Program nauczania 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania 2009"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne)

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku Informatyka w składzie: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM (przewodniczący) dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM prodziekan mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska prodziekan mgr inż. kpt.ż.w. Jacek Frydecki prodziekan dr Piotr Borkowski pełnomocnik Dziekana ds. kierunku kształcenia Informatyka Opracowanie siatki godzin dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM dziekan, mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska prodziekan, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM prodziekan, dr Piotr Borkowski pełnomocnik Dziekana ds. kierunku kształcenia Informatyka Opracowanie treści programowych dr Piotr Borkowski, dr Joanna Brózda, mgr inż. Jarosław Chomski, dr hab. Czesława Christowa prof. nadzw. AM, dr Janusz Chrzanowski, dr inż. Mariusz Dramski, dr inż. Maciej Gucma, dr inż. Stefan Jankowski, prof. dr hab. inż. Jury Korostil, dr inż. Magdalena Krajewska, dr inż. Piotr Lewandowski, mgr Artur Lipecki, dr inż. Andrzej Lisaj, mgr inż. Janusz Magaj, dr inż. Piotr Majzner, dr inż. Alji Maow, dr inż. Marcin Mąka, dr hab. Jan Nikołajew prof. nadzw. AM, prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM, mgr Elżbieta Plucińska, dr Marian Ryndak, prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, dr hab. inż. Waldemar Uchacz prof. nadzw. AM, dr inż. Janusz Uriasz, dr hab. Zenon Zwierzewicz prof. nadzw. AM Skład komputerowy mgr inż. Sylwia Musiał Plany studiów oraz treści programowe zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu r. 2

3 SPIS TREŚCI Informacje o planach i programach studiów... 5 Sylwetka absolwenta... 5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCANIA Wprowadzone zmiany... 8 Plan studiów Język obcy a. Język angielski b. Język niemiecki Psychologia zachowań ludzkich a. Elementy mikro i makroekonomii b. Podstawy ekonomii a. Podstawy organizacji i zarządzania b. Zarządzanie przedsiębiorstwem Ergonomia Matematyka dyskretna Algebra liniowa Analiza matematyczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Fizyka Elektronika Automatyka i układy cyfrowe Wstęp do programowania Metody programowania Architektura systemów komputerowych Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne a. Programowanie niskopoziomowe b. Przetwarzanie obrazów cyfrowych Programowanie obiektowe Bazy danych Sieci komputerowe Grafika komputerowa Inżynieria oprogramowania Paradygmaty programowania Aplikacje Bezpieczeństwo systemów komputerowych Systemy wbudowane Sztuczna inteligencja Problemy społeczne i zawodowe informatyki Metody numeryczne a. Systemy radiokomunikacji b. Zarządzanie zintegrowanym systemem katastralnym

4 a. Systemy telekomunikacji b. Metrologia a. Symulatory morskie b. Programowanie morskich symulatorów nawigacyjnych a. Systemy informacji przestrzennej b. Projektowanie systemów geoinformatycznych a. Morskie systemy informatyczne I b. Informatyzacja w nawigacji a. Morskie systemy informatyczne II b. Elektroniczne systemy nawigacyjne Projekt indywidualny Projekt zespołowy Seminarium dyplomowe Praktyki zawodowe Praca dyplomowa

5 WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA I STEROWANIA STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O PLANACH I PROGRAMACH STUDIÓW Program studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 4 tygodnie praktyki zawodowej. Zawiera on 39 przedmiotów realizowanych w ciągu 1584 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 180 godzin, na przedmioty podstawowe 324 godzin, na przedmioty kierunkowe 660 godzin oraz na przedmioty specjalistyczne 420 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 480 godzin co stanowi ponad 30% ogólnej liczby godzin. Egzaminowi/zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Student przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej oraz sprawozdania z praktyki zawodowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. SYLWETKA ABSOLWENTA Informatyka jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie, stąd też podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku Informatyka w AM w Szczecinie będą umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla informatyka. Absolwent Informatyki posiada gruntowne przygotowanie: informatyczne (języki i techniki programowania, systemy operacyjne, projektowanie systemów, bazy danych), konieczne do zrozumienia zjawisk i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu, ogólne (matematyka, podstawy automatyki i elektroniki), specjalistyczne z zakresu analizy, projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania czy też administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali; zostanie wdrożony do podjęcia pracy zarówno samodzielnej, jak i w większych zespołach, przy realizacji zarówno nowych systemów informatycznych, jak i obsłudze systemów istniejących, praktyczne i specjalistyczne; dobrym tego przykładem szczegółowym będą szeroko rozumiane technologie internetowe, co obejmuje projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych, ale także tworzenie stron, portali internetowych, handel elektroniczny i inne; przygotowanie to obejmować będzie także różne interakcje, np. z serwisami bazodanowymi. Absolwenci kierunku Informatyka znajdą zatrudnienie w małych i średnich firmach i przedsiębiorstwach branży informatycznej, a także instytucjach korzystających z technologii informatycznych, w szczególności w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Kwalifikacje i umiejętności absolwentów będą dotyczyć nie tylko aspektów ogólnych, lecz również zagadnień bardziej specjalistycznych, przykładowo baz i hurtowni danych czy projektowania aplikacji 5

6 internetowych i ich wykorzystania w różnych obszarach działalności gospodarczej. Absolwent będzie także przygotowany do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, tworząc samodzielnie firmę o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo). Znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwi podjęcie pracy za granicą. Absolwent kierunku Informatyka jest doskonale przygotowanym do pracy na różnych stanowiskach fachowcem, który: dysponuje gruntownym przygotowaniem informatycznym, obejmującym zarówno ogólne przedmioty informatyczne, jak i specjalistyczne, dysponuje odpowiednio szerokim spektrum wiedzy informatycznej, umożliwiającym kojarzenie zdarzeń i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu, ma bardzo dobrą praktykę wynikającą zarówno z licznych ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w trakcie samych studiów, jak i praktyk zawodowych odbytych podczas studiów, jest wdrożony do ustawicznego samokształcenia, co wynika z konieczności nadążania za nieustannie zmieniającymi się okolicznościami, a w szczególności za ciągle pojawiającymi się nowymi technologiami informatycznymi, jest atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców zarówno z sektora prywatnego i publicznego, a także firm zarówno informatycznych, jak i stosujących technologie informatyczne, potrafi pracować na własny rachunek, a dodatkowo znajomość języka obcego pozwala mu podjąć pracę za granicą. W szczególności absolwent powinien znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalisty ds. informatyki w administracji morskiej, instytucjach związanych z transportem morskim oraz jego obsługą, przedsiębiorstwach armatorskich, portowych i innych. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z działalnością na morzu. 6

7 . SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 7

8 WPROWADZONE ZMIANY Data Charakter zmiany Zakres 8

9 Zatwierdzono na Radzie WN w dn r. PLAN STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Informatyka morska STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Liczba godzin 12 tygodni 12 tygodni 12 tygodni 12 tygodni Liczba godzin w tygodniu Semestr V Semestr VI Semestr VII 12 tygodni 12 tygodni 12 tygodni A C L A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS Przedmioty ogólne Język angielski / niemiecki* Psychologia zachowań ludzkich Elementy mikro i makroekonomii Podstawy ekonomii Podstawy organizacji i zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem Ergonomia Przedmioty podstawowe Matematyka dyskretna Algebra liniowa Analiza matematyczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Fizyka Elektronika Automatyka i układy cyfrowe Przedmioty kierunkowe Wstęp do programowania Metody programowania Architektura systemów komputerowych Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne Programowanie niskopoziomowe Przetwarzanie obrazów cyfrowych Programowanie obiektowe Bazy danych Sieci komputerowe Grafika komputerowa Inżynieria oprogramowania Paradygmaty programowania Aplikacje www Bezpieczeństwo systemów komputerowych Systemy wbudowane Sztuczna inteligencja Problemy społeczne i zawodowe informatyki Przedmioty specjalistyczne Metody numeryczne Systemy radiokomunikacji Zarządzanie zintegrowanym syst. katastralnym Systemy telekomunikacji Metrologia Symulatory morskie Programowanie morskich symulatorów nawigacyjnych Systemy informacji przestrzennej Projektowanie syst. geoinformatcznych Morskie systemy informatyczne I Informatyzacja w nawigacji Morskie systemy informatyczne II Elektroniczne systemy nawigacyjne Projekt indywidualny Projekt zespołowy Seminarium dyplomowe Praktyki zawodowe 4 tyg. (wakacje) Praca dyplomowa 15 Ogółem Liczba godzin w tygodniu A+C+L Liczba egzaminów w semestrze Przedmioty o treściach technicznych 888

10 1a. Przedmiot: Język angielski Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS II III IV 12 2 E 24 1 Osoba odpowiedzialna - mgr Elżbieta Plucińska Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Język angielski na poziomie szkoły średniej. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać podstawy gramatyki i słownictwo w stopniu umożliwiającym prostą komunikację w miejscu pracy, oraz korzystanie z literatury fachowej przy użyciu słownika (poziom podstawowy), gramatykę i słownictwo w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w miejscu pracy i korzystanie z literatury fachowej (poziom zaawansowany). Umieć rozumieć i formułować proste wypowiedzi pisemne i ustne, rozumieć proste teksty fachowe z pomocą słownika (poziom podstawowy), swobodnie komunikować się w języku mówionym i pisanym w rejestrze ogólnym i fachowym, rozumieć literaturę fachową (poziom zaawansowany). PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR II JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, future forms future will, be going to, Past Perfect, modal verbs: must, can, could, may, might, will, would, shall, should, need; adjectives. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: vocabulary referring to computer parts, desktop, using a word processor, storing data, creating folders, saving files, the Internet, mobile phones, addresses, servers, writing e- mails, sending files over the Internet, viewing and downloading files. SEMESTR III JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: the Passive, Reported Speech, Conditionals. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: vocabulary referring to downloading materials from the Internet, desktop publishing, image editing, reviewing websites, designing web pages, multimedia, e-commerce, netiquette, computer programming, videoconferencing. SEMESTR IV JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 24 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: grammar revision. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: business correspondence: enquiries, offers, complaints, invoices; managing telephone calls; CV, letters of application; subject magazine articles, instruction manuals. 11

11 Metody dydaktyczne Ćwiczenia komunikatywne, wykłady, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium komputerowym, prezentacje DVD wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikatywnymi. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenia pisemne w formie testów z danego semestru oraz zaliczenia w formie wypowiedzi ustnych. Egzamin pisemny testowy, egzamin ustny wypowiedź o tematyce fachowej. Literatura podstawowa 1. Demetriades D., Information Technology. Workshop., Oxford University Press Dooley J., Evans V., Grammarway 2, Express Publishing Dooley J., Evans V., Grammarway 3, Express Publishing Illg J., Illg T., Słownik Informatyczny angielsko-polski, polsko-angielski, Videograf II Słownik naukowo-techniczy angielsko-polski, polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Literatura uzupełniająca 1. Kienzler I., New English Business. Wzory listów, umów i innych dokumentów w języku angielskim z tłumaczeniami, Ivax Otton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Intermediate, Longman Oxford Advanced Learner s Dictionary, Oxford University Press. 4. Wielki Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, PWN. 12

12 1b. Przedmiot: Język niemiecki Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS II III IV 12 2 E 24 1 Osoba odpowiedzialna - mgr Elżbieta Plucińska Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Język niemieckii na poziomie szkoły średniej. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać podstawy gramatyki i słownictwo w stopniu umożliwiającym prostą komunikację w miejscu pracy, oraz korzystanie z literatury fachowej przy użyciu słownika (poziom podstawowy), gramatykę i słownictwo w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w miejscu pracy i korzystanie z literatury fachowej (poziom zaawansowany). Umieć rozumieć i formułować proste wypowiedzi pisemne i ustne, rozumieć proste teksty fachowe z pomocą słownika (poziom podstawowy), swobodnie komunikować się w języku mówionym i pisanym w rejestrze ogólnym i fachowym, rozumieć literaturę fachową (poziom zaawansowany). PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR II JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: czas Präsens (czasowniki ze zmianą w temacie; czasowniki złożone); zdania twierdzące i pytające; szyk wyrazów w zdaniu; liczebniki, liczebniki porządkowe; zaimki dzierżawcze oraz osobowe; Nominativ: rodzajniki określone i nieokreślone; czas: Präteritum; czasowniki modalne; tryb rozkazujący; Akkusativ: rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: dane osobiste, rodzina, praca; życie codzienne; opis miejsc; opisywanie byłych działań, umiejętności, obowiązki, potrzeby; sprawozdanie; obsługa komputera i innych urządzeń biurowych. SEMESTR III JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 48 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: czas Perfekt; Futur I; Genitiv; Dativ; przyimki; rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe; zdania podrzędnie złożone. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: tłumaczenie prostych artykułów fachowych, streszczanie nabytej wiedzy; opisy; formy umów handlowych; negocjacje. SEMESTR IV JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 24 GODZ. 1. ZAKRES GRAMATYCZNY: Passiv; rekcja czasownika; tryb przypuszczający Konjunktiv II i forma opisowa Konditionalis. 2. ZAKRES TEMATYCZNY: Życiorys i list motywacyjny; szukanie pracy; rozmowa kwalifikacyjna; rozwijanie słownictwa związanego z informatyką. 13

13 Metody dydaktyczne Ćwiczenia komunikatywne, wykłady, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium komputerowym, prezentacje DVD wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikatywnymi. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenia pisemne w formie testów z danego semestru oraz zaliczenia w formie wypowiedzi ustnych. Egzamin pisemny testowy, egzamin ustny wypowiedź o tematyce fachowej. Literatura podstawowa 1. Słownik naukowo-techniczy niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 2. Taschenwörterbuch Deutsch-Polnisch- Langenscheidt. 3. Unternehmen Deutsch-Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Grundkurs, Hueber. 4. Wybrane artykuły z prasy branżowej. Literatura uzupełniająca 1. Bildwörterbuch Duden. 2. Blickpuntk Wirtschaft Stanisław Bęza,Poltext. 3. Alles klar; Grammatik- WSIP. 4. Klipp und klar- Grammatik und Lexik- Klett. 14

14 2. Przedmiot: Psychologia zachowań ludzkich Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Osoba odpowiedzialna dr hab. Jan Nikołajew prof. nadzw. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Elementy mikro i makroekonomii, podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać główne psychologiczne koncepcje człowieka (psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna); podstawowe pojęcia z zakresu psychologii (inteligencja, emocje, temperament, charakter, osobowość, motywacja stres, frustracja); główne rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna); wpływ sytuacji zewnętrznej na zachowanie człowieka; wpływ grupy na zachowanie się człowieka (zespół zadaniowy, grupa koleżeńska, tłum); zjawisko i dynamika reagowania na stres (stres poznawczy, emocjonalny, rozwojowy, sytuacyjny); proces adaptacji i jego strukturę (fazy przystosowania rzeczywistego, objawy adaptacji pozornej; źródła i przyczyny błędów w zachowaniu się człowieka (niezawodność człowieka); funkcje człowieka w procesie działania (energetyczna, wykonawcza, sterownicza i koncepcyjna); granice przystosowania i wydolności człowieka (zmęczenie, znużenie, wyczerpanie); zasady higieny psychicznej (racjonalne planowanie własnych zadań, wybór optymalnych strategii działań koniecznych); podstawy projektowania własnego rozwoju (tworzenie hierarchii celów osobistych); zasady etyki pracy (kodeksy honorowe, reguły moralne). Umieć przeprowadzić obserwację dowolnego zjawiska z zastosowaniem różnych sposobów rejestracji danych; interpretować dane i określać ich użyteczność ze względu na cel działania; przygotować plan: referatu, zebrania, narady, zaplanować i zorganizować dowolne zdarzenie; wypowiadać się publicznie w roli referenta i dyskutanta; rozpoznawać objawy zmęczenia; definiować potrzeby i cele w aspekcie rozwoju osobowości. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ LUDZKICH AUDYTORYJNE 12 GODZ. 1. Przedmiot i metody psychologii. 2. Proces poznawczy percepcja. 3. Psychologiczne aspekty procesu motywacyjnego. 4. Psychologia procesu decyzyjnego. 5. Emocje. 6. Osobowość rozwój. 7. Stres. 8. Adaptacja. 9. Niezawodność człowieka. 10. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu procesu pracy. 11. Usprawnienia pracy: mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja. 12. Praca umysłowa. 13. Organizacja pracy własnej. 14. Higiena psychiczna. 15. Porozumiewanie się ludzi. 15

15 16. Asertywność. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Kolokwium pisemne lub ustne, praca zaliczeniowa(zaliczenie z oceną). Obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach, lektura podanej literatury oraz aktywna praca na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław Myers D., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Warszawa Sternberg R., Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa Wykowska M., Ergonomia, (strona www). 7. Zimbardo P., Psychologia i życie, GWP, Gdańsk Literatura uzupełniająca 1. Charaktery miesięcznik. 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa Elliot A., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk Korodecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań Personel, Zastosowania ergonomii czasopisma. 9. Ratajczak Z., Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa Terelak J., Psychologia pracy i bezrobocia, Warszawa Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk

16 3a. Przedmiot: Elementy mikro i makroekonomii Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Osoba odpowiedzialna - dr inż Piotr Lewandowski Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostu gospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; rynku pieniężnego; rynku kapitałowego; rynku pracy; problemy globalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; określić związki zachodzące miedzy procesami w makro- i mikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I ELEMENTY MIKRO I MAKROEKONOMII AUDYTORYJNE 24 GODZ. 1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystyka podstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrost gospodarczy. 3. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnego świata. 4. Rola państwa w gospodarce rynkowej, opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego. 5. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teoria wyboru konsumenta, mechanizm rynkowy. 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działania przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz ewolucja pieniądza i jego funkcji, podstawowe operacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych, funkcjonowanie giełdy. 8. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia, bezrobocie a inflacja. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja. 17

17 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Audytorium zaliczenie w formie ustnej bądź pisemnej, obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Grzywacz W., Podstawy mikroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Marciniak S., Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia t. 1 oraz t. 3 (Zbiór zadań), PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa Beksiak J., Ekonomia, Warszawa Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia oraz Zbiór zadań, PWE, Warszawa Grzelak A., Leźnicka A., Makroekonomia, PTE, Szczecin Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk Mansfirld E., Podstawy makroekonomii, Agencja Wydawnicza Placet, Próchnicki L., Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa Samuelson W.F., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa

18 3b. Przedmiot: Podstawy ekonomii Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Osoba odpowiedzialna - dr inż Piotr Lewandowski Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostu gospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; funkcjonowanie rynku pieniężnego; funkcjonowanie rynku kapitałowego; funkcjonowanie rynku pracy; problemy globalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; wyjaśnić związki zachodzące między procesami w makroi mikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I PODSTAWY EKONOMII AUDYTORYJNE 24 GODZ. 1. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. 2. Gospodarka jako system ekonomiczno-społeczny. 3. Gospodarka rynkowa - podstawowe kategorie. 4. Rynek towarów i usług. 5. Rynek pracy. 6. Rynek papierów wartościowych. 7. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. 8. Dochód narodowy i budżet państwa. 9. Inflacja i bezrobocie. 10. Międzynarodowa współpraca ekonomiczna i integracja gospodarcza. 11. Główne problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata. 12. Cele i prawidłowości gospodarowania. 13. Podmioty procesu gospodarowania. 14. System gospodarki etatystycznej i liberalnej. 15. Rynek, jego segmenty. Elementy rynku. Mechanizm rynkowy. 16. Pieniądz i banki. 17. Istota, rodzaje i funkcje przedsiębiorstw. 19

19 18. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego. 19. Funkcje budżetu państwa. Deficyt budżetowy i dług publiczny. 20. Inflacja i bezrobocie w gospodarce rynkowej. Polityka stabilizacji gospodarki. 21. Wymiana międzynarodowa i jej formy. 22. Opcje i dylematy przekształcenia polskiego systemu gospodarczego. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Begg D., Ekonomia, PWN Czarny B., Podstawy ekonomii,. PWE Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, Podstawowe problemy, PWN Milerski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP Literatura uzupełniająca 1. Beksiak J., Ekonomia, PWN Caban W., Ekonomia, PWE Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze Nasiłowski M., System rynkowy, Key Text

20 4a. Przedmiot: Podstawy organizacji i zarządzania Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek INFORMATYKA Specjalność Informatyka morska Tryb studiów Niestacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS II Osoba odpowiedzialna - dr hab. Czesława Christowa prof. nadzw. AM Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Elementy mikro i makroekonomii, podstawy ekonomii. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: Znać teorie organizacji i zarządzania, ich genezę i rozwój, pojęcia związane z dziedziną organizacji i zarządzania, zagadnienia związane z cyklem organizacyjnym oraz podziałem pracy, teorię struktur, pojęcie efektywności działań zorganizowanych, struktury systemu zarządzania, funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie), metody i style zarządzania zasobami ludzkimi, zasady tworzenia grup i zespołów, teorię podejmowania decyzji, etapy i modele procesów decyzyjnych, systemy informacyjne zarządzania, podstawy zarządzania nieruchomościami. Umieć przeprowadzać analizę porównawczą struktur organizacyjnych wybranych firm, poddać ocenie procedurę realizacji celu na dowolnie wybranym przykładzie, dokonać analizy procesu decyzyjnego, przeprowadzić symulację skutków podjętych decyzji na wybranym przykładzie, efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i nieruchomościami. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR II PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA AUDYTORYJNE 12 GODZ. 1. Przedmiot, zakres i cel nauki o organizacji i zarządzaniu. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. Analiza pojęć. 2. Cykl organizacyjny. Działanie zorganizowane i jego cechy. Działanie indywidualne i zespołowe. Podział pracy, specjalizacja, standaryzacja. Synergia i efekt organizacyjny. 3. Teorie struktur. Podstawowe typy struktur. Kryteria doboru struktur organizacyjnych. Zmiany organizacyjne. 4. Model systemu zarządzania. Struktura funkcjonalna, własnościowa, organizacyjna, informacyjna, przestrzenna systemu zarządzania. 5. Funkcje zarządzania. Charakterystyka funkcji planowania, organizowania, motywowania, przewodzenia, kontrolowania. 6. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi. 7. Metody i style zarządzania. 8. podstawy teorii podejmowania decyzji. Podstawowe modele procesów decyzyjnych. Ryzyko decyzyjne. Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu. 9. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. 10. Czynniki konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw. 11. Metody analizy strategicznej organizacji gospodarczych. Zarządzanie strategiczne i bieżące przedsiębiorstwem. 12. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 13. Etyka w biznesie. Kodeksy etyczne przedsiębiorstw. 14. Model zawodowy i osobowy menedżera. Zarządzanie czasem. 21

Program studiów 2012

Program studiów 2012 Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - informatyka specjalność: informatyka morska studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo