110 lat Politechniki Gdaƒskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "110 lat Politechniki Gdaƒskiej"

Transkrypt

1 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej Szko y Technicznej odby a si 6 paêdziernika 1904 r. w obecnoêci cesarza Niemiec Wilhelma II. Inicjatorem powstania uczelni by o Gdaƒskie Towarzystwo Przyrodnicze, a g ównym projektantem ówczesnego kampusu uczelni znany berliƒski architekt Albert Carsten, póêniejszy profesor architektury i prorektor gdaƒskiej politechniki. Pierwszym rektorem zosta wybitny matematyk Hans von Mangoldt. Z politechnikà od poczàtku jej istnienia zwiàzani byli wybitni profesorowie, poza wspomnianymi Albertem Carstenem i Hansem von Mangoldtem byli to m.in.: s awny w owym czasie budowniczy mostów Reinhold Krohn, historyk architektury Adalbert Matthaei; znany rekonstruktor zamku w Malborku Konrad Steinbrecht; chemik Otton Ruff; fizyk Max Wien. Do grona nauczycieli nale eli tak e wybitni fizycy: Walther Kossel, badacz rentgenowskich widm kryszta ów i twórca teorii wiàzaƒ oraz Carl Ramsauer, ws awiony badaniami oddzia ywaƒ mi dzy elektronami i moleku ami, chemik Wilhelm Klemm, wspó twórca magnetochemii, Karl Kupfmuller elektrotechnik, kierujàcy przez wiele lat badaniami naukowymi w firmach Siemens i Halsie w Berlinie, mi dzynarodowej s awy fizyk Georg Hass, który po II wojnie kierowa laboratoriami badawczymi i rozwojowymi w Fort Belvoir w USA. W okresie mi dzywojennym wyk ada tu Adolf Butenandt, który za wyodr bnienie i syntez hormonów ludzkich uzyska w roku 1939 Nagrod Nobla. W 1904 roku na uczelni funkcjonowa o 6 wydzia ów: Architektury, Budownictwa, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Budowy Okr tów i Maszyn Okr towych, Chemii oraz Nauk Ogólnych. W roku akademickim 1904/1905 kadr naukowo-dydaktycznà politechniki stanowi o: 28 profesorów etatowych, 1 profesor honorowy, 12 docentów, 4 lektorów oraz 40 asystentów. W Wolnym MieÊcie Gdaƒsku studenci Polacy stanowili drugà pod wzgl dem liczebnoêci po Niemcach grup narodowoêciowà na gdaƒskiej uczelni. Po II wojnie Êwiatowej dekretem Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 roku Politechnika Gdaƒska zosta a przekszta cona w polskà paƒstwowà szko akademickà. Uczelnia podzielona zosta a na 6 wydzia ów: Wydzia In ynierii Làdowej, Wydzia Mechaniczno- -Elektryczny, Wydzia Budowy Okr tów, Wydzia Chemiczny, Wydzia Architektury oraz Wydzia Elektryczny. W tym czasie kadr naukowà politechniki w Gdaƒsku stanowili profesorowie z Politechnik: Lwowskiej i Warszawskiej, z Uniwersytetu Wileