Strategia promocji Sosnowca na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011"

Transkrypt

1 Strategia promocji Sosnowca na lata Sosnowiec, grudzień 2007

2 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SOSNOWCA W stęp W ST ĘP Sosnow iec w dziedzinie zm iany sw ojego oblicza dokonał rzeczy niezw ykłej - całkow icie zrestrukturyzow ał daw ną bazę sw ego przem ysłu opartą na kopalniach i przem yśle ciężkim i rozw inął przem ysł now oczesnych technologii. W ładze m iasta dokonały także ogrom nego w ysiłku w rozw iązaniu problem ów technicznego i infrastrukturalnego rozwoju. U porządkow ały także pracę U rzędu M iasta i innych instytucji zw iązanych z M iastem. T eraz przyszedł czas na pokazanie tych osiągnięć na zew nątrz i zm ianę m yślenia o Sosnow cu przez szerokie rzesze odbiorców jego wizerunku. N iezbędna stała się silna, atrakcyjna marka. Przeprow adzona analiza pokazała, że m usi to być specjalnie zbudowana marka turystyczna, zogniskow ana w okół nazw y: SOSNOsfera. Marka ta musi um iejętnie łączyć zestaw produktów turystycznych, który za nią stoi z w izerunkiem sam ego Sosnowca. Marka ta musi: o W yrażać dzisiejszy stan rozw oju M iasta o O dzw ierciedlać jego am bicje i dążenie do dynam icznego rozw oju o Portretow ać ducha i osobow ość m iasta o W wiarygodny, odm ienny od innych m iast i bardzo atrakcyjny sposób przyciągać w ystaw ców, inw estorów i turystów o Być źródłem satysfakcji dla m ieszkańców Sosnow ca. D zięki niej Sosnow iec chce zam anifestow ać obyw atelom, biznesowi, turystom, że jest napraw dę unikalny; że cieszy się w łasnym, ciekaw ym stylem życia, coraz lepszą sytuacją gospodarczą i, że perspektyw y dla M iasta na sukces są oczyw iste. Przedstaw iona tu strategia rozw oju i prom ocji Sosnow ca jest dobrym początkiem budow y m ocnej marki Sosnowca. Przekazuje ona kom pletny zestaw inform acji dotyczący now ej m arki Sosnow ca od analizy sytuacji zastanej, analizy scenariuszy rozwoju, aż do strategii rozw oju m arki turystycznej SO SN O sfera kończąc. Co daje strategia? o Jasno określa ona istotę i w izerunek pożądany M iasta, co pozwala zawsze na komunikowanie sp ójnego p rzekazu d otyczącego Sosnow ca. o Zaw iera precyzyjnie określone cele i kierunki działania, co pozwoli wszystkim podmiotom kształtującym m arkę uniknąć chaosu oraz zapew ni koordynację podjętych działań o D zięki niej potencjał Sosnow ca m oże być efektyw nie w ykorzystany. o Pozw ala ona na skupienie w ysiłku prom ocyjnego w okół ściśle określonych zadań (imprez), co pozw ala na optym alizację zarządzania budżetem W prow adzenie tej strategii w życie m a oznaczać, że Sosnow iec chce dokonać znaczącego przełom u w swoim rozwoju; chce zakom unikow ać w szystkim, iż m a całkiem now ą tożsam ość i jest gotow y na ryw alizację z innym i m iastam i o przyciąganie w ystaw ców, turystów, inw estorów i innych interesariuszy. Pełna realizacja w yznaczonych tu zadań i celów będzie w ym agała energii, skupienia i zaangażow ania W ładz i m ieszkańców m iasta, jednak sukces Sosnow ca jest w ystarczającym pow odem do podjęcia tego wyzwania. 1

3 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SOSNOWCA ANALIZA STRATEGICZNA 2

4 ANALIZA STRATEGICZNA W stęp N iniejsza analiza strategiczna została przeprow adzona w celu określenia podstaw ow ych kierunków dla kreacji m arki Sosnow iec. Ze w zględu na niedostępność ścisłych danych ilościow ych dotyczących aktualnego w izerunku Sosnow ca oraz szczegółow ych danych porów naw czych m iast o podobnym potencjale, analizę oparto o jakościow ą m etodę ekspercką. Podstaw ow e dom eny życia m iasta poddane zostały ocenie ekspertów tw orzących Zespół M arki Sosnow iec podczas w spólnych sesji strategicznych m oderow anych przez przedstawicieli agencji Metamorphosis Brand Communications. A naliza składa się trzech głów nych części: 1. A nalizy zasob ów i czynników w ew nętrznych 2. W yboru w stępnych w izji m arki Sosnow iec oraz krytycznych czynników sukcesu um ożliw iających ich osiągniecie. 3. A nalizy scenariuszow ej czynników zew nętrznych 3

5 ANALIZA STRATEGICZNA A N A LIZA ZA SO BÓ W I C ZY N N IK Ó W W EW N ĘT R ZN Y C H 4

6 ANALIZA STRATEGICZNA A naliza zasobów i czynników w ew nętrznych W ST ĘP Zbudowanie silnej marki terytorialnej wymaga wnikliwego przeanalizow ania pod kątem strategicznym w szystkich w ew nętrznych czynników i zasobów w dom enach, którym i miasto dysponuje. A naliza taka daje m ożliw ie pełen obraz, pozw alający w ybrać najbardziej atrakcyjne i rokujące elem enty w domenach, na które składa się organizm m iejski. G łów nym kryterium w yboru jest m ożliw ość w ykorzystania w ybranych dom en do kreow ania zaplanow anych zdarzeń o charakterze wizerunkowym oraz do efektywnej, w yrazistej i w yróżnialnej kom unikacji z grupam i otoczenia w ew nętrznego i zew nętrznego. W konsekwencji do ugruntow ania w św iadom ości grup otoczenia zaplanow anego w cześniej w izerunku m iasta. METODOLOGIA N a potrzeby analityczne w yróżniono cztery dom eny, które charakteryzują głów ne obszary działalności organizm u miejskiego, istotne dla grup otoczenia : 1. Biznes i Inwestycje 2. Turystyka i rekreacja 3. Kultura i edukacja 4. Społeczeństw o - atrakcyjność zam ieszkania. Każda z tych dom en jest osobno scharakteryzow ana w kolejnych podrozdziałach. W każdej z dom en uw zględniono od trzech do sześciu kryteriów oceny. Każde z kryteriów poddane zostało jakościow ej ocenie przez Zespół M arki Sosnow iec w skali od 0 (słabo) do 2 (dobrze). Każde z kryteriów oceny zostało rów nież zw ażone w skali od 1 (waga minimalna) do 5 (waga maksymalna). Ostateczna liczba punktów dla każdej z dom en (średnia ocena zbiorcza) to średnia iloczynów ocen i w ag w szystkich kryteriów. W tabelach um ieszczone są rów nież opisy elem entów (zdarzeń, imprez, realnych zasobów ), które zadecydow ały o nadaniu odpow iedniej oceny przez Zespół M arki Sosnow iec. 5

7 ANALIZA STRATEGICZNA Biznes i Inwestycje Domena 1. BIZNES I INWESTYCJE W ram ach dom eny Biznes i Inw estycje rozw ażane są następujące kryteria oceny: 1. Lokalizacja i jakość terenów przeznaczonych pod inw estycje biznesowe oraz infrastruktura komunikacyjna, pozw alająca na efektywny i bezproblemowy transport osobowy i towarowy. 2. M ożliw ości infrastrukturalne m iasta zapew nienie dostępu inw estorom do podstaw ow ych m ediów, infrastruktura telekomunikacyjna, istnienie stref ekonomicznych, istnienie innych instytucji i organizacji ułatw iających rozw ój biznesu. 3. Zakres ulg podatkow ych dla inw estorów. 4. W yjątkow ość oferty - w yróżniki gospodarcze - składniki rzeczyw istości biznesow ej pow odujące unikalność oferty miasta np. specjalizacja w danej branży, posiadanie strategicznego inwestora, unikalne przedsięw zięcia na skalę regionalną, ogólnop olską, europ ejską lub św iatow ą. 5. Poziom i jakość obsługi inw estorów przez instytucje administracji publicznej, poziom informacji dla biznesu przygotowywanych przez te instytucje. 6. Atmosfera inwestycyjna przychylność w ładz m iasta w obec inw estorów, ogólna atm osfera życia w m ieście. M iasta konkurujące: o D ąbrow a G órnicza (posiada duże tereny pod inw estycje), o Gliwice (miasto o podobnych walorach, ale m ające m ożliw ość rozrostu terytorialnego), o Bytom, Katowice, o C zęstochow a, Rybnik, Bielsko-B iała, Opole, o Kielce, Poznań (ze w zględu na targi). 6

8 ANALIZA STRATEGICZNA Biznes i Inwestycje Domena 1. BIZNES I INWESTYCJE - TABELA Kryterium oceny C zynniki w pływ ające na ocenę Waga Ocena Waga X ocena Lokalizacja i komunikacja Dobrze rozwinięta sieć dróg, ale w złym stanie technicznym B rak ciężkiego transportu w centrum m iasta szeroki tor à> euro term inal Sław ków à> bram a na W schód, jednak, aby przynosił profity, m usi pow stać m iędzynarodow e centrum logistyczne M ożliw ości infrastruktur alne O graniczone m ożliw ości w ydzielania terenów inw estycyjnych Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (podstrefa Sosnowiecko- D ąbrow ska) G ospodarcza Bram a Śląska à> w spólne zagospodarow anie terenów inwestycyjnych przez kilka miast Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny - innow acyjność i now e technologie Ulgi dla inw estorów Brak ulg podatkowych, bo U E dba o konkurencję D uża elastyczność m iasta W yjątkow ość oferty w yróżniki gospodarcze Poziom obsługi inw estorów jakość dostępnych informacji Atmosfera inwestycyjna Inw estycja w ram ach projektu G ospodarcza Bram a Śląska U zbrojone działki System informatyzacji RIS Silesia D yw ersyfikacja inw estorów i branż, głów nie przem ysł tw orzyw sztucznych Plan pow stania Św iatow ego C entrum Badań N ad T w orzyw am i Sztucznymi w Sosnowcu Kolporter-strategiczny inwestor w Sosnowcu Obiekty targowe budowane przez Kolporter Expo: Centrum Targowo-Wystawiennicze EXPO SILESIA pierw sza w ystaw a styczeń 2008, średnio dw ie duże im prezy targow o-wystawiennicze m iesięcznie. Wysoki poziom, otrzym ane w yróżnienie dla gm iny Spraw na obsługa inw estorów, języki obce Szybka reakcja, jeden oddział koordynuje, norma ISO 9000 Sosnow iec zagłębie m ożliw ości. Szczególna uw aga Prezydenta M iasta na tą dom enę Śred nia ocena zb iorcza 6,7 7

9 ANALIZA STRATEGICZNA Turystyka i Rekreacja Domena 2. TURYSTYKA I REKREACJA W ram ach dom eny T urystyka i R ekreacja rozw ażane są następujące kryteria oceny: 1. Baza noclegowo-gastronomiczna - ilość i jakość hoteli, pensjonatów, restauracji itp. w stosunku do miast konkurujących oraz średniej dla m iast o porów nyw alnej w ielkości. 2. Atrakcje turystyczne miejsca, budynki, historia, dziedzictwo, atrakcje przyrodnicze, istniejące im prezy i inne elem enty, które generują ruch turystyczny lub m ają potencjał do jego generowania. 3. Marka turystyczna domniemanie istnienia w masowej św iadom ości jednoznacznych skojarzeń zw iązanych z produktem turystycznym miasta w skali europejskiej, krajowej lub regionalnej. 4. M ożliw ości finansow e prom ocji m arki turystycznej zw iązane z b ud żetem p rom ocyjnym m iasta. 5. Lokalizacja - korzyści i w yróżniki w ynikające z atutów terytorium na jakim znajd uje się m iasto oraz jego okolic. 6. Kreatyw ny potencjał realizacyjny kryterium specjalne: na ile w ładze m iasta gotow e są organizow ać now atorskie przedsięw zięcia o charakterze turystycznym, aby w najbliższej przyszłości znacznie zw iększyć atrakcyjność turystyczną miasta. M iasta konkurujące: ü Będzin (zamek), ü D ąbrow a G órnicza (pustynia oraz najw iększy sztuczny zbiornik w Polsce), ü M iasta ze szlaku zab ytków techniki, ü C zęstochow a (Jasna G óra), ü Opole. 8

10 ANALIZA STRATEGICZNA Turystyka i Rekreacja Domena 2. TURYSTYKA I REKREACJA - TABELA Kryterium oceny C zynniki w pływ ające na ocenę Waga Ocena Waga X ocena Baza noclegowogastronomiczna Baza noclegowa bardzo słab o rozw inięta Tylko turystyka jednodniowa Baza gastronomiczna standardowa Atrakcje turystyczne dziedziny w jakich można działać Polichromia Tetmajera w Katedrze T rójkąt 3 cesarzy Zabytek techniki D w orzec G łów ny Spływ z zam ku w Będzinie do trójkąta 3 cesarzy Sztuczny stok narciarski (C ałoroczne C entrum Sp ortow o- R ekreacyjne w Parku Środula) O gólnop olska im p reza narciarska (J. M arczułajtis, T. Sikora) Dni Sosnowca najw iększa im preza regionu pierwszy turniej frisbee D uże im prezy sportow e krajow e i m iędzynarodow e (hokej, łyżw iarstw o, szermierka, p iłka nożna) Marka turystyczna Brak marki turystycznej Możliw ości finansowe promocji Śred nie Lokalizacja Kreatywny potencjał realizacyjny Centrum aglomeracji N ieform alna stolica Zagłębia D ąbrow skiego Stosunkow a b liskość gór (Beskidy, Jura Krakowsko- C zęstochow ska) oraz zbiorników w odnych (Pogoria, Zalew Żyw iecki, Przeczyce) Potencjał kreatyw ny oraz w ola w ładz m iasta do realizacji oryginalnych w ydarzeń, imprez jedno- i kilkudniowych p rzyciągających turystów i od w ied zających Śred nia ocena zb iorcza 4,5 9

11 ANALIZA STRATEGICZNA Kultura i Nauka Domena 3. KULTURA I NAUKA W ram ach dom eny K ultura i N auka rozw ażane są następujące kryteria oceny: 1. Zakres działalności kulturalnej różnych podm iotów w m ieście na tle miast konkurencyjnych. 2. Istnienie w yższych uczelni - ich liczba, jakość, liczba studentów. Istnienie innych placów ek, instytucji w yspecjalizow anych w nietypow ych działaniach o charakterze edukacyjnym lub naukowym. 3. M ożliw ości finansow ania zaaw ansow anych projektów kulturalnych i edukacyjnych. 4. Marka kulturalna - domniemanie istnienia w masowej św iadom ości jednoznacznych skojarzeń zw iązanych z produktem kulturalnym i/lub naukowym miasta w skali europejskiej, krajowej lub regionalnej. M iasta konkurujące: ü Katowice, C horzów, Tychy, M ysłow ice, ü Gliwice (planowana hala widowiskowo-sportowa), ü C zęstochow a (edukacyjnie). 10

12 ANALIZA STRATEGICZNA Kultura i Nauka Domena 3. KULTURA I NAUKA - TABELA Kryterium oceny C zynniki w pływ ające na ocenę Waga Ocena Waga X ocena Działalność kulturalna Siedziba radia ESKA Śląsk, dobry kontakt i w spółpraca, (60% w łasności M iasta) D uże skupisko w ykonaw ców reggae, ska i szanty Europejski Festiwal Folkowy M ożliw y festiw al Kiepurow ski i festiw ale/wydarzenia pokrewne M a pow stać hala koncertow a im. Kiepury otwierana na zew nątrz P rzekształcenie kina M uza na halę koncertow ą Teatr, Muzeum, Galeria, Biblioteka standard N iew ielkie zaplecze organizacyjne dla dużych im prez Działalność edukacyjnonaukowa Prężny rozw ój O ddziały w raz z dziekanatam i U niw ersytetu Śląskiego studentów W ydział farm aceutyczny U niw ersytetu M edycznego W ydział N auk o Ziem i Pow stanie oddziału W yższej Szkoły M echatroniki D w ie Szkoły M istrzostw a Sportow ego, o wysokim poziomie, na skalę św iatow ą Możliwości finansowania D uże oparcie o dotacje unijne Marka kulturalna Istnieje pewien potencjał Śred nia ocena zb iorcza 4 11

13 ANALIZA STRATEGICZNA Sp ołe cze ń stw o Domena 4. SPO ŁEC ZEŃ ST W O - A T R A KC YJN O ŚĆ ZA M IESZKA N IA W ram ach dom eny Społeczeństw o - A trakcyjność zam ieszkania rozw ażane są następujące kryteria oceny: 1. Rynek pracy - aktualny stan rynku pracy, jego potencjał rozw ojow y zw iązany z rozw ojem gospodarczym m iasta i regionu. 2. T ereny w ypoczynkow e oraz infrastruktura um ożliw iająca aktyw ny w ypoczynek rodzinny m ieszkańcom m iasta. 3. Infrastruktura społeczna, jakość substancji m ieszkaniow ej miasta, zaplecze socjalne (szkoły, przedszkola, służba zdrow ia), dostęp do handlu i usug. M iasta konkurujące: M iasta w ram ach aglom eracji górnośląskiej. 12

14 ANALIZA STRATEGICZNA Sp ołe cze ń stw o Domena 4. SPO ŁEC ZEŃ ST W O - A T R A KC YJN O ŚĆ ZA M IESZKA N IA - TABELA Kryterium oceny C zynniki w pływ ające na ocenę Waga Ocena Waga X ocena Rynek pracy rozwija się, ogrom ny potencjał (zarów no m iasta jak i regionu) Tereny wypoczynkowe/ rekreacja rodzinna Baza sportowo-rekreacyjna: korty, stok narciarski, pływ alnie, parki rekreacyjne, ścieżki row erow e, hale sportowe, stadiony i boiska 25% terenu miasta to tereny zielone stadnina koni mini zoo egzotarium Infrastruktura / zaplecze socjalne/ usługi słab a atrakcyjność m ieszkań 70% m ieszkań to w ysoka zabudow a 30% - niska zabudowa M ieszkańcy gorzej postrzegają Sosnow iec, niż ludzie z sąsiednich m iast Śred nia ocena zb iorcza 4 13

15 ANALIZA STRATEGICZNA Podsumowanie PODSUMOWANIE N a podstaw ie ocen jakościow ych przeprow adzonych podczas sesji strategicznej nr 1. Zespołu M arki Sosnow iec, w dniu 13 w rześnia 2007 roku, pow stał ranking dom en (tabela poniżej). Biznes i Inwestycje Turystyka i rekreacja 6, 7 4,5 Kultura i Edukacja 4 Społeczeństw o - atrakcyjność zamieszkania 4 Podczas sesji strategicznej nr 2, która odbyła się w dniu 25 w rześnia 2007 roku, Zespół zdecydow ał, że dalszym analizom zostaną poddane dw ie dom eny o najw yższej punktacji: 1. Biznes i Inwestycje oraz 2. Turystyka i Rekreacja. Uzasadnienie: W toku dalszej analizy zaproponow ane zostaną w stępne w izje m arki Sosnow iec dla zw ycięskich dom en oraz zestaw y krytycznych czynników w arunkujących sukces realizacji w izji w kontekście scenariuszy rozw oju czynników zew nętrznych. Dopiero taki proces analityczny pozw oli na precyzyjną ocenę szans realizacji w izji m arki w danej dom enie a w konsekwencji, ostateczny w ybór dom eny w raz z w izją m arki, jaką w danej dom enie będzie realizow ało m iasto. 14

16 ANALIZA STRATEGICZNA W Y BÓ R W ST ĘPN EJ W IZJI M A R K I SOSONOWIEC O R A Z D O BÓ R K R Y T Y C ZN Y C H C ZY N N IK Ó W SU K C ESU U M O ŻLIW IA JĄ C Y C H JEJ O SIĄ G N IEC IE 15

17 ANALIZA STRATEGICZNA Wizja i krytyczne czynniki sukcesu marki Sosnowiec W ST ĘP A by m óc w pełni ocenić potencjał tkw iący w dom enach w ybranych przez Zespół M arki Sosnow iec, dla każdej z nich zdecydow ano się zaprojektow ać w stępną w izję m arki. Zdecydow ano zatem o zaprojektow aniu dw óch w izji m arki Sosnowiec opartych o domeny: Biznes i Inwestycje oraz Turystyka i Rekreacja. D la każdej z dom en dobrano kluczow e czynniki w arunkujące sukces realizacji wizji. W artość danej dom eny jako potencjalnego nośnika w izerunku przyszłej m arki m iasta m oże być w pełni oceniona jedynie w kontekście w izji odpow iadającej na pytanie: Jakie skojarzenia chcem y budzić jako m iasto? Bow iem dopiero w ów czas m ożna w pełni doprecyzow ać głów ne techniczno-organizacyjne czynniki oraz oszacow ać szansę ich realizacji. N iniejszy rozdział zaw iera w izje dla dw óch dom en w raz z przyporządkow anym i do nich (technicznymi i organizacyjnycmi) krytycznymi czynnikami sukcesu. 16

18 ANALIZA STRATEGICZNA Wizja i krytyczne czynniki sukcesu marki Sosnowiec WIZJA DLA DOMENY 1. BIZNES I INWESTYCJE Analiza domeny Biznes i Inwestycje w toku dyskusji w ramach Zespołu M arki Sosnow iec w ykazała, że najw iększym atutem Sosnow ca jest p ow stające aktualnie C entrum T argow o- Wystawiennicze Expo Silesia. Znacznie m niejszy potencjał promocyjny ma oferta inwestycyjna miasta, ze w zględu na niew ielki areał w olnych obszarów pod inw estycje. Uznano zatem, że najbardziej optym alna w izja m arki Sosnow iec w om aw ianej dom enie jest następująca: Sosnowiec rozpoznawalnym powszechnie miastem targowym i kongresowym w skali makroregionu (w ojew ództw o śląskie oraz południow a Polska). K rytyczne czynniki sukcesu w arunkujące realizację w izji: Sprzyjanie pow staw aniu w ielu obiektów pozw alających na organizację im prez w ystaw ienniczych, kongresowych i konferencyjnych (hale wsystawiennicze, sale kongresowe i konferencyjne, infrastruktura hotelarsko-gastronomiczna). R ozbudow a infrastruktury około targow ej (system informacji miejskiej, modernizacja komunikacji drogowej, usprawnianie i unow ocześnianie kom unikacji p ub licznej). Pom oc w przyciągnięciu i utrzym aniu w Sosnow cu atrakcyjnych imprez targowo wystawienniczych. Stw orzenie atrakcyjnego program u około targow ego i uzupełnienie go o im prezy tow arzyszące. Pow stanie w m ieście i prężna działalność podm iotu zarządzającego program em około targow ym oraz procesem inwestycyjnym w tym zakresie. R ealizacja pow yższych krytycznych czynników sukcesu jest koszto- i czasochłonna. W dużej m ierze zależy rów nież od pozyskiw ania atrakcyjnych inw estorów zew nętrznych zatem w ładze m iasta nie m ogą w pełni zaplanow ać w szystkich realizacji. W dużej m ierze m ogą jedynie sprzyjać pew nym procesom w zakresie działań adm inistracyjnych oraz odpow iednio ukierunkow aną prom ocją. Przedstawiona wizja marki jest jednak wysoce atrakcyjna fakt budowy centrum wystawienniczego na terenie Sosnowca jest najw iększym atutem dla tej w izji. 17

19 ANALIZA STRATEGICZNA Wizja i krytyczne czynniki sukcesu marki Sosnowiec WIZJA DLA DOMENY 2. TURYSTYKA I REKREACJA A naliza dom eny T urystyka i R ekreacja w ykazała, że najw iększym atutem Sosnow ca jest gotow ość W ładz m iasta do stw orzenia now atorskiego produktu turystycznego w oparciu o istniejące motywy i tematy w domenie Turystyki (kreatyw ny potencjał realizacyjny). W oparciu o pow yższe stw ierdzenie najbardziej atrakcyjną w izją dla om aw ianej dom eny jest: Sosnowiec rozpoznawalnym powszechnie m iastem generującym now e trendy w turystyce miejskiej i kulturowej. Krytyczne czynniki sukcesu w arunkujące realizację wizji: Zaprojektowanie i zorganizowanie kreatywnej imprezy tworzącej w Sosnow cu now e zjaw isko turystyczno-kulturowe, przyciągające rzesze turystów głów nie z aglom eracji górnośląskiej i południow ej Polski, jak rów nież z całej Polski i z Europy. Zbudowanie cyklu pokrewnych mniejszych imprez oraz rozbudowa istniejącego już Program u w ydarzeń kulturalno rozrywkowych. Zaprojektowanie i wdrożenie długookresow ych narzędzi marketingowych. Powstanie i prężna działalność podm iotu zarządzającego im prezą i im prezam i tow arzyszącym i. N a realizację pow yższej w izji w ładze Sosnow ca m ają w iększy w pływ niż w przypadku wizji dla domeny Biznes i Inwestycje. Jednak założenia w izji nie są oparte o istniejące już przedsięw zięcia. Podsumowanie, wnioski 10B lub 12B, w zale żn ości od w ażn ości, Trebuchet Najistotniejsza zatem jest konsekwencja w realizacji oryginalnego, ponadprzeciętnie w yróżniającego oraz przyciągającego uw agę produktu turystycznego i zadbanie o jego profesjonalną opiekę m arketingow ą. Przy zrealizow aniu pow yższych założeń, z wizerunkowego punktu widzenia, wizja ta jest bardzo atrakcyjna. Kreatywny, miejsko-kulturalny produkt turystyczny jest jednym z najbardziej nośnych elem entów pozytyw nego w izerunku m arki m iasta. 18

20 ANALIZA STRATEGICZNA Wizja i krytyczne czynniki sukcesu marki Sosnowiec W SPÓ LN A W IZJA D LA PO ŁĄ C ZO N YC H D O M EN BIZN ES I TURYSTYKA W procesie dalszej analizy w izji przedstaw ionych na dw óch poprzednich stronach, Zespół M arki stw ierdził, że pełne w ykorzystanie potencjału m iasta m ożliw e jest jedynie poprzez połączenie w izji obydw u dom en w jedną w spólną w izję m arki. Zaprojektow ane w izje oraz krytyczne czynniki sukcesu są ze sobą spójne i kom plem entarne. Połączenie ich pozw oli na wykorzystanie efektu synergii. Połączona w izja dla dw óch dom en: Biznes i Turystyka brzmi następ ująco: Sosnowiec rozpoznawalnym powszechnie miastem targowym i kongresowym w skali makroregionu (w ojew ództw o śląskie oraz południow a Polska) oraz rozpoznawalnym powszechnie miastem generującym now e trendy w turystyce m iejskiej i kulturow ej. K rytyczne czynniki sukcesu w arunkujące realizację w izji: W sparcie pow staw ania obiektów pozw alających na organizację w ydarzeń wystawienniczo-kongresowych oraz imprez kreatywno-kulturalnych, a także rozbudow a infrastruktury około targow ej. Zaprojektowanie i zorganizowanie kreatywnej imprezy tworzącej w Sosnow cu now e zjawisko turystyczno-kulturowe, p rzyciągające rzesze turystów z całej P olski i z Europ y. Zaprojektowanie i zorganizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportow ych tow arzyszącym targom i w ystaw om. W spółudział przy tw orzeniu program u kongresow o-wystawienniczego, wspartego wieloma mniejszymi zdarzeniami. Zaprojektowanie i wdrożenie długookresow ych narzędzi m arketingow ych dla całego zakresu działań. Powstanie i prężna działalność podm iotu zarządzającego program em w ydarzeń turystyczno-kulturalnych oraz wystawienniczo-kongresowych (Impesariat). Pow stanie centrów inform acji w M ieście (o odbyw ających się im prezach, targach, dojazdach, noclegach, inf. medyczna itp..). 19

21 ANALIZA STRATEGICZNA Wizja i krytyczne czynniki sukcesu marki Sosnowiec Sform ułow ana w spólna w izja jest syntezą cech w ynikających z w izji obu dom en. Z analizy w ynika rów nież, że krytyczne czynniki sukcesu dla obu w izji w zajem nie się w zm acniają np. istniejąca infrastruktura targow a w raz z im prezam i w ystaw ienniczym i jest czynnikiem w zm acniającym praw dopodobieństw o zainteresow ania się rów nież kreatyw nym i im prezam i kulturalnym i przez uczestników i zw iedzających targi. D ziałanie obydw u dom en m oże się odw oływ ać do tych sam ych grup celow ych. D zięki takiem u scaleniu w izji m oże pow stać seria znaczących produktów prom ocyjnych dla Sosnowca, dla których podstaw ow ym odniesieniem będzie zarów no dom ena biznesowa, jak i turystyczno-kulturalna. 20

22 ANALIZA STRATEGICZNA Zgodność w izji z dokumentami ZG O D N O ŚĆ W IZJI Z D O KU M EN T A M I ST R A T EG IC ZN YM I I OPERACYJNYMI Strategia Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020 r. Priorytet B: 6.1. tworzenie, modernizacja i rewitalizacja miejskich ośrod ków turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku; 6.2. prom ocja system u rekreacji w ew nątrz M iasta; 6.5. stw orzenie zróżnicow anej jakościow o oferty spędzania czasu wolnego. Priorytet D: 4.2. w spieranie i realizacja działań na rzecz stw orzenia infrastruktury w zm acniającej pozycję M iasta wystawienniczo-targowego; 5.3. prom ocja M iasta w kontekście realizow anych im prez wystawienniczo-targowych. Priorytet E: 8. Zw iększenie atrakcyjności turystycznej M iasta rozbudowa infrastruktury turystycznej Miasta; 8.2. w sparcie na rzecz zw iększenia bazy noclegow ej i gastronomicznej; 8.3. wykorzystywanie rocznic powstania miasta oraz rocznic zw iązanych zpostaciam i sław nych sosnow iczan do prom ocji i kształtow ania w izerunku M iasta; 9. Kreow anie w izerunku M iasta przyjaznego m ieszkańcom i turystom. W Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca w 3 z 6 priorytetów określone są kierunki działań zgodne z w ypracow aną w procesie analizy strategicznej w izją Sosnow ca. W ram ach priorytetu B założono działania zm ierzające do podniesienia atrakcyjności rekreacyjnej miasta i stworzenia ciekawej ofert spędzania w olnego czasu. Ich realizacja pom oże Sosnow cow i stać się m iastem aktyw nym, w którym m ożna w sposób interesujący spędzać czas, co zw iększy jego atrakcyjność turystyczną. Pomocne w budowie silnej marki turystycznej, założonej w ram ach dom eny T urystyka, są działania określone w prioryteccie E, zm ierzające do zw iększenia atrakcyjności turystycznej Sosnowca. Priorytet D zakłada rozbudow ę infrastruktury w zm acniającej pozycję Sosnow ca jako miasta wystawienniczo-targowego, a także prom ocję m iasta w kontekście realizow anych imprez z tej dziedziny. Są to działania zgodne z określoną w izją Sosnow ca w ram ach domeny Biznes. 21

23 ANALIZA STRATEGICZNA Zgodność w izji z dokumentami Program Rozwoju Miasta Sosnowca na lata Priorytet 3: Turystyka w zrost konkurencyjności turystycznej miasta. Priorytet 4: Kultura wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozw oju sp ołeczno gospodarczego. W ramach Proirytetu 1: Przedsięw zięcie 9: Targi Gospodarcze. Program Rozwoju Miasta Sonowca wymienia jako priorytety: T urystykę i K ulturę, opierając, m iędzy innym i, na tych dziedzinach w zrost atrakcyjności turystycznej m iasta oraz rozw ój sp ołe czn o-gospodarczy. W ram ach w zrostu konkurencyjności gospodarczej m iasta, w priorytecie 1 założono przedsięw zięcie organizacji T argów G ospodarczych. Strategia R ozw oju T urystyki w W ojew ództw ie Śląskim 1. Cel strategiczny: R ozw ój produktu m arkow ego - turystyka biznesowa; 1.1. Cel: W zrost liczby turystów podróżujących w interesach; 1.2. Cel: Wzrost znaczenia turystyki kongresowej i konferencyjnej; 1.3. Cel: W spieranie turystyki zw iązanej z uczestnictw em w targach, wystawach, giełd ach. N ow ookreślona w izja Sosnow ca jest spójna z celem strategicznym Strategii Rozw oju T urystyki w W ojew ódzw ie Śląskim Rozwojem produktu markowego w oparciu o turystykę biznesow ą. D zięki połączeniu w Sosnow cu im prez targow o-wystawienniczych z imprezami turystyczno-rekreacyjnymi, m iasto będzie dysponow ało kom pletną ofertą dla turysty biznesowego, zapew niając szerokie m ożliw ości naw iązyw ania kontaktów biznesow ych oraz interesującego spędzania czasu w olnego. 22

24 ANALIZA STRATEGICZNA Zgodność w izji z dokumentami Strategia Kom unikacji M arketingow ej W ojew ództw a Śląskiego WIZJA: Śląskie jako najlepsza w tej części Europy oferta kulturalno rozrywkowa. C EL N A D R ZĘD N Y: W spólny i spójny w izerunek regionu budow any przez kom unikację atrakcyjności turystycznej (do odkrycia) i atrakcyjności inw estycyjnej (do dalszego wykorzystania). PO ZYC JO N O W A N IE W O JEW Ó D ZT W A ŚLĄ SKIEG O PO D KĄ T EM TURYSTYKI: D la w szystkich turystów Śląskie to dynam icznie rozw ijające się w ojew ództw o, gdzie m ożna atrakcyjnie spędzić w olny czas, poniew aż jest różnorodne pod w ielom a w zględam i i pozw ala zaspokoić w iele różnych potrzeb zw iązanych z wypoczynkiem. Strategia K om unikacji M arketingow ej W ojew ództw a Śląskiego, tak samo jak wizja Sosnowca, zakłada połączenie atrakcyjności turystycznej i inw estycyjnej i na ich podstaw ie budow ę atrakcyjnego w izerunku. D zięki tem u, zarów no Śląskie, jak i Sosnowiec, m ają stać się szeroko zróżnicow aną i najlepszą w tej części Europy ofertą kulturalno-rozryw kow ą. 23

25 ANALIZA STRATEGICZNA ANALIZA SCENARIUSZOWA ZEW N ĘT R ZN Y C H C ZY N N IK Ó W ROZWOJU 24

26 ANALIZA STRATEGICZNA Analiza scenariuszowa czynników zew nętrznych W ST ĘP Kolejnym etapem analitycznym jest analiza czynników zew nętrznych, które m ogą m ieć znaczący w pływ na realizację wyznaczonej wizji marki Sosnowiec. N a czynniki zew nętrzne m iasto m a w pływ m inim alny, zatem należy przew idzieć zdarzenia dla różnych w ariantów rozw oju danego czynnika. C zynniki zew nętrzne charakteryzow ane są następującym i kluczowymi paramatrami: - Dynamika - praw dopodobieństw o w ystąpienia określonej zm iany czynnika w przyszłości - w przypadku niniejszej analizy dynamika zm ian charakteryzow ana jest ścieżkam i w ydarzeń i określeniem praw dopodobieństw a w ystąpienie danej ścieżki w ydarzeń. - Waga (w ażność) jakościow a ocena poziom u w pływ u czynnika na realizacje wizji marki. W procesie analitycznym w yodrębniono zestaw kluczow ych czynników dla każdej z dw óch dom en (Biznes oraz Turystyka) osobno. D la każdej z dom en inne czynniki okazały się m ieć najistotniejszy w pływ na pow odzenie przedsięw zięcia, jakim jest budowa silnej marki Sosnowiec. C zynniki zestaw iono w dw óch tabelach (następne dw ie strony) w form ie dw óch przeciw staw nych ścieżek w ydarzeń dla każdego z czynników optymistycznej (MAXI) i pesymistycznej (MINI). N astępnie poddano ocenie najw ażniejsze param etry dla każdej ścieżki: - Praw dopodobieństw o w ystąpienia danej ścieżki w przyszłości (do dyspozycji jest 6 punktów do podziału m iędzy scieżkę M IN I a MAXI), - W agę czynnika w skali 1-5 punktów. W ten sposób każdy czynnik otrzym ał w ypadkow ą ocenę będącą iloczynem pow yżej opisanych punktacji. O cena ta będzie w ykorzystana do kalkulacji praw dopodobieństw a i istotności scenariuszy skom ponow anych w m atryce z najw ażniejszych czynników (w następ nej części niniejszego rozd ziału). 25

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana)

Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana) Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana) Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 673-678 1969 LOKALNE SUROWCE A ROZW ÓJ PRZEM

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach WÓJT GMINY ROJEWO 88-111 Rojewo woj. kujaw sko-pom orskie R B.II.6220.3.2012 R ojew o, 3.04.2012r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach N a podstaw ie art. 71, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja]

Sz. W. Ślaga Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta, P.E. Siwokon, Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Studia Philosophiae Christianae 5/2, 231-235 1969

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r.

T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r. T.S. Gałkowski Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r. Studia Philosophiae Christianae 6/2, 290-293 1970 290 M A

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P O ŁĄ C Z E Ń K O LE JO W Y C H Z R E P U B LIK Ą F

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017

Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017 Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017 Warszawa, maj 2014 1 1 Charakterystyka Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 1.1 Przedmiot działań Spółki Spółka

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

zastępując go następującym:

zastępując go następującym: DKS /KK/(2013)/79U Uchwała nr 79 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2 0 0 7-2 0 1 3 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an O N A U C ZA N IU M A TE M A T Y K I W S T U D IU M JĘ Z Y K A P O L S K IE G O D LA C U D Z O Z IE M C Ó W W K IE LC A C H Studium Języka Polskiego dla C udzoziemców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Biznesowe aspekty przedsięwzięcia. Dlaczego warto zaangażować się w projekt? Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Lokalizacja przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Regionalne Strategie Innowacji

Regionalne Strategie Innowacji V Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MŚP Regionalne Strategie Innowacji Warszawa, 19-20.09.2005 r. Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konkurencyjność a innowacje

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 85-128 BYDGOSZCZ OI/KI- 072/4/15/2270 Bydgoszcz dnia. 14.05.2015 r. RPW/31314/2015 P Data:20l5-05-18 - i, /,.' v.. L v' 1 u v.v o i v a rr*

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego.

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. To odpowiedź na pytanie Jakie Śląskie? TAKIE? Czy może takie? TAKIE? Plan prezentacji 1. O czym nie będzie mowy. 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 1975 R O Z T R Z Ą SA N IA I ROZBIORY domego operow ania nim. W prawdzie tłum aczenie

Bardziej szczegółowo

Jan M ikołajczyk * REWITALIZACJA H ANDLU W CENTRACH DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA. 1. Wstęp

Jan M ikołajczyk * REWITALIZACJA H ANDLU W CENTRACH DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA. 1. Wstęp Jan M ikołajczyk * REWITALIZACJA H ANDLU W CENTRACH DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA 1. Wstęp Procesy cywilizacyjne pow odują, że zm ieniają się funkcje centrów m iast. 2 pow odu wysokich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny

Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny Idea i zastosowanie ProtokółBO O TP ProtokółD H CP M ożliw ościd H CP Konfiguracja serwera DHCP A takiz w ykorzystaniem protokołu D H CP DHCP a IPv6 Sieci, w których

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 2001 Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 7 Przem ysław N ow ak - student IV roku Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych BROSZURA INFORMACYJNA DO PORADNIKA Nr ref.: ECHA-2010-GF-01-PL Data: 09.06.2010 r. Język: pols ki Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych (ECHA) w yda serię broszur informacyjnych zaw ierających

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZAG ADNIENIA I PERSPEKTYW Y ROZWOJU CHEMII ROLNEJ W LATACH NAJBLIŻSZYCH

AKTUALNE ZAG ADNIENIA I PERSPEKTYW Y ROZWOJU CHEMII ROLNEJ W LATACH NAJBLIŻSZYCH TADEUSZ LITYŃSKI AKTUALNE ZAG ADNIENIA I PERSPEKTYW Y ROZWOJU CHEMII ROLNEJ W LATACH NAJBLIŻSZYCH K iedy ze strony Zarządu T ow arzystw a zwrócono się do m nie z propozycją w y głoszenia referatu na tem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012

Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012 Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 0 Z inicjatywy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego służby nadzoru budowlanego województwa opolskiego, przez cały okres wakacji, prowadziły działania

Bardziej szczegółowo

ECTS w praktyce zasady punktacji

ECTS w praktyce zasady punktacji ECTS w praktyce zasady punktacji Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa 12 Kwietnia 2010 r. Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska 1 Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS Przewodnik dla użytkowników;

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2016 2021

METODOLOGIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2016 2021 METODOLOGIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2016 2021 Prace nad Strategią jak i przyjęta w tworzeniu Strategii partycypacja społeczna zapewnią pozyskanie szeregu wniosków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18 Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach Palestra 2/5-6(8), 11-18 1958 WŁADYSŁAW ŻYWICKI adwokat Adwokatura w cyfrach Podobnie jak trudno byłoby wyrobić sobie należyte zdanie o sytuacji w gospodarce narodow

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r.

Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Krótko o Górnośląskim Związku Metropolitalnym Metodologia prac nad Programem Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Główne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu obecnego śląskich miast pod kątem smart rewitalizacji. Próba oceny uwarunkowań, potencjału, przeszkód

Diagnoza stanu obecnego śląskich miast pod kątem smart rewitalizacji. Próba oceny uwarunkowań, potencjału, przeszkód Diagnoza stanu obecnego śląskich miast pod kątem smart rewitalizacji. Próba oceny uwarunkowań, potencjału, przeszkód Prof.zw.dr hab. Jacek Szołtysek Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Armin Mikos v. Rohrscheidt Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Marka w turystyce MARKA: nazwa, symbol lub termin służący dla oznaczenia produktu rzeczowego, usługi lub firmy na rynku (Altkorn

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych Ewa Boryczka, Tomasz Sulikowski Uniwer sytet Łódzki Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych raport z badań 2007 Opieka naukowa: dr Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowicz Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI miejsce i przedmiot badań Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU W OPINII POLSKICH WYSTAWCÓW Użyteczność targów i wystaw dla osiągnięcia celów sprzedaży Targi w Polsce, PENTOR

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

M agdalena Ratalewska*, Janusz Z robek**

M agdalena Ratalewska*, Janusz Z robek** M agdalena Ratalewska*, Janusz Z robek** MARKA NA RYNKU DYDAKTYKI INTERNETO W EJ Z nana m arka i specyficzny wizerunek przynoszą przedsiębiorstw u wiele korzyści, takich jak: łatwiejsze pozyskanie klientów,

Bardziej szczegółowo

KRD: Z windykacji zewnętrznej nie korzysta 73%

KRD: Z windykacji zewnętrznej nie korzysta 73% 1 z 5 2016-11-17 16:05 RE K LA MA Start Wiadomości Budżet domowy Banki Waluty Giełda Podatki Emery Najnowsze Kraj Świat Komentarze Prasa Finansowe Multimedia Gorące tematy Tylko w Jesteś tutaj: Start»

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice XI. ZAŁĄCZNIKI Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice Uwagi ogólne: 1. Moderator wyjaśnił uczestnikom, że oczekiwane są odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje strategiczne

Rekomendacje strategiczne Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Rekomendacje strategiczne prof.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście Są na świecie miasta o magnetycznej aurze, przyciągające nie turystów, a tłumy entuzjastów, nie inwestorów, a wielki światowy biznes. To miasta o określonym stylu życia, rozpoznawane, kosmopolityczne,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Piotrkowa Trybunalskiego kompleksowy pomysł na miasto

Rewitalizacja Piotrkowa Trybunalskiego kompleksowy pomysł na miasto Rewitalizacja Piotrkowa Trybunalskiego kompleksowy pomysł na miasto II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Koncepcja rewitalizacji - geneza Identyfikacja problemów w przestrzeni

Bardziej szczegółowo