Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do Projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do Projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych."

Transkrypt

1 Warszawa, 18/12/2012 r. Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Uwagi ogólne co do zasady wspiera działania legislacyjne, których celem jest zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na rynku, w szczególności w odniesieniu do ludzi nabywających pierwsze mieszkanie. Warto podkreślić, że - mimo iż w latach dokonał się wzrost zadłużenia na cele mieszkaniowe na poziomie blisko 20% - to pod względem liczby mieszkań oddanych na 1000 mieszkańców Polska zajmuje ostatnią lokatę w EU27, w kategorii średniej powierzchni mieszkania 2. lokatę od końca, zaś w zakresie liczby osób na 1 mieszkanie - niechlubne 1. miejsce. Tak zła sytuacja na rynku mieszkaniowym nie ma szans na szybką poprawę bez wsparcia ze strony instytucji państwowych. Dotychczas obowiązujący program Rodzina na Swoim był krokiem w dobrym kierunku, choć ciągle niewystarczającym. Mając na uwadze powyższe, z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę systemową, której celem jest wsparcie mieszkalnictwa, należy jednak wyraźnie podkreślić, że negatywnie oceniamy fakt objęcia programem wyłącznie mieszkań deweloperskich. Przede wszystkim należy wskazać na dwie kwestie. Po pierwsze, analiza dotychczasowych wyników wykorzystania wsparcia w ramach programu Rodzina na Swoim, wskazuje, że najczęściej korzystali z niego klienci nabywający mieszkania na rynku wtórnym stanowiąc ponad 50% odbiorców programu. Ponadto, należy wyraźnie podkreślić, że pomoc oferowana w ramach nowego programu będzie zupełnie niedostępna dla mieszkańców obszarów wiejskich i wielu małych miasteczek, gdyż deweloperzy tam nie budują (w 2011 r. zaledwie 10% mieszkań w budownictwie na sprzedaż lub wynajem zostało wybudowanych na tym terenie, ok. 90% produkcji deweloperów skoncentrowano w większych miastach), co więcej: w wielu gminach w planach zagospodarowania grunty pod budownictwo wielorodzinne nie zostały przewidziane. Zważywszy na fakt, że bez dodatkowego wsparcia mieszkania na rynku wtórnym pozostaną niedostępne cenowo dla wielu gospodarstw domowych w małych miastach/ wsiach ograniczenie (i tak już okrojonego) wsparcia jest rozwiązaniem złym. Analogicznie, nie jest dobrym pomysłem wykluczenie z zakresu wsparcia zakupu/ budowy domu jednorodzinnego podczas gdy dla wielu gospodarstw domowych jest to korzystniejsza, bądź nawet jedyna możliwa forma zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Obok wspomnianego wyżej argumentu (faktyczny brak aktywności deweloperskiej poza Strona 1 z 14

2 obszarami dużych miast), należy podkreślić, że grunty pod domy jednorodzinne zostały nierzadko nabyte przed wieloma laty, odziedziczone bądź wydzielone z rodzinnej nieruchomości. Stanowią one element wieloletniego, często nawet wielopokoleniowego procesu odzyskiwania statusu ekonomicznego rodzin naszego - tak dotkniętego przez historię - społeczeństwa. Nie jest jasne, dlaczego wsparcie państwowe (nawet limitowane) nie obejmie gospodarstw domowych, które często już posiadają część wkładu własnego w postaci gruntu. W celu zapewnienia rzeczywistego wsparcia w nabywaniu nowych mieszkań nawet w ograniczonym zakresie postulowane jest objęcie zakresem wsparcia nie tylko rynku pierwotnego, ale również: wtórnego oraz zakupu/budowy domów jednorodzinnych. Konieczne byłoby przy tym doprecyzowanie, czy dofinansowaniu powinno podlegać całe przedsięwzięcie tj. zakup działki + budowa; czy tylko zakup działki na cele mieszkaniowe, zaś koszty budowy (jako wkład własny) pokrywałby wnioskujący o dofinansowanie. Uwaga Fundacji odrzucona. W opinii Ministerstwa, ograniczenie programu wyłącznie do rynku pierwotnego przełoży się na bardziej efektywne wydatkowanie środków budżetowych. Ewentualne rozszerzenie programu w przyszłości będzie uzależnione od stanu finansów publicznych. Strona 2 z 14

3 Uwagi szczegółowe Art. 1. (zakres ustawy) Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego. Należy dokładnie określić definicję nabycie pierwszego własnego lokalu mieszkalnego. Uwaga Fundacji przyjęta. Zmiany wprowadzono w art. 2 (def. pierwszego zasiedlenia lokalu); art. 3 (nabycie mieszkania od podmiotów zbywających to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), art. 5. Art. 2. (słowniczek) Użyte w ustawie określenia oznaczają: ( ) 4) dofinansowanie do wkładu własnego środki pieniężne przeznaczone na opłacenie części ceny zakupu lokalu mieszkalnego, wypłacane na warunkach określonych w ustawie jako część kwoty, którą ubiegający się o kredyt na zakup lokalu mieszkalnego deklaruje pokryć ze środków własnych; Część banków udziela kredytów w wysokości 100% ceny zakupu lokalu mieszkalnego, bez konieczności wnoszenia przez klienta środków własnych konieczne wydaje się doprecyzowanie, że w takich przypadkach dofinansowanie również będzie przysługiwało. Czy określenie cześć wkładu własnego może oznaczać cały wkład własny kredytobiorcy co znaczyłoby, że cały wkład własny będzie pochodził z dofinansowania? Uwaga Fundacji częściowo przyjęta. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, nie ma przeciwwskazań, aby uzyskane dofinansowania stanowiło 100% wkładu własnego nabywcy, zaś w pozostałym zakresie zapłata ceny zakupu nieruchomości finansowana byłaby kredytem. Jednocześnie Ministerstwo śledzi prace KNF nad zmianą Rek. S. w zakresie wprowadzania ewent. wymogu zapewnienia przez klienta wkładu własnego. Art. 3. (podstawowe finansowe wsparcie - dofinansowanie do wkładu własnego) Dofinansowanie do wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy lokalu mieszkalnego w związku z nabyciem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Strona 3 z 14

4 Należy dokładnie określić definicję nowo wybudowanego lokalu mieszkaniowego. Czy jest to lokal także kupiony na rynku wtórnym i niezamieszkany? Np. czy wsparcie obejmie sytuację, gdy osoba fizyczna czy fundusz inwestycyjny kupi od dewelopera nieruchomość (na etapie budowy lub już oddaną do użytkowania) i następnie odsprzedaje ją bez zamieszkania? Uwaga Fundacji przyjęta. Zmiany wprowadzono w art. 2 i art. 5. Pomoc obejmie nabywców będących pierwszymi użytkownikami lokalu, którzy do czasu zakupu użytkowali mieszkanie na podstawie umowy najmu. Nie zakłada się objęcia dofinansowaniem rynku wtórnego tj. kolejnej transakcji zakupu tego samego lokalu. Art. 4. (warunki dotyczące beneficjentów) 1. Dofinansowanie do wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli: 2) nabywca lokalu mieszkalnego, do dnia nabycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 3, nie był: ( ) a) właścicielem prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; 1) Czy powyższe oznacza, że wnioskodawca nie może być właścicielem innej nieruchomości przed nabyciem lokalu z dofinansowaniem, czy nigdy nie mógł być stroną umowy kupna-sprzedaży nieruchomości? Z uzasadnienia wynika, że kredytobiorca może być właścicielem innej nieruchomości przed złożeniem wniosku, ale przed przeniesieniem własności kupowanej nieruchomości (objętej dofinansowaniem) już nie może być właścicielem innej nieruchomości? Por.: Przy czym uznano warunek nieposiadania własnego mieszkania za spełniony, także w przypadku, jeżeli potencjalny nabywca lokalu był lub jest w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku właścicielem prawa własności nieruchomości mieszkalnej. W innym zdaniu: Dofinansowanie do wkładu własnego nie może, więc być udzielone osobom, które do dnia nabycia lokalu mieszkaniowego przedstawionego do objęcia finansowania wsparcie włącznie były lub są właścicielem prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkaniowego. - powyższe zdania są niespójne. Strona 4 z 14

5 Jeśli warunek nieposiadania własnego mieszkania może być spełniony także w przypadku, gdy potencjalny nabywca był lub jest w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku właścicielem prawa własności - rozwiązanie to powinno wynikać wprost z postanowień ustawy. 2) Ponadto, zakładając, że uprawniony do skorzystania z programu nie może posiadać prawa własności budynku mieszkalnego /lokalu/ - do dnia nabycia lokalu mieszkalnego finansowanego kredytem powstaje kolejna wątpliwość: Standardowym przypadkiem nabycia lokalu na rynku pierwotnym przy udziale kredytu jest przypadek, w którym akt notarialny nabycia nieruchomości jest poprzedzony zawarciem umowy kredytu i wypłatą tego kredytu. Z reguły pomiędzy zawarciem umowy kredytu, wypłatą tego kredytu a podpisaniem aktu notarialnego upływa okres co najmniej kilkumiesięczny, często jest to okres kilkunastomiesięczny. Jak wobec powyższego sprawdzić czy beneficjent kwalifikuje się do wsparcia, jeśli spełnienie podstawowego warunku jest określone datą przyszłą? Fakt bycia właścicielem lokalu/domu w terminie pomiędzy datą złożenia wniosku a datą nabycia jest praktycznie niemonitorowalny. Dodatkowo to na instytucji kredytującej spoczywa obowiązek potwierdzania wobec BGK, że zostały spełnione warunki ustawowe - jak zatem sprawdzić czy w okresie zawarcia umowy kredytu do podpisania aktu notarialnego nabycia nabywca nie nabył kolejnego mieszkania? Proponujemy, aby dniem weryfikowania tego warunku był dzień zawarcia umowy kredytu (analogicznie jak w programie Rodzina na swoim) poprzez oświadczenie kredytobiorcy. 3) Potrzeba doprecyzowania: Jak będzie wyglądała sytuacja w momencie, gdy mamy do czynienia z młodym małżeństwem, gdzie tylko jedna z osób w okresie poprzedzającym złożenie wniosku była właścicielem nieruchomości. Czy wyklucza to możliwość skorzystania z dofinansowania gdy chcą razem wnioskować o wspólną nieruchomość? Uwaga Fundacji uwzględniona. Ad 1) Nabywca nigdy nie mógł być właścicielem innej nieruchomości przed nabyciem lokalu z dofinansowaniem. Ad 2) Nabywca złoży stosowne oświadczenie (podobnie jak dotychczas przy RnS). Ad 3) W przypadku małżeństw: limit wieku dotyczy młodszego małżonka; żadne ze współmałżonków nie mogło być właścicielem nieruchomości w przeszłości. Art. 5. (warunki dotyczące lokalu mieszkalnego) 1. Dofinansowanie do wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli: 1) lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 3, służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy lokalu mieszkalnego i jest on pierwszym użytkownikiem tego lokalu, Strona 5 z 14

6 Czy powyższy zapis oznacza, że nieruchomości zakupione na rynku wtórnym niezamieszkane mogą być objęte dofinansowaniem? Np. gdy ktoś kupił od developera nieruchomość we wczesnym stadium inwestycji i następnie ją odsprzedał? Ponadto powyższe ograniczenie powoduje niemożność zakupu od dewelopera lokalu, który był przedmiotem najmu. Na rynku funkcjonuje wynajem lokali mieszkalnych, które są przeznaczone do zbycia, ale do czasu zbycia są wynajmowane. Proponujemy usunięcie tego warunku. Uwaga Fundacji częściowo uwzględniona. Wsparcie obejmie osoby, które przed nabyciem mieszkania od dewelopera były najemcą i pierwszym użytkownikiem tej nieruchomości (por. art. 5). Art. 5. (warunki dotyczące lokalu mieszkalnego) 1. Dofinansowanie do wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli: 2) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 3, nie przekracza 75 m 2, 2. Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, a także cenę zakupu, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej. Co w przypadku, jeśli powierzchnia w umowie zobowiązującej oraz w umowie przenoszącej własność będzie się różnić - czy będzie to miało konsekwencje dla banku/klienta? Może dojść do takiej sytuacji, kiedy klient podpisze umowę na wczesnym etapie, a po wybudowaniu powierzchnia może być nieznacznie mniejsza lub większa i ostatecznie przekroczy ona poziom graniczny tj. 75 mkw. Uwaga Fundacji uwzględniona. Jeżeli ostateczna powierzchnia mieszkania będzie w dopuszczalnych praktyką granicach przekraczała limit prawo do dofinansowania będzie zachowane. Regulacje ustawy powinny ograniczyć przypadki poważnych różnic pomiędzy deklarowaną i ostateczną powierzchnią mieszkania. Art. 6. (warunki dotyczące kredytu mieszkaniowego) 1. Dofinansowanie do wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli: 3) kredyt, o którym mowa w art. 3, został udzielony na warunkach nie odbiegających na niekorzyść nabywcy lokalu mieszkalnego od warunków oferowanych przez instytucję kredytującą w stosunku do innych kredytów mieszkaniowych; Strona 6 z 14

7 Sugerujemy wykreślenie w całości art. 6 punktu 3 w ust. 1. Jak bowiem stwierdzić, że kredyt został udzielony na warunkach nie odbiegających na niekorzyść nabywcy od warunków innych kredytów mieszkaniowych w sytuacji gdy: (i) bank udziela różnego rodzaju kredytów mieszkaniowych, również tych ze wsparciem (np. kredyt powodziowyteż jest kredytem mieszkaniowym), (ii) przeprowadza różnego rodzaju akcje promocyjne? Uwaga Fundacji uwzględniona. Warunek usunięto z ustawy. Art. 6. (warunki dotyczące kredytu mieszkaniowego) 3. Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca lokalu mieszkalnego, pomimo dofinansowania do wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), do umowy kredytu, o którym mowa w art. 3, mogą przystąpić w charakterze dodatkowego kredytobiorcy: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy lokalu mieszkalnego. Pytanie: czy część kredytu z dofinansowaniem może być przeznaczona na cele inne niż zakup nieruchomości np. konsolidację posiadanego już zobowiązania w celu poprawy zdolności kredytowej oraz ewentualnie na dowolny cel? Uwaga Fundacji uwzględniona. Cel kredytu jednoznacznie zdefiniowany w ustawie. Art. 7. (wysokość podstawowego finansowego wsparcia) 1. Dofinansowanie do wkładu własnego przysługuje w wysokości 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do wkładu własnego dla gminy, na terenie której położony jest lokal mieszkalny, oraz: 1) powierzchni użytkowej nabywanego lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m 2, lub 2) 50 m 2 dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej większej niż 50 m 2. Spełnienie powyższych wymogów będzie wymagało dodatkowych obliczeń (narzędzi) ze strony banku, które nie są wykonywane dla kredytów obecnie oraz pobierania danych dot. średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2. Strona 7 z 14

8 Uwaga Fundacji odrzucona. W opinii Ministerstwa, rekompensatą za dodatkowe czynności administracyjne ma być zwiększony popyt na kredyt i wzrost bezpieczeństwa kredytów. Art. 8. (dodatkowe finansowe wsparcie spłata części kredytu) 4. Spłata części kredytu przysługuje w wysokości 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiącego podstawę dla określenia wysokości udzielonego dofinansowania do wkładu własnego, oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego lokalu mieszkalnego, zgodnie z zasadą wskazaną w art. 7 ust. 1. Z tego punktu wynika, że - przy dodatkowym finansowym wsparciu w wysokości 5% za urodzenie 3 dziecka - przy określeniu dodatkowego dofinansowania przez bank, instytucje kredytowe powinny bazować na historycznej wartości tj. średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzeniowego 1 mkw powierzchni użytkowej z dnia złożenia wniosku kredytowego? Czy może raczej na aktualnie obowiązującej wartości? Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie. Wysokość spłaty części kredytu będzie określana w oparciu o wartość średniego wskaźnika przeliczeniowego obowiązującego w momencie złożenia wniosku o finansowe wsparcie z tyt. dofinansowania wkładu własnego. Czy w przypadku, gdy dodatkowe finansowe wsparcie jest wyższe niż pozostała kwota kredytu bank powinien nadwyżkę przekazać kredytobiorcy, czy zwrócić do BGK? Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie. Ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona na konto Funduszu Dopłat. Czy części kredytu to są to także zaległe odsetki karne i inne wymagane koszty kredytu np. ubezpieczenia czy dodatkowe wsparcie może być przeznaczone tylko na spłatę kapitału? Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie. Wprowadzono zmiany w art. 2, p. 7. Art. 8. (dodatkowe finansowe wsparcie spłata części kredytu) 5. W przypadku spłaty części kredytu, o której mowa w ust. 1, instytucja kredytująca nie pobiera od nabywcy lokalu mieszkalnego opłat z tego tytułu. Strona 8 z 14

9 Spełnienie powyższego wymogu będzie wymagało ręcznego sprawdzania pochodzenia "nadpłaty" kredytu, w sytuacji kiedy od pozostałych nadpłat kredytu (dokonywanych ze środków klienta) bank pobiera opłaty. Spowoduje to również skomplikowanie zapisów w umowach kredytowych, ewentualnie ewidencjonowanie nadpłat na różnych kontach. Uwaga Fundacji uwzględniona; wyjaśnienie. Ministerstwo przewiduje, że zmiany wprowadzone w ostatecznym tekście ustawy będą skutkowały automatyzacją procesu rozliczeń. Art. 10. (wniosek o podstawowe finansowe wsparcie) 1. Wniosek o dofinansowanie do wkładu własnego nabywca lokalu mieszkalnego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem instytucji kredytującej, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, o którym mowa w art. 3. ( ) 3. Instytucja kredytująca przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek, o którym mowa w ust. 1, dołączając do niego: 1) informację o udzieleniu nabywcy lokalu mieszkalnego kredytu, o którym mowa w art. 3, na podstawie umowy zawartej z nabywcą lokalu mieszkalnego pod warunkiem przyznania dofinansowania do wkładu własnego, 1) Zwracamy uwagę że złożenie wniosku kredytowego o którym mowa w ust. 1 jest oddalone w czasie od podpisania umowy (informacja o podpisanej umowie ma być dołączona do wniosku o dopłatę - ust 3. pkt.1). Skoro bank ma wysłać informację o podpisanej z kredytobiorcą umowie kredytowej, nie wydaje się konieczne wysyłanie wniosku o udzielenie kredytu, zwłaszcza, że potwierdzenie iż kredytobiorca i nieruchomość spełniają warunki stawiane przez ustawę bank ma potwierdzić w formie oświadczenia złożonego BGK. Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie. Wprowadzono zmiany w art ) Potrzeba doprecyzowania zapisu - w art. 10 w ust. 3 w zdaniu wstępnym jest odwołanie do ust. 1 w którym to ustępie mówi się o wniosku o dofinansowanie oraz o wniosku o udzielenie kredytu o który wniosek chodzi? Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie. Wprowadzono zmiany w art. 10. Art. 11. (udzielenie podstawowego finansowego wsparcia) Strona 9 z 14

10 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje dofinansowanie do wkładu własnego lub odmawia przyznania dofinansowania do wkładu własnego, niezwłocznie informując instytucję kredytującą o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Zasadne wydaje się doprecyzowanie terminów, w jakich BGK podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i przekazuje środki. Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie. Wprowadzono zmiany w art. 11 (BGK przekazuje środki 10,20 i ost. dnia miesiąca). Art. 11. (udzielenie podstawowego finansowego wsparcia) 2. W przypadku przyznania dofinansowania do wkładu własnego Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kwotę przyznanego wsparcia na: 1) mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku, gdy z zamiarem nabycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 3, związane jest zawarcie umowy deweloperskiej, lub 2) rachunek instytucji kredytującej przeznaczony do przekazywania otrzymanego przez nabywców lokali mieszkalnych wsparcia, określony w umowie, o której mowa w art. 2 pkt 6 w pozostałych przypadkach. Od dnia wejścia w życie ustawy deweloperskiej deweloperzy mają obowiązek zawierania umów deweloperskich, natomiast obowiązek zapewnienia środka ochrony nabywcy w postaci rachunku powierniczego wymagane jest wyłącznie w odniesieniu do inwestycji, dla których rozpoczęcie sprzedaży miało miejsce po wejściu w życie ustawy deweloperskiej nie każda umowa deweloperska będzie miała taki środek ochrony. W projekcie ustawy nie wskazano natomiast rozwiązania w przypadku, gdy developer nie jest objęty ustawą developerską; dodatkowo, jeśli kupowana nowa nieruchomość jest sprzedawana przez osobę fizyczną (odsprzedawana). Takie podejście znacząco ogranicza dostępność wsparcia klientów przy kupnie nowego mieszkania. Propozycja, aby dla projektów inwestycyjnych nieobjętych ustawą developerską stosować zasady jak w przypadku dodatkowego finansowego wsparcia, czyli podstawowe dofinansowanie byłoby przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu lub byłoby dostępne po realizacji projektu lub jako ostatnia transza do developera (bez umowy warunkowej). Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie. Wprowadzono zmiany w art. 11 ust. 2. Art. 11. (udzielenie podstawowego finansowego wsparcia) Strona 10 z 14

11 3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z tytułu przyznanego dofinansowania do wkładu własnego na mieszkaniowy rachunek powierniczy w wysokości i terminach zapewniających realizację świadczenia pieniężnego nabywcy lokalu mieszkalnego, wynikającego z umowy deweloperskiej, po otrzymaniu dokumentów potwierdzających uprzednią realizację przez nabywcę lokalu mieszkalnego wynikających z tej umowy świadczeń pieniężnych do wysokości, jaką nabywca lokalu mieszkalnego, po uwzględnieniu kwoty dofinansowania do wkładu własnego, pokrywa ze środków własnych. Zapis jest nieczytelny. Co oznacza sformułowanie: po otrzymaniu dokumentów potwierdzających uprzednią realizację przez nabywcę lokalu mieszkalnego wynikających z tej umowy świadczeń pieniężnych do wysokości jaką nabywca lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu kwoty dofinansowania do wkładu własnego pokrywa ze środków własnych? Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie art. 11. Art. 11. (udzielenie podstawowego finansowego wsparcia) 7. Środki z tytułu przyznanego dofinansowania do wkładu własnego przekazane na rachunek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, instytucja kredytująca po zawarciu przez nabywcę lokalu mieszkalnego umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego wpłaca na rachunek sprzedającego wraz ze środkami udzielonego kredytu, o którym mowa w art. 3. 1) Kredyty na budowę lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, realizowanych przez deweloperów, są przez banki z reguły uruchamiane w transzach, stosownie do postępu prac, natomiast umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot kredytowania zawierana jest najczęściej po zakończeniu przez dewelopera całego etapu inwestycji i oddaniu do użytkowania wszystkich budynków, realizowanych w danym etapie. Wkład własny klienta powinien ponadto być wniesiony na początku, przed rozpoczęciem finansowania kredytem. 2) Powyższa sytuacja odnosi się wyłącznie do rachunku powierniczego zamkniętego - wyklucza dokonywanie wypłat na rachunki powiernicze otwarte, preferowane z resztą przez sprzedających lokale mieszkalne. Sugerujemy dodanie również sposobu wypłat na rachunki otwarte, gdyż definicja mieszkaniowego rachunku powierniczego, zawarta w słowniku, nie wyklucza stosowania rachunków otwartych. Uwaga Fundacji uwzględniona; doprecyzowanie art. 11 ust. 2. Art. 12. (wniosek o dodatkowe finansowe wsparcie) Strona 11 z 14

12 1. Wniosek o spłatę części kredytu, o którym mowa w art. 6 nabywca lokalu mieszkalnego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem instytucji kredytującej, 1) Naszym zdaniem wniosek o dodatkowe wsparcie w czasie spłaty kredytu mógłby być składany bez udziału banku. 2) Wskazany artykuł powinien w treści powoływać się na artykuł 8, a nie na art. 6. Uwaga Fundacji odrzucona. Bank powinien mieć kontrolę nad wnioskiem. Art. 13. (udzielenie dodatkowego finansowego wsparcia) 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, lub odmawia przyznania dodatkowego finansowego wsparcia, niezwłocznie informując instytucję kredytującą o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Zasadne wydaje się doprecyzowanie terminów, w jakich BGK podejmuje decyzję o przyznaniu/ odmowie przyznania dodatkowego wsparcia. Uwaga Fundacji częściowo uwzględniona. Rozliczenia będą uregulowane zgodnie z umową wymienioną w art. 2 p. 8. Art. 12. (wniosek o dodatkowe finansowe wsparcie) Art. 13. (udzielenie dodatkowego finansowego wsparcia) Powyższe artykuły regulują kwestie przekazywania dodatkowego wsparcia finansowego, przyznanego przez BGK, bezpośrednio na rachunek służący do spłaty kredytu, w celu potraktowania tego dodatkowego wsparcia jako formy spłaty części zadłużenia nabywcy lokalu względem instytucji finansującej. Celem takiej operacji jest zmniejszenie należnych rat w pozostałym okresie spłaty kredytu. Zwracamy tutaj uwagę, że częstokroć rachunkiem do spłaty kredytu jest rachunek ROR klienta decyzja o wyborze rodzaju rachunku do spłaty należy do klienta. W przypadku gdy wskazanym rachunkiem do spłaty będzie ROR - bank nie ma możliwości, bez dodatkowej dyspozycji złożonej przez klienta, rozdysponować tych środków na nadpłatę kredytu. Możliwa jest więc taka sytuacja, że dodatkowe dofinansowanie nie zostanie, w konsekwencji, zaliczone na nadpłatę kredytu. Aby takiej sytuacji uniknąć proponujemy aby BGK przekazywał dodatkowe wsparcie - zbiorczo na wskazany rachunek banku wraz z listą beneficjentów dodatkowego wsparcia. Dodatkowo informujemy, że kredytobiorca ma możliwość rozdysponowania Strona 12 z 14

13 kwoty nadpłaty również na skrócenie okresu kredytowania (przy zachowaniu tej samej wysokości raty), zaliczenie kwoty nadpłaty na poczet kolejnych spłacanych rat. Uwaga Fundacji częściowo uwzględniona. Art. 15. (rozliczenie finansowego wsparcia w przypadku zmiany przeznaczenia lub zbycia lokalu) 1. W okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 3, nabywca lokalu mieszkalnego nie może: 1) dokonać zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego, 2) wynająć lub użyczyć ten lokal mieszkalny innej osobie, 3) dokonać zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, 4) uzyskać prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego. Zastrzeżenie rozporządzania nieruchomością, stanowiącą własność klienta, jest klauzulą abuzywną zapis powinien zostać przeredagowany. Uwaga Fundacji uwzględniona. Wprowadzono zmiany w art. 15 p. 1. Art. 15. (rozliczenie finansowego wsparcia w przypadku zmiany przeznaczenia lub zbycia lokalu) 5. Instytucja kredytująca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie po powzięciu stosownej informacji. Proponujemy usunąć ten punkt w całości wielokrotnie bank nie posiada informacji o zmianie stanu prawnego (zbycia nieruchomości), w szczególności w przypadku spłaty kredytu przez kredytobiorcę i ustaniu relacji z bankiem. Ewentualnie, proponujemy aby przede wszystkim, nałożyć obowiązek poinformowania instytucji kredytującej o zdarzeniach zawartych w ust. 1 - na nabywcę lokalu. Niejednokrotnie instytucja kredytująca nie posiada informacji nt. wynajęcia, użyczenia czy dokonania zmiany sposobu użytkowania etc. Uwaga Fundacji uwzględniona. Wprowadzono zmiany w art. 15 bank przekazuje BGK stosowną informację tylko w przypadku posiadania wiedzy o zbyciu lokalu przez kredytobiorcę.. Strona 13 z 14

14 Dodatkowe pytanie Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego: Czy klient może skorzystać z kilku programów wspierających np. MDM i planowanego do wprowadzenia przez NFOŚIGW dotacji dla tzw. mieszkań/domów ekologicznych? W ustawie MDM nie przewiduje się zakazu łączenia obu form wsparcia. Sporządzono 17/01/2013 r. Sporządzono z uwzględnieniem obiegowej konsultacji w gremiach Fundacji: Grupa Robocza Ramy Prawne dla kredytu hipotecznego Grupa Robocza Ochrona konsumenta Grupa Robocza Ekonomiczne aspekty kredytu hipotecznego Do wiadomości: Rada Programowa Fundacji Strona 14 z 14

Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do Projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do Projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Warszawa, 18/12/2012 r. Stanowisko Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Uwagi ogólne co do zasady wspiera działania legislacyjne, których celem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z dn. 28.11.2012 r. USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (zakres ustawy) Ustawa określa zasady udzielania ze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 963 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 3 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452)

Opinia do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Opinia do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie Mieszkanie dla Młodych

Przewodnik po programie Mieszkanie dla Młodych Przewodnik po programie Mieszkanie dla Młodych Spis treści 1. Wstęp 2. Jakie są warunki programu Mieszkanie dla młodych? 3. Korzyści, jakie oferuje MdM 4. Dofinansowania 5. Projekt MdM krok po kroku 6.

Bardziej szczegółowo

Opinia. ws. projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Opinia. ws. projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Komisja Krajowa 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 tel. 58/ 308-4480, 58/ 308-4311 fax. /58 308-4219 sekprez@solidarnosc.org.pl S23/W/13/BPS Gdańsk, 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z 7 listopada 2012 r. Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Cel projektowanej ustawy W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY: WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego

Bardziej szczegółowo

Proces wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego wybudowanego na wynajem

Proces wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego wybudowanego na wynajem Proces wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego wybudowanego na wynajem Najemca składa do TBS/SM wniosek o wyodrębnienie na własność lokalu mieszkalnego. Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, 1608. USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Proces wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego do którego zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Proces wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego do którego zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu Proces wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego do którego zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 1. Decyzja o wyodrębnieniu lokali na własność Członek spółdzielni mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1304 USTAWA. z dnia 27 września 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1304 USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1304 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

10 pytao i odpowiedzi o Mieszkanie dla Młodych

10 pytao i odpowiedzi o Mieszkanie dla Młodych PORADNIK Home Broker, 18.12.2013 r. 10 pytao i odpowiedzi o Mieszkanie dla Młodych 19 grudnia br. PKO BP, jako pierwszy bank, podpisze z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielanie kredytów w ramach

Bardziej szczegółowo

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Ujednolicony tekst ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób (te słowa zostały dodane w najnowszej noweli) w nabywaniu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA Ustawa podpisana przez prezydenta w dniu 2 października 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 1865 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 27 września 2013 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 27 września 2013 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dz.U.09.115.964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 1304 USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1)

Dz.U. 2013 poz. 1304 USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2013 poz. 1304 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, 1608, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin udzielania kredytów Mieszkanie dla Młodych z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu Załącznik nr 3 do umowy nr... z dnia... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (Wzór) (data złożenia Wniosku) Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 31.08.2011)

(obowiązuje od 31.08.2011) REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w ramach mplanów RODZINA NA SWOIM (obowiązuje od 31.08.2011) Regulamin określa warunki udzielania i spłaty kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ. A. Przepisy prawne.

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ. A. Przepisy prawne. REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ A. Przepisy prawne. 1. Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów Mieszkanie dla Młodych z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 1925 USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) 1. Co to jest premia gwarancyjna? Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł Słoneczny EKOkredyt NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Opinia do projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. 1

Opinia do projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. 1 Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Stargard Szczeciński, Szczecin, 17 grudnia 2012 r. Opinia do projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. 1 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Procedura kredytowa krok po kroku.

Procedura kredytowa krok po kroku. Procedura kredytowa krok po kroku., czyli ścieżka zdrowia przyszłego kredytobiorcy. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 30, poz. 190. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania Prezentacja I Zasady udzielenia dofinansowania 19 lipca 2013 Założenia Budżet: 300 mln zł. Okres wdrażania: 2013-2018, wypłaty do 2022 r. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%).

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%). UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1.03.2008r. z dnia 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27).

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27). REGULAlVUN ROZLICZEŃ WKŁADÓVI MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANA WIANIA "VŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 23 września 2008:r. Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Lesznie A. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BKS/DPK-134-28807/13 EK Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Nr: 28807 Data wpływu 8 lipca 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 października 2013 r. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TEMAT UJEDNOLICENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

REGULAMIN KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik do Uchwały nr 81/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 25.11. 2015 REGULAMIN KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów Mieszkanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Warszawa, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje Podstawowe informacje Od kiedy? od I kwartału 2013 roku do 2018 roku Listopad 2012 opublikowanie wytycznych dla budynków Grudzień 2012 nabór banków I kwartał 2013 kredyt z dotacją w ofercie banków Ile?

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ Załącznik do uchwały nr 186/2010/DFM/PRO Zarządu BGK z dnia 8 czerwca 2010 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.08.2009r. ( poz. 1023) Załącznik nr 1... i data... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo