Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I. Journal of Health Policy, Insurance and Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I. Journal of Health Policy, Insurance and Management"

Transkrypt

1 Polityka Zdrowotna Journal of Health Policy, Insurance and Management IX ISSN X GRUDZIE 2011 Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I KRAJOWY INSTYTUT UBEZPIECZEN

2 Polityka Zdrowotna Journal of Health Policy, Insurance and Management Rada Naukowa prof. Tadeusz Bodio prof. Wojciech Drygas prof. Aldona Fràczkiewicz-Wronka prof. Mieczys aw Ga uszka prof. Roman G owacki prof. Pawe Górski prof. Tetiana Gruzieva prof. Romuald Holly prof. Anna Jegier prof. Yves Jorens prof. Tomasz Kostka prof. Eugeniusz Kowalewski prof. Maciej Latalski prof. Andrzej Lewiƒski prof. Micha Marczak prof. Thomas Massey prof. Zbigniew N cki prof. Kai Michelsen prof. Marek Nowacki prof. Dariusz Nowak prof. Daria Orszulak-Michalak prof. Wojciech P dich prof. Micha Piro yƒski prof. Antoni Marian Rajkiewicz prof. Jacques Scheres prof. Jacek Sp awiƒski prof. ukasz Su kowski prof. Barbara Szatur-Jaworska prof. Tadeusz Szumlicz prof. Zbigniew Szybiƒski prof. Halina Tendera-W aszczuk prof. Tadeusz To oczko prof. Hanna Wilmowska- Pietruszyƒska prof. Konstanty A. Wojtaszczyk prof. Miros aw J. Wysocki Rada Ekspertów mgr Janusz At achowicz dr S awomir Bautembach dr Jan Czeczot dr Kazimierz Dragaƒski dr Jakub Gierczyƒski dr Artur Hartwich dr Zygmunt Kamiƒski dr Andrzej Koronkiewicz mgr Jaros aw Kozera dr Marek Krobicki dr Krzysztof Kuszewski dr Zbigniew Marcinkiewicz dr Wiktor Maslowski mgr Grzegorz Màczyƒski dr Wojciech Misiƒski mgr Krzysztof Nyczaj dr Henryk Owczarek dr Jerzy Paszkowski mgr Irena Rej dr Jaros aw Pinkas dr Adam Pustelnik mgr Ryszard Stus mgr Maciej Soko owski dr Andrzej SoÊnierz dr Józef Âwierczek dr Pawe Sztwiertnia mgr Tadeusz Tr dota mgr Marek Wójcik dr Marek Wójtowicz Editorial Scientific Committee prof. Helmut Brand (NL) Maastricht University prof. Tatiana Gruzeva (UA) National Medical University of Kiev prof. Pawe Górski (PL) Uniwersytet Medyczny w odzi mag. Claudia Habl (A) Austrian National Institute of Healthcare (ÖBIG) prof. Romuald Holly (PL) Chair Uniwersytet Medyczny w odzi Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ prof. Yves Jorens (BE) Ghent University prof. Richard Maquire (USA) University of Massachusetts-Medical School prof. Thomas Massey (USA) Clark University prof. Kai Michelsen (NL) Maastricht University William Mosakowski (USA) Public Consulting Group prof. Jacques Scheres (NL) Maastricht University prof. ukasz Su kowski (PL) Spo eczna Akademia Nauk prof. Jaros aw Szume da (UA) Tarnopol University (ret.)

3 Polityka Zdrowotna Journal of Health Policy, Insurance and Management IX GRUDZIE 2011 Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce Cz Êç I Redaktor naukowy Redaktor tomu Editor of the issue Romuald Holly

4 Adresy do korespondencji: Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ Insurance Institute in Poland ul. Ksawerów 30/ Warszawa Polska tel: , fax: Katedra Polityki P Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w odzi ul. Lindleya ódê Polska tel: , fax: Czasopismo w wersji elektronicznej na stronie: dost pne 3 miesiàce po ukazaniu si drukiem Copyright by Insurance Institute in Poland, Warsaw 2011 ISSN X Recenzenci: prof. dr hab. Roman G owacki, Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. W adys aw Markiewicz, cz. rzeczywisty PAN prof. dr hab. Zbigniew N cki, Uniwersytet Jagielloƒski prof. dr hab. ukasz Su kowski, Spo eczna Akademia Nauk prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Szko a G ówna Handlowa Redakcja techniczna: Anna Staszewska, Agnieszka Sylwestrzak Weryfikacja lingwistyczna i t umaczenia: James West (j zyk angielski) Jaros aw Szume da (j zyk rosyjski, ukraiƒski) Sk ad: Tomasz Maniewski Druk i oprawa: MWM Agencja Wydawnicza Nak ad do 2000 egz. Grudzieƒ 2011 Nr IX ul. GoÊciniec Warszawa Polska tel:

5 Spis treêci Spis treêci Table of contents S owo wst pne o potrzebie teorii zabezpieczeƒ spo ecznych oraz o zarzàdzaniu strategicznym i zarzàdzaniu operacyjnym zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia (Romuald Holly) I. ZMIANA SPO ECZNA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Polish health care system in the course of social change Vitaly F. Moskalenko, Ukraiƒska Narodowa Akademia Nauk, Narodowy Uniwersytet Medyczny w Kijowie Prewencyjna strategia zdrowia publicznego konceptualizacja nowego podejêcia Conceptual approaches to formation of new preventive strategy in public health Romuald Holly, Uniwersytet Medyczny w odzi, Szko a G ówna Handlowa, Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ O zarzàdzaniu zmianà w ochronie zdrowia i o ubezpieczeniu zdrowotnym w Êwietle doktryny zdrowego rozsàdku Management of change in health care and health insurance in light of the doctrine of common sense Aneta Mrózek, Aleksandra Dàbek, Ministerstwo Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wy szego Rzàdowy projekt pakietu ustaw zdrowotnych kolejny etap reformy ochrony zdrowia w Polsce The government s package of health care bills the next stage of health care reform in Poland Eugeniusz Jarosik, Grzegorz Kucharewicz, Naczelna Izba Aptekarska Nowe zasady refundacji leków a sytuacja prawna i ekonomiczna aptek The legal and economic situation of pharmacies in the light of new rules for reimbursement Grzegorz Màczyƒski, Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Màczyƒski Restrukturyzacja i funkcjonowanie samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej na gruncie ustawy o dzia alnoêci leczniczej mi dzy Scyllà regulacji prawnych a Charybdà braku efektywnoêci finansowej Restructuring and functioning of independent public health care providers (SPZOZs) on the basis of the Medical Activity Act: Between the Scylla of legal regulations and the Charybdis of economic inefficiency Robert Ga àzkowski, Janusz Kleinrok, Aneta Mrózek, Ministerstwo Zdrowia Dostosowywanie organizacji Paƒstwowego Ratownictwa Medycznego do zmian w polskim systemie ochrony zdrowia Adjusting the State Emergency Medical Service to Changes in the Polish Health Care System Polityka Zdrowotna 3

6 Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloƒski Procedury i zakres refundacji leków w polskim systemie opieki zdrowotnej Procedures and extent of drug reimbursement in the Polish health care system Dariusz Timler, Uniwersytet Medyczny w odzi Are director s regulations a useful tool in hospital management? Zarzàdzenia dyrektorów jako narz dzie zarzàdzania szpitalami II. RISK ADJUSTMENT JAKO ALGORYTM ZMIANY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Risk Adjustment algorithm of change in health care system Romuald Holly, Uniwersytet Medyczny w odzi, Szko a G ówna Handlowa, Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ Kai Michelsen, Uniwersytet w Maastricht, Holandia Risk Adjustment jako zasada i narz dzie zmiany spo ecznej w systemie ochrony zdrowia od pasywnej do aktywnej korekty ryzyka Risk Adjustment as a principle and a tool of the social change in Health Care System from passive to active adjustment Cezary G ogowski, Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ Idea i metoda Risk Adjustment w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich i w Polsce The concept and methods of Risk Adjustment in selected European countries and in Poland Alexander C. Tsai, Harvard University, USA John F. P. Bridges, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA Risk Adjustment statystyczne i ekonometryczne metody pomiaru jakoêci w szpitalach Statistical and economic Risk Adjustment methods for measuring the quality of hospitals Anna Drabik, Markus Lüngen, Stephanie Stock, Kliniczny Szpital Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy Risk Adjustment w niemieckim systemie zabezpieczenia zdrowotnego czy system kompensacji ryzyka stanowi zach t do jego selekcji? Risk Adjustment in the German health insurance system Does the risk compensation system leave incentives for risk selection? Petre Iltchev, Uniwersytet Medyczny w odzi Zastosowanie hurtowni danych w algorytmach Risk Adjustment Application of data warehouse for Risk Adjustment algorithms 4 Grudzieƒ 2011 Nr IX

7 Spis treêci John Bertko, Brookings Institution, USA Obecne i przysz e zastosowanie Risk Adjustment w Stanach Zjednoczonych Current and future use of Risk Adjustment in the U.S. Journal of Health Policy, Insurance and Management Polityka Zdrowotna Vol. VIII/I May 2011 table of contents (spis treêci) Polityka Zdrowotna Journal of Health Policy, Insurance and Management Tom X Marzec 2012 spis treêci (table of contents) Wytyczne dla autorów Procedura recenzowania Autorzy tekstów Polityka Zdrowotna 5

8 6 Grudzieƒ 2011 Nr IX

9 S owo wst pne S owo wst pne o potrzebie teorii zabezpieczeƒ spo ecznych oraz o zarzàdzaniu strategicznym i zarzàdzaniu operacyjnym zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia Termin zarzàdzanie dzi ki powszechnoêci jego stosowania i ogromnemu zakresowi odniesieƒ sta si tak pojemny i przez to oczywisty, e pos ugiwanie si nim w stosunku do czegokolwiek wydaje si wr cz naturalne. Dotyczy to równie zarzàdzania zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia. Jego istota pojmowana jest i najcz Êciej sprowadzana, przynajmniej przez decydentów odpowiedzialnych za uprawianie polityki zdrowotnej, do reformowania systemu ochrony zdrowia. 1 Na czym jednak to reformowanie ma polegaç? Jakie sà jego cele te bliskie i te bardziej odleg e? Czego przede wszystkim i w jakim zakresie ma dotyczyç instytucji, przedsi biorstw czy organizacji tworzàcych struktur systemu ochrony zdrowia, czy mo e jedynie/równie zakresu ich kompetencji, zadaƒ, odpowiedzialnoêci oraz relacji mi dzy nimi? Jak wreszcie t reform (restrukturyzacj?) systemu przeprowadzaç, jakimi si ami, Êrodkami, w jakim tempie, w jakim porzàdku...? Najkrócej jaki ma byç program reformy, a zarazem szczegó owy jej scenariusz na u ytek polityki zdrowotnej? Debata nad kszta tem reformy, toczàca si w Polsce od lat co najmniej pi tnastu, nawet w okresach szczególnej intensywnoêci, na adne z tych pytaƒ nie przynios a zadowalajàcej odpowiedzi. Byç mo e dlatego, e mia a charakter bardziej polityczny ni merytoryczny, bardziej publicystyczny ni naukowo-badawczy czy przynajmniej ekspercki, bardziej ekonomiczny (wr cz ekonometryczny) ni socjologiczny, filozoficzny czy choçby politologiczny. 2 Nowa ods ona owej debaty, w formie jakà przyjmuje od poczàtku drugiej dekady obecnego wieku, przynosi niewiele nowego nadal jest to debata powierzchowna, w wielu przypadkach wr cz pozorowana, a przede wszystkim jaskrawo niesymetryczna zdominowana przez tych interesariuszy, których mo liwoêci prezentowania swoich racji, opinii, argumentów sà najwi ksze, g ównie dzi ki sprawowanej w adzy i/lub posiadanym Êrodkom finansowym, a tym samym dost powi do mediów, zdolnoêci pozyskiwania ekspertów i prowadzenia wyrafinowanego lobbingu. Ukszta towany w ramach i w wyniku takiej upolitycznionej i zmerkantylizowanej debaty program reformy systemu ochrony zdrowia b dzie skutkowa trudnymi do przewidzenia efektami, których ewentualne negatywne konsekwencje mogà objawiaç si ca ymi dekadami lat, k adàc si cieniem na ca e ycie spo eczno-gospodarcze, opóêniajàc post p cywilizacyjny kraju, a poêrednio ograniczajàc nawet jego zdolnoêci konkurencyjne na globalnym rynku. 3 Z tego punktu widzenia najwi kszà u omnoêcià komentowanej tutaj debaty jest niedostatek niezale nie pog bionej i metodologicznie zdyscyplinowanej refleksji nad samym celem (celami) zarzàdzania zmianà spo ecznà, kryteriami i sposobem wyznaczania tego celu oraz realnymi mo liwoêciami jego osiàgania. Je eli przyjmiemy ponadto, e g ównym celem zarzàdzania zmianà spo ecznà jest stymulowanie kierunku, tempa, dynamiki procesów przeobra eƒ, niezb dne stajà si równie kryteria ustalania wszystkich istotnych parametrów dokonujàcej si zmiany 1 Por. np. deklaracj ministra zdrowia E. Kopacz:...S owo»reforma«nabra o magicznego znaczenia. KtoÊ czegoê oczekuje i pod has em»reforma«rozumie zmian, która z dnia na dzieƒ sprawi cud. Dla mnie reforma to jest ciàg e zarzàdzanie zmianà. I ja tà zmianà zarzàdzam [w:] Gazeta Wyborcza, nr 86 z r. Opinie, s Ksià ki i opracowania takich autorów jak J. Hausner, J. Leowski czy C. W odarczyk, b dàce próbà systemowego ujmowania tych kwestii, w praktyce polityki zdrowotnej najcz Êciej odnoszone by y do samej technologii reformowania; nie szukano w nich na ogó rzeczonych odpowiedzi ani nawet nie traktowano jako kierunkowskazów w poszukiwaniach w tym zakresie. 3 Por. np.: M. Boni, Raport Polska Wyzwania rozwojowe (2009) (2009); tak e: W. Markiewicz, Jak spo ytkowaç niemieckie doêwiadczenia w modernizacji Polski? [w:] W. Morawski, Powiàzania zewn trzne. Modernizacja Polski, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa Polityka Zdrowotna 7

10 Romuald Holly oraz okreêlania tego, co winno stanowiç jej po àdany wynik. Niezb dna jest zatem refleksja umo liwiajàca diagnoz zachodzàcych zmian, a przede wszystkim okreêlenie: (1) na czym zmiana polega i czego/kogo dotyczy; (2) jak przebiega (w jakim kierunku, w jakim tempie, jaka jest jej dynamika); (3) jakie sà jej obecne skutki i jakie mogà byç w przysz oêci tej bliskiej i tej odleg ej; (4) od czego zale y zmiana, co jà stymuluje i w jakim stopniu. Poza aspektem poznawczym, równie wa ny jest pragmatyczny wymiar takiej refleksji: (1) w jaki sposób ustalaç kryteria pozwalajàce na ocen zachodzàcych przeobra eƒ jakie ich skutki sà spo- ecznie po àdane, a jakie zagra ajàce (komu/czemu, kiedy, w jakim stopniu) oraz (2) jakie sà realne mo liwoêci stymulowania zachodzàcych przeobra eƒ ich kierunku, tempa, dynamiki. Powstaje zatem nowy obszar i nowy przedmiot refleksji naukowej. Refleksji, w wyniku której winna kszta towaç si teoria zabezpieczeƒ spo ecznych s u àca praktyce uprawiania polityki spo ecznej, a w jej ramach polityk szczegó owych zdrowotnej, rentowej, emerytalnej, socjalnej, zatrudnienia, mieszkaniowej, oêwiatowej, edukacyjnej, kulturowej... Specyfika tego przedmiotu badaƒ i odpowiadajàce tej specyfice metody badania jednoznacznie kwalifikujà takà refleksj jako dyscyplin spo ecznà zorientowanà na poszukiwanie prawid owoêci w zakresie dokonujàcych si przeobra eƒ i na tej podstawie mo liwoêci prognozowania ich przebiegu w czasie przysz ym. Jedynie na takiej podstawie mogà byç wyznaczane strategiczne cele polityki spo ecznej i opracowywane strategiczne programy ich realizacji. Albowiem od ustaleƒ dokonywanych na gruncie takiej dyscypliny, od zasadnoêci przyj tych za o eƒ teoretycznych oraz stosowanej metodologii badaƒ w najwi kszym stopniu zale y prognostyczna wartoêç rekomendacji artyku owanych na u ytek praktyki spo ecznej: odpowiednioêç konstruowanych modeli zabezpieczeƒ do potrzeb spo ecznych, a w konsekwencji trafnoêç i efektywnoêç ca ej polityki spo ecznej. W przypadku stymulowania procesów zmiany w dziedzinie ochrony zdrowia, celem winno byç zatem zwi kszenie efektywnoêci samego zabezpieczenia zdrowotnego, a nie jedynie s u àcego mu systemu ochrony zdrowia jako takiego, który zawsze jest tylko jednà z wielu mo liwych instytucjonalizacji tego zabezpieczenia. Tak wi c reforma systemu ochrony zdrowia winna stanowiç jedno z wielu równolegle prowadzonych komplementarnych dzia aƒ, tzn. dzia aƒ wzajemnie si uzupe niajàcych i wspierajàcych w realizacji wspólnych, spójnych celów polityki spo ecznej. adna bowiem z polityk szczegó owych (zdrowotna, emerytalna, rentowa, socjalna, mieszkaniowa, zatrudnienia, oêwiatowa, edukacyjna, kulturowa...) nie mo e byç prowadzona w separacji od innych; wszystkie muszà tworzyç jeden spójny system. Jest to podstawowym warunkiem efektywnoêci systemu zabezpieczeƒ spo ecznych, a w ramach tego systemu efektywnoêci zabezpieczeƒ w zakresie poszczególnych ryzyk (utraty zdrowia, staroêci, inwalidztwa/niepe nosprawnoêci, ubóstwa/biedy, bezdomnoêci, bezrobocia, wykluczenia...). Tylko takie podejêcie gwarantuje, e program reformy systemu ochrony zdrowia we w aêciwy sposób i we w aêciwym stopniu uwzgl dni rozmiar i obszary ubóstwa, co odzwierciedli si w zakresie ubezpieczeƒ podstawowych i zawartoêci koszyka gwarantowanych Êwiadczeƒ, zaê odpowiedzià na zmiany demograficzne b dzie wi ksza reorientacja na Êwiadczenia odpowiadajàce przyczynom utraty zdrowia zwiàzanym z podesz ym wiekiem beneficjentów systemu. Tylko takie podejêcie pozwala te na wyznaczenie w aêciwej roli i miejsca w systemie ochrony zdrowia poszczególnym rodzajom dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia okazuje si wi c czymê dalece bardziej z o onym ni proste naprawianie samego systemu ochrony zdrowia jego finansowej wydolnoêci, usprawnianie organizacji, rozwijanie infrastruktury, kszta cenie kadr, czy nawet podnoszenie jakoêci Êwiadczeƒ. 8 Grudzieƒ 2011 Nr IX

11 S owo wst pne Program reformy systemu ochrony zdrowia, traktowanej jako ciàg a restrukturyzacja tego systemu stosownie do dokonujàcej si zmiany spo ecznej, musi byç zatem pochodnà i zarazem instrumentem dzia aƒ zarzàdczych, zarówno o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym. Zarzàdzanie strategiczne to: (1) ustanawianie celów zabezpieczenia zdrowotnego; (2) ustalenie relacji tych celów odpowiednio do celów innych zabezpieczeƒ spo ecznych; (3) stanowienie zakresu ochrony zdrowia; (4) projektowanie modelu systemu ochrony zdrowia. Natomiast zarzàdzanie operacyjne to prognozowanie dzia aƒ stymulujàcych kierunek i tempo zmiany spo ecznej w ochronie zdrowia, stosownie do ustalonych celów i zakresu tej ochrony oraz realnych mo liwoêci obecnych, i w dajàcej si przewidzieç perspektywie czasowej. Zarzàdzanie strategiczne i zarzàdzanie operacyjne nie stanowià dwóch niezale nych dzia alnoêci zarzàdczych. Obie te dzia alnoêci majà jak najefektywniej s u yç praktyce wyznaczane strategiczne cele, ich zakres, perspektywa czasowa i sposoby osiàgania muszà uwzgl dniaç mo liwoêç ich zoperacjonalizowania oraz realnoêç wykonania, w przeciwnym razie stanà si czystà abstrakcjà, typowym pobo nym yczeniem. Z drugiej zaê strony programy realizacyjne (w naszym przypadku programy sk adajàce si na doktryn polityki zdrowotnej) muszà byç bezwzgl dnie podporzàdkowane strategicznej wizji bli szych i dalszych celów, ich hierarchii, za o onym sposobom ich osiàgania w okreêlonych przedzia ach czasowych. Dzi ki temu mo liwe si staje aktywne zarzàdzanie zmianà spo ecznà (w naszym przypadku aktywna polityka zdrowotna) poprzez stymulowanie driverów zmiany (tj. oddzia ywanie na jej najbardziej istotne czynniki sprawcze) i tà drogà wp ywanie na kierunek zmiany, jej tempo, dynamik i ostatecznie na jej skutki. W przeciwnym razie skazani jesteêmy jedynie na zarzàdzanie pasywne (pasywnà polityk zdrowotnà) polegajàce na adaptowaniu si do niezale nych od nas wyników dokonujàcej si zmiany. Z aktywnego i pasywnego zarzàdzania zmianà wynikajà dwa zupe nie ró ne scenariusze restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia; w pierwszym przypadku system ochrony zdrowia jest jednym z instrumentów oddzia ywania na zmian, w drugim stanowi g ównie instrument chroniàcy przed skutkami zmiany (jest to przy tym jedynie ochrona ex post, (re)kompensacyjna). W przypadku uprawiania pasywnej polityki zdrowotnej, na którà bardzo cz sto, wobec niedostatków albo wr cz braku doktryny zdrowotnej, jesteêmy po prostu skazani i w efekcie prowadzona przez nas restrukturyzacja systemu (zwana reformà ) ma jedynie charakter naprawczy, dostosowujàcy system do wyników zmiany, przez co trudno nawet oceniaç efektywnoêç owych adaptacyjno-naprawczych dzia aƒ. W takiej sytuacji znajdujemy si bowiem w typowej luce strategicznej (od: Strategic Planning Gap SPG), którà najlepiej mo e wype niç w aênie koncepcja strategicznego zarzàdzania powsta a w oparciu o teori zabezpieczeƒ spo ecznych. 4 Romuald Holly 4 Inspiracjà przy redagowaniu tego tekstu by y d ugie rozmowy z moimi nauczycielami: prof. Romanem G owackim oraz prof. W adys awem Markiewiczem, a tak e z moimi przyjació mi: prof. Zbigniewem N ckim, prof. ukaszem Su kowskim i prof. Tadeuszem Szumliczem. Polityka Zdrowotna 9

12 10 Grudzieƒ 2011 Nr IX

13 I. ZMIANA SPO ECZNA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Polish health care system in the course of social change

14 12 Grudzieƒ 2011 Nr IX

15 Prewencyjna strategia zdrowia publicznego konceptualizacja nowego podejêcia PREWENCYJNA STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO KONCEPTUALIZACJA NOWEGO PODEJÂCIA (omówienie artyku u) * Conceptual approaches to formation of new preventive strategy in public health discussion of the article * Vitaly F. Moskalenko, National Academy of Medical Science and Bogomolets National Medical University of Kiev (Ukraine) ABSTRACT Public health services systems in the global market have serious problems and difficulties associated with stability of their functioning and resource, including financial security. Therefore, efforts to shape perfection of systems of public health services, formation of bases of the future adequate model are aimed at a number of strategic documents of World Health Organization (WHO), resolutions of sessions of Executive Committee of the World Assembly of public health services. It is known that the theory of risk factors is the heart of prevention concepts formation. The considerable attention paid to risk factors is connected with polyaetiological origin of many diseases. There is a possibility of using risk factors knowledge in practice for prevention, diseases prediction, diseases features and diagnostic process. The World Health Organization defines the leading health risk factors. For developing countries they are poverty, low weight, unsafe water, poor sanitary-and-hygienic conditions, unsafe sex, iron deficiency anaemia, smoke from solid fuels burning in premises. For economically developed countries the risk factors are high blood pressure, increased cholesterol content in blood, tobacco consumption, abuse of alcohol, obesity and low physical activity. WHO recommends governments, Ministries of Health to occupy the leading role in developing of strategies of risk factors prevention to support scientific researches, to improve monitoring systems and to expand access to the global information. It is necessary for public health services systems to provide the holistic approach to service, including promotion to population health improvement, prevention and integrated programs of illnesses struggle. The most important aspect of the public health services policy is to concentrate on formation and development of integral communities, systematic work with all sectors on purpose of health risk factors negative influence decrease, development of the sanitary potential in certain living conditions, establishments, institutions and organizations in the field of culture, education, industry, etc., providing conditions for all community members to realize their potential. Keywords: public health services, risk factors, preventive programs S owa kluczowe: zdrowie publiczne, czynniki ryzyka, programy profilaktyczne KONCEPCJE NOWYCH STRATEGII W PUBLICZNYCH SYSTEMACH Publiczne systemy ochrony zdrowia na ca- ym Êwiecie sà nara one na trudnoêci zwiàzane ze stabilnoêcià ich funkcjonowania, w tym przede wszystkim z bezpieczeƒstwem finansowym. Wysi ki majàce na celu popraw jakoêci systemów publicznych powinny uwzgl dniaç wdra anie strategicznych dokumentów Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz uchwa Komitetu Wykonawczego Âwiatowego Zgromadzenia Zdrowia Publicznego (World Assembly of Public Health Services). * Pe ny angielskoj zyczny tekst artyku u w Journal of Health Policy, Insurance and Management, nr VIII/I, s Polityka Zdrowotna 13

16 Vitaly F. Moskalenko Profesor Vitaly F. Moskalenko zak ada, i teoria czynników ryzyka stanowi podstaw skutecznej profilaktyki i wià e si z etiologià wielu schorzeƒ. JednoczeÊnie, zgodnie z zaleceniami World Health Organization (WHO), autor klasyfikuje g ówne czynniki ryzyka, którymi dla krajów rozwijajàcych si sà: ubóstwo, niska masa cia a, ska enie wody pitnej, z e warunki sanitarno-higieniczne, seks z przypadkowymi partnerami, niedokrwistoêç z niedoboru elaza oraz dym z paliw sta ych stosowanych do ogrzewania pomieszczeƒ. W krajach rozwini tych czynniki te to: nadciênienie, podwy szony poziom cholesterolu we krwi, palenie tytoniu, nadu ywanie alkoholu, oty oêç oraz ma à aktywnoêç fizyczna. WHO zaleca, by ministerstwa zdrowia ponosi y odpowiedzialnoêç za opracowywanie strategii profilaktyki zdrowotnej, opartej na teorii czynników ryzyka, gdy stanowi to wsparcie dla prowadzenia badaƒ naukowych oraz jest celem poprawy systemów monitorowania i upowszechniania informacji. G ównym celem publicznych systemów ochrony zdrowia powinno byç ca oêciowe (holistyczne) pojmowanie poszczególnych procedur w obr bie promocji zdrowia, zapobieganie oraz funkcjonowanie zintegrowanych programów walki z chorobami cywilizacyjnymi. Profesor Vitaly F. Moskalenko apeluje, i najwa niejszym aspektem zdrowia publicznego jest skoncentrowanie si na tworzeniu i integralnym rozwoju spo eczeƒstw, systematyczna praca na poziomie wszystkich sektorów w zakresie eliminacji czynników ryzyka, poprawa warunków sanitarno-higienicznych w zak adach, instytucjach i organizacjach dzia ajàcych na rzecz kultury, edukacji, przemys u oraz zapewnienie równego dost pu do dóbr wszystkim cz onkom spo ecznoêci. Autor zaznacza, i poziom rozwoju gospodarczego kraju, spo eczeƒstwa i ka dego obywatela ma istotny wp yw na zdrowie. Za g ówny kierunek polityki spo ecznej uznaje popraw stanu zdrowia. Wnioskuje, aby w dobie ogólnoêwiatowego kryzysu gospodarczego przewidywaç skutki tego kryzysu, w przeciwnym razie b dà one wywiera y negatywny wp yw na funkcjonowanie publicznych systemów ochrony zdrowia. W oparciu o dokumentacj WHO 1 dotyczàcà koncepcji doskonalenia publicznych systemów ochrony zdrowia (karta Tallin, karta Bangkok, uchwa y sesji Komitetu Wykonawczego Âwiatowego Zgromadzenia Zdrowia Publicznego) zauwa a koniecznoêç podnoszenia jakoêci us ug w sektorze publicznym. Wi kszoêç krajów przeprowadzi o wszechstronne reformy w poszukiwaniu nowych obszarów dzia ania polityki zdrowotnej, zdefiniowania zasad i standardów w celu polepszenia stanu zdrowia spo eczeƒstw. Jako przyk ad, autor podaje reformy systemów: Wielkiej Brytanii (rozpocz tà podczas kadencji Margaret Thatcher, a kontynuowanà przez Tony ego Blair a), Niemiec i Stanów Zjednoczonych, które by y przedmiotem obrad podczas pierwszego Âwiatowego Sympozjum w dziedzinie zdrowia publicznego w listopadzie 2010 roku w Montreux (Szwajcaria). PodkreÊla te rol profilaktyki jako najbardziej korzystnego ekonomicznie, lecz wcià niedocenianego, rozwiàzania. Dane historyczne pokazujà, i wi kszoêç osiàgni ç w dziedzinie zdrowia publicznego jest zwiàzana z eliminacjà lub redukcjà dzia- ania czynników ryzyka. W artykule przytoczono szereg przyk adów, takich jak poprawa jakoêci wody pitnej i warunków sanitarnych, które spowodowa y obni enie zapadalnoêci na choler oraz inne choroby biegunkowe. Dzi ki szczepieniom ochronnym uda o si wyeliminowaç osp oraz zminimalizowaç zachorowalnoêç na poliomyelitis. W XX wieku, wg WHO, przyczynà najwi kszego obni enia skutecznoêci funkcjonowania zdrowotnych systemów europejskich by y choroby niezakaêne (77%), nast pnie urazy zewn trzne i zatrucia (14%), a tak e choroby zakaêne (9%). Zdaniem autora, analiza oddzia ywania poszczególnych czynników ryzyka na powstawanie zagro eƒ, stanowi optymalnà metod ujawnienia przyczyn i ogólnych cech epidemiologicznych procesów, ich przewidywalnych kierunków rozwoju i mo liwoêci im zapobiegania. W krajach rozwini tych g ównym czynnikiem ryzyka jest, mi dzy innymi, podwy szony poziom ciênienia we krwi, który stanowi 2/3 wszystkich chorób uk adu krà enia (jest przyczynà 7 mln zgonów rocznie na Êwiecie, co stanowi 12,8% chorych w populacji europejskiej i USA). 2 1 Health promotion in a globalized world. Report by the Secretariat, Fifty-ninth World Health Assembly, A59/21, WHO, 2006: 4; The world health report 2007: a safer future: global public health security in the 21 st century, WHO, 2007: Preventing Chronic Diseases a Vital Investment. Overview: WHO Report, 2005: Grudzieƒ 2011 Nr IX

17 Prewencyjna strategia zdrowia publicznego konceptualizacja nowego podejêcia SpoÊród wielu czynników ryzyka chorób przewlek ych, palenie tytoniu to jeden z najwi kszych problemów zdrowia publicznego. Wed ug danych WHO, z powodu palenia tytoniu, ka dego roku na Êwiecie umiera 5,4 mln ludzi (1 osoba co 6 sekund). JeÊli nie zostanà podj te pilne dzia ania, do roku 2030 liczba zgonów zwiàzanych z tym czynnikiem ryzyka mo e przekroczyç 8 mln osób rocznie, z czego 80% nastàpi w krajach rozwijajàcych si. Profesor Vitaly F. Moskalenko zwraca uwag na dane opublikowane w raporcie WHO dotyczàce palenia tytoniu, które stanowi przyczyn Êmierci 33% 50% palaczy, w 30% 40% wywo uje choroby serca, w 30% raka, z czego w 90% raka p uc. 3 Istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób jest uzale nienie od alkoholu i dotyczy 140 milionów ludzi na Êwiecie. W Europie stanowi przyczyn 6,3% wszystkich zgonów. Rocznie m odych Europejczyków umiera z powodu tego uzale nienia. Alkohol jest czynnikiem ryzyka 60% wszystkich chorób i urazów, przyczynà 20% 30% przypadków raka prze yku, 40% 60% Êmiertelnych przypadków z powodu urazów. W artykule zosta y przywo ane przyk ady wdra ania programów prozdrowotnych na poziomie ogólnokrajowym. Opisano mi dzy innymi kampani, którà przeprowadzono w latach 70. ubieg ego wieku w USA, a jej celem by a walka z nadciênieniem t tniczym. Kampania odnios a pozytywny efekt, gdy po 20 latach od jej rozpocz cia ÊmiertelnoÊç z powodu udaru zmniejszy a si dwukrotnie, a liczba epizodów ostrego niedotlenienia mi Ênia sercowego zmala a o 40%. Programy zdrowotne realizowane w Japonii wp yn y na zmniejszenie ÊmiertelnoÊci z powodu udaru czterokrotnie, a w Niemczech dwukrotnie. W podsumowaniu autor uzna, e profilaktyka powinna stanowiç podstaw nowoczesnej polityki ochrony zdrowia we wszystkich krajach. LITERATURA 1. Health promotion in a globalized world. Report by the Secretariat, Fifty-ninth World Health Assembly, A59/21, WHO, 2006: The world health report 2007: a safer future: global public health security in the 21 st century, WHO, 2007: Preventing Chronic Diseases a Vital Investment. Overview: WHO Report, 2005: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, The MPOWER package, WHO, 2008: 332. Omówienie artyku u Anna Staszewska 3 WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, The MPOWER package, WHO, 2008: 332. Polityka Zdrowotna 15

18 16 Grudzieƒ 2011 Nr IX

19 O zarzàdzaniu zmianà w ochronie zdrowia i o ubezpieczeniu zdrowotnym w Êwietle doktryny zdrowego rozsàdku O ZARZÑDZANIU ZMIANÑ W OCHRONIE ZDROWIA I O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM W ÂWIETLE DOKTRYNY ZDROWEGO ROZSÑDKU Management of change in health care and health insurance in light of the doctrine of common sense Romuald Holly, Uniwersytet Medyczny w odzi, Szko a G ówna Handlowa, Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ ABSTRACT The present paper discusses change management in health care the subject of change, the possible ways and limitations of stimulating change, as well as the principles and criteria for the determination of socially desirable directions of change, its course and effects. The author makes the assumption that the main cause of the impasse in health care change management is the progressing intransparency of such values and notions as equality, justice and social solidarity, which should constitute the foundations of every health care system. Under the circumstances, in the way of substituting such foundations, the author proposes that the algorithm of the health care system model should adopt assumptions derived from the general systems theory and the theory of risk management, including risk sharing and risk adjustment. However, to build an overarching algorithm for the creation of a universal model of a health care system based both on market mechanisms (to ensure high efficiency) and on the humanist values of solidarity, justice and equality, it seems necessary to embrace the concept of insurance and insurance-related methods of neutralizing the risks of loss of health. Therefore, the first step in designing or restructuring a health care system should be in-depth analysis of the opportunities following from the comprehensive inclusion of health insurance in the system, as well as the related benefits and threats for different groups of stakeholders: on the one hand, for society, the state, the current state authorities, the public administration, the health care system itself, particular socio-demographic groups and individual citizens, and, on the other hand, for the suppliers: health care providers, the pharmaceutical industry, private insurers, and social animators of civic solidarity. The author shows that the approach he offers will make it possible to substantially rationalize health care management, even despite the absence of the aforementioned foundations. Otherwise change management in health care will continue to be limited to continuous renovations and repairs of the system in line with the effects of the ongoing changes or, at most, such management will involve ex post adaptation of the existing health care system to unplanned developments. Rational and active management should consist of responsible stimulation of the change process in the direction determined by socially desirable objectives. The reform (and, subsequently, restructuring) of the health care system may thus become one of the areas, and also tools, of responsible and efficient change management, not only in the field of health care, but throughout the social protection system. Keywords: management of social change, health care system, health policy, health insurance S owa kluczowe: zarzàdzanie zmianà spo ecznà, system ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne STRESZCZENIE Artyku podejmuje kwesti zarzàdzania zmianà w ochronie zdrowia problematyk przedmiotu zmiany, mo liwych sposobów i ograniczeƒ stymulowania tej zmiany, zasad i kryteriów s u àcych wyznaczaniu spo ecznie po àdanych kierunków przeobra eƒ w ochronie zdrowia, ich przebiegu i skutków. Autor przyjmuje, e g ównà przyczynà impasu w zarzàdzaniu zmianà w ochronie zdrowia jest post pujàca nieprzejrzystoêç takich wartoêci oraz Polityka Zdrowotna 17

20 Romuald Holly odpowiadajàcych im terminów i poj ç, jak równoêç, sprawiedliwoêç, wolnoêç (swobody obywatelskie), czy spo eczna solidarnoêç, a wi c wartoêci, które winny stanowiç podwaliny konstrukcji ka dego systemu ochrony zdrowia. W tej sytuacji, jako substytut tych podwalin, autor proponuje w àczenie do algorytmu modelu systemu ochrony zdrowia za o eƒ wyprowadzanych z ogólnej teorii systemów, teorii zarzàdzania ryzykiem (utraty zdrowia), w tym szczególnie takich koncepcji, jak Risk Sharing czy Risk Adjustment. Konstrukcja takiego nadrz dnego algorytmu s u àcego budowie uniwersalnego modelu systemu ochrony zdrowia, wykorzystujàcego zarówno prawa i mechanizmy rynku, gwarantujàce mu wysokà efektywnoêç, jak te opartego na humanistycznych wartoêciach solidaryzmu, wolnoêci, sprawiedliwoêci i równoêci wymaga jednak e zdaniem autora w àczenia doƒ idei ubezpieczenia i ubezpieczeniowych metod neutralizowania ryzyk utraty zdrowia. Stàd te pierwszym krokiem projektowania systemu ochrony zdrowia i/lub planowania jego restrukturyzacji winno byç dok adne rozeznanie mo liwoêci, jakie wynikajà z kompleksowego w àczenia ubezpieczeƒ zdrowotnych do systemu, a tak e zwiàzanych z tym korzyêci i zagro eƒ dla poszczególnych grup interesariuszy: z jednej strony dla spo eczeƒstwa, paƒstwa, aktualnych w adz paƒstwowych, administracji publicznej, dla samego systemu ochrony zdrowia, poszczególnych grup socjodemograficznych, poszczególnych obywateli, zaê z drugiej strony dla producentów, Êwiadczeniodawców medycznych, przemys u farmaceutycznego, ubezpieczycieli prywatnych, spo ecznych animatorów solidarnoêci obywatelskiej. Autor dowodzi, e proponowane przez niego podejêcie pozwoli na istotne zracjonalizowanie zarzàdzania ochronà zdrowia, pomimo braku rzeczonych podwalin. W przeciwnym razie zarzàdzanie zmianà w ochronie zdrowia nadal b dzie ograniczaç si jedynie do ciàg ego remontowania i naprawiania tego systemu stosownie do wyników dokonujàcej si zmiany, albo, co najwy ej, adoptowania ex post istniejàcego systemu ochrony zdrowia do tego, co ju si samo dokona o. Racjonalne, aktywne zarzàdzanie winno zaê polegaç na odpowiedzialnym stymulowaniu procesu zmian w kierunku okreêlonym przez spo ecznie po àdane cele. Reforma (i nast pnie restrukturyzacja) systemu ochrony zdrowia mo e dzi ki temu staç si jednym z obszarów, a zarazem narz dzi odpowiedzialnego, efektywnego zarzàdzania zmianà, i to nie tylko w dziedzinie ochrony zdrowia, ale w ca ym systemie zabezpieczeƒ spo ecznych. 1. èród A IMPASU W ZARZÑDZANIU ZMIANÑ W OCHRONIE ZDROWIA Z socjologicznego i politologicznego punktu widzenia zobowiàzania w dziedzinie zabezpieczeƒ spo ecznych potrzeb (zdrowotnych, socjalnych, emerytalno-rentowych, zatrudnienia/pracy, edukacyjno-oêwiatowych, kulturalnych ) stanowià podstawowà racj istnienia ka dego paƒstwa. Sà to zobowiàzania niezbywalne, albowiem paƒstwo wycofujàc si z nich podkopuje racj w asnego bytu, a przynajmniej istotnie ogranicza swoje prerogatywy. Jednak e, z drugiej strony, zobowiàzania te, w nadmiernie rozbudowanym zakresie i kszta cie, stajà si ci arem, którego paƒstwo na d u szà met udêwignàç nie mo e. W efekcie staje przed dylematem: pokrywaç koszty owych zobowiàzaƒ wobec obywateli generujàc d ug publiczny gro àcy paƒstwu katastrofà finansowà, czy redukujàc wydatki, ograniczaç zobowiàzania, a tym samym i wynikajàce z tych zobowiàzaƒ Êwiadczenia. Inne, pozaekonomiczne kryteria wyboru schodzà w tej sytuacji na plan dalszy. Co najwy ej podejmowane sà próby pomniejszania kosztów za cen mo liwie niewielkiego uszczuplania zakresu Êwiadczeƒ. Ka da redukcja ma jednak swoje granice, których przekraczanie nieuchronnie powoduje koniecznoêç ograniczania Êwiadczeƒ zdrowotnych w stopniu nieakceptowalnym ze spo- ecznego punktu widzenia. I tak oto stajemy przed problemem wyboru kryteriów, na podstawie których mo liwe by oby wyznaczanie tych nieprzekraczalnych granic, innymi s owy co znaczy, czym jest ów spo eczny punkt widzenia, przesàdzajàcy o w aêciwoêci lub przynajmniej akceptowalnoêci jednych rozwiàzaƒ, a wykluczaniu innych? Brak takich pryncypiów, w formie jednoznacznie wyartyku- owanych zasad i powszechnie przyj tego sposobu ich rozumienia oraz dopuszczalnego ich interpretowania, sprawia, e adne chyba ze wspó czesnych rozwiàzaƒ zabezpieczeƒ spo- ecznych, w tym szczególnie zdrowotnych, nie posiada dostatecznej legitymizacji, nawet ideologicznej. W praktyce polityki spo ecznej, uprawianej w ró nych krajach we wspó czesnym Êwiecie, najcz Êciej wyst pujà rozwiàzania hybrydowe, wykorzystujàce w ró nym stopniu 18 Grudzieƒ 2011 Nr IX

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo