Regulamin korzystania z serwisu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z serwisu www.uniqa.pl"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z serwisu Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu przez użytkowników Serwisu. I. Postanowienia ogólne 1. Zawartość Serwisu oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim. 2. Dane i opinie zawarte na niniejszym Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług świadczonych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. 3. Oświadczamy, ze wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu nie maja charakteru poufnego, oraz że UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zamieszczonych materiałów. 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. II. Definicje 1. Administrator - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 132, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , kapitał zakładowy ,- PLN (słownie: dwieście dwadzieścia miliony trzysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote) opłacony w całości, NIP , REGON , zwana dalej UNIQA TU i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , kapitał zakładowy ,- PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset złote) opłacany w całości, NIP , REGON zwana dalej UNIQA TUnŻ.

2 2. Regulamin - zasady korzystania z serwisu 3. Serwis - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, należąca do UNIQA TU i UNIQA TUnŻ, dostępna pod adresem 4. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz Usług dostępnych w ramach Serwisu. 5. Partner - każdy podmiot współpracujący z UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ na podstawie stosownej umowy. 6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności: a. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora; b. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych, 7. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., nie będące utworem lub stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. III. Cel serwisu 1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Spółek UNIQA TU i UNIQA TUnŻ w zakresie między innymi: produktów ubezpieczeniowych, wyników finansowych, relacji inwestorskich. Serwis gromadzi informacje prasowe na temat Spółek UNIQA TU i UNIQA TUnŻ i szerzej w kontekście całego rynku ubezpieczeniowego. Użytkownicy znajdą również w Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami Spółek UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ. Serwis udostępnia ponadto dokumenty obsługi świadczeń do pobrania i druku. IV. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu 1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług: a. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem kanałów RSS; 3. Użytkownik nie ponosi dodatkowych opłat za korzystanie z Usługi w ramach korzystania z Serwisu. 4. W ramach Serwisu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.

3 5. UNIQA TU i UNIQA TUnŻ ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług UNIQA TU i UNIQA TUnŻ S.A. lub/i osób trzecich 6. W ramach Serwisu użytkownicy Serwisu mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się. 7. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych. 8. Zasady korzystania z Serwisu są dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym V. Ochrona praw autorskich i innych praw 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do UNIQA TU i TUnŻ S.A. lub/i do podmiotów współpracujących z TU i UNIQA TUnŻ S.A. i podlegają ochronie prawnej. 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie V(1) powyżej, dotyczy w szczególności: a. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych; b. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.); c. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.); d. nazw domen internetowych; e. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm). 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: a. użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają przepisy powszechnie

4 obowiązującego prawa lub wyraźna zgoda UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ S.A. lub innych uprawnionych podmiotów; b. poza przypadkami określonymi w punkcie III.(3)(a) powyżej, bez wyraźnej zgody Administratora zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisu: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii; (v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części. 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie Administrator zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć. 5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie IV(3) niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Administratorem. 6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Administratora., treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Administratora. lub innych osób. 7. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

5 VI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych 1. UNIQA TU i TUnŻ S.A. przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółki UNIQA TU i TUnŻ S.A. zgodnie z ustawą z dnia roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z późn. zm.) jedynie w celu marketingowym. 2. UNIQA TU i TUnŻ S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie. 3. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. UNIQA TU i TUnŻ S.A. przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgodny. 4. UNIQA TU i TUnŻ S.A. zapewniają Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez: a. wysłanie listu poleconego na adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Łódź, ul. Gdańska 132, z dopiskiem Dane osobowe. b. Mailowo na adres w tytule maila prosimy wpisać Dane osobowe 5. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług UNIQA TU i TUnŻ S.A., prosimy przesyłać na adres mailowy. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. VII. Odpowiedzialność Administratora 1. Administator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Serwisu. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane: a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania; b. przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). 2. Adminstrator dokłada starań, aby pochodzące od niego informacje ukazujące się na stronach internetowych Serwisu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Administrator nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Serwisu. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; b. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;

6 c. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; d. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników; 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. VIII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisu 1. Do korzystania z Usług w Serwisie niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wersji wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej). 2. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże, Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów. IX. Zmiany zasad korzystania z Serwisu 1. Niniejsze Zasady korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i są wiążące dla użytkowników Serwisu z datą ich opublikowania tj. w dniu r. 2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. 3. UNIQA TU i UNIQA TUnŻ zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu. 4. Brak zgodny na akceptację zmian niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z niemożnością dalszego korzystania z Serwisu. IX. Kontakt 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji, zgłoszenia uwag lub komentarzy o funkcjonowaniu Serwisu oraz wysłania zapytania dotyczącego Usług oferowanych w ramach Serwisu. 2. Przez kontakt z Administratorem należy rozumieć kontakt z UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ. Każda ze spółek Administratora wykonuje obowiązki lub składa Użytkownikowi oświadczenia woli lub udziela informacji w imieniu obu spółek Administratora. Kontakt Użytkownika z którąkolwiek ze Spółek Administratora, w tym składanie oświadczeń woli i udzielanie

7 informacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń i udzielaniem informacji obu Spółkom Administratora. 3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: 3.1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Departament Marketingu i PR, ul. Jutrzenki 139, Warszawa, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Departament Marketingu i PR, ul. Jutrzenki 139, Warszawa, X. Inne ujawniane informacje (pliki Cookies) 1. Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Biuletyn

Bardziej szczegółowo

POD DOMENĄ www.lovi.pl

POD DOMENĄ www.lovi.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.lovi.pl Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej: 1. Serwis -

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA. 2. Serwis Internetowy KDP działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. POSTANOWIENIA. 2. Serwis Internetowy KDP działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. I. POSTANOWIENIA 1. Serwis Internetowy Kancelarii Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk z siedzibą w 21-500 Biała Podlaska ul. Sadowa 14, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl

REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl NINIEJSZY WZORZEC REGULAMINU SERWISU MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU ART. 43 1 KODEKSU CYWILNEGO. NINIEJSZEGO WZORCA NIE STOSUJE SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo