Bruksela, 10 października 2008 r. WPROWADZENIE. COM(2008) 630 wersja ostateczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksela, 10 października 2008 r. WPROWADZENIE. COM(2008) 630 wersja ostateczna"

Transkrypt

1 MONITOR EUROPEJSKI SPRAWOZDANIE KOMISJI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W 2007 R. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1049/2001 W SPRAWIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI Bruksela, 10 października 2008 r. COM(2008) 630 wersja ostateczna WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie, dotyczące roku 2007, zostało sporządzone na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 1. Załącznik do niniejszego sprawozdania zawiera dane statystyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów. Należy podkreślić, że statystyki te dotyczą jedynie wniosków o dostęp do dokumentów niepublikowanych i nie zawierają ani zamówień na dokumenty już opublikowane, ani wniosków o udzielenie informacji. 1. Polityka przejrzystości 2 Komisja zorganizowała publiczne konsultacje na temat przeglądu przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów w związku z publikacją 18 kwietnia 2007 r. Zielonej Księgi w tej sprawie Rejestry i strony internetowe 2.1. Pod koniec 2007 r. rejestr dokumentów Komisji zawierał dokumentów (zob. tabela w załączniku) Rozporządzenie przewiduje w art. 9 ust. 3, że dokumenty zwane sensytywnymi 4 ujmuje się w rejestrze tylko za zgodą instytucji, w której one powstały. W 2007 r. żaden dokument sensytywny w rozumieniu powyższego przepisu nie został wpisany do rejestru Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej Przejrzystość oraz dostęp do dokumentów, dostępnej na serwerze EUROPA, wyglądają następująco: 1 Dz.U. L 145 z , s Więcej informacji na temat polityki przejrzystości można znaleźć w Sprawozdaniu ogólnym z działalności Unii Europejskiej w 2007 r. na stronie 3 COM (2007) 185 z 18 kwietnia 2007 r. 4 Dokumenty sensytywne to dokumenty pochodzące od instytucji - lub utworzonych przez nie agencji - z państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, zaklasyfikowane jako TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET lub CONFIDENTIEL zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej instytucji, które chronią podstawowe interesy państw członkowskich w dziedzinach objętych art. 4 ust. 1 lit. a), a mianowicie w obszarze bezpieczeństwa publicznego, obrony i spraw wojskowych (art. 9 ust. 1). 26

2 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE Liczba gości Liczba sesji Oglądane strony Ogółem Średnia miesięczna Współpraca z innymi instytucjami i państwami członkowskimi Posiedzenie komitetu międzyinstytucjonalnego powołanego na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia odbyło się 2 października 2007 r. w Parlamencie Europejskim, zgodnie z zasadą rotacji. Ponadto w 2007 r. służby trzech instytucji odpowiedzialne za wdrażanie rozporządzenia nadal prowadziły wymianę poglądów na temat zagadnień o charakterze prawnym, związanych ze stosowaniem rozporządzenia. 4. Analiza wniosków o dostęp do dokumentów 4.1. Stały wzrost liczby wniosków wstępnych, obserwowany od przyjęcia rozporządzenia, potwierdził się po raz kolejny w 2007 r. W tym roku służby zarejestrowały 4196 wniosków wstępnych, tj. o 355 wniosków więcej niż w 2006 r Liczba wniosków potwierdzających wzrosła niemal dwukrotnie; w 2007 r. zarejestrowano 273 wnioski, podczas gdy w 2006 r Jeśli chodzi o rozkład wniosków według dziedzin, ponad 40 proc. wszystkich wniosków dotyczy zagadnień współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, transportu i energii, konkurencji, rynku wewnętrznego, ochrony środowiska i polityki w zakresie przedsiębiorstw Rozkład wniosków według kategorii społeczno-zawodowych ukazuje po raz kolejny znaczny udział wniosków pochodzących ze środowisk akademickich, skąd nadchodzi najwięcej, bo ponad 30 proc. wniosków Nie zmienił się też rozkład geograficzny wniosków. Ponad 20 proc. spośród nich pochodzi od osób zamieszkałych lub organizacji mających siedzibę w Belgii, co wynika z dużej liczby przedsiębiorstw, kancelarii adwokackich i stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych działających na poziomie europejskim. Ponadto większa część wniosków pochodzi z najbardziej zaludnionych państw członkowskich: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Zjednoczonego Królestwa i Niderlandów, z których napłynęła prawie połowa wniosków (49,18 proc.). Z nowych państw członkowskich pochodzi znikoma część wniosków. 5. Stosowanie wyjątków od prawa dostępu 5.1. Odsetek odpowiedzi pozytywnych udzielonych na etapie wstępnego przetwarzania wniosków w zasadzie się nie zmienił w porównaniu z poprzednim rokiem. W 72,71 proc. przypadków (w porównaniu z 73,83 proc. w 2006 r.) dokumenty zostały udostępnione w całości, a w 3,88 proc. przypadków (w porównaniu z 2,94 proc. w 2006 r.) przyznano częściowy dostęp do dokumentów objętych wnioskiem Nieznacznie zmniejszył się odsetek decyzji potwierdzających wstępne stanowisko (66,30 proc. przypadków w porównaniu z 69,29 proc. w 2006 r.). Odsetek odpowiedzi w pełni pozytywnych udzielonych po wstępnej odmowie wzrósł niemal dwukrotnie (15,38 proc. w porównaniu z 8,57 proc. w 2006 r.). Natomiast odsetek 27

3 MONITOR EUROPEJSKI decyzji przyznających po wstępnej odmowie częściowy dostęp nieco spadł (18,32 proc. w porównaniu z 22,14 proc. w 2006 r.) Na etapie wstępnym pojawiają się dwa główne powody odmowy: ochrona celu kontroli, śledztwa czy audytu (art. 4 ust. 2 tiret trzecie), przy czym zauważa się znaczny spadek w porównaniu z 2006 r. (23,48 proc. odpowiedzi odmownych w porównaniu z 30,72 % w 2006 r.); ochrona procesu decyzyjnego Komisji (art. 4 ust. 3), ze wskaźnikiem w wysokości 19,29 proc. w przypadkach dotyczących opinii przeznaczonych do użytku wewnętrznego oraz 12,02 proc. w przypadkach, w których decyzja nie została jeszcze podjęta, czyli łącznie 31,31 proc. odpowiedzi odmownych. Na ochronę interesów międzynarodowych i handlowych powołano się częściej: odpowiednio w 10,98 proc. (w porównaniu z 7,06 proc. w 2006 r.) i w 10,79 proc. (w porównaniu z 8,94 proc. w 2006 r.) przypadków odmowy Główne powody uzasadniające potwierdzenie odmowy dostępu to ochrona interesów handlowych (na którą powołano się w 25,25 proc. przypadków odmowy w porównaniu z zaledwie 16,5 proc. w 2006 r.) i ochrona celu śledztwa (24,75 proc. w porównaniu z 27,18 proc. w 2006 r.). Sprzeciw państwa członkowskiego wobec ujawnienia dokumentów, które od niego pochodzą, plasuje się na trzecim miejscu z 19,1 proc. przypadków odmowy (w porównaniu z 10,19 proc. w 2006 r.). 6. Skargi złożone do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 6.1. W ciągu 2007 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatrzył 16 następujących spraw dotyczących skarg przeciwko Komisji związanych z odmową udostępnienia dokumentów 5. 3 sprawy zamknięte bez stwierdzenia niewłaściwego administrowania 2290/2004/IP 260/2006/BU 6 723/2006/WP 9 spraw zamkniętych z uwagą krytyczną 1434/2004/PB 144/2005/PB 1693/2005/PB 1844/2005/GG 3002/2005/PB 3193/2005/TN 2196/2006/SAB 3697/2006/PB 668/2007/MHZ 4 sprawy zamknięte bez kontynuowania dochodzenia 3269/2005/TN 2654/2006/PB /2004/IP 8 349/2007/PB W 2007 r. rzecznik otrzymał trzynaście skarg na odmowę udostępnienia dokumentów. 5 Szczegółowe informacje na temat tych spraw można znaleźć na stronie decision/en/default.htm 6 Przypadek, który omyłkowo znalazł się w poprzednim sprawozdaniu. 7 Idem. 8 Przypadek będący również przedmiotem skargi przed Sądem Pierwszej Instancji. 9 Idem. 28

4 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE 7. Skargi wniesione do Sądu Pierwszej Instancji 7.1. Sąd Pierwszej Instancji wydał dwa wyroki w sprawach dotyczących decyzji Komisji odmawiających w całości lub w części dostępu do dokumentów na podstawie rozporządzenia 1049/ Wyrok Sądu z 12 września 2007 r. w sprawie T-36/04 Association de la presse internationale ASBL ( API ) przeciwko Komisji: Sąd stwierdził częściową nieważność decyzji Komisji odmawiającej dostępu do pism procesowych złożonych przez nią w ramach kilku postępowań przed Trybunałem i Sądem Pierwszej Instancji. Sąd precyzuje, że jeśli w danej sprawie nie przeprowadzono jeszcze rozprawy, to wyjątek dotyczący postępowań sądowych ma zastosowanie bez konieczności przeprowadzenia analizy każdego odpowiedniego dokumentu przez instytucję. Z drugiej strony po przeprowadzeniu rozprawy Komisja ma obowiązek dokonania konkretnej oceny każdego żądanego dokumentu w celu sprawdzenia, w świetle jego szczególnej treści, czy może on zostać ujawniony lub czy jego ujawnienie naruszyłoby postępowanie sądowe, którego ów dokument dotyczy. W przypadku odmowy konieczne jest szczególne uzasadnienie zagrożenia. Ponadto Sąd uznaje, że w sprawach powiązanych sama relacja powiązania nie może uzasadniać odmowy udzielenia dostępu. Jeśli chodzi o postępowania dotyczące naruszeń prawa, Sąd uważa, że cel, jakim jest osiągnięcie polubownego rozwiązania sporu, uzasadnia odmowę również po przeprowadzeniu rozprawy i do momentu wydania wyroku przez Trybunał. Komisja, Szwecja i API złożyły każda swoje odwołanie od tego wyroku do Trybunału Sprawiedliwości Wyrok Sądu z 8 listopada 2007 r. w sprawie T-194/04 The Bavarian Lager Company Limited przeciwko Komisji: Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji odmawiającej dostępu do nazwisk pewnych osób z zewnętrz, które uczestniczyły w spotkaniu, stwierdzając, że dostęp do dokumentów dotyczących danych osobowych wchodzi wyłącznie w zakres stosowania rozporządzenia 1049/2001. Po przeanalizowaniu relacji między rozporządzeniem 1049/2001 a rozporządzeniem 10 45/2001 sąd doprecyzował, że wyjątek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 1049/2001, dotyczy tylko takich danych osobowych, które mogą konkretnie i rzeczywiście naruszyć prawo do poszanowania prywatności lub integralności osoby fizycznej. Jeśli chodzi o wyjątek dotyczący ochrony celu śledztwa, Sąd precyzuje, że instytucja musi wykazać in concreto, że ujawnienie danego dokumentu z nazwiskami naruszyłoby w sposób konkretny i rzeczywisty jej śledztwo. Komisja złożyła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości również od tego wyroku, tak by Trybunał jasno określił relację między dwoma rozporządzeniami. 10 Rozporządzenie z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z , s. 1). 29

