POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH"

Transkrypt

1

2 POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM MAREK ŚWIERCZYŃSKI WOLNOŚĆ PRASOWEJ WYPOWIEDZI SATYRYCZNEJ. STUDIUM CYWILISTYCZNE NA TLE PORÓWNAWCZYM PIOTR WASILEWSKI STOSUNEK PRAWA OCHRONY KONKURENCJI DO PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DAWID MIĄSIK UMOWY W ZAKRESIE WSPÓŁCZESNYCH SZTUK WIZUALNYCH PIOTR ŚLĘZAK NAJEM I UŻYCZENIE EGZEMPLARZY UTWORU JAKO ODRĘBNE POLA EKSPLOATACJI JERZY SZCZOTKA

3 WOLNOŚĆ PRASY A OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ PROBLEM ROZSTRZYGANIA KONFLIKTU ZASAD Zofia Zawadzka Warszawa 2013

4 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Ewa Nowińska Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Julia Genusa Układ typograficzny Marta Baranowska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na POLSKA IZBA KSI KI Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN ISSN Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax księgarnia internetowa

5 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wprowadzenie / 15 Rozdział I Wolność prasy i prawo do prywatności jako zasady prawa / Uwagi ogólne / Pojęcie, charakter prawny i znaczenie zasad prawa w świetle polskiej doktryny / Teoretycznoprawne koncepcje zasad prawa w poglądach H.L.A. Harta, R. Dworkina i R. Alexy'ego / Koncepcja reguł pierwotnych i wtórnych H.L.A. Harta / Koncepcja zasad prawa w filozofii R. Dworkina / Zasady prawa jako normy optymalizacyjne w koncepcji R. Alexy'ego / Wolność prasy i prawo do prywatności jako zasady prawa / Prawo do prywatności i wolność prasy jako prawa i wolności konstytucyjne / 53 Rozdział II Wolność prasy i prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w porządku prawnym Niemiec i Polski / Uwagi ogólne / Wolność wypowiedzi prasowej w świetle art. 10 EKPC / Wolność prasy w orzecznictwie ETPC / Funkcje wolności prasy w świetle orzecznictwa ETPC / Wolność prasy w prawie niemieckim / 71 5

6 Spis treści Gwarancje wolności prasy w prawie niemieckim / Funkcje wolności prasy w prawie niemieckim / 74 Wolność prasy w prawie polskim / Wolność prasy w Konstytucji RP / Funkcje wolności prasy w prawie polskim / Wolność prasy w świetle ustawy Prawo prasowe / Pojęcie prasy w ustawie Prawo prasowe / 89 Rozdział III Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w porządku prawnym Niemiec i Polski / Uwagi ogólne / Pojęcie i przedmiot ochrony prawa do prywatności na gruncie EKPC i w orzecznictwie ETPC / Prawo do poszanowania życia prywatnego na gruncie art. 8 EKPC / Pojęcie i zakres ochrony życia prywatnego w świetle orzecznictwa ETPC / Niemieckie koncepcje doktrynalne dotyczące rozumienia prawa do prywatności / Pojęcie prawa do prywatności na gruncie Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Pojęcie i przedmiot ochrony prawa do prywatności w polskim prawie cywilnym / Charakter prawa do prywatności w świetle art. 23 k.c. / Koncepcja sfer i ochrona sfery intymności w polskiej doktrynie i orzecznictwie / Przedmiot ochrony prawa do prywatności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych / 138 Rozdział IV Prawo do prywatności osób wykonujących działalność publiczną / Uwagi ogólne / 142 Ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną w orzecznictwie ETPC / 145 6

7 Spis treści Prawo do prywatności osób historii współczesnej w niemieckiej doktrynie i judykaturze / Absolutne osoby historii współczesnej i zakres ochrony ich prywatności / Względne osoby historii współczesnej / Krytyka podziału na absolutne i względne osoby historii współczesnej / 164 Ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną w prawie polskim / Osoba wykonująca działalność publiczną a osoba publiczna / Osoba wykonująca działalność publiczną a osoba pełniąca funkcje publiczne / Osoba wykonująca działalność publiczną a osoba powszechnie znana / Zakres prawa do prywatności osób wykonujących działalność publiczną / 194 Rozdział V Sposoby rozstrzygania konfliktu zasad: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną / Uwagi ogólne / Zasada proporcjonalności w procesie rozstrzygania konfliktu zasad / Zastosowanie zasady proporcjonalności w relacjach horyzontalnych / Przesłanki zasady proporcjonalności / Wymóg konieczności dokonywania ograniczeń / Zakaz naruszania istoty praw i wolności / Zasada proporcjonalności w ograniczaniu prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Teoretycznoprawne koncepcje rozstrzygania konfliktu zasad / Metoda rozstrzygania konfliktu zasad według R. Dworkina / Metoda ważenia konkurujących zasad według R. Alexy'ego / 227 7

8 Spis treści Sposób rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / 234 Sposoby rozstrzygania konfliktu zasad w poglądach niemieckiej doktryny i judykatury / 244 Metoda rozstrzygania konfliktu zasad w polskiej doktrynie i orzecznictwie / 254 Rozdział VI Kryteria rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów krajowych na przykładzie Niemiec i Polski / Uwagi ogólne / 263 Wkład informacji w debatę publiczną jako okoliczność decydująca dla rozstrzygania konfliktu zasad w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Rodzaj ujawnionych informacji z prywatnej sfery życia / Inne okoliczności istotne przy ocenie wkładu informacji w debatę publiczną / 273 Rozstrzyganie konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności w niemieckiej doktrynie i orzecznictwie / Stanowisko sądów niemieckich przed orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Von Hannover v. Niemcy / Zmiana stanowiska sądów niemieckich po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Von Hannover v. Niemcy / 282 Zmodyfikowana koncepcja ochrony w orzecznictwie Bundesgerichtshof i Bundesverfassungsgericht / 287 Ocena zmodyfikowanej koncepcji ochrony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Von Hannover v. Niemcy (II) i Axel Springer AG v. Niemcy / 296 Rozstrzyganie konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności w poglądach polskiej doktryny i orzecznictwa / Kryterium bezpośredniego związku publikowanej informacji z działalnością publiczną / 299

9 Spis treści 4.2. Inne okoliczności wpływające na ocenę dopuszczalności naruszenia prywatnej sfery życia osoby wykonującej działalność publiczną / 306 Rozdział VII Interes publiczny jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną / Uwagi ogólne / Pojęcie interesu w naukach prawnych / Interes publiczny a interes społeczny / Interes publiczny a interes prywatny / 323 Pojęcie interesu publicznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / 325 Pojęcie interesu publicznego w ustawodawstwie polskim dotyczącym ochrony dóbr osobistych / Pojęcie interesu społecznego w świetle prawa karnego materialnego i procesowego / Ważny interes publiczny jako negatywna przesłanka zabezpieczenia roszczeń w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu na gruncie kodeksu postępowania cywilnego / 341 Działanie w obronie interesu publicznego jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia prywatności przez prasę / Zakres przedmiotowy informacji publikowanych w interesie publicznym na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / 349 Ujęcie interesu publicznego w orzecznictwie sądów niemieckich / 353 Działanie w uzasadnionym interesie publicznym jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności osób wykonujących działalność publiczną w orzecznictwie sądów polskich / 358 Zakończenie / 367 9

10 Spis treści Bibliografia / 401 Akty normatywne / 425 Orzecznictwo / 427

11 Wykaz skrótów Źródła prawa BGB EKPC GG k.c. k.k. Konstytucja RP k.p.c. k.p.k. Bürgerliches Gesetzbuch z dnia 18 sierpnia 1896 r. (BGBl. I S. 42, ber. S und BGBl. I 2003 S. 738) Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland z dnia 23 maja 1949 r. (BGBl. S. 1), ostatnio zmieniona ustawą z dnia 21 lipca 2010 r. (BGBl. I S. 944) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) 11

12 Wykaz skrótów KUG pr. aut. pr. pras. UrhG Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie z dnia 9 stycznia 1907 r. (Kunsturhenerrechtsgesetz) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte z dnia 9 września 1965 r. (Urheberrechtsgesetz) Czasopisma, publikatory, zbiory orzeczeń AfP Apel.-W-wa AUWr PPiA AUWr Prawo BGBl. CzPKiNP D.R. Dz. U. EPS GRUR GRUR Int HRLJ Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo Bundesgesetzblatt Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Decisions & Reports Dziennik Ustaw Europejski Przegląd Sądowy Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil Human Rights Law Journal 12

13 Wykaz skrótów ICLQ JZ KPP M. Praw. NJW NJW-RR NP ONSA OSA OSNC OSNKW OSNP OSP OTK OTK-A Pal. PiP POSAG PPH PPP Prok. i Pr. Prz. Sejm. PS International and Comparative Law Quarterly Juristenzeitung Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Neue Juristische Wochenschrift Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungsreport Nowe Prawo Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. Seria A Palestra Państwo i Prawo Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Publicznego Prokuratura i Prawo Przegląd Sejmowy Przegląd Sądowy 13

14 Wykaz skrótów PUG RGZ RJD RPEiS St. Praw. St. Pr.-Ek. TPP ZNUJ ZRP ZUM Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Reports of Judgments and Decisions Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Studia Prawno-Ekonomiczne Transformacje Prawa Prywatnego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeitschrift für Rechtspolitik Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht Organy orzekające BGH BVerfG ETPC KG NSA OLG SA SN SO TK WSA Bundesgerichtshof Bundesverfassungsgericht Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Kammergericht Naczelny Sąd Administracyjny Oberlandesgericht sąd apelacyjny Sąd Najwyższy sąd okręgowy Trybunał Konstytucyjny wojewódzki sąd administracyjny 14

15 Wprowadzenie Zagadnienie rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a ochroną prywatności osób wykonujących działalność publiczną stanowi aktualną i doniosłą, a zarazem trudną problematykę badawczą. Doniosłość wynika z faktu, że naruszanie przez prasę sfery życia prywatnego osób wykonujących działalność publiczną staje się zjawiskiem nie tylko coraz częstszym na łamach tzw. prasy bulwarowej, ale również występującym nierzadko w tzw. prasie poważnej. Problem ten dotyczy w szczególności polityków, członków rządu i innych osób pełniących funkcje publiczne, jak również osób powszechnie znanych z życia społecznego, kulturalnego, artystycznego, zwłaszcza aktorów, piosenkarzy, prezenterów telewizyjnych czy sportowców. Tematem pracy jest problematyka rozstrzygania konfliktu zasad: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Zagadnienie to nie było dotąd przedmiotem pogłębionych rozważań w polskiej literaturze przedmiotu. W doktrynie polskiej można znaleźć wiele pozycji poświęconych odrębnie wolności prasy i prawu do prywatności, natomiast brak jest monografii odnoszącej się do tematu zakreślonego w niniejszej pracy. Nieliczne odniesienia do problematyki prywatności w konflikcie z wolnością prasy nie są w stanie sprostać potrzebom praktyki. Zwraca uwagę jedynie monografia autorstwa Jacka Sadomskiego Konflikt zasad ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, jednakże Autor ogniskuje swoje rozważania wokół analizy zasad i wzorców cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych w ogólności, nie odnosząc się do konfliktu wyrażonego w temacie pracy. Tematykę konfliktu między wolnością prasy a ochroną prywatności podejmowała także Joanna Sieńczyłło-Chlabicz w monografii Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, koncentrowała się jednak przede wszystkim na kwestii naruszeń pry- 15

16 Wprowadzenie watności oraz granic dozwolonej ingerencji prasy w prywatność tzw. osób publicznych. Wybór sposobu sformułowania tytułu niniejszej pracy: Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną problem rozstrzygania konfliktu zasad, uzasadniony jest przyjętymi przez autorkę założeniami. Jako zasady pozostające w konflikcie wskazano z jednej strony wolność prasy, a z drugiej ochronę prywatności. O ile ujęcie drugiej z tych zasad nie budzi w doktrynie wątpliwości, o tyle pewne kontrowersje wzbudza kwestia, czy poprawne jest sformułowanie wolność prasy czy też sformułowanie wolność wypowiedzi prasowej. W doktrynie reprezentowany jest pogląd, zgodnie z którym prasa nie jest nośnikiem własnych wolności, lecz depozytariuszem wolności jej odbiorców czytelników, słuchaczy i widzów. W związku z powyższym prasa sama nie korzysta z wolności, lecz czyni to jedynie w interesie i dla dobra społeczeństwa, będąc instrumentem społecznym gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji i opinii między ludźmi 1. Powyższy pogląd przyjął również Sąd Najwyższy, wskazując, że wolna prasa ma za zadanie służyć człowiekowi i obywatelowi, pełniąc funkcje informacyjną i kontrolną. Jednocześnie dziennikarze muszą być świadomi, że chociaż są w pierwszej kolejności beneficjentami wolności prasy, to prasa ma służyć całemu społeczeństwu, realizując prawo obywatela do rzetelnej, czyli prawdziwej, uczciwej, jasnej, niewprowadzającej w błąd i odpowiedzialnej informacji 2. W świetle powyższego poglądu bardziej prawidłowe jest posługiwanie się zwrotem wolność wypowiedzi prasowej. Nie kwestionując zasadności zaprezentowanego stanowiska, należy jednak zauważyć, że powszechnie przyjmuje się, iż wolność prasy jest pochodną konstytucyjnie zagwarantowanej wolności wypowiedzi 3 i funkcjonuje jako odrębna wolność, aczkolwiek ściśle powiązana z wolnością wypowiedzi. Ponadto termin wolność prasy jest powszechnie przyjęty na gruncie poglądów piśmiennictwa oraz orzecznictwa zarówno polskiego, jak i zagranicznego czy międzynarodowego (freedom of press, liberté de la presse, Pressefreiheit). Pojęcie wolności prasy jest więc szeroko wykorzystywane, nawet w sytuacji, gdy akty normatywne nie gwarantują tej wolności wprost, lecz 1 Zob. m.in. G. Kuczyński (w:) Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2011, s Postanowienie SN z dnia 12 listopada 2003 r., V KK 52/03, OSNKW 2004, nr 3, poz J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s

17 Wprowadzenie jedynie przez odniesienie do wolności wypowiedzi. Z uwagi więc na powszechne stosowanie określenia wolność prasy, a zarazem nie negując, że prasa korzysta z wolności wypowiedzi w interesie społeczeństwa, zarówno w tytule, jak i w dalszych rozważaniach przyjęto używanie terminu wolność prasy. Kolejnym zagadnieniem, które wywołuje wątpliwości i kontrowersje, jest pojęcie osób wykonujących działalność publiczną. Zostało ono wyinterpretowane z treści art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 4, zgodnie z którym nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby. Wątpliwości budzi zastosowana terminologia. Osoby, o których mowa w art. 14 ust. 6 pr. pras., określane są mianem prowadzących działalność publiczną, wykonujących działalność publiczną lub podejmujących działalność publiczną. Doktryna ani orzecznictwo nie wypowiadają się na temat rozróżnienia tych określeń, celowe jest więc odniesienie się do ich literalnego znaczenia. Wykonywać oznacza robić coś, wprowadzać w życie 5. Z kolei podejmowanie określonej działalności to rozpoczęcie jakiegoś działania, przedsięwzięcie czegoś 6. Natomiast prowadzenie działalności publicznej należy rozumieć jako bycie odpowiedzialnym za funkcjonowanie i przebieg czegoś, kierowanie czy przewodzenie działaniom 7. Zastosowana terminologia wydaje się pozostawać bez wpływu na zakres podmiotowy tego pojęcia. Z uwagi na znaczenie słownikowe zasadne wydaje się użycie terminu wykonywanie działalności publicznej. Stosowanie dwóch pozostałych sformułowań w zbędny i niecelowy sposób ogranicza zakres podmiotowy kategorii osób określonej w art. 14 ust. 6 pr. pras. Dlatego też niniejsza praca operuje pojęciem osoby wykonującej działalność publiczną. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się wyraźny wzrost liczby spraw sądowych z tytułu naruszenia przez prasę prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Znajduje to odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów apelacyjnych, mających siedziby zwłaszcza w Warszawie i Krakowie, jak również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Dorobek judykatury może więc stanowić materiał badawczy do 4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.); dalej jako prawo prasowe lub pr. pras. 5 Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1985, s Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1984, s Ibidem, s

18 Wprowadzenie rozważań nad problematyką rozstrzygania konfliktu zasad: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Znamienne jest jednak, że modele rozstrzygania konfliktu zasad nie były przedmiotem szerszych i pogłębionych rozważań sądów. Z uwagi na powyższe konieczne było skorzystanie z bogatego dorobku orzeczniczego Bundesgerichtshof i Bundesverfassungsgericht, zwłaszcza w zakresie przeprowadzenia pogłębionej analizy modeli rozstrzygania konfliktu zasad, stanowiska sądów co do procesu ważenia i zasady proporcjonalności. Celem pracy jest ustalenie, w jaki sposób powinien być rozstrzygany konflikt zasad: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną, i jakie kryteria decydują o pierwszeństwie jednej z nich. Autorka podjęła próbę wskazania najbardziej odpowiedniego modelu dla rozstrzygnięcia wskazanego konfliktu. Jest to zagadnienie trudne i kontrowersyjne, ponieważ obie wartości znajdują oparcie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 8 i stanowią wartości równocenne, które Konstytucja ma obowiązek chronić, a rozstrzygnięcie konfliktu prowadzi zawsze do ograniczenia jednej z tych wartości. Rozważania w tym przedmiocie zostały przeprowadzone na podstawie analizy poglądów doktryny i orzecznictwa na gruncie europejskiej konwencji praw człowieka 9 oraz w prawie prywatnym na przykładzie Niemiec i Polski. Analiza zagadnienia rozstrzygania konfliktu zasad w płaszczyźnie prawnoporównawczej umożliwia w sposób pełniejszy przedstawienie omawianego zagadnienia. Wybór europejskiej konwencji praw człowieka jako płaszczyzny porównawczej podyktowany jest faktem, że Polska jako strona konwencji obowiązana jest do jej przestrzegania, a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oddziałuje na wykładnię i interpretację przepisów prawa krajowego. Istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem dorobku niemieckiej doktryny i judykatury jest bogata literatura przedmiotu, co umożliwiło przeprowadzenie znacznie szerszych rozważań w zakresie metodologii rozstrzygania konfliktu zasad oraz kryteriów decydujących o przyznaniu pierwszeństwa wolności prasy lub prawu do prywatności w okoliczno- 8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.); dalej jako: Konstytucja RP lub Konstytucja. 9 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona dnia 4 listopada 1950 r. w Rzymie (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.); dalej jako: europejska konwencja praw człowieka, europejska konwencja lub EKPC. 18

19 Wprowadzenie ściach konkretnej sprawy. Dokonana analiza dostarczyła impulsów do formułowania wniosków na gruncie polskiego porządku prawnego. Należy również podkreślić, że orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie Von Hannover v. Niemcy było szeroko komentowane w doktrynie niemieckiej i wpłynęło na zmianę orzecznictwa sądów niemieckich w kwestii sposobu rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a ochroną prywatności. Sformułowana przez Bundesgerichtshof i zaakceptowana przez Bundesverfassungsgericht zmodyfikowana koncepcja rozstrzygania wskazanego konfliktu stanowi ważne tło przemyśleń i umożliwia szersze spojrzenie na zagadnienia stanowiące przedmiot dysertacji. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że poglądy na temat rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności w Niemczech są wyważone i nie stanowią rozwiązań skrajnych, przyznających z zasady przewagę wolności prasy, jak m.in. w państwach systemu common law w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, ani maksimum ochrony prywatności, co jest charakterystyczne dla Francji. Istotny jest również fakt, że niemieckie ustawodawstwo i poglądy przedstawicieli doktryny tradycyjnie stanowią punkt odniesienia na gruncie polskiej literatury przedmiotu. Analiza problematyki rozstrzygania konfliktu zasad wymagała odwołania się do poglądów teorii i filozofii prawa, zwłaszcza do koncepcji teoretycznych R. Dworkina i R. Alexy'ego. Obaj filozofowie w swoich pracach wiele miejsca poświęcili zagadnieniom zasad prawa, ich istoty i charakteru oraz sposobów rozwiązywania konfliktu zasad. Przeprowadzone rozważania umożliwiły przedstawienie w sposób pełniejszy problematyki będącej tematem pracy. Pozwoliły na wskazanie modelu rozstrzygania konfliktu zasad w drodze ważenia przy wykorzystaniu zasady proporcjonalności. Analiza poglądów teoretycznoprawnych miała więc istotne znaczenie praktyczne. Zadania, jakie postawiono pracy, sprowadzają się do: rozważenia, czy wolność prasy i prawo do prywatności stanowią zasady, przedstawienia wolności prasy jako elementu wolności wypowiedzi i relacji pomiędzy nimi, wskazania zadań i funkcji prasy w społeczeństwie demokratycznym, przedstawienia koncepcji dotyczących pojęcia i istoty prawa do prywatności oraz modeli ochrony tego prawa, 19

20 Wprowadzenie ustalenia zakresu prawa do prywatności przysługującego osobom wykonującym działalność publiczną, ustalenia, czy status osoby ma bezpośredni wpływ na zakres przysługującego jej prawa do prywatności, określenia relacji terminów: osoba wykonująca działalność publiczną, osoba pełniąca funkcję publiczną, osoba publiczna i osoba powszechnie znana, wskazania kryterium decydującego o pierwszeństwie wolności prasy nad ochroną prywatności osób wykonujących działalność publiczną, sformułowania otwartego katalogu informacji, których publikacja jest uzasadniona interesem publicznym. Zakreślone zadania nie pozostają bez wpływu na strukturę pracy. Obejmuje ona łącznie siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony problematyce wolności prasy i prawa do prywatności jako zasadom prawa. W tym celu zaprezentowane zostały poglądy przedstawicieli doktryny odnoszące się do zagadnień pojęcia, cech charakterystycznych i znaczenia zasad prawa. Analiza terminu zasady prawa dokonana została także w ujęciu teoretycznoprawnym w poglądach R. Dworkina i R. Alexy'ego. W rozdziale drugim pracy wyprowadzono zasadę wolności prasy z szerszego pojęcia wolności wypowiedzi oraz przedstawiono gwarancje wolności prasy. Autorka jest świadoma toczącej się dyskusji nad problemem, czy wolność wypowiedzi zagwarantowana została konstytucyjnie jedynie człowiekowi czy także prasie, i w sporze stoi na stanowisku, że prasa jest również beneficjentem wolności wypowiedzi. Temat pracy odwołuje się jednak do wolności prasy, a nie wolności wypowiedzi prasowej, ponieważ wynika to z terminologii trwale zakorzenionej w prawie i poglądach doktryny polskiej, jak i zagranicznej oraz międzynarodowej. W rozdziale drugim skonstruowano ponadto katalog uprawnień stanowiących elementy wolności wypowiedzi i wolności prasy. Niezbędne do realizacji tematu było także wskazanie zadań i funkcji prasy, czego dokonano, badając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sądów niemieckich i polskich. Podjęto również próbę analizy terminu wolność prasy na gruncie definicji legalnej sformułowanej w przepisach ustawy Prawo prasowe. Rozdział trzeci poświęcony został prawu do prywatności. W doktrynie i orzecznictwie nie została sformułowana definicja prywatności 20

21 Wprowadzenie ani prywatnej sfery życia. Wskazuje się wręcz, że nie ma ani możliwości, ani potrzeby jej tworzenia. Pojęcie prywatności jest dynamiczne, zmienne, niemożliwe do ujęcia w ramy definicji normatywnej. Podjęto jednak próbę ustalenia katalogu informacji zaliczanych do sfery życia prywatnego jednostki. Podjęto również rozważania dotyczące modelu ochrony sfery intymności, który to problem wywołuje kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Przedmiotem rozważań w rozdziale czwartym było to, czy status osoby wpływa bezpośrednio na zakres przysługującej jej ochrony w ramach prawa do prywatności. W literaturze przedmiotu i w orzecznictwie obserwuje się chaos terminologiczny wynikający z zamiennego używania terminów: osoba wykonująca działalność publiczną, osoba pełniąca funkcję publiczną, osoba publiczna i osoba powszechnie znana. Z uwagi na powyższe konieczne było ustalenie wzajemnego stosunku pomiędzy wyżej wymienionymi pojęciami. Rozdział piąty został poświęcony problematyce modeli rozstrzygania konfliktu zasad. Scharakteryzowano zasadę proporcjonalności odgrywającą doniosłą rolę w procesie rozstrzygania konfliktu zasad. Następnie omówiono zakres obowiązywania zasady proporcjonalności nie tylko w relacjach wertykalnych, ale także horyzontalnych. Rozważono wpływ i znaczenie teorii zasad R. Dworkina i R. Alexy'ego na praktykę sądów w zakresie rozstrzygania konfliktu zasad. W rozdziale szóstym, na podstawie szczegółowej analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sądów niemieckich i polskich, sformułowano decydujące kryterium stosowane przez sądy przy ustalaniu, której z zasad wolności prasy czy prawu do prywatności powinien być przyznany prymat w okolicznościach konkretnej sprawy. Skatalogowano również okoliczności, które wpływają na istnienie interesu usprawiedliwiającego ingerencję w prywatność. Ostatni rozdział siódmy dotyczy problematyki interesu publicznego jako decydującego kryterium rozstrzygania konfliktu zasad: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Dokonano analizy pojęcia interesu w naukach prawnych, rozważono, czy terminy interes publiczny i interes społeczny stanowią synonimy i mogą być stosowane zamiennie. Następnie zbadano, w jaki sposób rozumiane jest pojęcie interesu publicznego na gruncie Konstytucji i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz w świetle polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony dóbr osobistych. Na podstawie wniosków płynących z analizy orzecznictwa Euro- 21

22 Wprowadzenie pejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów niemieckich i polskich został sformułowany katalog informacji, za których publikacją przemawia interes publiczny usprawiedliwiający ingerencję w prywatność osób wykonujących działalność publiczną. Publikację zamyka obszerne zakończenie, które zawiera wnioski płynące z rozważań przeprowadzonych w poszczególnych rozdziałach. Przyjęte w pracy hipotezy badawcze przedstawiają się następująco: 1. Wolność prasy i prawo do prywatności stanowią zasady prawa. 2. Prasa pełni zwłaszcza funkcję informacyjną i kontrolną. 3. Prawo do prywatności jest pojęciem dynamicznym i zmiennym, niemożliwym do ujęcia w ramy definicji normatywnej. 4. Przedmiot informacji objętych sferą życia prywatnego jest szeroko zakreślony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w orzecznictwie sądów polskich, znacznie węziej rozumiany na gruncie judykatury niemieckiej. 5. Termin osoba wykonująca działalność publiczną w świetle art. 14 ust. 6 pr. pras. ma szeroki zakres podmiotowy, wykraczający poza krąg osób pełniących funkcje publiczne. 6. Osobom wykonującym działalność publiczną przysługuje węższy zakres ochrony prywatności, jednakże status osoby nie stanowi samodzielnej okoliczności warunkującej zakres przysługującego jej prawa do prywatności. 7. Rozstrzygnięcie konfliktu zasad następuje w drodze ważenia zasad, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności w ograniczaniu korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. 8. O dopuszczalności publikacji informacji z prywatnej sfery życia osoby wykonującej działalność publiczną na gruncie art. 14 ust. 6 pr. pras. decyduje istnienie bezpośredniego związku publikowanych informacji z działalnością publiczną danej osoby. 9. Interes publiczny stanowi decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Poza zakresem rozważań pozostawiono problematykę odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu naruszenia prawa do prywatności oraz roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Zagadnienia te nie były niezbędne do omówienia tematu. Ponadto z uwagi na ich złożoność i obszerność kwestie te powinny być przedmiotem odrębnego opracowania. Należy również podkreślić, że tak istotne rozszerzenie 22

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM Joanna Banasiuk Warszawa 2012 Stan prawny na 1 marca 2012 r. Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA Marcin Z. Zieliński Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2012 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Własności Intelektualnej Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych Ewa Laskowska Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 -------

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Robert Trzaskowski 1 Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej numer 6 (20) 2013 Spis treści artykuły Tomasz Sroka 3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Krzysztof Szczucki 18 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 3(6)/2012 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Stanisław Dąbrowski, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Ewa Kotecka Definicja przemocy w rodzinie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...13

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Tomasz Sroka Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Disciplinary Liability in the Light of Article 42 of the Constitution

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRZYJACIELA SĄDU ( AMICUS CURIAE ) HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA

OPINIA PRZYJACIELA SĄDU ( AMICUS CURIAE ) HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA OPINIA PRZYJACIELA SĄDU ( AMICUS CURIAE ) HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczącego zgodności art. 135 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Witkowska 1

Magdalena Witkowska 1 Magdalena Witkowska 1 Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Idea równości jest bez wątpienia podstawą i założeniem wszystkich regulacji ustanawiających prawa

Bardziej szczegółowo