Spis tre ci. Wprowadzenie... 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Wprowadzenie... 15"

Transkrypt

1 Wprowadzenie ROZDZIA I RYZYKO JAKO NIEOD CZNY ELEMENT FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW (Maciej Borkowski, Romuald Hanisz) Wst p Przedsi biorstwo jako g ówny podmiot ycia gospodarczego. Poj cie i cechy przedsi biorstwa Istota ryzyka w przedsi biorstwach sektora nie nansowego Podstawowe kryteria podzia u ryzyka Metody zarz dzania ryzykiem w przedsi biorstwach. Ograniczanie i próby eliminacji ryzyka Literatura Streszczenie Abstract ROZDZIA II ZARZ DZANIE RYZYKIEM UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE (Adam Jab o ski) Wst p Strategiczne zarz dzanie ryzykiem a bezpiecze stwo biznesowe przedsi biorstwa Stabilno przedsi biorstwa w zarz dzaniu ryzykiem strategicznym a równowaga biznesowa Podstawowe za o enia wdro enia systemu zarz dzania ryzykiem strategicznym w przedsi biorstwie Przeprowadzenie praktycznego wdro enia Systemu Zarz dzania Ryzykiem Strategicznym Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract... 65

2 ROZDZIA III METODY KWANTYFIKACJI RYZYKA (Krzysztof Targiel) Wst p Istota problemu Prawdopodobie stwo zdarze Zmienna ryzyka Ilo ciowy opis wp ywu Subiektywne miary ryzyka Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract ROZDZIA IV RYZYKO INWESTYCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH (Magdalena Koz owska) Wst p Uwarunkowania bezpo rednich inwestycji zagranicznych Istota i rodzaje ryzyka inwestycyjnego Ryzyko inwestycyjne mierzenie i zarz dzanie Ryzyko inwestycyjne a atrakcyjno inwestycyjna Literatura Streszczenie Abstract ROZDZIA V ZARZ DZANIE RYZYKIEM NALE NO CI PRZEDSI BIORSTWA (Janusz Cichy) Wst p Nale no ci jako sk adnik aktywów przedsi biorstwa Kredyt kupiecki jako aktywna forma kreowania nale no ci Ryzyko w transakcjach handlowych z odroczonym terminem p atno ci Metody ograniczania ryzyka nale no ci przedsi biorstwa Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract

3 ROZDZIA VI ZARZ DZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSI BIORSTWIE (Rafa R bilas) Wst p Istota i rodzaje ryzyka walutowego w przedsi biorstwie Wewn trzne metody ograniczania ryzyka walutowego Instrumenty zabezpieczaj ce przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie terminowych transakcji walutowych w ograniczaniu ryzyka kursowego Opcje walutowe instrument ograniczaj cy czy generuj cy ryzyko kursowe? SWAP-y walutowe w zarz dzaniu ryzykiem kursowym Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract ROZDZIA VII ZARZ DZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W PRZEDSI BIORSTWIE (Rafa R bilas) Wst p Istota ryzyka stopy procentowej Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej Instrumenty zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej SWAP-y procentowe i procentowo walutowe Transakcje Forward Rate Agreement (FRA) Kontrakty futures i opcje na stop procentow Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract ROZDZIA VIII ZARZ DZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM I OSOBOWYM (Magdalena Syrkiewicz- wita a, Rafa wita a) Wst p Istota ryzyka personalnego Metody zarz dzania ryzykiem personalnym Metody pomiaru ryzyka personalnego Istota ryzyka osobowego

4 5. Zarz dzanie ryzykiem osobowym Cele i metody zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy Ocena i metody pomiaru ryzyka osobowego Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract ROZDZIA IX RYZYKO BANKRUCTWA PRZEDSI BIORSTWA (Agnieszka Piróg) Wst p Przyczyny bankructwa przedsi biorstw Metody predykcji zagro enia bankructwem przedsi biorstw Klasy kacja modeli prognozowania bankructwa Testy dychotomiczne Wybrane modele wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej Metoda sygna ów i algorytm genetyczny jako metody prognozowania bankructwa Istota i znaczenie systemów predykcji bankructwa w kszta towaniu opinii o sytuacji ekonomicznej przedsi biorstwa przez interesariuszy sprawozda nansowych. 247 Podsumowanie Literatura Streszczenie Abstract ROZDZIA X REZERWY JAKO NARZ DZIE ZABEZPIECZANIA SI PRZEDSI BIORSTWA PRZED RYZYKIEM (Anna Kuzior) Wst p Rezerwy w teorii rachunkowo ci Istota rezerw w prawie bilansowym Zasady tworzenia rezerw na zobowi zania Kategorie rezerw w prawie bilansowym Wycena rezerw Prezentacja rezerw w sprawozdaniu nansowym Podsumowanie Literatura

5 Streszczenie Abstract ZAKO CZENIE (Romuald Hanisz) SPIS TABEL SPIS SCHEMATÓW SPIS WYKRESÓW SPIS RYSUNKÓW

6

7 CONTENS INTRODUCTION CHAPTER I RISK AS INHERENT ELEMENT OF ENTERPRISES ACTIVITY (Maciej Borkowski, Romuald Hanisz) Introduction The enterprise as the main entity of economic life. The concept and features of the enterprise The essence of risk in enterprises of non- nancial sector The basic criteria of risk division Methods of risk management in enterprises. Risk limitation and attempts of risk removal Bibliography Abstract CHAPTER II RISK MANAGEMENT STRATEGIC CONDITIONS (Adam Jablo ski) Introduction Strategic risk management and business security of enterprise Business security in strategic risk management and business sustainability of the enterprise Primary assumption of implementation of strategic risk management system in the enterprise Realization of practical implementation of strategic risk management system in the enterprise Bibliography Abstract... 65

8 CHAPTER III RISK QUANTIFICATION METHODS (Krzysztof Targiel) Introduction Problem description Events Probability Risk variable Quantitative impact description Subjective risk measure Bibliography Abstract CHAPTER IV INVESTMENT RISK WITH PARTICULAR EMP HASIS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT (Magdalena Koz owska) Introduction Determinants of foreign direct investment The nature and types of investment risk Investment risk assessing and managing Investment risk and investment attractiveness Bibliography Abstract CHAPTER V THE MANAGEMENT OF COMPANYS AMOUNT RISK (Janusz Cichy) Introduction Amounts as the component of companys assets Merchant credit as the active form of the amount creating The risk in the commercial transaction with delay term of payment Methods of company amount risk minimizing Bibliography Abstract CHAPTER VI CURRENCY RISK MANAGEMENT IN A COMPANY (Rafa R bilas) Introduction Gist and types of currency risk in a company Inner methods of currency risk limitation

9 3. Instruments securing against currency exchange rate risk Using forward currency contracts in currency risk limitation Currency options instrument limiting or generating currency risk Currency SWAPs in currency exchange rate risk management Bibliography Abstract Chapter VII INTEREST RATE RISK MANAGEMENT (Rafa R bilas) Introduction Gist of the interest rate risk Measurement methods the interest rate risk Instruments securing from the interest rate risk Percentage and percentage currency SWAPs Forward Rate Agreement (FRA) transactions Futures contracts and options for an interest rate Bibliography Abstract CHAPTER VIII EMPLOYEE AND PERSONAL RISK MANAGEMENT (Magdalena Syrkiewicz- wita a, Rafa wita a) Introduction The essence of personal risk Methods of employee risk management Methods of measuring the employee risk The essence of personal risk Personal risk management Objectives and methods of management of occupational safety and health Assessment and personal risk measurement methods Bibliography Abstract CHAPTER IX RISK OF COMPANY BANKRUPTCY (Agnieszka Piróg) Introduction

10 1. Reasons of company bankruptcy Predication methods of companies bankruptcy risk Models classi cation of bankruptcy forecasting One-dimensional models Chosen multidimensional models of discriminant analysis Signal method and genetic algorithm as a method of bankruptcy forecasting Gist and meaning of systems predicting bankruptcy in shaping opinions about company economic situation by a nancial reports stakeholders Bibliography Abstract CHAPTER X CURRENCY RESERVES AS A TOOL OF A COMPANY SECURITY AGAINST RISK (Anna Kuzior) Introduction Provisions in an accountancy theory Importance of provisions in an accountancy theory Rules of creating provisions for liabilities Provisions for categories in a balance law Value of provisions Provisions presentation in a nancial report Bibliography Abstract

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kontraktów swap w Polsce Applying contracts swap in Poland

Zastosowanie kontraktów swap w Polsce Applying contracts swap in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie kontraktów

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Agnieszka Przesmycka Zak ad Energotechniczny, ZELTECH Stanis aw Przesmycki, Siedlce

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw kredytem kupieckim

Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw kredytem kupieckim PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Katarzyna ZI TEK-KWA NIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II Etyczne aspekty finansowania przedsi

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE Cele egzaminacyjne ECB EFCB dzielą się na trzy moduły: Moduł A: Otoczenie ekonomiczne i monetarne; Moduł B: Relacja klient-produkt; Moduł

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo