Prakseologia Nr 150/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prakseologia Nr 150/2010"

Transkrypt

1 Prakseologia Nr 150/2010 TRE!" NUMERU OD REDAKCJI 5 JUBILEUSZ PRAKSEOLOGII Ryszard Banajski 150 TOMÓW PRAKSEOLOGII 11 Wojciech Gasparski PRAKSEOLOGIA WARIACJE NA TEMAT... 25!RÓD"A KRYZYSU FINANSOWEGO I JEGO OTOCZENIE MORALNE Joachim Osi!ski NEOLIBERALNE ZNIEKSZTA"CANIE #RÓDE" KRYZYSU. RZECZYWISTA ROLA PA$STWA NA RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 35 Grzegorz Szulczewski KRYZYS FINANSOWY LAT PRÓBA SPECYFIKACJI PROBLEMATYKI MORALNEJ 43 Janina Filek CZY FINANSISTA JEST CZ"OWIEKIEM (MORALNYM)? 71 Krzysztof Grabowski CZY WARTO BY% HOMO PECUNIOSUS? 87 Maciej Soin KRYZYS FINANSOWY, ODPOWIEDZIALNO&% DZIENNIKARZA I PROBLEM ETYKI SZCZEGÓ"OWEJ 93

2 Jan Jacek Sztaudynger, Wojciech Zato! KRYZYS GOSPODARCZY A KRYZYS RODZINY ANALIZY SYMULACYJNE 109 Ryszard Banajski JAKICH ZMIAN POSTAW MORALNYCH KONSUMENTÓW I MENED'ERÓW FIRM MO'NA OCZEKIWA% PO KRYZYSIE FINANSOWYM? 129 Barbara Mazur KRYTYCZNE TENDENCJE W ZARZ(DZANIU A MORALNO&% 145 KRYZYS FINANSOWY A ROZWI#ZANIA INSTYTUCJONALNE W)odzimierz Szpringer INSTYTUCJONALIZACJA POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI SPO"ECZNEJ I ETYKI FINANSÓW 157 Przemys)aw Kulawczuk BUDOWA STANDARDÓW RZETELNO&CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA RYNKU DETALICZNYM W OPARCIU O ROZWI(ZANIA SYSTEMÓW ZARZ(DZANIA 175 Agnieszka "ukasiewicz JAK SKOK-I PRZETRWA"Y KRYZYS FINANSOWY? 193 Monika Bekas ETYKA REGULOWANIA NALE'NO&CI PRZEZ PRZEDSI*BIORCÓW I KONSUMENTÓW 211 Dominik Stanny CZY POLSKI MODEL PO&REDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO JEST MORALNIE POPRAWNY? 231 Piotr Masiukiewicz DOKTRYNA DOBRA PUBLICZNEGO W BANKOWO&CI A KRYZYS 241 Ewa Janikowska GRAMEEN BANK JAKO PRZYK"AD PRZEDSI*BIORSTWA SPO"ECZNEGO 263 Anna Lewicka-Strza)ecka PRAWO DO KREDYTU JAKO PRAWO CZ"OWIEKA 289 KRONIKA 301 INFORMACJE O PUBLIKACJACH 309

3 CONTENTS EDITORIAL 5 THE JUBILEE OF PRAKSEOLOGIA Ryszard Banajski 150 VOLUMES OF PRAKSEOLOGIA 11 Wojciech Gasparski PRAXIOLOGY: VARIATION ON A TOPIC 25 THE CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS AND ITS MORAL SURROUNDINGS Joachim Osi!ski NEOLIBERAL DISTORTED VIEWS ON THE CAUSES OF THE CRISIS. REAL ROLE OF THE STATE IN THE MARKET OF MORTGAGE CREDITS 35 Grzegorz Szulczewski FINANCIAL CRISIS AN ATTEMPT TO SPECIFY MORAL PROBLEMS 43 Janina Filek IS A FINANCIER A (MORAL) HUMAN BEING? 71 Krzysztof Grabowski IS IT WORTH TO BE HOMO PECUNIOSUS? 87 Maciej Soin THE FINANCIAL CRISIS, JOURNALIST S RESPONSIBILITY AND THE PROBLEM OF APPLIED ETHICS 93 Jan Jacek Sztaudynger, Wojciech Zato! ECONOMIC CRISIS AND FAMILY CRISIS ECONOMETRIC SIMULATIONS Ryszard Banajski WHAT CHANGES IN MORAL ATTITUDES OF CONSUMERS AND COMPANY MANAGERS CAN BE EXPECTED AFTER THE FINANCIAL CRISES? 129 Barbara Mazur CRITICAL TENDENCIES IN MANAGEMENT AND MORALITY 145

4 FINANCIAL CRISIS AND INSTITUTIONS W)odzimierz Szpringer INSTITUTIONALIZATION OF THE POLICY FOR SOCIAL INCLUSION AND ETHICS OF FINANCE 157 Przemys)aw Kulawczuk BUILDING STANDARDS FOR FAIR FINANCIAL INSTITUTION PERFORMANCE ON BASIS OF MANAGEMENT SYSTEMS SOLUTIONS 175 Agnieszka "ukasiewicz HOW CREDIT UNIONS OUTLASTED FINANCIAL CRISIS? 193 Monika Bekas ETHICS OF REGULATION OF CLAIMS BY COMPANIES AND CONSUMERS 211 Dominik Stanny IS THE POLISH MODEL OF INSURANCE MARKET MORALLY FAIR? 231 Piotr Masiukiewicz PUBLIC GOOD DOCTRINE IN BANKING VERSUS CRISIS 241 Ewa Janikowska GRAMEEN BANK AS AN EXAMPLE OF A SOCIAL BUSINESS 263 Anna Lewicka-Strza)ecka ACCESS TO CREDIT AS A HUMAN RIGHT 289 THE CHRONICLE 301 BOOK REVIEW 309

5 P r a k s e o l o g i a nr 150/2010 Od Redakcji Niniejszy, oddawany do r+k Czytelników numer Prakseologii jest numerem 150. Temu jubileuszowi po,wi-cony zosta) pierwszy dzia) tomu. Dzia) otwiera artyku) Ryszarda Banajskiego prezesa Towarzystwa Naukowego Prakseologii, który przypomina pocz+tki naszego czasopisma i rekapituluje jego histori-. Dope)nieniem cz-,ci historycznej jest artyku) Wojciecha Gasparskiego twórczego kontynuatora my,li prakseologicznej Tadeusza Kotarbi!skiego i wieloletniego redaktora naczelnego Prakseologii. Autor ten szuka,ladów teorii sprawnego dzia)ania we wspó)czesnej szeroko poj-tej twórczo,ci naukowej, zwracaj+c si- mi-dzy innymi do wiedzy znajduj+cej si- w najbardziej popularnym dzisiaj no,niku, czyli Internecie. Analiza danych tam zawartych potwierdza,.e aspekt prakseologiczny uleg) rozproszeniu i mo.na go odnale/0 w licznych dyscyplinach uprawianych we wspó)czesnej nauce. Prakseologia, dostarczaj+c poj-0 umo.liwiaj+cych analizowanie dzia)a!, czyli j-zyka zachowa!, pe)ni zdaniem Gasparskiego rol- swojego rodzaju gramatyki generatywnej. &rodowisko prakseologiczne nie mog)o pozosta0 oboj-tne na wydarzenia zwi+zane ze,wiatowym kryzysem nansowym, czego wyrazem by)a konferencja Etyczne i prakseologiczne aspekty kryzysu nansowego odbyta w Warszawie 15 pa/dziernika 2009 roku. Wspó)organizatorami konferencji, obok Towarzystwa Naukowego Prakseologii byli Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN i ALK, Szko)a G)ówna Handlowa oraz Konferencja Przedsi-- biorstw Finansowych. Dzi-ki temu szerokiemu spektrum organizatorów, konferencja zgromadzi)a przedstawicieli wielu,rodowisk, reprezentuj+cych zarówno,wiat akademicki, jak i sfer- nansów. Wybrane referaty przedstawione podczas konferencji by)y podstaw+ do opracowania artyku)ów zamieszczonych w niniejszym tomie w dwóch dzia)ach. 5

6 W pierwszym z nich zgrupowano prace koncentruj+ce si- na genezie kryzysu i analizie zwi+zanych z nim problemów moralnych. Pytanie o przyczyny kryzysu zacz-to zadawa0 od momentu, kiedy pewna cz-,0 badaczy zorientowa)a si- w powa.nych rozmiarach kryzysu na ameryka!skim rynku nansowym i kiedy niepokoj+ce informacje zacz-)y dociera0 do opinii publicznej. Zwolennicy ekonomii neoliberalnej upatrywali przyczyn za)amania w b)-dnej polityce gospodarczej pa!stwa, które w zwi+zku z tym powinno podj+0 trud ograniczenia jego skutków. Takiej jednostronnej interpretacji przeciwstawia si- Joachim Osi!ski, wskazuj+c na ró.norodne przyczyny i uwarunkowania,wiatowego kryzysu na rynkach nansowych i w gospodarce realnej. By)y w,ród nich zarówno takie, które mo.na okre,li0 jako obiektywne, a wi-c niezale.ne od woli czy decyzji poszczególnych podmiotów gospodarczych, a nawet pa!stw, ale z drugiej strony jednak by)o wiele subiektywnych przyczyn, b)-dnych decyzji lub zaniecha! poszczególnych osób czy instytucji. Osi!ski zwraca tak.e uwag-,.e we wspó)czesnej debacie nad moralnym wymiarem kryzysu przywo)ywane s+ warto,ci, na których fundowa) swoj+ teori- Adam Smith. W kolejnym artykule Grzegorz Szulczewski zauwa.a,.e kryzys sta) si- pewnego rodzaju szans+ dla etyków biznesu do g)-bokiej analizy moralnego wymiaru wspó)czesnej sfery nansów, poniewa. bankructwa banków, afery i skandale ods)oni)y wiele skrz-tnie dotychczas skrywanych tajemnic i informacji. Korzystaj+c z tej okazji, Szulczewski identy kuje podstawowe problemy moralne w sferze nansów i dokonuje ich analizy w oparciu o nowe, niedost-pne dotychczas etykom dane. Wychodz+c od obserwacji dzia)a! wspó)czesnych przedstawicieli,wiata nansjery, Janina Filek podj-)a trud uogólnienia ich wspólnych cech i zbudowania modelu idealnego homo pecuniosus. Najwa.niejsze spo,ród tych cech to: sk)onno,0 do liczenia, nieograniczona.+dza posiadania, silne pragnienie w)adzy, postawa radykalnego technokratycznego racjonalizmu, skrajny indywidualizm, niezdolno,0 do emocji, brak poczucia i potrzeby wspólnotowo,ci, indyferentyzm moralny, przesadna sk)onno,0 do ryzyka. Autorka stara si- wykaza0, i. ostatni kryzys w szczególny sposób unaoczni) amoralno,0 czy nawet niemoralno,0 owego homo pecuniosus. Model homo pecuniosus sta) si- inspiracj+ do re eksji nad natur+ ludzk+ przedstawionych w artykule Krzysztofa Grabowskiego, który uwa.a,.e ów model t)umaczy zachowania nie tylko nansistów, ale mo.e mie0 znacznie szersze zastosowania. Na poparcie tego pogl+du Grabowski przytacza argumenty zaczerpni-te z w)asnej praktyki urz-dnika Komisji Nadzoru Finansowego. 6

7 Maciej Soin wskazuje na kryzys jako sytuacj-, w której uwydatnia sinieprzek)adalno,0 ogólnych teorii etycznych na konkretne przypadki, co polega na tym,.e standardowy sposób uj-cia rozumowania moralnego jako stosowania ogólnych norm do konkretnych sytuacji jest wadliwy. Rozwa-.a g)ówne wady i zalety trzech mo.liwych rozwi+za! tego problemu, mianowicie: prostego eklektyzmu (po)+czenia perspektyw etyki obowi+zku, konsekwencji i cnót w celu obj-cia zakresem ogólno,ci wi-kszej liczby przypadków), sytuacyjnego konkretyzmu (zmieniaj+cego strategi- rozumowania moralnego na post-powanie skoncentrowane wokó) konkretu; wynikiem takiego post-powania jest jednak etyczny relatywizm) oraz uj-cia gramatycznego, nawi+zuj+cego do osi+gni-0 Wittgensteina. Soin stara siuzasadni0, i. to ostatnie jest najbardziej wiarygodne. Jan Jacek Sztaudynger i Wojciech Zato! badaj+ wzajemne oddzia)ywanie dezintegracji rodziny oraz poziomu i wzrostu gospodarczego. Za pomoc+ ekonometrycznego modelu wzrostu z rodzinnym kapita)em spo)ecznym wery kuj+ dwie hipotezy. Pierwsza g)osi,.e os)abienie wi-zi, komunikacji i wspó)pracy rodzinnej,.ycie dla siebie samego, mierzone ograniczeniem zawieranych ma).e!stw i nasileniem zjawiska rozwodów, powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Hipoteza druga zak)ada wp)yw odwrotny, tzn. wzrost poziomu gospodarczego i dobrobytu uniezale.nia jednostki od siebie, u)atwia.ycie w pojedynk- lub dla siebie samego, co ogranicza liczb- zawieranych ma).e!stw, a tak.e powoduje narastanie zjawiska rozwodów. Ryszard Banajski poszukuje odpowiedzi na pytanie jak kryzys zmieni nasze postawy, zw)aszcza te dotycz+ce zachowa! gospodarczych. Jako punkt wyj,ciowy autor przyjmuje analiz- postaw przedsi-biorców i konsumentów przed kryzysem, nast-pnie pokazuje jak ewoluowa)y one w czasie kryzysu. Daj+ce si- zaobserwowa0 oznaki powrotu do starych praktyk s+ zdaniem Banajskiego przes)ank+, by s+dzi0,.e kryzys niewiele nauczy), zarówno przedsi-biorców, jak i konsumentów. Dzia) zamyka praca Barbary Mazur, która poddaje analizie wspó)czesne tendencje w zarz+dzaniu w kontek,cie ich wp)ywu na kryzys nansowy. Na przyk)adzie banku autorka dokonuje analizy moralno,ci korporacyjnej lokuj+c j+ w Kohlberga przestrzeni poziomów rozwoju moralnego zaadoptowanej do organizacji i Carrolla kategoryzacji moralno,ci mened.mentu. Kolejny dzia) obejmuje prace poddaj+ce re eksji wp)yw ró.norodnych uwarunkowa! gospodarczych i spo)ecznych, w szczególno,ci kryzysu na 7

8 instytucje nansowe. W)odzimierz Szpringer podejmuje problem strategii w bankowo,ci, który ze szczególn+ wyrazisto,ci+ ujawni) si- w czasie kryzysu. Polega on na presji na banki, by poszerza)y akcj- kredytow+ na rynek drugorz-dny (sub-prime), co powoduje zagro.enia dla obu stron kontraktu, poniewa. produkty i us)ugi nastawione na przeci-tnych klientów okaza)y sinieodpowiednie dla klientów wra.liwych. Tak wi-c zapewnienie powszechnych us)ug nansowych wymaga stworzenia nowych instytucji bankowych i parabankowych mog+cych obs)ugiwa0 tak.e klientów wysokiego ryzyka. Analizuj+c sposoby post-powania instytucji nansowych w Polsce, Przemys)aw Kulawczuk dochodzi do wniosku, i. systemow+ przyczyn+ nierzetelno,ci w relacjach z klientami instytucji nansowych nie jest celowa dzia- )alno,0 ani banków, ani przedsi-biorstw czy rz+du, ale b)-dy w systemach zarz+dzania tych instytucji. Przedstawiaj+c warunki, które mog+ w sposób znacz+cy sprzyja0 przy,pieszeniu odbudowy dobrych relacji rynkowych pomi-dzy uczestnikami rynku nansowego w Polsce, autor koncentruje sina propozycji zbudowania systemu standaryzacji i certy kacji rzetelno,ci instytucji i produktów nansowych. Przedstawia wst-pny projekt budowy takiego systemu i zach-ca,rodowiska akademickie i biznesowe do podj-cia wspó)pracy w kierunku jego rozwijania i wdra.ania. Wyniki nansowe spó)dzielczych kas oszcz-dno,ciowo-kredytowych (SKOK) wskazuj+,.e organizacja ta da)a sobie rad- z kryzysem lepiej ni. inne rmy z bran.y nansowej. Poszukuj+c przyczyn tego stanu rzeczy, Agnieszka "ukasiewicz wykazuje,.e owe czynniki uodporniaj+ce zwi+zki kredytowe na kryzys maj+ w znacznym stopniu charakter instytucjonalny i ponadkulturowy. Nie oznacza to,.e polskie zwi+zki kredytowe s+ wolne od potencjalnych zagro.e!, które mog+ w przysz)o,ci zachwia0 ich pozycj+. Jednym z wa.nych przejawów kryzysu nansowego s+ przeterminowane d)ugi. Monika Beks w oparciu o dane zgromadzone przez Krajowy Rejestr D)ugów (KRD) dokonuje rekonstrukcji obrazu wspó)czesnego zad)u.enia Polaków, pokazuje jak w spo)ecze!stwie odbierane s+ rmy i osoby nieoddaj+ce w terminie swoich d)ugów, a tak.e próbuje odpowiedzie0 na pytanie od czego zale.y wywi+zywanie si- ze zobowi+za! nansowych. Ciekawym wnioskiem autorki jest wielo,0 przyczyn nadmiernego zad)u.ania, w szczególno,ci bagatelizowanie podstawowych norm etycznych, zarówno przez jednostki, jak i organizacje. Tak wi-c, w walce z zatorami p)atniczymi nie wystarcz+ instrumenty ekonomiczne i prawne. W kolejnym artykule Dominik Stanny poddaje analizie jeden z podstawowych problemów moralnych 8

9 polskiego modelu po,rednictwa ubezpieczeniowego, jakim jest zapewnienie niezale.no,ci brokerów ubezpieczeniowych, po to by dzia)ali oni w najlepszym interesie swoich klientów. Autor przedstawia g)ówne argumenty sporu tocz+cego si- wokó) kwestii ujawniania b+d/ nieujawniania klientowi wysoko,ci prowizji jak+ otrzymuje broker od zak)adu ubezpiecze!, zale.acej od warto,ci umowy, któr+ klient zawar) z rekomendowanym przez brokera ubezpieczycielem. Jeszcze innym problemem, który zosta) ujawniony przez,wiatowy kryzys nansowy jest pytanie o status spo)eczno-gospodarczy banków. Czy banki s+ zwyk)ymi przedsi-biorstwami, czy te. powinny mie0 status specjalny? A mo.e nale.a)oby traktowa0 je jako dobro publiczne skoro ju. dzi, maj+ specjalne przywileje? Dyskusj- tocz+c+ si- wokó) tych pyta! przywo)uje w swoim artykule Piotr Masiukiewcz, podejmuj+c zwi+zan+ z nimi kwestiroli pa!stwa w rozwi+zywaniu kryzysu zarówno w poszczególnych bankach, jak i kryzysu systemowego. Dzia) zamykaj+ prace inspirowane koncepcjami Muhammada Yunusa. Artyku) Ewy Janikowskiej po,wi-cony jest genezie, podstawowym za)o-.eniom i metodologii Gremeen Banku. Instytucja ta, która wraz ze swoim twórc+, czyli Muhammadem Yunusem otrzyma)a w 2006 roku pokojow+ Nagrod- Nobla stanowi przyk)ad efektywnego dzia)ania w walce z bied+ i jednocze,nie wzór przedsi-biorstwa spo)ecznego dzia)aj+cego w sferze - nansów. W ostatnim artykule autorstwa Anny Lewickiej-Strza)eckiej przedstawiono projekt uczynienia prawa do kredytu prawem cz)owieka. Autorka przytacza argumenty za tym projektem, wysuwane g)ównie przez Yunusa oraz pokazuje istotne trudno,ci w jego realizacji. Numer Prakseologii ko!czy dzia) Kronika.

10

11 P r a k s e o l o g i a nr 150/2010 Jubileusz Prakseologii RYSZARD BANAJSKI 1 Towarzystwo Naukowe Prakseologii 150 tomów Prakseologii Wst#p Za dat- ukazania si- pierwszego numeru Prakseologii przyjmuje sikwiecie! 1962 roku, czyli dat- ukazania si- pierwszego zeszytu Materia)ów Prakseologicznych, który zawiera) wyg)oszony w placówce prakseologicznej referat profesora Oskara Langego pt. Niektóre zagadnienia centralizacji i decentralizacji w zarz!dzaniu. Na )amach Prakseologii znajduje si- wiele uwag dotycz+cych samego pisma (zapowiedzi nowych tre,ci, zmiana nazwy pisma, t)umaczenie tzw. po,lizgów wydawniczych itp.), ale szczegó)owa autoprezentacja pisma mia- )a miejsce w jego setnym, jubileuszowym numerze. Ówczesny redaktor naczelny pisma, profesor Tadeusz Pszczo)owski, otwiera) numer tekstem zaty- 1 11

12 tu)owanym Jubileusz Prakseologii (P /1986) 2. Nawi+za) do genezy pisma i bardzo celnie okre,li) jego charakter, a mianowicie, na )amach pisma nie by)o prakseologicznej ortodoksji i rygorystycznego trzymania siustalonej terminologii (s. 5). Mo.na wi-c,mia)o dopowiedzie0,.e dzi-ki temu prakseologia mog)a si- rozwija0 w sposób nieskr-powany i zap)adnia0 dyscypliny pokrewne. Obszerniej o genezie, rozwoju i stanie obecnym (tzn. w 1986 r.) Prakseologii pisa) ówczesny sekretarz redakcji dr Jan Dzida. Aby lepiej zrozumie0 dzieje pisma, nie wystarczy prze,ledzi0 g)ówne jego tre,ci, trzeba odtworzy0 do,0 skomplikowany, do pewnego stopnia meandryczny proces instytucjonalizowania prakseologii jako dyscypliny naukowej. Pismo i jego zaplecze instytucjonalne W 1958 r. zosta)a powo)ana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w ramach Wydzia)u Nauk Spo)ecznych PAN samodzielna Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy PAN. Jej pierwszym kierownikiem zosta) profesor Tadeusz Kotarbi!ski. W tych pierwszych latach dzia)alno,ci Pracowni trudno przeceni0 wk)ad w formowanie si- nowej dyscypliny profesora T. Kotarbi!skiego, poniewa. by) on ju. autorem fundamentalnych prac prakseologicznych z Traktatem o dobrej robocie w)+cznie, w okresie okupacji prowadzi) seminarium prakseologiczne w Warszawie i w Radomiu, a wi-c zapocz+tkowa) proces instytucjonalizacji prakseologii i, wreszcie, sprawowanie funkcji prezesa PAN niew+tpliwie u)atwi)o powo)anie wspomnianej Pracowni. Z chwil+ odej,cia prof. T. Kotarbi!skiego na emeryturw 1961 r. funkcj- kierownika Pracowni przej+) prof. Jan Zieleniewski i pe)ni) j+ do chwili przej,cia na emerytur-, tj. do ko!ca 1970 r. Warto odnotowa0,.e w 1966 r. utworzono w ramach Pracowni Zespó) Zastosowa! Prakseologii do Administracji Pa!stwowej kierowany przez doc. Stanis)awa Kowalewskiego. Na pocz+tku kadencji profesora J. Zieleniewskiego zacz-to publikowa0 materia)y z seminariów skupiaj+cych pracowników Pracowni i zapraszanych 2 Poszczególne tomy Prakseologii s+ zaznaczane liter+ P z kolejnym numerem porz+dkowym i rokiem wydania. Podobny przypis ma zastosowanie do Materia)ów Prakseologicznych skrót MP oraz kolejny numer )amany przez rok wydania. 12

13 go,ci i wkrótce ukaza) si- pierwszy numer Materia)ów Prakseologicznych. W ci+gu czterech lat ukaza)o si- 22 zeszyty tego czasopisma. W roku wydania ostatniego zeszytu Materia)ów Prakseologicznych ukazuje si- 23 numer Prakseologii, chocia. faktycznie by) to pierwszy tom pisma pod tym w)a,nie tytu)em. Komitet redakcyjny pozosta) bez zmian, naczelnym redaktorem by) nadal profesor Jan Zieleniewski, a sekretarzem redakcji dr Jan Dzida. Nawet szata gra czna pisma pozosta)a bez zmian. Rozwojowi pisma sprzyjaj+ zmiany instytucjonalne. 11 kwietnia 1967 r. na bazie Pracowni powstaje Zak)ad Prakseologii z Rad+ Naukow+. Na kilka lat utrwali)a si- struktura wewn-trzna Zak)adu. Powstaj+ pracownie: Ogólnoprakseologiczna, Epistemologiczna, Organizacji Dzia)alno,ci Administracyjnej oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej. W latach Pracownia Epistemologiczna podejmowa)a na swych seminariach problematyk- metodologii projektowania. W 1969 r. na podstawie uchwa)y 126 Rady Ministrów utworzono w Zak)adzie Prakseologii Zespó) Metodologii Projektowania pod kierownictwem doc. Wojciecha Gasparskiego. W tym.e roku z inicjatywy doc. Henryka Stonerta i dr. Józefa Koniecznego powsta) przy Pracowni Ogólnoprakseologicznej Zespó) Prakseologii Formalnej, który skupia) si- na zagadnieniach formalizacji prakseologii i badaniach metodologicznych nad prakseologi+ i jej dzia)ami. W 1970 r. po przej,ciu profesora J. Zieleniewskiego na emerytur- kierownikiem Zak)adu Prakseologii zostaje doc. Witold Kie.un. Zak)ad przygotowuje ambitne plany rozwojowe. W listopadzie 1971 doc. T. Pszczo)owski referowa) spraw- przekszta)cenia Zak)adu w Instytut Teorii Organizacji. W chwili sk)adania wniosku Zak)ad zgromadzi) 11 samodzielnych pracowników naukowych, 9 adiunktów z doktoratem, 6 pomocniczych pracowników naukowych, 22 pracowników naukowo-technicznych, 4 pracowników administracji i 71 doktorantów. By) to niew+tpliwie licz+cy si- potencja) naukowy. Od numeru 42/1972 redaktorem naczelnym pisma jest Witold Kie-.un, a zast-pc+ Tadeusz Pszczo)owski. W 1972 r. Prakseologia sta)a sikwartalnikiem. W 1973 r. kierownikiem Zak)adu zosta) doc. Wojciech Gasparski, a w 1976 r. kierownictwo Zak)adem przej+) prof. Tadeusz Pszczo)owski. W 1973 roku, jak pisa) po latach dr Piotr Hübner (Krótka historia Zak"adu Prakseologii i Naukoznawstwa, P 104/1989), podj-to prób- likwidacji Zak)adu i pisma. Okrojony Zak)ad ulokowano w ramach Instytutu Organizacji i Kierowania. Warto zaznaczy0,.e w latach Zak)ad Prakseologii 13

14 dysponowa) drugim czasopismem zatytu)owanym Humanizm Pracy, ale po przeniesieniu Pracowni Bada! nad Cz)owiekiem w Organizacji do Zak)adu Socjologii Organizacji Instytutu Organizacji i Kierowania pismo to wy)+czono z gestii Zak)adu Prakseologii. Na mocy uchwa)y Prezydium PAN z 29 wrze,nia 1976 r. rozwi+zano Instytut Organizacji i Kierowania, a Zak)ad Prakseologii w)+czono do Instytutu Filozo i i Socjologii PAN. W 1978 r. uruchomiono cykliczne wydawnictwo Projektowanie i Systemy po,wi-cone zagadnieniom metodologicznym nauk praktycznych., redagowane przez doc. W. Gasparskiego, dr Danut- Miller przy wspó)pracy dr. Andrzeja Strza)eckiego. Z dniem 1 stycznia 1980 r. przy)+czono do Zak)adu Prakseologii Pracowni- Bada! Naukoznawczych i w konsekwencji powsta) Zak)ad Prakseologii i Naukoznawstwa. W 1985 r. Tadeusz Pszczo)owski w artykule Prakseologia w planach i ich realizacji (P 97 98/1996) pisa): W ka.dym b+d/ razie, jak dot+d, sytuacja prakseologii jest dobra tylko pod wzgl-dem pi-knych i rozleg)ych planów bez perspektyw realizacji (s.40). Warto zauwa.y0,.e ta opinia pojawi)a si- w roku obchodów setnej rocznicy urodzin prof. Kotarbi!skiego. W 1986 r. profesor T. Pszczo)owski rezygnuje z powodów zdrowotnych z funkcji kierownika Zak)adu i od 1 listopada tego. roku funkcj- t- powierzono profesorowi W. Gasparskiemu. W ko!cu 1987 r. ustalony zosta) nowy sk)ad redakcyjny Prakseologii. Przewodnicz+cym Rady Redakcyjnej zosta) profesor T. Pszczo)owski, redaktorem naczelnym W. Gasparski, zast-pc+ redaktora naczelnego dr Danuta Miller. 12 marca 1990 r. odby)o si- Zebranie Za)o.ycielskie Towarzystwa Naukowego Prakseologii, które podj-)o blisk+ wspó)prac- z Redakcj+ Prakseologii. Prezesem Towarzystwa zosta) wybrany W. Gasparski. W dniu 1 sierpnia 1993 r. Zak)ad Prakseologii i Naukoznawstwa IFiS PAN zosta) po)+czony z Zak)adem Logiki IFiS PAN, tworz+c Zak)ad Logiki J-zyka i Dzia)ania IFiS PAN. Po,mierci Danuty Miller w 2006 r. zmieni) sisk)ad Rady Redakcyjnej i Redakcji Prakseologii. Przewodnicz+cym Rady Redakcyjnej zosta) W. Gasparski, redaktorem naczelnym profesor Anna Lewicka-Strza)ecka. Wydawc+ pisma jest nadal IFiS PAN, kilka ostatnich numerów zosta)o do nansowanych przez Akademi- Leona Ko/- mi!skiego. 14

15 Materia$y Prakseologiczne i Prakseologia W latach Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy PAN wyda)a 22 zeszyty Materia)ów Prakseologicznych. W pocz+tkowym okresie publikowano wa.niejsze referaty i dyskusje wyg)aszane na posiedzeniach naukowych Pracowni. Pierwszy zeszyt z kwietnia 1962 r. zawiera) wspomniany wcze,niej referat profesora Oskara Langego. W zeszycie drugim z lipca 1962 r. opublikowano artyku) A. Rapoporta Quanti cation of Organizational Dimesions. W zeszycie trzecim z listopada 1962 r. znalaz) siartyku) R. Bartoszy!skiego i A. Ehrenfeuchta Próba konstytutywnego uj#cia niektórych poj#$ prakseologicznych. Zeszyt czwarty Materia)ów z grudnia 1962 r. by) po,wi-cony prezentacji referatów z konferencji naukowej pt. Stan bada% prakseologicznych i stosunek tej problematyki do problematyki ekonomicznej, socjologicznej i grup nauk zajmuj!cych si# organizacj! pracy i kierownictwa. Konferencjzorganizowa)o Biuro Kszta)cenia i Doskonalenia Kadr Naukowych PAN. Zeszyt pi+ty z marca 1963 r. zawiera) rozpraw- T. Kotarbi!skiego, A. Ehrlicha i J. Zieleniewskiego nt. Wspó"odpowiedzialno&$ i wspó"sprawstwo. W zeszycie szóstym z kwietnia 1963 r. zamieszczono prace Klemensa Szaniawskiego, Roberta Bartoszy!skiego i Zdzis)awa Pawlaka stanowi+ce matematyczne przyczynki do rozwoju prakseologii. Po raz pierwszy ukaza)y si- te. takie dzia)y pisma jak: Opinie o ksi!'kach, Kronika (Z 'ycia Pracowni) i Nabytki Biblioteki. W roku 1963 ukaza)o si- a. 8 zeszytów Materia- )ów Prakseologicznych. Pocz+wszy od 8. zeszytu Materia)ów z czerwca 1963 r. a. do 37. numeru Prakseologii ukazywa)y si- kolejne grupy hase) prakseologicznych Tadeusza Pszczo)owskiego. By)y one przedmiotem dyskusji na zebraniach naukowych i na podstawie g)ównie tych materia)ów T. Pszczo)owski opracowa) Ma"! encyklopedi# prakseologii i teorii organizacji, która ukaza)a si- drukiem w 1978 r. W 1964 r. wydano 7 zeszytów Materia)ów. Zeszyt dziewi-tnasty, ostatni z 1964 r., mia) zwi-kszon+ obj-to,0, co umo.liwi)o pomieszczenie w nim kilku artyku)ów po,wi-conych zagadnieniom motywacji. Ca)o,0 tych zagadnie! redagowa)a Xymena Gliszczy!ska. Ostatnie dwa zeszyty Materia)ów Prakseologicznych z 1965 r. mia)y równie. zwi-kszon+ obj-to,0, zawiera)y po kilka artyku)ów i po kilka dzia)ów. W pi+tym roku wydawania Materia)ów pismo by)o na tyle dojrza)e,.e mo.na by)o zmieni0 mniej zobowi+zuj+c+ nazw-, zawieraj+c+ okre,le- 15

16 nie materia)y, na istniej+c+ do chwili obecnej nazw- Prakseologia. Tak wi-c, w 1966 r. obok Materia)ów Prakseologicznych wydano dwa numery Prakseologii 23 i 25. Tom 23/1966 zawiera) artyku)y wybitnych prakseologów: T. Kotarbi!skiego, T. Pszczo)owskiego J. Kurnala, S. Kowalewskiego, W. Kie.una, S. E. Seashore a i Z. Pawlaka. Tom uzupe)nia)y opinie o ksi+.kach, poj-cia prakseologiczne w opracowaniu T. Pszczo)owskiego i kronika. Numer 24 wydano w 1967 r. z rocznym opó/nieniem. Do roku 1972 ukazuje si- od 2 do 4 numerów Prakseologii w ci+gu roku. Od 1973 r. nasze czasopismo ukazuje si- jako kwartalnik. Poszczególne tomy s+ oznakowane kolejnym numerem kwarta)u, w nawiasie jest zaznaczony kolejny numer pisma i te dwie liczby s+ )amane przez rok wydania. Okazuje si-,.e ju. w 1973 r. zastosowano podwójne oznakowanie numeru (P. 3 4 (47 48)/1973). Do 1981 r. przynajmniej jeden tom Prakseologii w ka.dym roku ma podwójny numer, potem pismo staje si- niemal pó)rocznikiem. Warto zaznaczy0,.e od numeru P. 47/1973 wprowadzono spis tre-,ci kwartalnika w trzech j-zykach: polskim, angielskim i rosyjskim, do tego ukazywa)y si- abstrakty artyku)ów w j-zykach angielskim i rosyjskim, po 1989 r. spisy tre,ci i abstrakty zachowa)y si- tylko w j-zyku angielskim. Zachowany jest oczywi,cie spis tre,ci w j-zyku polskim, nawet podwójny na ok)adce i wewn+trz numeru. Na pocz+tku lat 90. pismo jest wydawane 2 razy w roku, a numery s+ )+czone po dwa w jednym tomie. W latach jest to ju. rocznik, ale ka.dy tom jest oznakowany jak kwartalnik. Dopiero od 1998 r. (P. 138) kolejne roczniki s+ oznakowane pojedynczymi numerami. Tomy monotematyczne W,ród dotychczasowych numerów Materia)ów Prakseologicznych i Prakseologii dominuj+ zeszyty wielotematyczne, ale co pewien czas pojawia)y si- numery monotematyczne. Pierwszy temat dotyczy) zagadnie! motywacji w uj-ciu zw)aszcza teorii organizacji i zarz+dzania, nauk ekonomicznych oraz wybranych teorii psychologicznych i socjologicznych. Po-,wi-cono mu trzy tomy pod redakcj+ Xymeny Gliszczy!skiej: MP 19/1964, P 25/1966 i P 51 51/1974. Jest charakterystyczne,.e dzia)y Opinie o ksi!'- kach w tych zeszytach, podobnie jak w wi-kszo,ci numerów monotematycznych, korespondowa)y z g)ówn+ problematyk+ rozpraw i artyku)ów. Warto 16

17 odnotowa0,.e artyku) X. Gliszczy!skiej (P 51 52/1974) dotycz+cy motywacji pracowniczej by) opublikowany w angielskiej wersji j-zykowej. W ten sposób Redakcja pisma stara)a si- dociera0 do wi-kszego grona czytelników zagranicznych. Kolejny zeszyt monotematyczny (P 28/1967) zawiera) materia)y z konferencji naukowej, zorganizowanej w 1966 roku przez Zak)ad Prakseologii pt. Zagadnienie przej&cia od ogólnych twierdze% teoretycznych do zalece% praktycznych, dotycz!cych sprawno&ci dzia"ania. Redaktorami tego tomu byli Bohdan Walentynowicz i Jaros)aw Rudnia!ski. Nie licz+c przedmowy i przemówienia ko!cowego Jana Zieleniewskiego, materia)y zawieraj+ 9 referatów, a ich list- otwiera referat Tadeusza Kotarbi!skiego Zdania praktyczne a zdania teoretyczne. Tom P 30/1968/69 by) w ca)o,ci po,wi-cony zjawisku biurokracji. Redagowa) go Jan Zieleniewski, który ponadto by) autorem Przedmowy i g)ównego artyku)u w j-zyku angielskim. Warto zauwa.y0,.e zagadnienia biurokracji prezentowane w artyku)ach s+ wzbogacone recenzjami i omówieniem licznych pozycji bibliogra cznych. Kolejny tom P 32/1969 zawiera materia)y z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zak)ad Prakseologii w 1968 r. na temat Problemy jako&ci w produkcji. Numer przygotowa)a X. Gliszczy!ska. Zawiera on 16 wyst+pie! i referatów z zagajeniem Tadeusza Kotarbi!skiego. Dwa zeszyty P 34/1969 i P 46/1973 by)y po,wi-cone problematyce bada! systemowych. W pierwszym, wydanym pod redakcj+ B. Walentynowicza, opublikowano przet)umaczon+ z j-zyka angielskiego prac- Jamesa G. Millera Systemy 'ywe. W drugim, zatytu)owanym Badania systemowe. Zagadnienia wybrane, przygotowanym pod redakcj+ Wojciecha Gasparskiego i Anny Lewickiej, znalaz)y si- liczne artyku)y autorów polskich i zagranicznych, a ich list- otwiera) artyku) wprowadzaj+cy redaktorów tomu, zatytu)owany Problematyka bada% systemowych. Co najmniej dwa tomy po,wi-cono metodologii projektowania. Tom 41/1972 pod redakcj+ W. Gasparskiego zawiera) artyku)y dotycz+ce projektowania jako przedmiotu bada!. Tom 70/1979 pod redakcj+ D. Miller zawiera) artyku)y i inne materia)y dotycz+ce metodologii projektowania, w tym cztery artyku)y autorów zagranicznych. Warto zaznaczy0,.e w latach 70. metodologii projektowania po,wi-cono dwie konferencje mi-dzynarodowe, które zaowocowa)y wydaniem materia)ów pokonferencyjnych. W 1971 r. odby)a si- konferencja pt. Metodologia projektowania in'ynierskiego, a ma- 17

18 teria)y z niej ukaza)y si- w wydawnictwie ksi+.kowym Metodologia projektowania in'ynierskiego pod redakcj+ W. Gasparskiego, przy wspó)pracy W. C. Dorosi!skiego, A. Strza)eckiego i M. Targowskiej (PWN, Warszawa 1973). W 1974 r. odby)a si- druga konferencja nt. Metodologia projektowania, a obszerne materia)y z tej konferencji wydano w pracy: Problemy metodologii projektowania, pod red. W. Gasparskiego, przy wspó)pracy M. Amanowicza, W. C. Dorosi!skiego i M. Targowskiej (PWN, Warszawa 1977). Kolejny tom monotematyczny P 45/1973 pod redakcj+ Stefana Filipkowskiego i Miros)awa Amanowicza zawiera) prace Z bada% intensywno&ci pracy. By) to rezultat bada! prowadzonych w latach przez Zak)ad Prakseologii. Szczegó)owe sprawozdanie z tych bada! zosta)o opublikowane w oddzielnej pracy Dynamika wydajno&ci pracy w &wietle prakseologii (PWN, Warszawa 1972). Tom P 49/1974 pod redakcj+ Tadeusza Pszczo)owskiego zosta) po,wi-- cony ekspertyzom spo)ecznym. Pomys) przygotowania specjalnego numeru zwi+zanego z t+ problematyk+ zrodzi) si- na konferencji w Jab)onnie w 1972 r., po,wi-conej Ekspertyzom socjotechnicznym. Wspomniany zeszyt by) rezultatem wspó)pracy prakseologów i socjotechników, co zreszt+ znalaz)o odbicie tak.e w nast-pnych wydaniach czasopisma. Tom P 107/1989, redagowany przez Danut- Miller, by) po,wi-cony g)ównie zagadnieniom wi-zi )+cz+cych prakseologi- z wybranymi dziedzinami wiedzy, a mianowicie z: ekonomi+, zarz+dzaniem, gospodark+ i technik+. Impulsem do takiego zakre,lenia tematyki by)a mi-dzynarodowa konferencja, zorganizowana w 1988 r., nt. Prakseologia i lozo a ekonomii. Zgodnie z zapowiedzi+ redaktora tomu P /1991 Ryszarda Wawrzyniaka zeszyt ten mia) by0 cz-,ciowym odej,ciem od tekstów kanonicznych, czyli twórczo,ci Tadeusza Kotarbi!skiego i Jana Zieleniewskiego, i skupieniem si- na tematyce wzgl-dnie autonomicznego dzia)ania podmiotowego (s. 5). Zakres tej problematyki jest jednak na tyle szeroki,.e zaliczenie tego tomu do grupy zeszytów monotematycznych mo.e budzi0 w+tpliwo,ci. Tom P /1993 pod redakcj+ Ewy 'arneckiej-bia)y zosta) zdominowany przez artyku)y z zakresu logiki. Pod redakcj+ psychologów: Andrzeja Falkowskiego i Tadeusza Tyszki ukaza) si- tom P /1994 po,wi-cony problematyce praktycznego zastosowania psychologii w dzia)alno,ci gospodarczej. Podj-to w nim takie zagadnienia jak organizacja doboru kadr do biznesu, procesy negocjacyjne, badania marketingowe i inne. 18

19 Tom P /1995 jest w ca)o,ci po,wi-cony etyce biznesu. Jego redaktorami s+ Wojciech Gasparski i Anna Lewicka Strza)ecka, którzy ju. wcze,niej na )amach Prakseologii i w odr-bnych wydawnictwach etyce biznesu po,wi-cili sporo uwagi. &wiadczy o tym mi-dzy innymi opublikowany na )amach P /1990 (tom pod redakcj+ Andrzeja Strza)eckiego) referat Wojciecha Gasparskiego pt. Prakseologia a etyka oraz dyskusja z udzia)em: Henryka Hi.a, Andrzeja Grzegorczyka, Tadeusza Pszczo)owskiego, Jaros)awa Rudnia!skiego, Janiny Kotarbi!skiej, Kazimierza Perechudy, Mariana Prze)-ckiego, Iji Lazari-Paw)owskiej, Jana Doroszewskiego, Anny Lewickiej-Strza)eckiej, Jerzego S)owikowskiego i Piotra Hübnera. Wa.nym sygna)em zapowiadaj+cym rozwój zainteresowania i bada! problematyki etyki biznesu by)y artyku)y M. Kostery pt. Etyka zarz!dzania (P /1991) i J. Dietla Etyka biznesu w warunkach transformacji z gospodarki nakazowej do rynkowej (P /1994). Warto zaznaczy0, i. w kwietniu 1994 r. rozpocz-)o dzia)alno,0 Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarz+dzaniu, zorganizowane przez Towarzystwo Naukowe Prakseologii 3. Wi-kszo,0 artyku)ów w P /1995 jest w du.ym stopniu owocem prac wspomnianego seminarium. Do wyda! monotematycznych nale.y niew+tpliwie zaliczy0 P /1995 po,wi-cony g)ównie t)umaczeniu dwóch pierwszych rozdzia)ów i rozdzia)u ko!cowego traktatu Ludwiga von Misesa Human Action: A Treatise on Economics. Redaktorem tego tomu by) Wojciech Gasparski. P /1996 to rezultat prac Sekcji Filozo i i Etyki Biznesu VI Polskiego Zjazdu Filozo cznego, który odby) si- w Toruniu we wrze,niu 1995 r. Po raz pierwszy na najwi-kszym polskim forum lozo cznym zaistnia)a w)a,nie taka Sekcja. Tom otwiera artyku) Wojciecha Gasparskiego, w którym autor poddaje gruntownej analizie dzia)ania gospodarcze z punktu widzenia trzech E : efektywno,ci, ekonomiczno,ci i etyczno,ci. W tym tomie, zredagowanym przez Wojciecha Gasparskiego i Ann- Lewick+-Strza)eck+, znalaz) si- te. artyku) L. von Misesa pt. Ekonomiczne podstawy wolno&ci w t)umaczeniu Micha)a Tempczyka. Warto zaznaczy0,.e w ramach VII Polskiego Zjazdu Filozo cznego, który odby) si- w Szczecinie we wrze,niu 2004 r., powo)ana zosta)a w ra- 3 To seminarium funkcjonuje do chwili obecnej po nazw+ Seminarium Etyki Biznesu i patronuje mu Centrum Etyki Biznesu przy IFiS PAN i ALK oraz Towarzystwo Naukowe Prakseologii. 19

20 mach Sekcji Etyki Podsekcja Etyki 'ycia Gospodarczego pod przewodnictwem Anny Lewickiej-Strza)eckiej. Odnotowane to zosta)o w Kronice P 145/2005. Po raz trzeci etyka biznesu zaznaczy)a swoj+ obecno,0 na VIII Polskim Zje/dzie Filozo cznym, który odby) si- w Warszawie we wrze,niu 2009 r. Pod przewodnictwem Wojciecha Gasparskiego obradowa)a Podsekcja Etyki Biznesu. Problemy podj-te w referatach, wyg)oszonych w tej Podsekcji, w znacznym stopniu oddawa)y zakres bada! prowadzonych we wspó)czesnej etyce biznesu. Tom P 149/2009 zawiera wi-kszo,0 spo,ród wspomnianych referatów. 100-lecie wydania przez Alfreda V. Espinasa pierwszego dzie)a prakseologicznego pt. Les origines de la technologie (Paris 1897) Towarzystwo Naukowe Prakseologii uczci)o konferencj+ naukow+ nt. Skuteczno&$ a etyczno&$ dzia"a%, która odby)a si- w pa/dzierniku 1998 r., a referaty z tej konferencji zosta)y opublikowane w P 138/1998. Redaktorem tego tomu by) Wojciech Gasparski. Referaty ze wspomnianej konferencji zainaugurowa)y cykl konferencji naukowych i odpowiadaj+cych im kolejnych wyda! Prakseologii po-,wi-conych prakseologicznym i etycznym aspektom konkretnych dzia)a!. W pa/dzierniku 1999 r. odby)a si- konferencja naukowa pt. Prakseologiczne i etyczne aspekty komunikowania si# w biznesie. Referaty z tej konferencji znalaz)y si- w P 139/1999. Jako ciekawostk- warto odnotowa0 zawart+ w tym tomie informacj-,.e Komitet Bada! Naukowych Zespó) Nauk Humanistycznych opublikowa) w lutym 2000 r. dokument pt. Szczegó"owe zasady i de nicje oceny parametrycznej jednostek naukowych i jednostek badawczo rozwojowych, zawieraj+cy m. in. listy czasopism z uwzgl-dnieniem ich rangi i Prakseologia znalaz)a si- w dziale czasopism Filozo a/naukoznawstwo na li,cie A czasopism naukowych o najwy.szej punktacji (7 punktów). P 139/1999 redagowali Wojciech Gasparski i Ryszard Banajski. Tom P 140/2000, zredagowany przez Danut- Miller, pomie,ci) materia)y z konferencji naukowej nt. Prakseologiczne i etyczne aspekty konkurencji. W tym tomie po raz pierwszy ukaza)a si- informacja zawieraj+ca nazwiska opiniodawców publikowanych artyku)ów. W pa/dzierniku 2001 r. odby)a si- konferencja naukowa nt. Prakseologiczne i etyczne aspekty odpowiedzialno&ci, a referaty przedstawione na tej konferencji z)o.y)y si- na tom P 142/2002. Redaktorami tomu by)y Anna Lewicka-Strza)ecka i Danuta Miller. 20

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/ Strona 1 z 6 Start O nas Kontakt Opis projektu Czym jest uspokajanie ruchu Przykłady ze świata Strona 2 z 6 Projektowaliśmy ulice W ramach pierwszej edycji Strefy Zamieszkania przeprowadzilimy pilotaowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim. Research fields of controlling in Wrocław centre

Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim. Research fields of controlling in Wrocław centre Controlling w małych i rednich ch 15 Obszary badawcze controllingu w orodku wrocławskim Research fields of controlling in Wrocław centre Edward NOWAK * Streszczenie. Artykuł jest prezentacj problematyki

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy:

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy: Biuletyn K wiecie? W TYM NUMERZE Projekty: - Firmy Rodzinne 1 - Firmy Rodzinne 2 - FBA: Skuteczny lider ma?ej firmy - Rodzinni Rodzinnym, Rodzinni Przedsiebiorczym - Barometr Firm Rodzinnych (Edycja I/II)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 1 TREŚĆ ARTYKUŁY MAREK NAHOTKO: Współdziałanie metadanych w chmurze VIOLETTA PERZYŃSKA: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce realia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA JAKO PRZEDMIOT NAUKI ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA PUBLICZNA JAKO PRZEDMIOT NAUKI ADMINISTRACJI Teka Kom. Praw. OL PAN, 2012, 193 202 ADMINISTRACJA PUBLICZNA JAKO PRZEDMIOT NAUKI ADMINISTRACJI Katedra Nauki Administracji, Instytut Administracji WPPKiA KUL Streszczenie. prawa. Pr z- i- j teorii syste

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały IX Kongresu

Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały IX Kongresu Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych Materiały IX Kongresu Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych Uniwersytet lski w Katowicach Ochrona informacji niejawnych, biznesowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Jak uatwi klientowi wybór oferty kredytowej?

Jak uatwi klientowi wybór oferty kredytowej? Jak uatwi klientowi wybór oferty kredytowej? Wiktor Materek Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Seminarium Vademecum Nowych Produktów Hipotecznych, 30 marca 2006 r., Warszawa 1 Konsumenckie reimy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia... (poz....) Załcznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE Zacznik nr 1 do uchway Rady Pedagogicznej Nr 10/81/VII/2010/2011 z dn. 8. 12. 2010 r. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWA II W OZORKOWIE 1. Rozporzdzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY Dbica, padziernik 2003 roku Rozdzia! I 1. Rada rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Dbickich Saperów

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 Niech umiech dziecka bdzie najwiksz nagrod i najwyszym uznaniem za wszelkie trudy w realizacji koncepcji pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY W 22 roku po raz pity zrealizowalimy program Przedsibiorstwo Fair Play. Przez te minione lata, w trakcie realizacji kolejnych

Bardziej szczegółowo

Raport na zlecenie Departamentu Zarz dzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chro cicka

Raport na zlecenie Departamentu Zarz dzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chro cicka ANALIZA DZIAA INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH DOTYCZCYCH EFS I SPO RZL PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WDRAAJCE SPO RZL ORAZ KOSZEFS Warszawa, grudzie Raport na zlecenie Departamentu Zarzdzania EFS w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie na rynkach wschodz?cych Notatki z podró?y Marka Mobiusa http://mobius.blog.franklintempleton.com/pl

Inwestowanie na rynkach wschodz?cych Notatki z podró?y Marka Mobiusa http://mobius.blog.franklintempleton.com/pl Polska ro?nie w si?? Date : 4 Sierpie? 2014 Kiedy po raz pierwszy przyjecha?em do Warszawy ponad 20 lat temu, by?o tu szaro i odpychaj?co, a nijakie witryny sklepowe przypomina?y relikty czasów komunistycznych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I SYSTEMY

PROJEKTOWANIE I SYSTEMY Poiska Akademia Nauk Komitet Naukoznawstwa PROJEKTOWANIE I SYSTEMY Zagadnienia metodologiczne dyscyplin praktycznych torn XII pod redakcj WOJCIECHA GASPARSKIEGO i DANUTY MILLER przy wspópracy ANDRZEJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi

Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto w obradach uczestniczyli; Sekretarz Gminy Pani Gra?yna Sobotka oraz so?tysi Protokó? Nr X/2007 Autor: Maria Wi?niewska 03.12.2007. Protokó? Nr X/07 z obrad Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Jadów, która odby?a si? w dniu 2 pa?dziernika 2007 r., w sali Gminnego O?rodka Kultury w Jadowie.

Bardziej szczegółowo

PRAKSEOLOGICZNE I ETYCZNE ASPEKTY PRZYWÓDZTWA W BIZNESIE

PRAKSEOLOGICZNE I ETYCZNE ASPEKTY PRZYWÓDZTWA W BIZNESIE SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA - KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNE TOWARZYSTWO NAUKOWE PRAKSEOLOGII CENTRUM ETYKI BIZNESU INSTYTUTU FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN i AKADEMII LEONA KOŹMIOSKIEGO KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Magazyn kulturalno-szachowy Karl. Ok?adka numeru po?wi?conego osobie arcymistrza Rubinsteina.

Magazyn kulturalno-szachowy Karl. Ok?adka numeru po?wi?conego osobie arcymistrza Rubinsteina. NOWE O UBINSTEINIE Numer 3/2013 niemieckiego kwartalnika Karl (zgodnie z tre?ci? i podtytu?em jest to magazyn kulturalno-szachowy ) niemal w ca?o?ci po?wi?cony jest osobie arcymistrza ubinsteina, najwybitniejszego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie remontu i przebudowy pomieszcze? w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 59 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

MONIKA SZA KOWSKA-STRZELECKA

MONIKA SZA KOWSKA-STRZELECKA MONIKA SZAKOWSKA-STRZELECKA Tematem artykuu jest opis pilotaowego wdroenia metody ewaluacji wartoci publicznej tworzonej dziki systemom IT, wykorzystujcym przetwarzanie w prywatnej chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3209 Warszawa, 24 maja 2010 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Po rozszerzeniu składu Komisji (decyzja Ministra Sportu z dnia 15.03.2006 roku) lista Członków Komisji przedstawia si nastpujco:

SPRAWOZDANIE. Po rozszerzeniu składu Komisji (decyzja Ministra Sportu z dnia 15.03.2006 roku) lista Członków Komisji przedstawia si nastpujco: SPRAWOZDANIE Poprzednia kadencja Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie formalnie zakoczyła si 14 maja 2005 roku. Nowa Komisja pod przewodnictwem profesora Jerzego Jurkiewicza została powołana przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Podstawy etyki Kod przedmiotu: ETK Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz:

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz: Rozdzia6 6 Wspópracazorganizacjami Wspópraca z pozarzdowymi pozarzdowymi 6. Wspópracazorganizacjami pozarzdowymi Celeedukacyjne ele edukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdziesz: Po zapoznaniu si

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 149/2009

Prakseologia Nr 149/2009 Prakseologia Nr 149/2009 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PERSPEKTYWA METODOLOGICZNA I HISTORYCZNA ETYKI BIZNESU Wojciech Gasparski BIZNES I ZARZ!DZANIE W SPO"ECZE#STWIE O PODWÓJNEJ MORALNO$CI 9 Janina Filek

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 82 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej

Odpowiedzialno! spo#eczna w administracji publicznej Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 24/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Wydzia" Ekonomiczny w Opolu Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej Streszczenie. W #wietle

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Proseminarium Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Piotr Michalik Cele zajęć z przedmiotu: 1. Zapoznanie ę z techniką pisania pracy dyplomowej 2. Nauczenie zasad korzystania z literatury

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka zastosowania biznesowe. Ewy Frątczak Alfredy Kamińskiej Jana Kordosa

Statystyka zastosowania biznesowe. Ewy Frątczak Alfredy Kamińskiej Jana Kordosa Statystyka zastosowania biznesowe Ewy Frątczak Alfredy Kamińskiej Jana Kordosa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. L. Krzyżanowskiego wsm.warszawa.pl Statystyka zastosowania

Bardziej szczegółowo