Refleksje nad prawem więźniów do prywatności w kontekście powierzchni mieszkalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Refleksje nad prawem więźniów do prywatności w kontekście powierzchni mieszkalnej"

Transkrypt

1 Refleksje nad prawem więźniów do prywatności w kontekście powierzchni mieszkalnej PROF. ZW. DR HAB. HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA KIEROWNIK KATEDRY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE 1. Prawo do prywatności w Konstytucji RP Prawo do prywatności jest jednym z fundamentów współczesnych konstytucji. Jest ono także silnie umocowane w europejskim systemie ochrony praw człowieka i obywatela. Ma związek zarówno z osobami prywatnymi, jak i publicznymi. Prywatność nie jest dobrem samoistnym, bo nie przewiduje jej art. 23 k.c., ale wynika ona z innego dobra osobistego, jakim jest godność człowieka. W tej kwestii należy się odwołać do art. 30 Konstytucji RP 1, który wskazuje, że godność człowieka jest przyrodzona, niezbywalna i stanowi źródło wolności i praw przysługujących jednostce; godność ta jest też nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Godność ludzka jest więc podstawą aksjologiczną systemu prawa oraz wzorcem i najwyższą wartością, stanowiącą probierz oceny poszczególnych dóbr przynależnych człowiekowi 2, a chronionych normą art. 23 k.c. Prawo do prywatności przez długi czas nie należało do praw gwarantowanych konstytucyjnie. Dopiero w Konstytucji z 1952 r. 3 w art. 80 ust. 2 znajdziemy informację, że ustawa chroni nienaruszalność mieszkań i tajemnicę korespondencji, a przeprowadzenie rewizji domowej dopuszczalne jest jedynie w przypadkach określonych ustawą. Według zaś art. 79 rodzina znajdowała się pod szczególną ochroną państwa. Ten skromny katalog konstytucyjny dóbr osobistych chronionych przez Konstytucję był świadomy, wynikał z podstaw ustroju państwa. Niewątpliwie najważniejszym momentem w kształtowaniu się prawa do prywatności było podniesienie go do rangi konstytucyjnej w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r. Nadrzędna pozycja Konstytucji pozwala uznać normy ustawy zasadniczej za najważniejszy punkt odniesienia przy wyliczaniu dóbr składających się na konstrukcję prawa do prywatności. Konstytucyjne regulacje prawa do prywatności są mocno rozbudowane. Zwieńczeniem procesu implementowania prywatności do konstytucyjnego systemu wartości stał się art. 47 Konstytucji. W treści tego przepisu zagwarantowano każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym. I chociaż jak zauważa J. Sobczak 4 nie jest jasne, w jakiej relacji pozostają względem siebie nazwy życie prywatne i życie osobiste, to trudno przyjąć, aby określenia te były od siebie ściśle odgraniczone 5, gdy tymczasem mamy tu do czynienia ze swoistym pleonazmem 6. Analizując przepisy Konstytucji pod kątem prawa do prywatności, skupiamy się na kilku przepisach, to jest oprócz art. 47 także na art. 48 (prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami), art. 49 (wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 51 (prawo do zachowania tajemnicy informacji odnoszących się do danej osoby). Jak podkreśla R. Koper 7, w doktrynie można zaobserwować brak jednego stanowiska w kwestii wyróżnienia poszczególnych fragmentów sfery prywatnej w kontekście wskazanych przepisów konstytucyjnych. I tak raz ochronę prywatności gwarantują przepisy art. 47, 49, 50, 51 Konstytucji 8, kolejne spojrzenie na prywatność to wyłączenie z tego zakresu życia rodzinnego 9 przy pełnej akceptacji zaprezentowanego wcześniej zakresu tego prawa. Warto pokazać jeszcze pogląd L. Garlickiego, zgodnie z którym istotnych elementów prawa do prywatności należy się doszukiwać w treści art. 47, 48, 50, 53 ust. 3 i Niewątpliwie prawo do prywatności nie da się adekwatnie zdefiniować ze względu na niejednokrotność sytuacji, do których pojęcie to jest odnoszone 11. Na tym tle bardzo interesującym zagadnieniem wydaje się prywatność osób pozbawionych wolności w kontekście powierzchni mieszkalnej. Mimo że prawo do prywatności obejmuje kilka elementów 12, a także różnorodnych kwestii, w tym życie prywatne i rodzinne, tajemnicę komunikowania się czy nietykalność mieszkania, to tylko zagadnienie powierzchni mieszkalnej osób odbywających karę pozbawienia wolności będzie przedmiotem dalszych rozważań.

2 2. Prywatność w dokumentach międzynarodowych Uwagi należy rozpocząć od tego, że prawa i wolności jednostki są chronione nie tylko przez normy konstytucyjne i wydane na ich podstawie przepisy ustawowe, ale również przez przepisy prawa międzynarodowego 13. I tak dokumentem, który porusza tę kwestię, jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 listopada 1948 r. (ONZ) 14, której art. 12 brzmi: Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre imię. Nikt nie może doznać uszczerbku na honorze i dobrym imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom. W Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 15 w art. 8 czytamy: Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Następnym ważnym dokumentem, biorącym w ochronę prawo do prywatnej sfery życia, jest Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. 16. Artykuł 17 tego dokumentu brzmi następująco: 1. Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne [...]. 2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami. Należy także odnotować treść jeszcze jednego dokumentu, który w całości został poświęcony prawu do prywatnej sfery życia. Chodzi o końcowy dokument z Konferencji Prawników Nordyckich, która odbyła się w Sztokholmie 1967 r. 17. W jego pierwszej części czytamy: Prawo do respektowania prywatnego życia, które ma zasadnicze znaczenie dla szczęścia człowieka, musi być uznane jako prawo fundamentalne osoby ludzkiej. Prawo to chroni jednostkę przed władzą publiczną, przed społeczeństwem i przed innymi jednostkami. Prawo do respektowania prywatnego życia jest prawem osoby do bycia pozostawionym w spokoju, aby mógł żyć swoim własnym życiem z możliwie najmniejszymi ingerencjami z zewnątrz [ ]. Istotne są także postanowienia art. 4 (zakaz tortur) i art. 7 (prawo do prywatności) Karty Praw Podstawowych UE Trybunał Konstytucyjny wobec kary pozbawienia wolności i prawa do prywatności Prawo człowieka do poszanowania prywatności obejmuje także sferę związaną z pozbawieniem wolności i nie ma potrzeby wyodrębnienia dobra osobistego w postaci prawa do godnego odbywania kary pozbawienia wolności, gdyż zawiera się ono w dobru osobistym, jakim jest godność człowieka 19. Ta zaś nie jest tylko retorycznym ozdobnikiem, ale ma fundamentalny charakter, a roszczenie jest istotnym składnikiem godności ludzkiej. Natomiast ochrona godności to jedna z głównych funkcji praw człowieka. Godność człowieka podlega ochronie bezwzględnej. W konsekwencji wszelkie działania władz publicznych powinny uwzględniać istnienie sfery autonomii i nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznych, odbierających jednostce poczucie godności 20. Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem jest to jedyne prawo, wobec którego nie byłoby możliwe zastosowanie zasady proporcjonalności. 26 maja 2008 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jacka G. dotyczącą braku granic czasowych umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m 2. Orzekł, że art ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) 21 jest niezgodny z art. 40, art. 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji oraz że nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepis traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw 22. Zgodnie z kwestionowanym przepisem: W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może umieścić osadzonych, na czas określony, w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m 2. O takim umieszczeniu należy bezzwłocznie powiadomić sędziego penitencjarnego. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na pięć aspektów tego przepisu. Po pierwsze przepis jest adresowany do dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, który może (a nie musi ) dokonać określonej czynności. Po drugie zastosowanie przepisu dopuszczalne jest jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Sytuacje stanowiące szczególnie uzasadnione wypadki nie mogą zatem podlegać swobodnej wykładni rozszerzającej. Po trzecie przepis wskazuje czas trwania takiej nadzwyczajnej sytuacji jako czas określony. W przepisie nie znajdziemy jednak maksymalnej długości tego czasu, co powoduje jego nadużywanie przez dyrektorów zakładów. Po czwarte przepis stanowi odstępstwo od zasady, iż cela więzienna ma mieć powierzchnię 3 m 2 na jedną osobę, a więc tylko wyjątkowo może być ona zmniejszona. Po piąte dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego został zobligowany do bezzwłocznego powiadomienia sędziego penitencjarnego o umieszczeniu skazanego w mniejszej celi. Sędzia penitencjarny sprawuje zatem bezpośredni nadzór nad decyzjami dyrektorów zakładów karnych lub aresztów śledczych. Dalej TK uzasadniał, że zgodnie z Konstytucją każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany

3 w sposób humanitarny. Traktowanie «humanitarne» obejmuje coś więcej niż tylko niestosowanie tortur i zakaz traktowania okrutnego, nieludzkiego i poniżającego. Traktowanie humanitarne musi uwzględniać pewne minimalne potrzeby każdego człowieka i wymaga od władzy publicznej pozytywnych działań w celu zaspokojenia tych potrzeb. Nadmierne zagęszczenie w celi może samo w sobie być kwalifikowane jako traktowanie niehumanitarne lub degradujące, a nawet przy wyjątkowej kumulacji okoliczności jako tortura 23. Trybunał Konstytucyjny zauważył jednak, że w nadzwyczajnych sytuacjach (np. katastrofa budowlana w zakładzie karnym) jest możliwe czasowe osadzenie skazanych w celach mniejszych niż standardowe 3 m 2. Zasady czasowego umieszczenia skazanego w mniejszej celi powinny być jednak wyraźnie określone. Przepisy nie mogą pozostawiać wątpliwości co do sytuacji, w których to może nastąpić, a dotychczasowe są w tym zakresie niejasne, nieprecyzyjne, umożliwiają bardzo szeroką interpretację, a to stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji). Prawo do traktowania humanitarnego, o którym mowa w art. 40 Konstytucji, jako jedno z niewielu praw obywatelskich posiada charakter absolutny i nie może być w żadnych warunkach ograniczone. Dotyczy ono zarówno organów państwa, ich funkcjonariuszy, jak i przepisów dotyczących wykonywania kar orzeczonych przez sądy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że okrutne i poniżające traktowanie lub karanie z art. 40 Konstytucji to absolutny zakaz dopuszczenia się określonych form zachowań wobec człowieka i nie jest konieczne publiczne egzekwowanie tych kar, wystarczy, by dana osoba czuła się upokorzona we własnych oczach 24 (element upublicznienia kary jest natomiast czynnikiem dodatkowo kwalifikującym Tyrer przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z 25 kwietnia 1978 r.). W grudniu 2009 r. wszedł więc w życie ten wyrok TK (odroczona utrata mocy obowiązującej o 18 miesięcy). Od momentu wejścia w życie wyroku TK fakt umieszczenia skazanego na powierzchni mniejszej niż 3 m 2 będzie równoznaczny ze stwierdzeniem bezprawności działania państwa. To zaś powinno przesądzać o uznaniu odpowiedzialności Skarbu Państwa pod warunkiem jednakże wykazania szkody (w sprawach majątkowych) lub naruszenia dóbr osobistych 25. Na dzień 31 grudnia 2010 r. statystyki zakładów karnych odnotowywały 8529 osadzonych 26, spośród których 28 tys. odbywało karę pozbawienia wolności 27 w przeludnionych celach. A tymczasem już brakuje środków na prace remontowe i modernizacyjne, na budowę nowych obiektów 28. Należy przywołać w tym kontekście przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, gdzie znajdziemy zgodnie z art szereg praw i obowiązków skazanych, takich jak prawo do: zachowania dobrego zdrowia, zapewniania godnych warunków bytowych, pożywienia i wydzielonych pomieszczeń, w których znajdzie niezbędną opiekę lekarską, utrzymywania więzi rodzinnych, wolności wyznaniowej, kształcenia się, korzystania np. z telewizji i radia, komunikowania się ze swoim adwokatem, składania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, dysponowania środkami pieniężnymi 29. Oprócz przysługujących praw więźniowie mają również odgórnie narzucone obowiązki, z których muszą się sumiennie wywiązywać, albowiem w razie nieprzestrzegania obowiązujących zasad stosowane są środki mające na celu wyegzekwowanie posłuszeństwa (np. umieszczenie w odosobnionej celi zwanej izolatką). Do obowiązków więźnia zaliczamy obowiązek: poprawnego zachowania się, przestrzegania higieny osobistej przy jednocześnie zachowanej czystości pomieszczeń, w których przebywa (cela), poddania się przewidzianym przepisami badaniom, zabiegom lekarskim, leczeniu i rehabilitacji, wykonywania pracy (np. prac porządkowych), dbałości m.in. o mienie zakładu karnego, poddania się przeprowadzanej czynności kontroli osobistej Powierzchnia mieszkalna a prawo do prywatności więźniów W przedmiotowej sprawie złożona została przez Helsińską Fundację Praw Człowieka opinia sądu przygotowana w ramach prac Programu Spraw Precedensowych 31. Wyrok TK w przedstawionym zakresie był

4 zasadniczo zgodny z jej argumentami. W opinii wskazano w szczególności na 17 spraw czekających na rozpatrzenie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), zakomunikowanych rządowi RP w ciągu 2007 r., które dotyczyły przeludnień w więzieniach. Duża część z nich ma szanse zakończyć się uznaniem przez ETPC naruszenia przez Polskę Konwencji. Sytuacja w polskich więzieniach zdaniem Fundacji wskazuje jednoznacznie, że problem przeludnienia jest ewidentny oraz że umieszczanie w celi, w której przypadająca na jedną osobę powierzchnia jest mniejsza niż 3 m 2, stało się w Polsce zasadą. Ponadto Fundacja uznała, że obowiązywanie w obrocie prawnym przepisów legalizujących przeludnienie więzień w Polsce stać się może podstawą do uznania przez ETPC naruszenia przez Polskę art. 3 Konwencji, zwłaszcza wobec braku możliwości skutecznego dochodzenia przez więźniów swych praw przed sądami polskimi. Zastosowanie art. 248 k.k.w. powinno mieć charakter absolutnie wyjątkowy i ograniczać się do nadzwyczajnych i tylko tymczasowych sytuacji (np. buntu więźniów zakładzie karnym). Wydaje się również wysoce prawdopodobne, że sytuacja w polskich więzieniach w związku z licznymi sprawami polskich więźniów, które czekają na rozpatrzenie, może zostać oceniona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za trwałe naruszenie art. 3 Konwencji. Kolejnym krokiem ku poprawie standardów humanitarnego traktowania więźniów w Polsce powinno być zwiększenie minimalnej powierzchni celi przypadającej na więźnia przynajmniej do 4 m 2. Byłoby to zgodne z zaleceniami Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom oraz przybliżałoby Polskę do zasad obowiązujących w innych krajach europejskich 32. Wydaje się, że przypisane dyrektorom więzień prawo zagęszczania cel w drodze wyjątku stało się normą w polskich zakładach karnych i jest dowodem niewydolności systemu penitencjarnego. Prowadzi do naruszania zasad humanitaryzmu, szczególnego udręczenia skazanych, stwarza sytuację poniżającą ich, zagrażającą zdrowiu i nie stwarza żadnych szans na resocjalizację. Więcej nawet daje kierownictwom zakładów karnych możliwość nadużywania władzy 33. O konieczności zmiany kontrowersyjnego przepisu przekonani byli również przedstawiciel Sejmu poseł Witold Pahl, prokurator Wiesław Nocuń, reprezentujący prokuratora generalnego, a także Janusz Zagórski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy. Rzadko zdarza się taka jednomyślność. Należy przypomnieć, że podobna sprawa była już przygotowana do rozstrzygnięcia dwa lata temu. Autor, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), wycofał ją, bo resort sprawiedliwości w przeddzień rozprawy wydał rozporządzenie, które miało rozwiązać problem tłoku w więzieniach. W rozporządzeniu z 19 kwietnia 2006 r. 34 znalazło się sformułowanie, że czasowa rezygnacja ze standardów powierzchni następuje na czas określony ( 2 ust. 4). Wycofanie wniosku przez RPO skutkowało umorzeniem postępowania przez Trybunał. Nie rozwiązało to jednak problemu przeludnienia w celach. TK uznał zatem, że przepis, który to prawo narusza, musi zniknąć z k.k.w. Orzeczenie TK stanowiło więc bodziec do zmiany ustawy z 9 października 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy 35. Zmianie uległ także art k.k.w., w myśl którego powierzchnia w celi mieszkalnej przypadająca na skazanego wynosi nie mniej niż 3 m 2. Wyjątkowo dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może umieścić skazanego na czas określony, nie dłuższy niż 90 dni, w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na skazanego wynosi poniżej 3 m 2, nie mniej jednak niż 2 m 2, ale tylko w razie: 1) wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej, lub w czasie ich obowiązywania, 2) ogłoszenia na terenie położenia zakładu karnego lub aresztu śledczego stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii albo wystąpienia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii uwzględniając stopień zagrożenia dla życia i zdrowia; 3) konieczności zapobieżenia wystąpieniu innego zdarzenia stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa skazanego albo bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego albo zapobieżenia skutkom takiego zdarzenia. Ustawa pozwala także dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego na umieszczenie skazanego na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni, w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na skazanego wynosi poniżej 3 m 2, nie mniej jednak niż 2 m 2, jeżeli zachodzi konieczność natychmiastowego umieszczenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym nieposiadającym wolnych miejsc w celach mieszkalnych: 1) skazanego na karę pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata, 2) skazanego określonego w art lub 2 oraz art. 65 Kodeksu karnego, 3) skazanego za przestępstwo określone w art Kodeksu karnego, 4) skazanego, który samowolnie uwolnił się od odbywania kary pozbawienia wolności, 5) skazanego, który korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego, nie powrócił w wyznaczonym terminie,

5 6) przetransportowanego na polecenie sądu lub prokuratora z innego zakładu karnego lub aresztu śledczego w celu udziału w rozprawie lub innych czynnościach procesowych, 7) osoby tymczasowo aresztowanej, ukaranej karą porządkową lub co do której zastosowano inne środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności. Okres ten może być przedłużony tylko za zgodą sędziego penitencjarnego. Łączny okres umieszczenia skazanego w tych warunkach nie może przekroczyć 28 dni. Wydając decyzję na tej podstawie, należy minimalizować zagrożenie pogorszenia warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zmierzać do szybkiego umieszczenia we właściwej celi mieszkalnej. W decyzji wydanej w sprawie należy określić czas oraz przyczyny umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia celi mieszkalnej przypadająca na skazanego wynosi mniej niż 3 m 2, a także oznaczyć termin, do którego skazany ma w tych warunkach przebywać. Skargę na decyzję rozpoznaje sąd w terminie 7 dni. Decyzję o umieszczeniu skazanego w warunkach przejściowych należy niezwłocznie uchylić, jeżeli ustaną przyczyny, dla których została ona wydana. Powyższy przepis ma charakter standardu minimum, jaki zapewnia się w zakresie warunków socjalnych osobom odbywającym karę w jednostkach penitencjarnych 36. Przewidziane w art. 110 k.k.w. minimum powierzchni mieszkalnej należy do najniższych w porównaniu do unormowań obowiązujących w systemach penitencjarnych innych państw europejskich. Nieliczne są kraje, w których minimum powierzchni mieszkalnej dla jednego skazanego jest niższe niż 3 m Jest to bodaj najniższy normatyw w Europie. Jedynie Czesi przeznaczają dla swoich osadzonych po 3,5 m 2 na osobę. Inni Europejczycy dają po 6 9 m W dodatku jeszcze nasza norma może być za zgodą sądu penitencjarnego zmniejszana w razie potrzeby decyzją dyrektora zakładu karnego na czas określony. W praktyce nie wiadomo było (w poprzednim stanie prawnym), na jak długo można zmniejszać metraż przeznaczony dla więźnia i do jakich granic, a permanentne zaniżanie wskaźników stało się więziennym standardem. 5. Sąd Najwyższy w sprawie naruszenia dóbr osobistych związanych z powierzchnią mieszkalną Pokłosiem wyroku TK z maja 2008 r. była uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2011 r. 39 po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z 30 marca 2011 r. 40, który wniósł na podstawie art ustawy o Sądzie Najwyższym 41 o rozstrzygnięcie występujących w orzecznictwie rozbieżności w wykładni prawa. Pytał: Czy umieszczenie osadzonego w celi o powierzchni przypadającej na jedną osobę mniejszej niż 3 m 2 stanowi naruszenie dóbr osobistych i czy przesłanką zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 448 k.c., jest w takim wypadku tylko bezprawność czy także wina?. Dotychczasowe orzecznictwo SN jest rozbieżne. Są wątpliwości, czy osadzenie w celi, w której nie oddzielono pomieszczeń sanitarnych i nie zapewniono osobnych miejsc do spania, jest naruszeniem dóbr osobistych i może uzasadniać odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 24 i art. 448 k.c. Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzielił SN w wyroku z 28 lutego 2007 r. 42. Takie samo stanowisko zajął w wyroku z 17 marca 2010 r. 43, wydanym już po zmianie przepisów. Są jednak też dwa orzeczenia, w których SN wyraził pogląd odmienny. W wyroku z 2 października 2007 r. 44 uznał, że samo przebywanie w przepełnionej celi może być usprawiedliwione i nie uzasadnia odpowiedzialności Skarbu Państwa. W sprawie, której wyrok dotyczy, umieszczenie w takiej celi nie było w ocenie SN bezprawne, bo nastąpiło na podstawie przewidzianej w art k.k.w. decyzji dyrektora zakładu karnego, utrzymanej w mocy przez sąd penitencjarny. Jeszcze dalej idzie postanowienie z 20 grudnia 2010 r. 45. SN stwierdził, że okresowe przebywanie w przepełnionej celi, nawet z gorszymi warunkami sanitarnymi, mimo że nie brakowało łóżek i był oddzielny węzeł sanitarny, nie naruszało dóbr osobistych. Z kolei w wyroku z 28 lutego 2007 r. 46 SN stwierdził, że ciężar dowodu, iż nie doszło do naruszenia dóbr osobistych osadzonego w ciasnej celi, spoczywa na zakładzie karnym. To korzystniejsze dla osadzonych orzeczenie odnotował też trybunał w Strasburgu, w którym jest kilkaset takich spraw. Strasburg dał jednak wyraz oczekiwaniu, że ta tendencja odbije się w orzecznictwie sądów niższych instancji. Rozbieżności w orzecznictwie sądów pierwszej i drugiej instancji dają podstawę do przedstawienia wątpliwości pod rozwagę powiększonego składu SN. SN podjął uchwalę, w której czytamy: umieszczenie osoby pozbawionej wolności w celi o powierzchni przypadającej na osadzonego mniejszej niż 3 m 2 może stanowić wystarczającą przesłankę stwierdzenia naruszenia jej dóbr osobistych. Odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 448 k.c. za krzywdę wyrządzoną tym naruszeniem nie zależy od winy.

6 Przepis art. 448 k.c. w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny 47 daje więc możliwość przyznania zadośćuczynienia w razie naruszenia jakiegokolwiek dobra osobistego, w tym godności, czci i dobrego imienia. Sąd Najwyższy dowodził słusznie, że godność człowieka chroniona jest i konstytucyjnie, i konwencyjnie. Mówi o tym Konstytucja w art. 30, stanowiąc, iż godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna, stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela i jest nienaruszalna, w art. 40 zakazując tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania i karania oraz w art. 41 ust. 4, który nakazuje, by każdy pozbawiony wolności był traktowany w sposób humanitarny. W podobnym tonie wypowiada się też Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w art. 3. Natomiast według art. 7 i 10 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu, a każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana w sposób humanitarny i z poszanowaniem przyrodzonej godności człowieka. Trzeba zauważyć, że również ochronę osób pozbawionych wolności przy użyciu pozasądowych środków o charakterze zapobiegawczym w formie wizytacji wzmacniają postanowienia Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu sporządzonej w Strasburgu 26 listopada 1987 r. 48. Należy także podkreślić, że art. 4 1 k.k.w. nakazuje wykonywać kary, środki karne zabezpieczające i zapobiegawcze w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej. Również art. 3 Kodeksu karnego (k.k.) 49 stanowi, iż kary oraz inne środki karne przewidziane w k.k. stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka. Osoba pozbawiona wolności przez fakt jej pozbawienia nie traci zatem praw gwarantowanych przez Konstytucję i akty prawa międzynarodowego. Co więcej, można stwierdzić, że Konstytucja oraz akty prawa międzynarodowego zawierają tożsame regulacje w zakresie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania oraz deklarują humanitarne traktowanie każdej osoby pozbawionej wolności. W uzasadnieniu do uchwały Sądu Najwyższego znajdziemy przywołanie wyroków z 28 lutego 2007 r. i z 17 marca 2010 r. 50, w których SN, biorąc pod uwagę te regulacje, wyznaczył właściwy kierunek interpretacji przepisów znajdujących zastosowanie przy rozpoznawaniu spraw o roszczenia wynikające z naruszenia godności człowieka pozbawionego wolności 51. W swoich wywodach zauważył też, że realizacja pozbawienia wolności wiąże się z ustaleniem poziomu, który wyznacza odpowiednie warunki uwięzienia nienaruszające godności człowieka, a jednym z tych warunków jest powierzchnia pomieszczenia przypadająca na jedną osobę. Graniczne 3 m 2 na osobę jest równoznaczne z wyznaczeniem standardu, którego obniżenie powoduje naruszenie godności pozbawionego wolności i jest przesłanką przyznania zadośćuczynienia z art. 448 k.c. Chyba że odpowiedzialność za to naruszenie może zostać wyłączona na tej podstawie, że umieszczenie skazanego w takich warunkach miało upoważnienie ustawowe. W obecnym stanie prawnym wykazanie wyczerpania ustawowych przesłanek czasowego umieszczenia skazanego w celi mniejszej, niż wymaga prawo, może prowadzić do skutecznego wykazania braku bezprawności. Sąd Najwyższy uznał, iż kluczem do rozstrzygnięcia kwestii wyłączenia bezprawności w poprzednim stanie prawnym, a więc na podstawie art. 110 k.k.w. w związku z obowiązującym do 6 grudnia 2009 r. art. 248 k.k.w., jest prawidłowa ich wykładnia z uwzględnieniem norm konstytucyjnych i międzynarodowych. Da się zauważyć również stanowisko SN, które przeważa także w doktrynie, że winę zalicza się do przesłanek roszczeń przewidzianych w art. 448 k.c. W omawianej sprawie chodzi jednak o wyjaśnienie, czy takie rozumienie art. 448 k.c. ma miejsce także wtedy, kiedy oparte na nim roszczenie kierowane jest przeciwko Skarbowi Państwa na tej podstawie, że źródłem naruszenia dóbr osobistych było niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Czy wina stanowi zatem o odpowiedzialności na podstawie art. 448 k.c.? Sąd Najwyższy stwierdził, że wynikający z art. 77 ust. 1 Konstytucji i z art. 417 k.c. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej obejmuje także szkodę niemajątkową (krzywdę) w ujęciu art. 448 k.c. 52, a wina nie jest przesłanką odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 448 k.c. Artykuł 77 ust. 1 Konstytucji RP stanowi nową jakość w dziedzinie odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy publicznej 53. Instytucja ta opiera się bowiem nie na winie konkretnego funkcjonariusza, lecz na działaniu niezgodnym z prawem organów władzy publicznej. 6. Podsumowanie Przeludnienie w zakładach karnych dało podstawę Ministerstwu Sprawiedliwości do skierowania wytycznych pod adresem prezesów sądów, m.in. żeby zbadali sprawy, w których skazani na karę pozbawienia wolności nie

7 rozpoczęli jeszcze jej odbywania, celem ustalenia dopuszczalności odroczenia wykonywania tej kary (na podstawie art k.k.w.). Takie odroczenie może odbyć się z powodu przekroczenia w skali kraju ogólnej pojemności zakładów karnych lub aresztów śledczych. Skutkuje to ustaleniem kolejności wzywania do stawienia się skazanych w zakładzie w wyznaczonym terminie. Nie ulega wątpliwości, że rośnie potrzeba kar i środków wolnościowych 54. Główny argument to możliwość uniknięcia przez skazanego pobytu w więzieniu i związanej z tym demoralizacji. Pozostawienie sprawców drobnych przestępstw na wolności daje możliwość zwiększenia powierzchni dla groźniejszych sprawców przestępstw. Istotne są również argumenty natury ekonomicznej, bo niewątpliwie zastosowanie środków wolnościowych jest znacznie tańsze. Nie bez znaczenia są też koszty społeczne, nie ma zerwania więzi rodzinnych. Pomocny może okazać się dozór elektroniczny 55. Godne podkreślenia jest to, że żadne okoliczności, nawet nadzwyczajne, nie mogą być przeszkodą w szanowaniu ludzkiej godności. Należy jednak odnotować, że w sferze życia prywatnego osób pozbawionych wolności istnieją okoliczności wyłączające bezprawność działania sprawcy naruszenia. Opowiadam się jednak za wnikliwą analizą każdego takiego przypadku pod kątem przestrzegania prawa, a nie dowolności uznania. Również orzecznictwo strasburskie będzie swoistym hamulcem w walce o godność człowieka. Konwencja Europejska daje bowiem jednostce możliwość wniesienia roszczenia do organów międzynarodowych. Ważny jest fakt, że zarówno prawo krajowe, jak i międzynarodowe chroni prawo więźnia do prywatności, a konstytucyjne ujęcie tego prawa pozbawione jest deklaratywności na rzecz konkretnych roszczeń, wynikających z naruszenia tego prawa. Od dawna wiadomo, że sama instytucjonalizacja prawa może nie wystarczyć, stąd zdolność dochodzenia praw jest najważniejszym aspektem prawa człowieka pozbawionego wolności. Summary Reflections on the prisoners right to privacy in the context of living space The right to privacy is one of the fundamental rights of the modern constitution. Right to privacy includes the sphere associated with deprivation of liberty. The author says that there is no need to separate personal interest in the form of a right to a dignified imprisonment, because it contains the personal well-being, which is human dignity. The author on the background of the constitutional catalog of personal property shall render the Constitutional Court of 26 May 2008, which recognized the constitutional complaint of Jack G. concerning the lack of time limits placed prisoners in conditions where the cell area per person is less than 3 square meters. The Constitutional Court ruled that in exceptional situations (eg. building disaster in prison) is possible to embed prisoners for less than the standard 3 m 2 in short periods. The rules place the offender temporarily in a smaller cell but clearly defined. The author also emphasizes that the result of judgment of the Tribunal in May was the resolution of seven judges of the Supreme Court of 18 October 2011 at the request of the President of the Supreme Court in the application dated 30 March 2011 (BSA V /11), which asked Does placing a prisoner in a cell with an area for one person less than 3 square meters it is a violation of personal rights, whether the premise of compensation referred to in Art. 448 of the Civil Code in this case is only unlawful or the guilt? Now the Supreme Court arising from the Article 77 Paragraph 1 of the Constitution and Article 417 of the Civil Code found that the make good damage caused by unlawful action of public authority also includes non-pecuniary damage (harm) in terms of Article 448 of the Civil Code, and the fault is not a condition of the State Treasury pursuant to Article 448 of the Civil Code. In the text we find the comments indicating a need for sanctions and measures of freedom and the idea that any circumstances, even the emergency can t be an obstacle to respect the human dignity. Key words: right to privacy, prisoner, human dignity, living area, constitutional court. Przypisy: 1 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. 2 F.J. Mazur, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 17 i n.; P. Czarny, Konstytucyjne pojęcie godności

8 człowieka a rozumienie godności w języku polskim, w: K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawa, Wrocław 2001, s. 195 i n. 3 Tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm. 4 J. Sobczak, Prawo do prywatności a wolność słowa i druku, w: Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006, s Tamże. 6 Tamże, s R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010, s A. Sakowicz, Granice prawa do prywatności osób odbywających karę pozbawienia wolności, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2004, nr 43, s P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s K. Motyka, Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka, Lublin 2006, s Najpełniej i najszerzej o zakresie prawa do prywatności zob. K. Motyka, Prawo do prywatności i dylematy, s. 122 i n.; zob. także K. Sitnik, K. Mrozek, Prawo skazanych do korzystania z wolności religijnej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011, nr 4, s. 205 i n.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do ochrony sfery intymności jednostki, Państwo i Prawo 2004, nr 11, s. 34 i n. 13 E. Dynia, P. Kłak (red.), Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, Rzeszów 2005, s. 17 i n.; J. Braciak, Prawo do prywatności, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 297 i n. 14 Cyt. za K. Motyka, Prawa człowieka. Wybór źródeł, Lublin 1996, s. 51 i n. 15 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. 16 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz M. Misztal, Prawo człowieka do prywatności, Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2011 r., III CZP 25/11, s Orzeczenie TK z 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK-ZU 2001, nr 3, poz Dz.U. Nr 90, poz III CZP 25/11, s. 3, SK25/07, OTK-A 2008, nr 4, poz Tamże. 24 B. Gronowska, Wolność od tortur, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s Por. zwłaszcza wyrok SN z 28 lutego 2002 r., V CSK 431/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno- porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz.U. Nr 152, poz www://sw.gov.pl/ Tamże M. Bernatt, Prawa człowieka w orzecznictwie sądów polskich, 33 T. Bulenda, O więzieniach niebezpiecznych w kontekście ochrony praw człowieka, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2008, nr 60, s Dz.U. Nr 65, poz. 459 (rozporządzenie już uchylone). 35 Dz.U. Nr 190, poz Por. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 306 i Por. J. Jasiński, Problem przeludnienia zakładów karnych, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1997, nr 15, s ; N. Pawłowska, Prawo podmiotowe więźniów do powierzchni mieszkalnej, Państwo i Prawo 2007, nr 6, s. 81, N. Pawłowska, Prawo podmiotowe..., s III CZP 25/11, 40 BSA V /11, tamże. 41 Ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. Nr 240, poz ze zm. 42 V CSK 431/ II CSK 486/ II CSK 269/ IV CSK 449/ V CSK 431/ Dz.U. Nr 114, poz Dz.U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238 ze zm. 49 Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm. 50 V CSK 431/06, II CSK 486/09, 51 Uzasadnienie do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 18 października 2011 r., s Tamże, s M. Haczkowska, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP, Warszawa 2007, s M. Szewczyk, Czy i jaka alternatywa dla kary pozbawienia wolności, w: Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej, Poznań 1998, s. 69; J. Zagórski, Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce w świetle analizy przepisów i wyników badań, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa A. Róg, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego a prawo do zabezpieczenia społecznego, Państwo i Prawo 2011, nr 2, s. 2; E. Białowąs, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego a konstytucyjna zasada równości wobec prawa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011, nr 1, s. 179 i n.

9

PRAWO DO PRYWATNOŚCI ABSTRAKT. Marcin Pryciak (Poznań)

PRAWO DO PRYWATNOŚCI ABSTRAKT. Marcin Pryciak (Poznań) Marcin Pryciak (Poznań) PRAWO DO PRYWATNOŚCI ABSTRAKT Ochrona sfery życia prywatnego zaliczana jest do praw człowieka pierwszej generacji i jako prawo fundamentalne podlega ochronie w większości współczesnych

Bardziej szczegółowo

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 -------

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Robert Trzaskowski 1 Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna

Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna MIROSŁAW GRANAT Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna I. Uwagi wstępne Wyjaśnienie treści zasady godności człowieka z art. 30 Konstytucji RP napotyka trudność wiążącą

Bardziej szczegółowo

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 1. Konstytucyjne i konwencyjne prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności Jednym z postępowań po uprawomocnieniu

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRZYJACIELA SĄDU ( AMICUS CURIAE ) HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA

OPINIA PRZYJACIELA SĄDU ( AMICUS CURIAE ) HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA OPINIA PRZYJACIELA SĄDU ( AMICUS CURIAE ) HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczącego zgodności art. 135 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 VOTUM SEPRARTUM KWARTALINK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO ISSN 2300-9187 STOPKA REDAKCYJNA WYDAWCA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13 BAS-WPTK-420/13 Trybunał Konstytucyjny Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK. STRASBURG 16 października 2012 roku

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK. STRASBURG 16 października 2012 roku EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK STRASBURG 16 października 2012 roku Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 17/3A/2004 WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Adam Jamróz Marek Safjan sprawozdawca Jerzy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Witkowska 1

Magdalena Witkowska 1 Magdalena Witkowska 1 Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Idea równości jest bez wątpienia podstawą i założeniem wszystkich regulacji ustanawiających prawa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpień 7 8/2008

lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec sierpień 7 8/ 2008 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok LIII nr 607 608 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie ROBERT MATYSIAK PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Streszczenie Środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim porządku prawnym był

Bardziej szczegółowo

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a:

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a: WYROK z dnia 22 stycznia 2013 r. Sygn. akt SK 18/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego

Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego Ewa Bieńkowska Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego Streszczenie Przedmiotem artykułu są zmiany proponowane w projekcie z dnia 13 marca 2014 r. ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO SPRAW KARNYCH

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO SPRAW KARNYCH PRZEGLĄD ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO SPRAW KARNYCH Zeszyt nr 2/2013 (obejmuje okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 r.) BIURO STUDIÓW I ANALIZ DZIAŁ PRAWA EUROPEJSKIEGO Opracowała: Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Bardziej szczegółowo