5 MONITOR EUROPEJSKI Ponadto Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność wyroku Sądu Pierwszej Instancji 11 oraz decyzji Komisji, której on dotyczył, a która odmawiała dostępu do pewnych dokumentów pochodzących od państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 1049/2001. Chodzi o wyrok Trybunału z 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-64/05P, Szwecja przeciwko Komisji: Trybunał stwierdza, że art. 4 ust. 5 rozporządzenia nie przyznaje państwu członkowskiemu ogólnego i bezwarunkowego prawa weta, umożliwiając mu swobodny sprzeciw wobec ujawnienia dokumentów, które od niego pochodzą. Państwo członkowskie jest natomiast zobowiązane uzasadnić swój sprzeciw w świetle wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu. Trybunał precyzuje, że przy braku takiego uzasadnienia instytucja musi jeśli uważa, że żaden ze wspomnianych wyjątków nie ma zastosowania udostępnić żądany dokument W 2007 r. złożono piętnaście nowych skarg, w tym sześć odwołań, przeciwko decyzjom Komisji na podstawie rozporządzenia /2001: Sprawa C-514/07P Szwecja przeciwko API i Komisji Sprawa C-139/07P Komisja przeciwko Technische Glaswerke Ilmenau GmbH Sprawa C-528/07P API przeciwko Komisji Sprawa C-122/07P Eurostrategies SPRL przeciwko Komisji Sprawa C-532/07P Komisja przeciwko API Sprawa C-107/07P Friedrich Weber przeciwko Komisji Sprawa T-480/07 SIMSA przeciwko Komisji Sprawa T-478/07 Cofra srl przeciwko Komisji Sprawa T-392/07 Guido Strack przeciwko Komisji Sprawa T-479/07 Nuova Agricast srl przeciwko Komisji Sprawa T-417/07 Lodato Gennaro & C. Spa przeciwko Komisji Sprawa T-111/07 Agrofert Holding a.s. przeciwko Komisji Sprawa T-477/07, Cofra srl przeciwko Komisji Sprawa T-399/07 Basell Polyole fine GmbH przeciwko Komisji Sprawa T-68/07 Landtag Schles wig-holstein przeciwko Komisji Wnioski 8.1. Charakter wniosków i przyczyny odmowy: Tak jak w latach poprzednich z analizy wniosków o dostęp wyłania się ogólny obraz, pokazujący, że duża część wniosków dotyczy działań Komisji w dziedzinie kontroli stosowania prawa wspólnotowego. W bardzo licznych przypadkach wnioski o dostęp są składane w celu uzyskania dokumentów mogących wzmocnić stanowisko wnioskodawcy w ramach skargi dotyczącej, na przykład, podejrzenia naruszenia prawa wspólnotowego lub w ramach odwołania w trybie administracyjnym bądź sądowym. Należy podkreślić, że wnioski dotyczą na ogół dokumentów o znacznej objętości, których analiza wymaga dużego nakładu pracy administracyjnej. Warto również podkreślić, że wyjątek od prawa dostępu, dotyczący ochrony procesu decyzyjnego Komisji, przywoływany jest najczęściej w celu ochrony podejmowania decyzji 11 Wyrok z 30 listopada 2004 r. w sprawie IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds przeciwko Komisji (T-168/02). 12 Szczegółowe informacje na temat tych spraw można znaleźć na stronie form.pl?lang=pl 30

6 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE o charakterze indywidualnym. W dziedzinie prawodawstwa coraz więcej dokumentów jest udostępnianych bezpośrednio, bez konieczności składania do Komisji wniosku o dostęp. Dyrekcje generalne Komisji rozbudowały swoje strony internetowe dotyczące poszczególnych polityk i w ten sposób udostępniły publicznie znaczną liczbę dokumentów. Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych jest wyraźnie coraz częściej przywoływany w ramach wniosków o dostęp do dokumentów z zakresu polityki konkurencji. Tendencje te, które utrwalają się na przestrzeni lat, były przedmiotem rozważań Komisji w trakcie opracowywania wniosku w sprawie przekształcenia rozporządzenia Rozwój orzecznictwa Sąd Pierwszej Instancji wyjaśnił wiele kwestii: jeśli w danej sprawie nie przeprowadzono jeszcze rozprawy, wyjątek dotyczący postępowań sądowych ma zastosowanie bez konieczności przeprowadzenia konkretnej analizy każdego odpowiedniego dokumentu przez instytucję; wyjątek dotyczący śledztwa w zakresie naruszeń prawa wspólnotowego stosuje się nawet po przeprowadzeniu rozprawy i do momentu wydania wyroku przez Trybunał. Po wyroku Trybunału to uzasadnienie nie jest już przekonywające; dostęp do dokumentów dotyczących danych osobowych wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia 1049/2001. Wyjątek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 1049/2001, dotyczy tylko takich danych osobowych, które mogą konkretnie i rzeczywiście naruszyć prawo do poszanowania prywatności lub integralności osoby fizycznej. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości odwrócił wykładnię Sądu Pierwszej Instancji dotyczącą prawa sprzeciwu państwa członkowskiego wobec ujawniania dokumentów, które od niego pochodzą, stwierdzając, że państwo członkowskie jest zobowiązane uzasadnić swój sprzeciw w świetle wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu. W swoim wniosku w sprawie przekształcenia rozporządzenia Komisja uwzględniła ten rozwój orzecznictwa. ZAŁĄCZNIK Statystyki dotyczące stosowania rozporządzenia 1049/ ZAWARTOść REJESTRU COM C OJ PV SEC Ogółem Ogółem

7 MONITOR EUROPEJSKI WNIOSKI WSTĘPNE 2. LICZBA WNIOSKÓW 2005 (1) ODPOWIEDZI 2005 (1) liczba % liczba % liczba % Pozytywne , , ,71 Odmowne , , ,40 Dostęp częściowy 124 3, , ,88 ogółem , , ,00 WNIOSKI POTWIERDZAJĄCE 4. LICZBA WNIOSKÓW 2005 (1) ODPOWIEDZI 2005 (1) liczba % liczba % liczba % Potwierdzenie , , ,30 Częściowa zmiana 57 24, , ,32 Całkowita zmiana 17 7, , ,38 ogółem , , ,00 (1) Dane te różnią się znacznie od danych zamieszczonych w sprawozdaniach w poprzednich latach, w związku z doprecyzowaniem definicji wniosków stosowanej odtąd do wykorzystywania zarejestrowanych danych. 32

8 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE ROZKŁAD ODPOWIEDZI ODMOWNYCH WEDŁUG ZASTOSOWANEGO WYJĄTKU (%) 6. WNIOSKI WSTĘPNE art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret pierwsze bezpieczeństwo publiczne art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret drugie kwestie obronne i wojskowe 0,28 1,53 1,19 0,21 0,60 2,23 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret trzecie stosunki międzynarodowe 4,17 7,06 10,98 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret czwarte polityka finansowa, monetarna i ekonomiczna 2,55 1,19 1,26 art. 4 ust. 1. lit. b) ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej 3,68 4,85 5,04 art. 4 ust. 2. tiret pierwsze ochrona interesów handlowych 7,78 8,94 10,79 art. 4 ust. 2. tiret drugie ochrona postępowania sądowego i porady prawnej 8,63 7,49 6,08 art. 4 ust. 2. tiret trzecie ochrona kontroli, śledztwa i audytu 41,80 30,72 23,48 art. 4 ust. 3. akapit pierwszy proces podejmowania decyzji decyzja jeszcze niepodjęta 12,73 14,30 12,02 art. 4 ust. 3. akapit drugi proces podejmowania decyzji, decyzja już podjęta: opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach wstępnych obrad i konsultacji 14,36 19,06 19,29 art. 4 ust. 5 odmowa państwa członkowskiego 3,82 4,26 7,64 ogółem 100,00 100,00 100,00 7. WNIOSKI POTWIERDZAJĄCE art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret pierwsze bezpieczeństwo publiczne 0,00 0,00 0,9 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret drugie kwestie obronne i wojskowe 0,00 0,49 0,4 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret trzecie stosunki międzynarodowe 5,31 3,40 2,2 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret czwarte polityka finansowa, monetarna i ekonomiczna 0,53 0,97 0,4 art. 4 ust. 1. lit. b) ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej 10,61 13,59 4,8 art. 4 ust. 2. tiret pierwsze ochrona interesów handlowych 14,32 16,50 25,25 art. 4 ust. 2. tiret drugie ochrona postępowania sądowego i porady prawnej 10,88 10,19 4,8 art. 4 ust. 2. tiret trzecie ochrona kontroli, śledztwa i audytu 28,38 27,18 24,75 art. 4 ust. 3. akapit pierwszy proces podejmowania decyzji decyzja jeszcze niepodjęta 7,96 7,77 5,7 art. 4 ust. 3. akapit drugi proces podejmowania decyzji, decyzja już podjęta: opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach wstępnych obrad 12,47 9,71 11,7 i konsultacji art. 4 ust. 5 odmowa państwa członkowskiego 9,55 10,19 19,1 ogółem 100,00 100,00 100,00 33

9 MONITOR EUROPEJSKI ROZKŁAD WNIOSKÓW 8. WEDŁUG KATEGORII SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ WNIOSKODAWCÓW (%) Środowisko akademickie 10,49 32,08 31,85 Społeczeństwo obywatelskie (grupy interesów, przemysł, organizacje pozarządowe etc.) 29,44 17,27 17,77 Osoby, których profil społeczno-zawodowy nie został określony 31,89 16,55 15,33 Władze publiczne (inne niż instytucje UE) 12,32 15,67 15,69 Prawnicy 11,00 10,43 9,69 Inne instytucje UE 3,78 06,85 6,75 Dziennikarze 1,07 01,14 2,90 9. WEDŁUG POCHODZENIA GEOGRAFICZNEGO WNIOSKÓW (%) Belgia 22,63 20,26 19,86 Niemcy 13,24 18,67 15,58 Francja 9,71 9,31 9,32 Włochy 9,77 8,41 8,18 Zjednoczone Królestwo 6,62 5,73 5,76 Niderlandy 5,29 5,35 4,42 Hiszpania 5,52 5,33 5,92 Austria 1,92 3,18 2,71 Polska 1,48 2,61 2,41 Luksemburg 0,66 2,15 2,80 Nieokreślone 7,44 1,64 1,16 Dania 2,14 1,55 1,23 Portugalia 1,54 1,31 1,18 Szwecja 1,10 1,24 1,46 Litwa 0,28 1,21 0,55 Grecja 1,92 1,20 1,50 Irlandia 1,70 1,15 0,82 Republika Czeska 0,63 1,08 0,89 Węgry 0,60 0,95 0,86 Stany Zjednoczone 0,69 0,89 0,61 Finlandia 0,88 0,78 1,43 Szwajcaria 0,85 0,77 0,82 Inne 0,63 1,76 Norwegia 0,44 0,51 0,32 34

10 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE Malta 0,35 0,49 0,45 Słowacja 0,38 0,37 0,59 Estonia 0,13 0,37 0,29 Słowenia 0,19 0,31 1,80 Cypr 0,16 0,26 0,25 Bułgaria 0,25 0,25 0,94 Turcja 0,09 0,22 0,12 Chorwacja 0,09 0,22 0,43 Łotwa 0,28 0,20 0,14 Rumunia 0,16 0,20 0,96 Japonia 0,03 0,18 0,20 Kanada 0,16 0,15 0,25 Australia 0,15 0,07 Ukraina 0,03 0,14 0,04 Liechtenstein 0,09 0,12 0,45 Rosja 0,06 0,11 0,05 Izrael 0,06 0,09 0,12 Chiny (w tym Hongkong) 0,06 0,08 1,01 BJRM 13 0,03 0,08 0,04 Albania 0,03 0,05 0,02 Brazylia 0,03 0,05 0,04 Islandia 0,06 0,03 0,02 Meksyk 0,03 0,02 0,05 Egipt 0,06 0,14 Indie 0,03 Tajwan 0, Państwa UE 89,13 93,93 92,28 Kraje kandydujące 0,54 0,22 0,12 Inne 3,34 3,49 4,55 Nieokreślone 7,50 2,37 3,05 13 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 35

11 MONITOR EUROPEJSKI 10. WEDŁUG DZIEDZINY ZAINTERESOWANIA (%) Dyrekcja generalna / Służba 2007 SG Sekretariat Generalny 10,19% JLS Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo 8,45% TREN Transport i energia 7,54% COMP Konkurencja 7,32% MARKT Rynek wewnętrzny 6,46% ENV Ochrona środowiska 6,11% ENTR Przedsiębiorstwa 5,48% TAXUD Podatki i unia celna 4,82% SANCO Zdrowie i ochrona konsumentów 4,27% AGRI Rolnictwo 4,11% RELEX Stosunki zewnętrzne 4,09% REGIO Polityka regionalna 3,69% ELARG Rozszerzenie 3,18% EMPL Zatrudnienie i sprawy społeczne 3,10% TRADE Handel 2,48% ADMIN Personel i administracja 2,34% INFSO Społeczeństwo informacyjne 2,21% DEV Rozwój 2,12% RTD Badania naukowe 1,64% EAC Edukacja i kultura 1,58% SJ Służba prawna 1,34% BUDG Budżet 1,31% AIDCO Biuro Współpracy EuropeAid 1,27% ECFIN Sprawy gospodarcze i finansowe 1,07% FISH Rybołówstwo 0,95% COMM Komunikacja społeczna 0,73% OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 0,45% DGT Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych 0,40% ESTAT Eurostat 0,24% 36

12 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE Dyrekcja generalna / Służba 2007 ADMIN (OIB) 0,22% ECHO Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej 0,21% CAB Gabinety Komisarzy 0,16% PMO Biuro Administrowania i Rozliczania Należności Indywidualnych 0,13% IAS Audyt wewnętrzny 0,10% EPSO Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich 0,08% BEPA Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej 0,06% DIGIT 0,03% OPOCE Urząd Publikacji 0,03% FC Kontrola finansowa 0,02% JRC Wspólne Centrum Badawcze 0,02% SCIC Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 0,02% Ogółem: 100,00%

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 30 grudnia 2013 roku INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE W 2013 ROKU Niniejsza Informacja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85)

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Narodowy Bank Polski prezentuje dane pochodzące od funduszy inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych.

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Z całej mocy papierzysk, jakie mamy ze sobą brać w drogę, nie zapominajmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 7.5.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 119 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PE/123/S DYREKTOR (grupa zaszeregowania AD

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo