2014 Annual Report Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014 Annual Report Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2014"

Transkrypt

1 2014 Annual Report Doroczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2014

2 39 th Annual Membership Meeting Thursday, April 23, 2015 American-Polish Cultural Center, Troy, Michigan Agenda Call to Order Ascertainment of Quorum Reading of Annual Meeting Minutes Board of Directors' Report Treasurer's Report Credit Committee Report Supervisory Committee Report Unfinished Business New Business Elections Adjournment 39-te Doroczne Walne Zgromadzenie Czwartek, 23 kwietnia, 2015 Amerykańsko-Polskie Centrum Kulturalne, Troy, Michigan PORZĄDEK OBRAD Rozpoczęcie obrad Ustalenie kworum Odczytanie podsumowania za ubiegły rok Raport Rady Dyrektorów Raport Skarbnika Raport Komisji Kredytowej Raport Komisji Nadzorczej Pozostałe sprawy Nowe tematy Wybory Zakończenie obrad -2-

3 Minutes of the 38th Annual Membership Meeting of PAC Federal Credit Union The meeting was called to order at 6:21 p.m. and a quorum was present. Reading of Annual Meeting Minutes A motion was made and seconded to waive the reading of the 2013 Annual Membership Meeting Minutes and there were no objections to accepting the 2013 Annual Shareholder Meeting Minutes. Board of Directors Report The report of the Board of Directors was given by Mr. George Kurzatkowski, the Credit Union s Board Chairman. He welcomed all in attendance and reported that the Credit Union continued to improve its profitability in 2013, and that expenses that could be controlled, were reduced for the fourth consecutive year. He reported that the Credit Union ended the year with assets exceeding the $100 million mark. He added that we continued to grow our capital as well with a better than 38% increase in our addition to reserves. The improved housing market allowed us to sell some real estate that was acquired via foreclosures and we continued to reserve for loan losses by an additional $395,000 in Our net loans also improved by more than $5.4 million. He expressed optimism that we would continue on a path of capital and asset growth for Treasurer s Report The Treasurer reported that the Credit Union s assets at the end of 2013 were $102,922,977 compared to $99,471,151 in the prior year. Also, in 2013 the Credit Union s reserves increased by $447,475 due to the continuing expense control. At year end, our capital was 7.46% of assets. The Credit Union s gross income was $3,624,914, operating expenses were $2,803,903, and the dividends paid out to members were $386,748. Credit Committee Report Mr. John Swidwinski presented the report of the Credit Committee. He said that the Credit Union s loan portfolio increased by 9.24% in 2013, mostly as a result of mortgage demand. More than $20.4 million of loans were disbursed in The Credit Union reserved an additional $395,000 for potential loan losses and had chargeoffs of $319,600, mostly in devaluation of foreclosed real properties. In 2013, we also acquired $1.05 million in commercial loan participations allowing us to capitalize on attractive yields. On behalf of the Credit Committee Chairman Kazimierz Kozlowski, Mr. Swidwinski thanked the Committee Members for their work during the year. Supervisory Committee Report The Supervisory Committee reported that as required by regulation, an independent audit of the Credit Union was performed by the Certified Public Accounting firm of Cindrich, Mahalak & Co., P.C. Furthermore, the Credit Union was examined by the National Credit Union Administration. The audit as well as the examination found that the Credit Union was operating in conformity with generally accepted accounting principles and in compliance with all applicable regulations. The financial reports submitted to the members are a true representation of the results of PAC Federal Credit Union s operations in He congratulated the Staff and Management for another successful year of operation. A motion to adopt the report was made, seconded, and approved by unanimous vote. Unfinished Business None. New Business None. Election The election to fill expiring terms of directors was conducted. The Nominating Committee introduced the candidates: Mariusz Arszylo, Matthew Grecki, Sophie Kosowski, David Porada, Mark Reaume and Zdzislaw Miloboszewski. Because there were no other candidates, they were elected by general consent. Adjournment The meeting adjourned at 6:51 pm. -3-

4 -4- Report of the Credit Committee In 2014, the Credit Union s loan portfolio continued to increase as both the national and local economies continued to improve. Loans that were disbursed in 2014 were slightly more than $15.2 million, exclusive of credit card purchases and cash advances. This increased our year-end direct loan total by more than $2.56 million over the prior year to $68,306,900, a 3.9% increase. Of that $15.2 million, more than $10.0 million were loans secured by real property and more than $3.6 million were in personal and auto loans. In addition to yet another outstanding year for loan growth for our Credit Union, we continued our loan quality standards. Delinquent loans were 1.06% as a percentage of total loans at the end of The average for comparable credit unions was 1.07%. In 2014, the amount of net loans charged off was reduced from $319,600 in the prior year to $213,352. As loan loss mitigation efforts continued, the Credit Union only needed to fund the loan loss allowance account by $100,200 compared to $395,000 last year. At the end of the year, there was only one remaining property owned by the Credit Union that was acquired via foreclosure. The Credit Union continues to firmly believe that our membership is best served by the lending practices of our Credit Union. No one knows our members borrowing needs better than we do. The foundation of our business is to provide a source of loans to our members. Our mission is to be the best source available for loans to our members. Once again, thanks to our members for the confidence shown in our Credit Union and we look forward to your continued support. Sprawozdanie Komisji Kredytowej W roku 2014 portfel pożyczkowy Unii Kredytowej powiększał się wraz z poprawą lokalnej i krajowej sytuacji gospodarczej. W roku 2014 udzieliliśmy pożyczek na ponad 15,2 miliona dolarów, bez uwzględnienia zakupów z użyciem kart kredytowych i zaliczek gotówkowych. Oznacza to zwiększenie łącznej wartości kredytów na koniec roku o ponad 2,56 miliona dolarów w stosunku do roku poprzedniego, do całkowitej sumy dolarów; nastąpił więc wzrost o 3,9 procenta. Z sumy 15,2 miliona dolarów, ponad 10 milionów dolarów było zabezpieczonych w nieruchomościach, a 3,6 miliona dolarów w pożyczkach osobistych i samochodowych. Oprócz kolejnego znakomitego roku, w którym nasza Unia Kredytowa utrzymała tempo wzrostu wartości udzielonych kredytów, zachowaliśmy również wysoką ich jakość z niskim odsetkiem kredytów niespłacanych w terminie (według danych z końca 2014 roku) na poziomie 1,06 procenta wobec całkowitej wartości kredytów. Średnia dla porównywalnych unii kredytowych wynosiła 1,07 procenta. W roku 2014 suma kredytów spisanych została zmniejszona z dolarów (2013 r.) do dolarów. W sytuacji gdy miał miejsce dalszy postęp w dziedzinie łagodzenia strat wynikających ze złych kredytów, Unia Kredytowa potrzebowała na ten cel tylko dolarów w porównaniu do 395 tysięcy dolarów w roku ubiegłym. Na koniec roku w posiadaniu Unii Kredytowej pozostała tylko jedna nieruchomość uzyskana na drodze postępowania egzekucyjnego mienia. PAC FCU nadal uważa, że nasza działalność kredytowa jest najlepszym rozwiązaniem dla członków naszej Unii. Nikt nie zna potrzeb kredytowych naszych członków lepiej od nas! Podstawą naszych przedsięwzięć biznesowych jest udostępnianie kredytów naszym członkom, a celem - abyśmy byli najlepszym źródłem kredytów dostępnych dla naszych członków. Dziękujemy naszym członkom za zaufanie okazywane PAC FCU z nadzieją, że również w przyszłości będziemy mieli Państwa poparcie. The Credit Committee Members/ Członkowie Komisji: John Swidwinski - Chairperson/Przewodniczący Mariusz Arszylo Stefan Kobylecki Kazimierz Kozlowski Mark Reaume On behalf of the Credit Committee/ W imieniu Komisji, John Swidwinski, Chairman/Przewodniczący

5 Report of the Supervisory Committee The Supervisory Committee serves as the auditing body, ensuring PAC Federal Credit Union complies with all applicable laws and regulations and acts in the best interest of the Credit Union s members/owners in order to safeguard their assets. The Supervisory Committee is appointed annually by the Board of Directors. To discharge these responsibilities the committee retained the public accounting firm of Cindrich, Mahalak & Co., P.C. to perform the following functions: To conduct an independent external opinion audit of the financial statements for the period from July 31, 2013 to July 31, 2014, and; To conduct the annual Bank Secrecy Act and Office of Foreign Asset Controls examination, and; To conduct audits of the Credit Union s Automated Clearinghouse processes. The committee also reviewed and addressed the findings of the annual examination of the Credit Union by the National Credit Union Administration. The independent auditor found that the financial statements present fairly, in all material aspects, the financial position of PAC Federal Credit Union in conformity with Generally Accepted Accounting Principles. The Supervisory Committee finds that the required policies and procedures are in place and that PAC Credit Union s controls are effective. On behalf of the Supervisory Committee, congratulations to the staff and management of the Credit Union for another productive year. Sprawozdanie Komisji Nadzorczej Komisja Nadzorcza pełni rolę jednostki kontrolnej, której celem jest zagwarantowanie, że PAC FCU przestrzega wszystkich przepisów i regulacji prawnych w interesie członków/właścicieli Unii Kredytowej w celu zabezpieczenia ich aktywów. Komisja Nadzorcza jest rokrocznie mianowana przez Radę Dyrektorów. W celu wywiązania się ze swoich obowiązków Komisja zatrudniła audytora - firmę zajmującą się księgowością, Cindrich, Mahalak & Co., P.C. do wykonania następujących czynności: Przeprowadzenie niezależnego zewnętrznego audytu sprawozdań finansowych za okres od 31 lipca 2013 r. do 31 lipca 2014 r.; Przeprowadzenia dorocznego badania zgodności z przepisami ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act) i wymogami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Asset Controls); Przeprowadzenia audytu stosowanych w Unii Kredytowej procedur automatycznego systemu rozliczeniowego (Automated Clearinghouse). Komisja również dokonała przeglądu i analizy ustaleń dorocznej kontroli Unii Kredytowej dokonanej przez Krajowy Zarząd Unii Kredytowych (National Credit Union Administration). Niezależny audytor stwierdził, że sprawozdania finansowe jednoznacznie i pod każdym względem odzwierciedlają zgodność sytuacji finansowej PAC FCU z ogólnie akceptowanymi zasadami rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles). Komisja Nadzorcza potwierdziła realizację wymaganych zasad i procedur oraz efektywność system kontrolnego w PAC FCU. W imieniu Komisji Nadzorczej pragniemy pogratulować pracownikom i kierownictwu PAC FCU kolejnego udanego roku. The Supervisory Committee/Członkowie Komisji Nadzorczej Adam Pomichowski - Chairman/Przewodniczący Leslie Banas Gregory Filar Richard Konrad Alexander Wolicki -5-

6 Income and Expenses/Rachunek zysków i strat For the year ending December 31, 2014 Na koniec roku 31 grudnia 2014 Income Przychód Interest on Loans $2,718,047 Odsetki z tytyułu udzielonych pożyczek Interest on Investments $ 388,208 Odsetki z tytułu inwestycji Other Operating Income $ 562,972 Przychód z tytułu działalności operacyjnej Total Gross Income $3,669,227 Przychód brutto Expenses Koszty Compensation & Benefits $1,215,163 Wynagrodzenia i ubezpieczenie Office Occupancy Expense $ 222,687 Koszty utrzymania biura Office Operation Expense $ 293,859 Koszty operacyjne biura Education and Promotion Expense $ 43,483 Koszty szkoleń i promocji Loan Servicing Expense $ 109,711 Koszty związane z udzieleniem kredytów Professional & Outside Services $ 289,354 Usługi zewnętrzne Operating Fees $ 24,612 Opłaty operacyjne Interest Expense $ - Koszty finansowe Provision for Loan Losses $ 100,200 Rezerwy na pokrycie strat kredytowych Member Insurance $ 1 Ubezpieczenie członkowskie Corporate Stabilization Expense $ - Wpłaty na rzecz korporacyjnego funduszu stabilizacyjnego Other Expenses Inne koszty Travel & Conference $ 32,303 Podróże i koszty konferencji Annual Meeting $ 1,147 Doroczne zgromadzenie Association Dues $ 5,823 Opłaty członkowskie Other Misc. Expense $ 90,476 Inne różne koszty Total Other Expenses $ 129,749 Inne koszty łącznie Total Operating Expense $2,428,821 Koszty operacyjne łącznie Income Before Dividends $1,240,406 Dochód przed wypłatą dywidend Non-Operating Gain (Loss) $ 21,440 Zyski i straty nadzwyczajne Member Dividends $ 336,574 Dywidendy członkowskie Net Change to Reserves $ 925,273 Zmiana rezerw netto -6-

7 Sources of Income Distribution of Expenses -7-

8 Statement of Financial Condition/Bilans As of December 31, 2014/Stan na dzień 31 grudnia 2014 Assets Aktywa Cash $ 1,072,569 Środki pieniężne Loans: Udzielone pożyczki: Real Estate Loans $ 56,779,743 Pożyczki na zakup nieruchomości Real Estate Lines of Credit $ 3,572,886 Linie kredytowe zabezpieczone wartością nieruchomości Consumer Loans $ 4,339,182 Pożyczki konsumenckie Credit Cards & Lines of Credit $ 1,053,117 Karty kredytowe i linie kredytowe Business Loans $ 2,562,011 Kredyty dla firm Net Participation Loans $ (385,774) Sprzedaż udziałów w kredytach Allowance for Loan Losses $ (310,072) Rezerwa na kredyty i pożyczki Total Net Loans $ 67,611,094 Wartość netto kredytów Investments: Inwestycje: Deposits in Central CU and Banks $ 3,534,502 Lokaty w Centrali Unii Kredytowej i w bankach FHLB Stock & Deposit $ 587,100 Udziały i depozyty w Federal Home Loan Bank Certificates of Deposit $ 25,972,972 Lokaty terminowe Government Securities $ 1,500,000 Lokaty rządowe Corporate Credit Union Capital Deposit $ 433,100 Wpłata w Corporate Central Total Investments $ 32,027,674 Łączna wartość inwestycji Other Assets: Inne aktywa: Land & Buildings $ 1,307,587 Budynki, lokale i grunt Other Fixed Assets $ 71,455 Inne środki trwałe NCUA Insurance Deposit $ 954,324 Depozyt za ubezpieczenie w NCUA Other Assets Inne aktywa Accrued Investment Income $ 32,022 Przewidywane przychody z inwestycji Accrued Loan Income $ 131,753 Przewidywane przychody z udzielonych kredytów Prepaid Expenses $ 88,604 Rozliczenia międzyokresowe czynne Other $ 858,242 Inne Total - Other Assets $ 1,110,622 Łączna wartość inne aktywa Total Assets $ 104,155,325 Łączna wartość wszystkich aktywów Liabilities & Equity: Zobowiązania i wkład kapitałowy: Accounts Payable $ 14,587 Zobowiązania krótkoterminowe Dividends Payable $ 116,647 Zobowiązania z tytułu dywidend Other Liabilities $ 233,479 Inne zobowiązania Total $ 364,713 Łączna wartość zobowiązań Members Equity: Kapitał członków: Member Shares $ 27,625,498 Konta oszczędnościowe Money Market Shares $ 25,678,016 Lokaty Money Market Share Draft Accounts $ 12,840,256 Konta rozliczeniowe czekowe Share Certificates $ 13,092,335 Lokaty terminowe Individual Retirement Accounts $ 15,946,537 Fundusze emerytalne Total Members Equity $ 95,182,641 Łączna wartość kapitału członków Reserves: Rezerwy: Regular Reserves $ 1,495,057 Zwykłe rezerwy Undivided Earnings $ 7,112,914 Dodatkowe rezerwy Total Reserves $ 8,607,971 Łączna wartość rezerw Total Liabilities, Equity & Reserves $ 104,155,325 Łączna wartość zobowiązań, kapitału i rezerw -8- Reserves/Total Assets 8.26% Stosunek wartości rezerw do ogołu aktywów

9 Credit Union Assets Credit Union Liabilities -9-

10 Service to our Community Organizations That We Supported American Polish Cultural Society Scholarship Fund American-Polish Century Club Central Citizen s Committee Friends of the Hamtramck Library Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej Mała Polska Dance Ensemble National Polish American Sports Hall of Fame Our Lady of Częstochowa Church Polish American Chamber of Commerce Polish American Congress - Michigan Division Polish American Congress - Scholarship Fund Polish American Congress - Charitable Foundation Polish American Veterans Association - Post 7 Polish Language Schools Polish Roman Catholic Union Gwiazda Dancers Polish Scouting Organization Polish Singers Alliance of America Polish Women s Alliance Polish-American Education Center Razem Events That We Sponsored Parada Młodych Talentów Polish Folk Dance Festival Polish Roman Catholic Union Polish-American Night -10-

11 Board of Directors/Rada Dyrektorów George Kurzatkowski, Chairperson/Przewodniczący David Porada, Vice-Chairperson/Wiceprzewodniczący Mark Reaume, Secretary/Sekretarz Mariusz Arszylo, Treasurer/Skarbnik Stanislaw Boguszewski, Director/Dyrektor Matthew Grecki, Director/Dyrektor Stefan Kobylecki, Director/Dyrektor Sophie Kosowski, Director/Dyrektor Zdzislaw Miloboszewski, Director/ Dyrektor Adam Rusinowski, Director/Dyrektor Hendrik Zenicki, Director/Dyrektor Office Staff/Zespół Biurowy John Swidwinski, Chief Executive Officer/Dyrektor Zarządzający Anita Dul, Chief Operations Officer/Dyrektor d/s Operacyjnych Kazimierz Kozlowski, Loan Manager/Kierownik Działu Kredytów Stanislaw Rozmiej, Accounting Manager/Kierownik Działu Księgowości Halina Bilek, Branch Manager/Kierownik Oddziału Maria Grabas, Branch Manager/Kierownik Oddziału Allison Poshadlo, Branch Manager/Kierownik Oddziału Andrzej Leszczynski, Member Services/Kierownik d/s Obsługi Klienta Suzanna Zwirko, Member Services/Kierownik d/s Obsługi Klienta Daniel Dulak, Cashier/Kasjer Irena Filip, Cashier/Kasjer Anna Kardasz, Cashier/Kasjer Karen Oliverio, Cashier/Kasjer Lukasz Put, Cashier/Kasjer Julita Sobiesiuk, Cashier/Kasjer Sylwia Szczesiak, Cashier/Kasjer Eva Szostek, Cashier/Kasjer Monica Urbaniuk, Cashier/Kasjer Paulina Wilcox, Cashier/Kasjer Natalia Wolniewicz, Cashier/Kasjer Agnieszka Nedelcu, Accounting Assistant/Asystentka d/s Księgowości Grazyna Pawlowski, Lending Consultant/Konsultant Kredytowy David Senderowski, Lending Consultant/Konsultant Kredytowy Grazyna Zukowska, Lending Consultant/Konsultant Kredytowy Piotr Skorupka, Credit Specialist/Specjalista d/s Kredytów Joanna Ostentoski, IT Coordinator/Koordynator IT Thomas Wolski, Finance Specialist/Specjalista d/s Finansów -11-

12 E. Maple Troy, MI (248) Joseph Campau Hamtramck, MI (313) West Warren Dearborn Heights, MI (313)

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish

Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish Founded in August 1945 by Father Stanley Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus Parish in Toronto, St. Stanislaus - St. Casimir s Polish Parishes Credit Union Limited has been serving the Polish community

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 "Echo Investment" S.A. SA-P 2005 Introduction 1. The basic range of activity of the company registered under

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo