STATUT INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA W GDAŃSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 International Preschool of Gdansk/Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku, zwane dalej Przedszkolem zostało założone i jest prowadzone przez Gdańską Fundację Oświatową, zwaną dalej Fundacją. International Preschool of Gdansk/Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku jest placówką niepubliczną. 2 Przedszkole wchodzi w skład jednostki organizacyjnej o nazwie: International School of Gdansk, zwanej dalej ISG. W skład ISG wchodzą również High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Middle International School of Gdansk/Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku, Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku, które są zwane dalej Liceum, Gimnazjum, Szkołą Podstawową. Przełożonym wszystkich pracowników ISG jest dyrektor zarządzający ISG, który reprezentuje Fundację wobec uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Reguły rządzące współpracą pomiędzy wymienionymi: Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Liceum i Przedszkolem opisuje Statut International School of Gdansk. 3 Realizowany w Przedszkolu program jest przygotowywany przez nauczycieli placówek prowadzonych przez Fundację, pod kierunkiem Pełnomocnika Gdańskiej Fundacji Oświatowej, zwanego dalej Pełnomocnikiem Fundacji, w oparciu o odpowiednie rozporządzenia, w tym aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Jego integralnymi częściami są: założenia dotyczące organizacji pracy, program wychowawczy i program profilaktyki. Siedzibą Przedszkola jest Gdańsk. 4

2 Rozdział II Cele i zadania Przedszkola 5 Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju wychowanka, optymalnie do jego możliwości psychofizycznych i rozwojowych. Cele Przedszkola dotyczą w szczególności: a) wspomagania rozwoju indywidualnego każdego wychowanka; b) budowania systemu wartości w duchu poszanowania godności dziecka oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; c) przygotowania do dalszej edukacji; d) rozwijania umiejętności społecznych; e) sprawowania opieki nad wychowankami oraz zapewniania pełnego bezpieczeństwa w czasie pobytu w Przedszkolu; f) współpracy z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej. Zadania Przedszkola związane są z rozwijaniem uzdolnień dziecka oraz kształtowaniem czynności intelektualnych potrzebnych w sytuacjach codziennych i w dalszej edukacji. Zadania Przedszkola obejmują w szczególności: a) stwarzanie takich warunków organizacyjnych, które umożliwiają dziecku podejmowanie i inicjowanie różnych form aktywności; b) pomoc w osiągnięciu przez wychowanków gotowości szkolnej; c) realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego. 6 Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad wychowankami dostosowując metody pracy i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych. W planowaniu opieki Przedszkole bierze pod uwagę potrzeby środowiskowe i uwzględnia istniejące warunki lokalowe, a w szczególności: a) zapewnia bezpośrednią, stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie organizowanych przez Przedszkole zajęć poza jego terenem; b) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp, ppoż i sanitarne. Rozdział III Społeczność Przedszkola 7 Wszyscy członkowie społeczności Przedszkola, to znaczy wychowankowie, rodzice (prawni opiekunowie) i pracownicy mają obowiązek przestrzegać statutu Przedszkola i statutu ISG oraz: a) dbać o dobre imię Przedszkola i ISG; b) szanować poglądy i przekonania innych osób;

3 c) okazywać sobie wzajemnie szacunek; d) dbać o mienie Przedszkola i ISG; e) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę. 8 Członkowie społeczności Przedszkola mają prawo do ochrony swoich statutowych przywilejów poprzez odwołanie się do organu prowadzącego Przedszkole. Rozdział IV Sposoby finansowania Przedszkola 9 Przedszkole jest finansowane z opłat rodziców, dotacji gminy oraz innych źródeł zgodnych z przepisami prawa. 10 Szczegółowe zasady wnoszenia opłat przez rodziców zawarte są w Regulaminie Opłacania Czesnego w International Preschool of Gdansk/Międzynarodowym Przedszkolu w Gdańsku, Regulaminie Opłacania Posiłków w International Preschool of Gdansk/Międzynarodowym Przedszkolu w Gdańsku oraz w Zasadach Rekrutacji do International Preschool of Gdansk /Międzynarodowego Przedszkola w Gdańsku. Rozdział V Organy Przedszkola 11 Organami Przedszkola są: a) dyrektor; b) Rada Rodziców (w przypadku utworzenia jej z inicjatywy Rodziców); c) Rada Nauczycieli. 12 Kadencja dyrektora Przedszkola trwa 4 lata. Kadencje Rad Rodziców i Nauczycieli trwają rok. 13 Uchwały Rad Przedszkola zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionej do głosowania.

4 Rozdział VI Dyrektor Przedszkola 14 Dyrektor Przedszkola jest powoływany przez dyrektora zarządzającego ISG na czteroletnią kadencję. Może być przez niego odwołany przed upływem kadencji na wniosek Pełnomocnika Fundacji. Po upływie kadencji ma prawo do zatrudnienia w charakterze nauczyciela Przedszkola. Dyrektor zarządzający ISG określa liczbę prowadzonych przez niego godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. 15 Najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji dyrektora Przedszkola, dyrektor zarządzający ISG, po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli Przedszkola decyduje o powołaniu dotychczasowego dyrektora Przedszkola na kolejną kadencję albo organizuje konkurs na to stanowisko. Konkurs jest organizowany również w wypadku odwołania lub rezygnacji dyrektora Przedszkola ze stanowiska. 16 Regulamin konkursu na dyrektora Przedszkola przygotowany przez dyrektora zarządzającego ISG zatwierdza Pełnomocnik Fundacji. 17 Dyrektor Przedszkola: a) reprezentuje Przedszkole; b) współpracuje z Radą Rodziców; c) przewodniczy Radzie Nauczycieli Przedszkola; d) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do uczących w Przedszkolu nauczycieli; e) uczestniczy w przygotowaniu planu organizacyjnego Przedszkola; f) uczestniczy w przygotowaniu budżetu Przedszkola; g) corocznie, do 30 września, przedkłada Pełnomocnikowi Fundacji plan pracy dydaktycznej i wychowawczej Przedszkola na dany rok szkolny, opracowany w oparciu o projekty Rady Nauczycieli Przedszkola oraz budżet zatwierdzony przez dyrektora Biura Fundacji; h) corocznie ustala i ogłasza kryteria rekrutacji, opracowane w porozumieniu z Pełnomocnikiem Fundacji i dyrektorem zarządzającym ISG; i) składa wniosek do dyrektora zarządzającego ISG o zorganizowanie konkursu na nauczyciela, jeżeli istnieje taka potrzeba.

5 18 Po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji oraz dyrektora zarządzającego ISG, dyrektor może powołać wicedyrektora Przedszkola. Kompetencje i obowiązki wicedyrektora określa dyrektor Przedszkola. Rozdział VII Wychowankowie Przedszkola 19 Dzieci są przyjmowane do Przedszkola według kryteriów ogłoszonych najpóźniej w ostatnim kwartale roku kalendarzowego na przyszły rok szkolny w formie publikacji na stronie internetowej Przedszkola. 20 Dzieci będące wychowankami Przedszkola mają prawo do: a) zindywidualizowanego procesu opiekuńczo-dydaktycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości oraz właściwej opieki wychowawczej; b) dobrego przygotowania do dalszego kształcenia i funkcjonowania społecznego; c) poszanowania godności osobistej; d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 21 Podstawą skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola przez dyrektora Przedszkola jest: a) uchwała o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola, podjęta przez Radę Nauczycieli Przedszkola w przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i życiu innych dzieci, a rodzice nie podjęli współpracy w sprawach wychowawczych; b) zaleganie z opłatami czesnego przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przez dwa miesiące. Rozdział VIII Rodzice 22 Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków mają prawo do: a) rzetelnej, bieżącej informacji na temat swoich dzieci (podopiecznych); b) poznania programu kształcenia i wychowania; c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz w doborze metod udzielania wychowankowi pomocy;

6 23 Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków są zobowiązani do: a) aktywnej współpracy z nauczycielami Przedszkola w realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego; b) przyprowadzania i odbierania wychowanka z Przedszkola osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo; c) informowania o przyczynach nieobecności wychowanka w Przedszkolu; a w szczególności niezwłocznego powiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; d) osobistego kontaktu z nauczycielem lub dyrektorem Przedszkola na jego prośbę; e) regularnego, terminowego wnoszenia opłat, zgodnie z Regulaminem Opłacania Czesnego w International Preschool of Gdansk/Międzynarodowym Przedszkolu w Gdańsku i Regulaminem Opłacania Posiłków w International Preschool of Gdansk /Międzynarodowym Przedszkolu w Gdańsku pod rygorem naliczenia kar za zwłokę i skreślenia z listy wychowanków Przedszkola. 24 Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 25 Radę Rodziców Przedszkola tworzą wybrani w poszczególnych oddziałach Przedszkola przedstawiciele rodziców (prawnych opiekunów) po dwóch z każdego oddziału. Przedstawicieli wybiera się na kadencję trwającą jeden rok kalendarzowy. 26 Rada Rodziców Przedszkola corocznie wybiera Przewodniczącego, na roczną kadencję, trwającą od początku roku kalendarzowego. Przewodniczący wraz z Radą Rodziców Przedszkola reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów) wobec Fundacji, dyrektora Przedszkola i dyrektora zarządzającego ISG. Rozdział IX Nauczyciele Przedszkola 27 Nauczyciele Przedszkola mają prawo do: a) warunków pracy umożliwiających realizowanie zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych Przedszkola; b) szacunku dla swoich poglądów i przekonań; c) swobodnego doboru metod kształcenia i wychowania; d) stosowania w działalności dydaktycznej i wychowawczej rozwiązań autorskich wypracowanych w zespole nauczycieli szkół i placówek Fundacji.

7 28 Nauczyciele Przedszkola mają obowiązek: a) posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu; b) brania udziału w kształtowaniu oferty podstawowej i dodatkowej Przedszkola; c) prowadzenia powierzonych przez dyrektora Przedszkola zajęć opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych; d) efektywnego wykorzystania czasu zajęć i indywidualizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej; e) troszczenia się o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas ich pobytu w Przedszkolu oraz poza jego terenem w czasie wyjść i wycieczek organizowanych przez Przedszkole; f) współpracowania ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno pedagogiczną; g) systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; h) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci (podopiecznych); i) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nauczycieli, spotkaniach z rodzicami oraz imprezach, uroczystościach, zebraniach wynikających z harmonogramu pracy Przedszkola; j) dokumentowania swojej pracy według zasad przyjętych w ISG. 29 Radę Nauczycieli tworzą nauczyciele pracujący w Przedszkolu oraz dyrektor Przedszkola. Radzie Nauczycieli przewodniczy dyrektor Przedszkola. 30 Rada Nauczycieli Przedszkola: a) w oparciu o projekt rozwoju ISG i szkolny zestaw programów wypracowuje koncepcję pracy dydaktycznej i wychowawczej Przedszkola oraz rozstrzyga podstawowe kwestie dydaktyczne i wychowawcze; b) ma prawo wnioskować do dyrektora Przedszkola o skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, w przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i życiu innych dzieci, a rodzice nie podjęli współpracy w sprawach wychowawczych. Rozdział X Organizacja Przedszkola 31 Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

8 32 Przedszkole pracuje przez 11 miesięcy w roku, z miesięczną przerwą wakacyjną ustalaną każdego roku przez dyrektora zarządzającego ISG. Oddział 0 pracuje 10 miesięcy, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły podstawowej. 33 Rozkład dnia dla danego oddziału przedszkolnego uwzględnia założenia programowe i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z wymagań zdrowotnych i higienicznych. Rozkład dnia opracowuje i zatwierdza dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Nauczycieli Przedszkola. Rozdział XI Postanowienia końcowe 34 Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola nauczycieli, wychowanków, rodziców, dyrektora, pracowników obsługi i administracji. 35 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 36 Tekst niniejszego statutu może być nowelizowany przez Radę Fundacji. 37 Z dniem 01 lipca 2013 roku dotychczasowy Statut Przedszkola traci moc, zaś wchodzi w życie niniejszy Statut.

第 二 章 古 代 慢 慢 睁 开 眼 睛, 我 的 面 前 出 现 一 个 女 孩 子, 大 约 十 六 七 岁, 身 穿 淡 绿 色 布 裙, 头 上 两 个 小 圆 髻 特 别 娇 俏 可 爱 医 院 什 么 时 候 出 现 这 么 一 个 可 爱 的 古 装 护 士 啊! 这 医 院 真 有

第 二 章 古 代 慢 慢 睁 开 眼 睛, 我 的 面 前 出 现 一 个 女 孩 子, 大 约 十 六 七 岁, 身 穿 淡 绿 色 布 裙, 头 上 两 个 小 圆 髻 特 别 娇 俏 可 爱 医 院 什 么 时 候 出 现 这 么 一 个 可 爱 的 古 装 护 士 啊! 这 医 院 真 有 迷 糊 妻 主 : 夫 君 太 妖 孽 / 作 者 : 小 骨 头 第 一 章 穿 越 今 天 又 是 解 剖 课, 作 为 一 名 医 学 生, 对 此 我 表 示 万 分 头 痛! 怪 只 怪 当 初 高 考 差 了 几 分, 远 离 最 爱 的 文 学 专 业 而 去 学 医! 想 当 初 鲁 迅 先 生 弃 医 从 文, 我 这 是 与 伟 大 的 学 者 思 想 家 背 道 而 驰 啊!

Bardziej szczegółowo

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後 偏 鄉 學 校 執 行 補 救 教 學 困 境 之 探 究 : 以 嘉 義 縣 大 鄉 國 小 為 例 宣 崇 慧 嘉 義 大 學 幼 兒 教 育 學 系 副 教 授 摘 要 補 救 教 學 的 主 要 目 的, 在 於 透 過 有 效 教 學 策 略, 將 每 一 位 學 生 的 數 學 及 語 文 兩 項 基 本 能 力, 推 向 指 標 水 準 然 而, 許 多 偏 鄉 學 校 多 面 臨 教

Bardziej szczegółowo

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

武 汉 大 本 科 人 才 培 养 方 案 系 统 规 范 地 进 行 体 格 及 精 神 检 查, 能 规 范 书 写 并 口 头 汇 报 病 史 运 用 基 本 的 诊 断 和 技 术 规, 对 所 获 得 的 检 查 结 果 进 行 析 和 解 释 能 判 读 基 本 的 辅 助 检 查 结

武 汉 大 本 科 人 才 培 养 方 案 系 统 规 范 地 进 行 体 格 及 精 神 检 查, 能 规 范 书 写 并 口 头 汇 报 病 史 运 用 基 本 的 诊 断 和 技 术 规, 对 所 获 得 的 检 查 结 果 进 行 析 和 解 释 能 判 读 基 本 的 辅 助 检 查 结 医 部 临 床 医 业 八 年 制 中 法 班 本 科 人 才 培 养 方 案 一 业 代 码 名 称 业 代 码 :100201K 业 名 称 : 临 床 医 ( 八 年 制 )(Clinical Medicine(Eight-year program)) 二 业 培 养 目 标 八 年 制 医 教 育 以 八 年 一 贯, 本 博 融 通 为 原 则 培 养 熟 练 掌 握 英 语 和 法 语

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 學 術 交 流 ) 亞 太 事 務 英 語 碩 士 學 位 學 程 廣 州 市 參 訪 交 流 報 告 服 務 機 關 : 亞 太 事 務 英 語 碩 士 學 位 學 程 姓 名 職 稱 : 林 德 昌 / 教 授 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出 國 期 間 :103.3.3-103.3.6 報 告 日 期 :103.3.26 摘 要 本 次 參 訪

Bardziej szczegółowo

统计学院第八期党校专题报道

统计学院第八期党校专题报道 翻 页 一 年 将 尽, 习 惯 盘 点 走 过 的 岁 月 回 眸 2011 我 们 行 走 的 身 影, 几 多 忙 碌, 几 多 欣 喜 为 一 个 封 面, 我 们 殆 精 竭 虑 精 心 构 思 ; 为 一 篇 文 章, 我 们 再 三 思 量 反 复 打 磨 ; 为 一 幅 插 图, 我 们 细 细 挑 选, 几 经 取 舍 炎 炎 夏 日, 汗 流 浃 背, 字 斟 句 酌, 逐 字

Bardziej szczegółowo

申 取 材 料 目 录 1. 沈 阳 理 工 大 学 省 级 教 师 教 学 发 展 中 心 申 报 书 2. 关 于 成 立 沈 阳 理 工 大 学 教 师 教 学 能 力 发 展 中 心 的 通 知 3. 关 于 公 布 第 三 届 沈 阳 理 工 大 学 教 学 名 师 奖 优 秀 主 讲 教

申 取 材 料 目 录 1. 沈 阳 理 工 大 学 省 级 教 师 教 学 发 展 中 心 申 报 书 2. 关 于 成 立 沈 阳 理 工 大 学 教 师 教 学 能 力 发 展 中 心 的 通 知 3. 关 于 公 布 第 三 届 沈 阳 理 工 大 学 教 学 名 师 奖 优 秀 主 讲 教 沈 阳 理 工 大 学 省 级 教 师 教 学 发 展 中 心 申 报 材 料 沈 阳 理 工 大 学 2013 年 6 月 申 取 材 料 目 录 1. 沈 阳 理 工 大 学 省 级 教 师 教 学 发 展 中 心 申 报 书 2. 关 于 成 立 沈 阳 理 工 大 学 教 师 教 学 能 力 发 展 中 心 的 通 知 3. 关 于 公 布 第 三 届 沈 阳 理 工 大 学 教 学 名 师

Bardziej szczegółowo

第六章 中国中等收入者调查的三个发现

第六章   中国中等收入者调查的三个发现 1999 2003 1. 3 2. - 1 - 3. 4. 4 6-2 - 4 8000 ~50000 2002 18% 2.5 ~3 7.5 ~10 2003 6 22.83 48.5% 15 ~30 30 2 18% 60% 50%~60% 40%~50% 40% GDP 3000, 50% 2001 2020 GDP 3 1. 2002-3 - 1 3000 8000 8000 ~25000

Bardziej szczegółowo

Corporate Profile

Corporate Profile Corporate Profile SC Corporate Profile 3 4 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 5 6 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 7 8 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 9 10 SC Corporate Profile

Bardziej szczegółowo

2003恒生學界盃種子球員名單

2003恒生學界盃種子球員名單 男 子 大 專 組 單 打 ( 主 賽 ) 香 港 大 學 孔 軍 凱 1409 1 香 港 城 市 大 學 黃 嘉 浩 1373 2 香 港 理 工 大 學 吳 卓 軒 1168 3 香 港 理 工 大 學 洪 振 軒 1087 3 香 港 城 市 大 學 麥 子 謙 988 5 香 港 理 工 大 學 黃 健 惺 919 5 香 港 專 業 教 育 學 院 ( 葵 涌 ) 彭 子 深 902 5

Bardziej szczegółowo

UNESCO. General Conference; 36th; Revision of the International Standard Classification of Education (ISCED); 2011

UNESCO. General Conference; 36th; Revision of the International Standard Classification of Education (ISCED); 2011 36 C 36 C/9 20 年 9 月 5 日 原 件 : 英 文 临 时 议 程 项 目 5.5 修 订 国 际 教 育 标 准 分 类 法 (ISCED) 说 明 依 据 : 第 34 C/20 号 决 议 背 景 : 国 际 教 育 标 准 分 类 法 (ISCED) 是 一 个 有 助 于 按 照 国 际 商 定 的 共 同 定 义 和 概 念 对 各 类 与 政 策 相 关 的 教 育

Bardziej szczegółowo

中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 现 代 远 程 教 育 冀 东 油 田 学 习 中 心 的 前 身 是 1995 年 中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 建 立 的 冀 东 油 田 函 授 站 自 1995 年 开 展 成 人 高 等 教 育 以 来, 冀 东 油 田 学 习 中 心 在

中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 现 代 远 程 教 育 冀 东 油 田 学 习 中 心 的 前 身 是 1995 年 中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 建 立 的 冀 东 油 田 函 授 站 自 1995 年 开 展 成 人 高 等 教 育 以 来, 冀 东 油 田 学 习 中 心 在 中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 现 代 远 程 教 育 冀 东 油 田 学 习 中 心 的 前 身 是 1995 年 中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 建 立 的 冀 东 油 田 函 授 站 自 1995 年 开 展 成 人 高 等 教 育 以 来, 冀 东 油 田 学 习 中 心 在 十 几 年 的 发 展 过 程 中, 充 分 利 用 中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 立 足

Bardziej szczegółowo

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 美 學 與 藝 術 管 理 研 究 所 碩 士 論 文 國 小 書 法 欣 賞 教 學 之 研 究 Study on Appreciative Method of Calligraphy Teaching in Elementary School 研 究 生 : 蘇 德 隆 指 導 教 授 : 蔡 崇 名 中 華 民 國 九 十 二 年 十 二 月 誌 謝 在 這 本 論 文 即

Bardziej szczegółowo

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 Xinjiang Dushanzi TianLi High NewTech Co. Ltd P.R.C. 2004 600339 OO 1 2004 3 3 6 8 8 15 21 57 2 2004 1 Xinjiang Dushanzi TianLi High NewTech Co. Ltd P.R.C. TLGX 2 600339 3 2 2 833600 http://www.tlhnt.com

Bardziej szczegółowo

NGF IgA PRC NBBC H M M M F E P S

Bardziej szczegółowo

Xinjiang Dushanzi TianLi High NewTech Co. Ltd P.R.C. 2005 600339 1 2005 3 3 6 8 9 16 22 62 2 1 2 3 2005 4 1 Xinjiang Dushanzi TianLi High NewTech Co. Ltd P.R.C. TLGX 2 A A A 600339 3 2 2 833600 http://www.tlhnt.com

Bardziej szczegółowo

标题

标题 中国传媒投资风险评估 15 中国传媒投资风险评估 任小静 侯 昉 摘 要 关键词 2014 年 传媒行业上市公司的并购交易仍然保持了较快速度 的增长 一方面 传媒类上市公司继续在国内开展并购活 动 有的公司甚至开始进入海外市场开展国际并购 另一方 面 非传媒类的上市公司纷纷通过跨行业并购进军传媒领 域 但是 在这些上市公司并购交易背后 我们可以清晰地 看到法律风险的存在 传媒行业 上市公司并购 法律风险

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 澎湖田調報告_璉謙組.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告_璉謙組.doc 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 : 訪 談 李 亞 梅 女 士 組 長 : 郭 璉 謙 成 大 中 文 所 博 二 組 員 : 阮 壽 德 成 大 中 文 所 博 一 黃 榆 惠 成 大 中 文 所 碩 一 許 愷 容 成 大 中 文 所 碩 一 何 珍 儀 成 大 中 文 所 碩 一 指 導 老 師 : 陳 益 源 教 授 前 言 2009 年 03 月 21 日, 下 午 2 時 30

Bardziej szczegółowo

( 6) 11 ( ) ( 7) ( ) : ( 8) ; ( 12) ( 9) ( 16)

( 6) 11 ( ) ( 7) ( ) : ( 8) ; ( 12) ( 9) ( 16) 2015 07 :G40-055 :A :1673-4289(2015)07-0025-06 :? 20 ( 2)?? ( 1) 1 2? 1 56 3 100 ( 3) 4 : ( 5) 25 2015 07 ( 6) 11 ( ) 3 4 11 12 5 6 ( 7) 13 14 ( ) : ( 8) ; ( 12) ( 9) 10 13 14 15 ( 16) 7 8 15 16 9 10 26

Bardziej szczegółowo

關於取得內地醫學專業學歷的台灣 香港 澳門居民申請參加國家醫師資格考試有關問題的通知

關於取得內地醫學專業學歷的台灣 香港 澳門居民申請參加國家醫師資格考試有關問題的通知 關 於 取 得 內 地 醫 學 專 業 學 歷 的 台 灣 香 港 澳 門 居 民 申 請 參 加 國 家 醫 師 資 格 考 試 有 關 問 題 的 通 知 ( 衛 醫 發 2001 249 號 ) 各 省 自 治 區 直 轄 市 衛 生 廳 局, 中 醫 ( 藥 ) 管 理 局, 公 安 廳 局, 台 辦 港 澳 辦 : 根 據 中 華 民 共 和 國 執 業 醫 師 法 及 有 關 法 律 法

Bardziej szczegółowo

月报09-5.doc

月报09-5.doc 目 录 2009 年 4 月 冶 金 行 业 大 事 回 顾 1 五 月 铁 矿 石 供 需 明 显 失 衡 市 场 价 格 受 压 难 启 ( 联 合 金 属 网 铁 矿 石 频 道 杜 薇 胡 凯 唐 静 李 进 朱 竞 成 ) 4 合 金 市 场 有 所 波 动 市 场 整 体 压 力 仍 然 较 大 ( 联 合 金 属 网 铁 合 金 频 道 邓 小 明 王 鑫 张 启 琴 苗 书 辉 卢

Bardziej szczegółowo

國立大湖高級農工職業學校

國立大湖高級農工職業學校 國 立 頭 城 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 NATIONAL TOU-CHENG HOME ECONOMICS & COMMERCIAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL 103 學 年 度 第 1 學 期 第 1 次 行 政 會 報 會 議 紀 錄 中 華 民 國 103 年 10 月 13 日 0 國 立 頭 城 高 級 家 事 商 業 職 業 學 校 103 學 年 度

Bardziej szczegółowo

从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造 新 龙 围 空 间 新 龙 围 初 衷 是 打 造 成 一 个 集 村 民 聚 会 文 化 展 览 产 品 展 示 培 训 会 议 等 多 功 能 的 村 民 活 动 中 心, 在 2015 年 7 月 15 日 开 张

从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造 新 龙 围 空 间 新 龙 围 初 衷 是 打 造 成 一 个 集 村 民 聚 会 文 化 展 览 产 品 展 示 培 训 会 议 等 多 功 能 的 村 民 活 动 中 心, 在 2015 年 7 月 15 日 开 张 绿 耕 简 报 二 〇 一 五 年 八 月 第 一 期 广 东 绿 耕 社 会 工 作 发 展 中 心 城 乡 合 作 公 平 贸 易 共 创 生 态 文 明 与 可 持 续 生 活 新 龙 围 重 生 之 旅, 仍 在 继 续 从 化 连 南 四 川 云 南 沙 东 培 训 中 山 大 学 - 香 港 理 工 大 学 从 化 仙 娘 溪 & 乐 明 村 民 小 组 与 汤 物 臣 共 同 打 造

Bardziej szczegółowo

Direct Cinema

Direct Cinema -1- 1999 2002 2003 2003 2005 Direct Cinema. 1992 1993 1994 2000 2002 2000 2006-2- 2006 93 02 厠 Fredrick Wiseman High School (2005 ) Wiseman Welfare -3- ( ) (2006) http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2006/html/u2136c.htm

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 湖南中学物理2009_10_

Microsoft Word - 湖南中学物理2009_10_ 湖 南 中 学 物 理 目 录 理 论 探 索 高 中 物 理 教 学 如 何 消 除 初 高 中 物 理 台 阶 贾 丽 芳 刘 健 智 /0 将 生 本 教 育 理 念 植 入 物 理 课 堂 教 学 孙 艾 荣 /05 提 高 女 生 物 理 成 绩 : 基 于 女 生 心 理 特 征 富 景 阳 /07 课 堂 教 学 中 如 何 发 挥 学 生 的 主 体 作 用 何 克 辉 /09 物

Bardziej szczegółowo

新光綜合醫療保險附約條款樣本

新光綜合醫療保險附約條款樣本 新 光 人 壽 綜 合 醫 療 保 險 附 約 條 款 樣 本 ( 本 條 款 僅 供 參 考 )( 本 附 約 須 附 加 訂 約 始 生 效 力 ) 主 要 給 付 項 目 :1. 住 院 保 險 金 2. 手 術 保 險 金 本 商 品 經 本 公 司 合 格 簽 署 人 員 檢 視 其 內 容 業 已 符 合 一 般 精 算 原 則 及 保 險 法 令, 惟 為 確 保 權 益, 基 於 保

Bardziej szczegółowo

校 园 招 聘 安 排 校 园 招 聘 时 间 大 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 常 年 接 待 用 人 单 位, 鉴 于 学 校 有 寒 暑 假 期 及 学 生 复 习 考 试 时 间, 建 议 贵 单 位 安 排 进 校 招 聘 时 间 尽 量 避 开 寒 暑 假 和 学 生 复 习

校 园 招 聘 安 排 校 园 招 聘 时 间 大 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 常 年 接 待 用 人 单 位, 鉴 于 学 校 有 寒 暑 假 期 及 学 生 复 习 考 试 时 间, 建 议 贵 单 位 安 排 进 校 招 聘 时 间 尽 量 避 开 寒 暑 假 和 学 生 复 习 网 络 版 月 刊 2013 年 8 月 第 1 期 目 录 传 递 学 校 资 讯 服 务 单 位 招 聘 校 园 招 聘 安 排... 1 校 园 招 聘 时 间... 1 招 聘 会 形 式... 1 学 子 风 采 展 示... 2 我 校 学 子 获 全 国 大 学 生 沙 盘 模 拟 经 营 大 赛 二 等 奖... 2 我 校 武 术 队 在 江 西 省 青 少 年 武 术 套 路 比

Bardziej szczegółowo

Barrett, Rev. Thomas E. JCHS

Barrett, Rev. Thomas E. JCHS JOHN CARROLL HIGH SCHOOL http://www.johncarrollhigh.com JCHS Barrett, Rev. Thomas E. JCHS Monsignor Michael Beerhalter School Statistics Accomplish 633 618 21.2 28 Amnesty International Anchor Club SADD

Bardziej szczegółowo

農村之生活改善推廣—以家政班為對象分析

農村之生活改善推廣—以家政班為對象分析 研 究 論 文 食 育 之 農 業 體 驗 活 動 對 大 學 生 影 響 之 探 究 以 國 立 彰 化 師 範 大 學 地 理 系 學 生 為 例 食 育 之 農 業 體 驗 活 動 對 大 學 生 影 響 之 探 究 以 國 立 彰 化 師 範 大 學 地 理 系 學 生 為 例 曾 宇 良 * 顏 建 賢 ** 莊 翰 華 *** 吳 璚 **** 摘 要 一 個 國 家 的 農 業 能 供

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313033BEC7A67EB2C431BEC7B4C1B2C432A6B8A6E6AC46B77CC4B3ACF6BFFD3130332E31302E30392E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313033BEC7A67EB2C431BEC7B4C1B2C432A6B8A6E6AC46B77CC4B3ACF6BFFD3130332E31302E30392E646F63> 新 北 市 立 新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 103 學 年 度 第 1 學 期 第 2 次 中 華 民 國 103 年 10 月 09 日 新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 103 學 年 度 第 1 學 期 第 2 次 行 政 會 議 壹 主 席 致 詞 --------------------------------------- 第 頁 貳 會 議 事 項 執 行 情 形 報

Bardziej szczegółowo

三 高 雄 縣 高 英 高 級 工 商 職 業 學 校 Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School 專 題 製 作 報 告 現 今 藝 術 指 導 老 師 : 郭 佩 均 老 師 科 別 班 級 : 美 容 科 3 年 班 姓 名 : 許 文 美 謝 依 靜 張 涵 妃 林 秀 娟 鄧 伃 倢 李 欣 憶 中 華 民 國 04 年 2 月

Bardziej szczegółowo

假如三天后我失去了光明--封面

假如三天后我失去了光明--封面 特 刊 Not to See in Three Days 优 秀 征 文 作 品 集 The Collection of The Solicit Articles 主 编 : 张 昕 副 主 编 : 丁 云 衍 责 任 编 辑 : 吴 伟 忠 装 帧 设 计 : 费 建 华 费 建 华 庄 晓 燕 2007年 8月 Suzhou High School - SIP 1 伟 大 的 学 生 伟 大 的

Bardziej szczegółowo

音 乐, 感 受 其 开 放 的 教 育 特 色 及 多 元 文 化 的 魅 力 参 观 美 国 现 代 歌 舞 艺 术 的 最 高 殿 堂 百 老 汇 大 道, 并 欣 赏 经 典 百 老 汇 歌 舞 音 乐 剧, 感 受 现 代 音 乐 艺 术 国 际 元 素 的 熏 陶, 提 升 艺 术 修

音 乐, 感 受 其 开 放 的 教 育 特 色 及 多 元 文 化 的 魅 力 参 观 美 国 现 代 歌 舞 艺 术 的 最 高 殿 堂 百 老 汇 大 道, 并 欣 赏 经 典 百 老 汇 歌 舞 音 乐 剧, 感 受 现 代 音 乐 艺 术 国 际 元 素 的 熏 陶, 提 升 艺 术 修 Days 美 国 篇 1 活 动 特 色 2012 年 美 国 教 育 文 化 探 索 行 小 记 者 - 大 学 游 1 提 高 英 语 学 习 兴 趣, 培 训 和 指 导 学 生 以 小 记 者 的 身 份, 采 访 联 合 国 总 部 中 国 驻 美 使 领 馆 新 闻 处 美 国 著 名 新 闻 机 构 NBC 电 视 台 等 通 过 现 场 采 访 及 新 闻 发 布 会, 了 解 美

Bardziej szczegółowo

電光「炸」現、阿美風采

電光「炸」現、阿美風采 99 年 度 教 育 部 教 學 卓 越 獎 電 光 炸 現 阿 美 風 采 Blasted with Tien-Kuang, impressed with Amis 台 東 縣 關 山 鎮 電 光 國 民 小 學 Taitung County Guanshan Township Tien-Kuang Elementary School 高 進 欽 張 明 珠 鄭 及 宏 黃 曉 筠 鍾 畯 豐 陳

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 胡雅各_三校_

Microsoft Word - 胡雅各_三校_ 輕 度 智 障 生 實 施 性 侵 害 防 治 教 學 的 挑 戰 與 未 來 教 學 可 思 考 的 方 向 三 階 段 性 侵 害 防 治 教 學 ( 上 )/ 胡 雅 各 33 輕 度 智 障 生 實 施 性 侵 害 防 治 教 學 的 挑 戰 與 未 來 教 學 可 思 考 的 方 向 三 階 段 性 侵 害 防 治 教 學 ( 上 ) 胡 雅 各 國 立 台 中 高 農 輔 導 教 師 摘

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

SAPNO8-2

SAPNO8-2 32 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 33 34 SAPINFO NO.8 - Web IDES mysap.com SAPINFO NO.8 35 36 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 37 38 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 39 40 SAPINFO NO.8 SAPINFO NO.8 41 42 SAPINFO NO.8 SAPINFO

Bardziej szczegółowo

4,718 1,920

4,718 1,920 2 1 3 ISSN 1019-9683 GPN2007500008 80 6072 4,718 1,920 CONTENTS 118 4 4 4 04 22 06 10 26 31 2003 No.213 FISHERIES EXTENSION 6072 W3http://www.fa.gov.tw 3027 38 42 46 2004 50 54 58 61 2 (02)3343-60005

Bardziej szczegółowo

2010 32 号 ) 和 国 务 院 关 于 印 发 十 二 五 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 的 通 知 ( 国 发 2011 26 号 ) 有 关 要 求, 为 推 动 节 能 环 保 产 业 快 速 健 康 发 展, 特 制 定 本 规 划 一 节 能 环 保 产 业 发 展

2010 32 号 ) 和 国 务 院 关 于 印 发 十 二 五 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 的 通 知 ( 国 发 2011 26 号 ) 有 关 要 求, 为 推 动 节 能 环 保 产 业 快 速 健 康 发 展, 特 制 定 本 规 划 一 节 能 环 保 产 业 发 展 国 务 院 关 于 印 发 十 二 五 节 能 环 保 产 业 发 展 规 划 的 通 知 国 发 2012 19 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 彻 执 行 现 将 十 二 五 节 能 环 保 产 业 发 展 规 划 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 国 务 院 年 六 月 十 六 日 二 一 二 十 二 五 节 能 环 保

Bardziej szczegółowo

目 录 投 资 聚 焦... 1 报 告 源 起... 1 创 新 之 处... 1 K12 课 外 培 训 行 业 的 巨 头 企 业 拥 有 极 强 的 定 价 权 壁 垒... 2 从 经 济 学 看 定 价 权 : 供 需 失 衡 是 寡 头 竞 争 市 场 获 取 定 价 权 的 主 因.

目 录 投 资 聚 焦... 1 报 告 源 起... 1 创 新 之 处... 1 K12 课 外 培 训 行 业 的 巨 头 企 业 拥 有 极 强 的 定 价 权 壁 垒... 2 从 经 济 学 看 定 价 权 : 供 需 失 衡 是 寡 头 竞 争 市 场 获 取 定 价 权 的 主 因. / / 证 券 研 究 报 告 定 价 权 系 列 报 告 之 教 育 篇 K12 课 外 培 训 行 业 : 寻 找 定 价 壁 垒, 踏 浪 黄 金 1 年 行 业 研 究 教 育 行 业 216 年 8 月 2 日 投 资 要 点 报 告 源 起 : 寻 找 具 有 定 价 权 壁 垒 的 行 业 和 公 司 回 溯 二 级 市 场 的 长 期 牛 股 和 一 级 市 场 的 独 角 兽 企

Bardziej szczegółowo

【高教資料庫】說明會及學校發問問題

【高教資料庫】說明會及學校發問問題 高 教 資 料 庫 說 明 會 及 學 校 詢 問 問 題 回 應 表 100.10.18 表 學 校 問 題 校 庫 回 覆 1. 基 本 資 料 學 校 資 料 新 增 ( 改 制 ) 資 料 請 問 為 100 學 年 改 制 才 填 還 是 曾 改 制 過 都 要 填? 1. 學 校 資 料 之 改 制 資 料 請 提 供 學 校 自 創 校 以 來 之 改 制 更 歷 程 2. 本 校 醫

Bardziej szczegółowo

波 兰 生 活 和 工 作 的 理 想 之 地 波 兰 生 活 和 工 作 的 理 想 之 地 目 录 前 言........................................................ 5 波 兰 概 况.................................................... 6 波 兰 投 资 环 境...............................................

Bardziej szczegółowo

安全理事会

安全理事会 安 全 理 事 会 2013 年 综 述 联 合 国 新 闻 稿 SC/11247 旧 问 题 仍 然 存 在 新 现 状 迫 使 安 理 会 反 思 以 往 处 理 全 球 热 点 问 题 的 方 式 安 理 会 召 开 的 会 议 次 数 有 所 减 少 成 员 国 通 过 了 47 项 决 议, 发 表 了 22 份 主 席 声 明 导 言 2013 年, 为 了 更 好 地 适 应 21 世

Bardziej szczegółowo

同 舟 共 济 守 望 相 助 校 庆 日, 聚 力 浙 大 人 我 校 召 开 2008 年 发 展 联 络 工 作 会 议 用 情 维 系, 用 心 凝 聚, 发 展 联 络 工 作 为 学 院 发 展 添 动 力 五 尧 传 递 关 爱 袁 浇 铸 情 谊 袁 谋 划 长 远 之 计 学 习 实 践 科 学 发 展 观 专 题 报 告 ( ) ( )

Bardziej szczegółowo

浙生竟委(2016)1号文件

浙生竟委(2016)1号文件 全 国 中 学 生 生 物 学 联 赛 ( 浙 江 赛 区 ) 竞 赛 委 员 会 浙 生 竞 委 (2016)1 号 关 于 修 订 全 国 中 学 生 生 物 学 联 赛 ( 浙 江 赛 区 ) 竞 赛 章 程 和 实 施 细 则 的 通 知 各 市 教 育 局 教 研 室 : 根 据 全 国 中 学 生 生 物 学 竞 赛 委 员 会 2016 年 1 月 发 出 的 全 国 中 学 生 生

Bardziej szczegółowo

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 010203 040506 070809 10 --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

开封招聘广西卫生事业单位面试题:医疗卫生事业单位面试特点和技巧

开封招聘广西卫生事业单位面试题:医疗卫生事业单位面试特点和技巧 开 封 招 聘 广 西 卫 生 事 业 单 位 面 试 题 : 医 疗 卫 生 事 业 单 位 面 试 特 点 和 技 巧 www.hpgpk.com http://www.hpgpk.com 开 封 招 聘 广 西 卫 生 事 业 单 位 面 试 题 : 医 疗 卫 生 事 业 单 位 面 试 特 点 和 技 巧 而 这 也 是 整 个 面 试 中 唯 一 一 个 需 要 你 用 到 专 业 常

Bardziej szczegółowo

qw0096.PDF

qw0096.PDF 2000 2000 12 31 33,000 10 1.10 ZHONG TIAN QIN CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS 16F Aihua Bld Shennan Middle Rd. ShenZhen PRC 518031 103-203 CMSN Bld. Shekou ShenZhen PRC 518067 (E-mail): sztcpa @ public.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 湖南中学物理2009_5_

Microsoft Word - 湖南中学物理2009_5_ 湖 南 中 学 物 理 目 录 理 论 探 索 教 学 行 为 的 偏 差 及 其 理 论 归 因 分 析 肖 晓 兰 刘 健 智 /01 论 高 中 开 放 性 物 理 实 验 教 学 李 益 国 /04 高 中 物 理 难 学 的 原 因 探 析 邓 宇 /08 初 中 物 理 教 学 艺 术 探 讨 黄 昌 仁 /10 物 理 新 课 程 009 年 第 5 期 创 设 矛 盾 事 件, 促

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 101-5-\245|\247\336\244G\261M-\260\352\244\345\270\325\303D)

(Microsoft Word - 101-5-\245|\247\336\244G\261M-\260\352\244\345\270\325\303D) 一 選 擇 題 ( 一 ) 綜 合 測 驗 20 題 1. 下 列 各 組 內 的 字 音, 何 者 與 其 他 三 者 不 同? (A) 東 船 西 舫 (B) 彷 彿 若 有 光 (C) 尋 幽 訪 勝 (D) 街 坊 鄰 居 2. 下 列 各 組 的 文 意, 何 者 與 荀 子 的 勸 學 : 鍥 而 舍 之, 朽 木 不 折 ; 鍥 而 不 舍, 金 石 可 鏤 的 意 涵 相 同? (A)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 02 高雄市政府施政報告8149-8565.doc

Microsoft Word - 02 高雄市政府施政報告8149-8565.doc 日 期 :100 年 10 月 6 日 報 告 人 : 市 長 陳 菊 各 位 議 員 女 士 先 生 : 欣 逢 貴 會 第 1 屆 第 2 次 大 會 召 開, 謹 代 表 市 府 全 體 同 仁, 祝 各 位 議 員 女 士 先 生 們, 身 體 健 康 大 會 圓 滿 成 功! 2009 世 界 運 動 會 高 雄 市 以 運 動 健 康 城 市 意 象, 首 次 將 能 見 度 提 升 至

Bardziej szczegółowo

INFORMATION GUIDE FOR CHINESE INVESTORS 2006 一 波 兰 - 您 理 想 的 投 资 之 地 7 二 波 兰 投 资 鼓 励 政 策 25 三 建 立 商 业 实 体 31 四 房 地 产 37 五 2006 年 波 兰 税 收 数 据 41 六 人 力 资 本 49 七 接 触 方 式 52 4 我 很 荣 幸 地 为 波 兰 商 机 手 册 撰 写

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A558B0EAB3F8A7695F32303039A55FA8CA5FB2C435A9A1A8C8AC77A677A5FEAAC0B0CFB77CC4B32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A558B0EAB3F8A7695F32303039A55FA8CA5FB2C435A9A1A8C8AC77A677A5FEAAC0B0CFB77CC4B32E646F63> 出 國 類 別 : 其 他 活 動 - 出 席 國 際 會 議 第 5 屆 亞 洲 安 全 社 區 會 議 出 國 報 告 Report on Attendance of the 5 th Asian Regional Conference on Safe Communities 服 務 機 關 : 臺 北 市 政 府 衛 生 局 姓 名 職 稱 : 臺 北 市 政 府 衛 生 局 健 康 管 理

Bardziej szczegółowo

中小学教育2012第06期下半月B版.FIT)

中小学教育2012第06期下半月B版.FIT) MIDDLE AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION 中 小 学 教 育 NO 06 June.2012 2012 年 6 月 第 6 期 ( 下 半 月 )B 版 主 管 中 华 人 民 共 和 国 教 育 部 主 办 中 国 人 民 大 学 编 辑 出 版 中 小 学 教 育 编 辑 部 总 编 孟 捷 主 编 孙 志 伟 责 任 编 辑 林 清 华 艾 明 贾 广 永 张 茜

Bardziej szczegółowo

第I部(横)_WCS3.indd

第I部(横)_WCS3.indd 1900 40 宇 都 宮 大 学 教 育 学 部 紀 要 第 61 号 第 1 部 別 刷 平 成 23 年 (2011)3 月 Comparative Study of Successful Candidates for Official Certification of Elementary School Teacher before World War II (I) MARUYAMA Tsuyoshi

Bardziej szczegółowo

目 錄 壹 基 本 資 料... 1 貳 課 程 執 行 成 果... 1 一 課 程 目 標 :... 1 二 服 務 進 行 機 構 :... 2 ( 一 ) 機 構 簡 介... 2 ( 二 ) 合 作 模 式... 3 ( 三 ) 服 務 進 行 方 式... 4 ( 四 ) 內 容...

目 錄 壹 基 本 資 料... 1 貳 課 程 執 行 成 果... 1 一 課 程 目 標 :... 1 二 服 務 進 行 機 構 :... 2 ( 一 ) 機 構 簡 介... 2 ( 二 ) 合 作 模 式... 3 ( 三 ) 服 務 進 行 方 式... 4 ( 四 ) 內 容... 國 立 彰 化 師 範 大 學 102 學 年 度 第 2 學 期 通 識 教 育 中 心 服 務 學 習 課 程 補 助 計 畫 成 果 報 告 書 體 驗 教 育 與 冒 險 治 療 課 程 授 課 老 師 : 林 杏 足 老 師 服 務 進 行 機 構 : 社 團 法 人 台 灣 海 星 少 年 關 懷 協 會 103/02/17~103/05/31 第 3 期 獎 勵 大 學 校 院 辦 理

Bardziej szczegółowo

Career and life planning experience sharing: Experience sharing on supporting the unmotivated youth 建立事業及生涯規劃實踐分享:幫助欠缺動機的青少年

Career and life planning experience sharing: Experience sharing on supporting the unmotivated youth 建立事業及生涯規劃實踐分享:幫助欠缺動機的青少年 透 過 全 方 位 輔 導 提 升 中 學 生 的 成 績 和 事 業 成 長 青 松 侯 寶 垣 中 學 2013.06.28 梁 健 文 副 校 長 蔡 子 良 副 校 長 方 嘉 琪 主 任 韋 海 妍 小 姐 (YMCA) 全 方 位 輔 導 全 方 位 輔 導 (Whole School Approach): 全 校 的 教 職 員 須 要 建 立 團 隊 的 共 同 信 念 目 標 和

Bardziej szczegółowo

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就

Wharton Program 一 位 金 融 学 教 授 和 一 位 学 生 看 到 地 上 躺 着 一 张 100 美 元 的 钞 票 当 学 生 停 下 脚 步 想 捡 起 钞 票 的 时 候, 教 授 在 一 旁 说 : 别 费 事 了, 如 果 地 上 真 的 是 100 美 元, 早 就 常 松 男,1973 年 生, 管 理 科 学 与 工 程 博 士, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 数 量 工 程 部 经 理 有 效 市 场 与 专 业 投 资 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 常 松 在 沃 顿 学 习 的 过 程 中, 深 刻 体 会 到 整 个 金 融 学 的 大 厦 建 立 在 以 均 衡 和 无 套 利 为 基 石 的 有 效 市 场 理 论 基

Bardziej szczegółowo

모집요강(중문)[2013후기외국인]04.26.hwp

모집요강(중문)[2013후기외국인]04.26.hwp 2013 弘 益 大 学 后 期 外 国 人 特 别 招 生 简 章 弘 益 大 学 http://ibsi.hongik.ac.kr 目 次 I 招 生 日 程 3 II 招 生 单 位 4 III 报 名 资 格 及 提 交 材 料 5 IV 录 取 方 法 8 V 报 名 程 序 9 VI 注 册 指 南 11 VII 其 它 12 附 录 提 交 材 料 表 格 外 国 人 入 学 申 请

Bardziej szczegółowo

附 件 1-3 閱 讀 推 動 方 案 說 明 書 學 校 名 稱 : 高 雄 縣 彌 陀 鄉 南 安 國 民 小 學 教 師 葉 嘉 珍 方 案 名 稱 : 閱 讀 推 手 閱 讀. 悅 讀 -- 讓 書 成 為 孩 子 一 輩 子 的 良 師 益 友 書 籍 是 造 就 靈 魂 的 工 具 --

附 件 1-3 閱 讀 推 動 方 案 說 明 書 學 校 名 稱 : 高 雄 縣 彌 陀 鄉 南 安 國 民 小 學 教 師 葉 嘉 珍 方 案 名 稱 : 閱 讀 推 手 閱 讀. 悅 讀 -- 讓 書 成 為 孩 子 一 輩 子 的 良 師 益 友 書 籍 是 造 就 靈 魂 的 工 具 -- 100 年 度 教 育 部 閱 讀 推 手 審 查 資 料 編 號 ( 免 填 寫 ): 學 校 : 高 雄 縣 彌 陀 鄉 南 安 國 民 小 學 閱 讀 方 案 名 稱 : 閱 讀 悅 讀 讓 書 成 為 孩 子 一 輩 子 的 良 師 益 友 閱 讀 推 手 葉 嘉 珍 讓 書 成 為 孩 子 一 輩 子 的 良 師 益 友 --- 閱 讀 推 手 葉 嘉 珍 Make books to be

Bardziej szczegółowo

pc2-28目錄.doc

pc2-28目錄.doc 1 (319) Key Wordsteacher career ladder program, elementary and high school teacher (320) 2 (,1994,1997) 1986 1992 Skilbeck OECD( ),1995 1996 (321) 3 Burden,1982;,1996,1994 Fessler,1985;McDonald,1985;,1996,1995

Bardziej szczegółowo

921 2 2004/7

921 2 2004/7 95 P.2 P.8 P.11 P.10 P.22 P.14 P.22 2004 7 921 2 2004/7 102 3 11 50 3 188 9 40 15 2 0 28 23 15 287 2 004-921 1 9 9 7-1 9 9 9 2 000-4 2004/7 9 2 1 89 2003 Severe Acute Respiratory Syndrome S A R S S A R

Bardziej szczegółowo

複本 2016 P1 P2 P5 得獎名單.xls

複本 2016 P1 P2 P5 得獎名單.xls 香 港 數 學 奧 林 匹 克 學 校 Hong Kong Mathematical Olympiad School 主 辦 第 二 十 三 屆 香 港 小 學 數 學 奧 林 匹 克 比 賽 2016 小 五 比 賽 得 獎 名 單 金 獎 (67 名 ) ( 答 對 18 題 或 以 上 ) 學 校 提 名 王 炳 權 聖 公 會 仁 立 小 學 布 懷 熙 順 德 聯 誼 總 會 李 金 小

Bardziej szczegółowo

标题

标题 DOI:10. 15942 / j. jcsu. 2016. 03. 001 成 都 体 育 学 院 学 报 2016 年 ( 第 42 卷 ) 第 3 期 Journal of Chengdu Sport University Vol. 42 No. 3. 2016 成 都 体 育 学 院 建 设 体 育 特 色 鲜 明 多 学 科 协 调 发 展 的 高 水 平 应 用 研 究 型 大 学 冶

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 中 考 英 语 科 考 试 标 准 及 试 卷 结 构 技 术 指 标 构 想 1 王 后 雄 童 祥 林 ( 华 中 师 范 大 学 考 试 研 究 院, 武 汉,430079, 湖 北 ) 提 要 : 本 文 从 结 构 模 式 内 容 要 素 能 力 要 素 题 型 要 素 难 度 要 素 分 数 要 素 时 限 要 素 等 方 面 细 致 分 析 了 中 考 英 语 科 试 卷 结 构 的

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2 3 * # * * * * * * * # 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 8 9 59 60 61 62

Bardziej szczegółowo

服務記錄撰寫技巧

服務記錄撰寫技巧 2004.4.13 1 case record 2 3 4 medical information 1. 2. psychological evaluation 1. 2. social history 1. 5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. / 1. 2. 3. 4. Genogram 6 genogram 1 1 2 3 4 M. 48 met 80

Bardziej szczegółowo

栋梁留学

栋梁留学 美 国 栋 梁 国 际 留 学 教 育 咨 询 服 务 公 司 Cornerstone International Education Consulting Inc. 栋 梁 留 学 公 司 简 介 Company Profile 1. 栋 梁 留 学 的 宗 旨 和 服 务 范 围 Mission and Services 2. 为 什 么 要 选 择 栋 梁 留 学? Why Choose Cornerstone?

Bardziej szczegółowo

明 爱 专 上 学 院 暨 四 川 之 友 协 会 ( 香 港 ) School of Business and Hospitality Management and Friends of Sichuan Association (Hong Kong) 找 同 异 寻 机 会 求 发 展 港 川 金

明 爱 专 上 学 院 暨 四 川 之 友 协 会 ( 香 港 ) School of Business and Hospitality Management and Friends of Sichuan Association (Hong Kong) 找 同 异 寻 机 会 求 发 展 港 川 金 香 港 海 员 工 会 伴 你 启 航 集 美 香 港 双 向 交 流 计 划 2016 2332 0766 何 鸿 燊 航 天 科 技 人 才 培 训 基 金 会 社 团 梦 想 航 天 情 系 中 华 -2016 年 航 天 科 技 夏 令 营 3960 8186 井 冈 山 教 育 基 金 良 友 文 化 基 金 会 良 友 文 化 基 金 会 敦 煌 文 化 弘 扬 基 金 会 薪 火 相

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2032303135A9FAB944BAEEB0AA455149B1D0A87CBBA1A9FAB77C28C0A3C159C0C929>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2032303135A9FAB944BAEEB0AA455149B1D0A87CBBA1A9FAB77C28C0A3C159C0C929> 明 道 - 高 職 部 暨 綜 合 高 中 部 ** 教 育 說 明 ** 你 能 想 像 得 到 有 一 天 你 也 可 以 背 著 全 部 英 文 教 科 書 的 書 包, 坐 在 澳 洲 昆 士 蘭 州 政 府 學 校 的 教 室 裡 面, 與 當 地 同 年 齡 同 學 並 肩 上 課 共 同 生 活 的 情 景 嗎?? 澳 州 昆 士 蘭 教 育 部 國 際 教 育 司 臺 中 市 私 立

Bardziej szczegółowo

2013-7-8NW

2013-7-8NW 市 委 常 委 宣 传 部 部 长 许 新 江 出 席 表 彰 会 并 讲 话 副 市 长 张 爱 华 主 持 会 议 市 教 育 工 委 书 记 教 育 局 党 组 书 记 乌 鲁 木 齐 市 少 工 委 主 任 斯 地 克 牙 生 宣 读 关 于 表 彰 乌 鲁 木 齐 市 优 秀 少 先 队 员 及 优 秀 少 先 队 辅 导 员 的 决 定 市 教 育 工 委 副 书 记 教 育 局 党 组

Bardziej szczegółowo

分 報 章 政 治 旗 織 鮮 明 頭 條 日 報 及 都 市 日 報 排 版 相 似, 均 以 警 方 施 放 催 淚 彈 驅 散 示 威 者 的 相 片 開 版, 可 是 標 題 已 經 透 露 兩 間 報 社 的 路 向 不 同 頭 條 日 報 於 9 月 29 日 以 佔 中 大 亂 為 題

分 報 章 政 治 旗 織 鮮 明 頭 條 日 報 及 都 市 日 報 排 版 相 似, 均 以 警 方 施 放 催 淚 彈 驅 散 示 威 者 的 相 片 開 版, 可 是 標 題 已 經 透 露 兩 間 報 社 的 路 向 不 同 頭 條 日 報 於 9 月 29 日 以 佔 中 大 亂 為 題 比 較 香 港 免 費 報 紙 的 內 容 和 風 格 本 文 分 析 現 時 香 港 中 文 免 費 報 章 的 內 容 和 風 格, 並 與 之 前 蔡 志 厚 及 蘇 鑰 機 在 傳 媒 透 視 2006 年 1 月 號 發 表 的 香 港 免 費 報 章 內 容 風 格 各 異 文 章 所 得 結 果 作 比 較, 觀 察 經 過 九 年 之 後 免 費 報 紙 的 變 化 我 們 選 取

Bardziej szczegółowo

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察)

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察) 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 考 察 ) 103 年 度 課 程 與 教 學 領 先 標 竿 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 立 育 成 高 級 中 學 姓 名 職 稱 : 周 寤 竹 校 長 等 15 名 赴 派 國 家 : 大 陸 地 區 上 海 市 出 國 期 間 :103 年 6 月 10 至 6 月 14 日 報 告 日 期 :103

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20433031342DBEC7AED5B0D1BB50AAC0B0CFC0E7B379AABAB27ABDD7BB50B9EAB0C8BDD7AD7A2D484B2DABA2A6F2A4E5C46D2E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20433031342DBEC7AED5B0D1BB50AAC0B0CFC0E7B379AABAB27ABDD7BB50B9EAB0C8BDD7AD7A2D484B2DABA2A6F2A4E5C46D2E646F6378> 學 校 參 與 社 區 營 造 的 理 論 與 實 務 論 述 林 民 程 教 育 政 策 博 士,University of Bath (UK) 台 灣 新 北 市 鶯 歌 國 中 matt5923@yahoo.com.tw 王 秀 雲 東 華 大 學 課 程 設 計 與 潛 能 開 發 研 究 所 ( 台 灣 ) 博 士 候 選 人 shieu45@gmail.com 摘 要 本 研 究 歸 納

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F> 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 參 訪 ) 臺 北 市 政 府 教 育 局 100 學 年 度 國 中 國 語 文 領 域 輔 導 小 組 上 海 市 教 育 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 政 府 教 育 局 姓 名 職 稱 : 丁 亞 雯 局 長 等 20 位 派 赴 國 家 : 大 陸 上 海 市 出 國 期 間 :100.12.11-100.12.15

Bardziej szczegółowo

國民健康狀況是分配醫療資源及訂定全國健康目標之主要依據,更是衡量一個國家發展概況的重要指標之一

國民健康狀況是分配醫療資源及訂定全國健康目標之主要依據,更是衡量一個國家發展概況的重要指標之一 89 5 1 212 312 412~19 520~65 1 30 CDC, 1998 1957 1994 89 1 2 3 1994 3,814 15,000 1995 1989 4,049 60 1997 2 1980 1998 1956 2000 2000 3 (computer-assisted telephone interviewing, CATI) (computer-assisted

Bardziej szczegółowo

目 录 contents 04 融 历 史 与 前 沿 为 一 炉 12 融 大 师 与 课 程 为 一 堂 30 融 产 业 与 金 融 为 一 体 06 院 长 致 辞 15 课 程 体 系 33 学 生 构 成 08 学 院 沿 革 20 特 色 教 学 34 学 生 感 悟 10 理 事 会

目 录 contents 04 融 历 史 与 前 沿 为 一 炉 12 融 大 师 与 课 程 为 一 堂 30 融 产 业 与 金 融 为 一 体 06 院 长 致 辞 15 课 程 体 系 33 学 生 构 成 08 学 院 沿 革 20 特 色 教 学 34 学 生 感 悟 10 理 事 会 目 录 contents 04 融 历 史 与 前 沿 为 一 炉 12 融 大 师 与 课 程 为 一 堂 30 融 产 业 与 金 融 为 一 体 06 院 长 致 辞 15 课 程 体 系 33 学 生 构 成 08 学 院 沿 革 20 特 色 教 学 34 学 生 感 悟 10 理 事 会 11 金 融 实 践 与 研 究 22 讲 座 论 坛 25 课 程 师 资 36 2014 年 报

Bardziej szczegółowo

1.TouchHK-AXA项目简介及日程.docx

1.TouchHK-AXA项目简介及日程.docx 香 港 世 界 500 强 商 业 实 践 项 目 简 介 TouchMi 是 一 支 致 力 于 帮 助 大 学 生 领 略 境 外 工 作 生 活 拓 展 职 业 方 向 提 升 职 场 技 能 建 立 精 英 人 脉 丰 富 人 生 阅 历 成 就 个 人 理 想 的 高 校 精 英 联 盟 团 队 从 香 港 台 湾 到 美 国 越 南, 从 世 界 五 百 强 到 公 益 组 织, 从 金

Bardziej szczegółowo

一、陞遷資格事項

一、陞遷資格事項 銓 敍 釋 例 增 補 彙 編 銓 敍 部 編 輯 中 華 民 國 103 年 12 月 目 錄 壹 人 事 管 理 人 事 管 理 事 項... 1 貳 任 用 組 織 編 制 事 項... 3 一 般 任 用 事 項... 5 留 職 停 薪 事 項... 13 主 計 人 員 事 項... 17 派 用 人 員 事 項... 21 職 務 代 理 事 項... 23 案 例... 25 參

Bardziej szczegółowo

岳阳纸业股份有限公司

岳阳纸业股份有限公司 ... 2... 2... 3... 4... 7... 7... 14... 17... 44 1 2004 2004 YUEYANG PAPER CO.,LTD. 600963 414002 http://www.yypaper.com zq@tigerfp.com 414002 2 0730-8590330 8590683 0730-8562203 zq@tigerfp.com http://www.sse.com.cn

Bardziej szczegółowo

洋县板桥保护区管理计划

洋县板桥保护区管理计划 本 管理计划 的编制 得到了世界自然基金会的大力支持 谨此致以衷心感谢 To acknowledge gratefully the technological support from WWF-China for the management plan ...1 1.1...1 1.2...1...2 2.1...2 2.2...2 2.3...3 2.4...7 2.5...9 2.6...11

Bardziej szczegółowo

11页词库答案

11页词库答案 11 页 词 库 答 案 AP 13 Sophomore 2 Class Rank 11 Elective 7 Senior 4 Honors 15 GPA 10 Credit 5 Freshman 1 Diploma 9 GT 14 Fine Art 12 Regular 16 Junior 3 Prerequisite 8 Required 6 Extra-Curricular 17 Twenty-One

Bardziej szczegółowo

高水平大学优势学科布局与选择的量化分析

高水平大学优势学科布局与选择的量化分析 高 水 平 大 学 优 势 学 科 布 局 与 选 择 的 量 化 分 析 基 于 中 美 两 国 29 所 世 界 一 流 高 校 的 数 据 沈 健, 胡 娟 摘 要 : 优 势 学 科 的 实 力 集 中 体 现 了 一 流 大 学 的 办 学 特 色 和 办 学 水 平 基 于 中 美 两 国 较 为 权 威 的 学 科 评 估 数 据, 就 高 水 平 大 学 学 科 水 平 与 布 局

Bardziej szczegółowo

目 錄 簡 介 器 官 捐 贈 為 何 如 此 重 要? 我 們 所 面 對 的 事 實 腎 臟 移 植 成 功 率 很 高 甚 麼 是 活 體 腎 臟 移 植? 誰 人 可 捐 贈 腎 臟? 活 體 腎 臟 移 植 的 好 處 如 何 成 為 活 體 器 官 捐 贈 者? 捐 贈 活 體 器 官

目 錄 簡 介 器 官 捐 贈 為 何 如 此 重 要? 我 們 所 面 對 的 事 實 腎 臟 移 植 成 功 率 很 高 甚 麼 是 活 體 腎 臟 移 植? 誰 人 可 捐 贈 腎 臟? 活 體 腎 臟 移 植 的 好 處 如 何 成 為 活 體 器 官 捐 贈 者? 捐 贈 活 體 器 官 讓 我 們 認 識 更 多 活 體 器 官 捐 贈 Living organ donation Let's learn more 目 錄 簡 介 器 官 捐 贈 為 何 如 此 重 要? 我 們 所 面 對 的 事 實 腎 臟 移 植 成 功 率 很 高 甚 麼 是 活 體 腎 臟 移 植? 誰 人 可 捐 贈 腎 臟? 活 體 腎 臟 移 植 的 好 處 如 何 成 為 活 體 器 官 捐 贈 者?

Bardziej szczegółowo

<BBF1BDB1C3FBB5A52E786C7378>

<BBF1BDB1C3FBB5A52E786C7378> 阿 彩 芳 用 琅 琅 书 声 使 语 文 课 堂 充 满 悠 悠 情 韵 三 阿 丹 丹 浅 谈 阅 读 在 高 中 语 文 教 学 中 的 重 要 性 三 阿 福 春 浅 谈 小 学 英 语 教 学 一 阿 贵 琼 农 村 寄 宿 制 小 学 生 的 心 理 困 扰 成 因 及 对 策 二 阿 怀 高 如 何 营 造 轻 松 的 语 文 课 堂 氛 围 二 阿 怀 萍 身 势 语 在 初 中 英

Bardziej szczegółowo

高 樹 國 中 - 科 學 相 關 活 動 1. 中 山 大 學 附 屬 國 光 中 學 學 生 到 校 帶 學 生 做 科 學 活 動 校 長 開 幕 致 詞 關 主 準 備 中 學 生 參 與 跑 關 活 動 學 生 就 地 完 成 學 習 單 學 生 參 與 跑 關 活 動 學 生 自 由 闖 關 活 動 關 主 合 照 學 生 參 與 闖 關 活 動 2.2015 科 學 營 活 動 校

Bardziej szczegółowo

目 录 Contents 校 长 致 辞... 3 申 请 和 入 学... 4 英 语 语 言 辅 导 课 程... 5 2016 年 学 期 日 期... 6 寄 宿 家 庭... 7 2016 年 费 用 表... 8-9 2016 年 初 中 科 目... 10 2016 年 高 中 科 目

目 录 Contents 校 长 致 辞... 3 申 请 和 入 学... 4 英 语 语 言 辅 导 课 程... 5 2016 年 学 期 日 期... 6 寄 宿 家 庭... 7 2016 年 费 用 表... 8-9 2016 年 初 中 科 目... 10 2016 年 高 中 科 目 King s Christian College 2016 年 国 际 学 生 章 程 Simplified Chinese translation (China) CRICOS provider 00341A 國 王 學 院 2016 年 學 生 手 冊 King s Christian College - International Student Prospectus 2016 1 目 录 Contents

Bardziej szczegółowo

美 國 家 也 提 供,MSM 群 體 也 可 拿 到 藥, 可 是 實 際 上 他 們 的 疫 情 卻 是 上 升 的, 所 以 他 們 也 提 出 很 多 反 省 HARRT 對 感 染 者 在 存 活 率 上 的 效 果 我 肯 定, 但 對 愛 滋 疫 情 不 能 太 過 樂 觀, 會 造

美 國 家 也 提 供,MSM 群 體 也 可 拿 到 藥, 可 是 實 際 上 他 們 的 疫 情 卻 是 上 升 的, 所 以 他 們 也 提 出 很 多 反 省 HARRT 對 感 染 者 在 存 活 率 上 的 效 果 我 肯 定, 但 對 愛 滋 疫 情 不 能 太 過 樂 觀, 會 造 CEDAW 公 約 民 間 影 子 報 告 與 政 府 部 門 對 話 會 議 會 議 實 錄 愛 滋 議 題 首 先, 兩 邊 報 告 都 提 出 翻 譯 的 字 眼, 講 到 CEDAW 十 二 條 之 一 的 翻 譯 部 分, 應 該 是 取 得 各 種 保 健 服 務, 包 括 計 畫 生 育, 即 計 畫 生 育 是 保 健 服 務 之 一 另 外 從 兩 邊 報 告 可 以 看 出, 一

Bardziej szczegółowo

第17期.indd

第17期.indd 2015 第 17 期 重 庆 市 人 民 政 府 关 于 加 快 发 展 服 务 贸 易 服 务 外 包 的 实 施 意 见 发 展 目 标 到 2017 年, 全 市 服 务 贸 易 进 出 口 总 额 突 破 300 亿 美 元, 年 均 增 长 速 度 达 到 30% 离 岸 服 务 外 包 执 行 额 突 破 30 亿 美 元, 年 均 增 长 速 度 达 到 30% 到 2020 年,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 9702國企國貿.doc

Microsoft Word - 9702國企國貿.doc 財 經 學 群 1. 近 來 有 什 麼 財 經 大 事 讓 你 想 進 財 管 系? 2. 你 認 為 台 灣 將 來 加 入 WTO 後 要 作 何 努 力 3. 就 國 安 基 金 ( 政 府 干 預 經 濟 ) 適 當 與 否 4. 經 濟 不 景 氣 如 果 你 是 政 府 該 如 何 提 昇 台 灣 經 濟? 5. 中 樂 透 彩 頭 彩 的 機 率 怎 麼 算 6. 台 幣 升 貶 代

Bardziej szczegółowo

桃李园2009年第2期中学版OK.cdr

桃李园2009年第2期中学版OK.cdr TAOLIYUAN HIGH SCHOOL EDITION 中 学 版 总 编 电 话 0757 26677008 社 邮 编 528312 址 广东省佛山市顺德区广东碧桂园(IB国际)学校 编辑出版 广东碧桂园(IB国际)学校 桃李园 文学社 责 编 电 话 0757 26677888 2009年 4月 出 版 内部资料准印证号 佛 顺)印准字第20090008号 2 学 生 书 法 作 品 选

Bardziej szczegółowo

表 目 錄 目 錄 序 言 組 織 年 度 大 事 記 優 質 教 輔 卓 越 研 究 國 際 連 結 健 康 校 園 校 務 治 理 附 錄 6 8 32 60 76 98 116 142 表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8 表 9 表 10 表 11 表 12 表 1

表 目 錄 目 錄 序 言 組 織 年 度 大 事 記 優 質 教 輔 卓 越 研 究 國 際 連 結 健 康 校 園 校 務 治 理 附 錄 6 8 32 60 76 98 116 142 表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8 表 9 表 10 表 11 表 12 表 1 2009 雙 2010 年 報 National Chengchi University Biennial Report 國 立 政 治 大 學 表 目 錄 目 錄 序 言 組 織 年 度 大 事 記 優 質 教 輔 卓 越 研 究 國 際 連 結 健 康 校 園 校 務 治 理 附 錄 6 8 32 60 76 98 116 142 表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8

Bardziej szczegółowo

УДК 378.048.2

УДК 378.048.2 «Magister Dixit» - научно-педагогический журнал Восточной Сибири 4 (12). Декабрь 2013 (http://md.islu.ru/) УДК 378.048.2 ББК 74.58 Чжао Дайфэн Цзинань, КНР КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВСЕКИТАЙСКИХ ВУЗОВСКИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

Bardziej szczegółowo