MOVIDRIVE Falownik programowalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOVIDRIVE Falownik programowalny"

Transkrypt

1 MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L / 1099

2 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika, zanim rozpocz niecie instalowanie i uruchamianie falownika MOVIDRIVE z zainstalowa nym programem IPOS plus. Przeczytanie niniejszego podrêcznika winno byæ poprzedzone zapoznaniem siê z pozosta³ymi dokumentami dotycz¹cymi MOVIDRIVE - w szczególnoœci Podrêcznika Systemowego Movidrive oraz Instrukcji Obs³ugi. Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa: Bezwzględnie przestrzegaj podanych tutaj zaleceń i ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa! Wskazówki odnoœnie bezpieczeñstwa oznaczone s¹ nastêpuj¹cymi znakami: Zagrożenie elektryczne, np. podczas prac pod napięciem. Zagrożenie mechaniczne, np. podczas prac przy mechanizmach dźwigowych. Ważne zalecenie dla bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji maszyny lub urządzenia Ogólne wskazówki odnośnie bezpieczeństwa z IPOS plus : Stoj¹ca do Pañstwa dyspozycji przy pomocy IPOS plus mo liwoœæ swobodnego programowanego (w szczególnoœci pozycjonowania) otwiera bardzo szerokie obszary zastosowañ falownika MOVIDRIVE. Jak przy wszystkich systemach programowalnych i tutaj istnieje mo liwoœæ b³êdnego oprogramowania, które objawiæ siê mo e nieoczekiwanym (niekontrolowanym) ruchem maszyny. Ka dy egzemplarz MOVIDRIVE zosta³ wykonany i sprawdzony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dla SEW-EURODRIVE przepisami i normami. Wszelkie zmiany techniczne i konstrukcyjne urz¹dzeñ s¹ zastrze one. Zastosowanie siê do powy szych informacji jest podstaw¹ dla bezawaryjnej eksploatacji oraz ewentualnych roszczeñ z tytu³u gwarancji. W niniejszym podrêczniku pos³ugiwaæ siê bêdziemy programowaniem z zastosowaniem bazowego oprogramowania MX_SHELL. Oczywiœcie wszystkie pokazane funkcje mog¹ zostaæ przeprowadzone przy u yciu bazowego oprogramowania MOVITOOLS należy wówczas otworzyć ASSEMBLER / MOVI TOOLS. Zmiany w podręczniku dokonane w stosunku do wydania 02/99 oznaczone są szarymi kreskami na akapitach stron 2 MOVIDRIVE IPOS plus

3 Spis treści Spis treści 1 Opis systemu Informacje ogólne W³aœciwoœci IPOS plus "Pozycjonowanie i sterowania sekwencyjne" IPOS plus w po³¹czeniu z kartami opcyjnymi Sterowanie falownika MOVIDRIVE Podanie wartoœci zadanej Dane techniczne Przeliczanie drogi i pozycjonowanie Mo liwe typy nadajników Kombinacje nadajników Tworzenie, aktywowanie, zapamiętywanie i ładowanie programu Tworzenie programu Zapamiêtywanie / wy³adowanie programu Wystartowanie / zatrzymanie programu IPOS plus programowanie Podstawy Wejœcia i wyjœcia cyfrowe Wejœcia i wyjœcia analogowe Wprowadzenie do programowania IPOS plus - przyk³ady Task 1 oraz Task IPOS plus parametry Tworzenie specyficznych dla u ytkownika jednostek drogi P90_ IPOS jazda referencyjna (Reference Travel) P91_ IPOS parametry przejazdów pozycyjnych P92_ IPOS funkcje kontrolne (IPOS-monitoring) P93_ IPOS funkcje specjalne (Special funktions) P94_ IPOS zmienne (Variables) P95_ DIP karta enkodera absolutnego IPOS plus z opcjami Nadajnik (enkoder) zewnêtrzny IPOS plus i systemy komunikacji bus (Fieldbus) IPOS plus i permanentny bieg synchroniczny (Synchron modus) Wykaz rozkazów Przegl¹d rozkazów Rozkazy arytmetyczne Operacje na bitach Rozkazy komunikacyjne Rozkazy pozycjonuj¹ce Rozkazy programowe Rozkazy programowe Rozkazy specjalne Rozkazy porównywania Przegląd zmiennych systemowych Przykładowe aplikacje Informacje ogólne Program przyk³adowy "Sterowanie dÿwigiem" Program przyk³adowy "Jog - przejazd rêczny" Program przyk³adowy "Pozycjonowanie tabelaryczne" Meldunki błędów Opis Lista b³êdów Indeks MOVIDRIVE IPOS plus 3

4 1 Opis systemu 1 Opis systemu 1.1 Informacje ogólne Ka dy falownik MOVIDRIVE posiada standardowo zintegrowan¹ mo liwoœæ swobodnego programowania sekwencyjnego (PLC). Funkcje steruj¹ce i zadania pozycjonowania mog¹ byæ wprowadzane wspólnie i niezale nie od siebie (program w falowniku nie musi byæ nawet zwi¹zany z prac¹ silnika przy³¹czonego do tego falownika! ). Programowanie sekwencyjne IPOS plus umo liwia tworzenie programu nie zwi¹zanego z koniecznoœci¹ istnienia sprze enia zwrotnego od nadajnika typu enkoder czy resolwer ani od wybranego rodzaju pracy falownika (VFC, CFC, SERWO). Pozycjonowanie napêdu (jednoosiowe typu punkt do punktu) jest jednak mo liwe, tylko jeœli istnieje sprzê enie zwrotne od nadajnika po³o enia. Tworzenie programu jest mo liwe przy u yciu bazowego oprogramowania SEW: MX_SHELL lub - jeœli u ywa siê bazowego oprogramowania SEW typu MOVITOOLS -ASSEMBLER MOVITOOLS. 1.2 Właściwości IPOS plus "Pozycjonowanie i sterowania sekwencyjne" Tworzenie programu jest niezale ne od istnienia lub braku sprzê enia zwrotnego od nadajnika pozycji ani od wybranego rodzaju pracy falownika. Program biegnie równie w trakcie trwania b³êdu falownika (obs³uga b³êdu - np. kasowanie - jest mo liwa równie z p³aszczyzny programu). Jest mo liwe uruchomienie 2 niezale nych programów biegn¹cych jednoczeœnie (TASK1 z procedur¹ "interrupt" oraz TASK2 ). Programy mog¹ posiadaæ ³¹cznie do 800 linijek rozkazowych. Istniej¹ funkcje umo liwiaj¹ce wygodne i pe³ne sterowanie falownikiem. Programy posiadaj¹ mo liwoœci ingerencji równie w u ywanych kartach opcyjnych (kart rozszerzeñ wejœæ /wyjœæ, biegu synchronicznego, standardowych syst. bus ). Mo liwoœci komunikacyjne: poprzez autonomiczny SYSTEMBUS (S-bus),RS485, RS232 oraz interfejsy standardowych systemów bus (mo liwa jest bezpoœrednia komunikacja z MOVIMOT-em oraz falownikiem MC07). Mo liwoœæ obrabiania stanów wejœæ i wyjœæ analogowych i cyfrowych przez program. Pozycjonowanie z okreœlon¹ prêdkoœci¹ i ramp¹ dla ka dej pozycji jazdy. Sterowanie wstêpne dla regulatora po³o enia, prêdkoœci oraz momentu ze zminimalizowanym b³êdem nad¹ ania (minimized lag error). Obrabianie sygna³ów enkodera absolutnego Mo liwe tabelaryczne pozycjonowanie do 128 pozycji. 2 wejœcia dla Touch-Probe oraz mo liwa tzw. procedura przerwania (interrupt). Kszta³ty ramp: liniowa (LINEAR), sinusoidalna (SINUS) i kwadratowa (SQUARED). Status urz¹dzenia i funkcje kontrolne: kontrola b³êdu nad¹ ania, meldunek o osi¹gniêciu pozycji, programowe i fizyczne wy³¹czniki krañcowe. 8 typów jazd referencyjnych do wyboru. Mo liwoœæ zmiany pozycji docelowej, prêdkoœci, rampy pozycjonuj¹cej oraz momentu w trakcie przejazdu na zadan¹ pozycjê. Mo liwe pozycjonowanie w jeÿdzie zawsze w jednym kierunku (endless positioning). Funkcja "override" - przejazd na pozycjê z prêdkoœci¹ regulowan¹ zewnêtrznym sygna³em analogowym ( %). 1.3 IPOS plus w połączeniu z kartami opcyjnymi Panel operatorski DBG11A Interfejs typ USS21A (RS-232 oraz RS-485) Karta rozszerzaj¹ca iloœæ wejœæ/wyjœæ typ DIO11A Karta enkodera absolutnego typ DIP11A Interfejsy bus: PROFIBUS typ DFP11A, INTERBUS typ DFI11A, CAN-Bus typ DFC11A, DeviceNet DFD11A Karta permamenynego biegu synchronicznego typ DRS11A 4 MOVIDRIVE IPOS plus

5 Opis systemu Sterowanie falownika MOVIDRIVE Istniej¹ nastêpuj¹ce mo liwoœci sterowania falownikiem MOVIDRIVE : Sterowanie przy pomocy autonomicznych zacisków wejœciowych IPOS plus - s³owem steruj¹cym w zmiennej H484 (CTRL. WORD) RS-485-interfejsem Interfejsem jednego ze standardowych systemów bus (Fieldbus) SBus (Systembus) - autonomiczny bus dla Movidrive oraz falowników MC07.Sterowanie przy pomocy autonomicznych zacisków wejœciowych oraz s³owem steruj¹cym IPOS plus (zmienna H484) jest zawsze czynne. Pozosta³e ród³a sygna³ów steruj¹cych zale ¹ od ustawienia parametrów: P100 (Ÿród³o wartoœci zadanej), P100 (Ÿród³o sterowania) oraz deklaracji dla danych procesowych przesy³anych busem P870...P Podanie wartości zadanej Istniej¹ nastêpuj¹ce sposoby podania wartoœci zadanej dla falownika MOVIDRIVE : Wartoœæ zadana podana sygna³em analogowym Sta³e wewnêtrzne wartoœci zadane (n11, n12, n13, n21, n22, n23) Sta³e wewnêtrzne wartoœc zadane + analogowe wartoœci zadane Tzw. potencjometr motorowy Tryb Master-Slave-poprzez SBus Tryb Master-Slave-poprzez RS-485 DPA/DPI-z programu kart opcyjnych DPA11A/DPI11A Trybem DRS-permamentny bieg synchroniczny - z opcj¹ DRS11A Busem -tak e zadanie z PC (monitor bus) -tylko z opcj¹ jednego ze standard. bus IPOS plus - z w³asnego programu pozycjonuj¹cego Czy do zakceptowania danej wartoœci zadanej potrzebne jest sprzê enie zwrotne od nadajnika decyduje wybrany rodzaj pracy falownika. O aktywnoœci danej wartoœci zadanej decyduj¹ : Rodzaj pracy P700 Rodzaj wartoœci zadanej P100 Funkcje zacisków wejœciowych P P604, P P617 Funkcje s³ów wyjœciowych bus PA / tryb monitora bus Wybór trybu rêcznego z MX_SHELL lub panelu operatorskiego DBG11A 1.6 Dane techniczne Rozdzielczoœæ nadajnika max. d³ugoœæ programów TASK 1 i TASK 2 : Szybkoœæ realizacji jednej linijki rozkazu : Zmienne operacyjne (Variables): Wejœcia Touch-Probe: okres próbkowania wejœæ analogowych i cyfrowych Wejœcia i wyjœcia cyfrowe: Wejœcia i wyjœcia analogowe Task1: Task2: IPOS plus uwzglêdnia zawsze 4096 inkrementów/obrót silnika. Za³o enie :nadajnik o rozdzielczoœci 512, 1024 lub 2048 impulsów/ obrót silnika wzglêdnie resolwer-inne nadajniki nie mog¹ byæ stosowane. ok. 800 linijek rozkazowych (max. 512 na TASK) (max linijek rozkazowych i komentarzowych 1.0 ms / na linijkê programu 0.5 ms / na linijkê programu 512, z czego 128 ( ) w pamiêci trwa³ej falownika Zakres wartoœci: ( ) 2 wejœcia, czas reakcji : 200 us ms falownik: DIO11A: DIP11A: falownik: DIO11A: 6 wejœæ / 3 wyjœcia 8 wejœæ / 8 wyjœæ (opcja) 8 wejœæ / 8 wyjœæ (opcja) 1 wejœcie ( V, ± 10 V, ma, ma) 1 wejœcie ( V, ± 10 V, ma) 2 wyjœcia (± 10 V, ma, ma) MOVIDRIVE IPOS plus 5

6 2 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie 2 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie 2.1 Analiza sygnałów nadajników ( enkoderów / resolwera ) Falownik MOVIDRIVE dysponuje trzema mo liwoœciami pozycjonowania: w/g zewnêtrznego enkodera (ext. encoder) w/g nadajnika na silniku - enkodera dla silnika asynchron. lub resolwera dla serwo w/g enkodera absolutnego W celu ³atwego obrabiania sygna³ów wskazania zliczonych impulsów poszczególnych nadajników umieszczane s¹ w zmiennych systemowych H509, H510 i H511. Przy³¹cze nadajnika silnikowego (X15) oraz enkodera zewnêtrznego (X14) znajduj¹ siê na karcie sterowniczej elektroniki falowników MDV... i MDS.... Karta sterownicza elektroniki MDF... nie posiada przy³¹cza dla nadajników. Przy³¹cze dla enkodera absolutnego znajduje siê na karcie opcji DIP11A (X62). Sygnały od przyłączonych nadajników zliczane są zawsze niezależnie od usta wionego trybu pracy falownika (P700). Tryby pracy z pozycjonowaniem (VFC-n- Reg. & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS) wymagaj¹ zawsze nadajnika na wale silnika ( X15) - nawet jeœli pozycjonowanie ma siê odbywaæ w/g enkodera zewnêtrznego. Aktualn¹ chwilow¹ pozycjê mo na zawsze uchwyciæ funkcj¹: Touchprobe. Typ nadajnika Enkoder absolutny na DIP11A P941: enkoder abso lutny (Absolut. enco der) (DIP) IOdwzorowanie inkrementalne nadajnika silnika P941: zewn. enkoder (Exter. encoder) (X14) IEnkoder / Resolwer P941: nadajnik sil nika (Motor encoder) (X15) Przyłącze X62 / DIP11A X14 / falownik bazowy X15 / falownik bazowy Wartość rzeczywista w zmiennej H509 / ACTPOS. ABS H510 / ACTPOS. EXT H511 / ACTPOS. MOT Rozdzielczość absolutna pozycja po przeliczeniu z: offsetem zera (P954), offsetem pozycji (P953), kierunkiem zliczania (P951) rzeczywista rozdzielczoœæ enkodera z 4- krotn¹ multiplikacj¹ zawsze 4096 Inc./obrót silnika - niezale nie od rozdzielczoœci u ytego nadajnika Touchpro be zbocze na DI02 H503 / TP. POS1ABS H506 / TP. POS1EXT H507 / TP. POS1MOT zbocze na DI03 H502 / TP. POS2ABS H504 / TP. POS2EXT H505 / TP. POS2MOT max. opóżnienie 1 ms < 100 µs < 100 µs W zmiennych operacyjnych H509 do H511 znajduj¹ siê zawsze do dyspozycji IPOS plus zliczone wartoœci pozycji w/g poszczególnych nadajników - przyk³adowo: w zmiennej H511 znajduje siê zawsze pozycja w/g nadajnika na silniku. Wartoœci pozycji przy³¹czonych do X14 i X15 nadajników stoj¹ zawsze do dyspozycji - nawet, jeœli falownik nie znajduje siê w trybie pozycjonowania - i mog¹ byæ u yte do innych celów w programie IPOS plus. Do pozycjonowania w/g rozkazów z IPOS plus typu "GO... " nie bêdny jest zawsze nadajnik na silniku; zapewnia on sprzê enie zwrotne dla regulatora prêdkoœci a przez to odpowiednio wysok¹ dok³adnoœæ pozycjonowania. Uwaga! Przy³¹cze X14 posiada podwójn¹ funkcjê: - jako przy³¹cza (wejście) dla enkodera zewnêtrznego (Exter. encoder) - jako wyjście dla sygna³ów bêd¹cych inkrementalnym odwzorowaniem impulsów nadajnika silnikowego przy³¹czonego do X15. Aby z³¹cze mog³o pe³niæ funkcję wyjścia sygnałów musi zostaæ wykonany mostek zwieraj¹cy pin4 z pin5 w X14 6 MOVIDRIVE IPOS plus

7 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie Kombinacje nadajników Bezpośrednia regulacja położeniem według nadajnika na silniku v max a max generator profilu + regulator + pozycji - - regulator prêdkoœci Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer - przy³¹czony do (X15). U yte w programie IPOS plus rozkazy typu "GOA..." odnosiæ siê bêd¹ do ród³a pozycji rzeczywistej - tu nadajnika silnika. Pos rzecz. n rzecz. M 02742APL Bezpośrednia regulacja położeniem z nadajnikiem silnika oraz nadajnikiem zewnętrznym 02743APL v max a max generator profilu - X14 + regulator + pozycji - enkoder zewnêtrzny n rzecz. regulator prêdkoœci M Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer (X15) dla sprzê enia zwrotnego reg. prêdkoœci Nastêpuje automatyczne wyrównanie poœlizgu pomiêdzy nadajnikiem silnika (enkoder/resolwer) a nadajnikiem zewnêtrznym. U yte w programie IPOS plus rozkazy typu "GOA..." odnosiæ siê bêd¹ do ród³a pozycji rzeczywistej - tu nadajnika zewnêtrznego. Osi¹gniêcie odpowiedniej dynamiki regulatora zale y od mechanicznych w³asnoœi zamocowania enkodera zewnêtrznego oraz od rozdzielczoœci uk³adu pomiaru drogi. patrz Rozdz. 6.1 Bezpośrednia regulacja położeniem z nadajnikiem silnika oraz enkoderem absolutnym GO Wait... plus IPOS - Program 01886APL v max a max generator profilu - DIP + regulator + pozycji - n rzecz. enkoder absolutny regulator prêdkoœci M Nastêpuje w IPOS plus bezpoœrednia regulacja po³o enia w/g przy³¹czonego do karty DIP11A enkodera absolutnego. Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer (X15) dla sprzê enia zwrotnego reg. prêdkoœci. Nastêpuje automatyczne wyrównanie poœlizgu pomiêdzy nadajnikiem silnika (enkoder/resolwer) a enkoderem absolutnym. U yte w programie IPOS plus rozkazy typu "GOA..." odnosiæ siê bêd¹ do Ÿród³a pozycji rzeczywistej - tu enkodera absolutnego. Osi¹gniêcie odpowiedniej dynamiki regulatora zale y od mechanicznych w³asnoœi zamocowania enkodera absolutnego oraz od rozdzielczoœci uk³adu pomiaru drogi. patrz : "Podrêcznik pozycjonowania z enkoderem absolutnym i kart¹ DIP11A" MOVIDRIVE IPOS plus 7

8 2 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie Regulacja położenia z nadajnikiem na silniku, ustalanie rzeczywistej pozycji absolutnej osobno przez program IPOS plus zmienne systemowe GO Wait... JMP H... plus IPOS - Program 01887APL v max a max generator profilu DIP + regulator + pozycji - - Pos rzecz. n rzecz. enkoder absolutny regulator prêdkoœci M Nastêpuje w IPOS plus bezpoœrednia regulacja po³o enia w/g przy³¹czonego do X15 nadajnika silnika Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer (X15) dla sprzê enia zwrotnego reg. prêdkoœci. Wysoka dynamika regulatora falownika mo e byæ bezpoœrednio u yta do pozycjonowania. Informacja o po³o eniu w/g enkodera absolutnego zostaje umieszczona w zmiennej IPOS+ i mo e zostaæ programowo obrabiana. Takie zastosowanie karty DIP11A s³u y do unikniêcia jazd referencyjnych. patrz : "Podrêcznik pozycjonowania z enkoderem absolutnym i kart¹ DIP11A" Przetwarzanie informacji o położeniu wyłącznie przez program IPOS plus zmienne systemowe plus IPOS - Program 01888APL DIP enkoder absolutny M n zadana Informacja o po³o eniu w/g enkodera absolutnego zostaje umieszczona w zmiennej IPOS+ i mo e zostaæ programowo obrabiana. Ta forma zastosowania karty DIP11A s³u y jako alternatywa dla aplikacji, w których pozycjonuje siê tylko "zgrubnie", przy u yciu wielu inicjatorów prze³¹czaj¹cych prêdkoœæ przy dojazdach do wyznaczonych pozycji. Na silniku nie musi być zainstalowany nadajnik - mo e byæ u yty typowy silnik asynchroniczny. patrz : "Podrêcznik pozycjonowania z enkoderem absolutnym i kart¹ DIP11A" 8 MOVIDRIVE IPOS plus

9 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu 3 3 Tworzenie, aktywowanie, zapamiętywanie i ładowanie programu Funkcja pomocy: dla wszystkich rozkazów, zmiennych operacyjnych oraz parametrów mo emy uzyskaæ po yteczny tekst objaœniaj¹cy po naciœniêciu klawisza F1! W MX_SHELL przy edycji programu : menu g³ówne "Help", punkt menu "Ob³o enie zacisków" przy aktywnym oknie programowym. 3.1 Tworzenie programu Edytor programu Potrzebny jest PC z zainstalowanym programem MX_SHELL wzglêdnie MOVITOOLS. Wybranie ¹danej linijki rozkazu jest mo liwe przy otwartym oknie "PROGRAM" (dla MX_SHELL) lub przy aktywowaniu okna "ASSEMBLER" (MOVITOOLS). Niniejszym opisane zostan¹ zasady tworzenia programu z u yciem MX_SHELL; procedura z u yciem "ASSEMBLER" (MOVITOOLS) jest analogiczna. ➀ ➃ ➂ ➁ Rys. 1Okno programu 01357BDE Zatem w MX_SHELL: okno "Program" otwiera siê pod menu "IPOS"/"Program". Aktywne okno wyró nia siê kolorowym pasem w górnej czêœci (1). W dolnej czêœci (2) znajduj¹ siê przyciski funkcyjne. W ostatniej linijce okna (3) wskazywany jest numer zaznaczonej linijki rozkazowej oraz procent wykorzystania pamiêci programowej. Nag³ówek okna "Program" sk³ada siê z trzech linijek. Dwie pierwsze linijki : "NUMERA- TOR" (licznik), "DENOMINATOR" (mianownik) oraz "DIMENSION:" (jednostka) s³u ¹ do kalkulacji i nazwania w³aœciwych dla u ytkownka jenostek - patrz rozdzia³ 4.1. Do przemieszczania siê po opisanych wielkoœciach s³u y klawisz TAB; potwierdzenie wpisanej wartoœci klawiszem RETURN. W trzeciej linijce pokazywane s¹ stany obydwu mo liwych programów - TASK1 oraz TASK2 : START ( program biegnie )P-STOP; P-STOP (program zatrzymany); BREAK (program bêdzie realizowany tylko do zaznaczonej linijki rozkazowej); STEP (realizowanie pojedynczych linijek rozkazowych po naciœniêciach F7 ). MOVIDRIVE IPOS plus 9

10 3 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu Wstawianie linijek rozkazowych Po naciœniêciu klawisza INSERT wywo³ujemy okno z wykazem grup rozkazów. Wybran¹ grupê otwieramy po jej zaznaczeniu i naciœniêciu ENTER lub przez naciœniêcie klawiszy literowych pocz¹tkowych liter nazwy danej grupy. Rys. 2: Okno z wykazem rozkazów 01358ADE Po wybraniu konkretnego rozkazu otrzymujemy linijkê z rozkazem, w której musimy powstawiaæ wartoœci (argumenty) we wskazanych polach. Przemieszczanie siê pomiêdzy polami odbywa siê przez naciskanie TAB, przy pomocy strza³ek mo emy przemieszczaæ siê w obrêbie jednego pola. Po wpisaniu w³aœciwej wartoœci argumentu zatwierdzamy wpisan¹ wartoœæ klawiszem ENTER. Jeœli wype³nione s¹ wszystkie pola, wówczas naciœniêcie klawisza ENTER zatwierdza ca³¹ linijkê rozkazow¹ i wprowadza j¹ do okna "Program". Jeœli naciœniemy ESC, wówczas kasujemy ca³¹ linijkê. Rys. 3: Linijka rozkazowa z polami do wstawienia wartości 01359ADE Zaznaczanie, kopiowanie, przesuwanie i kasowanie grup linijek rozkazowych Zaznaczanie grupy linijek: <Shift> + <strza³ka góra/dó³>, wstawianie i kasowanie: <Strg> + <INSERT> lub <DEL>. Kombinacj¹ klawiszy: <Shift> + <INSERT> mo emy przesuwaæ zaznaczone grupy linijek rozkazowych. Wstawianie całych programów Przy otwartym oknie "Program" mo liwe jest wstawienie ca³ego programu w miejsce od po³o enie kursora. Warunki: tryb "OFFLINE", otworzyæ punkt menu [Load file], wywo³aæ [Insert at cursor] i potwierdziæ. Przenumerowanie marek rozkazowych Kombinacj¹ <Strg> + <F3> porz¹dkujemy numeracjê marek programowych: powstaje kolejnoœæ od najni szego do najwy szego numeru. 10 MOVIDRIVE IPOS plus

11 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu Zapamiętywanie / wyładowanie programu okno programu MX_SHELL E Q Q DBG11A EEPROM kopiuj MDX --> DBG (P807) kopiuj DBG --> MDX (P806) kopiuj na falownik komunikacja: online otwórz z falownika EEPROM F3 Upload F2 Download kopiuj na falownik komunikacja: offline otwórz z falownika jednoczeœnie komunikacja: online otwórz plik - zachowaj plik - zachowaj jako... - komunikacja: offline - otwórz plik falownik MOVIDRIVE do wyboru zachowaj plik zachowaj jako... plik Rys. 4: Zapamiętywanie i wyładowanie programu IPOS APL Stworzony w IPOS plus program mo e zostaæ uruchomiony wy³¹cznie w falowniku MOVIDRIVE a zatem musi zostaæ najpierw do falownika za³adowany. Po za³adowaniu (w trakcie ³adowania pokazuje siê na chwilê charakterystyczne okno) program jest natychmiast zapamiêtany w pamiêci trwa³ej falownika. Program IPOS plus mo na za pomoc¹ panelu operatorskiego DBG11A kopiowaæ z jednego MOVIDRIVE i przenosiæ na inny MOVIDRIVE. U yæ do tego celu nale y parametrów P807 (Kopie MDX > DBG) und P806 (Kopie DBG >MDX). Wskazówka!: Linijki z komentarzami nie zostan¹ zapamiêtywane w falowniku - radzimy zatem zawsze równolegle zapamiêtaæ napisany program równie w PC. Zapamiętanie / ładowanie programu z i do falownika oraz PC Poni sza tabela pokazuje, jak wykonywaæ operacje zapamiêtania i ³adowania programu: Rozkaz Okno Komuni "Program" kacja Źródło Zel UPLOAD (F3) aktywne online falownik okno programu DOWNLOAD (F2) aktywne online okno programu falownik LOAD inverter - offline falownik PC SAVE inverter - offline PC falownik LOAD inverter - online wybrany falownik aktualny falownik SAVE inverter - online aktualny falownik wybrany falownik LOAD file - offline plik okno programu SAVE (to new) file - offline okno programu plik LOAD file - online plik falownik,okno programu (równoczeœnie) SAVE (to new) file - online falownik,okno programu (w/g wyboru) plik Tabela 1: Zapamiętywanie / ładowanie programu MOVIDRIVE IPOS plus 11

12 3 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu 3.3 Wystartowanie / zatrzymanie programu Program mo e zostaæ wystartowany po jego uprzednim za³adowaniu do falownika. Jeœli program zawiera rozkazy pozycjonowania, nale y parametrem P700 ustawiæ falownik w odpowiedni tryb pracy - tzn. "...& IPOS". Funkcja Klawisz Opis START <F9> Przy aktywnym oknie "PROGRAM" po naciœniêciu <F9> nast¹pi start programu. W nag³ówku okna zmieni siê wskazanie stanu "TASK1:STOP" na "TASK2:START". Start drugiego programu TASK2 nastêpuje po przerobieniu odpowiedniej linijki rozkazowej w pierwszym programie - (patrz rozdzia³ 3.5). Po wystartowaniu klawiszem F9 program biegnie ca³y czas. Jeœli nast¹pi wy³¹czenie i ponowne za³¹czenie napiêcia zasilania (³¹cznie z buforowym =24V) program wystartuje ju samodzielnie, poczynaj¹c od pierwszej linijki rozkazowej. P-STOP <F8> Przez naciœniêcie klawisza F8 (P-stop) zatrzymujemy program w miejscu aktualnie przerabianej linijki rozkazowej. Napêd nie zostaje natychmiast zatrzymany - rozpoczête pozycjonowanie zostanie dokoñczone. Jeœli po zatrzymaniu programu klawiszem F8 wystartujemy go ponownie klawiszem F9, to start nast¹pi od miejsca w którym zosta³ zatrzymany. A/P-STOP <F5> Naciœniêcie (A/P-STOP) powoduje :zatrzymanie i przerwanie programu. Napêd zatrzyma siê od razu. Przy ponownym uruchomieniu klawiszem F9 pro gram wystartuje od pierwszej linijki rozkazowej. Tabela 2: Wystartowanie i zatrzymanie programu Możliwości diagnostyczne dla Task 1 Jeœli program biegnie, wówczas w otwartym oknie "PROGRAM" z lewej strony linijek rozkazowych dla TASK1 pojawia siê kursor wskazuj¹cy aktualnie przerabian¹ linijkê rozkazow¹. Funkcja Klawisz Opis STEP <F7> Klawisz F7 (STEP) s³u y do przerabiania programu linijka po linijce. Po przerobieniu danej linijki program przechodzi w stan P-STOP, nastêpna linijka zostaje przerobiona po ponownym naciœniêciu F7. GOTO CURSOR <F4> Tabela 3 Możliwości diagnostyczne dla TASK1 Jeœli zaznaczymy jak¹œ linijkê rozkazow¹ i naciœniemy klawisz F4 (GOTO CURSOR) to nast¹pi bieg programu ale tylko do miejsca zaznaczenia. Panel operatorski DBG11A Przy pomocy w/w panelu (klawiatury falownika) mo na zatrzymaæ i ponownie wystartowaæ program TESK1 (P931) a tak e przetestowaæ stan programu TASK2 (P932) - tzn. sprawdziæ, czy TASK2 biegnie, czy te jest zatrzymany. Funkcja Task 1 start / stop Task 2 wskazanie Para metr P931 P932 Opis Task 1 zostaje wystartowany lub zatrzymany Wskazanie stanu Task 2 : biegnie czy jest zatrzymany 12 MOVIDRIVE IPOS plus

13 IPOS plus programowanie 4 4 IPOS plus programowanie 4.1 Podstawy Program IPOS plus uk³ada siê przy u yciu bazowego oprogramowania MX_SHELL (wzglêdnie MOVITOOLS po otwarciu "ASSEMBLER"). U³o ony program nie mo e byæ d³u szy ni 800 linijek rozkazowych. Nagłówek: W nag³ówku nale y wstawiæ przeliczniki (wspó³czynniki) dla jednostek, w których winny byæ realizowane ewentualne rozkazy pozycjonuj¹ce (Rozdz. 4.1). Task 1 / Task 2: Programowanie IPOS plus umo liwia uruchomienie dwóch niezale nie od siebie biegn¹cych programów: TASK1 i TASK2 (Rozdz. 4.5). Komentarze: Komentarze mog¹ zostaæ wstawiane - podobnie jak linijki rozkazowe - w dowolnych miejscach uk³adanego programu. Istotnym jest, e komentarze mog¹ byæ zapamiêtane tylko w PC - do falownika ³aduj¹ siê tylko linijki rozkazowe. Rozgałęzienia programu: Rozga³êzienia programu tworzy siê przy u yciu oznaczeñ linijek rozkazowych - tzw. etykiet - (Mxx) w po³¹czeniu z rozkazami skoku (JMPxx Mxx). Etykiety mo na wstawiæ przed ka d¹ linijk¹ rozkazow¹, czyli numeracja linijek nie jest konieczna. Technika tworzenia podprogramów: Skok do podprogramu nastêpuje przy pomocy rozkazu CALL (CALL Mxx). Przynale na do CALL etykieta (Mxx) winna byæ postawiona przed pierwsz¹ linijk¹ rozkazow¹ podprogramu. Podprogram winien byæ zakoñczony rozkazem RET (RETURN). Rozkaz RET powoduje przeskok do linijki rozkazowej znajduj¹cej siê bezpoœrednio pod rozkazem CALL i realizacje kolejnych znajduj¹cych siê poni ej rozkazów. Jest mo liwe "zagnie d anie" podprogramów, jednak nie g³êbiej ni 16 poziomów. Wskazówki bezpieczeństwa: Nie wolno wykonywaæ skoku z podprogramu do programu g³ównego lub innego podprogramu w sposób bezpoœredni - podprogram musi byæ opuszczony zawsze rozkazem RET. Pętle programowe: Pêtle programowe rozpoczyna siê rozkazem LOOPB a koñczy rozkazem LOOPE. Liczba obiegów pêtli winna byæ podana w argumencie rozkazu LOOPB. Jest mo liwe "zagnie d anie" pêtli, jednak nie g³êbiej ni 16 poziomów. Wskazówki bezpieczeństwa: Pêtli nie mo na w adnym wypadku opuœciæ rozkazem skoku. Skoki wewn¹trz pêtli s¹ dopuszczalne. MOVIDRIVE IPOS plus 13

14 4 IPOS plus programowanie Rozkazy pozycjonujące: Programowanie IPOS plus umo liwia pozycjonowanie punktowe (od punkt do punktu) napêdu z falownikiem MOVIDRIVE. Przerabianie rozkazu pozycjonuj¹cego powoduje wygenerowanie przez IPOS plus okreœlonego profilu przejazdu dla napêdu. Wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe: Obrabianie stanów wejœæ i wyjœæ nastêpuje poprzez zmienne operacyjne H... w których s¹ odzwierciedlane stany tych zacisków. Dodatkowo w przypadku wejœæ cyfrowych stany logiczne mo na zdekodowaæ bezpoœrednio rozkazem skoku. Dostęp do wielkości systemowych i parametrów: W Rozdz. 7 opisano rozkazy GETSYS oraz SETSYS w których argumentami s¹ parametry, wylistowane i oznaczane jako wielkoœci systemowe. Dostêp do tych wielkoœci jest mo liwy nastêpuj¹co: Czytanie wartoœci rozkazem GETSYS, np. pr¹d skuteczny, prêdkoœæ rzeczywista. Wpisanie wartoœci rozkazem SETSYS, np. sta³a wartoœæ zadana lub reset b³êdu. W grupie zmiennych systemowych (H H511) mo na bezpoœrednio czytaæ b¹dÿ wpisywaæ ró ne wartoœci wielkoœci systemowych. rozkazem MOVLNK mo na zmieniaæ wszystkie parametry nie tylko w³asnego falownika ale tak e wymieniæ dane o parametrach z innymi MOVIDRIVE poprzez SBus lub RS-485. Movidrive mo e te czytaæ i wpisywaæ parametry w MC07. Zmienne (Variables): Wszystkie zmienne (H0 do H511) mog¹ byæ czytane i w wiêkszoœci równie wpisywane. Zmienne mog¹ przyjmowaæ wartoœci : Zmienne H0 - H127 wpisywane s¹ do pamiêci trwa³ej- o ile zostan¹ wpisane przy pomocy: PC, panelu DBG11A, poprzez bus lub poprzez rozkaz programu IPOS+ zawierający warunek "MEM". W zmiennych z zakresu H H511 czytane s¹ automatycznie wa niejsze wielkoœci systemowe urz¹dzenia (cyklicznie co 1 ms). Te zmienne okreœlane s¹ mianem zmiennych systemowych i zosta³y dok³adnie opisane w Rozdz. 8. Przed wpisywaniem zmiennych systemowych zapoznać się z opisem w rozdziale 8 mym: nie wszystkie zmienne wolno wpisywać! Budowa linijki rozkazowej. Rozkaz-Syntax: <M:xx> <Rozkaz> <Argument 1> <Operator> <Argument 2> <M:yy> Numer etykiety, do której ma byæ wykonany skok; Dotyczy tylko rozkazów skoku Drugi argument; Nie przy wszystkich rozkazach Operator (tylko przy rozkazach arytmetycznych) Pierwszy argument; Dotyczy wszystkich rozkazów Rozkaz; definiuje operacjê; Dotyczy wszystkich rozkazów Etykieta adresowa; Mo liwa do wstawienia przy ka dej linijce adresowej Rys. 5: Budowa linijki rozkazowej 01360BPL 14 MOVIDRIVE IPOS plus

15 IPOS plus programowanie Wejścia i wyjścia cyfrowe Wejścia cyfrowe Bezpośrednie odpytanie stanu wejść. W programie IPOS plus istnieje mo liwoœæ odpytania stanu logicznego zacisków wejœciowych odpowiednim rozkazem skoku JPM... W wywo³anej mapie zacisków wejœciowych (tzw. maska) nale y zadeklarowaæ warunek skoku: stan niski (LO) czy wysoki (HI). W masce z rzêdem zacisków wejœciowych nale y za pomoc¹ "1" oznaczyæ (zdefiniowaæ) te zaciski, w których stanem HI b¹dÿ LO warunkujemy skok. Aby warunek skoku zosta³ spe³niony, wszystkie zdefiniowane zaciski musz¹ posiadaæ wybrany stan logiczny - HI lub LO. Mxx: JMP HI/LO I , Mxx Numer etykiety, do której ma byæ wykonany skok (adres skoku) DI00 DI05 DI10 DI17 Stan (WYSOKI/NISKI)) Rys. 6: Maska dla rozkazu skoku warunkowanego stanem wejść APL Przykład: Skok, jeœli zaciski DI03 i DI04 posiadaj¹ stan wysoki (HI) czyli "1". Jeœli stan nie jest wysoki, program przeskoczy do nastêpnej linijki rozkazowej.: Etykieta Zarezerwowane DIO11A/DIP11A X22:8... X22:1 X60:8...X60:1 Falownik bazowy X13:6... X13:1 Rys. 7: Przykład skoku warunkowego zależnego od zacisków wejściowych Etykieta (adres skoku) 01789APL Odpytywanie stanu zacisków poprzez zmienne Stan logiczny wejœæ bazowych falownika DI00... DI05 oraz opcji DIO11A lub DIP11A DI10... DI17 jest cyklicznie odwzorowywany w zmiennej systemowej H483 (INPUT LVL). Poszczególne bity zmiennej H483 przyporz¹dkowane s¹ poszczególnym wejœciom cyfrowym (patrz Tabela 4). Jeœli nie ma karty opcyjnej DIO11A / DIP11A wówczas bity zmiennej systemowej H483 przyjmuj¹ wrtoœæ "0". Wejścia cyfrowe Wejścia cyfrowe DIO11A/DIP11A Wejścia cyfrowe bazowe zacisk X... oznaczenie zacisku 22:8 60:8 DI17 22:7 60:7 DI16 22:6 60:6 DI15 22:5 60:5 DI14 22:4 60:4 DI13 22:3 60:3 DI12 22:2 60:2 DI11 22:1 60:1 DI10 13:6 DI05 13:5 DI04 13:4 DI03 13:3 DI02 13:2 DI01 13:1 DI00 bity zmiennej systemowej H483 wartoœciowoœæ Tabela 4: Przyporządkowanie poszczególnych bitów zmiennej H483 zaciskom wejściowym MOVIDRIVE IPOS plus 15

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Wydanie 08/2003 Podręcznik 11221852 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci 1 Ważne wskazówki... 4 2 Opis systemu... 5 2.1 Zakresy zastosowania... 5 3 Projektowanie... 8 3.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo