MOVIDRIVE Falownik programowalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOVIDRIVE Falownik programowalny"

Transkrypt

1 MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L / 1099

2 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika, zanim rozpocz niecie instalowanie i uruchamianie falownika MOVIDRIVE z zainstalowa nym programem IPOS plus. Przeczytanie niniejszego podrêcznika winno byæ poprzedzone zapoznaniem siê z pozosta³ymi dokumentami dotycz¹cymi MOVIDRIVE - w szczególnoœci Podrêcznika Systemowego Movidrive oraz Instrukcji Obs³ugi. Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa: Bezwzględnie przestrzegaj podanych tutaj zaleceń i ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa! Wskazówki odnoœnie bezpieczeñstwa oznaczone s¹ nastêpuj¹cymi znakami: Zagrożenie elektryczne, np. podczas prac pod napięciem. Zagrożenie mechaniczne, np. podczas prac przy mechanizmach dźwigowych. Ważne zalecenie dla bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji maszyny lub urządzenia Ogólne wskazówki odnośnie bezpieczeństwa z IPOS plus : Stoj¹ca do Pañstwa dyspozycji przy pomocy IPOS plus mo liwoœæ swobodnego programowanego (w szczególnoœci pozycjonowania) otwiera bardzo szerokie obszary zastosowañ falownika MOVIDRIVE. Jak przy wszystkich systemach programowalnych i tutaj istnieje mo liwoœæ b³êdnego oprogramowania, które objawiæ siê mo e nieoczekiwanym (niekontrolowanym) ruchem maszyny. Ka dy egzemplarz MOVIDRIVE zosta³ wykonany i sprawdzony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dla SEW-EURODRIVE przepisami i normami. Wszelkie zmiany techniczne i konstrukcyjne urz¹dzeñ s¹ zastrze one. Zastosowanie siê do powy szych informacji jest podstaw¹ dla bezawaryjnej eksploatacji oraz ewentualnych roszczeñ z tytu³u gwarancji. W niniejszym podrêczniku pos³ugiwaæ siê bêdziemy programowaniem z zastosowaniem bazowego oprogramowania MX_SHELL. Oczywiœcie wszystkie pokazane funkcje mog¹ zostaæ przeprowadzone przy u yciu bazowego oprogramowania MOVITOOLS należy wówczas otworzyć ASSEMBLER / MOVI TOOLS. Zmiany w podręczniku dokonane w stosunku do wydania 02/99 oznaczone są szarymi kreskami na akapitach stron 2 MOVIDRIVE IPOS plus

3 Spis treści Spis treści 1 Opis systemu Informacje ogólne W³aœciwoœci IPOS plus "Pozycjonowanie i sterowania sekwencyjne" IPOS plus w po³¹czeniu z kartami opcyjnymi Sterowanie falownika MOVIDRIVE Podanie wartoœci zadanej Dane techniczne Przeliczanie drogi i pozycjonowanie Mo liwe typy nadajników Kombinacje nadajników Tworzenie, aktywowanie, zapamiętywanie i ładowanie programu Tworzenie programu Zapamiêtywanie / wy³adowanie programu Wystartowanie / zatrzymanie programu IPOS plus programowanie Podstawy Wejœcia i wyjœcia cyfrowe Wejœcia i wyjœcia analogowe Wprowadzenie do programowania IPOS plus - przyk³ady Task 1 oraz Task IPOS plus parametry Tworzenie specyficznych dla u ytkownika jednostek drogi P90_ IPOS jazda referencyjna (Reference Travel) P91_ IPOS parametry przejazdów pozycyjnych P92_ IPOS funkcje kontrolne (IPOS-monitoring) P93_ IPOS funkcje specjalne (Special funktions) P94_ IPOS zmienne (Variables) P95_ DIP karta enkodera absolutnego IPOS plus z opcjami Nadajnik (enkoder) zewnêtrzny IPOS plus i systemy komunikacji bus (Fieldbus) IPOS plus i permanentny bieg synchroniczny (Synchron modus) Wykaz rozkazów Przegl¹d rozkazów Rozkazy arytmetyczne Operacje na bitach Rozkazy komunikacyjne Rozkazy pozycjonuj¹ce Rozkazy programowe Rozkazy programowe Rozkazy specjalne Rozkazy porównywania Przegląd zmiennych systemowych Przykładowe aplikacje Informacje ogólne Program przyk³adowy "Sterowanie dÿwigiem" Program przyk³adowy "Jog - przejazd rêczny" Program przyk³adowy "Pozycjonowanie tabelaryczne" Meldunki błędów Opis Lista b³êdów Indeks MOVIDRIVE IPOS plus 3

4 1 Opis systemu 1 Opis systemu 1.1 Informacje ogólne Ka dy falownik MOVIDRIVE posiada standardowo zintegrowan¹ mo liwoœæ swobodnego programowania sekwencyjnego (PLC). Funkcje steruj¹ce i zadania pozycjonowania mog¹ byæ wprowadzane wspólnie i niezale nie od siebie (program w falowniku nie musi byæ nawet zwi¹zany z prac¹ silnika przy³¹czonego do tego falownika! ). Programowanie sekwencyjne IPOS plus umo liwia tworzenie programu nie zwi¹zanego z koniecznoœci¹ istnienia sprze enia zwrotnego od nadajnika typu enkoder czy resolwer ani od wybranego rodzaju pracy falownika (VFC, CFC, SERWO). Pozycjonowanie napêdu (jednoosiowe typu punkt do punktu) jest jednak mo liwe, tylko jeœli istnieje sprzê enie zwrotne od nadajnika po³o enia. Tworzenie programu jest mo liwe przy u yciu bazowego oprogramowania SEW: MX_SHELL lub - jeœli u ywa siê bazowego oprogramowania SEW typu MOVITOOLS -ASSEMBLER MOVITOOLS. 1.2 Właściwości IPOS plus "Pozycjonowanie i sterowania sekwencyjne" Tworzenie programu jest niezale ne od istnienia lub braku sprzê enia zwrotnego od nadajnika pozycji ani od wybranego rodzaju pracy falownika. Program biegnie równie w trakcie trwania b³êdu falownika (obs³uga b³êdu - np. kasowanie - jest mo liwa równie z p³aszczyzny programu). Jest mo liwe uruchomienie 2 niezale nych programów biegn¹cych jednoczeœnie (TASK1 z procedur¹ "interrupt" oraz TASK2 ). Programy mog¹ posiadaæ ³¹cznie do 800 linijek rozkazowych. Istniej¹ funkcje umo liwiaj¹ce wygodne i pe³ne sterowanie falownikiem. Programy posiadaj¹ mo liwoœci ingerencji równie w u ywanych kartach opcyjnych (kart rozszerzeñ wejœæ /wyjœæ, biegu synchronicznego, standardowych syst. bus ). Mo liwoœci komunikacyjne: poprzez autonomiczny SYSTEMBUS (S-bus),RS485, RS232 oraz interfejsy standardowych systemów bus (mo liwa jest bezpoœrednia komunikacja z MOVIMOT-em oraz falownikiem MC07). Mo liwoœæ obrabiania stanów wejœæ i wyjœæ analogowych i cyfrowych przez program. Pozycjonowanie z okreœlon¹ prêdkoœci¹ i ramp¹ dla ka dej pozycji jazdy. Sterowanie wstêpne dla regulatora po³o enia, prêdkoœci oraz momentu ze zminimalizowanym b³êdem nad¹ ania (minimized lag error). Obrabianie sygna³ów enkodera absolutnego Mo liwe tabelaryczne pozycjonowanie do 128 pozycji. 2 wejœcia dla Touch-Probe oraz mo liwa tzw. procedura przerwania (interrupt). Kszta³ty ramp: liniowa (LINEAR), sinusoidalna (SINUS) i kwadratowa (SQUARED). Status urz¹dzenia i funkcje kontrolne: kontrola b³êdu nad¹ ania, meldunek o osi¹gniêciu pozycji, programowe i fizyczne wy³¹czniki krañcowe. 8 typów jazd referencyjnych do wyboru. Mo liwoœæ zmiany pozycji docelowej, prêdkoœci, rampy pozycjonuj¹cej oraz momentu w trakcie przejazdu na zadan¹ pozycjê. Mo liwe pozycjonowanie w jeÿdzie zawsze w jednym kierunku (endless positioning). Funkcja "override" - przejazd na pozycjê z prêdkoœci¹ regulowan¹ zewnêtrznym sygna³em analogowym ( %). 1.3 IPOS plus w połączeniu z kartami opcyjnymi Panel operatorski DBG11A Interfejs typ USS21A (RS-232 oraz RS-485) Karta rozszerzaj¹ca iloœæ wejœæ/wyjœæ typ DIO11A Karta enkodera absolutnego typ DIP11A Interfejsy bus: PROFIBUS typ DFP11A, INTERBUS typ DFI11A, CAN-Bus typ DFC11A, DeviceNet DFD11A Karta permamenynego biegu synchronicznego typ DRS11A 4 MOVIDRIVE IPOS plus

5 Opis systemu Sterowanie falownika MOVIDRIVE Istniej¹ nastêpuj¹ce mo liwoœci sterowania falownikiem MOVIDRIVE : Sterowanie przy pomocy autonomicznych zacisków wejœciowych IPOS plus - s³owem steruj¹cym w zmiennej H484 (CTRL. WORD) RS-485-interfejsem Interfejsem jednego ze standardowych systemów bus (Fieldbus) SBus (Systembus) - autonomiczny bus dla Movidrive oraz falowników MC07.Sterowanie przy pomocy autonomicznych zacisków wejœciowych oraz s³owem steruj¹cym IPOS plus (zmienna H484) jest zawsze czynne. Pozosta³e ród³a sygna³ów steruj¹cych zale ¹ od ustawienia parametrów: P100 (Ÿród³o wartoœci zadanej), P100 (Ÿród³o sterowania) oraz deklaracji dla danych procesowych przesy³anych busem P870...P Podanie wartości zadanej Istniej¹ nastêpuj¹ce sposoby podania wartoœci zadanej dla falownika MOVIDRIVE : Wartoœæ zadana podana sygna³em analogowym Sta³e wewnêtrzne wartoœci zadane (n11, n12, n13, n21, n22, n23) Sta³e wewnêtrzne wartoœc zadane + analogowe wartoœci zadane Tzw. potencjometr motorowy Tryb Master-Slave-poprzez SBus Tryb Master-Slave-poprzez RS-485 DPA/DPI-z programu kart opcyjnych DPA11A/DPI11A Trybem DRS-permamentny bieg synchroniczny - z opcj¹ DRS11A Busem -tak e zadanie z PC (monitor bus) -tylko z opcj¹ jednego ze standard. bus IPOS plus - z w³asnego programu pozycjonuj¹cego Czy do zakceptowania danej wartoœci zadanej potrzebne jest sprzê enie zwrotne od nadajnika decyduje wybrany rodzaj pracy falownika. O aktywnoœci danej wartoœci zadanej decyduj¹ : Rodzaj pracy P700 Rodzaj wartoœci zadanej P100 Funkcje zacisków wejœciowych P P604, P P617 Funkcje s³ów wyjœciowych bus PA / tryb monitora bus Wybór trybu rêcznego z MX_SHELL lub panelu operatorskiego DBG11A 1.6 Dane techniczne Rozdzielczoœæ nadajnika max. d³ugoœæ programów TASK 1 i TASK 2 : Szybkoœæ realizacji jednej linijki rozkazu : Zmienne operacyjne (Variables): Wejœcia Touch-Probe: okres próbkowania wejœæ analogowych i cyfrowych Wejœcia i wyjœcia cyfrowe: Wejœcia i wyjœcia analogowe Task1: Task2: IPOS plus uwzglêdnia zawsze 4096 inkrementów/obrót silnika. Za³o enie :nadajnik o rozdzielczoœci 512, 1024 lub 2048 impulsów/ obrót silnika wzglêdnie resolwer-inne nadajniki nie mog¹ byæ stosowane. ok. 800 linijek rozkazowych (max. 512 na TASK) (max linijek rozkazowych i komentarzowych 1.0 ms / na linijkê programu 0.5 ms / na linijkê programu 512, z czego 128 ( ) w pamiêci trwa³ej falownika Zakres wartoœci: ( ) 2 wejœcia, czas reakcji : 200 us ms falownik: DIO11A: DIP11A: falownik: DIO11A: 6 wejœæ / 3 wyjœcia 8 wejœæ / 8 wyjœæ (opcja) 8 wejœæ / 8 wyjœæ (opcja) 1 wejœcie ( V, ± 10 V, ma, ma) 1 wejœcie ( V, ± 10 V, ma) 2 wyjœcia (± 10 V, ma, ma) MOVIDRIVE IPOS plus 5

6 2 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie 2 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie 2.1 Analiza sygnałów nadajników ( enkoderów / resolwera ) Falownik MOVIDRIVE dysponuje trzema mo liwoœciami pozycjonowania: w/g zewnêtrznego enkodera (ext. encoder) w/g nadajnika na silniku - enkodera dla silnika asynchron. lub resolwera dla serwo w/g enkodera absolutnego W celu ³atwego obrabiania sygna³ów wskazania zliczonych impulsów poszczególnych nadajników umieszczane s¹ w zmiennych systemowych H509, H510 i H511. Przy³¹cze nadajnika silnikowego (X15) oraz enkodera zewnêtrznego (X14) znajduj¹ siê na karcie sterowniczej elektroniki falowników MDV... i MDS.... Karta sterownicza elektroniki MDF... nie posiada przy³¹cza dla nadajników. Przy³¹cze dla enkodera absolutnego znajduje siê na karcie opcji DIP11A (X62). Sygnały od przyłączonych nadajników zliczane są zawsze niezależnie od usta wionego trybu pracy falownika (P700). Tryby pracy z pozycjonowaniem (VFC-n- Reg. & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS) wymagaj¹ zawsze nadajnika na wale silnika ( X15) - nawet jeœli pozycjonowanie ma siê odbywaæ w/g enkodera zewnêtrznego. Aktualn¹ chwilow¹ pozycjê mo na zawsze uchwyciæ funkcj¹: Touchprobe. Typ nadajnika Enkoder absolutny na DIP11A P941: enkoder abso lutny (Absolut. enco der) (DIP) IOdwzorowanie inkrementalne nadajnika silnika P941: zewn. enkoder (Exter. encoder) (X14) IEnkoder / Resolwer P941: nadajnik sil nika (Motor encoder) (X15) Przyłącze X62 / DIP11A X14 / falownik bazowy X15 / falownik bazowy Wartość rzeczywista w zmiennej H509 / ACTPOS. ABS H510 / ACTPOS. EXT H511 / ACTPOS. MOT Rozdzielczość absolutna pozycja po przeliczeniu z: offsetem zera (P954), offsetem pozycji (P953), kierunkiem zliczania (P951) rzeczywista rozdzielczoœæ enkodera z 4- krotn¹ multiplikacj¹ zawsze 4096 Inc./obrót silnika - niezale nie od rozdzielczoœci u ytego nadajnika Touchpro be zbocze na DI02 H503 / TP. POS1ABS H506 / TP. POS1EXT H507 / TP. POS1MOT zbocze na DI03 H502 / TP. POS2ABS H504 / TP. POS2EXT H505 / TP. POS2MOT max. opóżnienie 1 ms < 100 µs < 100 µs W zmiennych operacyjnych H509 do H511 znajduj¹ siê zawsze do dyspozycji IPOS plus zliczone wartoœci pozycji w/g poszczególnych nadajników - przyk³adowo: w zmiennej H511 znajduje siê zawsze pozycja w/g nadajnika na silniku. Wartoœci pozycji przy³¹czonych do X14 i X15 nadajników stoj¹ zawsze do dyspozycji - nawet, jeœli falownik nie znajduje siê w trybie pozycjonowania - i mog¹ byæ u yte do innych celów w programie IPOS plus. Do pozycjonowania w/g rozkazów z IPOS plus typu "GO... " nie bêdny jest zawsze nadajnik na silniku; zapewnia on sprzê enie zwrotne dla regulatora prêdkoœci a przez to odpowiednio wysok¹ dok³adnoœæ pozycjonowania. Uwaga! Przy³¹cze X14 posiada podwójn¹ funkcjê: - jako przy³¹cza (wejście) dla enkodera zewnêtrznego (Exter. encoder) - jako wyjście dla sygna³ów bêd¹cych inkrementalnym odwzorowaniem impulsów nadajnika silnikowego przy³¹czonego do X15. Aby z³¹cze mog³o pe³niæ funkcję wyjścia sygnałów musi zostaæ wykonany mostek zwieraj¹cy pin4 z pin5 w X14 6 MOVIDRIVE IPOS plus

7 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie Kombinacje nadajników Bezpośrednia regulacja położeniem według nadajnika na silniku v max a max generator profilu + regulator + pozycji - - regulator prêdkoœci Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer - przy³¹czony do (X15). U yte w programie IPOS plus rozkazy typu "GOA..." odnosiæ siê bêd¹ do ród³a pozycji rzeczywistej - tu nadajnika silnika. Pos rzecz. n rzecz. M 02742APL Bezpośrednia regulacja położeniem z nadajnikiem silnika oraz nadajnikiem zewnętrznym 02743APL v max a max generator profilu - X14 + regulator + pozycji - enkoder zewnêtrzny n rzecz. regulator prêdkoœci M Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer (X15) dla sprzê enia zwrotnego reg. prêdkoœci Nastêpuje automatyczne wyrównanie poœlizgu pomiêdzy nadajnikiem silnika (enkoder/resolwer) a nadajnikiem zewnêtrznym. U yte w programie IPOS plus rozkazy typu "GOA..." odnosiæ siê bêd¹ do ród³a pozycji rzeczywistej - tu nadajnika zewnêtrznego. Osi¹gniêcie odpowiedniej dynamiki regulatora zale y od mechanicznych w³asnoœi zamocowania enkodera zewnêtrznego oraz od rozdzielczoœci uk³adu pomiaru drogi. patrz Rozdz. 6.1 Bezpośrednia regulacja położeniem z nadajnikiem silnika oraz enkoderem absolutnym GO Wait... plus IPOS - Program 01886APL v max a max generator profilu - DIP + regulator + pozycji - n rzecz. enkoder absolutny regulator prêdkoœci M Nastêpuje w IPOS plus bezpoœrednia regulacja po³o enia w/g przy³¹czonego do karty DIP11A enkodera absolutnego. Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer (X15) dla sprzê enia zwrotnego reg. prêdkoœci. Nastêpuje automatyczne wyrównanie poœlizgu pomiêdzy nadajnikiem silnika (enkoder/resolwer) a enkoderem absolutnym. U yte w programie IPOS plus rozkazy typu "GOA..." odnosiæ siê bêd¹ do Ÿród³a pozycji rzeczywistej - tu enkodera absolutnego. Osi¹gniêcie odpowiedniej dynamiki regulatora zale y od mechanicznych w³asnoœi zamocowania enkodera absolutnego oraz od rozdzielczoœci uk³adu pomiaru drogi. patrz : "Podrêcznik pozycjonowania z enkoderem absolutnym i kart¹ DIP11A" MOVIDRIVE IPOS plus 7

8 2 Przeliczanie drogi i pozycjonowanie Regulacja położenia z nadajnikiem na silniku, ustalanie rzeczywistej pozycji absolutnej osobno przez program IPOS plus zmienne systemowe GO Wait... JMP H... plus IPOS - Program 01887APL v max a max generator profilu DIP + regulator + pozycji - - Pos rzecz. n rzecz. enkoder absolutny regulator prêdkoœci M Nastêpuje w IPOS plus bezpoœrednia regulacja po³o enia w/g przy³¹czonego do X15 nadajnika silnika Niezbêdny jest nadajnik silnika-enkoder/resolwer (X15) dla sprzê enia zwrotnego reg. prêdkoœci. Wysoka dynamika regulatora falownika mo e byæ bezpoœrednio u yta do pozycjonowania. Informacja o po³o eniu w/g enkodera absolutnego zostaje umieszczona w zmiennej IPOS+ i mo e zostaæ programowo obrabiana. Takie zastosowanie karty DIP11A s³u y do unikniêcia jazd referencyjnych. patrz : "Podrêcznik pozycjonowania z enkoderem absolutnym i kart¹ DIP11A" Przetwarzanie informacji o położeniu wyłącznie przez program IPOS plus zmienne systemowe plus IPOS - Program 01888APL DIP enkoder absolutny M n zadana Informacja o po³o eniu w/g enkodera absolutnego zostaje umieszczona w zmiennej IPOS+ i mo e zostaæ programowo obrabiana. Ta forma zastosowania karty DIP11A s³u y jako alternatywa dla aplikacji, w których pozycjonuje siê tylko "zgrubnie", przy u yciu wielu inicjatorów prze³¹czaj¹cych prêdkoœæ przy dojazdach do wyznaczonych pozycji. Na silniku nie musi być zainstalowany nadajnik - mo e byæ u yty typowy silnik asynchroniczny. patrz : "Podrêcznik pozycjonowania z enkoderem absolutnym i kart¹ DIP11A" 8 MOVIDRIVE IPOS plus

9 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu 3 3 Tworzenie, aktywowanie, zapamiętywanie i ładowanie programu Funkcja pomocy: dla wszystkich rozkazów, zmiennych operacyjnych oraz parametrów mo emy uzyskaæ po yteczny tekst objaœniaj¹cy po naciœniêciu klawisza F1! W MX_SHELL przy edycji programu : menu g³ówne "Help", punkt menu "Ob³o enie zacisków" przy aktywnym oknie programowym. 3.1 Tworzenie programu Edytor programu Potrzebny jest PC z zainstalowanym programem MX_SHELL wzglêdnie MOVITOOLS. Wybranie ¹danej linijki rozkazu jest mo liwe przy otwartym oknie "PROGRAM" (dla MX_SHELL) lub przy aktywowaniu okna "ASSEMBLER" (MOVITOOLS). Niniejszym opisane zostan¹ zasady tworzenia programu z u yciem MX_SHELL; procedura z u yciem "ASSEMBLER" (MOVITOOLS) jest analogiczna. ➀ ➃ ➂ ➁ Rys. 1Okno programu 01357BDE Zatem w MX_SHELL: okno "Program" otwiera siê pod menu "IPOS"/"Program". Aktywne okno wyró nia siê kolorowym pasem w górnej czêœci (1). W dolnej czêœci (2) znajduj¹ siê przyciski funkcyjne. W ostatniej linijce okna (3) wskazywany jest numer zaznaczonej linijki rozkazowej oraz procent wykorzystania pamiêci programowej. Nag³ówek okna "Program" sk³ada siê z trzech linijek. Dwie pierwsze linijki : "NUMERA- TOR" (licznik), "DENOMINATOR" (mianownik) oraz "DIMENSION:" (jednostka) s³u ¹ do kalkulacji i nazwania w³aœciwych dla u ytkownka jenostek - patrz rozdzia³ 4.1. Do przemieszczania siê po opisanych wielkoœciach s³u y klawisz TAB; potwierdzenie wpisanej wartoœci klawiszem RETURN. W trzeciej linijce pokazywane s¹ stany obydwu mo liwych programów - TASK1 oraz TASK2 : START ( program biegnie )P-STOP; P-STOP (program zatrzymany); BREAK (program bêdzie realizowany tylko do zaznaczonej linijki rozkazowej); STEP (realizowanie pojedynczych linijek rozkazowych po naciœniêciach F7 ). MOVIDRIVE IPOS plus 9

10 3 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu Wstawianie linijek rozkazowych Po naciœniêciu klawisza INSERT wywo³ujemy okno z wykazem grup rozkazów. Wybran¹ grupê otwieramy po jej zaznaczeniu i naciœniêciu ENTER lub przez naciœniêcie klawiszy literowych pocz¹tkowych liter nazwy danej grupy. Rys. 2: Okno z wykazem rozkazów 01358ADE Po wybraniu konkretnego rozkazu otrzymujemy linijkê z rozkazem, w której musimy powstawiaæ wartoœci (argumenty) we wskazanych polach. Przemieszczanie siê pomiêdzy polami odbywa siê przez naciskanie TAB, przy pomocy strza³ek mo emy przemieszczaæ siê w obrêbie jednego pola. Po wpisaniu w³aœciwej wartoœci argumentu zatwierdzamy wpisan¹ wartoœæ klawiszem ENTER. Jeœli wype³nione s¹ wszystkie pola, wówczas naciœniêcie klawisza ENTER zatwierdza ca³¹ linijkê rozkazow¹ i wprowadza j¹ do okna "Program". Jeœli naciœniemy ESC, wówczas kasujemy ca³¹ linijkê. Rys. 3: Linijka rozkazowa z polami do wstawienia wartości 01359ADE Zaznaczanie, kopiowanie, przesuwanie i kasowanie grup linijek rozkazowych Zaznaczanie grupy linijek: <Shift> + <strza³ka góra/dó³>, wstawianie i kasowanie: <Strg> + <INSERT> lub <DEL>. Kombinacj¹ klawiszy: <Shift> + <INSERT> mo emy przesuwaæ zaznaczone grupy linijek rozkazowych. Wstawianie całych programów Przy otwartym oknie "Program" mo liwe jest wstawienie ca³ego programu w miejsce od po³o enie kursora. Warunki: tryb "OFFLINE", otworzyæ punkt menu [Load file], wywo³aæ [Insert at cursor] i potwierdziæ. Przenumerowanie marek rozkazowych Kombinacj¹ <Strg> + <F3> porz¹dkujemy numeracjê marek programowych: powstaje kolejnoœæ od najni szego do najwy szego numeru. 10 MOVIDRIVE IPOS plus

11 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu Zapamiętywanie / wyładowanie programu okno programu MX_SHELL E Q Q DBG11A EEPROM kopiuj MDX --> DBG (P807) kopiuj DBG --> MDX (P806) kopiuj na falownik komunikacja: online otwórz z falownika EEPROM F3 Upload F2 Download kopiuj na falownik komunikacja: offline otwórz z falownika jednoczeœnie komunikacja: online otwórz plik - zachowaj plik - zachowaj jako... - komunikacja: offline - otwórz plik falownik MOVIDRIVE do wyboru zachowaj plik zachowaj jako... plik Rys. 4: Zapamiętywanie i wyładowanie programu IPOS APL Stworzony w IPOS plus program mo e zostaæ uruchomiony wy³¹cznie w falowniku MOVIDRIVE a zatem musi zostaæ najpierw do falownika za³adowany. Po za³adowaniu (w trakcie ³adowania pokazuje siê na chwilê charakterystyczne okno) program jest natychmiast zapamiêtany w pamiêci trwa³ej falownika. Program IPOS plus mo na za pomoc¹ panelu operatorskiego DBG11A kopiowaæ z jednego MOVIDRIVE i przenosiæ na inny MOVIDRIVE. U yæ do tego celu nale y parametrów P807 (Kopie MDX > DBG) und P806 (Kopie DBG >MDX). Wskazówka!: Linijki z komentarzami nie zostan¹ zapamiêtywane w falowniku - radzimy zatem zawsze równolegle zapamiêtaæ napisany program równie w PC. Zapamiętanie / ładowanie programu z i do falownika oraz PC Poni sza tabela pokazuje, jak wykonywaæ operacje zapamiêtania i ³adowania programu: Rozkaz Okno Komuni "Program" kacja Źródło Zel UPLOAD (F3) aktywne online falownik okno programu DOWNLOAD (F2) aktywne online okno programu falownik LOAD inverter - offline falownik PC SAVE inverter - offline PC falownik LOAD inverter - online wybrany falownik aktualny falownik SAVE inverter - online aktualny falownik wybrany falownik LOAD file - offline plik okno programu SAVE (to new) file - offline okno programu plik LOAD file - online plik falownik,okno programu (równoczeœnie) SAVE (to new) file - online falownik,okno programu (w/g wyboru) plik Tabela 1: Zapamiętywanie / ładowanie programu MOVIDRIVE IPOS plus 11

12 3 Tworzenie, aktywowanie, zapamiêtywanie i ³adowanie programu 3.3 Wystartowanie / zatrzymanie programu Program mo e zostaæ wystartowany po jego uprzednim za³adowaniu do falownika. Jeœli program zawiera rozkazy pozycjonowania, nale y parametrem P700 ustawiæ falownik w odpowiedni tryb pracy - tzn. "...& IPOS". Funkcja Klawisz Opis START <F9> Przy aktywnym oknie "PROGRAM" po naciœniêciu <F9> nast¹pi start programu. W nag³ówku okna zmieni siê wskazanie stanu "TASK1:STOP" na "TASK2:START". Start drugiego programu TASK2 nastêpuje po przerobieniu odpowiedniej linijki rozkazowej w pierwszym programie - (patrz rozdzia³ 3.5). Po wystartowaniu klawiszem F9 program biegnie ca³y czas. Jeœli nast¹pi wy³¹czenie i ponowne za³¹czenie napiêcia zasilania (³¹cznie z buforowym =24V) program wystartuje ju samodzielnie, poczynaj¹c od pierwszej linijki rozkazowej. P-STOP <F8> Przez naciœniêcie klawisza F8 (P-stop) zatrzymujemy program w miejscu aktualnie przerabianej linijki rozkazowej. Napêd nie zostaje natychmiast zatrzymany - rozpoczête pozycjonowanie zostanie dokoñczone. Jeœli po zatrzymaniu programu klawiszem F8 wystartujemy go ponownie klawiszem F9, to start nast¹pi od miejsca w którym zosta³ zatrzymany. A/P-STOP <F5> Naciœniêcie (A/P-STOP) powoduje :zatrzymanie i przerwanie programu. Napêd zatrzyma siê od razu. Przy ponownym uruchomieniu klawiszem F9 pro gram wystartuje od pierwszej linijki rozkazowej. Tabela 2: Wystartowanie i zatrzymanie programu Możliwości diagnostyczne dla Task 1 Jeœli program biegnie, wówczas w otwartym oknie "PROGRAM" z lewej strony linijek rozkazowych dla TASK1 pojawia siê kursor wskazuj¹cy aktualnie przerabian¹ linijkê rozkazow¹. Funkcja Klawisz Opis STEP <F7> Klawisz F7 (STEP) s³u y do przerabiania programu linijka po linijce. Po przerobieniu danej linijki program przechodzi w stan P-STOP, nastêpna linijka zostaje przerobiona po ponownym naciœniêciu F7. GOTO CURSOR <F4> Tabela 3 Możliwości diagnostyczne dla TASK1 Jeœli zaznaczymy jak¹œ linijkê rozkazow¹ i naciœniemy klawisz F4 (GOTO CURSOR) to nast¹pi bieg programu ale tylko do miejsca zaznaczenia. Panel operatorski DBG11A Przy pomocy w/w panelu (klawiatury falownika) mo na zatrzymaæ i ponownie wystartowaæ program TESK1 (P931) a tak e przetestowaæ stan programu TASK2 (P932) - tzn. sprawdziæ, czy TASK2 biegnie, czy te jest zatrzymany. Funkcja Task 1 start / stop Task 2 wskazanie Para metr P931 P932 Opis Task 1 zostaje wystartowany lub zatrzymany Wskazanie stanu Task 2 : biegnie czy jest zatrzymany 12 MOVIDRIVE IPOS plus

13 IPOS plus programowanie 4 4 IPOS plus programowanie 4.1 Podstawy Program IPOS plus uk³ada siê przy u yciu bazowego oprogramowania MX_SHELL (wzglêdnie MOVITOOLS po otwarciu "ASSEMBLER"). U³o ony program nie mo e byæ d³u szy ni 800 linijek rozkazowych. Nagłówek: W nag³ówku nale y wstawiæ przeliczniki (wspó³czynniki) dla jednostek, w których winny byæ realizowane ewentualne rozkazy pozycjonuj¹ce (Rozdz. 4.1). Task 1 / Task 2: Programowanie IPOS plus umo liwia uruchomienie dwóch niezale nie od siebie biegn¹cych programów: TASK1 i TASK2 (Rozdz. 4.5). Komentarze: Komentarze mog¹ zostaæ wstawiane - podobnie jak linijki rozkazowe - w dowolnych miejscach uk³adanego programu. Istotnym jest, e komentarze mog¹ byæ zapamiêtane tylko w PC - do falownika ³aduj¹ siê tylko linijki rozkazowe. Rozgałęzienia programu: Rozga³êzienia programu tworzy siê przy u yciu oznaczeñ linijek rozkazowych - tzw. etykiet - (Mxx) w po³¹czeniu z rozkazami skoku (JMPxx Mxx). Etykiety mo na wstawiæ przed ka d¹ linijk¹ rozkazow¹, czyli numeracja linijek nie jest konieczna. Technika tworzenia podprogramów: Skok do podprogramu nastêpuje przy pomocy rozkazu CALL (CALL Mxx). Przynale na do CALL etykieta (Mxx) winna byæ postawiona przed pierwsz¹ linijk¹ rozkazow¹ podprogramu. Podprogram winien byæ zakoñczony rozkazem RET (RETURN). Rozkaz RET powoduje przeskok do linijki rozkazowej znajduj¹cej siê bezpoœrednio pod rozkazem CALL i realizacje kolejnych znajduj¹cych siê poni ej rozkazów. Jest mo liwe "zagnie d anie" podprogramów, jednak nie g³êbiej ni 16 poziomów. Wskazówki bezpieczeństwa: Nie wolno wykonywaæ skoku z podprogramu do programu g³ównego lub innego podprogramu w sposób bezpoœredni - podprogram musi byæ opuszczony zawsze rozkazem RET. Pętle programowe: Pêtle programowe rozpoczyna siê rozkazem LOOPB a koñczy rozkazem LOOPE. Liczba obiegów pêtli winna byæ podana w argumencie rozkazu LOOPB. Jest mo liwe "zagnie d anie" pêtli, jednak nie g³êbiej ni 16 poziomów. Wskazówki bezpieczeństwa: Pêtli nie mo na w adnym wypadku opuœciæ rozkazem skoku. Skoki wewn¹trz pêtli s¹ dopuszczalne. MOVIDRIVE IPOS plus 13

14 4 IPOS plus programowanie Rozkazy pozycjonujące: Programowanie IPOS plus umo liwia pozycjonowanie punktowe (od punkt do punktu) napêdu z falownikiem MOVIDRIVE. Przerabianie rozkazu pozycjonuj¹cego powoduje wygenerowanie przez IPOS plus okreœlonego profilu przejazdu dla napêdu. Wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe: Obrabianie stanów wejœæ i wyjœæ nastêpuje poprzez zmienne operacyjne H... w których s¹ odzwierciedlane stany tych zacisków. Dodatkowo w przypadku wejœæ cyfrowych stany logiczne mo na zdekodowaæ bezpoœrednio rozkazem skoku. Dostęp do wielkości systemowych i parametrów: W Rozdz. 7 opisano rozkazy GETSYS oraz SETSYS w których argumentami s¹ parametry, wylistowane i oznaczane jako wielkoœci systemowe. Dostêp do tych wielkoœci jest mo liwy nastêpuj¹co: Czytanie wartoœci rozkazem GETSYS, np. pr¹d skuteczny, prêdkoœæ rzeczywista. Wpisanie wartoœci rozkazem SETSYS, np. sta³a wartoœæ zadana lub reset b³êdu. W grupie zmiennych systemowych (H H511) mo na bezpoœrednio czytaæ b¹dÿ wpisywaæ ró ne wartoœci wielkoœci systemowych. rozkazem MOVLNK mo na zmieniaæ wszystkie parametry nie tylko w³asnego falownika ale tak e wymieniæ dane o parametrach z innymi MOVIDRIVE poprzez SBus lub RS-485. Movidrive mo e te czytaæ i wpisywaæ parametry w MC07. Zmienne (Variables): Wszystkie zmienne (H0 do H511) mog¹ byæ czytane i w wiêkszoœci równie wpisywane. Zmienne mog¹ przyjmowaæ wartoœci : Zmienne H0 - H127 wpisywane s¹ do pamiêci trwa³ej- o ile zostan¹ wpisane przy pomocy: PC, panelu DBG11A, poprzez bus lub poprzez rozkaz programu IPOS+ zawierający warunek "MEM". W zmiennych z zakresu H H511 czytane s¹ automatycznie wa niejsze wielkoœci systemowe urz¹dzenia (cyklicznie co 1 ms). Te zmienne okreœlane s¹ mianem zmiennych systemowych i zosta³y dok³adnie opisane w Rozdz. 8. Przed wpisywaniem zmiennych systemowych zapoznać się z opisem w rozdziale 8 mym: nie wszystkie zmienne wolno wpisywać! Budowa linijki rozkazowej. Rozkaz-Syntax: <M:xx> <Rozkaz> <Argument 1> <Operator> <Argument 2> <M:yy> Numer etykiety, do której ma byæ wykonany skok; Dotyczy tylko rozkazów skoku Drugi argument; Nie przy wszystkich rozkazach Operator (tylko przy rozkazach arytmetycznych) Pierwszy argument; Dotyczy wszystkich rozkazów Rozkaz; definiuje operacjê; Dotyczy wszystkich rozkazów Etykieta adresowa; Mo liwa do wstawienia przy ka dej linijce adresowej Rys. 5: Budowa linijki rozkazowej 01360BPL 14 MOVIDRIVE IPOS plus

15 IPOS plus programowanie Wejścia i wyjścia cyfrowe Wejścia cyfrowe Bezpośrednie odpytanie stanu wejść. W programie IPOS plus istnieje mo liwoœæ odpytania stanu logicznego zacisków wejœciowych odpowiednim rozkazem skoku JPM... W wywo³anej mapie zacisków wejœciowych (tzw. maska) nale y zadeklarowaæ warunek skoku: stan niski (LO) czy wysoki (HI). W masce z rzêdem zacisków wejœciowych nale y za pomoc¹ "1" oznaczyæ (zdefiniowaæ) te zaciski, w których stanem HI b¹dÿ LO warunkujemy skok. Aby warunek skoku zosta³ spe³niony, wszystkie zdefiniowane zaciski musz¹ posiadaæ wybrany stan logiczny - HI lub LO. Mxx: JMP HI/LO I , Mxx Numer etykiety, do której ma byæ wykonany skok (adres skoku) DI00 DI05 DI10 DI17 Stan (WYSOKI/NISKI)) Rys. 6: Maska dla rozkazu skoku warunkowanego stanem wejść APL Przykład: Skok, jeœli zaciski DI03 i DI04 posiadaj¹ stan wysoki (HI) czyli "1". Jeœli stan nie jest wysoki, program przeskoczy do nastêpnej linijki rozkazowej.: Etykieta Zarezerwowane DIO11A/DIP11A X22:8... X22:1 X60:8...X60:1 Falownik bazowy X13:6... X13:1 Rys. 7: Przykład skoku warunkowego zależnego od zacisków wejściowych Etykieta (adres skoku) 01789APL Odpytywanie stanu zacisków poprzez zmienne Stan logiczny wejœæ bazowych falownika DI00... DI05 oraz opcji DIO11A lub DIP11A DI10... DI17 jest cyklicznie odwzorowywany w zmiennej systemowej H483 (INPUT LVL). Poszczególne bity zmiennej H483 przyporz¹dkowane s¹ poszczególnym wejœciom cyfrowym (patrz Tabela 4). Jeœli nie ma karty opcyjnej DIO11A / DIP11A wówczas bity zmiennej systemowej H483 przyjmuj¹ wrtoœæ "0". Wejścia cyfrowe Wejścia cyfrowe DIO11A/DIP11A Wejścia cyfrowe bazowe zacisk X... oznaczenie zacisku 22:8 60:8 DI17 22:7 60:7 DI16 22:6 60:6 DI15 22:5 60:5 DI14 22:4 60:4 DI13 22:3 60:3 DI12 22:2 60:2 DI11 22:1 60:1 DI10 13:6 DI05 13:5 DI04 13:4 DI03 13:3 DI02 13:2 DI01 13:1 DI00 bity zmiennej systemowej H483 wartoœciowoœæ Tabela 4: Przyporządkowanie poszczególnych bitów zmiennej H483 zaciskom wejściowym MOVIDRIVE IPOS plus 15

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

OPIS REGULATORA PERFEKT

OPIS REGULATORA PERFEKT Dla kot³ów z podajnikiem firmy ZÊBIEC ZAK AD PRODUKCJI URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl tel. 061/ 43 77 690 fax 061/ 43 67 690 I. OPIS KLAWISZY I SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493

System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400 Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 (do zabudowy tablicowej (p³yta czo³owa o wymiarach 48 x 96 mm / 1,89 x 3,78 in) Zastosowanie Sterowany mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR Typu PD11

PROGRAMATOR Typu PD11 PROGRAMATOR Typu PD11 INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PROGRAMATORA... 3 3. WYMAGANIA... 3 4. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 5. PO CZENIE PROGRAMATORA Z PRZETWORNIKIEM...

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

1/9. CCTV Tester. Instrukcja obsługi ver. 2.2.1.0. Wymagania systemowe: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - wolny port USB -.NET Framework 3.

1/9. CCTV Tester. Instrukcja obsługi ver. 2.2.1.0. Wymagania systemowe: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - wolny port USB -.NET Framework 3. 1/9 CCTV Tester Instrukcja obsługi ver. 2.2.1.0 Wymagania systemowe: - Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - wolny port USB -.NET Framework 3.5 2/9 CCTV Tester - sposób podłączenia 1.) Podłączyć CCTV

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci Spis treœci Czêœæ I Instalacja Czêœæ pierwsza jest przeznaczona dla serwisanta. Zawiera informacje dotycz¹ce pod³¹czeñ elektrycznych i monta u sterownika I.D.E. e2.05. Czêœæ druga jest przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo