STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW:"

Transkrypt

1 STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: TIMESHARING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH KONCEPCJA OCENY POZIOMÓW RYZYKA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY JEGO UWZGLĘDNIANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ JAKO FAZA PROCESU INWESTYCYJNEGO SZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI KREDYTOWYCH OPŁACALNOŚĆ PROCESÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WYBRANE ASPEKTY WYCENY NIERUCHOMOŚCI W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC PODATKOWE ASPEKTY WSPIERANIA INDYWIDUALNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W RFN METODYKA INTEGRACJI DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH ZAWARTYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH UŻYTKI EKOLOGICZNE W PROCESIE GOSPODARKI ZIEMIĄ GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY JAKO SPECYFICZNA FORMA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI RYZYKO INWESTOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRZESTRZENNE MODELE AUTOREGRESJI W ZASTOSOWANIU DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI OCENA RYNKOWEJ ADEKWATNOŚCI CZYNSZU NAJMU W GMINNYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STRATEGIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

2 ROZWÓJ FORM INSTYTUCJONALNYCH ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE OPŁACALNOŚĆ INWESTOWANIA W ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH POTENCJAŁ RYNKU MIESZKANIOWEGO JAKO PRZEDMIOTU FINANSOWANIA ZASTOSOWANIE ANALIZY DANYCH METODĄ ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI OCENA DOKŁADNOŚCI WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI JAKO OBIEKTU INWESTOWANIA ANALIZA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI INSTYTUCJONALNYMI IDENTYFIKACJA I OGRANICZANIE RYZYKA W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE MODELU INSTYTUCJONALNEGO RYNKU OPRACOWANIE I ZASTOSOWANIE MAP KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY WYCENY NIERUCHOMOŚCI

3 TIMESHARING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH Anna Banaszek, Sebastian Banaszek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego ul. Prawocheńskiego Olsztyn Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom zasad funkcjonowania nowego prawa do nieruchomości wakacyjnych jakie pojawiło się w Polsce na początku lat 90 i do tej pory nieśmiało rozwija się na naszym rynku. Timeshare to prawo którym w szczególności zainteresować powinny się osoby lubiące wielokrotnie wypoczywać w tych samych miejscach oraz właściciele i zarządcy nieruchomości rekreacyjnych. Timesharing (timeshare) jest szczególnym rodzajem korzystania z budynków mieszkalnych lub ich części w celach turystycznych. Z angielskiego time - czas, sharing - dzielenie się czymś z kimś, a zatem timesharing oznacza nabycie prawa do nieruchomości, którą dzieli się z innymi użytkownikami. Artykuł głównie przedstawia istotę zagadnienia oraz zasady nabywania i sprzedaży tego prawa jak również jego wady i zalety. Słowa kluczowe: timeshare, timesharing, własność wakacyjna, nieruchomości rekreacyjne, finansowanie nieruchomości. Timesharing as the source of funds of real estate in the tourist business by the purpose of this article is approximation to the readers of the rules of the functioning of the "new" right of possession real estate in the tourist business, which appeared in Poland in the beginning 90 it was annual and since then gradually it is developed on our market. Timeshar this right, in which must be interested people, which love frequently to rest in one and the same place, furthermore owners and controlling real estate in the tourist zones. Timeshar this is the special variety of the possession of housing buildings or by their part for tourist purposes and indicates the acquisition of the joint right of possession by real estate with the another users. In the article is described the essence of this right, its pluses and minuses, and also rules of its purchase and sale.

4 KONCEPCJA OCENY POZIOMÓW RYZYKA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY JEGO UWZGLĘDNIANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM Mirosław Bełej, Radosław Cellmer Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego ul. Prawocheńskiego 15, Olsztyn W pracy omówiono podstawowe czynniki wpływające na poziom ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości, a także przedstawiono metody oceny poziomu ryzyka w procesach inwestycyjnych. Wśród wielu sposobów uwzględniania tego ryzyka można wyróżnić metodę korygowania efektywności oraz analizę wrażliwości. W niniejszym artykule zaprezentowano zasady oraz przykłady zastosowań wymienionych metod. Do określania poziomów ryzyka wykorzystano modele ekonometryczne, natomiast do analizy wrażliwości projektu inwestycyjnego przyjęto kryterium NPV. Słowa kluczowe: efektywność inwestowania, ryzyko, analiza wrażliwości The paper presents basic factors determine level of risk of investments on the real estate market. The methods of estimation level of risk in investment process are also presented. Among different ways in which that risk can be took into consideration, we may mark efficiency adjustment method and sensivity analysis. The paper presents principles and examples of use those methods. For define the risk level econometric models were used and criterion NPV for sensivity analysis.

5 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ JAKO FAZA PROCESU INWESTYCYJNEGO Marek Bryx Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Inwestycji i Nieruchomości Al. Niepodległości 162 p Warszawa : Celem opracowania jest rozstrzygniecie kwestii czy i w jakim zakresie faza zarządzania nieruchomością stanowi równocześnie fazę procesu inwestycyjnego. Dla osiągnięcia tego celu autor dokonał analizy istniejących definicji i cech procesu inwestycyjnego oraz zarządzania. Na podstawie przeprowadzonych rozważań opowiedział się za traktowaniem zarządzania nieruchomościami jako odrębnej fazy w życiu nieruchomości, i odrębnego podsystemu na rynku nieruchomości Słowa kluczowe: proces inwestycyjny, faza procesu inwestycyjnego, faza zarządzania nieruchomością The object of the paper is to answer the question if the property management can be considered as a part of the investment system. To find a satisfying answer the author has analysed the existing definitions of both the property management and the investment system and their characteristics. He concludes the analysis by suggesting to think of them as different parts of the real estate market. In opinion of the author the real estate market as a system includes of 4 subsystems: property management, turnover, investment and financing.

6 SZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI KREDYTOWYCH 1 Józef Czaja Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Katedra Informacji o Terenie, Kraków, al. Mickiewicza 30, W pracy rozpatrywano dwa zasadnicze parametry efektywności kredytowania, a mianowicie: - Iloraz sumy rat kredytu (SRK) do wartości rynkowej nieruchomości (WRN), nazywany współczynnikiem kredytu do wartości (Loan to Value (LTV)) - Iloraz udziału własnego kredytobiorcy (UW) do wartości rynkowej nieruchomości (WRN), nazywany współczynnikiem udziału własnego do wartości (Down Payment ratio (DP)) Na wartość (SRK) składają się wysokość przyznanego kredytu (kapitału) (K) i suma odsetek od kapitału, stanowiących zysk kredytodawcy (ZK). Wartość (UW) kredytobiorcy w różnych interwałach czasowych nie powinna być mniejsza od kosztów sprzedaży nieruchomości, które obejmują prowizję dla pośrednika, opłaty skarbowe i notarialne oraz wydatki związane z przekazaniem nieruchomości nowemu właścicielowi. Wartość rynkowa nieruchomości (WRN), wynikająca z analizy rynku podobnych nieruchomości, jest szacowana przez rzeczoznawców majątkowych. Wartość rynkową nieruchomości, do ustalenia zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, przyjmuje się minimalną wartość rynkową z oszacowanego przedziału ufności. W pracy przedstawiono szczegółowe algorytmy metody analizy statystycznej rynku oraz techniki dyskontowania strumieni dochodów, z uwzględnieniem analizy wariancji. Dla obu procedur podano formuły na wyliczenie odchyleń standardowych szacowanej rynkowej wartości nieruchomości oraz na określenie jej przedziału ufności. Zamieszczony przykład liczbowy ilustruje praktyczne aspekty wyceny nieruchomości, w odniesieniu do ustalania bezpiecznej kwoty przyznawanego kredytu i określenia współczynnika ryzyka w procesie windykacji tego kredytu. Słowa kluczowe: zabezpieczenie kredytowe, wycena nieruchomości Two principal parameters of crediting effectiveness are considered in this paper. They are: - Loan rates sum (SRK) to estate s market value (WRN) quotient, called loan to value coefficient (Loan to Value (LTV)), - Debtor individual contribution (UW) to estate s market value (WRN) quotient, called individual contribution to value coefficient (Down - Payment ratio(dp)). Value (SRK) consists of loan itself (capital) (K) and interests sum, that are creditor profit (ZK). Debtor value (UW) in different time intervals should not be lower than estates sale costs, that include agent and notary public commissions, taxation and expenses for the property transference to the new owner. 1 Praca jest związana z realizacją Badań Statutowych finansowanych przez KBN, w Katedrze Informacji o Terenie.

7 Estates market value (WRN), resulting from similar estates market analysis is estimated by estates experts. Minimal market value from estimated confidence interval is taken as the estate s market value (WRN) for securing liabilities. Detailed algorithms of market statistical analysis and income streams discounting procedures, including variance analysis are described in the paper. Formulas on standard deviation of estimated market value calculation and its confidence interval defining are also given here. The given examples of this algorithms shows valuation methods practical aspects, with respect to secure amount of granted loan and estimation of risk coefficient in loan vindication process. Key words: loan securing, estates valuation

8 OPŁACALNOŚĆ PROCESÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szczecin ul. Mickiewicza 64 Przedmiotem artykułu jest istotny w procesie zarządzania nieruchomościami problem termomodernizacji. Jest to zarówno problem praktyczny w odniesieniu do działań codziennych zarządcy nieruchomości, tematyka eksploatowana w planach zarządzania nieruchomościami ale również coraz bardziej aktualna tematyka w rozważaniach teoretycznych, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia certyfikatów energetycznych budynków w krajach Unii Europejskiej. W artykule przedstawiona została analiza procesów termomodernizacyjnych z uwzględnieniem opłacalności finansowej takich inwestycji, przesłanek społecznych oraz zmian wartości budynków po i przed tremomodernizacją. Rozważania zostały poparte przykładem budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielczych w Stargardzie Szczecińskim. Na ich przykładzie pokazano, że rzeczywiste zwroty z oszczędności w wyniku termomodernizacji znacznie odbiegają od wielkości szacunkowych. Zaproponowano wskaźnik wyznaczania rzeczywistych oszczędności kosztów zużycia energii cieplnej w oparciu o obiekty podobne. Słowa kluczowe: termomodernizacja, opłacalność inwestycji, finansowanie termomodernizacji An object of the article is essential in the process of the management immovables the problem of thermo modernization. This is both the practical problem with reference to everyday activities of the manager of immovable, the subject matter exploited in plans of the management immovables but also more and more the current subject matter in theoretical considerations, especially in the context of the introduction of certificates of energy- buildings in countries of the European Union. In the article introduced became the analysis processes of thermo modernization with a regard of the financial profitability of such investments, social premises and changes of the value of buildings after and before this process. Considerations became promoted an example of flat buildings in cooperative resources in Stargard Szczeciński. On their example one showed that real turns from savings as result of this type of modernizations considerably ran away from estimated sizes. One proposed the coefficient of marking of real savings of costs of the consumption of energy of thermal basing on similar objects. Key words: Thermo modernization, the profitability of the investment, the habilitation of thermo modernization

9 WYBRANE ASPEKTY WYCENY NIERUCHOMOŚCI W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC Krzysztof Gawroński, Barbara Prus Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych Al. Mickiewicza 24/28, Kraków, tel. (012) W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące wyceny nieruchomości w Republice Federalnej Niemiec. W szczególności zaprezentowano czynniki kształtujące wartość rynkową ziemi oraz analizę rozwoju ( dojrzewania ) terenów, począwszy od ich rolniczego użytkowania do finalnego użytkowania budowlanego. Porównano także metodykę wyceny nieruchomości w Polsce i Niemczech oraz zaprezentowano mapę stref szacunkowych terenów miejskich w Niemczech. Słowa kluczowe: szacowanie, wartość rynkowa, nieruchomość, Republika Federalna Niemiec.

10 PODATKOWE ASPEKTY WSPIERANIA INDYWIDUALNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W RFN Adam Górnicki Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu ul. Stoczniowa Elbląg Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych ul. Obrońców Tobruku Olsztyn Umiejętność i zdolność konsekwentnego eliminowania problemu niedoboru substancji mieszkaniowej jest przywilejem krajów bogatych. Jednym z państw, które poradziły sobie z tym problemem jest Republika Federalna Niemiec. Początek lat 80-tych wskazywał na niedobór mieszkań w ilości około dwóch milionów, a ich niedobór powodował z jednej strony niepohamowany wzrost wysokości czynszów, z drugiej prowokował konflikty społeczne. Wprowadzenie zwolnień podatkowych od składek na ubezpieczenia kapitałowe na życie przy jednoczesnej akceptacji przez banki cesji polis ubezpieczeniowych w zamian za spłatę rat kredytu, z jednoczesnym obniżeniem kwoty podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym o 5 do 6% wartości nabytej bądź zbudowanej nieruchomości mieszkaniowej przez okres ośmiu lat, skłonił wielu potencjalnych inwestorów do podjęcia ryzyka nabycia na własność mieszkania lub budowy domu. Przedstawiony przypadek, będący prostym i w miarę typowym przykładem, ukazuje podstawy motywacyjne inwestorów sterowane ulgami podatkowymi. Istotna przy tym jest stabilność systemu, pozwalająca podejmować decyzje inwestycyjne w długiej perspektywie czasowej. Nie wydaje się, aby system niemiecki ze względu na wysoką kosztochłonność dla budżetu mógł być zastosowany w warunkach polskich.

11 METODYKA INTEGRACJI DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH ZAWARTYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH Monika Jaroszewska Instytut Geodezji Gospodarczej Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska W artykule omówiono etapy integracji danych o nieruchomościach zawartych w rejestrach publicznych. Finansowanie i zarządzanie nieruchomościami to procesy bardzo istotne w życiu ekonomicznym i gospodarczym naszego państwa. Możliwość ich realizacji uzależniona jest od sprawnego dostępu do wiarygodnej i rzetelnej informacji o nieruchomościach, czyli do rejestrów publicznych, których zadaniem jest gromadzenie określonych danych w określonych celach. W pracy przeprowadzono analizy wybranych rejestrów publicznych zawierających dane o nieruchomościach. Na wybór rejestrów miała wpływ użyteczność zawartych w nich danych w procesach związanych z nieruchomościami. Analizie poddano również wzajemne powiązanie rejestrów publicznych oraz omówiono problematykę ich kompatybilności. Jako rozwiązanie docelowe wskazano integrację danych o nieruchomościach, przedstawiając metodykę integracji oraz warunki i możliwości realizacji. Słowa kluczowe: nieruchomość, rejestry publiczne, system katastralny, integracja danych : The paper deals with problems related to data integration on real estates that are included in Public Registers. Financing and management of property are important processes in country s economy. Possibility of success depends on easy access to reliable real estates information (Public Registers). The paper covers analysis of following public registers: cadastre, land register etc. Choice of the registers described above was influenced by usability of the data contained within. The analysis also covers mutual relationship of the public registers and describes its compatibility. The paper proposes real estates data integration as a final solution, describing integration method and conditions necessary for its completion.

12 UŻYTKI EKOLOGICZNE W PROCESIE GOSPODARKI ZIEMIĄ Jacek Kil UWM w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Prawocheńskiego Olsztyn Użytki ekologiczne są stosunkowo nową formą ochrony przyrody, jednak bardzo potrzebną, ponieważ dają możliwość ochrony przyrody już na poziomie gminy. Mogą być jednym z elementów korytarzy ekologicznych. Dzięki temu mogą stać się częścią regionalnego a nawet krajowego systemu ochrony przyrody i krajobrazu. W artykule opisano procedurę wydzielania użytków ekologicznych, celowość wyodrębniania a także ograniczenia w sposobie użytkowania. Słowa kluczowe: użytek ekologiczny, nieużytek, ochrona przyrody. Ecological lands are relatively new and in the same time very important form of environment protection, because they give possibility of protecting environment even on the level of community. They can be one of elments of ecological corridors. Thanks to that, they can be part of regional and even national system of nature and land protection. The article described the procedure of distributing ecological lands, intention of their separation as well as restrictions in the way of they are used. Key words: ecological lands, wastelands, environment protection

13 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY JAKO SPECYFICZNA FORMA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Sebastian Kokot Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki ul. Mickiewicza Szczecin Pojęcia gospodarka nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami bywają na gruncie literatury definiowane w różny sposób. Ogólnie rzecz ujmując gospodarka nieruchomościami jest pojęciem szerszym, i stosowanym raczej w odniesieniu do czynności wykonywanych w stosunku do nieruchomości przez podmioty duże, często z tzw. sektora publicznego. Szczególnym rodzajem takich podmiotów są gminy. Zarządzanie nieruchomościami ma wydźwięk bardziej rynkowy i w pewnym sensie oznacza bardziej nowoczesne podejście do tej problematyki. W gospodarce rynkowej z rozwiniętymi samorządami lokalnymi, również przed gminami postawiono pewne rynkowe wyzwania. Część z nich dotyczy gospodarki nieruchomościami, która to gospodarka coraz częściej powinna być traktowana jako specyficzna, bo wyposażona w niedostępne dla innych podmiotów instrumenty, forma zarządzania nieruchomościami. Takie właśnie spojrzenie na gospodarkę nieruchomościami gminy zostało zaprezentowane w artykule. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione o wyniki badań empirycznych dotyczących struktury wybranych wskaźników z zakresu gospodarki nieruchomościami gmin, przeprowadzonych na przykładzie woj. zachodniopomorskiego, w oparciu o dane z budżetów gmin. Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami gminy The concepts of economy of properties and management of properties are defined in literature in different ways. Generally speaking the former is wider and rather related to administration of properties by large units, and often so called public sector. The communes are a particular kind of such units. The properties management has a more market character and is often seen as a more modern approach for addressing these problems. In a market economy with advanced local governments, communes also face certain market challenges. Some of these relate to the economy of properties and those should be perceived as a specific form of properties management, because it has some means that are inaccessible for other units. The economy of commune properties has been presented in this article from such a perspective. Theoretical consideration has been supplemented with the results of empirical research regarding structure of chosen indicators, which was conducted on an example of the West Pomeranian province using data from commune budgets.

14 RYZYKO INWESTOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Ewa Kucharska-Stasiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Inwestycji i Nieruchomości Przedmiotem rozważań jest ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Omówiona została jego istota, źródła ryzyka, związek ryzyka ze stopą zwrotu. Podjęta została próba oceny poziomu ryzyka w oczach inwestorów. Motywacją do podjęcia rozważań nad ryzykiem inwestowania jest przekonanie uczestników rynku nieruchomości, że poziom ryzyka inwestycyjnego w Polsce maleje. Dowodem tego są silnie malejące stopy zwrotu. W pracy postawiono tezę, że spadek stóp zwrotu na polskim rynku nieruchomości do poziomu charakterystycznego dla rozwiniętych rynków dowodzi wzrostu ryzyka inwestowania a nie jego spadku. The paper deals with investment risk on the real estate market. It discusses its nature, sources and the relationship between investment risk and return on investment. It also attempts to asses the level of the risk as perceived by investors. The motivation for discussing investment risk is a belief shared by the real estate market players that the investment risk s level has been decreasing in Poland. This opinion seems to be evidenced by the strongly declining rates of return. The paper proposes a thesis that the fall of the rates on the Polish real estate market to a level typical of the developed markets proves that the investment risk has been growing rather than decreasing.

15 PRZESTRZENNE MODELE AUTOREGRESJI W ZASTOSOWANIU DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI Marcin Ligas Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica Katedra Informacji o Terenie Doktorant Przedmiotem artykułu jest zagadnienie przestrzennej korelacji cen nieruchomości oraz sposób uwzględniania tego typu zależności w modelu wyceny. Podejście to opiera się na założeniu, że ceny nieruchomości w danej lokalizacji mogą być częściowo przewidziane na podstawie kształtowania się cen nieruchomości w sąsiedztwie bez szczegółowej analizy dodatkowych charakterystyk, mających wpływ na wartość nieruchomości. Założenie to wynika, z faktu przestrzennych interakcji między cenami nieruchomości w ich lokalizacjach wynikających z zachowań uczestników rynku (sprzedających, kupujących), którzy w procesach decyzyjnych związanych z zawieraniem transakcji kierują się informacjami o nieruchomościach podobnych sprzedanych w sąsiedztwie, jak również z faktu dzielenia przez nieruchomości niemal tej samej lokalizacji, a co za tym idzie dzielenia wielu charakterystyk związanych z dostępnością, otoczeniem nieruchomości oraz środowiskiem. Zjawiska tego typu mogą powodować przestrzenną korelację cen nieruchomości, co może być zapisane: Cov(P i,p j ) = E(P i P j ) - E(P i )E(P j ) 0 dla i j P i cena w lokalizacji i - tej P j cena w lokalizacji j - tej Uwzględnienie tego typu korelacji cen nieruchomości w modelu wyceny prowadzi do wprowadzenia do modelu regresji składnika autoregresyjnego, będącego swoistego rodzaju ważoną funkcją wpływu nieruchomości sąsiednich na nieruchomość przedmiotową i wyrażana jest za pomocą odpowiednio skonstruowanej macierzy struktury przestrzennej oraz cen nieruchomości (WP). Przestrzenny model autoregresji może być zapisany w postaci formuły: P = ρwp + Xβ + ε, ε N(0,σ 2 I) Ze względu na pożądane cechy estymatorów, oszacowania parametrów tego rodzaju modeli dokonuje się za pomocą metody największej wiarygodności. Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, autokorelacja przestrzenna, współczynnik Morana, współczynnik Geary ego, przestrzenny model autoregresji, macierze struktury przestrzennej. The paper presents the issue of spatial autocorrelation among real estate prices and a way of taking into account such type of correlation in a hedonic price model. This approach is

16 based on an assumption that real estate prices in a given localization may be partially predicted on a basis of neighboring prices without detailed analysis of additional characteristics of real estate which have influence on value of the property. Such assumption results from spatial interactions among prices of real estates within their localizations which originate from the behavior of market participants (buyers, sellers) who in decision making process take into consideration prices of nearby properties and also from the fact of sharing by the properties almost the same localization and what follows sharing almost the same accessibility, neighborhood and environmental characteristics. Phenomena like that mentioned above may cause spatial autocorrelation in real estate prices what can be written according to formulae: Cov(P i,p j ) = E(P i P j ) - E(P i )E(P j ) 0 for i j P i price in localization i P j price in localization j The acknowledgement of such type of correlation in appraisal model leads to introduction to the regression model an autoregressive term which is kind of weighted influence function of nearby properties on the subject property. The autoregressive term is represented by appropriately constructed matrix of spatial structure and prices of neighboring properties (WP). Spatial autoregressive model in matrix notation takes the following form: P = ρwp + Xβ + ε, ε N(0,σ 2 I) On account of desired properties of the estimators, estimation of the parameters is performed by using maximum likelihood method.

17 OCENA RYNKOWEJ ADEKWATNOŚCI CZYNSZU NAJMU W GMINNYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Andrzej Muczyński Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie oceny rynkowej adekwatności stawek czynszu najmu lokali komunalnych na wybranym obszarze lokalnego rynku nieruchomości. Ocenę oparto na pomiarze stopnia zgodności stawek czynszu regulowanego z odpowiednimi stawkami czynszu rynkowego w wytypowanym zbiorze par podobnych mieszkań komunalnych i prywatnych. Metodyka badawcza zakłada w pierwszym etapie sformułowanie modeli ekonometrycznych czynszu komunalnego i rynkowego, a następnie wyznaczenie mierników wyrażających względny stopień zgodności obu systemów oczynszowania lokali mieszkalnych w badanej zbiorowości. Badania przeprowadzono w 2005 roku na lokalnym rynku nieruchomości miasta Olsztyna. Uzyskane wyniki pokazują, że praktycznie stosowana metoda ustalania stawek czynszu regulowanego w zasobie miasta Olsztyna jest nieadekwatna do mechanizmów rynkowych i prowadzi do pogłębiania się dysproporcji w poziomie i skali zróżnicowania czynszów w podobnych jakościowo mieszkaniach komunalnych i prywatnych. Przeciętny stopień adekwatności czynszu regulowanego w zbiorowości składającej się z 25 par mieszkań komunalnych i prywatnych ukształtował się w przedziale od 18,0 do 18,5%. Słowa kluczowe: gminne zasoby mieszkaniowe, polityka czynszowa, rynek nieruchomości mieszkaniowych, ekonomika gospodarowania nieruchomościami. In the studies was introduced research result of adequacy of the rent rates of communal flats. Adequacy of the hire money rates was studied in the range of the market assessment on the basis local real estate market. Assessment was based on the measurement of level compatibility of the governed rent rates with suitable rent rates of market. The analyses was conducted on the basis of chosen similar pairs of communal and prived housing. In the first stage exploratory methodology founds formulation of econometric models of the communal and market rent. Thereafter methodology founds the creation of measures formularise the relative degree of the compatibility both systems of living flats in the range of rent. Research was conducted on the local real estate market of the Olsztyn city in The results show that the method practically applied in the Olsztyn city real estate resource to determine of the governed hire money rates is inadequate to market mechanisms and this makes for deepenings the disproportion in the level and range of the differentiation of rents in similar qualitatively council and private flats. The average degree of the adequacy of the governed rent in the community consisting of 25 pairs of council and private flats formalised in the section from 18, 0 to 18, 5%.

18 STRATEGIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Katarzyna Najbar Małgorzata Uhruska Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego ul. Rakowicka Kraków Celem opracowania jest przedstawienie strategii zarządzania nieruchomościami. Autorki przedstawiły w nim istotę strategii oraz specyfikę zarządzania nieruchomościami. Powołując się na podziały strategii przedstawione w literaturze przedmiotu zaproponowały ich nową klasyfikację opartą o cele właściciela nieruchomości. W opracowaniu przedstawiły istotę oraz przesłanki wyboru strategii z punktu widzenia celów właścicieli nieruchomości. Przedstawiono także działania podejmowane w ramach wybranych strategii. Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami, strategia, zarządzanie strategiczne, strategia zarządzania nieruchomościami The paper presents a new classification of real estate management strategies. First, authors present such strategies definition and specifications. Based on the existing strategies divisions, as known in the topic s literature, a new classification is introduced that takes into consideration the real estate owner aims. Both the classification details and premises on which the strategies are selected by the real estate managers or owners are discussed. Finally, the paper discusses the actions are carried by the owners to fulfill the selected strategy.

19 ROZWÓJ FORM INSTYTUCJONALNYCH ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE Adam Nalepka Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademia Ekonomiczna w Krakowie ul. Rakowicka 27 Zarządzanie nieruchomościami wymaga podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących nieruchomości oraz inicjowania na tej podstawie efektywnych działań w sferze eksploatacji, administracji oraz inwestycji. W zarządzaniu nieruchomościami zastosowane mogą być różnorodne formy instytucjonalne realizacji funkcji zarządzania. Wśród stosowanych form instytucjonalnych zarządzania nieruchomościami można wyróżnić: system bezpośredni, system pośredni i system zleceniowy. Przedmiotem rozważań w opracowaniu jest charakterystyka poszczególnych form organizacyjnych zarządzania nieruchomościami oraz ich znaczenie na polskim rynku usług zarządzania nieruchomościami. Słowa kluczowe: forma instytucjonalna, nieruchomość, zarządzanie nieruchomością, organizacja zarządzania nieruchomościami, firma zarządzająca nieruchomościami. Real estate management includes decision making affecting real estate and devising effective operations regarding maintenance, administration and investment. Real estate management process adopts differentiated institutional forms to implement management functions. Among the most commonly applied institutional forms of real estate management are: direct system, indirect system and commission system. The papers concentrates on the characteristic features of the organizational forms of real estate management and their significance on the Polish market of real estate management services. Key words: institutional form, real estate, real estate management, organization of real estate management, real estate management company

20 OPŁACALNOŚĆ INWESTOWANIA W ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH Andrzej Nowak, Sabina Źróbek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn Artykuł dotyczy rozwoju nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości rolnych. Udzielana rolnikom zalesiającym grunty rolne pomoc finansowa może być postrzegana jako źródło przyszłych korzyści. Autorzy opracowania zastosowali metody dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych NPV i IRR aby przekonać się, czy taki projekt rozwoju spełnia kryteria opłacalności. Słowa kluczowe zalesianie, rozwój, opłacalność The aim of this study was to analyze the property development in relation to agricultural properties. The financial support given to agricultural farm holders for the purpose of afforestation agricultural land can be seen as a source of the future yelds. The analysis of the investment profitability was conducted on the example of the one property with using two criteries NPV i IRR. Key words: afforestation, development, profitability

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Sebastian Kokot Sebastian Gnat Uniwersytet Szczeciński PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Krótka charakterystyka. Promotor. Prof. dr hab. Sabina Źróbek, prof. zw. Dr inŝ. Radosław Cellmer Dr inŝ. Mirosław

Krótka charakterystyka. Promotor. Prof. dr hab. Sabina Źróbek, prof. zw. Dr inŝ. Radosław Cellmer Dr inŝ. Mirosław TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 0/0 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Szacowanie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Adam Barembruch Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN 978-83-61576-09-9 PRÓBA CHARAKTERYSTYKI POTENCJAŁU LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁODZI AN ATTEMPT AT CHARACTERIZING

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe

FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe FIN 402: Nieruchomość jako inwestycja narzędzia finansowe Szczegółowy program kursu 1. Budżetowanie i analiza Budżety stanowią dla zarządców jedno z głównych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Warunki zagospodarowania terenu i wskaźniki zabudowy jako elementy analizy podobieństwa nieruchomości

Warunki zagospodarowania terenu i wskaźniki zabudowy jako elementy analizy podobieństwa nieruchomości ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 429 437 Warunki zagospodarowania terenu i wskaźniki zabudowy jako elementy analizy podobieństwa

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomosciami ZUT w Szczecinie Materiały na seminarium

Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomosciami ZUT w Szczecinie Materiały na seminarium magisterskie prowadzone przez profesora Teodora Skotarczaka z zarządzania i pośrednictwa nieruchomościami. Zasady techniczne pisania prac dyplomowych (opracowała Daria Oczkowska) Metody badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM

PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM PROBLEMATYKA DECYZJI I KOMPETENCJI FINANSOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU EKONOMICZNYM dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Joanna Rutecka Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA CENY DZIAŁEK ROLNYCH I BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY BOCHNIA

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA CENY DZIAŁEK ROLNYCH I BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY BOCHNIA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 185 191 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Jacek Salamon

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY ROZWOJU MIAST Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY WYWŁASZCZENIOWEJ

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY ROZWOJU MIAST Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY WYWŁASZCZENIOWEJ Sabina Źróbek Ryszard Źróbek NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY ROZWOJU MIAST Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY WYWŁASZCZENIOWEJ Abstrakt. Zagadnienia dotyczące procedury wywłaszczenia nieruchomości są przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI AKTYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SEKTORZE TRANSPORTU

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI AKTYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SEKTORZE TRANSPORTU Mirosław rajewski Uniwersytet Gdański WYORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI ATYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SETORZE TRANSPORTU Wprowadzenie Problemy związane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND.

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND. STOWARZYSZENIE Podatek rolny EKONOMISTÓW jako źródło dochodów ROLNICTWA własnych gmin I AGROBIZNESU wiejskich w Polsce Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 145 Kinga Gruziel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W GMINACH WIEJSKICH

ANALIZA STATYSTYCZNA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W GMINACH WIEJSKICH MOTROL, 2008, 10, 126 130 ANALIZA STATYSTYCZNA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W GMINACH WIEJSKICH Małgorzata Trojanowska, Tomasz Szul Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze przedmiotowego tematu. 178 ten temat niezwykle bogata literatura przedmiotu, zarówno polska 179, jak i zagraniczna 180. 178 179 Por. m. in. M. O'Shaughnessy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Wstęp Funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich

Cash isking. Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich Cash isking Pułapki wyceny metodami dochodowymi na przykładzie spółek budowlanych i deweloperskich 1 Ograniczenia i niedoskonałości metody DCF DCF: najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana metoda

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA

RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu RYZYKO MODELU A MIARY RYZYKA. modelu i miary ryzyka wprowadzenie Nie ulega wątpliwości, iż modele matematyczne są często przydatne w analizie zjawisk

Bardziej szczegółowo