Bruksela, 10 października 2008 r. WPROWADZENIE. COM(2008) 630 wersja ostateczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksela, 10 października 2008 r. WPROWADZENIE. COM(2008) 630 wersja ostateczna"

Transkrypt

1 MONITOR EUROPEJSKI SPRAWOZDANIE KOMISJI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W 2007 R. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1049/2001 W SPRAWIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI Bruksela, 10 października 2008 r. COM(2008) 630 wersja ostateczna WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie, dotyczące roku 2007, zostało sporządzone na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 1. Załącznik do niniejszego sprawozdania zawiera dane statystyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów. Należy podkreślić, że statystyki te dotyczą jedynie wniosków o dostęp do dokumentów niepublikowanych i nie zawierają ani zamówień na dokumenty już opublikowane, ani wniosków o udzielenie informacji. 1. Polityka przejrzystości 2 Komisja zorganizowała publiczne konsultacje na temat przeglądu przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów w związku z publikacją 18 kwietnia 2007 r. Zielonej Księgi w tej sprawie Rejestry i strony internetowe 2.1. Pod koniec 2007 r. rejestr dokumentów Komisji zawierał dokumentów (zob. tabela w załączniku) Rozporządzenie przewiduje w art. 9 ust. 3, że dokumenty zwane sensytywnymi 4 ujmuje się w rejestrze tylko za zgodą instytucji, w której one powstały. W 2007 r. żaden dokument sensytywny w rozumieniu powyższego przepisu nie został wpisany do rejestru Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej Przejrzystość oraz dostęp do dokumentów, dostępnej na serwerze EUROPA, wyglądają następująco: 1 Dz.U. L 145 z , s Więcej informacji na temat polityki przejrzystości można znaleźć w Sprawozdaniu ogólnym z działalności Unii Europejskiej w 2007 r. na stronie 3 COM (2007) 185 z 18 kwietnia 2007 r. 4 Dokumenty sensytywne to dokumenty pochodzące od instytucji - lub utworzonych przez nie agencji - z państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, zaklasyfikowane jako TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET lub CONFIDENTIEL zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej instytucji, które chronią podstawowe interesy państw członkowskich w dziedzinach objętych art. 4 ust. 1 lit. a), a mianowicie w obszarze bezpieczeństwa publicznego, obrony i spraw wojskowych (art. 9 ust. 1). 26

2 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE Liczba gości Liczba sesji Oglądane strony Ogółem Średnia miesięczna Współpraca z innymi instytucjami i państwami członkowskimi Posiedzenie komitetu międzyinstytucjonalnego powołanego na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia odbyło się 2 października 2007 r. w Parlamencie Europejskim, zgodnie z zasadą rotacji. Ponadto w 2007 r. służby trzech instytucji odpowiedzialne za wdrażanie rozporządzenia nadal prowadziły wymianę poglądów na temat zagadnień o charakterze prawnym, związanych ze stosowaniem rozporządzenia. 4. Analiza wniosków o dostęp do dokumentów 4.1. Stały wzrost liczby wniosków wstępnych, obserwowany od przyjęcia rozporządzenia, potwierdził się po raz kolejny w 2007 r. W tym roku służby zarejestrowały 4196 wniosków wstępnych, tj. o 355 wniosków więcej niż w 2006 r Liczba wniosków potwierdzających wzrosła niemal dwukrotnie; w 2007 r. zarejestrowano 273 wnioski, podczas gdy w 2006 r Jeśli chodzi o rozkład wniosków według dziedzin, ponad 40 proc. wszystkich wniosków dotyczy zagadnień współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, transportu i energii, konkurencji, rynku wewnętrznego, ochrony środowiska i polityki w zakresie przedsiębiorstw Rozkład wniosków według kategorii społeczno-zawodowych ukazuje po raz kolejny znaczny udział wniosków pochodzących ze środowisk akademickich, skąd nadchodzi najwięcej, bo ponad 30 proc. wniosków Nie zmienił się też rozkład geograficzny wniosków. Ponad 20 proc. spośród nich pochodzi od osób zamieszkałych lub organizacji mających siedzibę w Belgii, co wynika z dużej liczby przedsiębiorstw, kancelarii adwokackich i stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych działających na poziomie europejskim. Ponadto większa część wniosków pochodzi z najbardziej zaludnionych państw członkowskich: Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Zjednoczonego Królestwa i Niderlandów, z których napłynęła prawie połowa wniosków (49,18 proc.). Z nowych państw członkowskich pochodzi znikoma część wniosków. 5. Stosowanie wyjątków od prawa dostępu 5.1. Odsetek odpowiedzi pozytywnych udzielonych na etapie wstępnego przetwarzania wniosków w zasadzie się nie zmienił w porównaniu z poprzednim rokiem. W 72,71 proc. przypadków (w porównaniu z 73,83 proc. w 2006 r.) dokumenty zostały udostępnione w całości, a w 3,88 proc. przypadków (w porównaniu z 2,94 proc. w 2006 r.) przyznano częściowy dostęp do dokumentów objętych wnioskiem Nieznacznie zmniejszył się odsetek decyzji potwierdzających wstępne stanowisko (66,30 proc. przypadków w porównaniu z 69,29 proc. w 2006 r.). Odsetek odpowiedzi w pełni pozytywnych udzielonych po wstępnej odmowie wzrósł niemal dwukrotnie (15,38 proc. w porównaniu z 8,57 proc. w 2006 r.). Natomiast odsetek 27

3 MONITOR EUROPEJSKI decyzji przyznających po wstępnej odmowie częściowy dostęp nieco spadł (18,32 proc. w porównaniu z 22,14 proc. w 2006 r.) Na etapie wstępnym pojawiają się dwa główne powody odmowy: ochrona celu kontroli, śledztwa czy audytu (art. 4 ust. 2 tiret trzecie), przy czym zauważa się znaczny spadek w porównaniu z 2006 r. (23,48 proc. odpowiedzi odmownych w porównaniu z 30,72 % w 2006 r.); ochrona procesu decyzyjnego Komisji (art. 4 ust. 3), ze wskaźnikiem w wysokości 19,29 proc. w przypadkach dotyczących opinii przeznaczonych do użytku wewnętrznego oraz 12,02 proc. w przypadkach, w których decyzja nie została jeszcze podjęta, czyli łącznie 31,31 proc. odpowiedzi odmownych. Na ochronę interesów międzynarodowych i handlowych powołano się częściej: odpowiednio w 10,98 proc. (w porównaniu z 7,06 proc. w 2006 r.) i w 10,79 proc. (w porównaniu z 8,94 proc. w 2006 r.) przypadków odmowy Główne powody uzasadniające potwierdzenie odmowy dostępu to ochrona interesów handlowych (na którą powołano się w 25,25 proc. przypadków odmowy w porównaniu z zaledwie 16,5 proc. w 2006 r.) i ochrona celu śledztwa (24,75 proc. w porównaniu z 27,18 proc. w 2006 r.). Sprzeciw państwa członkowskiego wobec ujawnienia dokumentów, które od niego pochodzą, plasuje się na trzecim miejscu z 19,1 proc. przypadków odmowy (w porównaniu z 10,19 proc. w 2006 r.). 6. Skargi złożone do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 6.1. W ciągu 2007 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatrzył 16 następujących spraw dotyczących skarg przeciwko Komisji związanych z odmową udostępnienia dokumentów 5. 3 sprawy zamknięte bez stwierdzenia niewłaściwego administrowania 2290/2004/IP 260/2006/BU 6 723/2006/WP 9 spraw zamkniętych z uwagą krytyczną 1434/2004/PB 144/2005/PB 1693/2005/PB 1844/2005/GG 3002/2005/PB 3193/2005/TN 2196/2006/SAB 3697/2006/PB 668/2007/MHZ 4 sprawy zamknięte bez kontynuowania dochodzenia 3269/2005/TN 2654/2006/PB /2004/IP 8 349/2007/PB W 2007 r. rzecznik otrzymał trzynaście skarg na odmowę udostępnienia dokumentów. 5 Szczegółowe informacje na temat tych spraw można znaleźć na stronie decision/en/default.htm 6 Przypadek, który omyłkowo znalazł się w poprzednim sprawozdaniu. 7 Idem. 8 Przypadek będący również przedmiotem skargi przed Sądem Pierwszej Instancji. 9 Idem. 28

4 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE 7. Skargi wniesione do Sądu Pierwszej Instancji 7.1. Sąd Pierwszej Instancji wydał dwa wyroki w sprawach dotyczących decyzji Komisji odmawiających w całości lub w części dostępu do dokumentów na podstawie rozporządzenia 1049/ Wyrok Sądu z 12 września 2007 r. w sprawie T-36/04 Association de la presse internationale ASBL ( API ) przeciwko Komisji: Sąd stwierdził częściową nieważność decyzji Komisji odmawiającej dostępu do pism procesowych złożonych przez nią w ramach kilku postępowań przed Trybunałem i Sądem Pierwszej Instancji. Sąd precyzuje, że jeśli w danej sprawie nie przeprowadzono jeszcze rozprawy, to wyjątek dotyczący postępowań sądowych ma zastosowanie bez konieczności przeprowadzenia analizy każdego odpowiedniego dokumentu przez instytucję. Z drugiej strony po przeprowadzeniu rozprawy Komisja ma obowiązek dokonania konkretnej oceny każdego żądanego dokumentu w celu sprawdzenia, w świetle jego szczególnej treści, czy może on zostać ujawniony lub czy jego ujawnienie naruszyłoby postępowanie sądowe, którego ów dokument dotyczy. W przypadku odmowy konieczne jest szczególne uzasadnienie zagrożenia. Ponadto Sąd uznaje, że w sprawach powiązanych sama relacja powiązania nie może uzasadniać odmowy udzielenia dostępu. Jeśli chodzi o postępowania dotyczące naruszeń prawa, Sąd uważa, że cel, jakim jest osiągnięcie polubownego rozwiązania sporu, uzasadnia odmowę również po przeprowadzeniu rozprawy i do momentu wydania wyroku przez Trybunał. Komisja, Szwecja i API złożyły każda swoje odwołanie od tego wyroku do Trybunału Sprawiedliwości Wyrok Sądu z 8 listopada 2007 r. w sprawie T-194/04 The Bavarian Lager Company Limited przeciwko Komisji: Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji odmawiającej dostępu do nazwisk pewnych osób z zewnętrz, które uczestniczyły w spotkaniu, stwierdzając, że dostęp do dokumentów dotyczących danych osobowych wchodzi wyłącznie w zakres stosowania rozporządzenia 1049/2001. Po przeanalizowaniu relacji między rozporządzeniem 1049/2001 a rozporządzeniem 10 45/2001 sąd doprecyzował, że wyjątek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 1049/2001, dotyczy tylko takich danych osobowych, które mogą konkretnie i rzeczywiście naruszyć prawo do poszanowania prywatności lub integralności osoby fizycznej. Jeśli chodzi o wyjątek dotyczący ochrony celu śledztwa, Sąd precyzuje, że instytucja musi wykazać in concreto, że ujawnienie danego dokumentu z nazwiskami naruszyłoby w sposób konkretny i rzeczywisty jej śledztwo. Komisja złożyła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości również od tego wyroku, tak by Trybunał jasno określił relację między dwoma rozporządzeniami. 10 Rozporządzenie z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z , s. 1). 29

5 MONITOR EUROPEJSKI Ponadto Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność wyroku Sądu Pierwszej Instancji 11 oraz decyzji Komisji, której on dotyczył, a która odmawiała dostępu do pewnych dokumentów pochodzących od państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 1049/2001. Chodzi o wyrok Trybunału z 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-64/05P, Szwecja przeciwko Komisji: Trybunał stwierdza, że art. 4 ust. 5 rozporządzenia nie przyznaje państwu członkowskiemu ogólnego i bezwarunkowego prawa weta, umożliwiając mu swobodny sprzeciw wobec ujawnienia dokumentów, które od niego pochodzą. Państwo członkowskie jest natomiast zobowiązane uzasadnić swój sprzeciw w świetle wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu. Trybunał precyzuje, że przy braku takiego uzasadnienia instytucja musi jeśli uważa, że żaden ze wspomnianych wyjątków nie ma zastosowania udostępnić żądany dokument W 2007 r. złożono piętnaście nowych skarg, w tym sześć odwołań, przeciwko decyzjom Komisji na podstawie rozporządzenia /2001: Sprawa C-514/07P Szwecja przeciwko API i Komisji Sprawa C-139/07P Komisja przeciwko Technische Glaswerke Ilmenau GmbH Sprawa C-528/07P API przeciwko Komisji Sprawa C-122/07P Eurostrategies SPRL przeciwko Komisji Sprawa C-532/07P Komisja przeciwko API Sprawa C-107/07P Friedrich Weber przeciwko Komisji Sprawa T-480/07 SIMSA przeciwko Komisji Sprawa T-478/07 Cofra srl przeciwko Komisji Sprawa T-392/07 Guido Strack przeciwko Komisji Sprawa T-479/07 Nuova Agricast srl przeciwko Komisji Sprawa T-417/07 Lodato Gennaro & C. Spa przeciwko Komisji Sprawa T-111/07 Agrofert Holding a.s. przeciwko Komisji Sprawa T-477/07, Cofra srl przeciwko Komisji Sprawa T-399/07 Basell Polyole fine GmbH przeciwko Komisji Sprawa T-68/07 Landtag Schles wig-holstein przeciwko Komisji Wnioski 8.1. Charakter wniosków i przyczyny odmowy: Tak jak w latach poprzednich z analizy wniosków o dostęp wyłania się ogólny obraz, pokazujący, że duża część wniosków dotyczy działań Komisji w dziedzinie kontroli stosowania prawa wspólnotowego. W bardzo licznych przypadkach wnioski o dostęp są składane w celu uzyskania dokumentów mogących wzmocnić stanowisko wnioskodawcy w ramach skargi dotyczącej, na przykład, podejrzenia naruszenia prawa wspólnotowego lub w ramach odwołania w trybie administracyjnym bądź sądowym. Należy podkreślić, że wnioski dotyczą na ogół dokumentów o znacznej objętości, których analiza wymaga dużego nakładu pracy administracyjnej. Warto również podkreślić, że wyjątek od prawa dostępu, dotyczący ochrony procesu decyzyjnego Komisji, przywoływany jest najczęściej w celu ochrony podejmowania decyzji 11 Wyrok z 30 listopada 2004 r. w sprawie IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds przeciwko Komisji (T-168/02). 12 Szczegółowe informacje na temat tych spraw można znaleźć na stronie form.pl?lang=pl 30

6 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE o charakterze indywidualnym. W dziedzinie prawodawstwa coraz więcej dokumentów jest udostępnianych bezpośrednio, bez konieczności składania do Komisji wniosku o dostęp. Dyrekcje generalne Komisji rozbudowały swoje strony internetowe dotyczące poszczególnych polityk i w ten sposób udostępniły publicznie znaczną liczbę dokumentów. Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych jest wyraźnie coraz częściej przywoływany w ramach wniosków o dostęp do dokumentów z zakresu polityki konkurencji. Tendencje te, które utrwalają się na przestrzeni lat, były przedmiotem rozważań Komisji w trakcie opracowywania wniosku w sprawie przekształcenia rozporządzenia Rozwój orzecznictwa Sąd Pierwszej Instancji wyjaśnił wiele kwestii: jeśli w danej sprawie nie przeprowadzono jeszcze rozprawy, wyjątek dotyczący postępowań sądowych ma zastosowanie bez konieczności przeprowadzenia konkretnej analizy każdego odpowiedniego dokumentu przez instytucję; wyjątek dotyczący śledztwa w zakresie naruszeń prawa wspólnotowego stosuje się nawet po przeprowadzeniu rozprawy i do momentu wydania wyroku przez Trybunał. Po wyroku Trybunału to uzasadnienie nie jest już przekonywające; dostęp do dokumentów dotyczących danych osobowych wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia 1049/2001. Wyjątek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 1049/2001, dotyczy tylko takich danych osobowych, które mogą konkretnie i rzeczywiście naruszyć prawo do poszanowania prywatności lub integralności osoby fizycznej. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości odwrócił wykładnię Sądu Pierwszej Instancji dotyczącą prawa sprzeciwu państwa członkowskiego wobec ujawniania dokumentów, które od niego pochodzą, stwierdzając, że państwo członkowskie jest zobowiązane uzasadnić swój sprzeciw w świetle wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu. W swoim wniosku w sprawie przekształcenia rozporządzenia Komisja uwzględniła ten rozwój orzecznictwa. ZAŁĄCZNIK Statystyki dotyczące stosowania rozporządzenia 1049/ ZAWARTOść REJESTRU COM C OJ PV SEC Ogółem Ogółem

7 MONITOR EUROPEJSKI WNIOSKI WSTĘPNE 2. LICZBA WNIOSKÓW 2005 (1) ODPOWIEDZI 2005 (1) liczba % liczba % liczba % Pozytywne , , ,71 Odmowne , , ,40 Dostęp częściowy 124 3, , ,88 ogółem , , ,00 WNIOSKI POTWIERDZAJĄCE 4. LICZBA WNIOSKÓW 2005 (1) ODPOWIEDZI 2005 (1) liczba % liczba % liczba % Potwierdzenie , , ,30 Częściowa zmiana 57 24, , ,32 Całkowita zmiana 17 7, , ,38 ogółem , , ,00 (1) Dane te różnią się znacznie od danych zamieszczonych w sprawozdaniach w poprzednich latach, w związku z doprecyzowaniem definicji wniosków stosowanej odtąd do wykorzystywania zarejestrowanych danych. 32

8 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE ROZKŁAD ODPOWIEDZI ODMOWNYCH WEDŁUG ZASTOSOWANEGO WYJĄTKU (%) 6. WNIOSKI WSTĘPNE art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret pierwsze bezpieczeństwo publiczne art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret drugie kwestie obronne i wojskowe 0,28 1,53 1,19 0,21 0,60 2,23 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret trzecie stosunki międzynarodowe 4,17 7,06 10,98 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret czwarte polityka finansowa, monetarna i ekonomiczna 2,55 1,19 1,26 art. 4 ust. 1. lit. b) ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej 3,68 4,85 5,04 art. 4 ust. 2. tiret pierwsze ochrona interesów handlowych 7,78 8,94 10,79 art. 4 ust. 2. tiret drugie ochrona postępowania sądowego i porady prawnej 8,63 7,49 6,08 art. 4 ust. 2. tiret trzecie ochrona kontroli, śledztwa i audytu 41,80 30,72 23,48 art. 4 ust. 3. akapit pierwszy proces podejmowania decyzji decyzja jeszcze niepodjęta 12,73 14,30 12,02 art. 4 ust. 3. akapit drugi proces podejmowania decyzji, decyzja już podjęta: opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach wstępnych obrad i konsultacji 14,36 19,06 19,29 art. 4 ust. 5 odmowa państwa członkowskiego 3,82 4,26 7,64 ogółem 100,00 100,00 100,00 7. WNIOSKI POTWIERDZAJĄCE art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret pierwsze bezpieczeństwo publiczne 0,00 0,00 0,9 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret drugie kwestie obronne i wojskowe 0,00 0,49 0,4 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret trzecie stosunki międzynarodowe 5,31 3,40 2,2 art. 4 ust. 1. lit. a) ochrona interesu publicznego tiret czwarte polityka finansowa, monetarna i ekonomiczna 0,53 0,97 0,4 art. 4 ust. 1. lit. b) ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej 10,61 13,59 4,8 art. 4 ust. 2. tiret pierwsze ochrona interesów handlowych 14,32 16,50 25,25 art. 4 ust. 2. tiret drugie ochrona postępowania sądowego i porady prawnej 10,88 10,19 4,8 art. 4 ust. 2. tiret trzecie ochrona kontroli, śledztwa i audytu 28,38 27,18 24,75 art. 4 ust. 3. akapit pierwszy proces podejmowania decyzji decyzja jeszcze niepodjęta 7,96 7,77 5,7 art. 4 ust. 3. akapit drugi proces podejmowania decyzji, decyzja już podjęta: opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach wstępnych obrad 12,47 9,71 11,7 i konsultacji art. 4 ust. 5 odmowa państwa członkowskiego 9,55 10,19 19,1 ogółem 100,00 100,00 100,00 33

9 MONITOR EUROPEJSKI ROZKŁAD WNIOSKÓW 8. WEDŁUG KATEGORII SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ WNIOSKODAWCÓW (%) Środowisko akademickie 10,49 32,08 31,85 Społeczeństwo obywatelskie (grupy interesów, przemysł, organizacje pozarządowe etc.) 29,44 17,27 17,77 Osoby, których profil społeczno-zawodowy nie został określony 31,89 16,55 15,33 Władze publiczne (inne niż instytucje UE) 12,32 15,67 15,69 Prawnicy 11,00 10,43 9,69 Inne instytucje UE 3,78 06,85 6,75 Dziennikarze 1,07 01,14 2,90 9. WEDŁUG POCHODZENIA GEOGRAFICZNEGO WNIOSKÓW (%) Belgia 22,63 20,26 19,86 Niemcy 13,24 18,67 15,58 Francja 9,71 9,31 9,32 Włochy 9,77 8,41 8,18 Zjednoczone Królestwo 6,62 5,73 5,76 Niderlandy 5,29 5,35 4,42 Hiszpania 5,52 5,33 5,92 Austria 1,92 3,18 2,71 Polska 1,48 2,61 2,41 Luksemburg 0,66 2,15 2,80 Nieokreślone 7,44 1,64 1,16 Dania 2,14 1,55 1,23 Portugalia 1,54 1,31 1,18 Szwecja 1,10 1,24 1,46 Litwa 0,28 1,21 0,55 Grecja 1,92 1,20 1,50 Irlandia 1,70 1,15 0,82 Republika Czeska 0,63 1,08 0,89 Węgry 0,60 0,95 0,86 Stany Zjednoczone 0,69 0,89 0,61 Finlandia 0,88 0,78 1,43 Szwajcaria 0,85 0,77 0,82 Inne 0,63 1,76 Norwegia 0,44 0,51 0,32 34

10 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE Malta 0,35 0,49 0,45 Słowacja 0,38 0,37 0,59 Estonia 0,13 0,37 0,29 Słowenia 0,19 0,31 1,80 Cypr 0,16 0,26 0,25 Bułgaria 0,25 0,25 0,94 Turcja 0,09 0,22 0,12 Chorwacja 0,09 0,22 0,43 Łotwa 0,28 0,20 0,14 Rumunia 0,16 0,20 0,96 Japonia 0,03 0,18 0,20 Kanada 0,16 0,15 0,25 Australia 0,15 0,07 Ukraina 0,03 0,14 0,04 Liechtenstein 0,09 0,12 0,45 Rosja 0,06 0,11 0,05 Izrael 0,06 0,09 0,12 Chiny (w tym Hongkong) 0,06 0,08 1,01 BJRM 13 0,03 0,08 0,04 Albania 0,03 0,05 0,02 Brazylia 0,03 0,05 0,04 Islandia 0,06 0,03 0,02 Meksyk 0,03 0,02 0,05 Egipt 0,06 0,14 Indie 0,03 Tajwan 0, Państwa UE 89,13 93,93 92,28 Kraje kandydujące 0,54 0,22 0,12 Inne 3,34 3,49 4,55 Nieokreślone 7,50 2,37 3,05 13 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 35

11 MONITOR EUROPEJSKI 10. WEDŁUG DZIEDZINY ZAINTERESOWANIA (%) Dyrekcja generalna / Służba 2007 SG Sekretariat Generalny 10,19% JLS Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo 8,45% TREN Transport i energia 7,54% COMP Konkurencja 7,32% MARKT Rynek wewnętrzny 6,46% ENV Ochrona środowiska 6,11% ENTR Przedsiębiorstwa 5,48% TAXUD Podatki i unia celna 4,82% SANCO Zdrowie i ochrona konsumentów 4,27% AGRI Rolnictwo 4,11% RELEX Stosunki zewnętrzne 4,09% REGIO Polityka regionalna 3,69% ELARG Rozszerzenie 3,18% EMPL Zatrudnienie i sprawy społeczne 3,10% TRADE Handel 2,48% ADMIN Personel i administracja 2,34% INFSO Społeczeństwo informacyjne 2,21% DEV Rozwój 2,12% RTD Badania naukowe 1,64% EAC Edukacja i kultura 1,58% SJ Służba prawna 1,34% BUDG Budżet 1,31% AIDCO Biuro Współpracy EuropeAid 1,27% ECFIN Sprawy gospodarcze i finansowe 1,07% FISH Rybołówstwo 0,95% COMM Komunikacja społeczna 0,73% OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 0,45% DGT Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych 0,40% ESTAT Eurostat 0,24% 36

12 DOKUMENTY I MATERIA Y RÓD OWE Dyrekcja generalna / Służba 2007 ADMIN (OIB) 0,22% ECHO Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej 0,21% CAB Gabinety Komisarzy 0,16% PMO Biuro Administrowania i Rozliczania Należności Indywidualnych 0,13% IAS Audyt wewnętrzny 0,10% EPSO Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich 0,08% BEPA Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej 0,06% DIGIT 0,03% OPOCE Urząd Publikacji 0,03% FC Kontrola finansowa 0,02% JRC Wspólne Centrum Badawcze 0,02% SCIC Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 0,02% Ogółem: 100,00%

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. COM(2014) 259 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.6.2009 KOM(2009) 303 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia, działania i skuteczności domeny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 676 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Stosowanie rozporządzenia Rady nr 2157/2001 z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1605/2002

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo