SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS i realizację wypłat masowych Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty EURO Warszawa, 2015 r.

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU OFERT III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ROZDZIAŁ IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XI ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Warszawa, tel /05, faks lub II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub mailem w postaci skanu dokumentu z podpisem z uwzględnieniem ust. 2. Adres Zamawiającego, na który Wykonawcy przekazują dokumenty: nr faksu Zamawiającego: lub Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy) w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3

4 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks lub adres Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu - wyłącznie na numer lub lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Ewa Dolecka-Kot stanowisko służbowe: Główny Specjalista tel fax lub godziny urzędowania: VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/271/107/2014. Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania załączników do SIWZ niezbędnych do przygotowania oferty, w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) otwarcie i prowadzenie dla jednostek Zamawiającego (dalej: Jednostki ) rachunków skonsolidowanych: 4

5 a) Funduszy i. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS ), ii. Funduszu Emerytur Pomostowych (dalej: FEP ), b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS ); 2) realizacja płatności masowych dotyczących wypłaty świadczeń w ciężar rachunków FUS i FEP na rachunki bankowe w kraju i za granicą; 3) otwarcie i prowadzenie dla Jednostek innych rachunków niepodlegających konsolidacji; 4) obsługa kasowa, polegająca na zapewnieniu obsługi gotówkowej w miejscowościach, w których siedzibę mają placówki Zamawiającego określone w Załączniku nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ (dalej: Opis przedmiotu zamówienia). 3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi bankowe. 4. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie dokonana w następujący sposób, zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia : 1) opłaty pobierane będą automatycznie przez Wykonawcę ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków (po jednym rachunku dla każdej Jednostki); 2) Wykonawca będzie pobierał opłaty w pierwszym roboczym dniu każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 5. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy finansowany będzie w całości ze środków publicznych. 6. Stosownie do postanowień art. 36a ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, jedynie w zakresie usług związanych z wdrożeniem pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie umowy i serwisem tego systemu (dalej: System ), miejscowościach, w których siedzibę mają placówki Zamawiającego. oraz zapewnienia obsługi kasowej w 7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy zawartych w rozdz. VIII SIWZ Istotne postanowienia umowy. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie będzie realizowane w terminie 4 lat od daty podpisania umowy. 2. Wdrożenie pełnej funkcjonalności Systemu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 3. Uruchomienie produkcyjne Systemu nastąpi najpóźniej do 8 stycznia 2016 r. 5

6 4. Wykonawca i Zamawiający po podpisaniu umowy ustalą harmonogram uruchomienia produkcyjnego Systemu w poszczególnych Jednostkach. Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. Pieniądzu, 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. Gwarancjach bankowych, 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. nr: Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS i realizacja wypłat masowych Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 Departament Zamówień Publicznych, pok. 104 ( I piętro, skrzydło C ), a kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty. 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 6

7 oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie było wymagane, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 7

8 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy za ostatni rok obrotowy posiadali i posiadają fundusze własne w wysokości co najmniej 50 mln EUR 1 i współczynnik wypłacalności nie mniejszy niż 8%, przy czym, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu rachunku skonsolidowanego przez okres minimum 6 miesięcy, dla podmiotu posiadającego co najmniej 20 jednostek, biorących udział w konsolidacji. Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była lub jest wykonywana nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy. 5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji; 2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy; 4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 2. Zaleca się, aby: 1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; 2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w 1 Wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy sprawozdanie 8

9 sposób trwały; 3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe), były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty; 4) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 póz z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Komisji Nadzoru Bankowego jeżeli ustawa z dnia Prawo bankowe (tj. Dz. U r., poz z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; 3) sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 4) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu rachunku skonsolidowanego przez okres minimum 6 miesięcy, dla podmiotu posiadającego co najmniej 20 jednostek, biorących udział w konsolidacji z podaniem przedmiotu, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane i dat wykonania (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. 9

10 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 5) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia Oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 10

11 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć); 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale III pkt 1.2 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców, b) dokument wymagany w podrozdziale III pkt 1.1 ppkt 2 niniejszego Rozdziału składa każdy z tych Wykonawców, który będzie realizował przedmiot zamówienia objęty wymogiem posiadania zezwolenia, c) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy składają wszyscy Wykonawcy wspólnie, d) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w podrozdziale III Wymagane dokumenty ust. 1 pkt 1.1. ppkt 5) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 11

12 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 4. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oferta przetargowa na otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS i realizacja wypłat masowych Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy, aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę całkowitą oferty brutto 2 w sposób określony w Załączniku 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, części V Formularz cenowy. 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz z późn. zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena jednostkowa brutto za przelew zewnętrzny oraz cena całkowita oferty brutto powinny być wyrażone liczbowo, przy czym cena jednostkowa za przelew zewnętrzny może być podana z maksymalnie trzema miejscami po przecinku, a cena całkowita oferty z dwoma miejscami po przecinku. Cena całkowita oferty powinna być wyrażona również słownie. 4. Cena całkowita podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym również ewentualne podatki i inne ewentualne 2 brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz z późn. zm.). 12

13 obciążenia), które muszą wynikać z ceny jednostkowej. Szczegółowe zasady wskazania ceny zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 skrzydło C", piętro I, pok. 104, do dnia r., do godziny Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, zgodnie z zasadą określoną w art. 84 ust. 2 ustawy. 3. Każdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, odnotowanym także na kopercie oferty. 4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C", piętro I, Departament Zamówień Publicznych, pok. 135, o godzinie 09:30. III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA" i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 13

14 I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Kryterium wyboru Znaczenie Cena brutto 99 % Wartość współczynnika k 1 % III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Ocena ofert dokonywana będzie w wyżej wymienionych kryteriach, wg następującego wzoru: gdzie: C P C min of 0,001 k 100 0,99 0,001 k of max 0, ,01 0,001 P liczba uzyskanych punktów przez Wykonawcę, C min najniższa cena jednostkowa brutto za przelew zewnętrzny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C of cena jednostkowa brutto za przelew zewnętrzny badanej oferty, k of współczynnik k badanej oferty, k max maksymalny oferowany współczynnik k spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Uwagi dodatkowe: a) wartość współczynnika k nie może być mniejsza niż 0 (zero) oraz może być podana z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku, b) do wzoru podstawiane zostaną wartości niemianowane, c) współczynnik k to mnożnik, określający wysokość oprocentowania rachunków bankowych w odniesieniu do stawki WIBID O/N. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14

15 Rozdział VIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) otwarcie i prowadzenie dla jednostek Zamawiającego (dalej: Jednostki) rachunków skonsolidowanych: Funduszy: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS ) i Funduszu Emerytur Pomostowych (dalej: FEP ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS ); 2) realizacja płatności masowych dotyczących wypłaty świadczeń w ciężar rachunków FUS i FEP na rachunki bankowe w kraju i zagranicą; 3) otwarcie i prowadzenie dla Jednostek innych rachunków niepodlegających konsolidacji; 4) obsługa kasowa, polegająca na zapewnieniu obsługi gotówkowej w miejscowościach, w których siedzibę mają placówki Zamawiającego określone w Załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą. 3. Okres obowiązywania Umowy wynosi 4 lata od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem ust Wdrożenie pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie Umowy (dalej: System ) nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. 5. Uruchomienie produkcyjne Systemu nastąpi najpóźniej do 8 stycznia 2016 r. 6. Wykonawca i Zamawiający po podpisaniu Umowy ustalą harmonogram uruchomienia produkcyjnego Systemu w poszczególnych Jednostkach. 7. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy łączna wartość opłat brutto za zrealizowane przelewy, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), osiągnie kwotę całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień podrozdziału VII Opłaty i prowizje ust. 4, 5 i Za Dzień roboczy Strony uważają, każdy dzień kalendarzowy roku z wyjątkiem wszystkich sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 9. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części dotyczącej.. (zostanie wypełnione zgodnie z treścią wybranej oferty). 10. Inne szczegółowe wymagania w zakresie realizacji Umowy, wynikające z treści SIWZ, w tym Załącznika nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 15

16 II. Podstawowe Obowiązki Wykonawcy 1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) otwarcia i prowadzenie rachunków; 2) udostępnienia Limitu Globalnego dla rachunku skonsolidowanego FUS i FEP, w wysokości 2,3 mld PLN i realizację przelewów w ciężar rachunków; 3) udostępnienia Limitu Globalnego dla rachunku skonsolidowanego ZUS w wysokości 150 mln PLN i realizację przelewów w ciężar rachunków; 4) przeprowadzenia w ciągu dnia dwóch konsolidacji: - o godz , - na koniec dnia roboczego; 5) dostarczania wyciągów bankowych w postaci elektronicznej następnego dnia roboczego po dniu dokonania operacji na rachunkach; 6) otwarcia nowego rachunku, w terminie do 2 tygodni od daty pisemnego zlecenia przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku powstania nowego Oddziału Zamawiającego, biorącego udział w rozliczeniach oraz do zamknięcia rachunku, np. w przypadku likwidacji Oddziału Zamawiającego; 7) dostosowania struktury rachunków skonsolidowanych w przypadku zmiany stanu prawnego, np. likwidacji lub powstania nowego funduszu; 8) wydania Zamawiającemu bezpłatnie na jego rzecz kart kredytowych; 9) wydania Zamawiającemu bezpłatnie na jego rzecz spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych kart płatniczych typu pre-paid; 10) wykonywania czynności związanych z obsługą wystawionych przez Zamawiającego jako Beneficjenta żądań zapłaty z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, które zostały złożone przez wykonawców umów jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy bądź jako wadium, polegających w szczególności na: a) składaniu dla gwaranta potwierdzenia, że podpisy widniejące w oryginale na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta, b) doręczaniu gwarantowi żądań zapłaty listem poleconym lub pocztą kurierską, lub poprzez SWIFT, lub w inny sposób wynikający z warunków gwarancji. 2. Wykonawca zapewnia bezpłatną obsługę wypłat i wpłat gotówkowych realizowanych przez Jednostki w PLN oraz walutach obcych. 3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może samowolnie dokonywać obciążeń oraz zasileń wynikających z korekt oraz pomyłek Stron. Po uzgodnieniu stanowiska przez 16

17 Strony, stosowne korekty będą odbywać się według standardów obowiązujących w tego typu sytuacjach. 4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do Systemu przynajmniej w godzinach w Dni robocze. 5. System umożliwia przesłanie do Wykonawcy dyspozycji przelewów z przyszłą datą waluty oraz ich przyjęcie przez Wykonawcę przynajmniej na 30 dni przed terminem ich realizacji. Obciążenie rachunku dotyczące tych płatności nastąpi dopiero w dniu ich waluty określonym w dyspozycji przelewu. III. Realizacja płatności 1. Realizacja dyspozycji płatniczych rozumiana jest jako obciążenie rachunków Jednostek i skierowanie zleceń do rozliczeń międzybankowych, w szczególności poprzez Elixir, SORBNET, SWIFT bądź inne rozwiązanie wykorzystywane przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji krajowych poleceń przelewu złożonych przez Oddziały Zamawiającego z rachunków podlegających konsolidacji, w Dni robocze: 1) do godziny w I sesji rozliczeń międzybankowych Elixir; 2) do godziny 12:30 - w II sesji rozliczeń międzybankowych Elixir; 3) poprzez SORBNET na bieżąco - do godz. 12: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji krajowych poleceń przelewu złożonych przez Centralę Zamawiającego z rachunków podlegających konsolidacji, w Dni robocze: 1) do godz. 8:30 - w I sesji rozliczeń międzybankowych Elixir; 2) do godz w II sesji rozliczeń międzybankowych Elixir; 3) do godz. 14:30 w III sesji rozliczeń międzybankowych Elixir; 4) poprzez SORBNET na bieżąco do godz. 15: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji krajowych poleceń przelewu złożonych przez Jednostki z rachunków niepodlegających konsolidacji, w Dni robocze: 1) do godz. 8:30 - w I sesji rozliczeń międzybankowych Elixir; 2) do godz w II sesji rozliczeń międzybankowych Elixir; 3) do godz. 14:30 w III sesji rozliczeń międzybankowych Elixir. IV. Rozliczenia i płatności w walutach obcych 1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zleceń przelewów zagranicznych w następujących walutach: EUR, USD, CZK, SEK, DKK, NOK, HUF, GBP, AUD, CAD, BGN, RON, CHF, MKD, BAM, RSD, KRW, HRK, UAH, TRY, BYR, MDL, ILS (NIS), MNT, KZT, PHP, AZN, INR, DZD, MAD, TND, ALL, RUB. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wybrania takiej metody transferu środków na rachunek odbiorcy, aby odbiorca nie ponosił żadnych kosztów banków zagranicznych, za 17

18 wyjątkiem opłat wynikających z umowy odbiorcy z bankiem, w którym prowadzony jest rachunek. V. Płatności masowe 1. Jednostki mają prawo do przekazywania w jednym dniu dowolnej liczby różnego rodzaju plików z danymi o odbiorcach i świadczeniach. 2. Jednostki przekazują pliki z danymi o odbiorcach i świadczeniach w następujących terminach: 1) dla świadczeń wypłacanych w Polsce z określonym terminem płatności najpóźniej do godz na jeden dzień przed terminem płatności (T 1); 2) dla świadczeń przekazywanych za granicę z określonym terminem płatności najpóźniej do godz na dwa dni przed terminem płatności (T 2); 3) dla świadczeń wypłacanych w Polsce i przekazywanych za granicę bez określonego terminu płatności najpóźniej do godz w dacie nadania (D). 3. Wykonawca potwierdza odbiór pliku z danymi o odbiorcach i świadczeniach odpowiednim komunikatem. 4. Wykonawca przekazuje środki na rachunki bankowe odbiorców wskazanych w pliku z danymi o odbiorcach i świadczeniach w następujących terminach: 1) dla świadczeń wypłacanych w Polsce z określonym terminem płatności na jeden dzień przed terminem płatności (T 1); 2) dla świadczeń przekazywanych za granicę z określonym terminem płatności najpóźniej w terminie płatności (T); 3) dla świadczeń wypłacanych w Polsce bez określonego terminu płatności w dacie nadania (D); 4) dla świadczeń przekazywanych za granicę bez określonego terminu płatności najpóźniej dwa dni po dacie nadania (D + 2), co oznacza, iż dla świadczeń wypłacanych w Polsce realizacja płatności na rzecz odbiorców następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego środkami z tytułu tychże płatności. VI. Oprocentowanie rachunków bankowych 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprocentowania rachunków bankowych zgodnie z poniższą tabelą. Rachunki skonsolidowane FUS/FEP/ZUS Współczynnik k x WIBID O/N *) Rachunki ZFSS Współczynnik k x WIBID O/N *) 18

19 Rachunki pomocnicze w PLN Współczynnik k x WIBID O/N *) Rachunki Wadia i Zabezpieczenia Rachunki walutowe Wg taryfy Wykonawcy Wg taryfy Wykonawcy *) WIBID O/N z poprzedniego dnia roboczego 2. Współczynnik k nie podlega zmianom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień podrozdziału IX Zmiany umowy ust. 1 pkt Zamawiający zastrzega, że w przypadku ujemnych stóp procentowych, oprocentowanie rachunków bankowych Zamawiającego nie może być niższe niż 0 (zero). VII. Opłaty i prowizje 1. Jedyną opłatą ponoszoną przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy będzie opłata z tytułu realizacji poleceń przelewów zewnętrznych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat ani prowizji z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 2. Przelew zewnętrzny oznacza: 1) przelew środków poza strukturę rachunków prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy; 2) przelew w ramach płatności masowych (bez względu na bank, do którego przelew jest przekazywany); 3) przelew w ramach przelewu zbiorczego (bez względu na bank, do którego przelew jest przekazywany). 3. Opłata z tytułu realizacji poleceń przelewów zewnętrznych jest jednakowa dla wszystkich rodzajów przelewów, określonych w ust Opłata (cena) za realizację przelewów zewnętrznych oraz całkowite wynagrodzenie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 3, należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6, w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług (VAT), b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 3 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz z późn. zm.). 19

20 c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4, skutkujących zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 6. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 5, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 30 dni od otrzymania żądania. 7. Opłaty z tytułu realizacji poleceń przelewów zewnętrznych za zrealizowane przelewy, pobierane są przez Wykonawcę w pierwszym Roboczym dniu każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, 8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie wprowadzi żadnych innych opłat ani prowizji. VIII. Kary Umowne 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 1) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wdrożenia Systemu określonego w podrozdziale I Postanowienia ogólne ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); 3) w przypadku działania Wykonawcy, bądź zaniechania działania przez Wykonawcę, w wyniku którego Umowa nie będzie mogła być realizowana, w szczególności, w wyniku zaistnienia sytuacji powodującej, iż Wykonawca przestanie spełniać wymogi wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, które pozwoliły na zawarcie Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy zachowując prawo naliczenia kary umownej w wysokości o której mowa w pkt 2); 20

21 4) w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji przelewów, w szczególności dotyczących świadczeń wypłacanych w ramach płatności masowych, Wykonawca wypłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości odsetek jak od zaległości podatkowych, liczonych od kwoty zleconego przelewu, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, w którym zlecenie winno być zrealizowane. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. IX. Zmiany Umowy 1. Zmiana Umowy może w szczególności nastąpić w przypadku: 1) wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID przestaje być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów O/N, zmiana umowy dotyczyć może zasad oprocentowania depozytów O/N; 2) zaprzestania ogłaszania przez Narodowy Bank Polski tabeli kursów kupna i sprzedaży walut obcych ( Tabeli C ), w takim przypadku Strony ustalą właściwy mechanizm wyznaczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych; 3) zmiany liczby Jednostek obsługiwanych w ramach Umowy; 4) zmiany zasad rozliczeń międzybankowych krajowych i/lub transgranicznych, w zakresie umożliwiającym uwzględnienie tych zmian; 5) zmiany przepisów KIR lub NBP odnośnie godzin przekazania do realizacji dyspozycji płatniczych; 6) wprowadzenia nowych formatów i sposobów wymiany danych (plików) oraz rozwiązań służących wymianie danych, po uzgodnieniu przez Strony, 7) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmian w sposobie przepływu środków w ramach procesu konsolidacji, w zakresie umożliwiającym wprowadzenie tych zmian; 8) zgłoszenia przez Zamawiającego możliwości zastąpienia obsługi grupy pojedynczych płatności obsługą w formie płatności masowych, w zakresie umożliwiającym wprowadzenie tych zmian; 9) wystąpienia okoliczności wskazanych w podrozdziale VII Opłaty i prowizje ust Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty. 3. Zmiana postanowień Umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem. (ostateczny zakres nie wymagający pisemności, zostanie wyspecyfikowany w Umowie). 21

22 4. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. X. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa informacji u Zamawiającego 1. Wykonawca realizuje przetwarzanie danych osobowych jako podmiot, któremu Zamawiający powierzył przetwarzanie danych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.). 2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w umowie oraz jest zobowiązany, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiednio do zakresu powierzonego mu przetwarzania danych oraz spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 3. W zakresie dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się informować niezwłocznie Zamawiającego o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed sądem, prokuratorem, przez policję lub innymi organami; 3) kontrolach inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przekazać kopię protokołu, wystąpień lub decyzji. 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub w sposób niezgodny z Umową, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustawy w zakresie działań niezgodnych z Umową, oraz na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. XI. Postanowienia Końcowe 1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania Umowy posiada fundusze własne w wysokości co najmniej 50 mln EUR oraz współczynnik wypłacalności nie mniejszy niż 8%. 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku zmniejszenia funduszy własnych poniżej 50 mln EUR oraz współczynnika wypłacalności poniżej 8%. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 22

23 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 4. W przypadku gdy w terminie 12 miesięcy po zakończeniu terminu realizacji Umowy na rachunki, które były obsługiwane przez Wykonawcę, zostanie dokonany na podstawie Umowy zwrot świadczenia lub innej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego: poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, przyjęcia takiego zwrotu i przekazania środków z tego tytułu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 5. Wykonawca w pełni odpowiada za straty lub szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy. 6. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może zlecić wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, z zastrzeżeniem podrozdziału I Postanowienia ogólne ust. 9. Na podstawie regulaminów i innych przepisów obowiązujących u Wykonawcy, Wykonawca nie może wymagać od Zamawiającego przyjęcia gorszych rozwiązań niż wynika to z postanowień Umowy i SIWZ. 7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy mające związek z realizacją przedmiotu Umowy. 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 11. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez Strony. Rozdział IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Środki Ochrony Prawnej. 23

24 Rozdział X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Umowa zostanie zawarta w terminach o których mowa w art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Rozdział XI ZMIANA UMOWY 1. Zmiany umowy zawarto w podrozdziale IX rozdziału VIII SIWZ Istotne postanowienia umowy. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, 2. Formularz ofertowy załącznik nr 2, 3. Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu rachunku skonsolidowanego przez okres minimum 6 miesięcy, dla podmiotu posiadającego co najmniej 20 jednostek, biorących udział w konsolidacji z podaniem przedmiotu, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, i dat wykonania - załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 24

25 4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. l pkt 1-4 ustawy załącznik nr 4, 5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5. 25

26 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) otwarcie i prowadzenie dla jednostek Zamawiającego (dalej: Jednostki) rachunków skonsolidowanych: a) Funduszy i. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /FUS/, ii. Funduszu Emerytur Pomostowych /FEP/, b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /ZUS/ 2) realizacja płatności masowych dotyczących wypłaty świadczeń w ciężar rachunków FUS i FEP na rachunki bankowe w kraju i za granicą, 3) otwarcie i prowadzenie dla Jednostek innych rachunków niepodlegających konsolidacji. 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy obsługi kasowej, polegającej na zapewnieniu obsługi gotówkowej w miejscowościach, w których siedzibę mają placówki Zamawiającego określone w Załączniku nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że w przypadku zmiany stanu prawnego, np. likwidacji lub powstania nowego funduszu, Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostosuje strukturę rachunków skonsolidowanych. II. Okres realizacji zamówienia 1. Okres trwania umowy wynosi 4 lata od dnia podpisania Umowy. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazywania informacji o wykorzystaniu wartości zamówienia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w ujęciu narastającym. 3. Wdrożenie pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie umowy nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 4. Uruchomienie produkcyjne Systemu (tj. rozpoczęcie realizacji przelewów oraz plików z płatnościami masowymi) dla poszczególnych Jednostek może następować transzami, ale nie później niż do 8 stycznia 2016 r. 5. Wykonawca i Zamawiający, po zawarciu umowy, ustalą harmonogram uruchomienia produkcyjnego Systemu w poszczególnych Jednostkach. 26

27 III. Jednostki 1. Wykaz Jednostek stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. 2. Liczba Jednostek może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania przed uruchomieniem produkcyjnym Systemu, placówek/placówki dla każdej Jednostki: a) odpowiedzialnej za obsługę dokumentacji (np. karty wzorów podpisów, dokumenty związane z konfiguracją Systemu, b) dedykowanej do obsługi kasowej (np. wypłaty gotówkowe, wpłaty gotówkowe, rozmiana gotówki). IV. Struktura rachunków skonsolidowanych Funduszy (FUS i FEP) i skonsolidowanego rachunku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 1. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia osobnej struktury rachunku skonsolidowanego dla każdego z obszarów: a) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), b) Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 2. Prezentacja graficzna struktury rachunków skonsolidowanych a) Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający posiada 45 Jednostek, w ramach których są 44 Oddziały (Departament Finansów Zakładu traktowany jest jako Oddział), b) Rachunek Centrali (poz. 1 z załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) jest rachunkiem głównym w ramach poszczególnych obszarów, c) Rachunki Oddziałów (poz z załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) są rachunkami podlegającymi konsolidacji, d) Rachunek Departamentu Finansów Zakładu (DFZ) funkcjonuje wyłącznie w strukturze rachunku skonsolidowanego ZUS. 27

28 V. Skonsolidowane rachunki Funduszy (FUS, FEP) 1. Z rachunków Funduszy (FUS i FEP) realizowana jest wypłata świadczeń do beneficjentów. Ponadto z rachunków Funduszy realizowane są inne płatności wynikające ze specyfiki działalności Funduszy, m.in. rozliczenia pomiędzy rachunkami w ramach Jednostki, rozliczenia pomiędzy Jednostkami, płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, płatności z tytułu podatku dochodowego za świadczeniobiorców. Realizacja wydatków odbywa się w Oddziałach Zamawiającego każdego dnia roboczego. 2. Wypłata świadczeń realizowana jest w różnych formach, m.in.: a) na krajowe rachunki bankowe świadczeniobiorców, b) na zagraniczne rachunki bankowe świadczeniobiorców, c) na krajowe rachunki bankowe instytucji pośredniczących w dystrybucji świadczeń (dystrybucja świadczeń w formie gotówkowej), d) na zagraniczne rachunki bankowe instytucji pośredniczących w dystrybucji świadczeń zgodnie z zawartymi przez Zamawiającego umowami, e) czekami gotówkowymi, f) czekami bankierskimi. Wypłata świadczeń na rachunki bankowe krajowe i zagraniczne (pkt. a, b, d) odbywa się w ramach tzw. płatności masowych. Realizacja płatności masowych omówiona jest szczegółowo w rozdziale nr VIII. Świadczenia w zależności od ich charakteru wypłacane są w cyklach (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny) lub jednorazowo. Wypłata świadczeń cyklicznych (emerytury/renty) realizowana jest w tzw. terminach płatności. Termin płatności to dzień miesiąca wskazany przez Zamawiającego w decyzji, do którego kwota świadczenia musi zostać przekazana do osoby uprawnionej. Świadczenia wypłacane w danym terminie płatności to tzw. świadczenia przypisane do danego terminu płatności. Pozostałe wypłaty świadczeń (świadczenia pierwszorazowe, jednorazowe, zasiłki) realizowane są bez terminu płatności, w tzw. dacie nadania (dzień przekazania płatności do Wykonawcy do realizacji). Wypłata świadczeń dotycząca każdego terminu płatności (niech T oznacza dzień terminu płatności) realizowana jest w kilku dniach. Schemat wypłaty świadczeń przedstawia się następująco: Dzień T-2 Dzień T-1 Dzień T Realizacja przez Wykonawcę wypłat Realizacja przez Wykonawcę świadczeń na zagraniczne rachunki wypłat świadczeń na rachunki bankowe świadczeniobiorców oraz bankowe świadczeniobiorców w zagraniczne rachunki bankowe kraju instytucji pośredniczących w dystrybucji świadczeń *) Powyższa tabela nie uwzględnia dni wolnych od pracy Dzień Terminu płatności (dzień, do którego świadczeniobiorca powinien otrzymać świadczenie) 28

29 Szczegółowe omówienie wypłat świadczeń przekazywanych na rachunki bankowe przedstawione są w pkt. 3, 4, Terminy płatności dla świadczeń wypłacanych w kraju a) Liczba terminów płatności Jednostki realizują wypłaty cykliczne w siedmiu terminach płatności oznaczonych jako T1, T5, T6, T10, T15, T20, T25, gdzie liczba w symbolu terminu oznacza dzień miesiąca. Załącznik nr 13 przedstawia informacje w zakresie realizacji poszczególnych terminów płatności przez Oddziały Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że liczba terminów płatności realizowanych przez Oddziały Zamawiającego może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. b) Data realizacji terminu płatności dla świadczeń wypłacanych w kraju Realizacja wypłat świadczeń przypisanych do terminów płatności (tj. obciążenie rachunków bankowych Zamawiającego oraz przekazanie środków do banków, w których świadczeniobiorcy posiadają rachunki bankowe) odbywa się na 1 (jeden) dzień roboczy przed wskazanym terminem płatności. Przyjęty sposób przekazywania świadczeń na rachunki bankowe gwarantuje dostępność środków na rachunkach świadczeniobiorców w dniu wyznaczonym jako termin płatności. Przykład: Poniższa tabela zawiera informację na temat realizacji pełnego cyklu terminów płatności od T01 do T25 dla sierpnia 2014 r. W nagłówkach kolumn podano dni kalendarzowe od 30 lipca do 25 sierpnia. Poszczególne wiersze oznaczają: - Wiersz nr 1: termin (T) płatności (dzień miesiąca oznaczony w decyzji przyznającej świadczenie, traktowany jako ostatni dzień, w którym świadczenie ma zostać przekazane do świadczeniobiorcy) - Wiersz nr 2: dzień miesiąca, do którego świadczenie powinno zostać dostarczone (O) na rachunek bankowy świadczeniobiorcy (uwaga: w przypadku, gdy dzień T jest dniem roboczym, dzień O jest tożsamy z dniem T; w przypadku gdy dzień T przypada na dzień wolny od pracy, wtedy za dzień dostarczenia świadczenia przyjmuje się dzień roboczy poprzedzający dzień T; - Wiersz nr 3: dzień realizacji (R) wypłat na rachunki bankowe świadczeniobiorców (zgodnie z obowiązującą obecnie zasadą na 1 dzień przed dniem O). 29

30 R1 R5 R6 R10 R15 R20 R25 O1 O5 O6 O10 O15 O20 O25 T1 T5 T6 T10 T15 T20 T TZ/271/107/2014 Wiersz nr 1 Wiersz nr 2 Wiersz nr 3 Układ dni, w których następuje realizacja wypłat świadczeń jest ściśle uzależniony od rozkładu dni w kalendarzu. Mając na uwadze powyższe mogą wystąpić sytuacje, w których jednego dnia wypłacane są np. świadczenia dotyczące kilku terminów płatności. Przykład: 5-ty i 6-ty dzień miesiąca to dni wolne od pracy. Za właściwy termin płatności, w którym świadczeniobiorcy powinni otrzymać świadczenie uznaje się 4-ty dzień miesiąca. Zgodnie z zasadą, że realizacja wypłat świadczeń krajowych dokonywana jest na 1 dzień przed właściwym terminem płatności, wydatki dla obu terminów płatności T5 i T6 realizowane są w tym przypadku 3-ego dnia miesiąca. Dzień tygodnia Wiersz nr 1 T5 T6 Wiersz nr 2 O5, O6 Wiersz nr 3 R5,R6 4. Terminy płatności dla świadczeń wypłacanych zagranicę a) Liczba terminów płatności Informacja dotycząca liczby terminów płatności analogiczna jak dla świadczeń przekazywanych w kraju. b) Data realizacji terminu płatności świadczeń wypłacanych zagranicę Realizacja wypłat świadczeń przypisanych do terminów płatności odbywa się na dwa dni robocze przed wskazanym terminem płatności. Zamawiający dopuszcza maksymalny termin realizacji płatności z datą waluty SPOT. Jednocześnie Zamawiający informuje, że realizowanie tych płatności w terminie krótszym jest dla Zamawiającego akceptowalne (realizacja zleceń w walucie EUR na terenie UE w dacie T/N, tj. jeden dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia przekazania środków na rachunek świadczeniobiorcy). 30

31 R1 R5 R6 R10 R15 R20 R25 O1 O5 O6 O10 O15 O20 O25 T1 T5 T6 T10 T15 T20 T TZ/271/107/2014 Wiersz nr 1 Wiersz nr 2 Wiersz nr 3 5. Wypłaty dzienne w kraju/wypłaty dzienne za granicę Wypłaty dzienne to wypłaty świadczeń, które nie mają określonego cyklu wypłat (np. wypłaty pierwszorazowe, wypłaty jednorazowe, zasiłki) lub wznowienie wypłaty świadczeń zawieszonych, ponowne przekazanie po zwrocie świadczenia itp. Tego typu wypłaty realizowane są w tzw. dacie nadania (D). Świadczenia takie przekazywane są na bieżąco. a) Realizacja krajowych świadczeń w dacie nadania Świadczenia dostarczane są na rachunki bankowe beneficjentów w dniu nadania, tj. w dniu złożenia zlecenia do Wykonawcy. b) Realizacja świadczeń przekazywanych za granicę w dacie nadania Świadczenia dostarczane są na zagraniczne rachunki bankowe beneficjentów najpóźniej w dacie D+2 (data spot) licząc od daty nadania, tj. dnia złożenia zlecenia do Wykonawcy, z zastrzeżeniem przelewów zagranicznych realizowanych na terenie UE, które mogą być realizowane w dacie waluty T/N. 6. Płatności na rachunek dot. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, FP i FGŚP oraz FEP Oddziały Zamawiającego odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców komunikatem przewidzianym dla wpłat składek (komunikat Elixir 12n). W trakcie każdego miesiąca każdy Oddział Zamawiającego realizuje standardowo po jednym przelewie z rachunku FUS i FEP. Oprócz składek (wpłata na rachunek banku NBP o numerze rozliczeniowym ) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości realizacji płatności na rachunki dot. ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego/funduszu pracy/emerytur pomostowych zwykłym przelewem (komunikat Elixir 11n), tj. bez podawania identyfikatorów typu NIP, REGON, okres składkowy, które są właściwe dla przelewów składkowych. 7. Płatności do Urzędu Skarbowego Oddziały Zamawiającego odprowadzają za świadczeniobiorców do właściwych Urzędów Skarbowych zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 8. Łączna liczba świadczeń przekazywanych na krajowe rachunki bankowe w podziale na banki wg numeru rozliczeniowego. 31

32 Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia przedstawia liczbę świadczeń przekazanych na krajowe rachunki bankowe świadczeniobiorców dla pełnego cyklu świadczeń przypisanych do terminów płatności T1-T25 oraz dla świadczeń dziennych wypłaconych w październiku 2014 r. (w podziale na numery rozliczeniowe banków, w których świadczeniobiorcy posiadają rachunki bankowe). 9. Łączna liczba świadczeń przekazywanych na zagraniczne rachunki bankowe. Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia przedstawia liczbę świadczeń przekazanych na zagraniczne rachunki bankowe świadczeniobiorców/instytucji pośredniczących dla pełnego cyklu świadczeń przypisanych do terminów płatności T1-T25 oraz dla świadczeń dziennych wypłaconych w październiku 2014 r.(w podziale na kraj zamieszkania świadczeniobiorcy). Załącznik 4 do Opisu przedmiotu zamówienia przedstawia wykaz banków zagranicznych, do których Zamawiający przekazywał świadczenia w październiku 2014r Wykonawca przeprowadza konsolidację środków na rachunkach FUS i FEP dwukrotnie w ciągu każdego dnia roboczego, tj. o godz oraz na zakończenie dnia. Z przyczyn technicznych (np. ewentualny brak księgowań złożonych w terminie poleceń przelewu) po uprzednim ustaleniu przez Zamawiającego i Wykonawcę, istnieje możliwość przesunięcia/wstrzymania I konsolidacji do momentu usunięcia zaistniałych problemów. 11. Realizacja wydatków / wpłat oraz konsolidacja środków na rachunkach Funduszy: a) Salda początkowe na rachunkach FUS i FEP Oddziałów Zamawiającego wynoszą 0 PLN, b) Bieżąca realizacja wydatków przez Oddziały Zamawiającego prowadzona jest w ciężar poszczególnych rachunków Oddziałów w ramach przyznanego Limitu Globalnego, (kwota do której Wykonawca zobowiązuje się realizować dyspozycje przelewów Oddziałów Zamawiającego, pomimo braku środków na rachunkach Oddziałów Zamawiającego, bez konieczności zasilenia któregokolwiek z tych rachunków), c) Oddziały Zamawiającego realizują wydatki poprzez składanie standardowych zleceń płatniczych, oraz poprzez składanie plików z płatnościami masowymi w Systemie (przelewy na rachunki odbiorców świadczeń zgodne z przekazanym do Wykonawcy plikiem z danymi o odbiorcach i świadczeniach), d) Najpóźniejszy termin złożenia zleceń płatniczych przez Oddziały Zamawiającego na dany dzień to godz , a w przypadku plików z tzw. płatnościami masowymi to godz. 9.00, 32

33 e) Centrala do godz na własnych rachunkach FUS i FEP stawia do dyspozycji środki finansowe w wysokości zabezpieczającej wydatki Oddziałów, f) O godz następuje automatyczny proces konsolidacji środków na rachunkach FUS i FEP: i. w przypadku, gdy saldo na rachunku FUS/FEP Oddziału jest ujemne następuje obciążenie rachunku FUS/FEP Centrali i uznanie rachunku FUS/FEP Oddziału, ii. w przypadku, gdy saldo rachunku FUS/FEP Oddziału jest dodatnie następuje obciążenie rachunku FUS/FEP Oddziału i uznanie rachunku FUS/FEP Centrali, g) Automatyczny proces konsolidacji odbywa się wyłącznie pomiędzy rachunkami Centrali i Oddziałów w ramach tego samego obszaru (FUS, FEP), h) W przypadku, gdy do godz Centrala nie zabezpieczy odpowiedniej wysokości środków na rachunkach FUS i FEP, proces konsolidacji środków powinien zostać przeprowadzony wg pkt. f ppkt. i (zdarzenie może mieć charakter incydentalny w przypadku ewentualnych opóźnień w rozliczaniu zleceń np. poprzez SORBNET, co jest niezależne od Zamawiającego), i) Salda rachunków Oddziałów po konsolidacji wynoszą 0 PLN, j) Na koniec dnia roboczego, jako ostatnia operacja, następuje automatyczny proces II konsolidacji środków na rachunkach FUS i FEP na zasadach analogicznych jak dla procesu I konsolidacji, k) Odsetki od salda końcowego uznawane są na właściwych rachunkach FUS i FEP jako pierwsza operacja kolejnego dnia roboczego, l) Wpłaty zarejestrowane przez Wykonawcę w dniach wolnych od pracy (wpłaty od osób/podmiotów posiadających rachunek bankowy w banku, prowadzącym rachunki skonsolidowane) powinny być prezentowane jako uznania kolejnego dnia roboczego, m) Zamawiający zastrzega, że na wniosek uprawnionego pracownika Centrali Zamawiającego, proces konsolidacji środków o godz może zostać wstrzymany. 12. Suma wydatków Oddziałów z rachunków FUS i FEP a wykorzystanie Limitu Globalnego FUS i FEP: a) Limit Globalny łącznie dla wydatków Oddziałów z rachunków FUS i FEP wynosi 2,3 mld PLN, b) W przypadku gdy suma wydatków Oddziałów z rachunków FUS i FEP jest mniejsza/równa od kwoty Limitu Globalnego: i. Realizacja zleceń płatniczych odbywa się na zasadach opisanych w pkt. 11 b, 33

34 c) W przypadku gdy suma wydatków Oddziałów z rachunków FUS i FEP jest większa od kwoty Limitu Globalnego: i. Wydatki Oddziałów z rachunków FUS i FEP na bieżąco realizowane są do łącznej wysokości Limitu Globalnego, ii. Zlecenia Oddziałów przekraczające kwotę Limitu Globalnego są przyjmowane przez Wykonawcę i oczekują na realizację, iii. Odblokowanie Limitu Globalnego następuje na bieżąco wraz z wpływem środków na rachunek Centrali lub rachunki oddziałów, iv. Wykonawca niezwłocznie po odblokowaniu Limitu Globalnego realizuje oczekujące zlecenia płatnicze/pliki masowe Oddziałów, v. Zamawiający wymaga, aby odblokowanie Limitu Globalnego następowało bez konieczności bezpośredniego zasilania rachunków Oddziałów. Przykład (odblokowanie Limitu Globalnego): Limit Globalny wynosi 2,3 mld PLN. Dostępne środki na rachunkach FUS/FEP Centrali Zamawiającego wg stanu na godz wynoszą 0 PLN. Suma wszystkich wydatków Oddziałów Zamawiającego w danym dniu wynosi 2,4 mld PLN. Do godz wszystkie zlecenia (przelewy i pliki masowe) są wysłane do Wykonawcy. Zlecenia realizowane są wg kolejności przesłania do Wykonawcy. Wykonawca księguje na rachunkach bankowych Oddziałów obciążenia. Gdy łączna suma wszystkich obciążeń na rachunkach FUS/FEP Oddziałów wyniesie 2,3 mld PLN, Wykonawca wstrzymuje księgowanie wydatków (przesłane do Wykonawcy przelewy nie są odrzucane; przelewy otrzymują status oczekujący na realizację). Po zaksięgowaniu środków na rachunku Centrali (np. w kwocie 200 mln PLN), następuje odblokowanie Limitu globalnego (wykorzystanie Limitu Globalnego wynosi 2,1 mld PLN). Wykonawca realizuje oczekujące zlecenia (100 mln PLN). 13. Wydatki z rachunku FUS i FEP Oddziału ZUS a Limit Jednostkowy: a) Limit Jednostkowy - określona przez Zamawiającego dzienna wysokość salda debetowego dla każdego rachunku Oddziału Zamawiającego, podlegającego procesowi konsolidacji, do wysokości którego Wykonawca będzie realizował dyspozycje płatnicze danego Oddziału Zamawiającego, o ile łączna kwota dyspozycji wszystkich Oddziałów Zamawiającego, pomniejszona o uznania rachunków Oddziałów Zamawiającego, nie przekracza wysokości Limitu Globalnego, b) Suma Limitów Jednostkowych może przekraczać kwotę Limitu Globalnego, c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udostępnił możliwość wprowadzenia Limitów Jednostkowych dla rachunków FUS i FEP Oddziałów bezpośrednio w 34

35 Systemie przez uprawnionych pracowników Zamawiającego poprzez import z pliku, d) Zamawiający wymaga, aby wprowadzanie Limitów Jednostkowych było możliwe przynajmniej do godz na 1 dzień roboczy przed datą ich obowiązywania, e) Funkcjonalność Systemu powinna zapewniać możliwość codziennej zmiany Limitów Jednostkowych dla każdego rachunku bankowego Oddziału biorącego udział w konsolidacji środków, f) Przyznany Limit Jednostkowy dla rachunku bankowego obejmuje wszystkie kategorie wydatków (przelewy krajowe, przelewy zagraniczne, pliki z płatnościami masowymi krajowe i zagraniczne, czeki gotówkowe, czeki bankierskie, g) W przypadku, gdy z rachunku FUS i FEP Oddziału dokonywana jest próba wydatku ponad przyznany na dany dzień Limit Jednostkowy, Wykonawca przyjmuje płatność, która oczekuje na realizację, h) Odblokowanie Limitu Jednostkowego na rachunku Oddziału może nastąpić poprzez uznanie rachunku Oddziału (wpłata z Centrali lub inna wpłata zewnętrzna), i) Wykonawca niezwłocznie po odblokowaniu Limitu Jednostkowego realizuje oczekujące zlecenia płatnicze Oddziału. 14. Terminy składania zleceń płatniczych oraz plików z płatnościami masowymi przez Jednostki z rachunków FUS i FEP. a) Poniższa tabela przedstawia wymagania Zamawiającego dotyczące granicznych terminów składania zleceń do realizacji w danym dniu: Kategoria operacji Centrala Oddziały Przelewy wewnętrzne Brak ograniczeń Przelewy Elixir I sesja Przelewy Elixir II sesja *) *) Przelewy Elixir III sesja *) Blokada Przelewy SORBNET *) *) Płatności masowe (pliki) Blokada Najpóźniej do godz Terminowe krajowe w dniu T-1 *) Płatności masowe (pliki) Blokada Najpóźniej do godz Terminowe zagraniczne w dniu T-2 *) Płatności masowe (pliki) Blokada Najpóźniej do godz Dzienne krajowe w dniu D *) Płatności masowe (pliki) Blokada Najpóźniej do godz Dzienne zagraniczne w dniu D *) 35

36 *) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji przelewów/płatności masowych po granicznej godzinie w ramach uzgodnionej procedury awaryjnej b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania procedury awaryjnej na wypadek konieczności zrealizowania zleceń płatniczych / plików z płatnościami masowymi po w/w granicznych terminach. Procedura musi być przygotowana przez Wykonawcę przed uruchomieniem produkcyjnym. Strony ustalą ostateczną treść procedury. 15. Czeki gotówkowe z rachunków FUS i FEP Oddziałów Wypłata świadczeń czekiem gotówkowym stosowana jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Dane liczbowe dotyczące czeków ujęto w załączniku nr 14. Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi kasowej (wypłaty gotówki, wpłaty, rozmiana gotówki) dla Jednostek oraz dla placówek Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 5. a) Realizacja czeków gotówkowych odbywa się w wyznaczonych placówkach Wykonawcy, przypisanych do danej Jednostki lub placówki Zamawiającego b) Realizacja czeków odbywa się w ciężar przyznanego dla danego rachunku FUS i FEP Oddziału Limitu Jednostkowego, tzn. realizacja czeku w placówce gdzie świadczona jest obsługa kasowa, odbywa się mimo braku środków na rachunku wskazanym do obciążenia, c) Realizacja czeku (tj. wypłata dla wskazanej na czeku osoby) odbywa się w godzinach urzędowania wskazanej placówki Wykonawcy, przy czym: i. Jeśli realizacja czeku następuje do godz , transakcja obciąża wskazany rachunek Zamawiającego w dniu bieżącym, ii. Jeśli realizacja czeku następuje po godz , transakcja realizowana jest w ciężar Limitu Jednostkowego przyznanego na następny dzień roboczy, tzn. obciąża wskazany rachunek Zamawiającego w następnym dniu roboczym, d) Wykonawca każdorazowo niezwłocznie po realizacji czeku wystawionego na osoby trzecie zobligowany jest do poinformowania właściwej Jednostki Zamawiającego, e) Realizacja czeku gotówkowego na bieżąco prezentowana jest w historii rachunku w Systemie, f) Realizacja czeków gotówkowych jest bezpłatna. Odbiorca czeku nie jest obciążany żadną opłatą/prowizją, g) Kwota wystawionego czeku nie jest ograniczona. 16. Czeki bankierskie Oddziały Zamawiającego dokonują czekiem bankierskim wypłat świadczeń dla osób mieszkających za granicą i nie posiadających rachunków bankowych. 36

37 a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości wypłaty świadczeń poza granice Polski przy użyciu czeków bankierskich przynajmniej w następujących walutach: EUR, USD, CZK, SEK, DKK, NOK, HUF, GBP, AUD, CAD, BGN, RON, CHF, MKD, BAM, RSD, KRW, HRK, UAH, TRY, BYR, MDL, ILS (NIS), MNT, KZT, PHP, AZN, INR, DZD, MAD, TND, ALL, RUB, b) Realizacja czeków bankierskich w innych walutach niż wymienione powyżej możliwe jest po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy, c) Zamawiający wymaga, aby wniosek o wystawienie czeku bankierskiego był przyjmowany przez Wykonawcę w formie elektronicznej, a w przypadku awarii w formie papierowej, d) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zapewnienia możliwości importu do Systemu danych dotyczących czeków bankierskich (format pliku zostanie ustalony przez Strony), e) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wysłał czek bankierski na wskazany adres świadczeniobiorcy najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o wystawienie czeku bankierskiego - w przypadku wysyłania czeku bankierskiego drogą pocztową, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wysyłki metodą zapewniającą priorytetowe (niezwłoczne) doręczenie czeku świadczeniobiorcy, f) Realizacja czeku bankierskiego obciąża rachunek wskazany na wniosku o wystawienie czeku bankierskiego, g) Zamawiający wymaga, aby świadczeniobiorca otrzymał pełną kwotę we wskazanej walucie na czeku bankierskim, h) Zamawiający zastrzega, że osoba uprawniona do realizacji czeku nie może być obciążona żadną opłatą/prowizją za realizację czeku bankierskiego, i) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bezpłatnie zapewnił zwrotną informację o realizacji czeku bankierskiego oraz w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, bez dodatkowych opłat, wykonał wszelkie czynności niezbędne do wyjaśnienia statusu realizacji czeku. 17. Czeki zagraniczne do inkasa Osoby trzecie zamieszkałe za granicą lub zagraniczne instytucje zamiast dokonać wpłaty/zwrotu w walucie obcej na rachunek Oddziału przelewem przesyłają na adres Oddziału wystawione czeki. Wykonawca zapewnia przyjęcie czeku zagranicznego do inkasa (realizacja czeku wg kursu przewidzianego dla zwrotów/wpłat). VI. Skonsolidowany rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 37

38 1. Zamawiający z rachunków skonsolidowanych ZUS dokonuje bieżących wydatków związanych z podstawową działalnością jako instytucji. Z rachunków ZUS podlegających konsolidacji realizowane są m.in. poniższe operacje: a) Przelewy krajowe na rachunki bankowe osób trzecich/podmiotów, b) Przelewy na zagraniczne rachunki bankowe osób trzecich/podmiotów, c) Przelewy na rachunki dot. m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, d) Przelewy do Urzędu Skarbowego e) Czeki gotówkowe. 2. Realizacja zleceń analogiczna jak dla rachunków Funduszy (z rachunków ZUS nie są realizowane pliki z płatnościami masowymi). 3. Realizacja wydatków/wpłat oraz konsolidacja na rachunku skonsolidowanym ZUS analogiczna jak dla rachunków Funduszy. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości dokonywania przelewów na zagraniczne rachunki bankowe przynajmniej w następujących walutach: EUR, USD, CZK, SEK, DKK, NOK, HUF, GBP, AUD, CAD, BGN, RON, CHF, MKD, BAM, RSD, KRW, HRK, UAH, TRY, BYR, MDL, ILS (NIS), MNT, KZT, PHP, AZN, INR, DZD, MAD, TND, ALL, RUB. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przelewów z rachunku Zakładu w innych walutach po uzgodnieniu z Wykonawcą. 5. Limit Globalny na rachunku skonsolidowanym ZUS Wykorzystanie Limitu Globalnego analogiczne jak dla rachunków Funduszy, z zastrzeżeniem ust Wysokość Limitu Globalnego na rachunku skonsolidowanym ZUS Limit Globalny dla rachunku skonsolidowanego ZUS 150 mln PLN. 7. Limity Jednostkowe na rachunku skonsolidowanym ZUS Funkcja Limitów Jednostkowych analogiczna jak dla rachunków Funduszy. 8. Czeki gotówkowe Obsługa czeków analogiczna jak dla rachunków Funduszy. Zamawiający wymaga, aby realizacja czeków z rachunków działalności bieżącej była ograniczona do godz , a obciążenie z tytułu realizacji czeków gotówkowych były widoczne w historii rachunków przed procesem I konsolidacji środków. 9. Wpłaty/wypłaty gotówkowe/rozmiana gotówki Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania wpłat/wypłat gotówkowych. Zamawiający wymaga, aby wpłaty/wypłaty gotówkowe realizowane przez pracowników Zakładu były realizowane bezpłatnie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości dokonywania wypłat i wpłat gotówkowych w 38

39 PLN oraz przynajmniej w następujących walutach obcych: USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CAD, NOK, DKK, SEK. Wykonawca zapewnia wypłatę gotówki w walutach obcych we wskazanych przez Zamawiającego nominałach (również bilon). Wypłata i wpłata gotówki w walucie obcej realizowana jest wg obowiązującej tabeli Wykonawcy (również w zakresie bilonu). Wypłata/wpłata w innych walutach niż wskazano powyżej odbywa się za zgodą Wykonawcy. a) Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia przedstawia wykaz placówek Zamawiającego korzystających obecnie z usług gotówkowych (przy czym operacje na walutach obcych realizowane są wyłącznie przez Departament Finansów Zakładu) b) Liczba placówek wymienionych w załączniku nr 5 może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, c) Tryb obsługi wypłaty środków/rozmiany gotówki: i. Pobranie środków pieniężnych we wskazanej placówce Zamawiającego (np. na podstawie wystawionego czeku, z użyciem karty pre-paid, lub innego rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę), ii. Wykonawca zobligowany jest do wypłaty / rozmiany środków pieniężnych we wskazanych przez Zamawiającego nominałach na podstawie złożonego przez Zamawiającego wniosku, iii. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości złożenia wniosku o wydanie gotówki we wskazanych nominałach / rozmiany gotówki w formie elektronicznej w terminie ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę 10. Terminy składania zleceń płatniczych z rachunku skonsolidowanego ZUS. Analogicznie jak dla rachunku Funduszy z wyłączeniem plików z płatnościami masowymi. VII. Pozostałe rachunki Zamawiającego niepodlegające konsolidacji Oddziały Zamawiającego na potrzeby odrębnych rozliczeń posiadają dodatkowe rachunki bankowe niepodlegające konsolidacji środków. 1. Rachunki ZUS niepodlegające konsolidacji środków. a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), b) Wadia i Zabezpieczenia, c) Rachunki pomocnicze, d) Rachunki walutowe. 39

40 2. Założenie rachunków niepodlegających konsolidacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby rachunki ZFŚS i rachunki Wadia i Zabezpieczenia były założone dla wszystkich Jednostek na zlecenie Centrali Zamawiającego. 3. Rachunki pomocnicze i rachunki walutowe będą zakładane indywidualnie przez Jednostki. 4. Realizacja zleceń płatniczych w ramach posiadanych środków (brak funkcji Limitu Jednostkowego dla rachunków niepodlegających konsolidacji). 5. Realizacja zleceń płatniczych w Systemie na bieżącą datę do godz (brak ograniczenia do godz jak to ma miejsce przy rachunkach podlegających konsolidacji środków). 6. Zawieranie depozytów ze środków na rachunkach Wadia i Zabezpieczenia. Zamawiający z tytułu każdej dokonanej wpłaty wadium przez podmioty zgłaszające udział w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz z tytułu wpłat zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera depozyty bankowe. Zamawiający dokonując zwrotu wadium/zabezpieczenia do podmiotu trzeciego powiększa kapitał o doliczone odsetki. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę niżej wymienionych warunków: a) Zawieranie depozytów bankowych w Systemie, b) Brak ograniczeń kwotowych dla zawieranego depozytu, c) Zawieranie depozytów bankowych na okresy: 1W, 2W, 3W, 1M, 3M, 6M, 1Y. d) Zapewnienie możliwości automatycznego odnowienia lokaty z podaniem informacji o kwocie naliczonych odsetek za okres trwania lokaty (naliczone odsetki są kapitałem przy automatycznym odnowieniu lokaty), e) Możliwość zmiany warunków lokaty w trakcie jej trwania w zakresie odnawialności (zmiana z odnawialnej na nieodnawialną; z nieodnawialnej na odnawialną), f) Możliwość zerwania depozytu w Systemie, g) Oprocentowanie depozytów bankowych wg taryfy Wykonawcy, h) Raport w Systemie o kwocie naliczonych odsetek osobno do każdej lokaty dostępny nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy po zapadnięciu lokaty, i) Raport w Systemie lokat trwających na dany dzień z uwzględnieniem kwoty odsetek należnej na dany dzień. 7. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności związanych z obsługą wystawionych przez Zamawiającego jako Beneficjenta żądań zapłaty z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, które zostały złożone przez wykonawców umów 40

41 jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy bądź jako wadium, polegających w szczególności na: j) składaniu dla gwaranta potwierdzenia, że podpisy widniejące na oryginale żądania zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta, k) doręczaniu gwarantowi żądań zapłaty listem poleconym lub pocztą kurierską, lub poprzez SWIFT, lub w inny sposób wynikający z warunków gwarancji. 8. Informacja o dacie i godzinie wpłaty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, udzieli bezpłatnie Zamawiającemu informacji odnośnie daty i godziny wpłaty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. VIII. Płatności masowe Wypłata świadczeń na rachunki bankowe krajowe i zagraniczne odbywa się poprzez przekazanie do Wykonawcy pliku z płatnościami masowymi. Plik zawiera rekordy ze szczegółami dla każdej płatności. 1. Rodzaje plików w podziale na typ świadczenia: a) Plik zawierający rekordy ze świadczeniami przypisanymi do terminu płatności do realizacji na krajowe rachunki świadczeniobiorców (krajowy plik terminowy), b) Plik zawierający rekordy ze świadczeniami przypisanymi do terminu płatności do realizacji na zagraniczne rachunki świadczeniobiorców/instytucji (zagraniczny plik terminowy), c) Plik zawierający rekordy ze świadczeniami bez terminu płatności z tzw. datą nadania do realizacji na krajowe rachunki świadczeniobiorców (krajowy plik dzienny), d) Plik zawierający rekordy ze świadczeniami bez terminu płatności z tzw. datą nadania do realizacji na zagraniczne rachunki świadczeniobiorców/instytucji (zagraniczny plik dzienny). 2. Przekazywanie plików z płatnościami masowymi do Wykonawcy Pliki z płatnościami masowymi przekazywane są do Wykonawcy przez Oddziały ZUS. W ramach Oddziału ZUS istnieją trzy odrębne wydziały mające prawo przekazywać pliki do Wykonawcy. Są to: a) wydział emerytur i rent (WER), b) wydział zasiłków (ZAS), c) wydział realizacji umów międzynarodowych (RUM). Wydziały WER i ZAS znajdują się we wszystkich Oddziałach. Obecnie wydział RUM znajduje się w Oddziałach: Łódź I, Nowy Sącz, Opole, Szczecin, Tarnów, Rzeszów, Warszawa I. Liczba jednostek RUM oraz ich lokalizacja może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Każda z tych komórek posiada odrębne bazy świadczeniobiorców. Na każdym etapie obsługi plików przez Wykonawcę począwszy od ich nadania do 41

42 identyfikacji zwrotów musi być zachowana odrębność wszystkich plików/komunikatów dla wskazanych wydziałów. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, może zaistnieć konieczność zdefiniowania nowego wydziału upoważnionego do przekazywania plików z płatnościami masowymi. Poniższa tabela prezentuje zestawienie plików nadawanych przez poszczególne wydziały w ramach Oddziału. WER ZAS RUM Krajowe pliki Wszystkie Oddziały Nie dotyczy Wszystkie 7 RUM terminowe Krajowe pliki dzienne Wszystkie Oddziały Wszystkie Oddziały Wszystkie 7 RUM Zagraniczne pliki Nie dotyczy Nie dotyczy Wszystkie 7 RUM terminowe Zagraniczne pliki Nie dotyczy Nie dotyczy Wszystkie 7 RUM dzienne 3. Identyfikacja pliku Identyfikacja pliku określająca wydział, w którym plik został utworzony zamieszczona jest w nazwie pliku. Szczegółowe informacje dotyczące nazewnictwa i formatu plików z płatnościami masowymi zawiera załącznik nr 6 do Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany nazwy pliku dla płatności masowych przekazywanych za granicę. 4. Schemat obsługi pliku z płatnościami masowymi Komunikacja związana z obsługą plików z płatnościami masowymi odbywa się na zasadzie wymiany komunikatów z użyciem Systemu. a) Przekazanie pliku do Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby przekazanie pliku do Wykonawcy odbywało się z użyciem Systemu Wykonawcy. System ma zapewniać historię operacji związanej z obsługą pliku (termin importu pliku do Systemu, autoryzacji, wysłania do Wykonawcy, przyjęcia przez Wykonawcę do realizacji, nazwy użytkowników biorących udział w obsłudze pliku ), za okres nie krótszy niż sześciu miesięcy, z możliwością udostępnienia na wniosek Zamawiającego historii operacji za dłuższy okres. b) Weryfikacja przez Wykonawcę poprawności przekazanych plików co do struktury i zawartości merytorycznej poszczególnych rekordów, 42

43 c) Zamawiający ma prawo przekazywania w jednym dniu plików różnego rodzaju (np. w jednym dniu Zamawiający może przekazać kilka plików terminowych i dziennych). d) Zamawiający wymaga od Wykonawcy sprawdzenia poprawności przekazanego pliku w terminie do jednej godziny od momentu przekazania pliku do Wykonawcy, e) W przypadku gdy Oddział przekazał plik z płatnościami masowymi do Wykonawcy wcześniej niż dzień realizacji pliku, Wykonawca zobligowany jest do wykonania dwukrotnej walidacji, tj. w dniu przekazania pliku oraz w dniu jego realizacji, f) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zwrotnego komunikatu dla niżej wymienionych trzech sytuacji. i. Plik prawidłowy, wszystkie rekordy poprawne, ii. Plik prawidłowy, rekordy niepoprawne (ze wskazaniem numeru rekordu zawierającego błąd i wskazaniem typu błędu), iii. Plik nieprawidłowy (z podaniem przyczyny odrzucenia i miejsca/typu błędu). 5. Autoryzacja pliku Autoryzacja pliku z płatnościami masowymi po stronie Oddziału realizowana jest przez uprawnione osoby w Systemie. Zamawiający wymaga umożliwienia w Systemie dokonania co najmniej dwustopniowej autoryzacji pliku z płatnościami masowymi. 6. Struktura pliku z płatnościami masowymi a) Plik dla płatności na rachunki krajowe - załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia, b) Plik dla płatności na rachunki zagraniczne załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia 7. Identyfikator Oddziału w nazwie pliku z płatnościami masowymi. W ramach jednego Oddziału mogą być nadawane pliki z różnymi identyfikatorami zamieszczonymi w nazwie pliku. Załącznik nr 8 przedstawia wykaz możliwych identyfikatorów zamieszczonych w nazwie pliku z płatnościami masowymi. Uwaga: identyfikator w nazwie pliku nie jest tożsamy z identyfikatorem Oddziału zamieszczonego w nazwie rachunku bankowego Oddziału. 8. Realizacja pliku z płatnościami masowymi a ewidencja na rachunku bankowym Oddziału. Wszelkie operacje związane z obsługą plików z płatnościami masowymi nadanymi przez dany Oddział muszą być zaewidencjonowane na rachunku bankowym tego Oddziału. 43

44 a) Oczekiwany przez Zamawiającego schemat obsługi plików: i. Oddział Zamawiającego przekazuje do Wykonawcy do realizacji plik z płatnościami masowymi, ii. W dacie nadania /w dniu realizacji terminu płatności Wykonawca automatycznie obciąża rachunek Oddziału jedną kwotą na łączną sumę rekordów zamieszczonych w pliku podając w tytule obciążenia nazwę pliku (w przypadku plików ze świadczeniami przekazywanymi za granicę obciążenia są dokonywane dla każdej waluty osobno w ramach tego samego pliku), Przykład: Plik zawiera 10 rekordów na łączną sumę PLN, z tego 2 rekordy na sumę 3000 PLN (ze wskazaniem w pliku, że te rekordy mają zostać wysłane zagranicę w walucie USD) i 8 rekordów na sumę 7000 PLN (ze wskazaniem w pliku, że te rekordy mają być wysłane zagranicę w walucie EUR). Zamawiający wymaga obciążenia na rachunku bankowym w dwóch pozycjach: 3000 PLN i 7000 PLN. iii. Obciążenie rachunku następuje przed procesem I konsolidacji. iv. Pliki z tzw. płatnościami masowymi, przekazane do Wykonawcy po wyznaczonych godzinach są przyjęte przez Wykonawcę, oczekują na realizację i zaksięgowanie w następnym dniu roboczym, z zastrzeżeniem, że plik przekazany po wyznaczonej godzinie może być zrealizowany w ramach procedury awaryjnej we wskazanym dniu. Stan pliku po weryfikacji przez Wykonawcę Kwota obciążenia Tytuł obciążenia na r-ku bankowym Wszystkie rekordy w pliku Suma kwot wszystkich Nazwa pliku poprawne rekordów z pliku *) Część rekordów w pliku Suma kwot rekordów Nazwa pliku niepoprawnych poprawnych *) Plik niepoprawny Nie dotyczy Nie dotyczy *) z zastrzeżeniem plików ze świadczeniami przekazywanymi zagranicę, w których są rekordy ze wskazaniem więcej niż jednej waluty obcej b) Zamawiający dopuszcza inny sposób realizacji plików masowych niż podano w ppkt. a, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 9. Termin przekazania pliku a) Terminy przekazywania plików z płatnościami masowymi podano w rozdziale V pkt

45 b) Wykonawca zapewnia, że plik z płatnościami masowymi można wysłać do realizacji z kilkudniowym wyprzedzeniem (plik czeka do realizacji do właściwej daty). 10. Walidator plików masowych Wykonawca przed uruchomieniem produkcyjnym przekaże do Zamawiającego walidator wyposażony w następujące funkcje: a) Walidacja poprawności struktury plików z płatnościami masowymi (krajowych i zagranicznych), b) Walidacja poprawności struktury poszczególnych rekordów pliku ze szczególnym uwzględnieniem poprawności formatu IBAN (kalkulator IBAN) oraz jego zgodności z nazwą banku i identyfikatorem banku (BIC, SWIFT) a dla pozostałych rachunków zgodności nazwy banku z identyfikatorem banku, c) Walidacja poprawności numerów rozliczeniowych banków krajowych (kontrola aktualności numeru rozliczeniowego w bazie Krajowej Izby Rozliczeniowej /KIR/), d) Aktualizacja bazy SWIFT, e) Każdorazowo po aktualizacji bazy banków przez KIR Wykonawca aktualizuje walidator lub przekazuje do Zamawiającego aktualną bazę banków pod kątem wgrania jej indywidualnie przez Zamawiającego do walidatora lub automatycznie aktualizuje jego wersję w zależności od sposobu jego udostępnienia dla Zamawiającego (Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji walidatora po każdej zmianie bazy banków), f) Walidacja rekordów pod kątem wskazania m.in. w numerze rachunku odbiorcy banku o numerze rozliczeniowym (numer rozliczeniowy dedykowany dla rachunków wpłat składek), numerów rozliczeniowych, z których Wykonawca realizuje wypłaty świadczeń (w celu zablokowania możliwości podawania przez świadczeniobiorców niewłaściwych rachunków jako własnych), g) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia walidatora, którego reguły walidacji są identyczne z regułami realizowanymi przez Wykonawcę podczas realizacji wypłaty świadczeń, co oznacza, że poprawny wynik walidacji gwarantuje przyjęcie pliku do realizacji w Systemie, 11. Obsługa zwrotów dla płatności zawartych w plikach masowych W plikach z płatnościami masowymi mogą znajdować się rekordy o poprawnej strukturze, których dostarczenie na rachunek świadczeniobiorcy nie jest możliwe (np. rachunek odbiorcy jest zamknięty). a) Zwroty niedostarczonych świadczeń z rachunków świadczeniobiorców posiadających rachunki u Wykonawcy. 45

46 Wykonawca dokona weryfikacji poprawności rachunków świadczeniobiorców i wstrzyma ich realizację, w przypadku, gdy podane w rekordach rachunki są zamknięte. W ślad za takim rozwiązaniem: i. Wykonawca niezwłocznie po dokonaniu walidacji pliku przekaże w Systemie raport (osobno dla każdego nadanego pliku) z informacją, że część rekordów zamieszczonych w pliku jest niemożliwa do realizacji podając w raporcie nazwę źródłowego pliku, numer rekordu odrzuconego, szczegóły źródłowego rekordu, przyczynę odrzucenia, ii. Wykonawca dokona automatycznego obciążenia rachunku Oddziału wyłącznie na kwotę stanowiąca sumę kwot poprawnych rekordów iii. Wykonawca następnego dnia roboczego po realizacji pliku udostępni w Systemie zbiorczy raport w formacie pdf i formacie edytowalnym (osobno dla każdego pliku źródłowego) zawierający poniższe informacje: data operacji, nazwa pliku źródłowego, nazwa pliku (raportu) z rekordami odrzuconymi, szczegóły źródłowego rekordu, przyczyna odrzucenia, suma kwot rekordów i liczba rekordów wszystkich/zrealizowanych/odrzuconych; iv. Raport musi posiadać cechy elektronicznego dokumentu księgowego, tj. posiadać przynajmniej nazwę wystawcy raportu, nazwę raportu, nazwę odbiorcy, datę wystawienia i okres za jaki raport jest wystawiony, informację, że dokument elektroniczny nie wymaga podpisu. v. Nazewnictwo plików z rekordami odrzuconymi Zamawiający wymaga, aby nazwa raportu (pliku) z informacją o rekordach odrzuconych zawierała informację, że plik dotyczy rekordów odrzuconych oraz pełną nazwę pliku źródłowego. vi. W przypadku gdy Wykonawca na etapie obsługi plików masowych, w których są rekordy ze świadczeniami do przekazania na rachunki u Wykonawcy, traktuje te rekordy jako przelewy zewnętrzne, obsługa zwrotów opisana jest w pkt. b), b) Zwroty niedostarczonych świadczeń z rachunków świadczeniobiorców nie posiadających rachunków u Wykonawcy (przelewy zewnętrzne) zwroty sparowane, i. Wykonawca wszystkie prawidłowe rekordy przekazuje do realizacji poprzez Elixir lub inne rozwiązania wykorzystywane przez Wykonawcę, ii. Wykonawca po otrzymaniu informacji o braku możliwości realizacji rekordu lub innej informacji z banku prowadzącego rachunek świadczeniobiorcy (np. zamknięty rachunek świadczeniobiorcy) pozwalającej na jednoznaczną identyfikację otrzymanego zwrotu z plikiem źródłowym, generuje i 46

47 udostępnia w Systemie dla właściwego Oddziału raporty zwrotów zidentyfikowanych (sparowanych z plikiem źródłowym) w podziale na komórki nadające pliki WER/ZAS/RUM, iii. Raporty dotyczące zwrotów zidentyfikowanych mogą być generowane dla wielu plików źródłowych ale zawsze w ramach tej samej komórki WER/ZAS/RUM, iv. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania raportu (pliku) ze zwrotami zidentyfikowanymi w dwóch formatach: pdf i formacie edytowalnym (pod kątem zaczytania danych o zwrotach świadczeń do oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego) v. Nazewnictwo plików ze zwrotami zidentyfikowanymi Zamawiający wymaga, aby raport (plik) ze zwrotami sparowanymi (zidentyfikowanymi) zawierał w nazwie informacje: identyfikator Oddziału wg numeru rachunku bankowego, informacja, że plik zawiera zwroty (np. tekst w nazwie pliku ZWROT), informacja, której komórki zwroty dotyczą (WER, ZAS, RUM), informacja czy zwroty dotyczą plików krajowych czy zagranicznych (KRAJ/ZAGR), informacja na jaką datę zwroty są wygenerowane, vi. Wykonawca zobligowany jest do prezentacji w raporcie (pliku) ze zwrotami zidentyfikowanymi poniższych danych osobno dla każdego zwrotu: nazwę pliku źródłowego, nazwę numeru referencyjnego rekordu zamieszczonego w pliku źródłowym, nazwę numeru referencyjnego Wykonawcy, kwotę zwrotu, pełny tekst z pola tytułem z oryginalnego rekordu, nazwę świadczeniobiorcy, rachunek świadczeniobiorcy, przyczynę zwrotu, a w przypadku zwrotów świadczeń zagranicznych: symbol waluty, kwotę w walucie, kurs wymiany, datę kursu wymiany. vii. Niezwłocznie po wygenerowaniu raportów ze zwrotami, Wykonawca przekazuje środki na rachunek Oddziału osobno dla każdego raportu, gdzie w polu tytułem podana jest nazwa pliku. c) Zwroty niedostarczonych świadczeń, dla których Wykonawca nie jest w stanie dokonać identyfikacji z plikiem źródłowym lub wpłaty: W zależności od sposobu zwrotu przez Bank, w którym świadczeniobiorca posiada rachunek bankowy, w szczególności w przypadku banków krajowych niebędących bezpośrednim uczestnikiem Krajowej Izby Rozliczeniowej lub w przypadku banków zagranicznych, Wykonawca na podstawie otrzymanych danych może mieć problem z przyporządkowaniem zwrotu do pliku źródłowego. Ponadto, możliwa jest sytuacja, że na rachunek techniczny Wykonawcy służący 47

48 do rozliczeń plików masowych mogą być dokonywane wpłaty zupełnie nie związane z wypłatą świadczeń. i. Wykonawca dla zwrotów niezidentyfikowanych (niesparowanych) oraz wpłat od osób trzecich zobligowany jest do generowania i udostępnienia w Systemie raportów osobno dla każdego Oddziału z informacją o detalach tych uznań w podziale na zwroty/wpłaty krajowe i zagraniczne, ii. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazania raportu (pliku) ze zwrotami niezidentyfikowanymi w dwóch formatach: pdf i formacie edytowalnym (pod kątem zaczytania danych o zwrotach świadczeń do oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego), iii. Zakres danych na raporcie zwrotów/wpłat niezidentyfikowanych analogiczny jak dla zwrotów zidentyfikowanych z wyłączeniem nazwy pliku źródłowego oraz identyfikatora ZUS, iv. Nazewnictwo raportów ze zwrotami niezidentyfikowanymi/wpłatami Zamawiający wymaga, aby raport (plik) ze zwrotami niesparowanymi zawierał w nazwie informacje: identyfikator Oddziału (patrz załącznik 9 do Opisu przedmiotu zamówienia), kolumna Id w numerze rachunku bankowego, informacja, że plik zawiera zwroty (np. tekst w nazwie pliku ZWROT), informacja, że zwroty są niesparowane (np. tekst w nazwie pliku NPAR), informacja czy zwroty dotyczą plików krajowych czy zagranicznych (KRAJ/ZAGR), informacja za jaki okres zwroty są wygenerowane, v. Niezwłocznie po wygenerowaniu raportów ze zwrotami, Wykonawca przekazuje środki na rachunek Oddziału osobno dla każdego raportu, gdzie w polu tytułem podana jest nazwa pliku. 12. Raporty generowane podczas obsługi plików z płatnościami masowymi Załącznik nr 9 do Opisu przedmiotu zamówienia przedstawia wykaz raportów (plików) przekazywanych przez Wykonawcę w ramach obsługi plików z płatnościami masowymi. 13. Możliwość wykluczenia przez Wykonawcę rekordów o numerze rozliczeniowym na żądanie Centrali Zamawiającego. Zamawiający wymaga, że Wykonawca na żądanie Centrali Zamawiającego zapewni możliwość zablokowania w przekazywanych do Wykonawcy plikach rekordów z określonym numerem rozliczeniowym rachunku/określonym ciągiem znaków w numerze rachunku bankowego. 14. Wykonawca przed uruchomieniem produkcyjnym przygotuje procedurę obsługi pliku przekazanego po granicznej godzinie na wypadek konieczności obsługi pliku w sytuacji awaryjnej. 48

49 IX. Realizacja przelewów zagranicznych Wypłata na rachunki zagraniczne może odbywać się poprzez nadanie pliku z płatnościami masowymi lub poprzez standardową funkcję Systemu. 1. Oddziałami dedykowanymi do realizacji wypłat świadczeń za granicę z wykorzystaniem funkcji nadawania plików z płatnościami masowymi są Oddziały: Łódź I, Nowy Sącz, Opole, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Warszawa I. Wykaz Oddziałów może ulec zmianie w trakcie umowy. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostępności dla wszystkich Oddziałów standardowej funkcji przelewu zagranicznego z wykorzystaniem Systemu (wypłata świadczeń jednorazowych, np. zasiłku pogrzebowego dla osoby upoważnionej zamieszkałej zagranicą lub płatność faktury dla kontrahenta zagranicznego). 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości wypłaty świadczeń poza granice Polski poprzez pliki z płatnościami masowymi lub poprzez zlecenie przelewu zagranicznego w Systemie w następujących walutach: EUR, USD, CZK, SEK, DKK, NOK, HUF, GBP, AUD, CAD, BGN, RON, CHF, MKD, BAM, RSD, KRW, HRK, UAH, TRY, BYR, MDL, ILS (NIS), MNT, KZT, PHP, AZN, INR, DZD, MAD, TND, ALL, RUB. Realizacja przelewów zagranicznych w innych walutach niż wymienione powyżej możliwe będzie po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy. 4. Zamawiający dokonuje wyboru waluty docelowej transferu (dla danego kierunku wypłaty, czyli w odniesieniu do jednego państwa). Zamawiający zleca wypłatę do jednego państwa w jednej walucie docelowej transferu (w przypadku Ukrainy są stosowane dwie waluty docelowe), jednak Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru w trakcie obowiązywania umowy, więcej niż jednej waluty docelowej transferu, a Wykonawca zobowiązany jest zrealizować takie płatności różnych świadczeń do tego samego państwa w różnych walutach docelowych. Walut docelowych może być dla danego państwa nie więcej niż Realizacja przelewów zagranicznych bezpośrednio z Systemu odbywa się zarówno z rachunków Funduszy jak i Zakładu (ZUS). 6. Świadczenia realizowane w ramach plików z płatnościami masowymi zlecane są do wypłaty w PLN ze wskazaniem w rekordzie w jakiej walucie mają zostać wypłacone (waluta docelowa transferu) lub w walucie obcej (odrębny plik). 7. Wykonawca, dla zrealizowanych płatności masowych, najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie wysłania świadczeń, wygeneruje i udostępni w Systemie raport z realizacji płatności odrębnie dla każdego pliku źródłowego w ramach RUM. Raport stanowi potwierdzenie zrealizowania wszystkich płatności wykazanych w pliku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby raport zawierał szczegółowe informacje 49

50 dla każdego rekordu z pliku źródłowego takie jak: numer referencyjny Zamawiającego, numer referencyjny Wykonawcy, nazwę świadczeniobiorcy, identyfikator świadczenia, kwota zlecona w PLN, (dla płatności w walucie obcej kwotę zleconą w walucie), datę i kurs przeliczenia płatności, symbol waluty i kwotę w walucie stanowiącą równowartość kwoty w PLN oraz podsumowanie w ramach liczby przelewów i kwoty wypłaty w PLN. Nazwa pliku powinna zawierać nazwę pliku źródłowego. 8. Płatności zagraniczne realizowane bezpośrednio z Systemu mogą być realizowane w dwojaki sposób: a) Kwota płatności podana w PLN ze wskazaniem waluty docelowej; Wykonawca obciąża rachunek Zamawiającego we wskazanej kwocie w PLN, natomiast na rachunek odbiorcy dostarczana jest kwota po przewalutowaniu, b) Kwota płatności podana w walucie docelowej; Wykonawca przekazuje na rachunek odbiorcy wskazaną kwotę w walucie oraz obciąża rachunek Zamawiającego w kwocie PLN wynikającej z przewalutowania. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na każdym etapie obsługi przelewu zagranicznego (tj. od momentu wprowadzenia do momentu wysłania oraz w historii rachunku po realizacji zlecenia) były dostępne informacje w zakresie kwoty obciążenia, waluty, kwoty w walucie. 10. Dla płatności zagranicznych Zamawiający dopuszcza wszelkie opcje kosztów, (klauzula kosztów lub jej brak), które nie będą powodowały obciążenia świadczeniobiorcy a koszty po stronie Zamawiającego nie będą wyższe niż stawka za przelew zewnętrzny. 11. Świadczeniobiorca nie może ponosić żadnych kosztów obsługi banków zagranicznych za wyjątkiem opłat wynikających z umowy świadczeniobiorcy z bankiem, w którym prowadzony jest jego rachunek w banku zagranicznym. W szczególności, świadczeniobiorca nie może ponosić żadnych kosztów związanych z transferem świadczenia do chwili wpływu świadczenia na jego rachunek bankowy w banku zagranicznym, ani po wpływie jeśli nie przewiduje tego umowa zawarta przez świadczeniobiorcę z bankiem, który prowadzi rachunek. 12. Termin złożenia płatności zagranicznych: a) Plik z płatnościami zagranicznymi terminowymi zgodnie z rozdział V pkt. 14, b) Przelew zagraniczny w Systemie przynajmniej do godz na bieżącą datę realizacji. c) Płatności złożone po wyznaczonych godzinach są przyjęte przez Wykonawcę, oczekują na realizację i zaksięgowanie w następnym dniu roboczym. 13. Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego: 50

51 a) Pliki masowe - niezwłocznie po stwierdzeniu prawidłowej walidacji pliku w dniu jego realizacji nie później niż do godz , b) W przypadku gdy plik z płatnościami masowymi zawiera rekordy ze wskazaniem wielu walut docelowych, obciążenie na rachunku bankowym Zamawiającego musi być wykonane osobno dla każdej waluty, c) Przelewy zagraniczne w Systemie w przeciągu 60 minut od momentu wysłania przelewu do Wykonawcy nie później niż do godz Zakup waluty dla celów realizacji przelewów zagranicznych a) Zamawiający wymaga, aby realizacja płatności zagranicznych dokonywana była po kursie nie wyższym niż kurs sprzedaży obowiązujący w Tabeli C Narodowego Banku Polskiego (NBP) w dniu złożenia zlecenia dla danej waluty, z zastrzeżeniem ppkt. b), b) W przypadku realizacji przez Wykonawcę płatności zagranicznych w walutach, których Tabela C NBP-u nie uwzględnia, płatności realizowane są po kursie nie wyższym niż kurs sprzedaży obowiązujący w tabeli Wykonawcy dla danej waluty, c) W Systemie Zamawiający w historii rachunku oraz na wyciągu bankowym ma udostępniony kurs walutowy, po którym zrealizowana jest płatność zagraniczna, d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udostępnił świadczeniobiorcy informację o kursie zastosowanym do przeliczenia PLN na walutę obcą. 15. Zwroty płatności zagranicznych Zwroty płatności zagranicznych mogą powstać m.in. z tytułu odrzucenia świadczenia przez bank świadczeniobiorcy, zgonu świadczeniobiorcy, zamkniętego rachunku świadczeniobiorcy, anulowania zlecenia przez Oddział Zamawiającego po jego zaksięgowaniu na rachunku, ale przed faktycznym wysłaniem środków przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy możliwości realizacji zwrotu na żądanie, gdy Zamawiający podjął informację, że świadczenie zostało wysłane jako nienależne (w takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezpłatnego spełnienia wszelkich czynności prowadzących do odzyskania od banku zagranicznego przekazanej kwoty). a) Obsługa zwrotów świadczeń zagranicznych nadanych w formie plików masowych realizowana jest zgodnie z rozdziałem VIII, b) Zamawiający akceptuje rozliczenia zwrotów niedostarczonych świadczeń zagranicznych/wpłat zagranicznych po bieżącym kursie zwrotu (różnice kursowe związane ze zwrotem środków na rachunek Zamawiającego po kursie wymiany innym niż zastosowano do oryginalnie zleconej płatności stanowią przychód lub koszty Zamawiającego), 51

52 c) Wykonawca nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zwrotu środków z zagranicznego banku z tytułu niewypłaconych świadczeń, dokona uznania rachunku tymi środkami w PLN na wskazany rachunek Zamawiającego (rachunek, z którego zostały nadane pliki masowe lub przelew zagraniczny), d) Wykonawca dokonuje przeliczenia z waluty obcej na PLN po kursie nie niższym niż obowiązujący w dniu zwrotu środków do Wykonawcy kurs kupna ogłaszany przez NBP w tzw. Tabeli C, a dla walut, dla których kurs nie jest ogłaszany przez NBP po kursie nie niższym niż kurs kupna obowiązujący w tabeli Wykonawcy dla danej waluty, e) W przypadku zwrotów na żądanie Zamawiającego (tj. zwrot świadczenia wysłanego jako nienależne np. po zgonie świadczeniobiorcy), Zamawiający wymaga od Wykonawcy podjęcia wszelkich działań z zagranicznym bankiem odbiorcy w celu odzyskania świadczenia; w przypadku powstania kosztów związanych z odzyskaniem świadczenia, Wykonawca zobligowany jest do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych (własnych i zagranicznych) i poinformowania Zamawiającego o powyższym, jak również o wynikach podejmowanych działań, czyli o odzyskaniu bądź nieodzyskaniu świadczenia (w okresie od 2012 do 2014 Zamawiający występował ok razy o zwrot nienależnie przekazanych świadczeń). f) Wykonawca, w odniesieniu do wszelkich zwrotów należnych Zamawiającemu, dokona jednoznacznej identyfikacji świadczeniobiorcy, którego świadczenie dotyczy, podając jego nazwisko i imię, numer referencyjny transakcji, kwotę wpływu środków w walucie, kurs przeliczenia na PLN i jego datę, przyczynę zwrotu świadczenia, tytuł i datę oryginalnej wypłaty, g) Wykonawca, w sytuacji gdy zagraniczny bank przed dokonaniem zwrotu sygnalizuje pobranie prowizji, zobowiązany jest każdorazowo w takiej sytuacji zwrócić się do właściwego Oddziału celem potwierdzenia zasadności zwrotu (eliminacja przypadków, gdy kwota prowizji banku zagranicznego jest większa niż kwota zwracanego świadczenia), h) Wykonawca po zakończeniu Umowy w terminie 12 miesięcy zobligowany jest do bezpłatnej obsługi zwrotów świadczeń, które zostały wysłane za granicę przed zakończeniem umowy. 16. Zamawiający stosownie do obowiązujących aktów prawnych (ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; ustawa z 14 marca 2014, Dz.U. z 2014 r., poz.496) zobligowany jest do realizacji wypłaty świadczeń przysługujących 52

53 kombatantom do państwa jego zamieszkania na zagraniczny rachunek bankowy w walucie wymienialnej lub innej wskazanej przez Zamawiającego. Oznacza to, że świadczeniobiorca może wymagać wypłaty świadczenia w dowolnym miejscu na świecie i w walucie państwa zamieszkania lub innej wymienialnej. Wypłata świadczenia do państwa zamieszkania kombatanta odbywa się na jego wniosek złożony do Oddziału Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych problemów z dostarczeniem świadczeń na zagraniczny rachunek bankowy lub w innej formie wskazanej przez Zamawiającego, bądź zastosowania waluty wypłaty wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania innej formy wypłaty gwarantującej dostarczenie świadczenia świadczeniobiorcy zamieszkałemu za granicą, np. czeku bankierskiego. Dotyczy to potencjalnie każdego państwa świata, czyli świadczeniobiorców mających miejsce zamieszkania potencjalnie w każdym państwie świata. Szczegółowy tryb współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą w tym zakresie zostanie zamieszczony w umowie. a) Załącznik nr 17 zawiera szacunkową liczbę świadczeń kombatanckich do przekazania na rachunki bankowe w kraju zamieszkania osób uprawnionych, b) Ze względu na możliwą mobilność świadczeniobiorców, Zamawiający nie jest w stanie oszacować do jakich krajów Zamawiający będzie zobligowany zrealizować wypłatę świadczeń w trakcie trwania Umowy, c) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku konieczności wysłania świadczenia do kraju, którego nie ma wymienionego w załączniku nr 17, Wykonawca każdorazowo przekazał do Zamawiającego informację o proponowanym sposobie wysłania świadczenia oraz walucie w jakiej może być dokonana. X. Rachunki walutowe Zamawiający w celu prowadzenia niezbędnych rozliczeń wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości prowadzenia rachunków walutowych w USD i EUR (w szczególności do obsługi projektów unijnych oraz do wypłaty świadczeń w walucie na terenie Polski). Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, może zaistnieć konieczność otwarcia rachunków w innych walutach. 1. Projekty unijne. Wykonawca zapewnia, że otworzy i będzie prowadził rachunek walutowy na wniosek Oddziału osobno dla każdego projektu unijnego. 2. Wypłaty świadczeń w walucie na terenie Polski. Zamawiający w ramach podpisanych umów dwustronnych z zagranicznymi 53

54 instytucjami zabezpieczenia społecznego wypłaca zagraniczne świadczenia osobom zamieszkałym w Polsce. Zagraniczne instytucje zabezpieczenia społecznego przekazują na rachunki walutowe Zamawiającego środki niezbędne do realizacji wypłaty powyższych świadczeń. Zamawiający na podstawie otrzymanych od zagranicznej instytucji danych, zobowiązany jest do przekazywania świadczeń osobom uprawnionym w walucie (USD lub EUR). Obecnie świadczeniobiorcy mieszkający na terenie Polski a pobierający świadczenia zagraniczne nie posiadają rachunków walutowych. Podstawą do wypłaty świadczenia zagranicznego jest tzw. zlecenie dewizowe, które Zamawiający przesyła na adres zamieszkania osobie uprawnionej. Świadczenia zagraniczne pobierane są w placówkach banku obsługującego obecnie powyższe operacje, przy czym świadczenie wypłacane jest w walucie lub w przypadku gdy świadczeniobiorca złoży taką dyspozycję w PLN. Bank dokonując wypłaty świadczenia nalicza i pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przejęcia obsługi wypłat świadczeń zagranicznych zarówno przy użyciu zleceń dewizowych lub w innej formie gotówkowej jak i na rachunek bankowy osoby uprawnionej. Świadczeniobiorca w ustalonej z Wykonawcą placówce przedkłada otrzymane zlecenie dewizowe otrzymując wypłatę świadczenia we wskazanej walucie lub w PLN w zależności od dyspozycji świadczeniobiorcy. W przypadku wypłat gotówkowych Wykonawca jest zobowiązany do naliczenia i pobrania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Zamawiający wymaga, aby w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca przedstawił propozycję kompleksowego sposobu obsługi świadczeń zagranicznych z uwzględnieniem wypłaty świadczeń w każdej z trzech form: na rachunki bankowe świadczeniobiorców, w gotówce oraz na podstawie zleceń dewizowych. Obecnie Zamawiający zleca do wypłaty średniomiesięcznie ok. 70 świadczeń w walucie USD i ok.1350 w walucie EUR. XI. Zakładanie oraz numeracja rachunków bankowych 1. Wykonawca zobligowany jest do założenia i skonfigurowania w Systemie rachunku/rachunków bankowych w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. 2. Rachunki bankowe podlegające konsolidacji (FUS, FEP, ZUS) oraz rachunki ZFSS, Wadia i zabezpieczenia, zakładane są na zlecenie Centrali Zamawiającego. 3. W przypadku konieczności otwarcia/zamknięcia w trakcie trwania umowy rachunków dla wszystkich Jednostek powyższe odbywa się na zlecenie Centrali Zamawiającego. 54

55 4. Rachunki pomocnicze niepodlegające konsolidacji otwierane/zamykane są indywidualnie przez jednostki ZUS. 5. Zamawiający wymaga, aby przy nadawaniu numerów rachunków bankowych były zachowane poniższe zasady: a) Unikalny znak (ciąg znaków) identyfikujący Jednostkę (patrz załącznik nr 8 kolumna Id w numerze rachunku bankowego ), b) Unikalny znak (ciąg znaków) osobno dla każdego z obszarów: FUS, FEP, ZUS, ZFŚS, Wadia i zabezpieczenia, rachunki pomocnicze. 6. Zamawiający wymaga, aby kompletny wykaz rachunków FUS, FEP, ZUS, ZFSS, Wadia i zabezpieczenia, podany był przez Wykonawcę przed uruchomieniem produkcyjnym. 7. Wykonawca zobligowany jest do bieżącego informowania Jednostek o wszelkich zmianach w drukach bankowych służących do zakładania rachunków bankowych i ich konfiguracji oraz do ich bieżącego udostępniania w ustalonych z Zamawiającym kanałach. XII. Wyciągi bankowe 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia wyciągów bankowych w Systemie najpóźniej do godz za poprzedni dzień roboczy. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości dostępu do historii rachunku od daty pierwszej operacji na tym rachunku. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia wyciągów bankowych w dwóch formatach: a) Nieedytowalny (np. pdf) zawierający co najmniej następujące informacje: nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy, nazwę posiadacza rachunku, nazwę rachunku, saldo początkowe, oprocentowanie rachunku, saldo końcowe, sumę obrotów Wn, sumę obrotów Ma, ilość obciążeń, ilość uznań, datę wyciągu, kwotę operacji, saldo na rachunku po każdej operacji, datę stempla dla operacji uznaniowych (tj. datę złożenia zlecenia płatniczego), numery stron wyciągu w formacie nr strony/ilość wszystkich stron, b) Wyciąg bankowy w formacie wg załącznika nr 10 do Opisu przedmiotu zamówienia przeznaczony do importu wyciągu do oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, c) Zamawiający wymaga, aby pliki z wyciągami bankowymi udostępnione w Systemie zawierały datę, której dotyczy wyciąg bankowy oraz część numeru rachunku bankowego jednoznacznie identyfikującą obszar i Jednostkę (patrz Rozdział XI Numeracja rachunków bankowych). 55

56 d) Zamawiający wymaga aby dla wskazanych pracowników Centrali zapewniona była możliwość pobrania wyciągów dla wszystkich Jednostek (np. pobranie wyciągów dla wszystkich Jednostek za dany dzień w jednym pakiecie bez względu na rozmiar plików), e) Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności do plików wyciągów bankowych w Systemie w okresie min. 30 dni od daty ich wystawienia, a w przypadku konieczności przekazania wyciągu/wyciągów bankowych ze wstecznych okresów na żądanie Zamawiającego. 4. Operacje na wyciągu bankowym (zarówno na wyciągach pdf oraz w plikach z przeznaczeniem do importu oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego) muszą być uszeregowane następująco: a) obciążenia w ujęciu narastającym, tj. począwszy od kwoty najmniejszego wydatku, b) uznania w ujęciu narastającym, tj. począwszy od kwoty najmniejszej wpłaty. W przypadku, gdy na wyciągu bankowym są operacje w równych kwotach ale od różnych kontrahentów, operacje takie powinny być uszeregowane dodatkowo wg numeru rachunku bankowego kontrahenta. 5. Prezentacja na wyciągu bankowym operacji związanych z automatycznym procesem konsolidacji środków. Pola tytułem dla obciążeń i uznań rachunków bankowych muszą mieć unikalny tekst dla każdego z Oddziałów. Zamawiający wymaga, aby tekst pola tytułem dla operacji wynikających z automatycznego procesu konsolidacji składał się z: a. 3-znakowego kodu definiowanego przez Centralę Zamawiającego, b. nazwy danego Oddziału c. skrótu dla danego rachunku skonsolidowanego. Tekst operacji dla pola tytułem jest taki sam dla obciążenia i uznania w ramach tego samego Oddziału. Tekst pola tytułem w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zmiany treści pola tytułem w terminie do dwóch tygodni od złożenia wniosku. Zamawiający wymaga, aby na wyciągu bankowym operacje związane z procesem konsolidacji miały opis w polu tytułem zgodnie z załącznikiem nr 11 do Opisu przedmiotu zamówienia. XIII. Import plików do Systemu Oprócz wczytywania do Systemu plików z tzw. płatnościami masowymi, Zamawiający 56

57 wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości importu plików ze zleceniami płatniczymi do realizacji w standardowym trybie przewidzianym dla przelewów. Pliki generowane są w oprogramowaniu wykorzystywanym przez Zamawiającego a następnie importowane do Systemu celem realizacji. 1. Formaty plików. Załącznik nr 12 do opisu przedmiotu zamówienia przedstawia format pliku przewidziany dla zleceń płatniczych importowanych do Systemu. W załącznikach przedstawiono przykłady plików dla płatności do US i ZUS. Funkcjonalność Systemu musi zapewniać możliwość importu pliku ze wskazaniem do uznania rachunków dotyczących wpłat składek (ZUS numer rozliczeniowy ) do realizacji zwykłym przelewem. 2. Wykonawca zapewni walidację poprawności pliku importowanego do Systemu. W przypadku weryfikacji negatywnej, Zamawiający wymaga podania precyzyjnej informacji na temat błędów w pliku (np. brak pola, niepoprawna wartość w polu/rekordzie nr). XIV. Karty kredytowe Zamawiający oczekuje od Wykonawcy możliwości skorzystania w trakcie trwania umowy z kart kredytowych w liczbie do 60 sztuk. wraz z ubezpieczeniem. 1. Wydanie kart kredytowych nastąpi zgodnie z procedurą obowiązującą u Wykonawcy. 2. Limit karty kredytowej: do 50 tys. PLN zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 3. Prezentacja w Systemie wykazu wszystkich kart z informacją na temat statusu (aktywna/nieaktywna) wraz z podaniem informacji, dla którego pracownika karta jest przypisana. 4. Prezentacja w Systemie historii operacji osobno dla każdej karty kredytowej. Wykonawca zapewnia możliwość wygenerowania raportu i wydruku do pdf historii operacji przynajmniej wg poniższych kryteriów: a) okres od-do, b) operacje rozliczone/operacje nierozliczone w danym cyklu, c) numer karty kredytowej, d) imię nazwisko posiadacza karty, e) kwota od-do. 5. Bieżąca informacja w Systemie o wykonanych operacjach kartą kredytową a) miejsce operacji, b) data operacji, c) data księgowa dla operacji zaksięgowanych, d) kwota w PLN, 57

58 e) w przypadku operacji walutowych: nazwa waluty, kurs walutowy, kwota w walucie 6. Możliwość pojedynczego wydruku szczegółów płatności dla każdej operacji z rachunku karty kredytowej. 7. Możliwość wygenerowania raportu z transakcji nierozliczonych. 8. Termin rozliczenia kart kredytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie złożenia wniosków o wydanie kart kredytowych, z zastrzeżeniem, że okresem rozliczeniowym dla kart kredytowych będzie miesiąc kalendarzowy. Dla wszystkich kart kredytowych wydanych w ramach umowy okres rozliczeniowy będzie identyczny. W przypadku gdy ustalony dzień w zależności od układu kalendarza przypada na dzień wolny od pracy, rozliczenie kart kredytowych następuje w następnym dniu roboczym. 9. Zamawiający wymaga, aby wszelkie dokumenty związane z wydaniem kart kredytowych były określone w umowie. 10. Wykonawca z tytułu rozliczenia kart kredytowych w ustalonym dniu ze wskazanego rachunku właściwej jednostki, która wnioskowała o karty kredytowe, pobierze automatycznie środki na łączną sumę wszystkich kart kredytowych obsługiwanych w ramach danej Jednostki. 11. Wykonawca, najpóźniej na dwa dni robocze po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, udostępni w Systemie raport prezentujący: a) wykaz wszystkich operacji wykonanych w danym miesiącu osobno dla każdej karty kredytowej z podaniem nazwy posiadacza karty z podsumowaniem, b) sumę wydatków ze wszystkich kart kredytowych stanowiącą kwotę pobrania środków przez Wykonawcę. 12. Wykonawca przed zakończeniem Umowy wskaże rozwiązanie dla rozliczenia kart kredytowych, którego termin przypada już po zakończeniu umowy. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazywania wyciągów bankowych dla rachunków bankowych przypiętych do kart kredytowych w formacie zgodnym z załącznikiem nr 10. XV. Karty przedpłacone Zamawiający oczekuje od Wykonawcy możliwości skorzystania w trakcie realizacji zamówienia z kart przedpłaconych w ilości do 1000 szt. spersonalizowanych/niespersonalizowanych. Karty będą wykorzystywane przez pracowników Zamawiającego. Zamawiający wymaga spełnienia poniższych warunków: 1. Możliwość bezpłatnego korzystania z karty prepaid w bankomatach na terenie kraju i zagranicą. 2. Możliwość dokonywania płatności w terminalach w kraju i zagranicą. 58

59 3. Prezentacja w Systemie wykazu wszystkich kart przedpłaconych wraz z podaniem informacji, dla którego pracownika karta jest przypisana (o ile jest spersonalizowana). 4. Dla każdej karty przedpłaconej prowadzony jest osobny numer rachunku bankowego. 5. Prezentacja w Systemie historii operacji osobno dla każdej karty przedpłaconej. Wykonawca zapewnia możliwość wygenerowania raportu i wydruku do pdf historii operacji przynajmniej wg poniższych kryteriów: a) okres od-do, b) numer karty przedpłaconej, c) imię i nazwisko posiadacza karty (o ile karta jest spersonalizowana), d) numer rachunku karty przedpłaconej, e) kwota od-do. 6. Bieżąca informacja w Systemie o wykonanych operacjach kartą przedpłaconą (miejsce operacji/data operacji/kwota/dostępne saldo, data księgowania operacji, możliwość generowania raportu zawierającego salda wszystkich kart prepaid na koniec miesiąca). 7. Możliwość pojedynczego wydruku szczegółów płatności dla każdej operacji z rachunku karty przedpłaconej. 8. Możliwość zasilania rachunku karty/wycofania środków z rachunku karty przedpłaconej z poziomu Systemu. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przekazywania wyciągów bankowych dla rachunków bankowych przypiętych do kart pre-paid w formacie zgodnym z załącznikiem nr 10. XVI. Funkcjonalność Systemu i inne wybrane wymagania Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia przynajmniej niżej wymienionych warunków: 1. Realizacja złożonych zleceń płatniczych: a) Realizacja złożonych krajowych poleceń przelewu w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu przyjęcia poleceń przez Wykonawcę. Przez realizację złożonych poleceń przelewu należy rozumieć obciążenie rachunku oraz transfer środków: i. niezwłocznie do banku docelowego, jeśli zlecenie przekazywane jest poprzez SORBNET, ii. do rozliczeń KIR w ramach poszczególnych sesji ELIXIR. 59

60 b) Realizacja złożonych zagranicznych poleceń przelewów w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu przyjęcia poleceń przez Wykonawcę i przesłanie go do banku zagranicznego nie później niż w terminie dwóch dni roboczych, c) Natychmiastowe księgowanie zewnętrznych zleceń uznaniowych na rachunku Centrali z innych banków poprzez SORBNET. Zlecenia uznaniowe niskokwotowe księgowane będą w poszczególnych sesjach ELIXIR. Zamawiający w szczególnych przypadkach (np. w sytuacji zgłoszenia reklamacji przez świadczeniobiorcę związanej z nieotrzymaniem świadczenia) zastrzega konieczność przekazania przez Wykonawcę informacji o faktycznym terminie dokonania przez Wykonawcę transferu środków do innych instytucji/banków w których świadczeniobiorcy posiadają rachunki bankowe oraz o zaksięgowaniu środków na rachunku świadczeniobiorcy (poprzez kontakt z bankiem docelowym). Wykonawca w takich sytuacjach dokona pisemnego bezpłatnego potwierdzenia terminu przekazania przelewu do rozliczeń międzybankowych (zlecenia przekazywane do KIR, SORBNET, rozliczenia międzynarodowe). 2. Udostępnianie historii zleceń płatniczych oraz plików z płatnościami masowymi w zakresie danych dotyczących terminów poszczególnych operacji (wprowadzenie, aprobata, wysyłka do Wykonawcy) oraz użytkowników biorących udział przy poszczególnych czynnościach. Pełna historia uczestników danego zlecenia płatniczego ma być dostępna również po wysłaniu zleceń do Wykonawcy dla wszystkich złożonych zleceń. Pełna historia operacji wykonanych z użyciem kart kredytowych i pre-paid począwszy od pierwszej operacji. 3. Bieżący monitoring stanu realizacji zleceń (m.in. zlecenia do wysłania/zlecenia oczekujące na realizację/oczekujące na realizację z powodu braku środków, odrzucone przez Wykonawcę, anulowane przez Zamawiającego/usunięte przez Zamawiającego). 4. Bieżący monitoring aktualnego salda księgowego rachunku bankowego, dostępnego limitu środków do wykorzystania, sumy obciążeń, sumy uznań, liczby obciążeń, liczby uznań, zleceń wg statusu (oczekujące na podpis i wysłanie, oczekujące na realizację, pliki masowe oczekujące na realizację. Ponadto Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia funkcjonalności dla wskazanych pracowników Centrali umożliwiającej bieżący monitoring operacji wykonywanych na wszystkich rachunkach Oddziałów biorących udział w konsolidacji środków osobno dla każdej struktury rachunku skonsolidowanego (bez potrzeby przeglądania każdego rachunku osobno). Przykładowa prezentacja zakresu informacji dla struktury rachunków ZUS (analogiczny raport dla każdej struktury pozostałych rachunków skonsolidowanych): Nazwa Dostępn Saldo Suma Suma Zlecenia Zlecenia Zlecenie Pliki OZUS y limit księgow obciążeń uznań oczekując oczekując przeterminowan masowe 60

61 (r-k) e / / e e na e oczekując Liczba Liczba na podpis/ realizację e na obciążeń uznań wysłanie realizację Białysto k Suma 5. Dostęp do historii rachunku i jej filtrowanie/wyszukiwanie przynajmniej wg poniższych kryteriów: wg nazwy/numeru rachunku bankowego, wg nazwy/części nazwy kontrahenta, wg tekstu/części tekstu pola tytułem, wg kwoty (zakres kwot), wg daty operacji (zakres data), wg typu transakcji (uznania, obciążenia, wypłaty gotówkowe, czeki, lokaty), wg numeru paczki przelewów, wg daty utworzenia/realizacji paczki, wg statusu operacji (np. zlecenia nowe, oczekujące na autoryzację, oczekujące na wysłanie, wysłane, odrzucone, oczekujące na realizację). 6. Niezwłoczne przekazywanie do Jednostek środków pieniężnych dotyczących zwrotów świadczeń i ich pochodnych wraz z informacją umożliwiającą jednoznaczne zidentyfikowanie i przypisanie zwrotu do konkretnego świadczeniobiorcy. 7. Zapewnienie funkcjonalności przelewu zbiorczego z możliwością wprowadzenia pojedynczych przelewów z ręki lub przez import pliku. Przelew zbiorczy to obciążenie wskazanego rachunku jedną kwotą stanowiącą sumę wszystkich pojedynczych przelewów wchodzących w skład przelewu zbiorczego. 8. Możliwość wskazania w ramach nadanych uprawnień konkretnych użytkowników mających dostęp do zawartości przelewu zbiorczego (konieczność ograniczenia dostępu do zawartości przelewów zbiorczych). 9. Zapewnienie w Systemie kompletnej informacji dla zwrotów pojedynczych przelewów wysyłanych w ramach przelewu zbiorczego. 10. Walidacja/ostrzeżenie dla plików zbiorczych/paczek przelewów informująca, że w przelewie zbiorczym/paczce przelewów są przelewy na różne daty. 11. Wydruk pojedynczej operacji (potwierdzenie operacji) w formacie nieedytowalnym (np. pdf). 12. Możliwość ręcznego wprowadzenia kontrahenta z ręki oraz przez import z pliku w formacie xls. Wykonawca przed uruchomieniem produkcyjnym przekaże Zamawiającemu format pliku. 13. Możliwość grupowania kontrahentów (np. użytkownik może utworzyć grupę kontrahentów krajowych i kontrahentów zagranicznych). 14. Możliwość wprowadzania/edycji kontrahentów wyłącznie przez uprawnionych użytkowników. 61

62 15. Wyszukiwanie kontrahentów przynajmniej wg nazwy/części nazwy kontrahenta oraz numeru rachunku bankowego kontrahenta. 16. Możliwość przypisania poszczególnych rachunków do grup w zależności od obszaru. Zamawiający wymaga utworzenia grup rachunków wg poniższych kryteriów: a) Nazwa Jednostki/Wszystkie b) FUS/FEP/ZUS/ZFSS/Wadia i zabezpieczenia/pozostałe/wszystkie Zamawiający wymaga od Wykonawcy możliwości edycji grup rachunków w trakcie trwania umowy, np. w przypadku zmian prawnych skutkujących powstaniem nowego obszaru dla którego konieczna będzie ewidencja na osobnych rachunkach bankowych. 17. Możliwość tworzenia grup rachunków wg kryteriów Zamawiającego. 18. Możliwość bieżącego monitoringu z poziomu Centrali operacji na rachunkach bankowych wg zdefiniowanych grup rachunków bankowych. W zależności od wprowadzonych warunków brzegowych funkcja ma udostępniać na jednym ekranie informacje na temat przyznanego na dany dzień Limitu Jednostkowego, saldo księgowe, środki dostępne (przyznany limit pomniejszony o wydatki i powiększony o ewentualne wpłaty), obroty WN, ilości obciążeń, obroty Ma, ilości uznań, dla rachunków podlegających konsolidacji środków informację na temat kwoty przelewów oczekujących na podpis i wysłanie przez Zamawiającego/oczekujących na realizację przez Wykonawcę/ przeterminowane (tj. wprowadzone a nie wysłane do Wykonawcy, których graniczny termin wysłania do Wykonawcy upłynął), informację na temat plików z płatnościami masowymi oczekującymi na realizację przez Wykonawcę w danym dniu, podsumowanie w ramach Jednostki, Suma Jednostek. 19. Możliwość blokady na zlecenie Zamawiającego realizacji części poprawnych rekordów w plikach z płatnościami masowymi wg określonego ciągu cyfr w numerze bankowym świadczeniobiorcy. a) Wykonawca na etapie walidacji pliku masowego przed przekazaniem do realizacji zobligowany jest do zablokowania rekordów, dla których w rachunku bankowym odbiorcy jest określony ciąg znaków, b) Podany przez Zamawiającego ciąg znaków może dotyczyć numeru rozliczeniowego banku lub numeru rozliczeniowego banku z rozszerzeniem w przypadku gdy pod jednym numerem rozliczeniowym banku rozliczanych jest kilka podmiotów, w których świadczeniobiorcy mogą posiadać rachunki, c) Zablokowane do realizacji rekordy mają być ujęte w raportach przelewów odrzuconych, 62

63 d) W przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej koniecznością zablokowania rekordów wg określonego ciągu znaków, Wykonawca zobligowany jest do bieżącego przesyłania do Centrali Zamawiającego raportu z informacją przynajmniej o liczbie zablokowanych rekordów w podziale na Oddziały Zamawiającego/nazwy plików źródłowych. 20. Możliwość przesłania do Wykonawcy polecenia przelewu z przyszłą datą waluty oraz ich przyjęcie przez Wykonawcę przynajmniej na 30 dni przed terminem realizacji. Obciążenie rachunku dotyczące tych płatności nastąpi dopiero w dniu ich waluty określonej w poleceniu przelewu. 21. Możliwość ponownego przekazania pliku z płatnościami masowymi ze zmienioną nazwą po jego wcześniejszym odrzuceniu przez Wykonawcę. 22. Możliwość anulowania w Systemie wysłanego zlecenia do Wykonawcy, które jeszcze nie zostało zaewidencjonowane (dotyczy np. przelewów wysłanych do Wykonawcy z przyszłą datą waluty, przelewów oczekujących na realizację lub przelewów zagranicznych realizowanych w dacie waluty SPOT). 23. Możliwość nadania w Systemie w ramach obsługi plików z płatnościami masowymi użytkownikom ograniczonych uprawnień w zakresie dostępu do plików związanych z wydziałami WER/ZAS/RUM/Wszystkie. 24. Minimalny czas trwania sesji 15 minut (minimalny czas skutkujący wylogowaniem z Systemu z przypadku zaprzestania działań w Systemie przez użytkownika). 25. Komunikat dla użytkownika o zbliżającym się terminie wygaśnięcia sesji wraz z możliwością jej przedłużenia bez potrzeby ponownego logowania. 26. Możliwość wysłania przelewu (w tym walutowego) bez względu na wysokość kwoty. 27. Wykonawca zobligowany jest do udzielenia wskazanym pracownikom Centrali Zamawiającego informacji na temat operacji na rachunkach bankowych Oddziałów ZUS. 28. System powinien ponadto posiadać następujące cechy: a) autoryzacji zleceń zgodnie ze schematem obowiązującym u Zamawiającego (minimum dwustopniowa autoryzacja przelewów wychodzących), b) możliwość importu oraz eksportu danych do i z innych systemów Zamawiającego, c) możliwość generowania raportów definiowanych przez użytkownika, d) funkcjonalność przeglądania historii zleceń i drukowania wyciągów ze szczególnym uwzględnieniem opcji wydruku pojedynczych operacji wraz z informacją o dacie stempla, e) statusy zleceń informujące użytkownika na jakim etapie realizacji znajduje się dana transakcja, 63

64 f) jednoczesny dostęp do Systemu wielu uprawnionych użytkowników w tym samym czasie bez obniżenia ergonomii i dostępności Systemu, g) możliwość nadawania nowych i zamiany istniejących uprawnień użytkowników, h) oczekiwany czas zapisania/zatwierdzenia pojedynczego polecenia przelewu: maksymalnie do 5 sekund, i) oczekiwany czas wysyłki - transferu poleceń przelewu oraz pozostałych danych do Wykonawcy to do 5 minut przy zbiorach danych nie przekraczających 1000 przelewów oraz do 10 minut przy zbiorach danych przekraczających 1000 przelewów. XVII. Infrastruktura techniczna 1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszego zamówienia System. 2. Wykonawca zapewni dostęp do Systemu w Jednostkach wyszczególnionych w załączniku 1 dla ok użytkowników korzystających z Systemu u Zamawiającego. 3. Wykonawca, jeśli to konieczne, zapewni instalację (uruchomienie) niezbędnych komponentów Systemu oraz poprawne działanie oprogramowania na stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie wszelkie niezbędne do korzystania z Systemu komponenty programowe oraz sprzętowe (służące m.in. do autoryzacji zleceń płatniczych). 5. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia nieprawidłowości w działaniu Systemu. Nieprawidłowości w działaniu Systemu zgłaszane będą Wykonawcy za pomocą określonych wspólnie procedur. 6. Do oferowanego Systemu Wykonawca nie może wymagać od Zamawiającego sprzętu komputerowego w postaci stacji roboczej klasy PC o wyższych parametrach niż podane poniżej: a) procesor 2 GHz, b) pamięć operacyjna 1024 MB RAM, c) wolny obszar na dysku 20 GB, d) system operacyjny Windows 7 PRO PL x86, e) karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1024x768, f) Microsoft Internet Explorer 9.0, g) napęd CD ROM. 7. Transmisja danych z i do Systemu musi odbywać się za pomocą protokołu SSL z wykorzystaniem certyfikatu. 64

65 8. System oraz wymagane wraz z nim komponenty programowe i sprzętowe nie mogą wpływać negatywnie na środowisko teleinformatyczne Zamawiającego. 9. Jedynym Administratorem stacji roboczych, serwerów jest Zamawiający. XVIII. Dostęp do Systemu Zamawiający wymaga spełnienia poniższych warunków: 1. Możliwość korzystania z Systemu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. 2. Logowanie do Systemu co najmniej za pomocą loginu i hasła jednorazowego (generowanego w oparciu o udostępnione komponenty sprzętowe lub programowe). 3. Dostęp do Systemu przynajmniej w godz w dni robocze. 4. Wykonawca zobligowany jest do informowania Zamawiającego o przerwach w działaniu Systemu poza terminami wskazanymi w ust. 3 przynajmniej na dwa dni robocze przed planowaną przerwą. XIX. Szkolenia, opieka powdrożeniowa, obsługa Zamawiającego w placówkach Wykonawcy. 1. Wykonawca przed uruchomieniem produkcyjnym przeprowadzi bezpłatnie dla pracowników Zamawiającego szkolenie z zakresu: a) Obsługi Systemu włącznie z obsługą plików z płatnościami masowymi, b) Realizacji procedury awaryjnej dla zleceń po granicznej godzinie dla danego dnia, c) Realizacji procedury awaryjnej dla zleceń płatniczych w przypadku braku dostępu do Systemu, d) Realizacji procedury awaryjnej dla plików z płatnościami masowymi w przypadku braku dostępu do Systemu. 2. Wykonawca zobligowany jest do szkolenia i przekazania postanowień umowy i innych niezbędnych informacji pracownikom placówek zapewniających obsługę w zakresie lokalnej współpracy z Jednostkami Zamawiającego. 3. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia dedykowanych opiekunów oraz doradców dla każdej Jednostki. 4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu podręcznik użytkownika Systemu wraz z informacją o każdorazowej jego aktualizacji i zakresie wprowadzonych do Systemu zmian. 5. Wykonawca zapewnia, że obsługa pracowników Jednostek w placówkach wskazanych przez Wykonawcę odbywać się będzie poza kolejnością. Zamawiający 65

66 oczekuje, że powyższy warunek będzie spełniony po uprzednim zgłoszeniu do placówki Wykonawcy wizyty. XX. Oprocentowanie rachunków bankowych 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprocentowania rachunków bankowych zgodnie z poniższą tabelą. Rachunki skonsolidowane FUS/FEP/ZUS Współczynnik k x WIBID O/N *) Rachunki ZFSS Współczynnik k x WIBID O/N *) Rachunki pomocnicze w PLN Współczynnik k x WIBID O/N *) Rachunki Wadia i Zabezpieczenia Wg taryfy Wykonawcy Rachunki walutowe Wg taryfy Wykonawcy *) WIBID O/N z poprzedniego dnia roboczego 2. Współczynnik k określony jest przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, przy czym podana wartość współczynnika nie może być mniejsza od 0 (zera). 3. Współczynnik k nie podlega zmianom w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust W przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia stawka WIBID przestanie być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla depozytów O/N, Zamawiający i Wykonawca określą nowy sposób oprocentowania rachunków bankowych. 5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku ujemnych stóp procentowych, oprocentowanie rachunków bankowych Zamawiającego nie może być niższe niż 0 (zero). XXI. Koszty związane z realizacją umowy 1. Jedyną opłatą ponoszoną przez Zamawiającego w ramach Umowy będą opłaty z tytułu realizacji poleceń przelewów zewnętrznych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat ani prowizji z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Przelew zewnętrzny oznacza: a) Przelew środków poza strukturę rachunków prowadzonych w ramach przeprowadzonego Zamówienia, b) Przelew w ramach płatności masowych (bez względu na bank, do którego przelew jest przekazywany) c) Przelew w ramach przelewu zbiorczego (bez względu na bank, do którego przelew jest przekazywany) 3. Cena jednostkowa przelewu zewnętrznego jest jednakowa dla wszystkich rodzajów przelewów i Wykonawca kalkulując tę cenę musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji Zamówienia. 66

67 4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie wprowadzi żadnych innych opłat ani prowizji. 5. Opłaty pobierane będą automatycznie przez Wykonawcę ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków (po jednym rachunku dla każdej Jednostki), bez względu na rachunek z którego realizowany był przelew. 6. Wykonawca będzie pobierał opłaty w pierwszym roboczym dniu każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 7. W przypadku, gdy iloczyn ceny za przelew i liczby zrealizowanych przelewów jest w niepełnych groszach, kwota zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad. 8. Wykonawca, każdego dnia roboczego przekaże w Systemie Jednostkom specyfikację opłat za poprzedni dzień w podziale na liczbę zrealizowanych przelewów krajowych, liczbę zrealizowanych przelewów zagranicznych, liczbę przelewów zrealizowanych w ramach plików masowych odrębnie dla każdego rachunku będącego w posiadaniu Jednostki zgodnie z załącznikiem nr 15 (raport dzienny przekazywany jest w celu bieżącej weryfikacji przez Jednostki planowanych do pobrania opłat przez Wykonawcę za dany dzień), 9. Wykonawca, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, udostępni w Systemie Jednostkom specyfikację opłat za poprzedni miesiąc w podziale na liczbę zrealizowanych przelewów krajowych, liczbę zrealizowanych przelewów zagranicznych, liczbę przelewów zrealizowanych w ramach plików masowych odrębnie dla każdego rachunku będącego w posiadaniu Jednostki zgodnie z załącznikiem nr 15. Kwoty zaprezentowane na raporcie miesięcznym powinny odpowiadać: a) sumie dziennych raportów, o których mowa w pkt. 8 b) kwocie obciążeń dokonanych przez Wykonawcę z tytuły realizacji przelewów. 10. Jednostka w przypadku stwierdzenia a) braku zgodności pobranej kwoty z rzeczywistymi kosztami wynikającymi z umowy, b) braku zgodności otrzymanego raportu z pobrana kwotą zobligowana jest niezwłocznie do zgłoszenia powyższego faktu do Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia. Po wyjaśnieniu nieścisłości Wykonawca zobligowany jest do wykonania odpowiednich działań na wskazanym rachunku (obciążenie lub uznanie w zależności od zdarzenia) oraz do przesłania poprawionej wersji raportu. 67

68 11. Wykonawca pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca udostępni w Systemie specyfikację zbiorczą za poprzedni miesiąc w podziale na Jednostki zgodnie z załącznikiem nr W przypadku dokonywania korekt przez Wykonawcę w odniesieniu do raportów dedykowanych dla Jednostek, Wykonawca zobligowany jest do udostępnienia Centrali Zamawiającemu uaktualnionego raportu zbiorczego uwzględniającego poprawki wniesione na raportach dla Oddziałów. 13. Wykonawca, w przypadku zgłoszonej przez Jednostkę reklamacji dotyczącej wysokości pobranej opłaty i uznanej przez Wykonawcę jako zasadnej, dokona niezwłocznie odpowiednich operacji na rachunku bankowym Jednostki wraz z udostępnieniem zaktualizowanych zestawień, o których mowa w pkt Zamawiający i Wykonawca po podpisaniu umowy ustalą sposób uiszczenia opłat za ostatni miesiąc realizacji zamówienia. 15. Opłata za przelew zewnętrzny jest niezależna od formy złożenia zlecenia (np. w formie papierowej). 16. Wszelkie pozostałe operacje wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałe operacje i czynności związane z obsługą rachunków bankowych otwartych w ramach poniższego Zamówienia (np. raporty na żądanie audytora) są bezpłatne. XXII. Dane liczbowe Dane liczbowe dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 14 do Opisu przedmiotu zamówienia (dane miesięczne). XXIII. Obsługa kasowa W załączniku nr 5 przedstawiono aktualny wykaz placówek Zamawiającego, dla których niezbędne jest zapewnienie obsługi kasowej. Z tytułu obsługi kasowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia m.in. wypłat gotówkowych, wpłat gotówkowych, rozmiany gotówki. Zamawiający zastrzega, że liczba placówek Zamawiającego dla których będzie wymagane zapewnienie obsługi kasowej może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 68

69 Jednostki Oddziału TZ/271/107/2014 Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia Wykaz Jednostek Lp. Nazwa Adres 1 Centrala ul. Szamocka 3, Warszawa 2 Departament Finansów Zakładu (DFZ) ul. Szamocka 3, Warszawa 3 O/ZUS Białystok ul. Młynowa Białystok 4 O/ZUS Bielsko-Biała ul. Krasińskiego Bielsko-Biała 5 O/ZUS Biłgoraj ul. Kościuszki Biłgoraj 6 O/ZUS Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy Bydgoszcz 7 O/ZUS Chorzów ul. Dąbrowskiego Chorzów 8 O/ZUS Chrzanów ul. Oświęcimska Chrzanów 9 O/ZUS Częstochowa ul. Dąbrowskiego 43/ Częstochowa 10 O/ZUS Elbląg ul. Teatralna Elbląg 11 O/ZUS Gdańsk ul. Chmielna 27/ Gdańsk 12 O/ZUS Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. 13 O/ZUS Jasło ul. Rynek 18 b Jasło 14 O/ZUS Kielce ul. Piotrkowska Kielce 15 O/ZUS Koszalin ul. Juliana Fałata Koszalin 16 O/ZUS Kraków ul. Pędzichów Kraków 17 O/ZUS Legnica ul. Wł. Grabskiego Legnica 18 O/ZUS Lublin ul. T. Zana 36, 38c Lublin 19 O/ZUS Łódź I ul. Zamenhofa Łódź 20 O/ZUS Łódź II ul. Kilińskiego 7/ Zduńska Wola 21 O/ZUS Nowy Sącz ul. Sienkiewicza Nowy Sącz 22 O/ZUS Olsztyn Pl. Konsulatu Polskiego Olsztyn 23 O/ZUS Opole ul. Wrocławska Opole 24 O/ZUS Ostrów Wlkp. ul. Wysocka 1 b Ostrów Wlkp. 25 O/ZUS Piła ul. Dr. Drygasa Piła 26 O/ZUS Płock Al. Stanisława Jachowicza Płock 27 O/ZUS Poznań I ul. Dąbrowskiego Poznań 28 O/ZUS Poznań II ul. Starołęcka Poznań 29 O/ZUS Radom ul. Czachowskiego 21 a Radom 30 O/ZUS Rybnik ul. Reymonta Rybnik 31 O/ZUS Rzeszów Al. Piłsudskiego Rzeszów 32 O/ZUS Siedlce ul. Browarna Siedlce 33 O/ZUS Słupsk Pl. Zwycięstwa Słupsk 34 O/ZUS Sosnowiec ul. Partyzantów Sosnowiec 35 O/ZUS Szczecin ul. Matejki Szczecin 36 O/ZUS Tarnów ul. Kościuszki Tarnów 37 O/ZUS Tomaszów Maz. ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/ Tomaszów Maz. 69

70 38 O/ZUS Toruń ul. Mickiewicza 33/39 oraz ul. Mickiewicza 10/ Toruń 39 O/ZUS Wałbrzych Pl. Grunwaldzki Wałbrzych 40 O/ZUS Warszawa I ul. Senatorska 6/ Warszawa 41 O/ZUS Warszawa II ul. Podskarbińska Warszawa 42 O/ZUS Warszawa III ul. Senatorska 6/ Warszawa 43 O/ZUS Wrocław ul. Pretficza Wrocław 44 O/ZUS Zabrze ul. Szczęść Boże Zabrze 45 O/ZUS Zielona Góra ul. Kupiecka Zielona Góra 70

71 Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia Liczba przekazanych świadczeń na krajowe rachunki bankowe w podziale na numery rozliczeniowe banku (dane miesięczne) Nazwa banku Numer rozliczeniowy Liczba świadczeń Udział % Inteligo/Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,62% Bank Polska Kasa Opieki S.A ,64% ING Bank Śląski S.A ,00% Bank Zachodni WBK S.A ,81% Bank Pocztowy S.A ,46% Bank Millennium S.A ,99% Credit Agricole Bank Polska S.A ,57% Bank Gospodarki Żywnościowej S.A ,38% Skok ,04% BRE Bank S.A ,88% Alior Bank S.A ,81% Kredyt Bank S.A ,71% Bank BPH S.A ,70% Getin Bank S.A ,59% pozostałe banki *) ,79% *) Banki, dla których udział jest mniejszy niż 1% podano w jednej pozycji. 71

72 Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia Liczba przekazanych świadczeń na zagraniczne rachunki bankowe w podziale na kraj zamieszkania świadczeniobiorcy (dane miesięczne) Kraj Waluta Liczba Udział % Niemcy EUR ,859% Australia AUD ,497% Francja EUR ,596% Stany Zjednoczone USD ,373% Czechy CZK ,908% Kanada CAD ,739% Austria EUR ,445% Szwecja SEK ,201% Grecja EUR 897 2,079% Wielka Brytania GBP 845 1,959% Belgia EUR 610 1,414% Włochy EUR 457 1,059% Słowacja EUR 456 1,057% Holandia EUR 429 0,994% Węgry HUF 403 0,934% Macedonia USD 350 0,811% Hiszpania EUR 338 0,783% Szwajcaria CHF 302 0,700% Dania DKK 289 0,670% Norwegia NOK 169 0,392% Bułgaria EUR 166 0,385% Irlandia EUR 112 0,260% Chorwacja EUR 89 0,206% Finlandia EUR 68 0,158% Litwa LTL 66 0,153% Luksemburg EUR 40 0,093% Słowenia EUR 34 0,079% Łotwa EUR 17 0,039% Cypr EUR 11 0,025% Islandia EUR 10 0,023% Ukraina EUR 9 0,021% Rumunia EUR 9 0,021% Portugalia EUR 8 0,019% Bośnia i Hercegowina USD 7 0,016% Estonia EUR 4 0,009% Rosja USD 2 0,005% Malta EUR 2 0,005% Lichtenstein CHF 2 0,005% Chiny USD 1 0,002% Ukraina USD 1 0,002% Białoruś USD 1 0,002% Izrael USD 1 0,002% 72

73 . Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia Kod identyfikujący Bank Nazwa kraju Kod kraju MACQAU2SXXX AUSTRALIA AU NATAAU3302M AUSTRALIA AU WPACAU2SXXX AUSTRALIA AU NATAAU3303S AUSTRALIA AU NATAAU3304B AUSTRALIA AU AMPBAU2SRET AUSTRALIA AU ASLLAU2CGBS AUSTRALIA AU NATAAU3306P AUSTRALIA AU NATAAU3305A AUSTRALIA AU NATAAU3302S AUSTRALIA AU CUSCAU2SXXX AUSTRALIA AU NATAAU3303M AUSTRALIA AU CHASAU2X AUSTRALIA AU MEQBAU3M AUSTRALIA AU CUSCAU2S AUSTRALIA AU HKBAAU2S AUSTRALIA AU HBSLAU4T AUSTRALIA AU INGBAU2S AUSTRALIA AU NATAAU33 AUSTRALIA AU COOKAU2S AUSTRALIA AU CITIAU2X AUSTRALIA AU QBANAU4B AUSTRALIA AU ASLLAU2C AUSTRALIA AU METWAU4B AUSTRALIA AU BENDAU3B AUSTRALIA AU BKWAAU6P AUSTRALIA AU SGBLAU2S AUSTRALIA AU ANZBAU3M AUSTRALIA AU WPACAU2S AUSTRALIA AU CTBAAU2S AUSTRALIA AU RZOOAT2L075 AUSTRIA AT VBOEATWWSRD AUSTRIA AT RZ00AT2L170 AUSTRIA AT RZOOAT2L276 AUSTRIA AT RZSTAT2G439 AUSTRIA AT RLNWATWWOWS AUSTRIA AT RZOOAT2L325 AUSTRIA AT SPRHAT21XXX AUSTRIA AT RVVGAT2B482 AUSTRIA AT RLNWATW1127 AUSTRIA AT 73

74 RLNWATW1647 AUSTRIA AT RZOOAT2L214 AUSTRIA AT RVVGAT2B420 AUSTRIA AT RZSTAT2G206 AUSTRIA AT RZSTAT2G186 AUSTRIA AT RZOOAT2L080 AUSTRIA AT RLBBAT2E078 AUSTRIA AT RLBBAT2E085 AUSTRIA AT RZOOAT2L157 AUSTRIA AT RZOOAT2L450 AUSTRIA AT RZOOAT2L370 AUSTRIA AT RVVGAT2B401 AUSTRIA AT RLBBAT2E034 AUSTRIA AT VBOEATWWLEO AUSTRIA AT RZOOAT2L129 AUSTRIA AT RLNWATWW367 AUSTRIA AT RLBBAT2E065 AUSTRIA AT VBOEATWWINN AUSTRIA AT VBGOAT21XXX AUSTRIA AT RVSAAT2S049 AUSTRIA AT RZSTAT2G023 AUSTRIA AT RZTIAT22316 AUSTRIA AT VBOEATWWNOM AUSTRIA AT RLNWATWWNSD AUSTRIA AT RZOOAT2L620 AUSTRIA AT RZOOAT2L410 AUSTRIA AT SPIMAT21XXX AUSTRIA AT RVSAAT2S012 AUSTRIA AT RVVGAT2B410 AUSTRIA AT RZSTAT2G187 AUSTRIA AT VBOEATWWVOE AUSTRIA AT RZOOAT2L741 AUSTRIA AT RLNWATWWSTO AUSTRIA AT RZOOAT2L165 AUSTRIA AT SPHVAT21XXX AUSTRIA AT RLNWATW1982 AUSTRIA AT RZOOAT2L060 AUSTRIA AT VBOEATWWWRN AUSTRIA AT RZSTAT2G223 AUSTRIA AT RZTIAT22249 AUSTRIA AT RLNWATWW123 AUSTRIA AT WSPKATW1XXX AUSTRIA AT RZSTAT2G129 AUSTRIA AT RLNWATW1615 AUSTRIA AT RZKTAT2K358 AUSTRIA AT 74

75 RZOOAT2L770 AUSTRIA AT RLBBAT2E092 AUSTRIA AT RLNWATWWBRL AUSTRIA AT RZOOAT2L318 AUSTRIA AT RLNWATWWKRE AUSTRIA AT VBOEATWWALT AUSTRIA AT SPSBAT21XXX AUSTRIA AT RZOOAT2L613 AUSTRIA AT RZOOAT2L083 AUSTRIA AT RLNWATWWMIB AUSTRIA AT SPDAAT21XXX AUSTRIA AT RZOOAT2L460 AUSTRIA AT RLNWATWW939 AUSTRIA AT RZSTAT2G326 AUSTRIA AT RZOOAT2L560 AUSTRIA AT RZOOAT2L303 AUSTRIA AT RLNWATWW278 AUSTRIA AT SPIHAT22XXX AUSTRIA AT RVSAAT2S015 AUSTRIA AT RZSTAT2G377 AUSTRIA AT RZ00AT2L157 AUSTRIA AT RZOOAT2L455 AUSTRIA AT VOETAT2102P AUSTRIA AT RVSAAT2S054 AUSTRIA AT RZKTAT2K383 AUSTRIA AT VHARAT21XXX AUSTRIA AT RZOOAT2L777 AUSTRIA AT RZTIAT22220 AUSTRIA AT RLNWATWWOBG AUSTRIA AT VBOEATWWSAL AUSTRIA AT RLNWATWWZDF AUSTRIA AT RLNWATWWEBD AUSTRIA AT SPPOAT21XXX AUSTRIA AT RZTIAT22351 AUSTRIA AT VOEEAT21XXX AUSTRIA AT STSPAT2GXXX AUSTRIA AT VOWOAT2102W AUSTRIA AT RLNWATWWKOR AUSTRIA AT VBOEATWWGRA AUSTRIA AT RLNWATWWAMS AUSTRIA AT RLBBAT2E031 AUSTRIA AT RVSAAT2S019 AUSTRIA AT RVVGAT2B435 AUSTRIA AT VBOEATWWBAD AUSTRIA AT RLNWATWW426 AUSTRIA AT 75

76 VBOEATWWROT AUSTRIA AT RLNWATWW823 AUSTRIA AT RZOOAT2L510 AUSTRIA AT RZTIAT22263 AUSTRIA AT RZKTAT2K465 AUSTRIA AT RLBBAT2E027 AUSTRIA AT RZSTAT2G075 AUSTRIA AT RZTIAT22274 AUSTRIA AT RVSAAT2S065 AUSTRIA AT WINSATWNXXX AUSTRIA AT RVSAAT2S051 AUSTRIA AT RLNWATWWLFD AUSTRIA AT VOPIAT2102G AUSTRIA AT BKAUATWWXXX AUSTRIA AT RZSTAT2G112 AUSTRIA AT RLBBAT2E124 AUSTRIA AT RLNWATWWODO AUSTRIA AT VOSTAT21XXX AUSTRIA AT SPSPAT21XXX AUSTRIA AT RLNWATW1660 AUSTRIA AT RLNWATWWGAE AUSTRIA AT SPRTAT21XXX AUSTRIA AT SPNGAT21XXX AUSTRIA AT SBGSAT2SXXX AUSTRIA AT RLNWATW1880 AUSTRIA AT RLBBAT2E125 AUSTRIA AT RZOOAT2L226 AUSTRIA AT VORFAT21XXX AUSTRIA AT RZKTAT2K272 AUSTRIA AT VBOEATWWKRE AUSTRIA AT RLNWATWWASP AUSTRIA AT RLNWATW1715 AUSTRIA AT RLNWATWWGTD AUSTRIA AT KSPKAT2KXXX AUSTRIA AT RLNWATWWBAD AUSTRIA AT SPBDAT21XXX AUSTRIA AT RLNWATWWZWE AUSTRIA AT RLNWATWWPRB AUSTRIA AT TUVTAT21XXX AUSTRIA AT RLNWATWWWRN AUSTRIA AT ASPKAT2LXXX AUSTRIA AT GIBAATWWXXX AUSTRIA AT SPAMAT21 AUSTRIA AT VOOWAT21 AUSTRIA AT KRECAT2G AUSTRIA AT 76

77 RANMAT21 AUSTRIA AT SPPOAT21 AUSTRIA AT DOSPAT2D AUSTRIA AT RZKTAT2K AUSTRIA AT KLHBAT2K AUSTRIA AU SPLAAT21 AUSTRIA AT RBRTAT22 AUSTRIA AT RAOCAT21 AUSTRIA AT VOFRAT21 AUSTRIA AT GIBAAT21 AUSTRIA AT VBOEATWW AUSTRIA AT BSSWATWW AUSTRIA AT BTVAAT22 AUSTRIA AT GIBAATWG AUSTRIA AT SPBRAT2B AUSTRIA AT SPIMAT21 AUSTRIA AT SPAEAT2S AUSTRIA AT SPFKAT2B AUSTRIA AT SLHYAT2S AUSTRIA AT SPSPAT21 AUSTRIA AT SPHOAT21 AUSTRIA AT RZTIAT22 AUSTRIA AT HYPNATWW AUSTRIA AT RVSAAT2S AUSTRIA AT VBWEAT2W AUSTRIA AT HYPTAT22 AUSTRIA AT DIRAAT2S AUSTRIA AT SMWRAT21 AUSTRIA AT SSKOAT21 AUSTRIA AT VOSTAT21 AUSTRIA AT VOVBAT2B AUSTRIA AT SSBLAT21 AUSTRIA AT HAABAT2K AUSTRIA AT SPHBAT21 AUSTRIA AT RZSTAT2G AUSTRIA AT HYPVAT2B AUSTRIA AT OBLAAT2L AUSTRIA AT SPDAAT21 AUSTRIA AT SPKDAT21 AUSTRIA AT SBGSAT2S AUSTRIA AT RZOOAT2L AUSTRIA AT BWFBATW1 AUSTRIA AT SPADATW1 AUSTRIA AT RLBBAT2E AUSTRIA AT VKBLAT2L AUSTRIA AT 77

78 SPIHAT22 AUSTRIA AT SPBDAT21 AUSTRIA AT SPZWAT21 AUSTRIA AT BFKKAT2K AUSTRIA AT KSPKAT2K AUSTRIA AT SPNGAT21 AUSTRIA AT EASYATW1 AUSTRIA AT VBWIATW1 AUSTRIA AT ASPKAT2L AUSTRIA AT OBKLAT2L AUSTRIA AT STSPAT2G AUSTRIA AT RLNWATWW AUSTRIA AT OPSKATWW AUSTRIA AT GIBAATWW AUSTRIA AT BAWAATWW AUSTRIA AT BKAUATWW AUSTRIA AT GKCCBEBBXXX BELGIA BE BBRUBEBB100 BELGIA BE BPOTBEB1XXX BELGIA BE BDCHBE22 BELGIA BE KEYTBEBB BELGIA BE VDSPBE91 BELGIA BE EURBBE99 BELGIA BE SPAABE22 BELGIA BE HBKABE22 BELGIA BE CREGBEBB BELGIA BE CTBKBEBX BELGIA BE AXABBE22 BELGIA BE ARSPBE22 BELGIA BE BPOTBEB1 BELGIA BE KREDBEBB BELGIA BE BBRUBEBB BELGIA BE GKCCBEBB BELGIA BE GEBABEBB BELGIA BE RAZBBA22 BOŚNIA I HERCEGOWINA BA RZBABA2S BOŚNIA I HERCEGOWINA BA UNCRBA22 BOŚNIA I HERCEGOWINA BA BLBABA22 BOŚNIA I HERCEGOWINA BA BPBIBGSFXXX BUŁGARIA BG PRCBBGSFXXX BUŁGARIA BG FINVBGSFXXX BUŁGARIA BG UNCRBGSFXXX BUŁGARIA BG CECBBGSFXXX BUŁGARIA BG PIRBBGSF BUŁGARIA BG IORTBGSF BUŁGARIA BG 78

79 CRBABGSF BUŁGARIA BG BFTBBGSF BUŁGARIA BG BUIBBGSF BUŁGARIA BG PRCBBGSF BUŁGARIA BG SOMBBGSF BUŁGARIA BG IABGBGSF BUŁGARIA BG BUINBGSF BUŁGARIA BG CECBBGSF BUŁGARIA BG BPBIBGSF BUŁGARIA BG TTBBBG22 BUŁGARIA BG UBBSBGSF BUŁGARIA BG TEXIBGSF BUŁGARIA BG RZBBBGSF BUŁGARIA BG FINVBGSF BUŁGARIA BG UNCRBGSF BUŁGARIA BG STSABGSF BUŁGARIA BG CUCXCATTREG KANADA CA BLCMCAMMXXX KANADA CA BOFMCAM2XXX KANADA CA ROYCCAT2CIC KANADA CA NOSCCATTOTT KANADA CA CTZNCA8V001 KANADA CA ATBRCA6EXXX KANADA CA BNDCCAMMINT KANADA CA CUCXCATTCAL KANADA CA CUCXCATTONT KANADA CA CIBCCATTXXX KANADA CA NOSCCATTXXX KANADA CA CUCXCATTVAN KANADA CA ROYCCAT2XXX KANADA CA TDOMCATTTOR KANADA CA TDOMCATT KANADA CA MCBTCA2W KANADA CA ATBRCA6E KANADA CA BLCMCAMM KANADA CA HKBCCATT KANADA CA CCDQCAMM KANADA CA NOSCCATT KANADA CA CIBCCATT KANADA CA BOFMCAM2 KANADA CA ROYCCAT2 KANADA CA OMCATTTOR KANADA CA BKCHCNBJ110 CHINY CN PDKCHR2X CHORWACJA HR HAABHR22 CHORWACJA HR 79

80 ESBCHR22 CHORWACJA HR HPBZHR2X CHORWACJA HR KALCHR2X CHORWACJA HR RZBHHR2X CHORWACJA HR SOGEHR22 CHORWACJA HR OTPVHR2X CHORWACJA HR ESBCHR22 CHORWACJA HR PBZGHR2X CHORWACJA HR ZABAHR2X CHORWACJA HR CCBKCY2NXXX CYPR CY LIKICY2NXXX CYPR CY LIKICY2N CYPR CY HEBACY2N CYPR CY BCYPCY2N CYPR CY AIRACZP1XXX CZECHY CZ FIOBCZPPXXX CZECHY CZ KOMBCZPPXXX CZECHY CZ SPWTCZ21 CZECHY CZ GENOCZ21 CZECHY CZ CNBACZPP CZECHY CZ ZIBACZPP CZECHY CZ ZUNOCZPP CZECHY CZ OBKLCZ2X CZECHY CZ VBOECZ2X CZECHY CZ SOLACZPP CZECHY CZ BREXCZPP CZECHY CZ BACXCZPP CZECHY CZ RZBCCZPP CZECHY CZ AGBACZPP CZECHY CZ CEKOCZPP CZECHY CZ GIBACZPX CZECHY CZ DJURDK22 DANIA DK HANDDKKK DANIA DK SHOBDK21 DANIA DK AAKRDK22 DANIA DK BCPHDKKK DANIA DK BANODKKK DANIA DK STHYDK29 DANIA DK LOSADKKK DANIA DK NRSBDK24 DANIA DK ALMBDKKK DANIA DK ISNKDKK1 DANIA DK VEHODK22 DANIA DK NYKBDKKK DANIA DK BRSLDK21 DANIA DK 80

81 RINGDK22 DANIA DK DIBADK22 DANIA DK ALBADKKK DANIA DK EBANDK22 DANIA DK DANBDK22 DANIA DK SPNODK22 DANIA DK SYBKDK22 DANIA DK JYBADKKK DANIA DK NDEADKKK DANIA DK DABADKKK DANIA DK EEUHEE2X ESTONIA EE HABAEE2X ESTONIA EE TAPIFI22 FINLANDIA FI HELSFIHH FINLANDIA FI HUSOFI21 FINLANDIA FI DABAFIHH FINLANDIA FI OKOYFIHH FINLANDIA FI NDEAFIHH FINLANDIA FI CCBPFRPP555 FRANCJA FR BNPAFRPPPKL FRANCJA FR BNPAFRPPLOR FRANCJA FR BNPAFRPPMLP FRANCJA FR CCBPFRPPSDN FRANCJA FR BNPAFRPPNEU FRANCJA FR BNPAFRPPBLT FRANCJA FR BNPAFRPPROA FRANCJA FR BDEBFR2RXXX FRANCJA FR BNPAFRPPTAS FRANCJA FR CEPAFRPP590 FRANCJA FR BNPAFRPPBSC FRANCJA FR BOUSFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPMUL FRANCJA FR BNPAFRPPMLU FRANCJA FR BNPAFRPPVER FRANCJA FR BNPAFRPPPCE FRANCJA FR BNPAFRPPPAC FRANCJA FR BNPAFRPPPAU FRANCJA FR AGRIFRPP836 FRANCJA FR PREUFRP1XXX FRANCJA FR BNPAFRPPTLN FRANCJA FR BNPAFRPPBRV FRANCJA FR BNPAFRPPMPL FRANCJA FR BNPAFRPPDIJ FRANCJA FR BNPSFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPEPL FRANCJA FR 81

82 CCBPFRPPMAR FRANCJA FR BNPAFRPPDUN FRANCJA FR BNPAFRPPQUE FRANCJA FR BNPAFRPPGAP FRANCJA FR BNPAFRPPANC FRANCJA FR BNPAFRPPALB FRANCJA FR CMBRFR2BARK FRANCJA FR BNPAFRPPAGN FRANCJA FR PSSTFRPPNTE FRANCJA FR IIDFFR21XXX FRANCJA FR SORMFR2NXXX FRANCJA FR BNPAFRPPAVI FRANCJA FR PSSTFRPPGRF FRANCJA FR CEPAFRPP786 FRANCJA FR BNPAFRPPAIP FRANCJA FR AGRIFRPP869 FRANCJA FR BNPAFRPPCRE FRANCJA FR BNPAFRPPREN FRANCJA FR BNPAFRPPNAN FRANCJA FR BNPAFRPPCLF FRANCJA FR BNPAFRPPRBX FRANCJA FR BNPAFRPPPPP FRANCJA FR BPSMFRPPXXX FRANCJA FR SMCTFR2AXXX FRANCJA FR CEPAFRPP769 FRANCJA FR BNPAFRPPSTR FRANCJA FR BNPAFRPPAUX FRANCJA FR BNPAFRPPGRE FRANCJA FR CCFRFRPPXXX FRANCJA FR AGRIFRPP895 FRANCJA FR BNPAFRPPROC FRANCJA FR BNPAFRPPNIM FRANCJA FR AGRIFRPP860 FRANCJA FR BSPFFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPDEF FRANCJA FR BNPAFRPPCAN FRANCJA FR BNPAFRPPPPG FRANCJA FR AGRIFRPP825 FRANCJA FR CMCIFRPPXXX FRANCJA FR GPBAFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPMNT FRANCJA FR BNPAFRPPNCY FRANCJA FR AGRIFRPP831 FRANCJA FR BNPAFRPPAMS FRANCJA FR BNPAFRPPBAY FRANCJA FR 82

83 BNPAFRPPCRT FRANCJA FR BNPAFRPPPGB FRANCJA FR BNPAFRPPROU FRANCJA FR BNPAFRPPPRG FRANCJA FR BNPAFRPPPAK FRANCJA FR BNPAFRPPVRS FRANCJA FR AGRIFRPP871 FRANCJA FR BNPAFRPPBOT FRANCJA FR BNPAFRPPPOP FRANCJA FR BNPAFRPPMTZ FRANCJA FR BNPAFRPPMAN FRANCJA FR BNPAFRPPCAE FRANCJA FR BNPAFRPPTLS FRANCJA FR CCBPFRPPNAN FRANCJA FR AGRIFRPP829 FRANCJA FR BNPAFRPPVBE FRANCJA FR BNPAFRPPIVR FRANCJA FR BNPAFRPPMAS FRANCJA FR PSSTFRPPLIM FRANCJA FR CCBPFRPPREN FRANCJA FR INGBFR21XXX FRANCJA FR CEPAFRPP142 FRANCJA FR AGRIFRPP822 FRANCJA FR BNPAFRPPEVY FRANCJA FR BNPAFRPPETI FRANCJA FR BNPAFRPPLMV FRANCJA FR BNPAFRPPBVS FRANCJA FR AGRIFRPP824 FRANCJA FR AGRIFRPP866 FRANCJA FR BNPAFRPPBBT FRANCJA FR BNPAFRPPTRO FRANCJA FR CEPAFRPP871 FRANCJA FR CCBPFRPPCFD FRANCJA FR AGRIFRPP847 FRANCJA FR AGRIFRPP879 FRANCJA FR BNPAFRPPMAR FRANCJA FR CEPAFRPP131 FRANCJA FR PSSTFRPPGRE FRANCJA FR CCBPFRPPTLS FRANCJA FR BNPAFRPPRMS FRANCJA FR BNPAFRPPLAY FRANCJA FR BNPAFRPPPGN FRANCJA FR CRLYFRPPXXX FRANCJA FR PSSTFRPPCLE FRANCJA FR BNPAFRPPCHL FRANCJA FR 83

84 BDFEFRPPXXX FRANCJA FR CCBPFRPPGRE FRANCJA FR PSSTFRPPREN FRANCJA FR BNPAFRPPCER FRANCJA FR CMCIFR2AXXX FRANCJA FR CCBPFRPPPPG FRANCJA FR CMBRFR2BXXX FRANCJA FR BNPAFRPPMDT FRANCJA FR AGRIFRPP833 FRANCJA FR BNPAFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPPTE FRANCJA FR BNPAFRPPPBU FRANCJA FR BNPAFRPPORL FRANCJA FR BNPAFRPPPSU FRANCJA FR CCBPFRPPLIL FRANCJA FR CEPAFRPP831 FRANCJA FR SOGEFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPMEL FRANCJA FR CCBPFRPPBDX FRANCJA FR AGRIFRPP883 FRANCJA FR BNPAFRPPENG FRANCJA FR AGRIFRPP894 FRANCJA FR CCOPFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPGNV FRANCJA FR CEPAFRPP952 FRANCJA FR CCBPFRPPNCE FRANCJA FR PSSTFRPPBOR FRANCJA FR PSSTFRPPSTR FRANCJA FR BNPAFRPPLIL FRANCJA FR CCBPFRPPDJN FRANCJA FR PSSTFRPPROU FRANCJA FR CEPAFRPP444 FRANCJA FR BNPAFRPPSQY FRANCJA FR AGRIFRPP848 FRANCJA FR AGRIFRPP844 FRANCJA FR AGRIFRPP881 FRANCJA FR AGRIFRPP868 FRANCJA FR AGRIFRPP835 FRANCJA FR CCBPFRPPMTZ FRANCJA FR BNPAFRPPNIC FRANCJA FR BNPAFRPPVCS FRANCJA FR BNPAFRPPPBY FRANCJA FR BNPAFRPPBGT FRANCJA FR CEPAFRPP313 FRANCJA FR PSSTFRPPMON FRANCJA FR 84

85 AGRIFRPP813 FRANCJA FR BNPAFRPPROI FRANCJA FR PSSTFRPPCHA FRANCJA FR CEPAFRPP670 FRANCJA FR PSSTFRPPTOU FRANCJA FR BREDFRPPXXX FRANCJA FR BNPAFRPPARR FRANCJA FR CCBPFRPPSTR FRANCJA FR CEPAFRPP802 FRANCJA FR AGRIFRPP872 FRANCJA FR CEPAFRPP333 FRANCJA FR PSSTFRPPDIJ FRANCJA FR AGRIFRPP810 FRANCJA FR AGRIFRPP812 FRANCJA FR CEPAFRPP348 FRANCJA FR AGRIFRPP891 FRANCJA FR CEPAFRPP213 FRANCJA FR AGRIFRPP845 FRANCJA FR AGRIFRPP861 FRANCJA FR CEPAFRPP426 FRANCJA FR AGRIFRPP839 FRANCJA FR CEPAFRPP450 FRANCJA FR CCBPFRPPMTG FRANCJA FR AGRIFRPP802 FRANCJA FR CCBPFRPPVER FRANCJA FR PSSTFRPPLYO FRANCJA FR PSSTFRPPNCY FRANCJA FR PSSTFRPPMAR FRANCJA FR AGRIFRPP878 FRANCJA FR AGRIFRPP887 FRANCJA FR CCBPFRPPLYO FRANCJA FR AGRIFRPP867 FRANCJA FR CEPAFRPP382 FRANCJA FR AGRIFRPP882 FRANCJA FR CEPAFRPP513 FRANCJA FR PSSTFRPPLIL FRANCJA FR CEPAFRPP751 FRANCJA FR PSSTFRPPCNE FRANCJA FR PSSTFRPPPAR FRANCJA FR CEPAFRPP627 FRANCJA FR PSSTFRPPSCE FRANCJA FR CHAIFR2A FRANCJA FR BDFEFRPP FRANCJA FR SDGEFRPP FRANCJA FR BPSMFRPP FRANCJA FR 85

86 TARNFR2L FRANCJA FR BNPAFRPP FRANCJA FR BREDFRPP FRANCJA FR AXABFRPP FRANCJA FR CMCIFR2Y FRANCJA FR BARCFRPP FRANCJA FR SPGEFRPP FRANCJA FR CGDIFRPP FRANCJA FR SMCTFR2A FRANCJA FR BNUGFR21 FRANCJA FR BCHAFR21 FRANCJA FR CCFRFRPP FRANCJA FR NORDFRPP FRANCJA FR CMCIFRPP FRANCJA FR SOGEFRPP FRANCJA FR CMCIFR2A FRANCJA FR CRLYFRPP FRANCJA FR CMCCIFRPP FRANCJA FR VOWADE2BFIS NIEMCY DE GENODEF1ERG NIEMCY DE GENODEF1GMD NIEMCY DE NOLADE21SAW NIEMCY DE COBADEFF239 NIEMCY DE DEUTDEDB660 NIEMCY DE GENODEF1GBF NIEMCY DE DEUTDEDB285 NIEMCY DE GENODED1DHK NIEMCY DE GENODEF1NEW NIEMCY DE DEUTDEDB260 NIEMCY DE HYVEDEMM429 NIEMCY DE GENODEF1S15 NIEMCY DE HYVEDEMM480 NIEMCY DE GENODE61SFS NIEMCY DE COBADEFF477 NIEMCY DE HYVEDEMM859 NIEMCY DE NOLADE21SDL NIEMCY DE GENODE61STF NIEMCY DE GENODEF1KEV NIEMCY DE GENODEF1OFF NIEMCY DE HYVEDEMM629 NIEMCY DE HYVEDEMM452 NIEMCY DE DRESDEFF612 NIEMCY DE GENODEF1WOG NIEMCY DE DRESDEFF665 NIEMCY DE GENODEF1GUB NIEMCY DE 86

87 GENODEF1P18 NIEMCY DE GENODEF1MEP NIEMCY DE GENODEF1ZOR NIEMCY DE HYVEDEMM488 NIEMCY DE DEUTDE8C910 NIEMCY DE DEUTDEDB410 NIEMCY DE DRESDEFF700 NIEMCY DE VOWADE2BXXX NIEMCY DE GENODEM1SLN NIEMCY DE GENODES1ROF NIEMCY DE GENODES1BIA NIEMCY DE GENODES1RFS NIEMCY DE DRESDEFF478 NIEMCY DE WELADED1OPR NIEMCY DE GENODED1RBC NIEMCY DE GENODEF1HAL NIEMCY DE KOLNDE33XXX NIEMCY DE DRESDEFF651 NIEMCY DE COBADEFF694 NIEMCY DE GENODEM1DLB NIEMCY DE GENODEF1OHZ NIEMCY DE GENODEF1HUD NIEMCY DE GENODED1MUC NIEMCY DE GENODE51WZ1 NIEMCY DE HYVEDEMM478 NIEMCY DE GENODES1AMT NIEMCY DE GENODEM1MND NIEMCY DE HYVEDEMM432 NIEMCY DE DEUTDEDB585 NIEMCY DE HSHNDEH1RDB NIEMCY DE GENODE61DUW NIEMCY DE HELADEF1SON NIEMCY DE NOLADE21WAL NIEMCY DE HYVEDEMM419 NIEMCY DE HYVEDEMM050 NIEMCY DE GENODEF1NEA NIEMCY DE GENODEF1TAV NIEMCY DE GENODEM1BEK NIEMCY DE COBADEFF770 NIEMCY DE COBADEFF663 NIEMCY DE HELADEF1SWA NIEMCY DE DEUTDEDB606 NIEMCY DE GENODEF1NUV NIEMCY DE DRESDEFF506 NIEMCY DE GENODEF1NDR NIEMCY DE 87

88 DRESDEFF350 NIEMCY DE DEUTDEDB694 NIEMCY DE GENODE51SLF NIEMCY DE GENODEF1DSS NIEMCY DE GENODEF1WBU NIEMCY DE SOLADES1SCH NIEMCY DE GENODEF1MLV NIEMCY DE GENODEF1EK1 NIEMCY DE GENODEF1WLT NIEMCY DE HYVEDEMM445 NIEMCY DE WELADED1AUS NIEMCY DE ISBKDEFXSTU NIEMCY DE GENODEM1HLH NIEMCY DE HELADEFF520 NIEMCY DE DEUTDEDB280 NIEMCY DE DEUTDEDB795 NIEMCY DE GENODEF1DEG NIEMCY DE GENODEM1CAN NIEMCY DE BYLADEM1DON NIEMCY DE GENODEF1HST NIEMCY DE HYVEDEMM485 NIEMCY DE HYVEDEMM451 NIEMCY DE DEUTDEDB403 NIEMCY DE GENODES1ABR NIEMCY DE HYVEDEMM489 NIEMCY DE DEUTDEDB449 NIEMCY DE DEUTDEDB282 NIEMCY DE DRESDEFF120 NIEMCY DE COBADEFF410 NIEMCY DE DRESDEFF600 NIEMCY DE DEUTDEDB356 NIEMCY DE GENODE61SIN NIEMCY DE HYVEDEMM412 NIEMCY DE DEUTDEDBMAI NIEMCY DE GENODES1IBR NIEMCY DE GENODES1STW NIEMCY DE COBADEFF161 NIEMCY DE DRESDEFF310 NIEMCY DE WELADED1HIL NIEMCY DE HYVEDEMM664 NIEMCY DE GENODES1LEO NIEMCY DE DEUTDEDBSTG NIEMCY DE GENODEF1DLG NIEMCY DE GENODEF1AMV NIEMCY DE GENODE51OF2 NIEMCY DE 88

89 GENODEF1DCA NIEMCY DE NOLADE21NBS NIEMCY DE GENODEF1HZO NIEMCY DE GENODES1RSF NIEMCY DE GENODEF1BLG NIEMCY DE GENODEF1GAD NIEMCY DE GENODE51SEL NIEMCY DE VOLODE66XXX NIEMCY DE GENODEF1REF NIEMCY DE GENODE51GEL NIEMCY DE GENODEF1PST NIEMCY DE DEUTDEDB212 NIEMCY DE HYVEDEMM487 NIEMCY DE GENODE51KIF NIEMCY DE DRESDEFF100 NIEMCY DE GENODED1BRL NIEMCY DE GENODEF1FWA NIEMCY DE GENODEF1HLN NIEMCY DE DRESDEFF827 NIEMCY DE GENODE51MZ6 NIEMCY DE HYVEDEMM430 NIEMCY DE GENODED1HWM NIEMCY DE GENODEF1ZUS NIEMCY DE COBADEFF550 NIEMCY DE GENODEF1MUL NIEMCY DE GENODEF1DGV NIEMCY DE GENODEF1WRH NIEMCY DE GENODES1HOR NIEMCY DE DEUTDEDBERF NIEMCY DE GENODED1KLL NIEMCY DE GENODEF1MAK NIEMCY DE NOLADE21SES NIEMCY DE GENODEF1HAA NIEMCY DE GENODEF1BAR NIEMCY DE COBADEFF600 NIEMCY DE DEUTDEDB613 NIEMCY DE GENODEF1M01 NIEMCY DE GENODE51GRC NIEMCY DE GENODE51ORA NIEMCY DE SOLADES1BND NIEMCY DE DEUTDEDB672 NIEMCY DE GENODEF1GC1 NIEMCY DE GENODE61DAH NIEMCY DE GENODEF1GSH NIEMCY DE GENODED1RSC NIEMCY DE 89

90 GENODED1WSC NIEMCY DE GENODE61WGA NIEMCY DE DRESDEFF545 NIEMCY DE GENODEF1OBE NIEMCY DE GENODEF1HDG NIEMCY DE DEUTDEFFXXX NIEMCY DE GENODE61HAG NIEMCY DE BYLADEM1EIS NIEMCY DE GENODEF1BOI NIEMCY DE GENODEF1SDE NIEMCY DE GENODE51SLU NIEMCY DE GENODEF1EDE NIEMCY DE GENODE51BKZ NIEMCY DE GENODE61LAH NIEMCY DE WELADED1MOL NIEMCY DE BRLADE21OHZ NIEMCY DE GENODEM1GLG NIEMCY DE DRESDEFF585 NIEMCY DE COBADEFF604 NIEMCY DE GENODES1VBH NIEMCY DE GENODEF1DES NIEMCY DE GENODEF1FW1 NIEMCY DE COBADEFF170 NIEMCY DE DEUTDEDB262 NIEMCY DE DEUTDEDB217 NIEMCY DE DEUTDEDB277 NIEMCY DE GENODE61HD1 NIEMCY DE GENODED1VSN NIEMCY DE GENODEF1EUB NIEMCY DE GENODEF1HZN NIEMCY DE GENODEM1BRI NIEMCY DE GENODES1EHI NIEMCY DE PBNKDEFF590 NIEMCY DE GENODES1EBI NIEMCY DE GENODEF1LOG NIEMCY DE GENODED1PAX NIEMCY DE NOLADE21WBL NIEMCY DE GENODEF1NM1 NIEMCY DE MALADE51KUS NIEMCY DE GENODEF1RSS NIEMCY DE GENODE61RNG NIEMCY DE GENODEF1WED NIEMCY DE DEUTDEDB587 NIEMCY DE GENODE61LEK NIEMCY DE GENODES1AAV NIEMCY DE 90

91 GENODES1SBG NIEMCY DE GENODEF1KM1 NIEMCY DE SOLADESIKNZ NIEMCY DE GENODEM1RKN NIEMCY DE WELADED10HH NIEMCY DE GENODEM1OTR NIEMCY DE GENODEF1AUS NIEMCY DE MALADE51LAS NIEMCY DE DEUTDEDB215 NIEMCY DE GENODEF1BBR NIEMCY DE COBADEFF365 NIEMCY DE COBADEFF692 NIEMCY DE SOLADES1GRM NIEMCY DE SOLADES1BHL NIEMCY DE GENODEF1HH1 NIEMCY DE BYLADEM1HOS NIEMCY DE SOLADES1WOF NIEMCY DE GENODE61LAN NIEMCY DE WELADED1HON NIEMCY DE DEUTDEDBLEG NIEMCY DE GENODED1CGN NIEMCY DE GENODE51FHO NIEMCY DE VOBADESSXXX NIEMCY DE GENODEF1FOY NIEMCY DE WELADED1FRE NIEMCY DE DRESDEFF230 NIEMCY DE DEUTDEDB446 NIEMCY DE HYVEDEMM475 NIEMCY DE GENODEF1ANS NIEMCY DE GENODE51BIV NIEMCY DE WELADED1GRO NIEMCY DE GENODED1BGL NIEMCY DE DEUTDEDB240 NIEMCY DE WELADED1LEN NIEMCY DE DEUTDEDB428 NIEMCY DE GENODES1SLG NIEMCY DE BRLADE21AN0 NIEMCY DE GENODEF10HC NIEMCY DE NOLADE21BTF NIEMCY DE GENODES1VBP NIEMCY DE HYVEDEMM411 NIEMCY DE HYVEDEMM454 NIEMCY DE SALADE51VKS NIEMCY DE GENODEF1GRW NIEMCY DE DEUTDEDB305 NIEMCY DE 91

92 GENODE61EGG NIEMCY DE DEUTDEDB302 NIEMCY DE GENODED1KAA NIEMCY DE GENODEF1ER1 NIEMCY DE BYLADEM1FSI NIEMCY DE GENODE61KBS NIEMCY DE BYLADEM1MSB NIEMCY DE GENODEF1SPM NIEMCY DE HYVEDEMM483 NIEMCY DE HYVEDEMM436 NIEMCY DE DEUTDEDB384 NIEMCY DE OLBODEH2700 NIEMCY DE GENODEF1SLD NIEMCY DE GENODEF1P13 NIEMCY DE GENODEF1WEF NIEMCY DE GENODES1VBR NIEMCY DE GENODES1AUL NIEMCY DE NOLADE21JEL NIEMCY DE HELADEF1SOK NIEMCY DE GENODEF1RBL NIEMCY DE DEUTDEDB443 NIEMCY DE NOLADE21RUE NIEMCY DE GENODEF1ENB NIEMCY DE GENODES1MTZ NIEMCY DE GENODED1GLK NIEMCY DE GENODE51BIK NIEMCY DE HELADEF1GTH NIEMCY DE DEUTDEDB380 NIEMCY DE GENODED1MRW NIEMCY DE HELADEF1ALT NIEMCY DE GENODEF1LIG NIEMCY DE GENODEF1P08 NIEMCY DE NOLADE21MQU NIEMCY DE GENODES1SCA NIEMCY DE DEUTDEDB400 NIEMCY DE WELADED1BLO NIEMCY DE GENODES1MCH NIEMCY DE GENODE51GG1 NIEMCY DE NOLADE21PCH NIEMCY DE DEUTDEDB640 NIEMCY DE GENODEF1KRR NIEMCY DE GENODEF1MKO NIEMCY DE GENODEM1LHA NIEMCY DE GENODEF1HLU NIEMCY DE GENODEF1WIK NIEMCY DE 92

93 DEUTDE2H270 NIEMCY DE HYVEDEMM433 NIEMCY DE DEUTDEDB665 NIEMCY DE NOLADE21WRN NIEMCY DE GENODEF1DTA NIEMCY DE GENODED1BIT NIEMCY DE GENODEF1BDS NIEMCY DE GENODES1TET NIEMCY DE MARKDEF1450 NIEMCY DE GENODEF1LN1 NIEMCY DE GENODEF1DST NIEMCY DE DEUTDEDB353 NIEMCY DE GENODE51MBT NIEMCY DE GENODEF1BKW NIEMCY DE DEUTDEDB334 NIEMCY DE GENODEF1MAR NIEMCY DE GENODED1PAF NIEMCY DE GENODES1BPF NIEMCY DE GENODE51HUT NIEMCY DE GENODEF1LAU NIEMCY DE MERZDE55XXX NIEMCY DE SOLADES1HOC NIEMCY DE COBADEFF230 NIEMCY DE GENODES1VBL NIEMCY DE GENODEF1SFF NIEMCY DE GENODE51GRI NIEMCY DE DEUTDEDB370 NIEMCY DE GENODEM1SMA NIEMCY DE BYLADEM1MIB NIEMCY DE GENODES1RNS NIEMCY DE GENODEM1WDD NIEMCY DE GENODEF1AOE NIEMCY DE NOLADE21HWS NIEMCY DE GENODEF1ENA NIEMCY DE GENODEF1SWD NIEMCY DE DRESDEFF524 NIEMCY DE GENODE51KEL NIEMCY DE COBADEFF620 NIEMCY DE GENODE51MTZ NIEMCY DE GENODES1VGD NIEMCY DE GENODEF1RNM NIEMCY DE DEUTDEDB469 NIEMCY DE GENODEF1SSB NIEMCY DE GENODES1LEU NIEMCY DE HSHNDEH1ELH NIEMCY DE 93

94 GENODEF1VEC NIEMCY DE HYVEDEMM570 NIEMCY DE DEUTDEDB750 NIEMCY DE GENODEF1GPF NIEMCY DE DRESDEFF793 NIEMCY DE GENODE61TRI NIEMCY DE GENODEF1FBK NIEMCY DE NOLADE21WIS NIEMCY DE GENODED1GRO NIEMCY DE GENODEM1RET NIEMCY DE SOLADESTXXX NIEMCY DE GENODEF1P10 NIEMCY DE GENODEM1MOM NIEMCY DE GENODED1RWL NIEMCY DE GENODED1HAW NIEMCY DE GENODEF1HBV NIEMCY DE COBADEFF375 NIEMCY DE GENODES1NAG NIEMCY DE GENODE61MA3 NIEMCY DE DEUTDEDB476 NIEMCY DE GENODEM1CNO NIEMCY DE GENODE61WUT NIEMCY DE COBADEFF513 NIEMCY DE GENODEF1M08 NIEMCY DE GENODEM1SNA NIEMCY DE DRESDEFF150 NIEMCY DE GENODEF1LUE NIEMCY DE HYVEDEMM473 NIEMCY DE GENODES1VWG NIEMCY DE DRESDEFF842 NIEMCY DE DRESDEFF618 NIEMCY DE GENODEF1SR2 NIEMCY DE DEUTDEDB954 NIEMCY DE GENODEF1HUM NIEMCY DE WELADED1DEH NIEMCY DE GENODEF1H00 NIEMCY DE GENODE61SBA NIEMCY DE COBADEFF458 NIEMCY DE GENODEF1KU1 NIEMCY DE COBADEFF937 NIEMCY DE GENODES1VFN NIEMCY DE GENODEF1FCH NIEMCY DE HELADEF1LAU NIEMCY DE DEUTDEDB630 NIEMCY DE HYVEDEMM408 NIEMCY DE 94

95 HSHNDEH1SHO NIEMCY DE GENODEF1OL2 NIEMCY DE GENODES1REH NIEMCY DE COBADEFF248 NIEMCY DE GENODEF1BRB NIEMCY DE WELADED1RHD NIEMCY DE GENODED1PRU NIEMCY DE GENODE51LDD NIEMCY DE GENODEF1SWW NIEMCY DE HELADEF1JEN NIEMCY DE SOLADES1STF NIEMCY DE VBRTDE6RXXX NIEMCY DE GENODEF1P20 NIEMCY DE COBADEFF611 NIEMCY DE SOLADES1SAL NIEMCY DE GENODEF1MED NIEMCY DE GENODED1MOK NIEMCY DE GENODEM1ANR NIEMCY DE GENODEF1ND2 NIEMCY DE COBADEFF420 NIEMCY DE DEUTDEDB259 NIEMCY DE GENODEF1R02 NIEMCY DE DEUTDEDB508 NIEMCY DE HYVEDEM1092 NIEMCY DE HELADEF1BAT NIEMCY DE GENODEF1GZ1 NIEMCY DE DEUTDEDB690 NIEMCY DE PBNKDEFF250 NIEMCY DE DABBDEMMXXX NIEMCY DE NOLADE21MST NIEMCY DE GENODEM1HLW NIEMCY DE DRESDEFF426 NIEMCY DE GENODES1VMN NIEMCY DE GENODEF1BEV NIEMCY DE MALADE51SIM NIEMCY DE GENODEF1EMK NIEMCY DE GENODEF1COP NIEMCY DE WYVEDEMM643 NIEMCY DE DEUTDEDB300 NIEMCY DE GENODE61DEN NIEMCY DE GENODEM1SDN NIEMCY DE GENODEF1NEO NIEMCY DE DRESDEFF517 NIEMCY DE NOLADE21WED NIEMCY DE GENODED1HRB NIEMCY DE 95

96 DRESDEFF640 NIEMCY DE GENODEF1SZT NIEMCY DE DEUTDEDB273 NIEMCY DE GENODES1NUE NIEMCY DE GENODE61PS1 NIEMCY DE GENODEF1P14 NIEMCY DE COBADEFF574 NIEMCY DE GENODEF1FOH NIEMCY DE WELADED1SMB NIEMCY DE COBADEFF765 NIEMCY DE DEUTDEDB341 NIEMCY DE GENODE51LEB NIEMCY DE GENODEF1PER NIEMCY DE GENODEF1WEO NIEMCY DE GENODEF1WHV NIEMCY DE SOLADES1RGA NIEMCY DE DEUTDEDB433 NIEMCY DE GENODE51KOB NIEMCY DE WELADED1WIE NIEMCY DE DRESDEFF290 NIEMCY DE GENODEF1SIT NIEMCY DE GENODE51HHE NIEMCY DE GENODEF1BCK NIEMCY DE GENODEF1VNH NIEMCY DE GENODEM1OLB NIEMCY DE GENODES1BAL NIEMCY DE WELADED1HEN NIEMCY DE GENODED1EHW NIEMCY DE GENODEF1OBR NIEMCY DE GENODED1BRH NIEMCY DE MALADE51DAU NIEMCY DE HELADEF1FEL NIEMCY DE GENODE61BTT NIEMCY DE BRLADE21DHZ NIEMCY DE GENODE51DSA NIEMCY DE HYVEDEMM455 NIEMCY DE GENODEM1NEH NIEMCY DE WELADED1RVW NIEMCY DE WELADED1PRP NIEMCY DE GENODEM1BAU NIEMCY DE GENODED1ERE NIEMCY DE GENODEF1ASG NIEMCY DE GENODED1DKD NIEMCY DE GENODED1TVB NIEMCY DE GENODES1VLS NIEMCY DE 96

97 GENODEF1EUT NIEMCY DE GENODE51FGH NIEMCY DE DEUTDEDBCHE NIEMCY DE GENODEF1POC NIEMCY DE GENODEF1HB1 NIEMCY DE WIBADE5WXXX NIEMCY DE DEUTDEDB720 NIEMCY DE SOLADES1MEI NIEMCY DE GENODE61KL1 NIEMCY DE COBADEFF733 NIEMCY DE HELADEF1GRE NIEMCY DE GENODE61BUC NIEMCY DE GENODE61PFD NIEMCY DE DEUTDEDB520 NIEMCY DE BYLADEM1CHM NIEMCY DE GENODEF1HRV NIEMCY DE GENODEM1DKM NIEMCY DE GENODED1SLE NIEMCY DE GENODE61EMM NIEMCY DE GENODEF1NDH NIEMCY DE COBADEFF421 NIEMCY DE DEUTDEDB351 NIEMCY DE GENODEF1BRV NIEMCY DE SOLADES1BAT NIEMCY DE GENODES1TRO NIEMCY DE GENODED1GBS NIEMCY DE GENODE61ROA NIEMCY DE GENODEF1BLF NIEMCY DE GENODEF1DVR NIEMCY DE MALADE51AKI NIEMCY DE GENODE61RAD NIEMCY DE GENODE51LOS NIEMCY DE GENODEF1SPK NIEMCY DE GENODEM1SEM NIEMCY DE GENODEF1BGF NIEMCY DE GENODEM1CND NIEMCY DE GENODEF1BA2 NIEMCY DE GENODED1FHH NIEMCY DE GENODEF1FUW NIEMCY DE DEUTDEDB257 NIEMCY DE GENODEF1SFO NIEMCY DE DEUTDEDB445 NIEMCY DE GENODEF1BT1 NIEMCY DE DEUTDEDB416 NIEMCY DE GENODED1BBE NIEMCY DE 97

98 DRESDEFF480 NIEMCY DE GENODE61BZA NIEMCY DE GENODED1MBU NIEMCY DE OLBODEH2XXX NIEMCY DE ESSEDE5F370 NIEMCY DE WELADED1RTG NIEMCY DE GENODED1EMR NIEMCY DE GENODEM1GRN NIEMCY DE COBADEFF302 NIEMCY DE GENODEF1BSG NIEMCY DE DEUTDEDB923 NIEMCY DE GENODEM1NLE NIEMCY DE VBPFDE66XXX NIEMCY DE GENODED1EHE NIEMCY DE GENODED1GRB NIEMCY DE GENODEF1HH4 NIEMCY DE GENODEM1BOG NIEMCY DE GENODEF1PZ1 NIEMCY DE GENODED1MBA NIEMCY DE COBADEFF522 NIEMCY DE GENODE51WEN NIEMCY DE COBADEFF426 NIEMCY DE DEUTDEDB733 NIEMCY DE DEUTDEDB683 NIEMCY DE GENODES1DMS NIEMCY DE LANSDE55XXX NIEMCY DE GENODED1KMP NIEMCY DE GOPSDE6GXXX NIEMCY DE DEUTDEDB430 NIEMCY DE GENODEF1GBH NIEMCY DE GENODEF1FEW NIEMCY DE GENODED1AEZ NIEMCY DE NOLADE21EIN NIEMCY DE GENODED1WUR NIEMCY DE SOLADES1HAL NIEMCY DE BYLADEM1EGF NIEMCY DE GENODE61HXH NIEMCY DE GENODE51BUE NIEMCY DE GENODEF1SPL NIEMCY DE BYLADEM1HAS NIEMCY DE GENODEF1STY NIEMCY DE DRESDEFF680 NIEMCY DE HSHNDEH1R2B NIEMCY DE GENODEF1DUD NIEMCY DE WELADED1VSM NIEMCY DE 98

99 SOLADES1HSW NIEMCY DE GENODE61KZT NIEMCY DE GENODE61WNM NIEMCY DE GENODES1FIL NIEMCY DE NOLADE21FLS NIEMCY DE GENODEF1VBV NIEMCY DE DEUTDEDB306 NIEMCY DE GENODED1MPO NIEMCY DE NOLADE21BOR NIEMCY DE GENODEF1NU1 NIEMCY DE COBADEFF432 NIEMCY DE DEUTDEDB417 NIEMCY DE GENODEF1COS NIEMCY DE HYVEDEMM426 NIEMCY DE HSHNDEH1IZH NIEMCY DE GEWODEF1511 NIEMCY DE GENODE61MOS NIEMCY DE GENODEF1P02 NIEMCY DE GENODED1CVW NIEMCY DE GENODEF1OSV NIEMCY DE DEUTDEDB362 NIEMCY DE GENODEF1SUL NIEMCY DE DEUTDEDB138 NIEMCY DE GENODEF1SOL NIEMCY DE COBADEFF790 NIEMCY DE GENODEF1CHA NIEMCY DE COBADEFF450 NIEMCY DE BYLADEM1DLG NIEMCY DE GENODEF1SFD NIEMCY DE GENODEF1EFD NIEMCY DE GENODED1DLK NIEMCY DE GENODEF1M05 NIEMCY DE GENODES1PGW NIEMCY DE DEUTDEDB268 NIEMCY DE GENODEM1MPW NIEMCY DE GENODEM1WRU NIEMCY DE GENODEF1FFB NIEMCY DE GENODEM1RHD NIEMCY DE GENODEM1BUS NIEMCY DE GENODEF1HPN NIEMCY DE DEUTDEDB352 NIEMCY DE GENODEF1PBG NIEMCY DE GENODEF1HIH NIEMCY DE GENODEM1HRL NIEMCY DE GENODEF1WU1 NIEMCY DE 99

100 COBADEFF380 NIEMCY DE MVBMDE55XXX NIEMCY DE COBADEFF320 NIEMCY DE HELADEF1WEM NIEMCY DE GENODE61DAC NIEMCY DE GENODEF1P01 NIEMCY DE SOLADES1ENG NIEMCY DE GENODES1LAI NIEMCY DE GENODED1NWD NIEMCY DE GENODEF1ALK NIEMCY DE GENODEF1ISV NIEMCY DE GENODED1BMU NIEMCY DE NOLADE21HRZ NIEMCY DE GENODEF1BZV NIEMCY DE GENODEM1HLT NIEMCY DE BYLADEMIKIS NIEMCY DE GENODE51BEX NIEMCY DE GENODEF1PEV NIEMCY DE GENODEF1VIR NIEMCY DE DEUTDEDB350 NIEMCY DE GENODES1ESS NIEMCY DE GENODEF1NEV NIEMCY DE GENODEF1WHO NIEMCY DE BRLADE21ANO NIEMCY DE GENODE61IHR NIEMCY DE GENODEF1ELM NIEMCY DE GENODEF1ESW NIEMCY DE BYLADEM1ERD NIEMCY DE BYLADEM1LIF NIEMCY DE GENODEM1HBH NIEMCY DE DEUTDEDBBIE NIEMCY DE GENODES1KRN NIEMCY DE NOLADE21HOL NIEMCY DE GENODEM1LUB NIEMCY DE GENODES1VRW NIEMCY DE GENODED1BPU NIEMCY DE GEMKDE2HXXX NIEMCY DE WELADED1WET NIEMCY DE GENODES1HDH NIEMCY DE GENODEF1N02 NIEMCY DE GENODEF1HMV NIEMCY DE GENODEF1S03 NIEMCY DE WELADED1PLX NIEMCY DE BYLADEM1KUB NIEMCY DE HYVEDEMM460 NIEMCY DE 100

101 GENODE51BHE NIEMCY DE WELADED1HAT NIEMCY DE GENODEM1GBE NIEMCY DE GENODEM1SPO NIEMCY DE NOLADE21SOL NIEMCY DE BEVODEBBXXX NIEMCY DE SOLADES1SFH NIEMCY DE BYLADEM1GAP NIEMCY DE NOLADE21BAH NIEMCY DE DRESDEFF270 NIEMCY DE GENODEF1JEV NIEMCY DE GENODEM1DNW NIEMCY DE SOLADES1WHT NIEMCY DE GENODEF1LIA NIEMCY DE GENODE51RUS NIEMCY DE COBADEBBXXX NIEMCY DE GENODED1WTL NIEMCY DE GENODEF1RGS NIEMCY DE HYVEDEMM457 NIEMCY DE GENODES1GVB NIEMCY DE BYLADEM1ROT NIEMCY DE BYLADEM1AIC NIEMCY DE BYLADEM1GUN NIEMCY DE GENODE51FHC NIEMCY DE SWBSDESSXXX NIEMCY DE GENODEF1MTG NIEMCY DE GENODED1DUE NIEMCY DE BYLADEM1NEA NIEMCY DE NOLADE21PMT NIEMCY DE GENODEM1GRV NIEMCY DE GENODED1HTK NIEMCY DE NOLADE21HZB NIEMCY DE GENODES1VGP NIEMCY DE DEUTDEDB505 NIEMCY DE GENODE61OG1 NIEMCY DE GENODES1VBK NIEMCY DE NOLADE21HAL NIEMCY DE COBADEFF670 NIEMCY DE GENODED1HBO NIEMCY DE GENODES1VOS NIEMCY DE GENODED1DNE NIEMCY DE MALADE51LUH NIEMCY DE GENODEF1RIE NIEMCY DE GENODEM1CLL NIEMCY DE GENODEM1AHL NIEMCY DE 101

102 GENODED1RLW NIEMCY DE SOLADES1FDS NIEMCY DE GENODEF1RT2 NIEMCY DE HYVEDEMM447 NIEMCY DE DEUTDEDB760 NIEMCY DE GENODEF1SES NIEMCY DE GENODEF1RUJ NIEMCY DE COBADEFF384 NIEMCY DE BYLADEM1KFB NIEMCY DE DEUTDEDB432 NIEMCY DE PBNKDEFF600 NIEMCY DE GENODES1UTV NIEMCY DE BYLADEM1PAF NIEMCY DE HYVEDEMM471 NIEMCY DE WELADE8LXXX NIEMCY DE SOLADES1BBL NIEMCY DE GENODEF1HO1 NIEMCY DE DEUTDEDB955 NIEMCY DE GENODEF1GZ2 NIEMCY DE GENODE61ORH NIEMCY DE WELADED1ERW NIEMCY DE GENODEF1HUE NIEMCY DE GENODES1VDL NIEMCY DE GENODEM1BKC NIEMCY DE GENODEF1NIN NIEMCY DE SOLADES1ETT NIEMCY DE NOLADE21MEL NIEMCY DE GENODES1TUT NIEMCY DE COBADEFF392 NIEMCY DE SOLADES1SIG NIEMCY DE GENODEF1FEC NIEMCY DE SABADE5SXXX NIEMCY DE GENODES1RML NIEMCY DE GENODED1ASN NIEMCY DE DEUTDEDB314 NIEMCY DE HELADEF1RRS NIEMCY DE GENODEF1HB2 NIEMCY DE GENODED1EVB NIEMCY DE GENODEM1BO1 NIEMCY DE NOLADE21LWL NIEMCY DE WELADED1ENE NIEMCY DE DRESDEFF170 NIEMCY DE BYLADEM1WSB NIEMCY DE GENODES1ELL NIEMCY DE WELADED1DEL NIEMCY DE 102

103 BYLADEM1WHM NIEMCY DE GENODEF1HGM NIEMCY DE HSHNDEH1HOL NIEMCY DE GENODEF1SWR NIEMCY DE GENODEF1BOR NIEMCY DE WELADED1STL NIEMCY DE GENODEF1SHR NIEMCY DE BYLADEM1GZK NIEMCY DE MALADE51MYN NIEMCY DE DEUTDEFF510 NIEMCY DE GENODEF1ABS NIEMCY DE GENODEF1VAR NIEMCY DE GENODEF1TRU NIEMCY DE GENODEM1KWK NIEMCY DE DEUTDEDB365 NIEMCY DE BYLADEM1FOR NIEMCY DE GENODE61SUW NIEMCY DE DEUTDEDB324 NIEMCY DE BYLADEM1KEH NIEMCY DE GENODEF1BRK NIEMCY DE DEUTDEDB320 NIEMCY DE MALADE51BMB NIEMCY DE GENODEF1PA1 NIEMCY DE NOLADE21MDG NIEMCY DE COBADEHD055 NIEMCY DE GENODEF1KFB NIEMCY DE WELADED1STR NIEMCY DE GENODED1NRH NIEMCY DE COBADEFF760 NIEMCY DE GENODEF1ROR NIEMCY DE GENODEF1PIN NIEMCY DE GENODEF1GOE NIEMCY DE GENODEF1SR1 NIEMCY DE GENODE61WIE NIEMCY DE DEUTDEDB269 NIEMCY DE DEUTDEDB544 NIEMCY DE OSDDDE81XXX NIEMCY DE BYLADEM1FIG NIEMCY DE GENODED1MNH NIEMCY DE HYVEDEMM405 NIEMCY DE GENODEF1AB1 NIEMCY DE GENODEF1INP NIEMCY DE GENODEF1WRE NIEMCY DE NOLADE21HMS NIEMCY DE AUGSDE77XXX NIEMCY DE 103

104 GENODES1VWN NIEMCY DE GENODE61HD3 NIEMCY DE WELADED1OSL NIEMCY DE DEUTDEDB689 NIEMCY DE GENODE51LIM NIEMCY DE GENODED1RST NIEMCY DE GENODEM1KIE NIEMCY DE GENODEM1LPS NIEMCY DE GENODEF1KBW NIEMCY DE GENODE61WT1 NIEMCY DE GENODEF1DON NIEMCY DE GENODEF1NSH NIEMCY DE COBADEFF594 NIEMCY DE PBNKDEFF201 NIEMCY DE BYLADEM1BGL NIEMCY DE PBNKDEFF760 NIEMCY DE GENODE51ALS NIEMCY DE GENODE51FUL NIEMCY DE BRLADE21EMD NIEMCY DE PBNKDEFF860 NIEMCY DE GENODEF1WSS NIEMCY DE BYLADEM1ESB NIEMCY DE NOLADE21NOH NIEMCY DE NOLADE21ROS NIEMCY DE GENODED1AAC NIEMCY DE SOLADES1RVB NIEMCY DE NOLADE21DUD NIEMCY DE WELADED1WML NIEMCY DE GENODEF1VRR NIEMCY DE DRESDEFF300 NIEMCY DE DEUTDEDB460 NIEMCY DE DEUTDEDB513 NIEMCY DE DEUTDEDB595 NIEMCY DE NOLADE21GRW NIEMCY DE HELADEF1GIE NIEMCY DE SOLADES1RWL NIEMCY DE GENODED1WIL NIEMCY DE BYLADEM1TST NIEMCY DE GENODEM1STM NIEMCY DE GENODE51GI1 NIEMCY DE NOLADE21CEL NIEMCY DE SOLADES1KEL NIEMCY DE DRESDEFF250 NIEMCY DE WELADED1WMK NIEMCY DE GENODEF1HH2 NIEMCY DE 104

105 HELADEF1WEI NIEMCY DE SPSHDE31XXX NIEMCY DE BYLADEM1FRG NIEMCY DE GENODE61LBS NIEMCY DE COBADEFF370 NIEMCY DE GENODE61MHL NIEMCY DE DEUTDEDB440 NIEMCY DE BYLADEM1NUL NIEMCY DE GENODEM1HFV NIEMCY DE DEUTDEDBWUP NIEMCY DE GENODEF1BHA NIEMCY DE WELADED1CBN NIEMCY DE BYLADEM1AOE NIEMCY DE DEUTDEDB272 NIEMCY DE GENODE51GIN NIEMCY DE GENODED1NLD NIEMCY DE GENODE61BHL NIEMCY DE CCBADE31XXX NIEMCY DE HELADEF1HEP NIEMCY DE BYLADEM1MDF NIEMCY DE GENODED1KHK NIEMCY DE BYLADEM1NEB NIEMCY DE BRLADE21ROB NIEMCY DE DEUTDEDB276 NIEMCY DE NOLADE21HMU NIEMCY DE COBADEHD001 NIEMCY DE NOLADE21WHO NIEMCY DE GENODEM1BIE NIEMCY DE COBADEHDXXX NIEMCY DE GENODED1VRR NIEMCY DE GENODEF1R01 NIEMCY DE GENODEM1SMB NIEMCY DE GENODEF1GSC NIEMCY DE HELADEF1GRU NIEMCY DE GENODES1FDS NIEMCY DE PBNKDEFF700 NIEMCY DE WELADED1GOC NIEMCY DE DEUTDEDBFRA NIEMCY DE GENODE51KRE NIEMCY DE DEUTDEDB160 NIEMCY DE DRESDEFF200 NIEMCY DE WELADED1FTR NIEMCY DE GENODEF1P05 NIEMCY DE DEUTDEDB342 NIEMCY DE GENODEF1NBU NIEMCY DE 105

106 GENODEM1KIH NIEMCY DE BFSWDE33HAN NIEMCY DE KRSADE55XXX NIEMCY DE WELADED1GEV NIEMCY DE BYLADEM1FFB NIEMCY DE GENODEM1MEN NIEMCY DE BYLADEM1REG NIEMCY DE WELADED1HSL NIEMCY DE BYLADEM1NMA NIEMCY DE PBNKDEFF701 NIEMCY DE GENODE61WTH NIEMCY DE BYLADEM1KIS NIEMCY DE DEUTDEDB210 NIEMCY DE BYLADEM1MIL NIEMCY DE DEUTDEDB510 NIEMCY DE GENODEM1BOC NIEMCY DE GENODEM1SNS NIEMCY DE HELADEF1GEL NIEMCY DE GENODEF1HMN NIEMCY DE NOLADE21BUF NIEMCY DE GENODEF1BTA NIEMCY DE GENODE51DIE NIEMCY DE GENODEM1WLW NIEMCY DE WELADED1OEH NIEMCY DE WELADED1SGB NIEMCY DE MALADE51KAD NIEMCY DE HELADEF1LIM NIEMCY DE WELADED1HER NIEMCY DE GENODEF1PAT NIEMCY DE DRESDEFF440 NIEMCY DE BYLADEM1SAD NIEMCY DE WELADED1KLE NIEMCY DE COBADEFF360 NIEMCY DE BYLADEM1WOR NIEMCY DE GENODEF1PFK NIEMCY DE SOLADES1LOE NIEMCY DE KARSDE66XXX NIEMCY DE TRISDE55XXX NIEMCY DE WELADED1HAA NIEMCY DE NOLADE21LBG NIEMCY DE GENODEF1VBD NIEMCY DE SOLADES1MOS NIEMCY DE GENODEM1MSC NIEMCY DE GENODEF1WFV NIEMCY DE DEUTDEDB378 NIEMCY DE 106

107 MALADE51BIT NIEMCY DE WELADED1GMB NIEMCY DE DEUTDEDB270 NIEMCY DE NOLADE21RDB NIEMCY DE SOLADES1TUB NIEMCY DE DEUTDEDB304 NIEMCY DE PBNKDEFF440 NIEMCY DE DEUTDEDB390 NIEMCY DE WELADED1KMZ NIEMCY DE BYLADEM1DAH NIEMCY DE GENODEM1SHS NIEMCY DE WELADED1BEB NIEMCY DE DEUTDEDB420 NIEMCY DE BYLADEM1KMS NIEMCY DE GENODE61WO1 NIEMCY DE GENODEF1NMS NIEMCY DE GENODE51RGG NIEMCY DE GENODEM1GTL NIEMCY DE BYLADEM1ERH NIEMCY DE DEUTDEDB310 NIEMCY DE GENODES1LBG NIEMCY DE GENODE61NGD NIEMCY DE GENODE61KA1 NIEMCY DE WELADED1GES NIEMCY DE GENODEF1HMP NIEMCY DE GENODEM1SOE NIEMCY DE GENODE61VS1 NIEMCY DE GENODED1KBN NIEMCY DE NOLADE21ELH NIEMCY DE NOLADE21BEB NIEMCY DE BYLADEM1MLM NIEMCY DE SOLADES1BCR NIEMCY DE WELADED1IBB NIEMCY DE WELADED1HAW NIEMCY DE WELADED1EMR NIEMCY DE MALADE51AHR NIEMCY DE BYLADEM1SBT NIEMCY DE DEUTDEDBKOE NIEMCY DE COBADEHD044 NIEMCY DE NOLADE21PEI NIEMCY DE BYLADEM1ANS NIEMCY DE GENODEM1BOB NIEMCY DE HELADEF1ERB NIEMCY DE DEUTDEDBHAN NIEMCY DE BYLADEM1LLD NIEMCY DE 107

108 DEUTDEDBBRE NIEMCY DE NOLADE21NIB NIEMCY DE COBADEFF250 NIEMCY DE GENODE61SPE NIEMCY DE BRLADE21WHV NIEMCY DE DEUTDEDBESS NIEMCY DE BBKRDE6BXXX NIEMCY DE GENODEF1S05 NIEMCY DE WELADED1MES NIEMCY DE GENODEM1DST NIEMCY DE WELADED1OPE NIEMCY DE GENODED1BRS NIEMCY DE GENODES1BBV NIEMCY DE WELADED1GZE NIEMCY DE GENODE51KS1 NIEMCY DE WELADED1DTM NIEMCY DE DEUTDEDB882 NIEMCY DE PBNKDEFF100 NIEMCY DE GENODES1SHA NIEMCY DE BRLADE21LER NIEMCY DE HSHNDEH1SLG NIEMCY DE NORSDE51XXX NIEMCY DE SALADE51WND NIEMCY DE BYLADEM1ROS NIEMCY DE DEUTDEDBMUC NIEMCY DE HYVEDEMM300 NIEMCY DE NOLADE21HAM NIEMCY DE GENODEF1HMS NIEMCY DE GENODEF1LSR NIEMCY DE SSKMDEMMXXX NIEMCY DE WELADED1WRN NIEMCY DE MALADE51ROK NIEMCY DE NOLADE21WST NIEMCY DE SOLADES1HDB NIEMCY DE MGLSDE33XXX NIEMCY DE SALADE51HOM NIEMCY DE PBNKDEFF360 NIEMCY DE DEUTDEDB451 NIEMCY DE SOLADES1TBB NIEMCY DE WELADED1EMS NIEMCY DE WELADED1BEK NIEMCY DE GENODE51RBU NIEMCY DE GENODE51WW1 NIEMCY DE GENODEM1IBB NIEMCY DE WELADED1SLM NIEMCY DE 108

109 NOLADE21SWB NIEMCY DE GENODE61FR1 NIEMCY DE NOLADE21RZB NIEMCY DE SOLADES1MGL NIEMCY DE SALADE51NKS NIEMCY DE GENODEF1AUB NIEMCY DE BYLADEM1COB NIEMCY DE MALADE51SPY NIEMCY DE BYLADEM1SRS NIEMCY DE WELADED1LEM NIEMCY DE WELADED1PWF NIEMCY DE BYLADEM1NES NIEMCY DE GENODEF1GR1 NIEMCY DE GENODE51DRE NIEMCY DE GENODE51MIC NIEMCY DE WELADED1SWT NIEMCY DE GENODES1VHN NIEMCY DE BRLADE21SYK NIEMCY DE BRLADE21CUX NIEMCY DE NOLADE21SHG NIEMCY DE SOLADES1BAD NIEMCY DE NOLADE21STS NIEMCY DE GENODES1VHL NIEMCY DE SOLADES1KNZ NIEMCY DE GENODEM1MRL NIEMCY DE GENODE51OBH NIEMCY DE ESSLDE66XXX NIEMCY DE GENODE51DIL NIEMCY DE NOLADE21PSW NIEMCY DE WELADED1UMX NIEMCY DE DRESDEFF760 NIEMCY DE BYLADEM1HOF NIEMCY DE WELADED1MIN NIEMCY DE PZHSDE66XXX NIEMCY DE HELADEF1HER NIEMCY DE NOLADE21NOM NIEMCY DE GENODEM1HMM NIEMCY DE BYLADEM1SFU NIEMCY DE WELADEDRXXX NIEMCY DE SOLADES1HDH NIEMCY DE BRUSDE66XXX NIEMCY DE GENODE61AZY NIEMCY DE MALADE51KLS NIEMCY DE WELADED1GLA NIEMCY DE WELADED1SOS NIEMCY DE 109

110 SOLADES1VSS NIEMCY DE WELADED1BOH NIEMCY DE DEUTDEDBHAM NIEMCY DE SOLADES1OFG NIEMCY DE GENODED1MRB NIEMCY DE GENODEM1NRD NIEMCY DE GENODE61MA2 NIEMCY DE GENODEM1SDH NIEMCY DE DEUTDEDBDUE NIEMCY DE PBNKDEFF200 NIEMCY DE NOLADE21SPL NIEMCY DE SOLSDE33XXX NIEMCY DE WELADED1EUS NIEMCY DE WELADED1UMP NIEMCY DE BYLADEM1PAS NIEMCY DE WELADED1ALK NIEMCY DE BYLADEM1DEG NIEMCY DE PBNKDEFF545 NIEMCY DE MALADE51MNZ NIEMCY DE HELADEF1GRG NIEMCY DE HELADEF1DIE NIEMCY DE HELADEF1SLU NIEMCY DE NOLADE21EMS NIEMCY DE SDUEDE33XXX NIEMCY DE HELADEF1BEN NIEMCY DE WELADED1WRL NIEMCY DE SBREDE22XXX NIEMCY DE WELADED1STF NIEMCY DE DEUTDEDB237 NIEMCY DE BYLADEM1SKB NIEMCY DE WELADED1HXB NIEMCY DE WELADED1MEN NIEMCY DE WELADED1LOS NIEMCY DE SOLADES1BAL NIEMCY DE PBNKDEFFXXX NIEMCY DE SOLADES1TUT NIEMCY DE WELADED1WDB NIEMCY DE NOLADE21UEL NIEMCY DE BRLADE21VER NIEMCY DE HELADEF1TSK NIEMCY DE NOLADE21NOS NIEMCY DE HELADEF1GER NIEMCY DE GENODEF1S10 NIEMCY DE MARKDEF1760 NIEMCY DE HELADEF1DIL NIEMCY DE 110

111 WELADED1FRN NIEMCY DE GENODEM1GBU NIEMCY DE HELADEF1KOR NIEMCY DE BYLADEM1AUG NIEMCY DE MALADE51SWP NIEMCY DE WELADED1KAM NIEMCY DE HELADEF1MEG NIEMCY DE GENODEF1S06 NIEMCY DE WELADED1ARN NIEMCY DE GENODED1GDL NIEMCY DE PBNKDEFF660 NIEMCY DE WELADED1RHN NIEMCY DE GENODEF1S04 NIEMCY DE SAKSDE55XXX NIEMCY DE WELADED1DIN NIEMCY DE BYLADEM1001 NIEMCY DE HELADEF1OFF NIEMCY DE DGPBDE3MXXX NIEMCY DE GENODED1BNA NIEMCY DE HELADEF1ESW NIEMCY DE FRSPDE66XXX NIEMCY DE GENODES1ZUF NIEMCY DE BYLADEM1ABG NIEMCY DE BYLADEM1WEN NIEMCY DE OLBODEH2265 NIEMCY DE SOLADES1KUN NIEMCY DE BYLADEM1ALG NIEMCY DE LUHSDE6AXXX NIEMCY DE MALADE51KRE NIEMCY DE GENODEF1S08 NIEMCY DE BYLADEM1KSW NIEMCY DE NOLADE21SHO NIEMCY DE SOLADES1ULM NIEMCY DE WELADED1LAF NIEMCY DE GENODEF1WOB NIEMCY DE WELAEDD1BOT NIEMCY DE MALADE51KLK NIEMCY DE DEUTDEDBMAN NIEMCY DE SOLADES1SHA NIEMCY DE BRLADE21BRK NIEMCY DE SCFBDE33XXX NIEMCY DE WELADED1WES NIEMCY DE GENODED1SPW NIEMCY DE MALADE51NWD NIEMCY DE SOLADES1LBG NIEMCY DE 111

112 COKSDE33XXX NIEMCY DE GENODEM1HGN NIEMCY DE SOLADES1WBN NIEMCY DE SOLADES1RAS NIEMCY DE MALADE51BKS NIEMCY DE HELADEF1WET NIEMCY DE MALADE51KOB NIEMCY DE WELADED1LIP NIEMCY DE SOLADES1REU NIEMCY DE CMCIDEDDXXX NIEMCY DE GENODE61BBB NIEMCY DE NOLADE22XXX NIEMCY DE BYLADEM1ASA NIEMCY DE BYLADEM1SRG NIEMCY DE BYLADEM1ING NIEMCY DE MALADE51DKH NIEMCY DE SOLADES1SNG NIEMCY DE VOHADE2HXXX NIEMCY DE NOLADE21GOE NIEMCY DE GENODEM1DOR NIEMCY DE HELADEF1HAN NIEMCY DE MALADE51WOR NIEMCY DE NOLADE21GFW NIEMCY DE DEUTDEDB110 NIEMCY DE WELADED1HEM NIEMCY DE WELADED1PMB NIEMCY DE WELADED1PLB NIEMCY DE WELADED1WTN NIEMCY DE WUPSDE33XXX NIEMCY DE GENODEF1S11 NIEMCY DE GENODED1SPK NIEMCY DE BYLADEM1RBG NIEMCY DE INGDDEFFXXX NIEMCY DE HELADEF1MAR NIEMCY DE BYLADEM1LAH NIEMCY DE HELADEF1SLS NIEMCY DE BRLADE21LZO NIEMCY DE WELADED1ERK NIEMCY DE NOLADE21HIK NIEMCY DE NOLADE21GSL NIEMCY DE WELADEDNXXX NIEMCY DE WELADED1GTL NIEMCY DE HELADEF1DAS NIEMCY DE PBNKDEFF370 NIEMCY DE BRLADE21BRS NIEMCY DE 112

113 GENODEF1S09 NIEMCY DE WELADE3LXXX NIEMCY DE HELADEF1FRI NIEMCY DE WELADED1SIE NIEMCY DE DUISDE33XXX NIEMCY DE WELADED1HTG NIEMCY DE WELADED1BGK NIEMCY DE GENODED1SPE NIEMCY DE WELADED1OBH NIEMCY DE WELADE3WXXX NIEMCY DE WELADED1LSD NIEMCY DE WLAHDE44XXX NIEMCY DE WELADED1ISL NIEMCY DE WELADED1BOT NIEMCY DE GENODEF1S12 NIEMCY DE SPMHDE3EXXX NIEMCY DE BYLADEM1SWU NIEMCY DE WELADED1KSD NIEMCY DE HYVEDEMMXXX NIEMCY DE HELADEF1FDS NIEMCY DE WELADED1LUN NIEMCY DE NASSDE55XXX NIEMCY DE NOLADE21KIE NIEMCY DE SOLADEST600 NIEMCY DE WELADED1GRL NIEMCY DE HELADEF1KAS NIEMCY DE GENODEF1S02 NIEMCY DE WELADED1PBN NIEMCY DE HEISDE66XXX NIEMCY DE WELADED1MOR NIEMCY DE MANSDE66XXX NIEMCY DE COLSDE33XXX NIEMCY DE GENODEF1S01 NIEMCY DE AACSDE33XXX NIEMCY DE WELADEDLLEV NIEMCY DE DEUTDEDBBER NIEMCY DE WELADED1HRN NIEMCY DE WELADED1VEL NIEMCY DE HELADEF1822 NIEMCY DE SPBIDE3BXXX NIEMCY DE WELADED1UNN NIEMCY DE WELADED1MST NIEMCY DE COBADEFFXXX NIEMCY DE WELADED1HAM NIEMCY DE SSKNDE77XXX NIEMCY DE 113

114 NOLADE2HXXX NIEMCY DE WELADED1GEK NIEMCY DE WELADE3HXXX NIEMCY DE SPKRDE33XXX NIEMCY DE COBADEFF430 NIEMCY DE DUSSDEDDXXX NIEMCY DE WELADED1BOC NIEMCY DE SPESDE3EXXX NIEMCY DE WELADED1REK NIEMCY DE DORTDE33XXX NIEMCY DE SPKHDE2HXXX NIEMCY DE HASPDEHHXXX NIEMCY DE BELADEBEXXX NIEMCY DE BHFBDEFF NIEMCY DE GABLDE71 NIEMCY DE DORTDE33 NIEMCY DE DEUTDEBB NIEMCY DE DAAEDEDD NIEMCY DE BCLSDE21 NIEMCY DE FCSBDE71 NIEMCY DE SCFBDE33 NIEMCY DE HYVEDEMM NIEMCY DE CHDBDEHH NIEMCY DE COBADEHH NIEMCY DE CHEKDE81 NIEMCY DE WBAGDE61 NIEMCY DE BOVBDE3M NIEMCY DE BILADE55 NIEMCY DE DEGUDEFF NIEMCY DE VOLODE66 NIEMCY DE BFSWDE33 NIEMCY DE VRBUDE51 NIEMCY DE NBAGDE3E NIEMCY DE VBRSDE33 NIEMCY DE SBCRDE66 NIEMCY DE COBADEFF NIEMCY DE BRLADE22 NIEMCY DE SOLADEST NIEMCY DE VBRADE6K NIEMCY DE MERZDE55 NIEMCY DE ULMVDE66 NIEMCY DE SPKRDE33 NIEMCY DE KRSADE55 NIEMCY DE SABADE5S NIEMCY DE TRISDE55 NIEMCY DE 114

115 VOBADESS NIEMCY DE DEUTDEDB NIEMCY DE MVBMDE55 NIEMCY DE WIBADE5W NIEMCY DE VBPFDE66 NIEMCY DE CCBADE31 NIEMCY DE LANSDE55 NIEMCY DE SKHRDE6W NIEMCY DE NORSDE71 NIEMCY DE WELADEDR NIEMCY DE GOPSDE6G NIEMCY DE SDUEDE33 NIEMCY DE OASPDE6A NIEMCY DE VBMHDE5F NIEMCY DE FFVBDEFF NIEMCY DE SKGIDE5F NIEMCY DE KARSDE66 NIEMCY DE SSKMDEMM NIEMCY DE AUGSDE77 NIEMCY DE PZHSDE66 NIEMCY DE BEVODEBB NIEMCY DE CIPRDEDD NIEMCY DE WELADEDN NIEMCY DE SOLSDE33 NIEMCY DE AACSDE33 NIEMCY DE MGLSDE33 NIEMCY DE SBREDE22 NIEMCY DE DUISDE33 NIEMCY DE WUPSDE33 NIEMCY DE DRESDEFF NIEMCY DE COKSDE33 NIEMCY DE COLSDE33 NIEMCY DE CMCIDEDD NIEMCY DE PBNKDEFF NIEMCY DE ABGRGRAA101 GRECJA GR EFGBGRAAXXX GRECJA GR MILBGRAAXXX GRECJA GR ERBKGRAAXXX GRECJA GR GPSBGRAAXXX GRECJA GR EGNAGR2TXXX GRECJA GR PIRBGRAAXXX GRECJA GR ETHNGRAAXXX GRECJA GR EMPOGRAAXXX GRECJA GR CRBAGRAAXXX GRECJA GR ABGRGRAAXXX GRECJA GR 115

116 MILBGRAA GRECJA GR EGNAGR2T GRECJA GR GHBAGRAA GRECJA GR EFGBGRAA GRECJA GR ATTIGRAA GRECJA GR CRBAGRAA GRECJA GR BCYPGRAA GRECJA GR GPSBGRAA GRECJA GR EMPOGRAA GRECJA GR ABGRGRAA GRECJA GR ERBKGRAA GRECJA GR PIRBGRAA GRECJA GR ETHNGRAA GRECJA GR GIBAHUHBXXX WĘGRY HU TAKBHUHBXXX WĘGRY HU OTPVHUHB WĘGRY HU OKHBHUHU WĘGRY HU SIKLHUHH WĘGRY HU CITIHUHX WĘGRY HU ALLZHUHB WĘGRY HU FHKBHUHB WĘGRY HU MAVOHUHB WĘGRY HU INEBHUHB WĘGRY HU OTPUHUHB WĘGRY HU BACXHUHB WĘGRY HU VBRTHVHB WĘGRY HU CIBHHUHB WĘGRY HU UBRTHUHB WĘGRY HU BUDAHUHB WĘGRY HU TAKBHUHB WĘGRY HU MKKBHUHB WĘGRY HU GIBAHUHB WĘGRY HU OKHBHUHB WĘGRY HU OTPVHUHB WĘGRY HU ESJAISRE ISLANDIA IS GLITISRE ISLANDIA IS NBIIISRE ISLANDIA IS BOFIIE2DXXX IRLANDIA IE AIBKIE2DXXX IRLANDIA IE IPBSIE2D IRLANDIA IE ULSBIE2D IRLANDIA IE BOFIIE2D IRLANDIA IE AIBKIE2D IRLANDIA IE ICRAITRRF90 WŁOCHY IT CRBIIT2B060 WŁOCHY IT 116

117 BPMIITM1081 WŁOCHY IT UNCRITB1MN3 WŁOCHY IT ICRAITRRIO0 WŁOCHY IT BCVAIT2VRIV WŁOCHY IT BPPNIT2P188 WŁOCHY IT BPMOIT22FAB WŁOCHY IT UNCRITM1N60 WŁOCHY IT UNCRITM1G26 WŁOCHY IT PASCITM1SI3 WŁOCHY IT BACRIT21370 WŁOCHY IT BPVIIT21602 WŁOCHY IT BROMITR1QT2 WŁOCHY IT UNCRIT2BMV7 WŁOCHY IT PASCITM1VR7 WŁOCHY IT UNCRIT2BQR3 WŁOCHY IT DEUTITM1049 WŁOCHY IT UNCRITM1SU4 WŁOCHY IT BROMITR1050 WŁOCHY IT PASCITM1J36 WŁOCHY IT BEPOIT21111 WŁOCHY IT MEDBITMMXXX WŁOCHY IT UNCRITM1137 WŁOCHY IT CCRTIT2TC11 WŁOCHY IT BROMITR1214 WŁOCHY IT BNLIITRRMOX WŁOCHY IT UNCRITM1P16 WŁOCHY IT BEPOIT21XXX WŁOCHY IT UNCRITB1AB9 WŁOCHY IT PASCITM1F14 WŁOCHY IT CCRTIT2T30A WŁOCHY IT BPMIITM1475 WŁOCHY IT PASCITM121B WŁOCHY IT UNCRITB1922 WŁOCHY IT UNCRITM1473 WŁOCHY IT BAECIT2BXXX WŁOCHY IT UNCRITM1QS0 WŁOCHY IT BACRIT22CAR WŁOCHY IT BACRIT22COR WŁOCHY IT BREUITM1101 WŁOCHY IT BROMITR1126 WŁOCHY IT PASCITM1303 WŁOCHY IT CREBIT21064 WŁOCHY IT CRPPIT2P008 WŁOCHY IT DEUTITM1286 WŁOCHY IT BPPNIT2PO21 WŁOCHY IT 117

118 ICRAITRRFY0 WŁOCHY IT ICRAITMMF20 WŁOCHY IT UNCRITB1255 WŁOCHY IT PASCITMMPRA WŁOCHY IT UNCRITM167F WŁOCHY IT PASCITMMNVC WŁOCHY IT UNCRITM1QM0 WŁOCHY IT BPVIIT21618 WŁOCHY IT ARBAIT33080 WŁOCHY IT BAMAIT3AXXX WŁOCHY IT CCRTIT2T11A WŁOCHY IT UNCRITM1DD9 WŁOCHY IT UNCRITM1Q94 WŁOCHY IT ICRAITMM9GO WŁOCHY IT UNCRITM1AD7 WŁOCHY IT BCABIT21329 WŁOCHY IT UNCRITM1UT7 WŁOCHY IT ICRAITRRU40 WŁOCHY IT BCABIT21XXX WŁOCHY IT BACRIT21317 WŁOCHY IT UNCRITB1R13 WŁOCHY IT BROMITR1009 WŁOCHY IT BROMITR1015 WŁOCHY IT CRPPIT2P456 WŁOCHY IT POSOIT22XXX WŁOCHY IT VRBPIT2V483 WŁOCHY IT UNCRITM1M34 WŁOCHY IT UNCRITM1MM4 WŁOCHY IT CRPPIT2P306 WŁOCHY IT PASCITM1412 WŁOCHY IT UNCRITB1M29 WŁOCHY IT BAPPIT21070 WŁOCHY IT PASCITMMORV WŁOCHY IT CRFIIT3FXXX WŁOCHY IT BCITIT3C656 WŁOCHY IT UNCRIT2BA52 WŁOCHY IT CRBZIT2B065 WŁOCHY IT UNCRITB1MM6 WŁOCHY IT UNCRITB1N57 WŁOCHY IT BPMOIT22MAR WŁOCHY IT CRPPIT2P119 WŁOCHY IT UNCRITB1139 WŁOCHY IT BCITITMMH50 WŁOCHY IT ICRAITRRHO0 WŁOCHY IT UNCRITM1RM0 WŁOCHY IT 118

119 PASCITMMARE WŁOCHY IT CCRTIT2106D WŁOCHY IT PASCITMMSIE WŁOCHY IT UNCRITB1NQ5 WŁOCHY IT UNCRITM1AI4 WŁOCHY IT UNCRIT2BON4 WŁOCHY IT PASCITMMRAV WŁOCHY IT ICRAITRRJWO WŁOCHY IT UNCRITM10M6 WŁOCHY IT BCABIT21230 WŁOCHY IT ICRAITRRCE0 WŁOCHY IT UNCRITB1PV6 WŁOCHY IT ARBAIT33014 WŁOCHY IT BAPPIT21B34 WŁOCHY IT CCRTIT2T06A WŁOCHY IT UNCRITM1B71 WŁOCHY IT BPMIITM1175 WŁOCHY IT CRRAIT2RXXX WŁOCHY IT BCABIT21500 WŁOCHY IT BPPNIT0P630 WŁOCHY IT BPALIT41291 WŁOCHY IT PASCITMMCTZ WŁOCHY IT UNCRITM1C77 WŁOCHY IT PASCITMMSES WŁOCHY IT UNCRITM1C46 WŁOCHY IT UNCRITB1EC3 WŁOCHY IT ICRAITMMQ40 WŁOCHY IT UNCRITM1765 WŁOCHY IT UNCRITB1P31 WŁOCHY IT IBSPIT2PXXX WŁOCHY IT BPLZIT3VXXX WŁOCHY IT BCITITMM776 WŁOCHY IT UNCRITB18MA WŁOCHY IT BATBIT2TXXX WŁOCHY IT UNCRITB1SQ0 WŁOCHY IT UNCRITM1539 WŁOCHY IT PASCITM1B42 WŁOCHY IT PASCITMMLIV WŁOCHY IT PASCITM1LIS WŁOCHY IT ICRAITRRLS0 WŁOCHY IT UNCRITB1EB1 WŁOCHY IT BROMITR1Q33 WŁOCHY IT ICRAITRR9G0 WŁOCHY IT ICRAITRRL90 WŁOCHY IT UNCRITB10NL WŁOCHY IT 119

120 CCRTIT2T01A WŁOCHY IT UNCRIT2B745 WŁOCHY IT BPMIITM1487 WŁOCHY IT UNCRITB1CH8 WŁOCHY IT CCRTIT2T03A WŁOCHY IT UNCRITB1A17 WŁOCHY IT BPVIIT21444 WŁOCHY IT ICRAITRRCM0 WŁOCHY IT IBSPIT3PXXX WŁOCHY IT CRFIIT2SXXX WŁOCHY IT CARMIT31523 WŁOCHY IT ICRAITRRLEO WŁOCHY IT UNCRITB1264 WŁOCHY IT UNCRIT2BNU1 WŁOCHY IT DEUTITMMTOR WŁOCHY IT UNCRITM1J88 WŁOCHY IT BAPPIT21T43 WŁOCHY IT ICRAITMMQY0 WŁOCHY IT UNCRITM1K63 WŁOCHY IT ICRAITRRBZ0 WŁOCHY IT PASCITMMCEC WŁOCHY IT UNCRITMMXXX WŁOCHY IT RZSBIT21040 WŁOCHY IT UNCRITB1228 WŁOCHY IT NVRBIT21562 WŁOCHY IT UNCRITM1QM9 WŁOCHY IT UNCRITM1R10 WŁOCHY IT ICRAITRRTS0 WŁOCHY IT UNCRITB10IR WŁOCHY IT RZSBIT21012 WŁOCHY IT CRPPIT2P529 WŁOCHY IT UNCRITM1636 WŁOCHY IT PASCITMMXXX WŁOCHY IT CCRTIT2T20A WŁOCHY IT BLOPIT22XXX WŁOCHY IT CCRTIT2T76A WŁOCHY IT BNLIITRRXXX WŁOCHY IT PASCITMMGRO WŁOCHY IT BPMOIT22XXX WŁOCHY IT PASCITM1CON WŁOCHY IT BCITITMMXXX WŁOCHY IT BPPIITRRXXX WŁOCHY IT BMPRIT2P WŁOCHY IT POMAIT2V WŁOCHY IT CRDRIT2F WŁOCHY IT 120

121 FANOIT3F WŁOCHY IT CCVIIT22 WŁOCHY IT SARDIT3S WŁOCHY IT BREUITM1 WŁOCHY IT BACRIT22 WŁOCHY IT IBSPIT2B WŁOCHY IT RZSBIT2B WŁOCHY IT BAFUITRR WŁOCHY IT BCITITMX WŁOCHY IT CCRTIT2T WŁOCHY IT BPVIIT3T WŁOCHY IT BPCVIT2S WŁOCHY IT IBSPIT2P WŁOCHY IT VEBHIT2M WŁOCHY IT BPMIITMM WŁOCHY IT BEPOIT21 WŁOCHY IT BVCAIT21 WŁOCHY IT CRBZIT2B WŁOCHY IT POSOIT22 WŁOCHY IT MICSITM1 WŁOCHY IT DEUTITMM WŁOCHY IT CASRIT22 WŁOCHY IT CECRIT2C WŁOCHY IT TUSCIT31 WŁOCHY IT FIBKITMM WŁOCHY IT BPBAIT3B WŁOCHY IT CRCEIT2C WŁOCHY IT IBSPIT2V WŁOCHY IT TERCIT3T WŁOCHY IT BPALITML WŁOCHY IT POPRIT3R WŁOCHY IT CRPPIT2P WŁOCHY IT PASCITMM WŁOCHY IT BLOPIT22 WŁOCHY IT CRSPIT3S WŁOCHY IT BPAMIT31 WŁOCHY IT BKRAITMM WŁOCHY IT BAMAIT3A WŁOCHY IT BDVIIT21 WŁOCHY IT BPMOIT22 WŁOCHY IT INGDITM1 WŁOCHY IT IBSPIT2F WŁOCHY IT IBSPIT3P WŁOCHY IT CRSMIT3S WŁOCHY IT CRFIIT3F WŁOCHY IT 121

122 BAPPIT22 WŁOCHY IT IBSPITNA WŁOCHY IT ROMAITRR WŁOCHY IT BAECIT2B WŁOCHY IT SELBIT2B WŁOCHY IT FEBIITM1 WŁOCHY IT BNLIITRR WŁOCHY IT UNCRITMM WŁOCHY IT BPPIITRR WŁOCHY IT BCITITMM WŁOCHY IT BPSPIT3S WŁOCHY IT RIKOLV2X ŁOTWA LV UNLALV2X ŁOTWA LV NDEALV2X ŁOTWA LV PARXLV22 ŁOTWA LV HABALV22 ŁOTWA LV VPBVLI2X LIECHTENSTEIN LI LILALI2X LIECHTENSTEIN LI INDULT2XXXX LITWA LT NDEALT2X LITWA LT CBSBLT26 LITWA LT AGBLLT2X LITWA LT CBVILT2X LITWA LT HABALT22 LITWA LT CCPLLULL LUKSEMBURG LU BLUXLULL LUKSEMBURG LU CELLLULL LUKSEMBURG LU CCRALULL LUKSEMBURG LU BGLLLULL LUKSEMBURG LU BILLLULL LUKSEMBURG LU BCEELULL LUKSEMBURG LU KOBSMK2XOHB MACEDONIA MK KOBSMK2XTEB MACEDONIA MK TTXBMK2X MACEDONIA MK STBBMK22 MACEDONIA MK OHRDMK22 MACEDONIA MK TUTNMK22 MACEDONIA MK KOBSMK2X MACEDONIA MK STOBMK2X MACEDONIA MK MMEBMTMTXXX MALTA MT BNIFMTMT MALTA MT RABONL2UXXX HOLANDIA NL BOFANLNX HOLANDIA NL STALNL2G HOLANDIA NL SNSBNL24 HOLANDIA NL 122

123 RBRBNL21 HOLANDIA NL FTSBNL2R HOLANDIA NL SNSBNL2A HOLANDIA NL ABNANL2A HOLANDIA NL INGBNL2A HOLANDIA NL RABONL2U HOLANDIA NL BLSANO21XXX NORWEGIA NO SHEDNO22VLR NORWEGIA NO SHEDNO22KVR NORWEGIA NO DNBANOKKXXX NORWEGIA NO STFBNOK1 NORWEGIA NO STFBNOKK NORWEGIA NO NOBANO22 NORWEGIA NO DRANNO21 NORWEGIA NO HANDNOKK NORWEGIA NO UBNONOKK NORWEGIA NO TOTENO21 NORWEGIA NO SHEDNO22 NORWEGIA NO SASKNO22 NORWEGIA NO HOLLNO21 NORWEGIA NO NORWNOK1 NORWEGIA NO LABANOKK NORWEGIA NO SNOWNO22 NORWEGIA NO SPAVNOBB NORWEGIA NO AUSNNO21 NORWEGIA NO SPTRN022 NORWEGIA NO SKIANOBB NORWEGIA NO SOFJNO22 NORWEGIA NO SPRONO22 NORWEGIA NO DABANO22 NORWEGIA NO SPTRNO22 NORWEGIA NO DNBANOKK NORWEGIA NO RYGSNO22 NORWEGIA NO NDEANOKK NORWEGIA NO DNBANOKK NORWEGIA NO MPIOPTPL PORTUGALIA PT CDCTPTP2 PORTUGALIA PT BBPIPTPL PORTUGALIA PT DEUTPTPL PORTUGALIA PT CCCMPTPL PORTUGALIA PT BCOMPTPL PORTUGALIA PT BRDEROBUXXX RUMUNIA RO BTRLRO22XXX RUMUNIA RO BRDEROBU RUMUNIA RO BPOSROBU RUMUNIA RO 123

124 INGBROBU RUMUNIA RO OTPVROBU RUMUNIA RO RZBRROBU RUMUNIA RO RNCBROBU RUMUNIA RO SABRRUMMNH1 ROSJA RU SABRRUMM ROSJA RU FIOZSKBAXXX SŁOWACJA SK RIDBSKBX SŁOWACJA SK BSLOSK22 SŁOWACJA SK UNCRSKBX SŁOWACJA SK BREXSKBX SŁOWACJA SK OTPVSKBX SŁOWACJA SK KOMASK2X SŁOWACJA SK LUBASKBX SŁOWACJA SK CEKOSKBX SŁOWACJA SK POBNSKBA SŁOWACJA SK TATRSKBX SŁOWACJA SK GIBASKBX SŁOWACJA SK BREXSKBX SŁOWACJA SK SUBASKBX SŁOWACJA SK KBMASI2XXXX SŁOWENIA SI PROBSI2XKRA SŁOWENIA SI PBSLSI22 SŁOWENIA SI HDELSI22 SŁOWENIA SI SKBASI2X SŁOWENIA SI SBCESI2X SŁOWENIA SI KBMASI2X SŁOWENIA SI GORESI2X SŁOWENIA SI BACXSI22 SŁOWENIA SI ABANSI2X SŁOWENIA SI BAKOSI2X SŁOWENIA SI LJBASI2X SŁOWENIA SI CECAESMM106 HISZPANIA ES UCJAES2MXXX HISZPANIA ES CECAESMM051 HISZPANIA ES CECAESMM065 HISZPANIA ES BBVAESMM107 HISZPANIA ES CECAESMM097 HISZPANIA ES CAAMES2AXXX HISZPANIA ES CECAESMM030 HISZPANIA ES CECAESMM099 HISZPANIA ES CAGLESMMXXX HISZPANIA ES BASKES2BXXX HISZPANIA ES BCOEESMM187 HISZPANIA ES BCOEESMM005 HISZPANIA ES 124

125 BCOEESMM060 HISZPANIA ES CECAESMM105 HISZPANIA ES BCOEESMM076 HISZPANIA ES BCOEESMM191 HISZPANIA ES BCOEESMM081 HISZPANIA ES DEUTESBBXXX HISZPANIA ES BCOEESMM008 HISZPANIA ES CECAESMM081 HISZPANIA ES CSPAES2LXXX HISZPANIA ES CECAESMM043 HISZPANIA ES CESCESBBXXX HISZPANIA ES BSABESBBXXX HISZPANIA ES POPUESMMXXX HISZPANIA ES CECAESMM048 HISZPANIA ES BBVAESMMXXX HISZPANIA ES CAIXESBBXXX HISZPANIA ES CAHMESMMXXX HISZPANIA ES BSCHESMMXXX HISZPANIA ES CANVES2P HISZPANIA ES VALEESVV HISZPANIA ES CECAESMM HISZPANIA ES UCJAES2M HISZPANIA ES CVRVES2B HISZPANIA ES BASKES2B HISZPANIA ES ESPCESMM HISZPANIA ES BMARES2M HISZPANIA ES CAZRES2Z HISZPANIA ES INGDESMM HISZPANIA ES CAAMES2A HISZPANIA ES CLPEES2M HISZPANIA ES CESCESBB HISZPANIA ES POPUESMM HISZPANIA ES DEUTESBB HISZPANIA ES HANDSESM HISZPANIA ES BSCHESMM HISZPANIA ES CCRIES2A HISZPANIA ES BBVAESMM HISZPANIA ES BCOEESMM HISZPANIA ES BSABESBB HISZPANIA ES CAIXESBB HISZPANIA ES CAHMESMM HISZPANIA ES GRIPSES1 SZWECJA SE DABASESX SZWECJA SE IBCASES1 SZWECJA SE ELLFSESS SZWECJA SE 125

126 FINNSES1 SZWECJA SE SKIASESS SZWECJA SE ESSESESS SZWECJA SE HANDSESS SZWECJA SE NDEASESS SZWECJA SE SWEDSESS SZWECJA SE SHKBCH2SXXX SZWAJCARIA CH UBSWCHZH90A SZWAJCARIA CH RBABCH22313 SZWAJCARIA CH UBSWCHZH72D SZWAJCARIA CH UBSWCHZH50A SZWAJCARIA CH RAIFCH22701 SZWAJCARIA CH CRESCHZZ60A SZWAJCARIA CH UBSWCHZH60A SZWAJCARIA CH KBSGCH22XXX SZWAJCARIA CH UBSWCHZH17A SZWAJCARIA CH BCVSCH2LXXX SZWAJCARIA CH RAIFCH22971 SZWAJCARIA CH BCGECHGGXXX SZWAJCARIA CH COOPCHBBXXX SZWAJCARIA CH CRESCHZZ12V SZWAJCARIA CH UBSWCHZH52A SZWAJCARIA CH UBSWCHZH45A SZWAJCARIA CH VABECH22XXX SZWAJCARIA CH UBSWCHZH12A SZWAJCARIA CH CRESCHZZ69R SZWAJCARIA CH RAIFCH22C14 SZWAJCARIA CH CRESCHZZ10A SZWAJCARIA CH CRESCHZZ81Z SZWAJCARIA CH GRKBCH2270A SZWAJCARIA CH ACRGCH22XXX SZWAJCARIA CH CRESCHZZ88H SZWAJCARIA CH LUKBCH2260A SZWAJCARIA CH WEGECH2GXXX SZWAJCARIA CH AHHBCH22XXX SZWAJCARIA CH CRESCHZZ80A SZWAJCARIA CH MIGRCHZZ80A SZWAJCARIA CH BCVLCH2LXXX SZWAJCARIA CH ZKBKCHZZ80A SZWAJCARIA CH POFICHBEXXX SZWAJCARIA CH UBSWCHZH80A SZWAJCARIA CH MIGRCHZZ SZWAJCARIA CH KBAGCH22 SZWAJCARIA CH SHKBCH2S SZWAJCARIA CH BCVLCH2L SZWAJCARIA CH 126

127 AHHBCH22 SZWAJCARIA CH BEFRCH22 SZWAJCARIA CH BKBBCHBB SZWAJCARIA CH BSCTCH22 SZWAJCARIA CH KBZGCH22 SZWAJCARIA CH KBBECH22 SZWAJCARIA CH KBSZCH22 SZWAJCARIA CH KBTGCH22 SZWAJCARIA CH BLKBCH22 SZWAJCARIA CH POFICHBE SZWAJCARIA CH KBSGCH22 SZWAJCARIA CH RAIFCH22 SZWAJCARIA CH AVALUAUKUZH UKRAINA UA AVALUAUKPOL UKRAINA UA AVALUAUKCHK UKRAINA UA PBANUA2X UKRAINA UA WUCBUA2X UKRAINA UA WUCBUA2X UKRAINA UA EXBSUAUX UKRAINA UA MIDLGB2112G WIELKA BRYTANIA GB BOFSGB21331 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21J42 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2138P WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21129 WIELKA BRYTANIA GB NAIAGB21XXX WIELKA BRYTANIA GB YORKGB21954 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21Y09 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21Y48 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T18 WIELKA BRYTANIA GB YORKGB21449 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21O04 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21160 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2171U WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21237 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2124D WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21K99 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21U04 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21059 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2168F WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21K03 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2157V WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2104V WIELKA BRYTANIA GB BOFSGB21352 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2104K WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21J05 WIELKA BRYTANIA GB 127

128 MIDLGB2116V WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21M82 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21029 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21B61 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21Q97 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21A75 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21058 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21769 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21W31 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21415 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2105B WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2181H WIELKA BRYTANIA GB NWBKGB2LXXX WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21111 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2104H WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21B28 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T71 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21294 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21386 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21V50 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2160K WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2143H WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21G23 WIELKA BRYTANIA GB YORKGB21414 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21738 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21553 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21L04 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21211 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21344 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2103W WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21269 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2143M WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21015 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21K25 WIELKA BRYTANIA GB YORKGB21323 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21321 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21124 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21A46 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21152 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21J74 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21220 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21L24 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2144B WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21O05 WIELKA BRYTANIA GB YORKGB21222 WIELKA BRYTANIA GB 128

129 LOYDGB21471 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21723 WIELKA BRYTANIA GB BOFSGBS1140 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21E99 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21549 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21673 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21669 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2143A WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21Y36 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21K10 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21L09 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21651 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21652 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21H09 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21G94 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21220 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21614 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21B09 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21A53 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21194 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21433 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21C04 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21G17 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21042 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21A92 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2105Y WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21J80 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21180 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21149 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21H25 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21N14 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21052 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21L59 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2141D WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21R13 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21210 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21688 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21M48 WIELKA BRYTANIA GB CLYDGB21250 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21C27 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21051 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21066 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P91 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21004 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21093 WIELKA BRYTANIA GB 129

130 HLFXGB21O17 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21777 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2141K WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21384 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21B32 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21G64 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2111A WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2105W WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21255 WIELKA BRYTANIA GB YORKGB21150 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2150K WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21N94 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21138 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2187M WIELKA BRYTANIA GB BOFSGBS1129 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2108U WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2104L WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T07 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21R76 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21C05 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21D24 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T34 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21M13 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21N13 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21255 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21N20 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21425 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P06 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21137 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2110N WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2105R WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21Q90 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21743 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2121F WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21204 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P75 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21058 WIELKA BRYTANIA UK HLFXGB21U11 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21766 WIELKA BRYTANIA GB CLYDGB21B18 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB2102B WIELKA BRYTANIA UK MIDLGB2109E WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2123W WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21D48 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21V99 WIELKA BRYTANIA GB 130

131 LOYDGB21158 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21204 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21E97 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21Y35 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21401 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21229 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2104B WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21618 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21W09 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P19 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21L27 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21N93 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21J34 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2102M WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21C25 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21G69 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21005 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21Y23 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21A99 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21U51 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21G66 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21E06 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2133R WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21730 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21B62 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21203 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P27 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2112K WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21178 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21132 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P65 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21116 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21114 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2139T WIELKA BRYTANIA GB CLYDGB21231 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2128C WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2172P WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21276 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21263 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T08 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21S75 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21100 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21205 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P36 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21202 WIELKA BRYTANIA GB 131

132 LOYDGB21057 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21T59 WIELKA BRYTANIA GB BOFSGBS1099 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2102K WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21040 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21375 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21034 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T05 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21049 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21G52 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21W78 WIELKA BRYTANIA GB BOFSGBS1083 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21A50 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21232 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21438 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2173D WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21L10 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2152H WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21773 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T29 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21113 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21548 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21530 WIELKA BRYTANIA GB ABBYGB2LANB WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21W27 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21217 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2119K WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21G59 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21112 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2166B WIELKA BRYTANIA GB YORKGB21983 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21115 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21E36 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2173P WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21216 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21067 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21063 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21107 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21271 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21095 WIELKA BRYTANIA GB BOFSGBS1095 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21E11 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21091 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2144A WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21P92 WIELKA BRYTANIA GB 132

133 LOYDGB21J58 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21761 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21095 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21226 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21259 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P35 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21348 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21086 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21464 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2159H WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21046 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21083 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21693 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21765 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21148 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21180 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21005 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21H40 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T09 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21A61 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2106F WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P38 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2108T WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21T63 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21654 WIELKA BRYTANIA GB CLYDGB21421 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21211 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21B16 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2112D WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21U69 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21K91 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21106 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21337 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21420 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21440 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21P51 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2173E WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21033 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21125 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21071 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21E30 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21075 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21W90 WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB21U12 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21A79 WIELKA BRYTANIA GB 133

134 MIDLGB2109P WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21119 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21072 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2193E WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21L48 WIELKA BRYTANIA GB TSBSGB21054 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21535 WIELKA BRYTANIA GB CLYDGB21125 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21249 WIELKA BRYTANIA GB ABBYGB2LXXX WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB2108H WIELKA BRYTANIA GB MYMBGB2L WIELKA BRYTANIA GB NWBKGB21 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB21 WIELKA BRYTANIA GB BOFSGBZS WIELKA BRYTANIA UK CLYDGB2S WIELKA BRYTANIA GB ALEIGB22 WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB21 WIELKA BRYTANIA GB CITIGB2L WIELKA BRYTANIA GB HLFXGB22 WIELKA BRYTANIA GB LOYDGB2L WIELKA BRYTANIA GB DABAGB2B WIELKA BRYTANIA GB BARCGB2Z WIELKA BRYTANIA UK MIGLGB22 WIELKA BRYTANIA UK ULSBGB2B WIELKA BRYTANIA GB CPBKGB22 WIELKA BRYTANIA GB BOFSGB2S WIELKA BRYTANIA GB ABBYGB2L WIELKA BRYTANIA GB NAIAGB21 WIELKA BRYTANIA GB RBOSGB2L WIELKA BRYTANIA GB MIDLGB22 WIELKA BRYTANIA GB NWBKGB2L WIELKA BRYTANIA GB BARCGB22 WIELKA BRYTANIA GB BOFAUS3N STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US CTZIUS33 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 134

135 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 135

136 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 136

137 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 137

138 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 138

139 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 139

140 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 140

141 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 141

142 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 142

143 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 143

144 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 144

145 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 145

146 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 146

147 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 147

148 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI US 148

149 Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia Wykaz placówek Zamawiającego korzystających z usługi wypłat gotówki/rozmiany gotówki Nazwa placówki (Oddział/Inspektorat/Biuro terenowe) Adres (ulica, kod pocztowy) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsko Białej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Chełmnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zamościu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Opatowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Busku Zdroju Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Końskich Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Skarżysku Kamiennej ul. Młynowa 29, Białystok ul. Krasińskiego 34, Bielsko Biała ul. Kościuszki 103, Biłgoraj ul. I Armii Wojska Polskiego 8, Chełm ul. Kiepury 2, Zamość ul. Św. Trójcy 33, Bydgoszcz ul. M. Konopnickiej 18, Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 45, Chorzów ul. Oświęcimska 14, Chrzanów ul. Dąbrowskiego 43/45, Częstochowa ul. Teatralna 4, Elbląg ul. Chmielna 27/33, Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 146, Gdańsk ul. Sikorskiego 42, Gorzów Wielkopolski ul. Rynek 18b, Jasło ul. Piotrkowska 27, Kielce ul. Sempołowskiej 12, Opatów ul. Rosłońskiego 4, Ostrowiec Świętokrzyski ul. Partyzantów 33, Busko- Zdrój ul. Partyzantów 50/52, Końskie ul. Kossaka 3, Skarżysko Kamienna 149

150 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Starachowicach Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Jędrzejowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Pińczowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Sandomierzu ul. Radomska 31A, Starachowice ul. Kościelna 10, Jędrzejów ul. 3-go Maja 40, Pińczów ul. Mickiewicza 53 a, Sandomierz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Staszowie ul. Długa 10, Staszów Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 32, Włoszczowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Podgórze Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Radzyniu Podlaskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Puławach Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Łodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Sieradzu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Wieluniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kętrzynie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ełku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Fałata 30, Koszalin ul. Zakopiańska 62, Kraków ul. Pędzichów 27, Kraków ul. Grabskiego 26, Legnica ul. Zana 36, 38C, Lublin ul. Armii Krajowej 22/32, Radzyń Podlaski ul. Lubelska 20B, Puławy ul. Zamenhofa 2, Łódź ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola ul. Brzezińska 5/15, Łódź ul. Piłsudskiego 8, Sieradz ul.3-maja 7, Wieluń ul. Sienkiewicza 77, Nowy Sącz Pl. Konsulatu Polskiego 4, Olsztyn ul. Reja 10, Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 73, Ełk ul. Wrocławska 24, Opole ul. Wysocka 1b, Ostrów Wielkopolski 150

151 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kaliszu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Rawiczu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ciechanowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrołęce Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Koninie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Grójcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bochni Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Grudziądzu ul. Konopnickiej 31, Kalisz ul. Mikołajewicza 18, Rawicz ul. Dr. Drygasa 7, Piła Al. Jachowicza 1, Płock ul. Rzeczkowska 8, Ciechanów ul. Kuklińskiego 3, Ostrołęka ul. Dąbrowskiego 12, Poznań ul. Starołęcka 31, Poznań ul. Kolbego 1, Konin ul. Czachowskiego 21A, Radom ul. Jana Matejki 10, Grójec ul. Reymonta 2, Rybnik Al. Piłsudskiego 12, Rzeszów ul. Browarna 12, Siedlce Pl. Zwycięstwa 8, Słupsk ul. Partyzantów 1, Sosnowiec ul. Matejki 22, Szczecin ul. Citroena 2, Szczecin ul. Kościuszki 32, Tarnów ul. K. Wielkiego 48, Bochnia ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42, Tomaszów Mazowiecki ul. Mickiewicza 33/39, Toruń ul. Wybickiego 30 A, ul. Wybickiego 39, Grudziądz 151

152 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat we Włocławku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Inspektorat we Wrocławiu ul. Plac Wolności 18/19, ul. Płocka 167, Włocławek ul. Kasztanowa 1, Wałbrzych ul. Senatorska 6/8, Warszawa ul. Podskarbińska 25, Warszawa ul. Pretficza 11, Wrocław ul. Reymonta 4/6, Wrocław Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Inspektorat we Wrocławiu ul. Litomska 36, Wrocław Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Finansów Zakładu ul. Szczęść Boże 18, Zabrze ul. Kupiecka 65, Zielona Góra ul. Szamocka 3, Warszawa 152

153 Załącznik nr 6 do Opisu przedmiotu zamówienia Informacja w zakresie formatu pliku z płatnościami masowymi Dla każdego rodzaju świadczenia (świadczenia emerytalno rentowe, zasiłki), terminu płatności i daty nadania tworzony jest osobny zbiór tekstowy z danymi o odbiorcach i świadczeniach. Nazwa pliku jest zbudowana wg zasady: WRMMDDZZ.IIS gdzie: W rodzaj wypłaty o wartościach: T wypłaty terminowe, D wypłaty dzienne, X wypłaty dodatkowe, R ostatnia cyfra roku terminu płatności lub daty nadania, MM miesiąc terminu płatności lub daty nadania, DD dzień terminu płatności lub daty nadania, ZZ numer oddziału ZUS, II wartość 00, 01, PL S rodzaj wypłaty o wartościach: 0 wypłaty terminowe dot. świadczeń emerytalno - rentowych, 1 wypłaty dzienne dot. świadczeń emerytalno rentowych 3 wypłaty terminowe dot. świadczeń emerytalno - rentowych 4 - wypłaty dzienne dot. świadczeń emerytalno - rentowych 9 wypłaty zasiłków Przykładowa nazwa pliku dot. terminu płatności: T Uwaga: kategorie 0 i 3 oraz 1 i 4 mają takie same nazwy, natomiast Zamawiający prowadzi rozróżnienie nazewnictwa ze względu na dwa różne oprogramowania dziedzinowe, z których generowane są świadczenia Plik zawiera trzy typy rekordów: rekord NAGŁÓWKOWY rekord TRANSAKCYJNY (rekord nadawcy, rekord odbiorcy) rekord STOPKI W każdym pliku występuje dokładnie jeden rekord nagłówkowy, dokładnie jeden rekord transakcyjny nadawcy, nieograniczona liczba rekordów transakcyjnych odbiorców oraz dokładnie jeden rekord stopki. Separatorem pól jest znak : (dwukropek) Przykładowa zawartość Pliku z danymi o odbiorcach i świadczeniach: :ITZB:6.1: : :1653:ŚŁŃEMIR:00002: ID :SO593:KO996425:ELT:NAZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W TORUNIU:ULMICKIEWICZA 33/39:PT TORUŃ:PAG1: ID :SO62:KO70629:ELT:NAORGAN RENTOWY:ULBIAŁA 6:PT WŁOCŁAWEK:TO120000E AR MYSZ GRZEGORZ:DK1: 153

154 ID :SO62:KO327573:ELT:NAKOT MAGDALENA:ULSUKIENKOWA 6:PT TORUŃ:TO120000E R EMERYTURA/RENTA:DK2: ID :SO62:KO598223:ELT:PIES LUDWIKA:ULSKŁADKOWA 33/1:PT TORUŃ:TO120000E E EMERYTURA/RENTA:DK3: :4: : Rekord NAGŁÓWKOWY: Typ pola Maksymalna długość pola Wymagalność wypełnienia pola Opis pola A 1 T Znak rozpoczynający = : (dwukropek) A 4 T Identyfikator formatu = ITZB A 5 T Nr wersji struktury danych = 6.1 N 8 T Numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym umiejscowiony jest rachunek A 8 T Data utworzenia pliku w formacie RRRRMMDD N 4 T Czas utworzenia pliku w formacie GGMM A 12 T Nazwa programu generującego plik = ŚŁŃEMIR (ŚŁŃRENTIER, ŚŁŃKSI, ŚŁŃZCH) N 5 T Nr wersji programu generującego plik = (wypłaty terminowe) (wypłaty dzienne), Dla wypłat zasiłków: wypłaty dla listy dziennej, wypłaty dla listy dodatkowej Przykładowa zawartość rekordu nagłówkowego: :ITZB:6.1: : :1653:ŚŁŃEMIR:00002: Rekord TRANSAKCYJNY Rekord transakcyjny ma taką samą strukturę dla rekordu nadawcy i odbiorcy, różni się jednak sposobem i wymagalnością wypełniania pól. rekord nadawcy: Identyfikator pola Typ pola Maksymalna długość pola Wymagalność wypełnienia pola Opis pola ID A 36 T nr rachunku bankowego, z którego realizowane są przelewy SO N 3 T Symbol operacji = 593 KO N 15 T Kwota operacji w groszach (zawsze wartość dodatnia) EL A 1 T Dyspozycja wysłania ELIXIRem = T NA A 2X35 T Nazwa nadawcy przelewu UL A 35 T Ulica, nr domu, lokalu siedziby nadawcy przelewu PT A 35 T Kod pocztowy i miejscowość siedziby nadawcy przelewu TO A 35 N - TO1 A 35 N - TO2 A 35 N - DK A 30 N - PA A 4 T = G1 Przykładowa zawartość rekordu transakcyjnego rekordu nadawcy: ID :SO593:KO996425:ELT:NAZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W TORUNIU:ULMICKIEWICZA 33/39:PT TORUŃ:PAG1: 154

155 rekord odbiorcy: Identyfikator pola Typ pola Maksymalna długość pola Wymagalność wypełnienia pola Opis pola ID A 36 T nr rachunku bankowego odbiorcy przelewu SO N 3 T Symbol operacji = 62 KO N 15 T Kwota operacji w groszach (zawsze wartość dodatnia) EL A 1 T Dyspozycja wysłania ELIXIRem = T NA A 2X35 T Nazwa/ Imię i Nazwisko odbiorcy przelewu UL A 35 T Ulica, nr domu, lokalu siedziby odbiorcy przelewu PT A 35 T Kod pocztowy i miejscowość siedziby odbiorcy przelewu TO A 35 T Identyfikator wypłaty oraz symbol i nr świadczenia W przypadku zasiłków: OOIIBBKRRMMDDZXXXXXX gdzie: OOIIBB identyfikator jednostki realizującej wypłatę (6 znakowy kod dla id_jedn_zus) K rodzaj bazy (dla zasiłków - U) RRMMDD data nadania Z typ listy (D dzienna, X dodatkowa) XXXXXX nr nadawczy TO1 A 35 N Występuje w przypadku potrącenia Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy. Od pola TO nie jest separowany : TO2 A 35 N W przypadku potrącenia: PESEL, NIP, typ i nr dokumentu świadczeniobiorcy (dwa identyfik.) Występuje ewentualnie w przypadku potrącenia nr tytułu egzekucyjnego pola TO1 nie jest separowany : DK A 30 T Nr nadawczy PA A 4 N - Przykładowa zawartość rekordu transakcyjnego rekordu odbiorcy: ID :SO62:KO327573:ELT:NAKOT MAGDALENA:ULSUKIENKOWA 6:PT TORUŃ:TO120000E R EMERYTURA/RENTA:DK2: Przykładowa zawartość rekordu transakcyjnego rekordu odbiorcy - POTRĄCENIE: ID :SO62:KO70629:ELT:NAORGAN RENTOWY:ULBARSKA 6:PT WŁOCŁAWEK:TO120000E AR MYSZ GRZEGORZ:DK1: Rekord STOPKI: Typ pola Maksymalna Wymagalność Opis pola długość pola wypełnienia pola A 1 T Znak rozpoczynający = : (dwukropek) N 10 T Liczba rekordów transakcyjnych N 15 T Suma wszystkich kwot z rekordów transakcyjnych (w groszach) Przykładowa zawartość rekordu stopki: :4: : 155

156 Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia Struktura nazwy pliku uzależniona jest od oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, z którego generowany jest plik: 1) ZZWDDMMRR gdzie: ZZ kod Oddziału Zamawiającego, któremu podlega jednostka RUM W rodzaj wypłaty o wartościach: T wypłata terminowa D wypłata dzienna DD dzień terminu płatności lub daty nadania MM miesiąc terminu płatności lub daty nadania RR dwie ostatnie cyfry roku Przykładowa nazwa pliku dla terminu płatności: 44T ) ZZWDDMMRR.S gdzie: ZZ numer bazy emerytalno-rentowej RUM W rodzaj wypłaty o wartościach: T wypłata terminowa D wypłata dzienna DD dzień terminu płatności lub daty nadania MM miesiąc terminu płatności lub daty nadania RR dwie ostatnie cyfry roku; S rodzaj wypłaty o wartościach: 0 wypłaty terminowe wraz z wyrównaniami 1 wypłaty dzienne pierwszorazowe Przykładowa nazwa pliku dla terminu płatności: 58T Nazwa pliku dla transakcji zlecanych do realizacji w walucie obcej ma zachowaną opisaną wyżej strukturę, dodana jest jedynie na końcu nazwy pliku litera W. Przykładowa nazwa pliku dla terminu płatności: 58T W Struktura elektronicznej listy wypłat świadczeń przekazywanych za granicę a) Struktura elektronicznej listy wypłat dla metody płatności ACH (Automated Clearing House format pliku wykorzystywany do przekazywania świadczeń wyłącznie do USA do banków, dla których 9-cyfrowy identyfikator banku podany Zamawiającemu przez świadczeniobiorcę posiadającego rachunek w banku zagranicznych jest właściwy dla ACH) LP Nazwa pola 1 [Metoda płatności (typ transakcji)] W wymagane O opcjonalnie Długość pola W 3 ACH Opis pola 2 [Nazwa firmy] [Firma/filia lub nazwa wystawcy/nazwa księgowa] W 35 Nazwa jednostki ZUS 156

157 3 [Numer konta obciążenia (numer konta finansowania lub nazwa wystawcy/baza danych księgowości konto przelewu] W 34 Numer konta, z którego zostanie sfinansowana transakcja. Ostatnie 8 cyfr z numeru konta ZUS. 4 [Waluta płatności] W 3 3-znakowy kod ISO określający walutę płatności 5 [Kwota płatności] O 11.2 Kwota płatności. Może zawierać wyłącznie cyfry i kropkę miejsca dziesiętnego. 6 [Kwota równowartości] W 11.2 Kwota płatności w walucie finansowania. Może zawierać wyłącznie cyfry i kropkę miejsca dziesiętnego. Nie może zawierać przecinków ani wartości ujemnych (razem z kropką maksymalnie 14 znaków). 7 [Data waluty] O 8 Data, w której środki płatnicze mają być dostarczone do beneficjenta Format daty to MMDDRRRR. 8 [Nazwa beneficjenta] W 35 Nazwa rachunku odbiorcy. 9 [Adres beneficjenta 1] O 35 Adres beneficjenta 10 [Adres beneficjenta 2] O 35 Adres beneficjenta. 11 [Adres beneficjenta 3] O 35 Adres beneficjenta. 12 [Numer konta beneficjenta] 13 [Nazwa banku beneficjenta] 14 [Adres banku beneficjenta 1] 15 [Adres banku beneficjenta 2] 16 [Adres banku beneficjenta 3] 17 [Metoda routingu (przekazania) do banku beneficjenta] 18 [ID routingu (przekazania) do banku beneficjenta] 19 [Nazwa banku pośredniczącego] 20 [Adres banku pośredniczącego 1] 21 [Adres banku pośredniczącego 2] 22 [Adres banku pośredniczącego 3] 23 [Metoda routingu (przekazania) do banku pośredniczącego] W 34 Numer rachunku bankowego beneficjenta. W 35 Nazwa banku, w którym obsługiwany jest rachunek beneficjenta O 35 Adres banku beneficjenta. O 35 Adres banku beneficjenta. O 35 Adres banku beneficjenta - kraj. O 2 Metoda routingu, która będzie zastosowana podczas przetwarzania transferu środków. FW FEDWIRE zawsze dla ACH O 11 Identyfikator (ID) routingu przypisany do metody routingu dla banku beneficjenta, do którego przekazywane są środki O 35 Bank, w którym obsługiwany jest rachunek pośredniczący. Należy pozostawić puste dla metody ACH O 35 Adres banku pośredniczącego. Należy pozostawić puste dla metody ACH O 35 Adres banku pośredniczącego. Należy pozostawić puste dla metody ACH O 35 Adres banku pośredniczącego. Należy pozostawić puste dla metody ACH O 2 Metoda routingu banku pośredniczącego, która będzie zastosowana podczas przetwarzania transferu środków. Należy pozostawić puste dla metody ACH 157

158 24 [ID routingu (przekazania) do banku pośredniczącego] O 11 Identyfikator (ID) routingu przypisany do metody routingu. Należy pozostawić puste dla metody ACH dla banku pośredniczącego, do którego przekazywane są środki. 25 [Nazwa zleceniodawcy] W 35 Nazwa firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. 26 [Adres zleceniodawcy 1] W 35 Adres firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. 27 [Adres zleceniodawcy 2] W 35 Adres firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. 28 [Adres zleceniodawcy 3] W 35 Adres firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. 29 [Dane płatności linia 1] W/O 4x35 Informacje o płatności, jakie mają być przesłane wraz z przelewem Np.: Linia 1: STATE PENSION 30 [Dane płatności linia 2] O linia 2: za styczeń [Dane płatności linia 3] O linia 3: imię i nazwisko świadczeniobiorcy (jeżeli świadczenie odbiera plenipotent lub w przypadku potrącenia). 32 [Dane płatności linia 4] O Informacje o płatności, jakie mają być przesłane wraz z przelewem. 33 [Dane szczegółowe banku linia 1] 34 [Dane szczegółowe banku linia 2] 35 [Dane szczegółowe banku linia 3] 36 [Dane szczegółowe banku linia 4] 37 [Dane szczegółowe banku linia 5] 38 [Dane szczegółowe banku linia 6] 39 [Numer referencyjny transakcji] O 6x35 Informacje o płatności, jakie mają być przekazane do banku beneficjenta. O linia 1: /UTL/ O Zapis ten należy wprowadzać jedynie O w przypadku, gdy w pole 4 został wprowadzony O symbol waluty SEK. Dla pozostałych walut pole O ma długość 0. W 8 1 ostatnia cyfra roku, 7 numer listy i numer kolejnej pozycji na liście 40 [Wskażnik opłat] W 3 Dla metody ACH zawsze powinna być 41 [Numer referencyjny klienta] użyta opcja BEN W/O 35 Numer inspektoratu, symbol i numer świadczenia z cyfrą kontrolną, kod dzielenia. W przypadku wypłat zagranicznych roszczeń zwrotnych pole powinno zostać niewypełnione długość pola [Dane szczegółowe noty linia 1] O 4x35 Należy pozostawić puste dla metody ACH 43 [Dane szczegółowe noty linia 2] O Należy pozostawić puste dla metody ACH 44 [Dane szczegółowe noty linia 3] O Należy pozostawić puste dla metody ACH 45 [Dane szczegółowe noty linia 4] O Należy pozostawić puste dla metody ACH 46 Metoda dostarczania płatności O Należy pozostawić puste dla metody ACH 47 Typ konta beneficjenta W Jeśli konto jest typu Checking należy 158

159 pozostawić puste. Jeśli konto jest typu Savings należy wstawić wartość S. Uwagi ogólne: - Plik może zawierać znaki ASCII od 032 do 122 za wyjątkiem wymienionych poniżej: Oznacza to, że w pliku nie mogą występować znaki polskie. - Plik musi zawierać wszystkie pola, oddzielone separatorami # - Pola oznaczone literą O są nieobowiązkowe o maksymalnej długości podanej w tabeli - Pola oznaczone literą W muszą być wypełnione, maksymalna długość podana w tabeli - Separator rekordu LF CR b) Struktura elektronicznej listy dla metody płatności TRN (format pliku wykorzystywany do przekazywania świadczeń do innych krajów oraz USA do banków, dla których nie jest znany 9-cyfrowy identyfikator banku właściwy dla ACH) Lp Nazwa pola W/O Długość Opis 1 Payment Method (Transaction W 3 TRN Type) [Metoda płatności (typ transakcji)] 2 Company Name [Nazwa firmy] W 35 Nazwa jednostki ZUS (Company/Subsidiary or Iss Loc./Acct Name) [Firma/filia lub nazwa wystawcy/nazwa księgowa] 3 (Debit Account # (Funding Account # or Issuing Location/Account database W 34 Numer konta, z którego zostanie sfinansowana transakcja. Ostatnie 8 cyfr z numeru konta ZUS. Remit Acct) [Numer konta obciążenia (numer konta finansowania lub nazwa wystawcy/baza danych księgowości konto przelewu] 4 Payment Currency W 3 3-znakowy kod waluty (waluta jaką ma [Waluta płatności] 5 Payment Amount [Kwota płatności] 6 Equivalent Amount [Kwota równowartości] otrzymać beneficjent ). W 11.2 Kwota płatności w walucie innej niż PLN. Może zawierać wyłącznie cyfry i kropkę miejsca dziesiętnego. Nie może zawierać przecinków ani wartości ujemnych (razem z kropką maksymalnie 14 znaków).pole wypełniane w przypadku wypłat na konto instytucji zagranicznych pośredniczących w wypłacie świadczeń. W 11.2 Kwota płatności w walucie finansowania. Może zawierać wyłącznie cyfry i kropkę miejsca dziesiętnego. Nie może zawierać przecinków ani wartości ujemnych (razem z kropką maksymalnie 14 znaków). Pole wypełniane w przypadku wypłat na indywidualne rachunki bankowe 159

160 świadczeniobiorców ZUS. 7 Value Date [Data waluty] O 0 Data, w której środki płatnicze mają być dostarczone do beneficjenta Format daty to MMDDRRRR. 8 Beneficiary Name W 35 Nazwa rachunku odbiorcy. [Nazwa beneficjenta] 9 Beneficiary Address 1 O 35 Adres beneficjenta [Adres beneficjenta 1] 10 Beneficiary Address 2 O 35 Adres beneficjenta. [Adres beneficjenta 2] 11 Beneficiary Address 3 O 35 Adres beneficjenta. [Adres beneficjenta 3] 12 Beneficiary Account Number [Numer konta beneficjenta] W 34 Numer rachunku bankowego beneficjenta w formacie IBAN lub innym dostępnym. 13 Beneficiary Bank Name [Nazwa banku beneficjenta] W 35 Nazwa banku, w którym obsługiwany jest rachunek beneficjenta 14 Beneficiary Bank Address 1 O 35 Adres banku beneficjenta. [Adres banku beneficjenta 1] 15 Beneficiary Bank Address 2 O 35 Adres banku beneficjenta. [Adres banku beneficjenta 2] 16 Beneficiary Bank Address 3 O 35 Adres banku beneficjenta - kraj. [Adres banku beneficjenta 3] 17 Beneficiary Bank Routing Method [Metoda routingu (przekazania) do banku beneficjenta] 18 Beneficiary Bank Routing ID [ID routingu (przekazania) do banku beneficjenta] 19 Intermediary Bank Name [Nazwa banku pośredniczącego] 20 Intermediary Bank Address 1 [Adres banku pośredniczącego 1] 21 Intermediary Bank Address 2 [Adres banku pośredniczącego 2] 22 Intermediary Bank Address 3 [Adres banku pośredniczącego 3] 23 Intermediary Bank Routing Method [Metoda routingu (przekazania) do banku pośredniczącego] O 2 Metoda routingu, która będzie zastosowana podczas przetwarzania transferu środków. IS dla SWIFT, SC dla kodu sortowania (w przypadku wypłaty do Wielkiej Brytanii) BL identyfikator banku w niemieckim systemie przelewów CH uniwersalny identyfikator CHIPS wyłącznie dla przelewów w USD CP numer uczestnika systemu CHIPS wyłącznie dla przelewów w USD FW numer rachunku, który amerykański bank posiada w Banku Rezerw Federalnych O 11 Identyfikator (ID) routingu przypisany do metody routingu dla banku beneficjenta, do którego przekazywane są środki (numer SWIFT, kodu sortowania lub identyfikatora banku zagranicznego). O 35 Bank, w którym obsługiwany jest rachunek pośredniczący. O 35 Adres banku pośredniczącego. O 35 Adres banku pośredniczącego. O 35 Adres banku pośredniczącego. O 2 Metoda routingu banku pośredniczącego, która będzie zastosowana podczas przetwarzania transferu środków. IS dla SWIFT, SC dla kodu sortowania (w przypadku wypłaty do Wielkiej Brytanii) BL identyfikator banku w niemieckim 160

161 24 Intermediary Bank Routing ID [ID routingu (przekazania) do banku pośredniczącego] 25 Ordering Party Name [Nazwa zleceniodawcy] 26 Ordering Party Address 1 [Adres zleceniodawcy 1] 27 Ordering Party Address 2 [Adres zleceniodawcy 2] 28 Ordering Party Address 3 [Adres zleceniodawcy 3] systemie przelewów CH uniwersalny identyfikator CHIPS wyłącznie dla przelewów w USD CP numer uczestnika systemu CHIPS wyłącznie dla przelewów w USD FW numer rachunku, który amerykański bank posiada w Banku Rezerw Federalnych O 11 Identyfikator (ID) routingu przypisany do metody routingu dla banku pośredniczącego, do którego przekazywane są środki (numer SWIFT, kodu sortowania lub identyfikatora banku zagranicznego). W 35 Nazwa firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. W 35 Adres firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. W 35 Adres firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. W 35 Adres firmy, filii lub osoby zlecającej płatność. 29 Payment Details Line 1-4 [Dane płatności linia 1-4] 30 Bank Details Line 1-6 [Dane szczegółowe banku linia 1-6] 31 Transaction Reference Number [Numer referencyjny transakcji] 32 Charges Indicator [Wskażnik opłat] 33 Customer Reference Number [Numer referencyjny beneficjenta] W O 3 x 35 1 x 0 O 1 x 5 5 x 0 Informacje o płatności, jakie mają być przesłane wraz z przelewem. Np.: linia 1: STATE PENSION linia 2: za maj 2015 lub za okres kwiecieńczerwiec 2015 linia 3: imię i nazwisko świadczeniobiorcy (jeżeli świadczenie odbiera plenipotent lub w przypadku potrącenia). Informacje o płatności, jakie mają być przekazane do banku beneficjenta. linia 1: /UTL/ Zapis ten należy wprowadzać jedynie w przypadku, gdy w pole 4 został wprowadzony symbol waluty SEK. Dla pozostałych walut pole ma długość 0. W 16 2 kod państwa (ISO) 1 rodzaj wypłaty (D-dzienna, T-terminowa J-jednorazowa) 6 data DDMMRR (nadania lub termin płatności) 7 numer listy w ramach kraju i numer kolejnej pozycji na liście W 3 OUR W/O 35 Numer inspektoratu, symbol i numer świadczenia z cyfrą kontrolną, kod dzielenia. W przypadku zbiorczych wypłat dla instytucji zagranicznych pole powinno zawierać jedynie numer inspektoratu. 34 Memo Details Line 1-4 [Dane szczegółowe noty linia 1-4] O 4 x 0 161

162 Uwagi ogólne: - Plik może zawierać znaki ASCII od 032 do 122 za wyjątkiem wymienionych poniżej: Oznacza to, że w pliku nie mogą występować litery polskie. - Plik musi zawierać wszystkie pola, oddzielone separatorami # - Pola oznaczone literą O są nieobowiązkowe o maksymalnej długości podanej w tabeli - Pola oznaczone literą W muszą być wypełnione, maksymalna długość podana w tabeli - Separator rekordu LF CR - Wypełnienie pól 9-11 adresem beneficjenta obowiązkowe w przypadku, gdy beneficjentem jest instytucja zagraniczna. - Wypełnienie pól adresem banku beneficjenta obowiązkowe w przypadku braku w polach informacji o metodzie i identyfikatorze routingu. - Wypełnienie pól adresem banku pośredniczącego obowiązkowe w przypadku braku w polach informacji o metodzie i identyfikatorze routingu. - W polu 29 wymagane jest wypełnienie przynajmniej jednej linii. 162

163 Załącznik nr 8 do Opisu przedmiotu zamówienia Wykaz identyfikatorów Jednostek Zamawiającego w numerach rachunków bankowych oraz wykaz identyfikatorów Oddziałów w nazwie pliku z płatnościami masowymi Lp. Nazwa Jednostki Id w numerze rachunku bankowego Id w nazwie pliku z płatnościami masowymi 1 Centrala Departament Finansów Zakładu (DFZ) 3 O/ZUS Białystok O/ZUS Bielsko-Biała O/ZUS Biłgoraj O/ZUS Bydgoszcz O/ZUS Chorzów O/ZUS Chrzanów O/ZUS Częstochowa O/ZUS Elbląg O/ZUS Gdańsk O/ZUS Gorzów Wlkp O/ZUS Jasło O/ZUS Kielce O/ZUS Koszalin O/ZUS Kraków O/ZUS Legnica O/ZUS Lublin O/ZUS Łódź I O/ZUS Łódź I RUM 17 21, 62, O/ZUS Łódź II O/ZUS Nowy Sącz O/ZUS Nowy Sącz RUM 19 22, O/ZUS Olsztyn O/ZUS Opole O/ZUS Opole RUM 21 24, O/ZUS Ostrów Wlkp O/ZUS Piła O/ZUS Płock O/ZUS Poznań I O/ZUS Poznań II

164 29 O/ZUS Radom O/ZUS Rybnik O/ZUS Rzeszów O/ZUS Rzeszów RUM 29 35, O/ZUS Siedlce O/ZUS Słupsk O/ZUS Sosnowiec O/ZUS Szczecin O/ZUS Szczecin RUM 33 39, O/ZUS Tarnów O/ZUS Tarnów RUM 44 57, 64, O/ZUS Tomaszów Maz O/ZUS Toruń O/ZUS Wałbrzych O/ZUS Warszawa I O/ZUS Warszawa I RUM 37 44, O/ZUS Warszawa II O/ZUS Warszawa III O/ZUS Wrocław O/ZUS Zabrze O/ZUS Zielona Góra

165 Załącznik nr 9 do Opisu przedmiotu zamówienia Wykaz raportów (plików) przekazywanych przez Wykonawcę w ramach obsługi plików masowych 1. Raporty (pliki) w kontekście pliku źródłowego Nazwa raportu Termin Raport z walidacji pliku Nie później niż 1 (jedna) godzina po przekazaniu pliku do Wykonawcy Raport z rekordami Niezwłocznie po wykonaniu walidacji w dniu realizacji odrzuconymi pliku Raport z odrzuceniem całego Nie później niż 1 (jedna) godzina po przekazaniu pliku pliku do Wykonawcy Przykładowa nazwa raportu dla pliku: - poprawnego: <nazwa pliku>_zus.rapok; - z odrzuconymi rekordami: <nazwa pliku>_zus.rapodrz; - odrzuconego w całości: <nazwa pliku>_zus.rapfat Raport z odrzuconymi rekordami w odniesieniu do pliku źródłowego z płatnościami krajowymi zawiera następujące informacje: 1) w rekordzie nagłówkowym: - nazwa pliku źródłowego, - rachunek, z którego finansowana jest transakcja, 2) w rekordzie transakcyjnym: - nr odrzuconego rekordu w pliku źródłowym, - nr rachunku odbiorcy (ID), - kwota płatności (KO), - nazwa adresata (NA, UL, PT), - tytuł płatności (TO, TO1, TO2), - przyczyna błędu, 3) w rekordzie podsumowującym: - liczbę i sumę rekordów odrzuconych z pliku źródłowego, - liczbę i sumę rekordów poprawnych, - liczbę i sumę wszystkich rekordów. Raport z odrzuconymi rekordami w odniesieniu do pliku źródłowego z płatnościami zagranicznymi zawiera następujące informacje: 1) w rekordzie nagłówkowym: - nazwa pliku źródłowego, - rachunek, z którego finansowana jest transakcja, 2) w rekordzie transakcyjnym: - nr referencyjny transakcji w pliku źródłowym, 165

166 - nazwa rachunku odbiorcy - nr rachunku odbiorcy, - kwota płatności, - tytuł płatności, - przyczyna błędu. 3) w rekordzie podsumowującym: - liczbę i sumę rekordów odrzuconych z pliku źródłowego, - liczbę i sumę rekordów poprawnych, - liczbę i sumę wszystkich rekordów. 2. Raporty ze zwrotów (pliki) w kontekście wydziału nadającego plik w ramach Oddziału Nazwa raportu Raport ze zwrotami sparowanymi dotyczący wydziałów emerytur (WER_KRAJ) Raport ze zwrotami sparowanymi dotyczący wydziałów zasiłków (ZAS_KRAJ) Raport ze zwrotami sparowanymi dotyczący wydziałów emerytur zagranicznych (RUM_KRAJ) Uwaga: Komórki RUM mogą nadawać również pliki krajowe Raport ze zwrotami sparowanymi dotyczący wydziałów emerytur zagranicznych (RUM_ZAGR) Raport ze zwrotami niesparowanymi krajowymi (NPAR_KRAJ) Raport ze zwrotami niesparowanymi zagranicznymi (NPAR_ZAGR) Termin Łącznie w wyciągiem bankowym za dzień, w którym dokonano na rachunek Oddziału wpłaty z tytułu zwrotów Przykładowa nazwa pliku dla zwrotów sparowanych: 37_ZWROT_WER_KRAJ_ Przykładowa nazwa pliku dla zwrotów/ wpłat niesparowanych: 37_NPAR_KRAJ_ Nr Oddziału (dwa znaki) Stały tekst Komórka Kraj/Zagr (4 znaki) Data (8 znaków) (pięć znaków) XX, gdzie XX to numer ZWROT WER KRAJ ddmmrrrr 166

167 identyfikujący Oddział wg numeru bankowego (patrz kolumna ID w numerze rachunku bankowego w załączniku nr 8) ZAS RUM RUM NPAR NPAR KRAJ KRAJ ZAGR KRAJ ZAGR Raport ze zwrotów sparowanych/niesparowanych zawiera następujące informacje: 1) Rekord nagłówkowy - nazwy kolumn; 2) Rekord podsumowujący - liczba i kwota w PLN zwróconych świadczeń. 3) Rekord transakcyjny - nazwa pliku źródłowego *, - identyfikator transakcji Wykonawcy - numer referencyjny transakcji z pliku źródłowego *, - nazwa rachunku odbiorcy, - numer rachunku odbiorcy, - kwota zwrotu w PLN, - kwota zwrotu w walucie **, - kod waluty, - kurs wymiany **, - data kursu wymiany **, - powód zwrotu, - tytuł operacji zwracanej, - tytuł płatności w pliku źródłowym *. Separator kolumn - ǀ *) dla zwrotów niesparowanych - wartość pusta **) pola wypełniane tylko dla zwrotów z zagranicy 3. Raport ze zrealizowanych płatności masowych Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia w kolejnym dniu roboczym po realizacji pliku masowego raportu ze zrealizowanych płatności. Poniżej podano przykładową zawartość raportu dla pliku ze świadczeniami wysyłanymi zagranicę. Plik ze zrealizowanych płatności masowych w kraju ma puste pola dla wartości dedykowanych dla płatności zagranicznych Nazwa raportu: XX_YYY_DDMMRRRRWYS_Z 167

168 Gdzie: XX to numer identyfikujący znaki YYY wartość zmienna w zależności od nazwy komórki nadającej plik masowych (RUM/WER/ZAS) DDMMRRRR data realizacji wypłaty (obciążenia rachunku) Z nazwa pliku źródłowego Przykładowa nazwa raportu: 37_RUM_ WYS_44D Raport ze zrealizowanych przelewów przekazywanych za granicę zawiera następujące informacje 1) w rekordzie nagłówkowym: - nazwa raportu, - data utworzenia raportu, 2) w rekordzie transakcyjnym: - numer referencyjny transakcji Zamawiającego, - Identyfikator transakcji nadany przez Wykonawcę, - numer rachunku odbiorcy, - nazwa rachunku odbiorcy, - kwota płatności w PLN, - symbol waluty, - kwota w walucie - kurs przeliczenia, - data kursu przeliczenia, 3) w rekordzie podsumowującym - w podziale na państwa liczbę i kwotę przelewów w PLN, - łączną liczbę i kwotę przelewów w PLN 168

169 Format wyciągu bankowego Załącznik nr 10 do Opisu przedmiotu zamówienia przeznaczonego do importu do oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego Wyciąg elektroniczny składa się z następujących elementów: 1. Nagłówek 2. Linia Płatności Nr Linia Płatności Nr Linia Płatności Nr n 7. Stopka NAGŁÓWEK: LINIA PŁATNOŚCI: STOPKA: ZAWIERA DANE WSPÓLNE DLA CAŁEGO RACHUNKU ZAWIERA DANE JEDNEGO KSIĘGOWANIA ZAWIERA PODSUMOWANIE WYCIĄGU 1) NAGŁÓWEK - Plik może zawierać tylko jeden nagłówek. - Nagłówek jest zawsze pierwszy w pliku. - Nagłówek jest wymagany. - Nagłówek będzie się składać z: NAZWA POLA LICZBA/RODZAJ ZNAKÓW/ POLE WYMAGANE OPIS POLA 1 IDENTYFIKATOR 2 N T ZAWSZE '01' DLA NAGŁÓWKA 2 NUMER RACHUNKU 26 N T NUMER RACHUNKU KLIENTA 3 NAZWA RACHUNKU max 35 A T NAZWA RACHUNKU KLIENTA 4 DATA WYCIĄGU 8 A T DD/MM/YY DATA KSIĘGOWANIA 5 NUMER WYCIĄGU max 3 N T ZAWSZE ZAWIERA SIĘ W CUDZYSŁOWIE 6 DZIENNY WYCIĄGU NUMER 2 N T NUMER WYGENEROWANEGO WYCIĄGU W OKRESIE JEDNEGO DNIA. ZAWSZE 169

170 ZAWARTE W CUDZYSŁOWIE max 7 SALDO POCZĄTKOWE N T SEPARATOR DZIESIĘTNYCH - KROPKA 15 ZNAK SALDA '+' DLA DODATNIEGO 8 1 A T POCZĄTKOWEGO '-' DLA UJEMNEGO 9 WALUTA RACHUNKU 3 A T KOD SWIFT 2) LINIA PŁATNOŚCI - Liczba tego typu rekordów w pliku jest dowolna. - Rekordy muszą być zawarte pomiędzy Nagłówkiem i Stopką. - Rekordy będą zawierać następujące pola: NAZWA POLA LICZBA/RODZAJ ZNAKÓW/ POLE WYMAGANE OPIS POLA 1 IDENTYFIKATOR 2 N T ZAWSZE '02' DLA LINII PŁATNOŚCI '1' DLA PŁATNOŚCI LOKALNYCH 2 KOD WEWNĘTRZNY 1 N T '2' DLA PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH TYP TRANSAKCJI W 3 SYSTEMIE BANKOWYM max 35 A T TYPY TRANSAKCJI, NA PRZYKŁAD "PRZELEW WYCHODZĄCY" 4 NUMER RACHUNKU 1 max 35 N T NUMER RACHUNKU 5 NUMER RACHUNKU 2 max 35 A T 6 RACHUNEK W... max 15 A N 7 8 NUMER REFERENCYJNY 1 NUMER REFERENCYJNY 2 10 N T 16 A T NUMER RACHUNKU PARTNERA (NADAWCY/ODBIORCY) MAX 35 ZNAKÓW LUB WEWNĘTRZNY BANKOWY NUMER REFERENCYJNY NUMER BANKU PARTNERA DLA KRAJOWYCH KOD BANKU; DLA ZAGRANICZNYCH POLE RACHUNKU Z MOŻE ZAWIERAĆ KOD SWIFT LUB OŚMIOCYFROWY NUMER ODDZIAŁU NUMER REFERENCYJNY W SYSTEMIE BANKOWYM NUMER REFERENCYJNY W SYSTEMIE BANKOWYM 9 KWOTA ŁĄCZNA max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 10 OPŁATY/PROWIZJE 1 max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 11 OPŁATY/PROWIZJE 2 max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 12 OPŁATY/PROWIZJE 3 max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 13 OPŁATY/PROWIZJE 4 max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 14 DATA DOKUMENTU 8 A N DD/MM/YY 15 DATA KSIĘGOWANIA 8 A T DD/MM/YY 16 DATA WALUTY 8 A T DD/MM/YY 17 KOD KSIĘGOWANIA 2 N T '01' DLA OBCIĄŻENIA '02' DLA UZNANIA 170

171 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI 1 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI 2 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI 3 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI 4 UNIKALNY NUMER REFERENCYJNY PŁATNOŚCI MASOWEJ '03' STORNO OBCIĄŻENIA '04' STORNO UZNANIA max 35 A N PIERWSZA LINIA PŁATNOŚCI max 35 A N DRUGA LINIA PŁATNOŚCI max 35 A N TRZECIA LINIA PŁATNOŚCI max 35 A N CZWARTA LINIA PŁATNOŚĆI max 35 A N UNIKALNY NUMER REFERENCYJNY PŁATNOŚCI MASOWEJ LUB UNIKALNY NUMER REFERENCYJNY TRANSAKCJI DLA PRODUKTU POLECENIE ZAPŁATY (GDZIE PIERWSZE DWIE CYFRY TO KOD ODRZUCENIA) 23 KWOTA FCY max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM KURSY WYMIANY DLA PŁATNOŚCI KURS WYMIANY DLA OPŁAT KURS WALUT max 15 N max 15 N WYMIANY max 15 N N N N KURSY WYMIANY FCY/LCY DLA PRZEKSIĘGOWANIA LUB PRZELEWU WALUTOWEGO KURS WYMIANY FCY/LCY DLA PRZEKSIĘGOWANIA LUB PRZELEWU WALUTOWEGO KURS WYMIANY FCY/LCY DLA PRZEKSIĘGOWANIA LUB PRZELEWU WALUTOWEGO 27 KOD WALUTY 3 A N KOD SWIFT DLA WALUTY OBCEJ FCY 28 NA ZLECENIE /BENE 1 max 35 A N TRANSAKCYJNY KOD PARTNERA 1 29 NA ZLECENIE /BENE 2 max 35 A N TRANSAKCYJNY KOD PARTNERA 2 30 NA ZLECENIE /BENE 3 max 35 A N TRANSAKCYJNY KOD PARTNERA 3 31 NA ZLECENIE /BENE 4 max 35 A N TRANSAKCYJNY KOD PARTNERA 4 32 REFERENCJE OBCIĄŻENIA max 10 A 33 REFERENCJE UZNANIA max 10 A N N DLA PŁATNOŚCI WYCHODZĄCYCH NUMER REFERENCYJNY DLA PŁATNOŚCI WYCHODZĄCYCH NUMER REFERENCYJNY 34 TYP TRANSAKCJI MM max 2 N N DEPOZYT/KREDYT/DYSKONTO WEKSLA ŁĄCZNA KWOTA max 15 N ODSETEK DLA MM N Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM STOPA PROCENTOWA max 10 N DLA MM N Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM KWOTA ODSETEK DLA max 15 N MM N Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 38 DATA OD DLA MM 8 A N DD/MM/YY 39 DATA DO DLA MM 8 A N DD/MM/YY 3) STOPKA - Tylko jeden taki rekord występuje w pliku. - Rekord występuje zawsze jako ostatni w pliku. - Rekord jest obowiązkowy. - Rekord zawiera następujące pola: 171

172 NAZWA POLA LICZBA/RODZAJ ZNAKÓW/ POLE WYMAGANE OPIS POLA 1 IDENTYFIKATOR 2 N T ZAWSZE '03' DLA STOPKI 2 NUMER RACHUNKU 1 26 N T NUMER RACHUNKU KLIENTA 3 NOWE SALDO max 15 N T 4 ZNAK NOWEGO SALDA 1 A T KOŃCOWE SALDO DLA RACHUNKU Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM '+' DLA DODATNIEGO '-' DLA UJEMNEGO 5 ILOŚĆ OBCIĄŻEŃ max 10 N T ŁĄCZNA ILOŚĆ OBCIĄŻEŃ W PLIKU 6 ILOŚĆ UZNAŃ max 10 N T ŁĄCZNA ILOŚĆ UZNAŃ W PLIKU 7 ŁĄCZNA KWOTA OBCIĄŻEŃ max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 8 ŁĄCZNA KWOTA UZNAŃ max 15 N T Z SEPARATOREM DZIESIĘTNYM 172

173 Załącznik nr 11 do Opisu przedmiotu zamówienia Treść pola tytułem dla operacji związanych z automatycznym procesem konsolidacji środków dla poszczególnych obszarów FUS, FEP, ZUS FUS FEP ZUS Nie dotyczy Nie dotyczy 600 DFZ DB 601 O/ZUS Białystok FUS 601 O/ZUS Białystok FEP 601 O/ZUS Białystok DB 602 O/ZUS Bielsko-Biała FUS 602 O/ZUS Bielsko-Biała FEP 602 O/ZUS Bielsko-Biała DB 603 O/ZUS Biłgoraj FUS 603 O/ZUS Biłgoraj FEP 603 O/ZUS Biłgoraj DB 604 O/ZUS Bydgoszcz FUS 604 O/ZUS Bydgoszcz FEP 604 O/ZUS Bydgoszcz DB 605 O/ZUS Chorzów FUS 605 O/ZUS Chorzów FEP 605 O/ZUS Chorzów DB 606 O/ZUS Chrzanów FUS 606 O/ZUS Chrzanów FEP 606 O/ZUS Chrzanów DB 607 O/ZUS Częstochowa FUS 607 O/ZUS Częstochowa FEP 607 O/ZUS Częstochowa DB 608 O/ZUS Elbląg FUS 608 O/ZUS Elbląg FEP 608 O/ZUS Elbląg DB 609 O/ZUS Gdańsk FUS 609 O/ZUS Gdańsk FEP 609 O/ZUS Gdańsk DB 610 O/ZUS Gorzów Wlkp. FUS 610 O/ZUS Gorzów Wlkp. FEP 610 O/ZUS Gorzów Wlkp. DB 611 O/ZUS Jasło FUS 611 O/ZUS Jasło FEP 611 O/ZUS Jasło DB 612 O/ZUS Kielce FUS 612 O/ZUS Kielce FEP 612 O/ZUS Kielce DB 613 O/ZUS Koszalin FUS 613 O/ZUS Koszalin FEP 613 O/ZUS Koszalin DB 614 O/ZUS Kraków FUS 614 O/ZUS Kraków FEP 614 O/ZUS Kraków DB 615 O/ZUS Legnica FUS 615 O/ZUS Legnica FEP 615 O/ZUS Legnica DB 616 O/ZUS Lublin FUS 616 O/ZUS Lublin FEP 616 O/ZUS Lublin DB 617 O/ZUS Łódź I FUS 617 O/ZUS Łódź I FEP 617 O/ZUS Łódź I DB 618 O/ZUS Łódź II FUS 618 O/ZUS Łódź II FEP 618 O/ZUS Łódź II DB 619 O/ZUS Nowy Sącz FUS 619 O/ZUS Nowy Sącz FEP 619 O/ZUS Nowy Sącz DB 620 O/ZUS Olsztyn FUS 620 O/ZUS Olsztyn FEP 620 O/ZUS Olsztyn DB 621 O/ZUS Opole FUS 621 O/ZUS Opole FEP 621 O/ZUS Opole DB 622 O/ZUS Ostrów Wlkp. FUS 622 O/ZUS Ostrów Wlkp. FEP 622 O/ZUS Ostrów Wlkp. DB 623 O/ZUS Piła FUS 623 O/ZUS Piła FEP 623 O/ZUS Piła DB 624 O/ZUS Płock FUS 624 O/ZUS Płock FEP 624 O/ZUS Płock DB 625 O/ZUS Poznań I FUS 625 O/ZUS Poznań I FEP 625 O/ZUS Poznań I DB 626 O/ZUS Poznań II FUS 626 O/ZUS Poznań II FEP 626 O/ZUS Poznań II DB 627 O/ZUS Radom FUS 627 O/ZUS Radom FEP 627 O/ZUS Radom DB 628 O/ZUS Rybnik FUS 628 O/ZUS Rybnik FEP 628 O/ZUS Rybnik DB 629 O/ZUS Rzeszów FUS 629 O/ZUS Rzeszów FEP 629 O/ZUS Rzeszów DB 630 O/ZUS Siedlce FUS 630 O/ZUS Siedlce FEP 630 O/ZUS Siedlce DB 631 O/ZUS Słupsk FUS 631 O/ZUS Słupsk FEP 631 O/ZUS Słupsk DB 632 O/ZUS Sosnowiec FUS 632 O/ZUS Sosnowiec FEP 632 O/ZUS Sosnowiec DB 633 O/ZUS Szczecin FUS 633 O/ZUS Szczecin FEP 633 O/ZUS Szczecin DB 644 O/ZUS Tarnów FUS 644 O/ZUS Tarnów FEP 644 O/ZUS Tarnów DB 634 O/ZUS Tomaszów Maz. FUS 634 O/ZUS Tomaszów Maz. FEP 634 O/ZUS Tomaszów Maz. DB 635 O/ZUS Toruń FUS 635 O/ZUS Toruń FEP 635 O/ZUS Toruń DB 173

174 636 O/ZUS Wałbrzych FUS 636 O/ZUS Wałbrzych FEP 636 O/ZUS Wałbrzych DB 637 O/ZUS Warszawa I FUS 637 O/ZUS Warszawa I FEP 637 O/ZUS Warszawa I DB 638 O/ZUS Warszawa II FUS 638 O/ZUS Warszawa II FEP 638 O/ZUS Warszawa II DB 639 O/ZUS Warszawa III FUS 639 O/ZUS Warszawa III FEP 639 O/ZUS Warszawa III DB 640 O/ZUS Wrocław FUS 640 O/ZUS Wrocław FEP 640 O/ZUS Wrocław DB 641 O/ZUS Zabrze FUS 641 O/ZUS Zabrze FEP 641 O/ZUS Zabrze DB 642 O/ZUS Zielona Góra FUS 642 O/ZUS Zielona Góra FEP 642 O/ZUS Zielona Góra DB 174

175 Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia Struktura pliku z przelewem generowanym przez oprogramowanie wykorzystywane przez Zamawiającego z przeznaczeniem do importu do Systemu (format dla przelewów pojedynczych i przelewów zbiorczych) [nazwa pliku.txt] ColNameHeader=False Format=FixedLength MaxScanRows=255 CharacterSet=ANSI Col1=NR_KOM Char Width 10 Col2=REFERENCJE Char Width 11 Col3=BENE1 Char Width 35 Col4=BENE2 Char Width 35 Col5=BENE3 Char Width 35 Col6=BENE4 Char Width 35 Col7=BANK1 Char Width 35 Col8=BANK2 Char Width 35 Col9=BANK3 Char Width 35 Col10=BANK4 Char Width 35 Col11=RACHUNEK Char Width 34 Col12=KWOTA Float Width 15 Col13=WALUTA Char Width 3 Col14=DATA_OBC Date Width 8 Col15=TYTULEM1 Char Width 35 Col16=TYTULEM2 Char Width 35 Col17=TYTULEM3 Char Width 35 Col18=TYTULEM4 Char Width 35 Col19=KOSZTY Char Width 3 Col20=INF_BANK1 Char Width 30 Col21=INF_BANK2 Char Width 33 Col22=INF_BANK3 Char Width 33 Col23=INF_BANK4 Char Width 33 Col24=INF_BANK5 Char Width 33 Col25=INF_BANK6 Char Width 33 Col26=Z_RACH Char Width 34 Col27=KOD Char Width 2 Col28=NOTATKI1 Char Width 35 Col29=NOTATKI2 Char Width 35 Col30=BLEDY Char Width 255 Col31=STAN Char Width 1 Col32=REF_BANK Char Width 16 Col33=OPIS_BANK Char Width 35 Col34=ZMIANA Char Width 1 Przykłady: Plik wygenerowany z oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego z płatnością do Urzędu Skarbowego: 175

176 Plik wygenerowany z oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego z płatnością do ZUS: 176

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. Warszawa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin. Numer ogłoszenia: 26582-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-07-12 12:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialystok.pl Białystok: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Ubezpieczenie mienia UKNF Numer ogłoszenia: 11169-2015; data zamieszczenia: 27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Ubezpieczenie mienia UKNF Numer ogłoszenia: 11169-2015; data zamieszczenia: 27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Ubezpieczenie mienia UKNF Numer ogłoszenia: 11169-2015; data

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo