Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp."

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku

2

3 zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2007 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2007 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku

4

5 Spis Treści Dochody...7 Część tabelaryczna oraz wykresy...9 Zmiany budżetu dokonane w 2007 roku...25 Dochody według źródeł - część opisowa...34 Dochody z podatków i opłat...34 Podatek rolny Podatek od środków transportowych...34 Podatek od nieruchomości...35 Podatek leśny...36 Karta podatkowa...36 Podatek od spadków i darowizn...36 Podatek od posiadania psów...37 Podatek od czynności cywilnoprawnych...37 Opłata skarbowa...37 Opłata targowa...37 Opłaty komunikacyjne...38 Opłaty za czynności egzekucyjne...38 Opłata administracyjna i inne opłaty...38 Dochody z majątku...39 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa...43 Dotacje...44 Dotacje na zadania własne...44 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej...45 Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień...46 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych...47 Dotacje z funduszy celowych...48 Subwencja ogólna...49 Dochody z pomocy zagranicznej...50 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t Pozostałe dochody...53 Wydatki...55 Część tabelaryczna oraz wykresy...57 Wydatki - część opisowa...94 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...94 Dział 020 Leśnictwo...95 Dział 600 Transport i łączność...95 Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.117 Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna

6 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy 2007 roku Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady Budżetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Ośrodek Sportu i Rekreacji Dochody własne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucje kultury Dom Kultury Małyszyn Jazz Club Pod Filarami Klub Myśli Twórczej Lamus Miejski Ośrodek Sztuki Klub Nauczyciela Grodzki Dom Kultury Miejskie Centrum Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2007 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

7 DOCHODY

8

9 Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,79 100,09 % 020 Leśnictwo , Transport i łączność ,90 88,88 % 630 Turystyka ,67 100,46 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 120,47 % 710 Działalnośc usługowa ,82 45,97 % 750 Administracja publiczna ,08 104,13 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,76 99,14 % ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 101,31 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,07 113,36 % jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,15 101,72 % 801 Oświata i wychowanie ,16 84,77 % 803 Szkolnictwo wyższe ,84 99,74 % 851 Ochrona zdrowia ,14 59,47 % 852 Pomoc społeczna ,01 99,98 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,55 103,45 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,73 97,69 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,72 146,03 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09 250,34 % Razem dochody ,68 106,88 % 9

10 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Działy

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2007 roku % 630 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie

12 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 1 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rolnictwo i łowiectwo ,79 100,09 % Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,79 100,11 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,18 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,61 100,00 % zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo , Nadzór nad gospodarką leśną , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Transport i łączność ,90 88,88 % Lokalny transport zbiorowy , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,05 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie ,00 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,01 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,21 87,61 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,88 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,57 93,99 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6423 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ,00 0,00 % i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,34 101,73 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,15 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,44 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka ,67 100,46 % Pozostała działalność ,67 100,46 % 0920 Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,29 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 120,47 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,05 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 120,35 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,72 206,20 % wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,73 97,07 % 12

13 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 2 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności % (7 : 6) ,79 370,32 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,18 108,04 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , ,11 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,18 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,08 100,93 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa ,82 45,97 % Plany zagospodarowania przestrzennego , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,49 - jednostek organizacyjnych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,47 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,46 99,92 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,14 99,92 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 0 0 1,32 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Organizacja targów i wystaw ,94 36,69 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,94 36,69 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Cmentarze ,46 38,43 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,46 37,78 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna ,08 104,13 % Urzędy wojewódzkie ,58 101,40 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,58 162,47 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,73-13

14 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 3 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,99 112,98 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,20 443,57 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,99 68,63 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,91 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,77 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,14 99,99 % bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,00 - jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,76 99,14 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,44 99,99 % ,44 99,99 % Wybory do Sejmu i Senatu ,32 99,02 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,32 99,02 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 101,31 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,48 99,98 % 0920 Pozostałe odsetki ,71 87,02 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,41 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,06 59,37 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,30 99,99 % Obrona cywilna ,99 141,65 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,99 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,07 113,36 % innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,50 110,91 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,42 105,13 % opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08-14

15 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 4 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,25 111,36 % czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,08 107,44 % 0320 Podatek rolny ,81 46,91 % 0330 Podatek leśny ,80 120,11 % 0340 Podatek od środków transportowych ,75 129,28 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,13 318,63 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 170,93 % opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,08 124,79 % spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,43 105,83 % 0320 Podatek rolny ,55 122,75 % 0340 Podatek od środków transportowych ,38 106,66 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,89 194,19 % 0370 Podatek od posiadania psów ,61 169,03 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,28 68,26 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,78 170,54 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,95 121,21 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,09 128,88 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 118,50 % 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż ,66 112,31 % alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,20 106,34 % jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,25 94,65 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,07 122,10 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,71 111,93 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108,12 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,71 180,76 % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód ,58 111,07 % budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108,12 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,58 182,71 % 758 Różne rozliczenia ,15 101,72 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00 % Różne rozliczenia finansowe ,15 132,63 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki , ,29 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,85 102,56 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,16 84,77 % Szkoły podstawowe ,07 65,39 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,34-15

16 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 5 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 3, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,16 59,93 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,58 75,46 % ,83 59,16 % ,57 59,17 % Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola ,01 135,08 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,01 133,31 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja ,73 111,23 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,92 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 4, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,68 100,00 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,31 79,81 % ,26 100,00 % ,74 100,00 % Gimnazja specjalne ,64 100,02 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 3, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,34 100,00 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,66 100,00 % Licea ogólnokształcące ,77 41,56 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 1, Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,64 100,33 % 16

17 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 6 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % (7 : 6) ,50 34,60 % ,34 38,37 % Szkoły zawodowe ,12 81,64 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,15 78,38 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,36 84,94 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,64 69,23 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne ,83 88,83 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,83 88,83 % Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,68 141,02 % ośrodki dokształcania zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,80 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,88 140,98 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,34 93,17 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,55 97,16 % zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,78 99,97 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,33 88,85 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,44 94,31 % ,10 99,91 % ,14 99,06 % Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 71,76 - pomocniczego 803 Szkolnictwo wyższe ,84 99,74 % Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,84 99,74 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki ,75-17

18 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 7 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,41 99,62 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,47 99,63 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 851 Ochrona zdrowia ,14 59,47 % Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Zwalczanie narkomanii , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,00 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,11 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ,90 99,53 % dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,90 99,53 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Izby wytrzeźwień ,22 52,61 % 0830 Wpływy z usług ,22 49,19 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,00 % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność 0 0 2, Wpływy z usług 0 0 2, Pomoc społeczna ,01 99,98 % Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,61 84,06 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie ,09 - dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,28 68,55 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,84 95,51 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,40 73,41 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Domy pomocy społecznej ,08 104,05 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,04 112,83 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 99,55 % bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia ,92 99,28 % 0830 Wpływy z usług ,60 91,28 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,35 99,47 % 18

19 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 8 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,33 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , ,26 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,65 253,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,58 224,82 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,99 100,26 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,91 99,94 % ,08 562,37 % ,52 99,88 % ,52 99,88 % ,45 98,13 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,45 97,34 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00 % Dodatki mieszkaniowe , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 99,99 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorądu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 99,99 % Powiatowe centra pomocy rodzinie ,33 100,89 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,33 99,31 % Ośrodki pomocy społecznej ,32 99,22 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,22 99,22 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 100,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,10 100,32 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,10 100,89 % 19

20 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 9 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,46 105,83 % 0830 Wpływy z usług ,72 110,81 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 99,54 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,74 121,93 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,70 100,03 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00 % 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,55 103,45 % Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,56 100,04 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,56 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 111,73 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,37 99,97 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 99,97 % Pozostała działalność , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie ,17 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,45 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,73 97,69 % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie ,40 121,77 % specjalistyczne 0830 Wpływy z usług ,40 170,76 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 99,99 % bieżących zadań własnych powiatu Placówki wychowania pozaszkolnego ,83 104,50 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu Pomoc materialna dla uczniów ,06 95,35 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,03 94,11 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,56 98,90 % bieżących zadań własnych powiatu 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,88 99,52 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,92 99,49 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Szkolne schroniska młodzieżowe ,44 133,71 % 0830 Wpływy z usług ,44 133,71 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,70 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,82-20

21 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 10 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Oczyszczanie miast i wsi , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,50 128,78 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów ,75 113,10 % Pozostała działalność , ,53 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,80 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , ,47 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,98 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,72 146,03 % Pozostała działalność ,72 146,03 % 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie 0 0 0,27 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,94 143,87 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Kultura fizyczna i sport ,09 250,34 % Instytucje kultury fizycznej , Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu ,00 - budżetowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie 0 0 1,00 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,00 100,00 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ,00 100,00 % bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM ,68 106,88 % 21

22 Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,65 113,40% Podatek rolny ,36 115,65% Podatek od środków transportowych ,13 119,94% Podatek od nieruchomości ,51 107,20% Podatek leśny ,80 120,11% Karta podatkowa ,42 105,13% Podatek od spadków i darowizn ,89 194,19% Podatek od posiadania psa ,61 169,03% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,91 179,79% Opłata skarbowa ,09 128,88% Opłata targowa ,28 68,26% Opłaty komunikacyjne ,50 118,50% Opłaty za czynności egzekucyjne ,99 66,57% Opłata administracyjna, inne opłaty ,16 101,68% Dochody z majątku ,42 116,42% Dzierżawa na cele rolnicze ,70 112,07% Dzierżawa na cele nierolnicze ,72 96,21% Pozostałe dzierżawy ,31 100,36% Sprzedaż gruntów i nieruchomości ,51 102,66% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ,84 843,48% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,00 119,81% Ratalna spłata ceny sprzedaży ,67 278,35% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,88 181,92% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ,79 370,32% wieczystego Pozostałe składniki w prawo majątkowe własności ,00 - Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu ,29 111,74% Państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,00 108,12% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,71 180,76% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,00 108,12% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,58 182,71% Dotacje ,52 97,46% Na zadania własne ,59 97,45% Na zadania z zakresu administracji rządowej ,01 99,70% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ,92 22,80% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ,76 83,52% Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,24 99,82% własnych Dotacje z funduszy celowych ,00 100,00% Subwencja ogólna ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej ,28 83,99% Pomoc finansowa udzielana między jednostkami ,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe dochody ,52 132,01% Ogółem dochody ,68 106,88%

23 Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł 100% 3,46% 3,77% 4,56% 3,94% 0,0051% 5,63% 3,09% 0,0048% 90% 80% 30,61% 27,44% 25,67% 70% 60% 15,75% 15,86% 14,47% 50% 40% 24,83% 21,43% 22,40% 30% 20% 4,43% 11,77% 12,83% 10% 17,15% 14,99% 15,91% 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Pozostałe dochody Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst Dochody z pomocy zagranicznej Subwencja ogólna Dotacje Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dochody z majątku Razem podatki i opłaty 23

24 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej Pomoc finansowa udzielana między jst Dotacje Razem podatki i opłaty Dochody z majątku Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 24 Pozostałe dochody

25 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2007 roku Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony 29 grudnia 2006 roku w następujących wysokościach : oraz dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W 2007 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę zł w wyniku następujących decyzji : 1. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę zł w tym: części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzupełniono subwencją ogólną dla j.s.t. o środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku o kwotę zł zł 2. Zmniejszenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę (-) zł w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) (-) zł (-) zł 3. Zwiększenia dochodów ze sprzedaży gruntów o kwotę zł 4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 25

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo