I rok/ I year II rok/ II year III rok/ III year razem/ I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr number of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I rok/ I year II rok/ II year III rok/ III year razem/ I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr number of"

Transkrypt

1 Lp. Szczegółowy plan studiów na kierunku Specjalności pedagogiczno-zawodowe: Przedmioty studiówtreści nauczania w zakresie/ subjects Punkty razem za przed-miot PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) / Pedagogy 1st degree studies pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną (F.I)/educationalist care and education with pedagogical therapy pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią (F.II)/ educationalist resocialisation with social prophylaxis and socio-therapy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (F.III)/ pre- school and early education teacher pedagogika ze specjalnością logopedyczną (F.IV)/ pedagogy with logopaedics Ilość Plan semestrów i lat studiów/ semestr and year plan godz. I rok/ I year II rok/ II year III rok/ III year razem/ I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr number of Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty hours wykłady/ lectures inne formy/ other wykłady/ lectures inne formy / other Filozofia Philosophy zal. z / pass with grade 2. Psychologia Psychology zal. z./ pass with grade 3. Socjologia Sociology zal. z./ pass with grade 4. Pojęcia i systemy pedagogiczne Terms and Systems in Pedagogy 5. Historia myśli pedagogicznej History of Pedagogic Thought 6. Teoretyczne podstawy wychowania Theoretical Rudiments of Upbringing 7. Teoretyczne podstawy kształcenia Theoretical Rudiments of Education wykłady/ lectures inne formy/ other wykłady/ lectures inne formy/ other wykłady/ lectures inne formy/ other wykłady/ lectures inne formy/ other 1 Forma zaliczeni przedmiot u/ form of exam zal. i egz/ pass with exam 12 65(p)* /5 6 zal. i egz./ pass with exam 7 45 (p) 10 15/ zal. i egz. pass with exam 7 45 (p) 10 15/ zal. i egz./ pass with exam 8. Pedagogika społeczna Social Pedagogy 5 55 (p) 30 20/5 5 zal. i egz./ pass with exam 9. Język obcy Foreign Language zal. z / pass with grade 10. Technologia informacyjna Information Technology 11. Kultura i sztuka współczesna lub Biomedyczne podstawy rozwoju Modern Culture and Art/Biomedical Rudiments of Development 12. Teoria kształcenia ustawicznego lub Współczesna kultura popularna Theory of Constant Education/Modern Pop Culture zal. z /pass with grade 2 40 (p) 15 15/10 2 zal. z / pass with grade 2 40 (p) 15 15/10 2 zal. z /pass with grade

2 13. Seminarium dyplomowe Graduate Seminar zal.i egz. dypl. 14. Proseminarium z metod badań pedagogicznych Introductory Seminar on the Methods of Pedagogic Studies zal. z / pass with grade 15. Wykład monograficzny Monographic Lecture zal. / pass 16. Prawo ochrony własności intelektualnej The Law to Protect Intellectual Property 17. Bezpieczeństwo i higiena pracy Industrial Safety zal. / pass zal. / pass 18. Wychowanie fizyczne Physical Education zal. / pass 19. Praktyka hospitacyjna Class Inspection Teaching Practice 20. Praktyka asystencka Assistant Teaching Practice 21. Praktyka specjalnościowa Teaching Practice for Specific Purposes zal. / pass zal. / pass zal. / pass Razem F.I pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną / educationalist care and education with pedagogical therapy Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z metodyką Welfare-Educational Pedagogy and Methodology 19. Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji Oligophrenopedagogy with the Elements of Rehabilitation 20. Prawo rodzinne i opiekuńcze Family and Welfare Law 21. Profilaktyka pedagogiczna z metodyką Pedagogic Prevention and Methodology 22. Terapia zaburzeń mowy Therapy of Speech Disorders 23. Terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania Therapy of Difficulties in Learning to Read and Write 24. Terapia trudności w uczeniu się matematyki Therapy of Difficulties in Learning Mathematics 4 60 (p) 20 20/20 4 zal. i egz./ pass 3 40 (p) 15 15/10 3 zal. z / pass zal. z./ 3 30 (p) 10 10/10 3 zal. i egz./ pass zal. z./ zal. z./ zal. z./ 2 with exam with grade pass with grade with exam pass with grade pass with grade pass with grade

3 26. Drama w terapii pedagogicznej Drama in Pedagogic Therapy zal. z./ 27. Trening twórczości Creativity Training zal. z./ 29. Warsztaty metodyczne z pracy opiekuńczowychowawczej Methodological Workshops in Welfare-Educational Work Razem godzin w semestrach i latach/ total hours in semesters and years zal. z./ / / /20p 30 70/20p /40p pass with grade pass with grade pass with grade Objaśnienia: Praktyka : (p) przedmiot obejmuje treści realizowane w formie projektu bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, w liczbie godzin określonej w ogólnym planie studiów. A. W I i II semestrze ( I rok ) studenci odbywają praktykę hospitacyjną w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w sumie 90 godzin, t.j. 15 dni w roku akademickim. Udział w praktyce potwierdzany jest przez nauczyciela akademickiego w formie zaliczenia. Stanowi to 2 punkty. B. W IV semestrze (luty marzec) studenci odbywają praktykę ciągłą (asystencką) w odpowiednich placówkach i instytucjach, w wymiarze 60 godzin, tj.10 dni w roku akademickim. Udział w praktyce potwierdzany jest przez nauczyciela akademickiego w formie zaliczenia. Stanowi to 2 punkty. C. W VI semestrze (luty - marzec) studenci odbywają praktykę ciągłą (specjalnościową) w odpowiednich placówkach i instytucjach, w wymiarze 90 godzin, tj. 15 dni w roku akademickim. Udział w praktyce potwierdzany jest przez nauczyciela akademickiego w formie zaliczenia. Stanowi to 3 punkty. D. Szczegółowo odbywanie i treści praktyk określa Regulamin organizacji praktycznego kształcenia studentów na kierunku pedagogika zawierający plan nauczania. E. Z odbywania praktyk mogą być zwolnieni studenci, którzy udokumentują doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada programowi praktyki, w wymiarze co najmniej 2 miesięcy. Praktyki za zaliczone uznaje Dziekan po wniesieniu przez studenta podania, a odpowiednich wpisów w dokumentach dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący praktykę opiekun praktyki. F.II pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią/ educationalist resocialisation with social prophylaxis and socio-therapy Pedagogika resocjalizacyjna z metodyką - Resocialisation Pedagogy. and Methodology 19 Etiologia uzależnień i programy profilaktyki Etiology of Addiction and 4 60 (p) 20 20/20 4 zal. i 3 40 (p) 15 15/10 3 zal. z 3 egz.

4 . Prevention Programmes Prawo rodzinne i opiekuńcze Family and Welfare Law Profilaktyka społeczna z metodyką Social Prevention and Methodology Projekty i programy socjoterapeutyczne Socio- Therapeutic Projects and Programmes Terapia trudności Therapy of Difficulties Profilaktyka i metody relaksacji antystresowej Prophylaxis and Methods of Anti-Stressful Relaxation Drama w socjoterapii Drama in Sociotherapy Trening mediacji i negocjacji Mediation and Negotiation Training Warsztat metodyczny kuratora sądowego nieletnich Methodological Workshops with the Guardian for the Juvenile Razem godzin w semestrach i latach/ total hours in semesters and years zal. z 3 30 (p) 10 10/10 3 zal. z zal. z zal. z zal. z zal. z zal. z zal. z 20 20/ / /20p 30 70/20p /40p Objaśnienia: Praktyka : (p) przedmiot obejmuje treści realizowane w formie projektu bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, w liczbie godzin określonej w ogólnym planie studiów. A. W I i II semestrze (I rok) studenci odbywają praktykę hospitacyjną 120 godz. tj. 20 dni. (po 60 godzin na semestr, tj. 10 dni, z czego 2 dni w uczelni (12 godz.) na przygotowanie i podsumowanie, 8 dni (48 godz.) w placówkach oświatowo-wychowawczych. Udział w praktyce potwierdzany jest przez nauczyciela akademickiego w formie zaliczenia. Stanowi to 2 punkty (po 1 punkcie na semestr); B. W IV semestrze (luty marzec) studenci odbywają praktykę ciągłą (asystencką) w odpowiednich placówkach i instytucjach, w wymiarze 60 godzin, tj.10 dni w roku akademickim. Udział w praktyce potwierdzany jest przez nauczyciela akademickiego w formie zaliczenia. Stanowi to 2 punkty. 4

5 C. W VI semestrze (luty-marzec) studenci odbywają praktykę ciągłą (specjalnościową) w odpowiednich placówkach i instytucjach, w wymiarze 90 godzin, tj. 15 dni w roku akademickim. Udział w praktyce potwierdzany jest przez nauczyciela akademickiego w formie zaliczenia. Stanowi to 3 punkty. D. Szczegółowo odbywanie i treści praktyk określa Regulamin organizacji praktycznego kształcenia studentów na kierunku pedagogika zawierający plan nauczania. E. Z odbywania praktyk mogą być zwolnieni studenci, którzy udokumentują doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada programowi praktyki, w wymiarze co najmniej 2 miesięcy. Praktyki za zaliczone uznaje Dziekan po wniesieniu przez studenta podania, a odpowiednich wpisów w dokumentach dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący praktykę opiekun praktyki. F.III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej/ pre- school and early education teacher Teoria i metodyka wczesnej edukacji (p) / /15 4 zal. i szkolnej i przedszkolnej Theory and egz. Methodology of Primary School Education and Pre-School Education 19. Język polski z literaturą dla dzieci 2 60 (p) 15 30/15 2 zal. i The Polish Language with Children s egz. Literature 20. Matematyka z przyrodą we wczesnej 3 75 (p) 30 30/15 3 zal. i edukacji Mathematics and Biology in egz. Primary Education 21. Emisja głosu Vocal Emission 2 30 (p) 20/10 2 zal. z 22. Muzyka we wczesnej edukacji warsztaty metodyczne Music in Primary Education Methodological Workshops 23. Plastyka z techniką we wczesnej edukacji - warsztaty metodyczne Art and Design Technology in Primary Education Methodological Workshops 24. Wychowanie fizyczne we wczesnej edukacji - warsztaty metodyczne Physical Education in Primary Education Methodological Workshops 26. Gry i zabawy przedszkolne - warsztaty metodyczne Pre-School Games and Plays Methodological Workshops 27. Technologia informacyjna we wczesnej edukacji Information Technology in Primary Education 5 45 (p) 30/15 5 zal. z 5 45 (p) 30/15 5 zal. z zal. z 3 20 (p) 10/10 3 zal. z zal. z 5

6 29. Prawo oświatowe Education Law zal. z Objaśnienia: Praktyka : Razem godzin w semestrach i latach/ total hours in semesters and years / / / / /10p /45p / / /55p 190/55 - (p) przedmiot obejmuje treści realizowane w formie projektu bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, w liczbie godzin określonej w ogólnym planie studiów. A. W I semestrze studenci odbywają praktykę 60 godzin, tj. 10 dni, z czego 2 dni w uczelni (12 godz.) na przygotowanie i podsumowanie, 8 dni (48 godz.) w placówkach oświatowowychowawczych. Udział w praktyce potwierdzany jest przez nauczyciela akademickiego w formie zaliczenia. Stanowi to 1 punkty. B. 10 dni praktyki (jak wyżej). Obowiązuje zaliczenie w II semestrze studiów. Stanowi to 1 punkt. C. 10 dni praktyki (jak wyżej). Obowiązuje zaliczenie w VI semestrze studiów. Stanowi to 2 punktów. D. 10 dni praktyki (jak wyżej). Obowiązuje zaliczenie w VI semestrze studiów. Stanowi to 6 punktów. F.IV pedagogika ze specjalnością logopedyczną/ pedagogy with logopaedics Wstęp do logopedii Introduction to Logopaedics zal. z 19. Biomedyczne podstawy logopedii Biomedical Rudiments of Logopaedics zal. z 20. Ontolingwistyka Ontolinguistics egz i z/o 21. Fonetyka i fonologia języka polskiego Phonetics and Phonology of the Polish Language 22. Psychologiczne podstawy logopedii Psychological Rudiments of Logopaedics 23. Wiedza o języku polskim dla logopedów Knowledge of the Polish Language for Speech Therapists 24. Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia Language Communication Disorders Dyslalia, Alalia 25. Procedury i strategie postępowania logopedycznego Procedures and Strategies in Logopaedics Proceedings 26. Zaburzenia komunikacji językowej dysleksja Language Communication Disorders - Dyslexia z/o VI s zal. z z/o V s zal. z egz i z/o zal. z 6

7 27. Elementy neuropsychologii Elements of Neuro-Psychology zal. z 28. Podstawy foniatrii dla logopedów Rudiments of Phoniatrics for Speech Therapists 29. Zaburzenia komunikacji językowej oligofazja - Language Communication Disorders Oligophasis 30. Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria Language Communication Disordres Dysarthria/Anarthria 31. Zaburzenia komunikacji językowej jąkanie Language Communication Disordres Stuttering 32. Zaburzenia komunikacji językowej autyzm Language Communication Disordres Autism 33. Elementy audiologii dla logopedów Elements of Audiology for Speech Therapists zal. z zal. z zal. z zal. z zal. z zal. z 34. Dykcja z emisją głosu Elocution and Vocal Emission Classes zal. z 35. Elementy ortodoncji Elements of Orthodontics zal. z 36. Neuropsychologia i neurologia dziecięca Children s Neuropsychology and Neurology 37. Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych Linguistic Analysis of Disturbed Texts 38. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych Language Communication Disordres in Bilingual Children 39. Zaburzenia komunikacji językowej niedosłuch Language Communication Disordres Hearing-Impairment 40. Zaburzenia komunikacji językowej afazja Language Communication Disordres Aphasia Razem godzin w semestrach i latach/ total hours in semesters and years zal. z zal. z zal. z zal. z zal. z

8 Geodesy and cartography Engineering studies daily courses Term Subject I II Nr of hours in a term Lectures Classes Laborat. Project classes Field practice Foreign language 45 Z 45 2 Mathematics I 60 E Physics I 60 E Chemistry 30 Z Principles of law I 30 Z Physical education 50 Z 50 2 Computer Science I Database 45 Z Information technology 30 Z Geodetic detailed surveys I.1 60 Z TOTAL Foreign language 45 Z 45 1 Mathematics II 90 E Physics II 60 E Principles of law II 30 E Computer science II Markup languages 45 Z Adjustment calculus I 30 Z Geodetic detailed surveys I.2 60 E Geodetic detailed surveys field practice 60 Z 60 3 I TOTAL points 8

9 III IV Foreign language 45 Z 45 2 Engineering graphics with descriptive 30 Z geometry I Engeering graphics Adjustment calculus II 60 E Geodetic detailed surveys II.1 60 Z Geodesy, satellite-based geodesy, 60 Z geodetic astronomy Cartography 60 E Terrain information systems I 60 Z Electronic surveying technique 45 Z TOTAL Engineering graphics with descriptive 45 E geometry II Descriptive geometry Geodetic detailed surveys II.2 60 E Geodesy, satellite-based geodesy, 60 E geodetic astronomy II Photogrammetry and remote sensing I 60 Z Cadastre and real estate management 75 E Terrain information systems II 30 Z Geodetic detailed surveys field practice 60 Z 60 5 II TOTAL

10 Term Subject V VI VII Nr of hours in a term Lectures Classes Laborat. Project classes Field practice Engineering surveying I 30 Z Photogrammetry and remote sensing II 30 E Selected problems in geodesy and 45 Z cartography in English Principles of spatial planning 45 Z Professional qualifications in geodesy 30 Z and cartography Geodetic performance 45 Z Building 30 Z Geomorphology 30 Z Environment protection 30 Z TOTAL Engineering surveying II 60 E Geomatics 30 Z Establishing detailed control 75 Z Detailed surveys by means of RTK GPS method 75 Z Z Displacement and deformation surveys with the use of GPS Engineering surveying field practice 30 Z 30 3 TOTAL Intellectual property protection 30 Z Principles of management 30 Z Occupational safety and health (OSH) 30 Z BHP and ergonomics Engineer s diploma seminar 45 Z 45 4 Preparation for engineer s thesis and 16 E 16 final exam points 10

11 Principles of cadastre Professional Z 1 practical training 1 week Geodetic performance - Professional Z 3 practical training 3 week. TOTAL Total (terms I VII) Notes: E exam required Z lecturer s signature required 11

12 Geodesy and cartography Engineering studies weekend courses Term Subject I II Nr of hours in a term. Lectures Classes Laborat. Project classes Field practice Foreign language 1) 45 Z 45 2 Mathematics I 40 E Physics I 40 E Chemistry 20 Z Principles of law I 20 Z Physical education 50 Z 50 2 Computer Science I Database 30 Z Information technology 20 Z Geodetic detailed surveys I.1 40 Z TOTAL Foreign language 1) 45 Z 45 1 Mathematics II 60 E Physics II 40 E Principles of law II 20 E Computer science II Markup languages 30 Z Adjustment calculus I 20 Z Geodetic detailed surveys I.2 40 E Geodetic detailed surveys field practice 60 Z 60 3 I TOTAL III Foreign language 1) 45 Z 45 2 points 12

13 IV Engineering graphics with descriptive 20 Z geometry I Engeering graphics Adjustment calculus II 40 E Geodetic detailed surveys II.1 40 Z Geodesy, satellite-based geodesy, 40 Z geodetic astronomy Cartography 40 E Terrain information systems I 40 Z Electronic surveying technique 30 Z TOTAL Engineering graphics with descriptive 30 E geometry II Descriptive geometry Geodetic detailed surveys II.2 40 E Geodesy, satellite-based geodesy, 40 E geodetic astronomy II Photogrammetry and remote sensing I 40 Z Cadastre and real estate management 50 E Terrain information systems II 20 Z Geodetic detailed surveys field practice 60 Z 60 5 II TOTAL

14 Term Subject V VI VII Nr of hours in a term. Lectures Classes Laborat. Project classes Field practice Engineering surveying I 20 Z Photogrammetry and remote sensing 20 E II Selected problems in geodesy and 30 Z cartography in English Principles of spatial planning 30 Z Professional qualifications in geodesy 20 Z and cartography Geodetic performance 30 Z Building 20 Z Geomorphology 20 Z Environment protection 20 Z TOTAL Engineering surveying II 40 E Geomatics 20 Z Establishing detailed control 50 Z Detailed surveys by means of RTK GPS method 50 Z Z Displacement and deformation surveys with the use of GPS Engineering surveying field practice 30 Z 30 3 TOTAL Intellectual property protection 20 Z Principles of management 20 Z Occupational safety and health (OSH) 20 Z BHP and ergonomics Engineer s diploma seminar 30 Z 30 4 Points 14

15 Preparation for engineer s thesis and E 16 final exam Principles of cadastre Professional Z 1 practical training 1 week Geodetic performance - Professional Z 3 practical training 3 week. TOTAL Total (terms I VII) Notes: E exam required Z lecturer s signature required 15

16 Extramural Studies Economics Obowiązuje studentów którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2011/2012 It concerns students who started their studies from academic year 2011/2012 Se Subject Number of Lectures Other form 1 m. hours Points Mathematics 60 E A Microeconomics 70 E A I Information Technology 30 ZO Knowledge about state 30 E 30-5 V Sociology of organization 30 E 30-3 and management V Foreign language 30 Z V TOGETHER Law 30 E 30-5 A Bases of macroeconomics 70 E A II Descriptive statistics 30 ZO A Economic insurances 30 ZO Accounting 30E

17 III IV A Organisation and Office 20ZO techniques Foreign language 30 Z V TOGETHER Economic HistoryV 20 ZO 20-3 Econometrics 30 E A Social policy B 30 ZO 30-3 Protection of intellectual property V ZO Information programs in 10 ZO accounting and management V Marketing 30 E 30-4 Public finance and Financial markets B 45 E Foreign language V 20 Z TOGETHER Production economics or 30 ZO 30-5 Agrobusiness Tax law or Public administration system in 30 ZO Poland Business finances 30 E International business A relations 45 E

18 Educational profile: economic-legal Management 30 E 30-4 A Economic policy 30 E 30-3 B Foreign language 20 Z V Internship 3 weeks Z TOGETHER Se m. Subject Business economics and organization or Company s Logistics Operational research in business Analysis of economic situation and Market Number of hours Lectures Other form 1 30 E ZO research Commercial law 45 ZO V Forecasting and simulation 40 ZO Administrative law and proceedings 40 E Labour law 20 E 20-3 Financial risk in company 20 ZO 20 3 Tutorial/Proseminar V 15 Z Points 18

19 VI Foreign language 20 ZO V TOGETHER Business plan 15 ZO Economical analysis 35 ZO B Economy of European Integration B 30 E Regional economy 30 ZO 30-4 B Public procurement or 20 ZO Company s competitiveness 20-2 Negotiation rules and 20 ZO techniques or Human Resources Management Tutorial/Proseminar 15 Z V Together TOGETHER SEM. I-VI 1325 hours 180 points 1. Other form= exercises, laboratories, foreign language courses, seminars, tutorials. E exam, ZO zaliczenie na ocenę, Z - credit Educational profile Management economics and Business finances Sem. Subject Number of hours Lectures Other form 1 points 19

20 V VI Business economics and organisation or Company s 30 E 30-3 Logistics Operational research in business or Analysis of economic situation and 30 ZO Market research Business studies 20 ZO Corporate strategy and development 20 ZO Forecasting and simulation 40 ZO Financial accounting 20 E Banking system with 30 ZO elements of monetary policy Management accounting 35 E Tutorial/Proseminar V 15 ZO Foreign language V 20 ZO Together Business plan 15 ZO Economic analysis B 35 ZO Economy of European Integration B 30 E Regional economy B 30 ZO 30-4 Public procurement or 20 ZO

21 Company s competitiveness Development of small and medium-sized companies or 20 ZO Corporate restructuring Tutorial/Proseminar V 15 Z Together TOGETHER SEM. I-VI 1325 hours 180 points 1. Other form= exercises, laboratories,foreign language courses,seminars, tutorials. E exam, ZO pass with credit, Z - credit 21

22 w cw sem ects w cw sem ects pz ects w cw sem ects pz ects w cw sem ects University of Business and Enterprise, Ostrowiec, Poland Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - University of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski Plan nauczania Kierunek Pielęgniarstwo Studia II stopnia - Course Plan Nursing Graduate Studies (2 nd Cycle) Rok akademicki 2012/ Academic Year 2012/2013 L p Treści kształcenia - Course Ilość godzin - Hours per term Rok studiów I - 1st Year Rok studiów II- 2nd Year Forma Semestr I - Term I Semestr II - Term II Semestr III - Term III Semestr IV - Term IV zakończenia - Ends with Og T PZ A. Wybrane zagadnienia z nauk społecznych - Selected Issues in Human Science 1 Psychoterapia - Psychotherapy 3, zal/o 2 Teoria pielęgniarstwa - Nursing 3, , egzamin Theory 3 Pielęgniarstwo europejskie - 3, egzamin European Nursing 4 Zarządzanie w pielęgniarstwie - 9, , egz.,pz zal/o Management in Nursing 5 Język angielski - English egzamin , A1. Wybrane zagadnienia z nauk społecznych ( w ramach godzin do dyspozycji uczelni D) - Selected Issues in Human Science (as part of at school s disposal - D) 1 Podstawy zarządzania - 2, , zal/o Fundamentals of Management 2 Dydaktyka w medycynie - 8, , egzamin Didactics in Medicine 3 Zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem pracy pielęgn. Work Environment and Safety in zal/o 22

23 Nursing Management 4 Technologie informacyjne w pielęgniarstwie - Information Technologies in Nursing 5 Elementy statystyki - Elementary Statistics 6 Metodologia badań naukowych - Methodology of Scientific Research 8 Psychologia zdrowia - Heath Psychology 9 Systemy wsparcia pacjenta i rodziny - Patient Suport Services 10 Wykład monograficzny - Monographic Lecture zal/o 1, , zal/o Zaliczenie , , , Egzamin zal/o zal/o , , Opieka specjalistyczna - Secondary Heath Care 1 Nowoczesne techniki diagnostyczne - Modern Diagnostic Techniques 2 Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej - Intensive Care and Nursing in Intensive Health Care 3 Medycyna prewencyjna w położnictwie i ginekologii - Preventive Medicine in Obstetrics and Gynaecology 4 Pielęgniarstwo specjalistyczne w tym : Specialist Nursing: Pielęgniarstwo pulmonologiczne i pulmonologia Pulmonary zal/o ,0 2, , zal/o , zal/o zal/o 23

24 Nursing and Pulmonology Pielęgniarstwo diabetologiczne i diabetologia - Diabetes Nursing and Diabetology Pielęgniarstwo onkologiczne i onkologia - Oncology Nursing and Oncology Pielęgniarstwo psychiatryczne i psychiatria - Psychiatric Nursing and Psychiatry Pielęgniarstwo hematologiczne i hematologia Hematology Nursing and Hematology Pielęgniarstwo nefrologiczne i nefrologia - Nephrology Nursing and Nephrology Pielęgniarstwo geriatryczne i geriatria - Geriatric Nursing and Geriatrics Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne i neurologia i neurochirurgia - Neurosurgery and Neurological Nursing and Neurology and Neurosurgery Pielęgniarstwo kardiologiczne i kardiologia - Cardiac Nursing and Cardiology Pielęgnowanie ran przewlekłych - Chronic Wounds Care , zal/o zal/o , , zal/o zal/o zal/o zal/o - - 1, zal/o 1, zal/o , , ,5 C. Wybrane specjalistyczne nauki kliniczne : - Selected Issues in Clinical Sciences 1 Endokrynologia - Endocrinology 1, , zal/o ,5 zal/o 24

25 2 Okulistyka z elem. otolaryngologii zal/o ophthalmology and elements of Otolaryngology 3 Dermatologia - Dermatology 1, zal/o 4 Ginekologia onkologiczna - 1, zal/o Gynaecologic Oncology 5 Chirurgia onkologiczna - Surgical Oncology 1, zal/o , D. Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej (moduły do wyboru): - Selected Issues in Nursing (modules to choose from): 1 moduł internistyczny: Pielęgniarstwo internistyczne lub moduł chirurgiczny: Pielęgniarstwo chirurgiczne - Internal Medicine Module: Internal Medicine Nursing or Surgical Module: Surgical Nursing 2 moduł internistyczny: Medycyna prewencyjna w internie lub moduł chirurgiczny: Medycyna prewencyjna w chirurgii - Internal Medicine Module: Preventive Medicine in Internal Medicine or Surgical Module: Preventive Medicine in Surgery egzamin zal/o 3 moduł internistyczny: Klasyfikacja diagnoz i procedur pielęgniarskich w internie lub moduł chirurgiczny: Klasyfikacja diagnoz 2, , zal/o 25

26 pielęgniarskich w chirurgii - Internal Medicine Module: Classification of Nursing Diagnoses and Procedures in Internal Medicine or Surgical Module: Classification of Nursing Diagnoses in Surgery 4 moduł pediatryczny: Pielęgniarstwo pediatryczne lub moduł pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego: Pielęgniarstwo środowiskoworodzinne - Pediatrics Module: Pediatric Nursing or Community and Family Nursing Module: Community and Family Nursing 5 moduł pediatryczny: Medycyna prewencyjna w pediatrii lub moduł pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego: Medycyna prewencyjna w opiece środowiskowo-rodzinnej - Pediatrics Module: Preventive Medicine in Pediatrics or Community and Family Nursing Module: Preventive Medicine in Community and Family Nursing 6 moduł pediatryczny: Klasyfikacje diagnoz i procedur w pediatrii lub moduł pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego: Klasyfikacja diagnoz i procedur egzamin zal/o 2, ,5 zal/o 26

27 , University of Business and Enterprise, Ostrowiec, Poland pielęgniarskich w opiece środowiskowo-rodzinnej - Pediatrics Module: Classification of Nursing Diagnoses and Procedures in Pediatrics or Community and Family Nursing Module: Classification of Nursing Diagnoses and Procedures in Community and Family Nursing , ,5 Egzamin magisterski - MA Exam egzamin Razem - Total

28 Course Plan For National Security Studies Major Bachelor s Degree /Undergraduate Studies Term Course Hours per term Lectures Seminars points I II Foreign Language 30 ZO Sociology Political Science Workplace Safety Ergonomics Philosophy Economics Admnistration Organizational Studies and Management TOTAL 30 Foreign Language 30 ZO Information Technology 30 ZO Intellectual Property Rights History Theory of Law and State Contemporary Political Systems Security Studies Physical Education

29 III IV TOTAL 30 Foreign Language 30 ZO Legal Aspects of Security Crisis Management International Political Relations International Political Conflicts European Integration History of Political Doctrines HR Management Political Autonomy Systems Physical Education TOTAL 30 Foreign Language 30 ZO Security Policy Natinal Security Systems Logistics in Crisis Situations Contemporary Party Systems Poland in Europe and Contemporary World Polish and World Society in the 20th Century Studies Armed Forces Territorial Security TOTAL 30 29

30 Term Course V Hours per term Lectures Seminars BA Seminar Foreign Language 30 ZO Security Strategic Studies International Military Relations Safety Education Social Pathology International Humanitarian Law System of Legal Protection Agencies Health Protection in Emergency Situations Security Leadership TOTAL 30 points In the field of: Security and Defence Management VI BA Seminar Geography Introduction to the Civil Emergency Planning Introduction to the Economics of Safety Globalisation, Regionalism, and National Security National Minorities and Migration in National Security International Organizations and the Processes of Countries Integration TOTAL 30 TOTAL

31 In the field of: Occupational Safety Management VI BA Seminar Geography Introduction to the Civil Emergency Planning Legal Aspects of Employement Introduction to the Economics of Safety Harmful and Strenuous Factors in Work Environment, and Protection Against Them Introduction to Occupational Safety and Health and other conditions of the Occupational Safety TOTAL 30 TOTAL

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

2 30 z/o 14.4. II. Przedmioty obowiązkowe do wyboru (limit 2) 1 Język angielski 2 30 z/o 09.1 2 Język niemiecki 2 30 z/o 09.1

2 30 z/o 14.4. II. Przedmioty obowiązkowe do wyboru (limit 2) 1 Język angielski 2 30 z/o 09.1 2 Język niemiecki 2 30 z/o 09.1 Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I ROK. III ROK z bezpośrednim udziałem. I sem II sem III sem. nauczyciela z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW I ROK. III ROK z bezpośrednim udziałem. I sem II sem III sem. nauczyciela z bezpośr. udziałem nauczyciela Razem wykład konsultacje WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Pedagogika studia niestacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo II st/nst Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: niestacjonarne Czas trwania: 4 semestrów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: Psychologia specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.02013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 16.05.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II

Bardziej szczegółowo

Field works: Environmental foundations of spatial management. Field works: socio-economic foundations of spatial management

Field works: Environmental foundations of spatial management. Field works: socio-economic foundations of spatial management Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań Direction of studies: Spatial management-poznań SEMESTR ZIMOWY - I Rysunek techniczny i

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-ZPS programu wg USOS psychologia Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna I rok I stopnia studia stacjonarne

Praca socjalna I rok I stopnia studia stacjonarne Praca socjalna I rok I stopnia studia stacjonarne I semestr zajęć 1900-100a-PRSs1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej Wykład 0 2 1900-101-PRSs1 Wprowadzenie do pedagogiki Wykład 0 2 1900-102-PRSs1

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 40 0 30 Zo PW: Biologia medyczna / Genetyka z elementami genetyki człowieka ECTS 0 0 E 3 Fizjologia cz. / Fizjologia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester

Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna-Poznań, Kościan Direction of studies: Spatial management-poznań, Kościan Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Rysunek techniczny i

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w / P l a n o f s t u d i e s

P l a n s t u d i ó w / P l a n o f s t u d i e s Wydział prowadzący kierunek studiów Responsible Faculty Field of studies Kierunek studiów: Level of education Poziom kształcenia: Profile of education (general, practice) Profil kształcenia: (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies L.p. The John Paul II Catholic University of Lublin Europeistyka I stopnia w języku angielski Bachelor of Arts in European studies Program studiów na rok akad. 2013/2014 Rok I Wykłady obowiązkowe Critical

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne

Kierunek Pedagogika - studia dzienne Program studiów na kierunku pedagogika dla specjalnoci nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne studia dzienne i zaoczne Studia dzienne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Studia: stacjonarne 2013/2014 Intramural studies 2013/2014 Kierunek studiów: GEOGRAFIA Direction of studies: Geography Specjalność: MODUŁ EDUKACYJNY Speciality: EDUCATIONAL MODULE Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Logika 9 WO 1 2 Etyka 9 WO 1 3 Antropologia kulturowa 18 ZO 2 4 Socjologia edukacji 9 WO 1 5 Psychologia zachowań społecznych 9 E WO 2 6

Bardziej szczegółowo

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014 8.00 9.30 Language acquisition AB 3.12 Mgr Anna Milanowska Mgr Krzysztof British literature Dr hab. Anna Branach Kallas (45 min.) 8.30 9.15 British

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin. LLP-Eramsus 09/10 praktyki

Kody dziedzin. LLP-Eramsus 09/10 praktyki Kody dziedzin Code/ kod Subject area 01 AGRICULTURAL SCIENCES NAUKI ROLNICZE 01.0 Agricultural sciences Nauki rolnicze 01.1 Agriculture Rolnictwo Dziedzina 01.2 Agricultural Economics Rolnicze nauki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester

Module/Subject. Psychologia Psychology 30 zal 2. Free-choice modules. Liczba godzin w semestrze Number of hours in semester Studia: stacjonarne 2014/2015 Intramural studies 2014/2015 Program studiów zatwierdzony na RW 16.04.2014 I rok/i year Psychologia Psychology 30 zal 2 Punkty ECTS ECTS Credits Semestr zimowy - I Winter

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. Studia stacjonarne drugiego stopnia (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 WO 1 2 Etyka 15 WO 1 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 15 WO 1 5

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Astrofizyka I 60 60 12 egzamin AST Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej (Lista F)*) Analiza numeryczna (Lista N)**) 30 30 6 egzamin NUM

Semestr I. Astrofizyka I 60 60 12 egzamin AST Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej (Lista F)*) Analiza numeryczna (Lista N)**) 30 30 6 egzamin NUM B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 120 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

Plan studiów FILOLOGIA ANGIELSKA. Rok naborowy 2014/2015

Plan studiów FILOLOGIA ANGIELSKA. Rok naborowy 2014/2015 Plan studiów FILOLOGIA ANGIELSKA Rok naborowy 0/05 Rok I, semestr PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Kulturoznawstwo 0 o Kultura języka polskiego (dla obcokrajowców) 0 F z Wychowanie fizyczne 0 o z Szkolenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Załącznik nr 1 WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kod przedmiotu 1 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Specjalność: zarządzanie firmą DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

Biologia człowieka studia I stopnia 2017/18/19/20

Biologia człowieka studia I stopnia 2017/18/19/20 Biologia człowieka studia I stopnia 2017/18/19/20 NAZWA PRZEDMIOTU 002 Uchwała RW Nr 129/2017 z dnia 25 maja 2017 r. SEMESTR 1 Anatomia człowieka I Human anatomy I 6 E 60 30 30 Chemia dla biologów Chemistry

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

kierunek rzeźba/ Field of study sculpture Studia jednolite magisterskie / Long-cycle studies (Master) Punkty ECTS / ECTS credits for sem.

kierunek rzeźba/ Field of study sculpture Studia jednolite magisterskie / Long-cycle studies (Master) Punkty ECTS / ECTS credits for sem. Wykaz obowiązujących wykładów i ćwiczeń na poszczególnych latach studiów i warunki ich zaliczenia / The list of mandatory courses and on specific years of study and conditions of obtaining Rok I / Year

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Styczeń 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa Computer graphics 15 30 zal. 3 Informatyka Informatics 30 30 egz. 5

Grafika komputerowa Computer graphics 15 30 zal. 3 Informatyka Informatics 30 30 egz. 5 Studia stacjonarne Intramural studies (full-time studies) I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-15/1 (projekt) Uchwała Nr./01 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 czerwca 01 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Direction of studies: Tourism and recreation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Ekonomia Economy 30 15 C egz. 5 Fizjologia człowieka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Dydaktyka j. ang. przedszkolna i na I i II etapie edukacji 2. KIERUNEK: filologia, filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

forma zal. po semestrze 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

forma zal. po semestrze 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA 2013-2015 ROZPOCZĘTYCH W R. AK. 2013/2014 II MA SPECJALNOŚĆ: TRANSLATORYCZNA Załącznik nr 7b (wymagany do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ADMINISTRACJA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PLAN STUDIÓW ADMINISTRACJA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PLAN STUDIÓW ADMINISTRACJA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 specjalności: Administracja publiczna Zarządzanie w administracji Administracja usług społecznych i socjalnych NOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Liczba godz. tyg. / No of hours per week. Punkty ECTS / ECTS credits. 6 / 7 Isem/IIsem. 7 / 6 Isem/IIsem. st. wykł. mgr Edward Krzak 2 3

Liczba godz. tyg. / No of hours per week. Punkty ECTS / ECTS credits. 6 / 7 Isem/IIsem. 7 / 6 Isem/IIsem. st. wykł. mgr Edward Krzak 2 3 Wykaz obowiązujących wykładów i ćwiczeń na poszczególnych latach studiów i warunki ich zaliczenia / The list of mandatory courses and on specific years of study and conditions of obtaining kierunek "rzeźba"

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Umiejętności akademickie Technologie informacyjne. Psychologia społeczna I (wykład) Psychologia społeczna I (dwiczenia)

Umiejętności akademickie Technologie informacyjne. Psychologia społeczna I (wykład) Psychologia społeczna I (dwiczenia) Studia stacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P2LOGc PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ ZAWODOWEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ ZAWODOWEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ ZAWODOWEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Rok studiów. Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin Przedmioty fundamentalne / Obligatory Subjects

Rok studiów. Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin Przedmioty fundamentalne / Obligatory Subjects Kierunek: PRACA SOCJALNA (PS) / Major: Social Work Studia pierwszego stopnia niestacjonarne / Part-Time Undergraduate Studies (BA) Plany 2016-2017 / Curriculum 2016-2017 Załącznik Nr 1d do Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO STUDIA STACJONARNE/ STUDIA NIESTACJONARNE TYLKO II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

- situated in the south west of Poland on the Kaczawa river in the Lower Silesian - the warmest region of Poland - has a population of 100 000

- situated in the south west of Poland on the Kaczawa river in the Lower Silesian - the warmest region of Poland - has a population of 100 000 Ł situated in the south west of Poland on the Kaczawa river in the Lower Silesian the warmest region of Poland has a population of 100 000 thousand major historic monuments: Castle of Legnica Piasts 13th

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Finanse A 6 wszystkie 2. Makroekonomia A 5 wszystkie 3. Matematyka A 5 wszystkie 4. Matematyka

Bardziej szczegółowo

inne (wpisać jakie) Wymiar zajęć laboratoriu m

inne (wpisać jakie) Wymiar zajęć laboratoriu m pełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - SPECJALNOŚCIOWE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ (s2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (niestacjonarne - zaoczne) konwers. godz.

PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (niestacjonarne - zaoczne) konwers. godz. PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (niestacjonarne - zaoczne) Semestr I ECTS forma Nauka o państwie współczesnym 20-10 6 Egz. Konflikty społeczne XX wieku 18-18 6 Egz. Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo