders rodzaje zaburzeń odżywiania jadłowstręt psychiczny (anoreksja) , , żarłoczność psychiczna 90 83, , (bulimia) kompulsywne objadanie się 18 16,67 6 6, zespół gwałtownego objadania 44 40, , się (jedzenie napadowe) wilczy apetyt na słodycze 30 27,78 4 4, zespół jedzenia nocnego 55 50,96 7 7, ortoreksja 9 8,33 1 1, anarchia żywieniowa c 2 =20,09, C=0,421, p=0,01 Tabela III. Znajomość patogenezy i przebiegu anoreksji Table III. Knowledge of pathogenesis and course of anorexia Anoreksja to ciągłe odchudzanie się 3 2, , groźna choroba, która może , , zakończyć się śmiercią nie wiem co to jest Razem c 2 =9,21, C=0,695, p=0,01

3 82 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): Ponad połowa badanych (55%) zgodziła się z twierdzeniem, że śmiertelność w anoreksji jest większa niż w przypadku innych zaburzeń odżywiania. Co trzeci respondent (37%) nie umiał ustosunkować się do tego twierdzenia. Niewielki odsetek badanych (8%) twierdził, że anoreksja ma taką samą śmiertelność jak pozostałe zaburzenia z tej grupy. Zdecydowanie częściej wiedzę nt. śmierelności w anoreksji deklaowały kobiety niż mężczyźni (87,96% vs 16,30%) i były to różnice istotne statystycznie (tab. IV). Analizując poprawność wskazań względem poszczególnych twierdzeń charakteryzujących zaburzenia odżywiania ustalono, że jedynie 62% badanych prawidłowo wskazywała występowanie zaburzeń odżywiania jako czynnika mogącego doprowadzić do śmierci, a 45% respondentów posiadała wiedzę o ich podłożu psychicznym. Co trzeci ankietowany potwierdził, że zaburzenia odżywiania mogą rozwijać się i trwać nawet do kilkunastu lat i tylko długotrwałe i specjalistyczne leczenie daje szanse na wyzdrowienie (tab. V). W odpowiedziach badanych stwierdzono różnice istotne statystycznie, poprawnych odpowiedzi w większym odsetku udzielały kobiety. Znajomość czynników ryzyka i subpopulacji szczególnie narażonych na wystąpienie zaburzeń odżywiania Analizując wiedzę badanych nt. czynników warunkujących wystąpienie zaburzeń odżywiania respondenci najczęściej wskazywali wpływ środków masowego przekazu (62%), cechy psychiczne danej osoby (50%) i powszechną opinię społeczną, że osoby szczupłe są bardziej akceptowane (42%). Ponadto częstą determinantą, która w opinii badanych ma wpływ na rozwój tych zaburzeń było nieumiejętne odchudzanie się (20%) i choroby psychiczne (13%). Żaden z respondentów nie wskazał chorób układu pokarmowego oraz doświadczeń z dzieciństwa jako czynników, które wpływają na zaburzenia odżywiania. Respondentki istotnie częściej niż respondenci wskazywały cechy psychiczne danej osoby, środki masowego przekazu i nieumiejętne odchudzanie się jako czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania, natomiast dla respondentów istotnie częściej było to przekonanie, że osoby szczupłe są bardziej akceptowane (tab. VI). Nieumiejętne odchudzanie oraz cechy psychiczne istotnie częściej wskazywali studenci wyższych lat studiów w stosunku do studentów I, II i III roku (odpowiednio 20,65% vs 19,44%, 55,43% vs 45,37%, c 2 =6,63, C=0,032, p=0,01). Jedynie 11% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że zaburzenia odżywiania zaczynają się od odchudzania. Ponad połowa respondentów nie ustosunkowała się do tego stwierdzenia, a aż 36% z nich nie zgodziła się z nim (tab. VII). Mężczyźni istotnie Tabela IV. Wiedza nt. śmiertelności w anoreksji Table IV. Knowledge of mortality in anorexia śmiertelność w anoreksji jest większa niż w przypadku innych zaburzeń odżywiania się tak 95 87, , nie 8 7,41 8 8, trudno powiedzieć 5 4, Razem c 2 =9,21, C=0,619, p=0,01 Tabela V. Znajomość specyfiki zaburzeń odżywiania Table V. Knowledge of specificity of nutrition disorders tezy opisujące zaburzenia odżywiania się zaburzenia odżywiania mają podłoże psychiczne zaburzenia odżywiania znikną, jeśli osoba zacznie się normalnie odżywiać zaburzenia odżywiania dotyczą tylko problemów fizycznych (niezadowolenie z masy ciała i jego proporcji itp.) zaburzenia odżywiania mogą doprowadzić do śmierci zaburzenia odżywiania są stosunkowo łatwe w leczeniu zaburzenia odżywiania mogą rozwijać się i trwać nawet przez kilkanaście lat w zaburzeniach odżywiania często występują nawroty choroby tylko długotrwałe i specjalistyczne leczenie daje szanse na wyzdrowienie c 2 =18,47, C=0,538, p=0, , , ,93 3 3, , , , ,07 8 8, , , Tabela VI. Znajomość czynników ryzyka zaburzeń odżywiania Table VI. Knowledge of risk factors of nutrition disorders czynniki wpływające na zaburzenia odżywiania się uwarunkowania genetyczne 9 8,33 5 5, cechy psychiczne 77 71, zaburzenia hormonalne 8 7,41 4 4, choroby układu pokarmowego choroby psychiczne 16 14, , środki masowego przekazu 78 72, , lansujące ideał szczupłej sylwetki opinia społeczna, że osoby 44 40, , szczupłe są bardziej akceptowane nieumiejętne odchudzanie się 26 24, , doświadczenia z dzieciństwa c 2 =16,81, C=0,485, p=0,01 częściej niż kobiety negowali odchudzanie jako początek zaburzeń odżywiania (odpowiednio 46,74% vs 26,86%), natomiast kobiety częściej niż mężczyźni nie

4 Godala M i wsp. Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania 83 wypowiedziały się na ten temat (odpowiednio 58,33% vs 46,74%). Stres, jako główną składową zaburzeń odżywiania wskazało 39% respondentów (istotnie częściej kobiety niż mężczyźni), natomiast 23% badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem (istotnie częściej mężczyźni niż kobiety). Stosunkowo duży odsetek respondentów (38%) nie miał określonego zdania na ten temat (tab. VIII). inii badanych najbardziej narażonymi na wystąpienie zaburzeń odżywiania były dziewczęta w okresie dojrzewania oraz młode kobiety (odpowiednio 43% i 46%). Stosunkowo rzadko respondenci wskazywali młodych mężczyzn (7%). Według badanych grupami, które nie są zagrożone pojawieniem się zaburzeń odżywiania były dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dorosłe kobiety, dorośli mężczyźni oraz osoby starsze (tab. IX). Jedynie 66% badanych zgodziło się z twierdzeniem, że osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania mają zmienioną percepcję rozmiaru wlasnego ciała, w tym zaledwie 9% respondentów zdecydowanie potwierdziło tą tezę. Co czwarty respondent (27%) nie znał odpowiedzi na to pytanie, a 7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło tej tezie. Większość badanych kobiet (83,33%) deklarowała znajomość tezy o zmienionej percepcji kształtu i rozmiaru ciała osób z zaburzeniami odżywiania i był to odsetek istotnie większy, niż w grupie mężczyzn (45,65%) (tab. X). Źródła informacji nt. zaburzeń odżywiania Jako źródła informacji nt. zaburzeń odżywiania respondenci w największym odsetku wskazywali środki masowego przekazu (38%) oraz wiedzę zdobytą w czasie studiów (30%). Nieco rzadziej powoływali się na osoby, które mają kontakt z chorymi (15%). Jedynie 9% badanych studentów wskazało literaturę fachową, jako istotne źródło informacji nt. zaburzeń odżywiania. Kobiety istotnie częściej powoływały się na takie źródła informacji, jak środki masowego przekazu i doświadczenie zdobyte w czasie studiów, natomiast mężczyźni częściej wskazywali opinie lekarzy pracujących z chorymi, przyjaciół, rodzinę oraz fachową literaturę (tab. XI). Większość respondentów (65%) deklarowała znajomość ośrodków, które pomagają osobom z zaburzeniami odżywiania. Pozostała część badanych przyznała, że nie wie, gdzie osoby z zaburzenimi odżywiania powinny szukać pomocy. Częściej odpowiedzi twierdzących udzielały kobiety niż mężczyźni (87,96% vs 38,04%) i były to różnice istotne statystycznie (tab. XII). Ponad połowa respondentów (66%) przyznała, że świadomość współczesnego społeczeństwa dotycząca zaburzeń odżywiania w ich opinii nie jest zadowalająca Tabela VII. Wpływ odchudzania na zaburzenia odżywiania w opinii badanych Table VII. Effect of losing weight on nutrition disorders in respondents opinions zaburzenia odżywiania zaczynają się od odchudzania tak 16 14,81 6 6, nie 29 26, , trudno powiedzieć 63 58, , c 2 =9,21, C=0,292, p=0,01 Tabela VIII. Stres jako główna składowa zaburzeń odżywiania w opinii badanych Table VIII. Stres as the main part of nutrition disorders in respondents opinions stres jako główna składowa zaburzeń odżywiania tak 60 55, , nie 20 18, , trudno powiedzieć 28 25, , Razem c 2 =20,09, C=0,421, p=0,01 Tabela IX. Grupy wysokiego ryzyka zaburzeń odżywiania w opinii badanych Table IX. High risk groups of nutrition disorders in respondents opinions osoby najbardziej narażone na wystąpienie zaburzeń odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dziewczęta w okresie dojrzewania 60 55, , chłopcy w okresie dojrzewania 6 5,56 2 2, młode kobiety 40 37, , młodzi mężczyźni 2 1, , dorosłe kobiety dorośli mężczyźni osoby starsze obojga płci c 2 =11,34, C=0,309, p=0,01 Tabela X. Zmieniona percepcja kształtu i rozmiaru ciała osób z zaburzeniami odżywiania w opinii badanych Table X. Changed perception of body shape and size of people with nutrition disorders in respondents opinions zaburzona percepcja kształtu i rozmiaru ciała zdecydowanie tak 10 9,26 8 8, raczej tak 80 74, , nie 3 2, , trudno powiedzieć 15 13, , c 2 =11,34, C=0,472, p=0,01 i dostateczna aby zapobiegać ich pojawianiu się, w istotnie większym odsetku były to kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 83,33% vs 45,65%). Co trzeci badany (30%) nie wypowiedział się na ten temat. Jedynie dla kilku badanych wiedza na temat zaburzeń odżywiania się w ich samoocenie jest wystarczająca (tab. XIII).

5 84 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): Tabela XI. Źródła informacji na temat zaburzeń odżywiania Table XI. Sources of information about nutrition disorders źródła informacji środki masowego przekazu 46 42, , lekarze i terapeuci, którzy mają kontakt z chorymi 15 13, , znajomi, rodzina itp. 6 5, , doświadczenia zdobyte w czasie studiów 40 37, , literatura fachowa 1 0, , c 2 =13,27, C=0,410, p=0,01 Tabela XII. Znajomość miejsc, do których chorzy z zaburzeniami odżywiania powinni zwrócić się o pomoc Table XII. Knowledge of facilities where patients with nutrition disorders should seek help znajomość miejsc, do których osoba mająca problem z zaburzeniami odżywiania się może zwrócić się o pomoc tak, wiem 95 87, , nie wiem 13 12, , c 2 =6,63, C=0,462, p=0,01 Tabela XIII. Poziom świadomości społeczeństwa nt. zaburzeń odżywiania w ocenie badanych Table XIII. Level of social awareness of nutrition disorders in respondents opinions świadomość współczesnego społeczeństwa dotycząca zaburzeń odżywiania się jest wystarczająca aby przeciwdziałać im tak 2 1,85 6 6, nie 90 83, , trudno powiedzieć 16 14, , c 2 =9,21, C=0,470, p=0,01 Dyskusja Grupą najbardziej narażoną na występowanie zaburzeń odżywiania są młodzi ludzie. Wiadomo także, że poziom wiedzy, poglądy i wierzenia dotyczące zdrowia warunkują racjonalne zachowania zdrowotne. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że studenci posiadają wiedzę na temat podstawowych objawów, powikłań i leczenia zaburzeń odżywiania, którą czerpią głównie ze środków masowego przekazu. Jednakże poziom uświadomienia sobie stopnia zagrożenia zachorowania na tę grupę zaburzeń jest niezadowalający. W badaniu własnym 90% respondentów deklarowało znajomość pojęcia anoreksji, natomiast weryfikując faktyczny stan wiedzy wykazano, że 17% z nich błędnie uważało to zaburzenie za ciągłe odchudzanie się. Niemal identyczne wyniki uzyskano w badaniu Chwałczyńskiej i wsp. sprawdzających stan wiedzy gimnazjalistek na temat jadłowstrętu psychicznego [6]. Autorzy wykazali, iż blisko 90% respondentek znało pojęcie anoreksji. Zbliżone dane uzyskano w badaniu Ziory i wsp., w którym ponad 70% licealistów umiało zdefiniować pojęcie anoreksji, a około 60% z nich potrafiło wymienić cechy i objawy charakteryzujące to zaburzenie [7]. W przeprowadzanym badaniu jako czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania respondenci wskazywali najczęściej cechy psychiczne osoby chorej i czynniki kulturowe. Podobne wyniki uzyskano w badaniu Ziory i wsp, w którym respondenci najczęściej wymieniali czynniki predysponujące (genetyczne, psychologiczne, środowiskowe, rodzinne i kulturowe) oraz wyzwalające, które bezpośrednio mogą powodować wystąpienie choroby (podejmowanie restrykcyjnej diety, przykre doświadczenia z dzieciństwa czy okres dojrzewania). Również w badaniu Chwałczyńskiej respondenci w największym odsetku wskazywali czynniki predysponujące i wyzwalające jako przyczyny pojawienia się choroby [6, 7]. Ważnym elementem zaburzeń odżywiania jest brak akceptacji własnego wyglądu. W badaniu własnym respondenci w 66% potwierdzili, że osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania mają zmienioną percepcję proporcji swojego ciała, a 62% badanych przyznało, że model bardzo szczupłej sylwetki popularyzowany przez media jest czynnikiem wpływającym na wystąpienie tych zaburzeń. Zbliżone dane uzyskała Chwałczyńska i wsp., której badania potwierdziły jak ważny dla młodych ludzi jest wygląd, a weryfikacją tego zjawiska były opinie gimnazjalistek dotyczące ilości uwagi poświęconej własnemu wyglądowi. Bardzo dużo czasu, bo aż 4-5 godzin dziennie swojemu wyglądowi poświęcało ponad 50% badanych dziewcząt, a zalewie 30% z nich było zadowolonych ze swojego wyglądu [6]. Niską samoocenę odnotowali także Ziora i wsp., w badaniach których 43% respondentów oceniła swój wygląd negatywnie [7]. Przyjmuje się, że dojrzewający chłopcy oraz dorośli mężczyźni stanowią około 10% przypadków zdiagnozowanych zaburzeń odżywiania się. Najczęściej stwierdza się u nich bulimię psychiczną oraz zespół gwałtownego objadania się [8]. Błędne jest zatem przekonanie, że zaburzenia odżywiania dotyczą jedynie płci żeńskiej. W literaturze przedmiotu nieliczne są prace dotyczące występowania zaburzeń odżywiania w grupie mężczyzn. W badaniu własnym niski odsetek respondentów jako grupę narażoną na wystąpienie zburzeń odżywiania wskazał młodych mężczyzn (7%). Również Ziora w jednym z badań dostrzegł, że problem zaburzeń odżywiania u płci męskiej jest poruszany rzadko [9]. Obserwacje poczynione przez tego autora w grupie młodych mężczyzn wykazały, że 68% z nich podejmowało próby odchudzania pod wpływem mediów oraz presji otoczenia. Blisko 10% respondentów twierdziło, że jego przyczyną było prag-

6 Godala M i wsp. Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania 85 nienie bycia szczupłym i atrakcyjnym oraz przykre doświadczenia z dzieciństwa. W badaniu własnym 38% respondentów wskazało środki masowego przekazu jako główne źródło informacji nt. zaburzeń odżywiania się. Większy odsetek respondentów, w badaniu Ziory i wsp., bo aż 70,5% wskazał telewizję i Internet jako główne źródła wiedzy nt. jadłowstrętu psychicznego, natomiast rzadziej szkołę i inne źródła [7]. Autorzy cytowanych prac zgodnie twierdzili, że poziom edukacji, wiedzy oraz świadomości osób badanych na temat zaburzeń odżywiania się nie jest wystarczający aby im przeciwdziałać. Potwierdziły to wyniki badań własnych, w których 66% respondentów twierdziło, iż wiedza oraz świadomość społeczeństwa dotycząca zaburzeń odżywiania się jest niezadowalająca. Wnioski 1. Mimo medycznego wykształcenia obligującego i predysponującego do lepszej niż przeciętna znajomości zaburzeń odżywiania, poziom wiedzy respondentów nie był zadowalający. 2. Wiedza młodzieży akademickiej nt. zaburzeń odżywiania wykazała znamienne statystycznie zróżnicowanie w zależności od płci i roku studiów; lepszą znajomość zaburzeń odżywiania prezentowały kobiety i studenci wyższych lat studiów. 3. Mimo lepszej znajomości zaburzeń odżywiania, zapadalność w grupie kobiet jest zdecydowanie wyższa, co potwierdza złożoną patogenezę tych schorzeń i obliguje do jej głębszej analizy. 4. Niedostateczny poziom wiedzy nt. zaburzeń odżywiania się wskazuje na potrzebę lepszej edukacji studentów w zakresie profilaktyki tych zaburzeń. Piśmiennictwo / References 1. Jośko J, Kamecka-Krupa J. Czynniki ryzyka anoreksji. Probl Hig Epidemiol 2007, 88(3): Powers PS, Simpson H, McCormick T. Jadłowstręt psychiczny a psychoza. Psychiatria po Dyplomie 2005, 6: Namysłowska I. Zaburzenia odżywiania jadłowstręt psychiczny i bulimia. Przewodnik Lekarza 2000, 6: Żechowski C. Historia badań nad jadłowstrętem psychicznym. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004, 13 (3): Mirucka B. Przeżywanie własnego ciała przez kobiety z bulimią psychiczną. Roczniki Psychologiczne 2006, 2: Chwałczyńska A, Bembenek A. Ocena świadomości dziewcząt w wieku gimnazjalnym dotycząca jadłowstrętu psychicznego. Endokrynol Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii 2010, 6(3): Ziora K, Pilarz ŁB, Sztylp J. Ocena stanu wiedzy nastolatków na temat anorexia nervosa. Endokrynol Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii 2009, 5 (1): Bąk D. Zaburzenia odżywiania się u mężczyzn. Psychiatria Polska 2008, 42 (2): Ziora K, Oświęcimska J, Kwiecień J, Franiczek W, Gorczyca P, Dyduch A. Jadłowstręt psychiczny u chłopców i mężczyzn niedostrzegany problem kliniczny. Pediatria Polska 2006, 81(4):

Zaburzenia odżywiania -

Zaburzenia odżywiania - Zaburzenia odżywiania - - rozpoznanie, objawy, leczenie Dorota Zatorska - Stempin 2012 1 Zaburzenia odżywiania - objawy, rozpoznanie, leczenie " Ciało ma znaczenie, ale kiedy dochodzimy do tego, co u

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

Wiedza żywieniowa oraz postrzeganie własnej masy ciała przez nastoletnie dziewczęta

Wiedza żywieniowa oraz postrzeganie własnej masy ciała przez nastoletnie dziewczęta Wiedza żywieniowa oraz postrzeganie własnej masy ciała przez nastoletnie dziewczęta dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak, mgr inż. Edyta Gago, dr inż. Anna Harton Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

POZIOM WIEDZY NA TEMAT SPECYFICZNYCH ZABURZEŃ ODŻYWIANIA W WYBRANYCH GRUPACH POPULACYJNYCH

POZIOM WIEDZY NA TEMAT SPECYFICZNYCH ZABURZEŃ ODŻYWIANIA W WYBRANYCH GRUPACH POPULACYJNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 827 832 Joanna Myszkowska-Ryciak, Wioleta Leśniak, Anna Harton, Danuta Gajewska, Saeed Bawa POZIOM WIEDZY NA TEMAT SPECYFICZNYCH ZABURZEŃ ODŻYWIANIA W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

NIETYPOWE ZABURZENIA ODŻYWIANIA

NIETYPOWE ZABURZENIA ODŻYWIANIA NIETYPOWE ZABURZENIA ODŻYWIANIA ORTOREKSJA (ORTHOREXIA NERVOSA) Definicja: Obsesyjne spożywanie jedynie zdrowej żywności Źródło choroby: nadmierna chęć uniknięcia konkretnych chorób, zachowania dużej sprawności

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ilość posiłków w ciągu dnia: Odstępy między posiłkami:

Ilość posiłków w ciągu dnia: Odstępy między posiłkami: Co znaczy ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Ilość posiłków w ciągu dnia: 4-5 Odstępy między posiłkami: regularne, co 3,5-4h ŚNIADANIE : max.2h od momentu wstania KOLACJA : min.3h przed snem Co znaczy ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ?

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KIEDY (NIE)JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA ANNA BRYTEK-MATERA

KIEDY (NIE)JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA ANNA BRYTEK-MATERA KIEDY (NIE)JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA ANNA BRYTEK-MATERA JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE DSM V (APA, 2013) A. Odmowę utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dziecka z zaburzeniami odżywiania

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dziecka z zaburzeniami odżywiania Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dziecka z zaburzeniami odżywiania Do zaburzeo odżywiania zaliczane są: jadłowstręt psychiczny, żarłocznośd psychiczna, przejadanie spowodowane czynnikami

Bardziej szczegółowo

Knowledge about HIV and attitudes towards people with HIV/AIDS among students of Public Health, Medical University of Bialystok

Knowledge about HIV and attitudes towards people with HIV/AIDS among students of Public Health, Medical University of Bialystok 618 Probl KOmunikaty Hig Epidemiol / 2012, Announcement 93(3): 618-622 Wiedza na temat zakażeń wirusem HIV oraz postawy wobec osób z HIV/AIDS wśród studentów kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wiedza, postawy i zagrożenie anoreksją wśród studentek bydgoskich

Wiedza, postawy i zagrożenie anoreksją wśród studentek bydgoskich 462 Hygeia Public Health 2011, 46(4): 462-466 Wiedza, postawy i zagrożenie anoreksją wśród studentek bydgoskich Knowledge, attitudes, and risk of anorexia among female students in Bydgoszcz Aneta Klimberg

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku ęć ó ń ł ą ł ą ń ż ą ę ś ę ó ś ą ł ó ń ż ę ł ż ń ę ę ę ż ń ó ę ś ść ł ń ź ó ą ą ż ę ż ą ł ół ń ą Łą ę ź ą ą Ę ł ł ł żż Białystok, dn. 14.

Bardziej szczegółowo

ANOREKSJA I BULIMIA. Przyczyny i konsekwencje. Marianna Kosyl

ANOREKSJA I BULIMIA. Przyczyny i konsekwencje. Marianna Kosyl ANOREKSJA I BULIMIA Przyczyny i konsekwencje Marianna Kosyl Zaburzenia odżywiania występują pod dwiema postaciami: 1.Jadłowstrętu psychicznego - zwanego anoreksją (anorexia nervosa), 2. Żarłoczności psychicznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena świadomości dziewcząt w wieku gimnazjalnym dotycząca jadłowstrętu psychicznego

Ocena świadomości dziewcząt w wieku gimnazjalnym dotycząca jadłowstrętu psychicznego P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Agnieszka Chwałczyńska, Anna Bembenek Katedra Podstaw Fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Ocena świadomości dziewcząt

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MIROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Anoreksja i bulimia psychiczna epidemią XXI wieku.

Anoreksja i bulimia psychiczna epidemią XXI wieku. Anoreksja i bulimia psychiczna epidemią XXI wieku. mgr inż. Aleksandra Czarnewicz-Kamińska ola@ladydieta.pl Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Warszawa 14.05.2008

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ANOREKSJA, jadłowstręt psychiczny (z greckiego an. Zaprzeczanie, órexis pożądanie, apetyt, łaknienie) oznacza brak łaknienia (apetytu).

ANOREKSJA, jadłowstręt psychiczny (z greckiego an. Zaprzeczanie, órexis pożądanie, apetyt, łaknienie) oznacza brak łaknienia (apetytu). mgr Anna Grygny ANOREKSJA, jadłowstręt psychiczny (z greckiego an. Zaprzeczanie, órexis pożądanie, apetyt, łaknienie) oznacza brak łaknienia (apetytu). Jest to zespół występujący w wieku młodzieńczym;

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia cukrzycy

Epidemiologia cukrzycy Cukrzyca kiedyś Epidemiologia Epidemiologia - badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl ZDROWIE jest jedną z najważniejszych wartości w Życiu człowieka. TROSKA O NIE to najlepsza inwestycja na jaką możemy i powinniśmy sobie pozwolić.

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne Czyli jak bardzo jesteśmy pewni że parametr oceniony na podstawie próbki jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

(Nie)przychodzi Polka do lekarza

(Nie)przychodzi Polka do lekarza ()przychodzi Polka do lekarza Wyniki badania Kontakt: Aneta Jaworska Tel. +48 +48 (22) 592 63 00 e-mail: aneta.jaworska@grupaiqs.pl Z badania omnibusowego IQS96, przeprowadzonego przez instytut badawczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 613 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 613 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 613 SECTIO D 2005 Wydział Lekarski, Oddział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zdrowia i form spędzania wolnego czasu przez mężczyzn

Ocena stanu zdrowia i form spędzania wolnego czasu przez mężczyzn Ocena stanu zdrowia i form spędzania wolnego czasu przez mężczyzn Assessment of health and leisure activities by men Magdalena Stec 1, Miroslaw A. Kielak 2, Helena Hubalek, Jozef Belan, Daniela Ukropcova

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

Postawy lekarzy województwa Lubelskiego wobec profilaktyki nowotworów.

Postawy lekarzy województwa Lubelskiego wobec profilaktyki nowotworów. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Postawy lekarzy województwa Lubelskiego wobec profilaktyki nowotworów. W ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 60 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 60 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 60 SECTIO D 2004 Instytut Nauk o Rodzinie KUL* Department of Family Sciences KUL Kierownik: Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora Wstęp Wybór kierunku studiów to dla młodej osoby trudna i zarazem ważna decyzja, pozwalająca na realizację swoich marzeń i osiąganie wyznaczonych celów oraz wyznaczająca przyszłość

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Wpływ żywienia na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci.

Wpływ żywienia na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Wpływ żywienia na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. ZDROWIE definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym i

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Rodzicom ku uwadze! Poradnik internetowy dla rodziców uczniów klas I- III Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku

Rodzicom ku uwadze! Poradnik internetowy dla rodziców uczniów klas I- III Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Rodzicom ku uwadze! Poradnik internetowy dla rodziców uczniów klas I- III Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok rok szkolny2012/13 Jak chronić naszą młodzież

Bardziej szczegółowo

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Psychodietetyka WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Studia podyplomowe na tej specjalności adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Psychodietetyka WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Studia podyplomowe na tej specjalności adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Społeczno polityczne problemy wielokulturowości w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rak publiczny priorytet?

Rak publiczny priorytet? Rak publiczny priorytet? Ipsos Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00 2012 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone Nobody s Unpredictable 2011 Ipsos Spis treści 1. Opis projektu 3 2.

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

530 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(4): 530-535

530 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(4): 530-535 530 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(4): 530-535 Ogólnopolskie badania jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat. Cz. 7. Badania kobiet z województwa łódzkiego Physical

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego WPiNoZ Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH Wstęp Wiek szkolny jest tym okresem rozwojowym, w którym dzieci i młodzież zdobywają podstawy wiedzy, mające istotne znaczenie dla ich dalszego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość. Spis treści

Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość. Spis treści Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość Spis treści Od autorki.... 11 CZĘŚĆ I. Nadwaga i otyłość jako problem biopsychospołeczny. Zachowania prowadzące do zmiany wagi.... 13 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych.

Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych. Warszawa, dn. 26.08.2013 Informacja prasowa Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych. Aż 75% Polaków nie wie, czym są choroby autoimmunologiczne. Tylko niewielki odsetek badanych

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Edmund Lorencowicz, Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013 Małgorzata Podbielska 1, Krzysztof Sokołowski 2, Maria Sokołowska 3 1 Wydział Fizjoterapii. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

YNDROM OTOWOŚCI NOREKTYCZNEJ. zastosowanie konstruktu teoretycznego dla projektowania działań profilaktycznych. Beata Ziółkowska, IP, UAM, Poznań

YNDROM OTOWOŚCI NOREKTYCZNEJ. zastosowanie konstruktu teoretycznego dla projektowania działań profilaktycznych. Beata Ziółkowska, IP, UAM, Poznań YNDROM OTOWOŚCI NOREKTYCZNEJ zastosowanie konstruktu teoretycznego dla projektowania działań profilaktycznych Beata Ziółkowska, IP, UAM, Poznań Zaburzenie/choroba jako forma adaptacji do sytuacji trudnej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 244 SECTIO D 2003. The factors which influence health education

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 244 SECTIO D 2003. The factors which influence health education ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 244 SECTIO D 3 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Physical Education Department at

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012 Komunikacja z chorym Raport Październik 2012 Informacje o badaniu 2 Inicjator badania Partnerzy Metoda Próba Czas badania Cel badania Fundacja Hospicyjna (www.fundacjahospicyjna.pl) PBS sp. z o.o. (www.pbs.pl)

Bardziej szczegółowo