Program nauczania 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania 2009"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne)

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku Informatyka w składzie: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM (przewodniczący) dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM prodziekan mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska prodziekan mgr inż. kpt.ż.w. Jacek Frydecki prodziekan dr Piotr Borkowski pełnomocnik Dziekana ds. kierunku kształcenia Informatyka Opracowanie siatki godzin dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM dziekan, mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska prodziekan, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM prodziekan, dr Piotr Borkowski pełnomocnik Dziekana ds. kierunku kształcenia Informatyka Opracowanie treści programowych dr Piotr Borkowski, dr Joanna Brózda, mgr inż. Jarosław Chomski, dr hab. Czesława Christowa prof. nadzw. AM, dr Janusz Chrzanowski, dr inż. Mariusz Dramski, dr inż. Maciej Gucma, dr inż. Stefan Jankowski, prof. dr hab. inż. Jury Korostil, dr inż. Magdalena Krajewska, dr inż. Piotr Lewandowski, mgr Artur Lipecki, dr inż. Andrzej Lisaj, mgr inż. Janusz Magaj, dr inż. Piotr Majzner, dr inż. Alji Maow, dr inż. Marcin Mąka, dr hab. Jan Nikołajew prof. nadzw. AM, prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM, mgr Elżbieta Plucińska, dr Marian Ryndak, prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, dr hab. inż. Waldemar Uchacz prof. nadzw. AM, dr inż. Janusz Uriasz, dr hab. Zenon Zwierzewicz prof. nadzw. AM Skład komputerowy mgr inż. Sylwia Musiał Plany studiów oraz treści programowe zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu r. 2

3 SPIS TREŚCI Informacje o planach i programach studiów... 5 Sylwetka absolwenta... 5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCANIA Wprowadzone zmiany... 8 Plan studiów Język obcy a. Język angielski b. Język niemiecki Psychologia zachowań ludzkich a. Elementy mikro i makroekonomii b. Podstawy ekonomii a. Podstawy organizacji i zarządzania b. Zarządzanie przedsiębiorstwem Ergonomia Matematyka dyskretna Algebra liniowa Analiza matematyczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Fizyka Elektronika Automatyka i układy cyfrowe Wstęp do programowania Metody programowania Architektura systemów komputerowych Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne a. Programowanie niskopoziomowe b. Przetwarzanie obrazów cyfrowych Programowanie obiektowe Bazy danych Sieci komputerowe Grafika komputerowa Inżynieria oprogramowania Paradygmaty programowania Aplikacje Bezpieczeństwo systemów komputerowych Systemy wbudowane Sztuczna inteligencja Problemy społeczne i zawodowe informatyki Metody numeryczne a. Systemy radiokomunikacji b. Zarządzanie zintegrowanym systemem katastralnym

4 a. Systemy telekomunikacji b. Metrologia a. Symulatory morskie b. Programowanie morskich symulatorów nawigacyjnych a. Systemy informacji przestrzennej b. Projektowanie systemów geoinformatycznych a. Morskie systemy informatyczne I b. Informatyzacja w nawigacji a. Morskie systemy informatyczne II b. Elektroniczne systemy nawigacyjne Projekt indywidualny Projekt zespołowy Seminarium dyplomowe Praktyki zawodowe Praca dyplomowa

5 WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA I STEROWANIA STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O PLANACH I PROGRAMACH STUDIÓW Program studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 4 tygodnie praktyki zawodowej. Zawiera on 39 przedmiotów realizowanych w ciągu 1584 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 180 godzin, na przedmioty podstawowe 324 godzin, na przedmioty kierunkowe 660 godzin oraz na przedmioty specjalistyczne 420 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 480 godzin co stanowi ponad 30% ogólnej liczby godzin. Egzaminowi/zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Student przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej oraz sprawozdania z praktyki zawodowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. SYLWETKA ABSOLWENTA Informatyka jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie, stąd też podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku Informatyka w AM w Szczecinie będą umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla informatyka. Absolwent Informatyki posiada gruntowne przygotowanie: informatyczne (języki i techniki programowania, systemy operacyjne, projektowanie systemów, bazy danych), konieczne do zrozumienia zjawisk i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu, ogólne (matematyka, podstawy automatyki i elektroniki), specjalistyczne z zakresu analizy, projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania czy też administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali; zostanie wdrożony do podjęcia pracy zarówno samodzielnej, jak i w większych zespołach, przy realizacji zarówno nowych systemów informatycznych, jak i obsłudze systemów istniejących, praktyczne i specjalistyczne; dobrym tego przykładem szczegółowym będą szeroko rozumiane technologie internetowe, co obejmuje projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych, ale także tworzenie stron, portali internetowych, handel elektroniczny i inne; przygotowanie to obejmować będzie także różne interakcje, np. z serwisami bazodanowymi. Absolwenci kierunku Informatyka znajdą zatrudnienie w małych i średnich firmach i przedsiębiorstwach branży informatycznej, a także instytucjach korzystających z technologii informatycznych, w szczególności w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Kwalifikacje i umiejętności absolwentów będą dotyczyć nie tylko aspektów ogólnych, lecz również zagadnień bardziej specjalistycznych, przykładowo baz i hurtowni danych czy projektowania aplikacji 5

6 internetowych i ich wykorzystania w różnych obszarach działalności gospodarczej. Absolwent będzie także przygotowany do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, tworząc samodzielnie firmę o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo). Znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwi podjęcie pracy za granicą. Absolwent kierunku Informatyka jest doskonale przygotowanym do pracy na różnych stanowiskach fachowcem, który: dysponuje gruntownym przygotowaniem informatycznym, obejmującym zarówno ogólne przedmioty informatyczne, jak i specjalistyczne, dysponuje odpowiednio szerokim spektrum wiedzy informatycznej, umożliwiającym kojarzenie zdarzeń i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu, ma bardzo dobrą praktykę wynikającą zarówno z licznych ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w trakcie samych studiów, jak i praktyk zawodowych odbytych podczas studiów, jest wdrożony do ustawicznego samokształcenia, co wynika z konieczności nadążania za nieustannie zmieniającymi się okolicznościami, a w szczególności za ciągle pojawiającymi się nowymi technologiami informatycznymi, jest atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców zarówno z sektora prywatnego i publicznego, a także firm zarówno informatycznych, jak i stosujących technologie informatyczne, potrafi pracować na własny rachunek, a dodatkowo znajomość języka obcego pozwala mu podjąć pracę za granicą. W szczególności absolwent powinien znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalisty ds. informatyki w administracji morskiej, instytucjach związanych z transportem morskim oraz jego obsługą, przedsiębiorstwach armatorskich, portowych i innych. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z działalnością na morzu. 6

7 . SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 7

8 WPROWADZONE ZMIANY Data Charakter zmiany Zakres 8

9 Zatwierdzono na Radzie WN w dn r. PLAN STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka morska STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Liczba godzin 12 tygodni 12 tygodni 12 tygodni 12 tygodni Liczba godzin w tygodniu Semestr V Semestr VI Semestr VII 12 tygodni 12 tygodni 12 tygodni A C L A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS Przedmioty ogólne Język angielski / niemiecki* Psychologia zachowań ludzkich Elementy mikro i makroekonomii Podstawy ekonomii Podstawy organizacji i zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem Ergonomia Przedmioty podstawowe Matematyka dyskretna Algebra liniowa Analiza matematyczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Fizyka Elektronika Automatyka i układy cyfrowe Przedmioty kierunkowe Wstęp do programowania Metody programowania Architektura systemów komputerowych Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne Programowanie niskopoziomowe Przetwarzanie obrazów cyfrowych Programowanie obiektowe Bazy danych Sieci komputerowe Grafika komputerowa Inżynieria oprogramowania Paradygmaty programowania Aplikacje www Bezpieczeństwo systemów komputerowych Systemy wbudowane Sztuczna inteligencja Problemy społeczne i zawodowe informatyki Przedmioty specjalistyczne Metody numeryczne Systemy radiokomunikacji Zarządzanie zintegrowanym syst. katastralnym Systemy telekomunikacji Metrologia Symulatory morskie Programowanie morskich symulatorów nawigacyjnych Systemy informacji przestrzennej Projektowanie syst. geoinformatcznych Morskie systemy informatyczne I Informatyzacja w nawigacji Morskie systemy informatyczne II Elektroniczne systemy nawigacyjne Projekt indywidualny Projekt zespołowy Seminarium dyplomowe Praktyki zawodowe 4 tyg. (wakacje) Praca dyplomowa 15 Ogółem Liczba godzin w tygodniu A+C+L Liczba egzaminów w semestrze Przedmioty o treściach technicznych 888

10 1a. Przedmiot: Język angielski Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS II III IV 12 2 E 24 1 Osoba odpowiedzialna - mgr Elżbieta Plucińska Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Język angielski na poziomie szkoły średniej. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać podstawy gramatyki i słownictwo w stopniu umożliwiającym prostą komunikację w miejscu pracy, oraz korzystanie z literatury fachowej przy użyciu słownika (poziom podstawowy), gramatykę i słownictwo w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w miejscu pracy i korzystanie z literatury fachowej (poziom zaawansowany). Umieć rozumieć i formułować proste wypowiedzi pisemne i ustne, rozumieć proste teksty fachowe z pomocą słownika (poziom podstawowy), swobodnie komunikować się w języku mówionym i pisanym w rejestrze ogólnym i fachowym, rozumieć literaturę fachową (poziom zaawansowany). PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR II JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, future forms future will, be going to, Past Perfect, modal verbs: must, can, could, may, might, will, would, shall, should, need; adjectives. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: vocabulary referring to computer parts, desktop, using a word processor, storing data, creating folders, saving files, the Internet, mobile phones, addresses, servers, writing e- mails, sending files over the Internet, viewing and downloading files. SEMESTR III JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: the Passive, Reported Speech, Conditionals. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: vocabulary referring to downloading materials from the Internet, desktop publishing, image editing, reviewing websites, designing web pages, multimedia, e-commerce, netiquette, computer programming, videoconferencing. SEMESTR IV JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 24 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: grammar revision. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: business correspondence: enquiries, offers, complaints, invoices; managing telephone calls; CV, letters of application; subject magazine articles, instruction manuals. 11

11 Metody dydaktyczne Ćwiczenia komunikatywne, wykłady, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium komputerowym, prezentacje DVD wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikatywnymi. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenia pisemne w formie testów z danego semestru oraz zaliczenia w formie wypowiedzi ustnych. Egzamin pisemny testowy, egzamin ustny wypowiedź o tematyce fachowej. Literatura podstawowa 1. Demetriades D., Information Technology. Workshop., Oxford University Press Dooley J., Evans V., Grammarway 2, Express Publishing Dooley J., Evans V., Grammarway 3, Express Publishing Illg J., Illg T., Słownik Informatyczny angielsko-polski, polsko-angielski, Videograf II Słownik naukowo-techniczy angielsko-polski, polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Literatura uzupełniająca 1. Kienzler I., New English Business. Wzory listów, umów i innych dokumentów w języku angielskim z tłumaczeniami, Ivax Otton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Intermediate, Longman Oxford Advanced Learner s Dictionary, Oxford University Press. 4. Wielki Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, PWN. 12

12 1b. Przedmiot: Język niemiecki Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS II III IV 12 2 E 24 1 Osoba odpowiedzialna - mgr Elżbieta Plucińska Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Język niemieckii na poziomie szkoły średniej. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać podstawy gramatyki i słownictwo w stopniu umożliwiającym prostą komunikację w miejscu pracy, oraz korzystanie z literatury fachowej przy użyciu słownika (poziom podstawowy), gramatykę i słownictwo w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w miejscu pracy i korzystanie z literatury fachowej (poziom zaawansowany). Umieć rozumieć i formułować proste wypowiedzi pisemne i ustne, rozumieć proste teksty fachowe z pomocą słownika (poziom podstawowy), swobodnie komunikować się w języku mówionym i pisanym w rejestrze ogólnym i fachowym, rozumieć literaturę fachową (poziom zaawansowany). PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR II JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: czas Präsens (czasowniki ze zmianą w temacie; czasowniki złożone); zdania twierdzące i pytające; szyk wyrazów w zdaniu; liczebniki, liczebniki porządkowe; zaimki dzierżawcze oraz osobowe; Nominativ: rodzajniki określone i nieokreślone; czas: Präteritum; czasowniki modalne; tryb rozkazujący; Akkusativ: rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: dane osobiste, rodzina, praca; życie codzienne; opis miejsc; opisywanie byłych działań, umiejętności, obowiązki, potrzeby; sprawozdanie; obsługa komputera i innych urządzeń biurowych. SEMESTR III JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: czas Perfekt; Futur I; Genitiv; Dativ; przyimki; rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe; zdania podrzędnie złożone. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: tłumaczenie prostych artykułów fachowych, streszczanie nabytej wiedzy; opisy; formy umów handlowych; negocjacje. SEMESTR IV JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 24 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: Passiv; rekcja czasownika; tryb przypuszczający Konjunktiv II i forma opisowa Konditionalis. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: Życiorys i list motywacyjny; szukanie pracy; rozmowa kwalifikacyjna; rozwijanie słownictwa związanego z informatyką. 13

13 Metody dydaktyczne Ćwiczenia komunikatywne, wykłady, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium komputerowym, prezentacje DVD wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikatywnymi. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenia pisemne w formie testów z danego semestru oraz zaliczenia w formie wypowiedzi ustnych. Egzamin pisemny testowy, egzamin ustny wypowiedź o tematyce fachowej. Literatura podstawowa 1. Słownik naukowo-techniczy niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 2. Taschenwörterbuch Deutsch-Polnisch- Langenscheidt. 3. Unternehmen Deutsch-Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Grundkurs, Hueber. 4. Wybrane artykuły z prasy branżowej. Literatura uzupełniająca 1. Bildwörterbuch Duden. 2. Blickpuntk Wirtschaft Stanisław Bęza,Poltext. 3. Alles klar; Grammatik- WSIP. 4. Klipp und klar- Grammatik und Lexik- Klett. 14

14 2. Przedmiot: Psychologia zachowań ludzkich Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Osoba odpowiedzialna dr hab. Jan Nikołajew prof. nadzw. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Elementy mikro i makroekonomii, podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać główne psychologiczne koncepcje człowieka (psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna); podstawowe pojęcia z zakresu psychologii (inteligencja, emocje, temperament, charakter, osobowość, motywacja stres, frustracja); główne rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna); wpływ sytuacji zewnętrznej na zachowanie człowieka; wpływ grupy na zachowanie się człowieka (zespół zadaniowy, grupa koleżeńska, tłum); zjawisko i dynamika reagowania na stres (stres poznawczy, emocjonalny, rozwojowy, sytuacyjny); proces adaptacji i jego strukturę (fazy przystosowania rzeczywistego, objawy adaptacji pozornej; źródła i przyczyny błędów w zachowaniu się człowieka (niezawodność człowieka); funkcje człowieka w procesie działania (energetyczna, wykonawcza, sterownicza i koncepcyjna); granice przystosowania i wydolności człowieka (zmęczenie, znużenie, wyczerpanie); zasady higieny psychicznej (racjonalne planowanie własnych zadań, wybór optymalnych strategii działań koniecznych); podstawy projektowania własnego rozwoju (tworzenie hierarchii celów osobistych); zasady etyki pracy (kodeksy honorowe, reguły moralne). Umieć przeprowadzić obserwację dowolnego zjawiska z zastosowaniem różnych sposobów rejestracji danych; interpretować dane i określać ich użyteczność ze względu na cel działania; przygotować plan: referatu, zebrania, narady, zaplanować i zorganizować dowolne zdarzenie; wypowiadać się publicznie w roli referenta i dyskutanta; rozpoznawać objawy zmęczenia; definiować potrzeby i cele w aspekcie rozwoju osobowości. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ LUDZKICH AUDYTORYJNE 12 GODZ. 1. Przedmiot i metody psychologii. 2. Proces poznawczy percepcja. 3. Psychologiczne aspekty procesu motywacyjnego. 4. Psychologia procesu decyzyjnego. 5. Emocje. 6. Osobowość rozwój. 7. Stres. 8. Adaptacja. 9. Niezawodność człowieka. 10. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu procesu pracy. 11. Usprawnienia pracy: mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja. 12. Praca umysłowa. 13. Organizacja pracy własnej. 14. Higiena psychiczna. 15. Porozumiewanie się ludzi. 15

15 16. Asertywność. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Kolokwium pisemne lub ustne, praca zaliczeniowa(zaliczenie z oceną). Obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach, lektura podanej literatury oraz aktywna praca na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław Myers D., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Warszawa Sternberg R., Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa Wykowska M., Ergonomia, (strona www). 7. Zimbardo P., Psychologia i życie, GWP, Gdańsk Literatura uzupełniająca 1. Charaktery miesięcznik. 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa Elliot A., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk Korodecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań Personel, Zastosowania ergonomii czasopisma. 9. Ratajczak Z., Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa Terelak J., Psychologia pracy i bezrobocia, Warszawa Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk

16 3a. Przedmiot: Elementy mikro i makroekonomii Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Osoba odpowiedzialna - dr inż Piotr Lewandowski Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostu gospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; rynku pieniężnego; rynku kapitałowego; rynku pracy; problemy globalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; określić związki zachodzące miedzy procesami w makro- i mikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I ELEMENTY MIKRO I MAKROEKONOMII AUDYTORYJNE 24 GODZ. 1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystyka podstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrost gospodarczy. 3. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnego świata. 4. Rola państwa w gospodarce rynkowej, opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego. 5. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teoria wyboru konsumenta, mechanizm rynkowy. 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działania przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz ewolucja pieniądza i jego funkcji, podstawowe operacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych, funkcjonowanie giełdy. 8. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia, bezrobocie a inflacja. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja. 17

17 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Audytorium zaliczenie w formie ustnej bądź pisemnej, obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Grzywacz W., Podstawy mikroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Marciniak S., Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia t. 1 oraz t. 3 (Zbiór zadań), PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa Beksiak J., Ekonomia, Warszawa Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia oraz Zbiór zadań, PWE, Warszawa Grzelak A., Leźnicka A., Makroekonomia, PTE, Szczecin Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk Mansfirld E., Podstawy makroekonomii, Agencja Wydawnicza Placet, Próchnicki L., Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa Samuelson W.F., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa

18 3b. Przedmiot: Podstawy ekonomii Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Osoba odpowiedzialna - dr inż Piotr Lewandowski Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostu gospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; funkcjonowanie rynku pieniężnego; funkcjonowanie rynku kapitałowego; funkcjonowanie rynku pracy; problemy globalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; wyjaśnić związki zachodzące między procesami w makroi mikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I PODSTAWY EKONOMII AUDYTORYJNE 24 GODZ. 1. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. 2. Gospodarka jako system ekonomiczno-społeczny. 3. Gospodarka rynkowa - podstawowe kategorie. 4. Rynek towarów i usług. 5. Rynek pracy. 6. Rynek papierów wartościowych. 7. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. 8. Dochód narodowy i budżet państwa. 9. Inflacja i bezrobocie. 10. Międzynarodowa współpraca ekonomiczna i integracja gospodarcza. 11. Główne problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata. 12. Cele i prawidłowości gospodarowania. 13. Podmioty procesu gospodarowania. 14. System gospodarki etatystycznej i liberalnej. 15. Rynek, jego segmenty. Elementy rynku. Mechanizm rynkowy. 16. Pieniądz i banki. 17. Istota, rodzaje i funkcje przedsiębiorstw. 19

19 18. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego. 19. Funkcje budżetu państwa. Deficyt budżetowy i dług publiczny. 20. Inflacja i bezrobocie w gospodarce rynkowej. Polityka stabilizacji gospodarki. 21. Wymiana międzynarodowa i jej formy. 22. Opcje i dylematy przekształcenia polskiego systemu gospodarczego. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Begg D., Ekonomia, PWN Czarny B., Podstawy ekonomii,. PWE Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, Podstawowe problemy, PWN Milerski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP Literatura uzupełniająca 1. Beksiak J., Ekonomia, PWN Caban W., Ekonomia, PWE Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze Nasiłowski M., System rynkowy, Key Text

20 4a. Przedmiot: Podstawy organizacji i zarządzania Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS II Osoba odpowiedzialna - dr hab. Czesława Christowa prof. nadzw. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Elementy mikro i makroekonomii, podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać teorie organizacji i zarządzania, ich genezę i rozwój, pojęcia związane z dziedziną organizacji i zarządzania, zagadnienia związane z cyklem organizacyjnym oraz podziałem pracy, teorię struktur, pojęcie efektywności działań zorganizowanych, struktury systemu zarządzania, funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie), metody i style zarządzania zasobami ludzkimi, zasady tworzenia grup i zespołów, teorię podejmowania decyzji, etapy i modele procesów decyzyjnych, systemy informacyjne zarządzania, podstawy zarządzania nieruchomościami. Umieć przeprowadzać analizę porównawczą struktur organizacyjnych wybranych firm, poddać ocenie procedurę realizacji celu na dowolnie wybranym przykładzie, dokonać analizy procesu decyzyjnego, przeprowadzić symulację skutków podjętych decyzji na wybranym przykładzie, efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i nieruchomościami. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR II PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA AUDYTORYJNE 12 GODZ. 1. Przedmiot, zakres i cel nauki o organizacji i zarządzaniu. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. Analiza pojęć. 2. Cykl organizacyjny. Działanie zorganizowane i jego cechy. Działanie indywidualne i zespołowe. Podział pracy, specjalizacja, standaryzacja. Synergia i efekt organizacyjny. 3. Teorie struktur. Podstawowe typy struktur. Kryteria doboru struktur organizacyjnych. Zmiany organizacyjne. 4. Model systemu zarządzania. Struktura funkcjonalna, własnościowa, organizacyjna, informacyjna, przestrzenna systemu zarządzania. 5. Funkcje zarządzania. Charakterystyka funkcji planowania, organizowania, motywowania, przewodzenia, kontrolowania. 6. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi. 7. Metody i style zarządzania. 8. podstawy teorii podejmowania decyzji. Podstawowe modele procesów decyzyjnych. Ryzyko decyzyjne. Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu. 9. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. 10. Czynniki konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw. 11. Metody analizy strategicznej organizacji gospodarczych. Zarządzanie strategiczne i bieżące przedsiębiorstwem. 12. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 13. Etyka w biznesie. Kodeksy etyczne przedsiębiorstw. 14. Model zawodowy i osobowy menedżera. Zarządzanie czasem. 21

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (stacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Informatyka, pierwszy Sylabus modułu: Analiza Matematyczna Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Kierunek i poziom studiów: Informatyka, pierwszy Sylabus modułu: Analiza Matematyczna Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informatyka, pierwszy Sylabus modułu: Analiza Matematyczna Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o gospodarce dla inżynierów. The basis knowledge about the economy

Podstawy wiedzy o gospodarce dla inżynierów. The basis knowledge about the economy K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod UTH/HES/NST/I Nazwa Podstawy wiedzy o gospodarce dla inżynierów The basis knowledge about the economy Wersja Wydział Rok akadem icki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. audytoryjne),

MATEMATYKA. audytoryjne), Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie, stacjonarne 4. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki

Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki Referat wygłoszony na Zjeździe Fizyków 9-14.9.27 Szczecin, oraz opublikowany w Piśmie FOTON, nr 99 (27) Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki Henryk Figiel, Janusz Niewolski

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo