Polityka prywatności wraz z instrukcją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka prywatności wraz z instrukcją"

Transkrypt

1 Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera i Rozdziału VII ust. 2 Regulaminu Użytkownika na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Profitta sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje wskazane poniżej środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Rozdział I [Definicje] Dokumentacja na dokumentację składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zwana dalej instrukcją". Dokumentację prowadzi się w formie pisemnej. Dokumentację wdraża administrator danych. Polityka bezpieczeństwa - środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych, sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, zawiera wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi, a także tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych lub kartotekach, albo w sytuacji powzięcia podejrzenia o takim naruszeniu. ~ 1 ~

2 Instrukcja procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności. Zawiera stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem oraz procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu, a także procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych. Zawiera ponadto, procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. Wskazuje sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe i kopii zapasowych. Określa sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego. Zawiera Sposób realizacji wymogów w zakresie informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych. Zbiór danych osobowych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Kartoteka - zewidencjonowany, usystematyzowany zbiór wykazów, skoroszytów, wydruków komputerowych i innej dokumentacji gromadzonej w formie papierowej, zawierającej dane osobowe. Administrator danych Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zarząd - prezes zarządu lub członek zarządu Profitta sp. z o.o. działający w imieniu Administratora Danych. Użytkownik lub osoba upoważniona osoba wskazana i umocowana przez członka Zarządu Profitta sp. z o.o. lub osobę przez niego wyznaczoną lub upoważnioną bądź uprawnioną do przetwarzania oraz bezpośredniego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym lub kartotekach, posiadającą ustalony identyfikator i hasło. Obszar - budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń określone przez Administratora Danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego lub gromadzone w kartotekach. ~ 2 ~

3 Rozdział II [Polityka bezpieczeństwa] [ WYKAZ BUDYNKÓW ] 1. Przetwarzanie danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie lub zmienianie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Profitta sp. z o.o. odbywa się lokalu mieszczącym się w Krakowie przy ul. Litewskiej 19/6, Kraków, w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na drugim piętrze w/w lokalu, chyba, że potrzeba przetwarzania danych osobowych poza w/w pomieszczeniami wynika z wykonywania obowiązków służbowych. 2. Administrator Danych nie udostępnia zbiorów danych osobowych, które znajdują się w jego posiadaniu podmiotom trzecim, nieposiadającym odpowiedniego upoważnienia. [ WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH ] 3. Administrator Danych gromadzi dane osobowe wyłącznie w zbiorze w formie elektronicznej, stosując następujące programy komputerowe; a. Profitta.net b. Microsoft SQL Server [ OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH WSKAZUJĄCY ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI ] 4. Elektroniczny zbiór danych osobowych posiada strukturę relacyjnej bazy danych. 5. W zbiorze danych przetwarzane są dane podmiotów Profitta sp. z o.o. w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII ust. 6 Regulaminu Partnera i w Rozdziale VII ust. 7 Regulaminu Użytkownika. 6. [ SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH ] 7. Dane osobowe gromadzone się w obrębie systemu informatycznego Administratora Danych oraz na zewnętrznych systemach informatycznych, które są systemami zintegrowanymi, do których dostęp mają jedynie osoby upoważnione. 7. Przepływ informacji w zależności od sytuacji oraz potrzeb użytkowników systemu może odbywać się w następujący sposób; a. półautomatycznie za pomocą teletransmisji jednokierunkowej, albo dwukierunkowej, b. manualnie, za pomocą zewnętrznych nośników, w szczególności dysków CD/DVD oraz pamięci USB, c. za pomocą poczty elektronicznej, innych środków przekazywania danych na odległość w ramach platform typu ASP, SAAS. ~ 3 ~

4 [ OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ] 8. Administrator Danych celem zapewnienia poufności, integralności i rozdzielności przetwarzanych danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne polegające na; a. zabezpieczenia obszaru przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych. Czas wejścia oraz wyjścia osób nieuprawnionych jest rejestrowany przez osoby upoważnione przebywające w obszarze przetwarzania danych, b. Pobyt osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych jest dopuszczalny za zgodą Administratora Danych lub osoby przez niego upoważnionej, c. zabezpieczenia dostępu do systemu informatycznego poprzez wprowadzenia i przydzielenie upoważnionemu użytkownikowi indywidualnego loginu i hasła dostępu. Hasło użytkownika jest zmieniane nie rzadziej, niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków i zawiera małe oraz duże litery oraz cyfry i znaki specjalne. 9. Administrator Danych zabezpiecza system informatyczny, służący do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego m.in. przez stosowanie programów antywirusowych lub autoryzacyjnych. 10. Administrator Danych zabezpiecza system informatyczny przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. W tym celu wykorzystuje system UPS. Rozdział III [Instrukcja] [ PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH REJESTROWANIE ] 1. Do obsługi systemu informatycznego/serwera służącego do przetwarzania danych osobowych, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wydane przez Administratora Danych. 2. Ewidencje upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 1, prowadzi Administrator Danych. 3. Rejestracji użytkownika systemu informatycznego dokonuje Administratora Danych. 4. Dla każdego użytkownika systemu informatycznego, który przetwarza dane osobowe, Administratora Danych ustala niepowtarzalny login i hasło dostępu. 5. Administratora Danych każdemu użytkownikowi przeprowadza szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. ~ 4 ~

5 [METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ICH ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM ] 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przy użyciu komputerów stacjonarnych i przenośnych. 7. Hasło użytkownika oraz hasło dostępu do serwera powinno posiadać minimum 8 znaków i być zmieniane co 30 dni. 8. Hasło oprócz znaków małych i dużych liter może zawierać ciąg znaków alfanumerycznych i specjalnych. 9. Hasła wpisywane z klawiatury nie mogą pojawiać się na ekranie monitorów w formie jawnej. 10. Hasło nie może zawierać żadnych informacji, które można kojarzyć z użytkownikiem komputera. 11. Hasło nie może być zapisywane w miejscu dostępnym dla osób nieuprawnionych. Użytkownik nie może udostępnić swojego loginu oraz hasła jak również dostępu do stanowiska roboczego po uwierzytelnieniu w systemie osobom nieuprawnionym. 12. Hasło użytkownika oraz hasło dostępu do serwera, umożliwiające dostęp do systemu informatycznego, należy utrzymywać w tajemnicy. 13. Raz użyty login nie może być przydzielony innemu użytkownikowi. 14. Użytkownik otrzymuje hasło początkowe przy przystąpieniu do pracy w systemie i jest zobowiązany zmienić je natychmiast po rozpoczęciu pracy na tylko sobie znany ciąg znaków. 15. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że hasło mogła poznać osoba nieuprawniona, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Administratora Danych i natychmiastowej zmiany hasła. 16. W przypadku przetwarzania danych na komputerach przenośnych, dyski twarde oraz inne wykorzystywane nośniki informacji mają być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom postronnym. [ PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ] 17. Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym i serwerze następuje po poprawnym zalogowaniu się do systemu. 18. Zakończenie pracy użytkownika następuje po poprawnym wylogowaniu się z systemu. 19. Niedopuszczalne jest zakończenie pracy w systemie bez wylogowania się. 20. Monitory ekranowe stanowisk, na których przetwarzane są dane osobowe po 3 minutach nieaktywności użytkownika, powinny przejść automatycznie w stan nieaktywny, a powrót do stanu aktywności musi wymagać podania hasła. 21. Monitory stanowisk komputerowych znajdujące się w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby, które nie posiadają upoważnień do przetwarzania danych osobowych należy ustawić w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd w te dane. 22. Użytkownik ma obowiązek wylogowania się lub zablokowania systemu w przypadku dłuższej, zaplanowanej nieobecności na stanowisku pracy lub w przypadku zakończenia pracy. 23. Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach znajdujących się na obszarze, w którym są przetwarzane dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do ich przetwarzania. ~ 5 ~

6 24. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, należy zamykać, na czas nieobecności osób zatrudnionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 25. Użytkownik niezwłocznie powiadamia Administratora danych osobowych w przypadku braku możliwości zalogowania się na swoje konto oraz w przypadku podejrzenia fizycznej ingerencji w przetwarzane dane osobowe lub użytkowane narzędzia programowe lub sprzętowe. Wówczas, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia sprzętu. [ PROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH ZBIORÓW DANYCH ORAZ PROGRAMÓW I NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO ICH PRZETWARZANIA ] 26. Zbiory danych w systemie informatycznym są zabezpieczane przed utratą lub uszkodzeniem za pomocą urządzeń zabezpieczających przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej (UPS) oraz sporządzania kopii zapasowych zbiorów danych. 27. Zapewnienie sporządzania kopii zapasowych należy do odpowiedzialności osoby wyznaczonej przez Administratora danych osobowych. 28. Przed aktualizacją lub dokonaniem zmiany w systemie należy bezwarunkowo wykonać pełną kopię zapasową. 29. Nośniki danych po ustaniu ich użyteczności należy pozbawić danych lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczyt danych. [ SPOSÓB, MIEJSCE I OKRES PRZECHOWYWANIA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE ORAZ KOPII ZAPASOWYCH ] 30. Kopie zapasowe baz danych zlokalizowanych w systemie wykonywane są w cyklu dobowym w godzinach nocnych. 31. Kopie zapasowe baz danych zlokalizowanych na poszczególnych komputerach wykonywane są w cyklu miesięcznym. 32. Dostęp do kopii zapasowych ma wyłącznie Administrator danych oraz osoba przez niego upoważniona. 33. Kopie zapasowe przechowuje się w sposób uniemożliwiający nieuprawnione przejęcie, modyfikacje, uszkodzenie lub zniszczenie. Kopie zapasowe należy bezzwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności. 34. Usunięcie danych z systemu powinno zostać zrealizowane przy pomocy oprogramowania przeznaczonego do bezpiecznego usuwania danych z nośnika informacji. [ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZED DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO CELEM JEST UZYSKANIE NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ] 35. W związku z istnieniem zagrożenia dla zbiorów danych osobowych, ze strony wirusów komputerowych oraz oprogramowania złośliwego, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, konieczna jest ochrona sieci komputerowej i stanowisk komputerowych. ~ 6 ~

7 36. Wirusy komputerowe mogą pojawić się systemach Administratora Danych poprzez: Internet, nośniki informacji takie jak: płyty CD, DVD, dyski przenośne, pamięci USB itp. 37. Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony wirusów komputerowych i szkodliwemu oprogramowaniu realizowane w następujący sposób; a. komputer z dostępem do Internetu musi być zabezpieczony za pomocą oprogramowania antywirusowego, b. zainstalowany program antywirusowy powinien być tak skonfigurowany, by co najmniej raz w tygodniu dokonywał aktualizacji bazy wirusów oraz co najmniej raz w tygodniu dokonywane było automatycznie sprawdzenie komputera pod kątem obecności wirusów komputerowych oraz oprogramowania złośliwego, c. elektroniczne nośniki informacji takie jak, dyski przenośne, pamięci USB itp. należy każdorazowo sprawdzać programem antywirusowym przed użyciem, po zainstalowaniu ich w systemie, d. komputery muszą mieć zainstalowany program antywirusowy, a w przypadku komputerów z dostępem do Internetu, również posiadać oprogramowanie i mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem z sieci (firewall). 38. W przypadku, gdy użytkownik komputera zauważy komunikat oprogramowania zabezpieczającego system wskazujący na zaistnienie zagrożenia lub rozpozna tego typu zagrożenie, zobowiązany jest zaprzestać jakichkolwiek czynności w systemie i niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora Danych. 39. Podczas korzystania z poczty elektronicznej należy zwrócić szczególną uwagę na otrzymywane załączniki dołączane do treści wiadomości. 40. Zabrania się otwierania załączników i wiadomości poczty elektronicznej od niezaufanych nadawców. 41. Zabrania się użytkownikom komputerów, wyłączania, blokowania, odinstalowywania programów zabezpieczających komputer (skaner antywirusowy, firewall) przed oprogramowaniem złośliwym oraz nieautoryzowanym dostępem. [ WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMU ORAZ NOŚNIKÓW INFORMACJI SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH ] 42. Umowy dotyczące instalacji i konserwacji sprzętu należy zawierać z podmiotami, których kompetencje nie budzą wątpliwości. 43. Naprawy serwisowe sprzętu objętego umowami serwisowymi odbywać się będą zgodnie z umową. Naprawa sprzętu, na którym mogą znajdować się dane osobowe powinna odbywać się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. 44. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania, sprzęt komputerowy, przed oddaniem do serwisu, powinien być odpowiednio przygotowany. Dane należy zarchiwizować na nośnikach informacji, a dyski twarde i inne nośniki wymontować na czas naprawy. 45. Zmiana konfiguracji sprzętu komputerowego, na którym znajdują się dane osobowe lub zmiana jego lokalizacji, może być dokonana tylko za wiedzą i zgodą Administratora Danych. ~ 7 ~

8 Rozdział IV [Zabezpieczenia systemu teleinformatycznego] 1. System teleinformatyczny Administratora Danych służący do przetwarzania danych osobowych zabezpieczony jest przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, jak również przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. 2. Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do: a. likwidacji Administratora Danych pozbawia wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, b. przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych Administratora Danych pozbawia wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie, c. naprawy Administratora Danych pozbawia wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych. 4. System teleinformatyczny służący do przetwarzania danych osobowych Administratora Danych chroni przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych oraz logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem, tj.; a. zabezpiecza obszar, na którym są przetwarzane dane osobowe poprzez jego zamykanie na klucz podczas nieobecności Administratora Danych lub osoby przez niego upoważnionej, b. stosuje programy antywirusowe i autoryzacyjne, które są na bieżąco aktualizowane, c. stosowanie aplikacji dzięki, którym brak jest możliwości odczytu plików zawierających dane osobowe poza systemem Administratora Danych. Aplikacje te zapewniają kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznych Administratora Danych a siecią publiczną, a ponadto zapewniają kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora Danych, d. wprowadza indywidualne hasło i login dostępu dla upoważnionych osób. Hasło zmieniane jest nie rzadziej, niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków i zawiera małe oraz duże litery oraz cyfry i znaki specjalne. 5. Administrator Danych stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane do sieci publicznej za pomocą połączenia szyfrującego Certyfikat SSL. 6. Administrator Danych monitoruje wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego. ~ 8 ~

9 Rozdział V [Postanowienia końcowe] 1. Profitta sp. z o.o. realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności dba, aby dane te były przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 2. Profitta sp. z o.o. prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 3. W/w ewidencji zamieszcza się dane osobowe użytkowania wraz z numerem upoważnienia. 4. Profitta sp. z o.o. może w każdej chwili odwołać udzielone użytkownikowi upoważnienie. ~ 9 ~

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych Data utworzenia 2014-04-17 Numer aktu 101 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE KAMSOFT 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715, www.kamsoft.pl Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH.

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. Administrator danych dowolnie określa nazwę zbioru. Zaleca się, aby nazwa zbioru była zwięzła i adekwatna do rodzaju danych przetwarzanych w zbiorze. CZĘŚĆ B. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4 00-099 WARSZAWA REGULAMIN ZARZĄDZANIA DANYMI Opracowany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Bezpieczna Gmina Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym Piotr Bartoszewski Kierownik Referatu Informatyki Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo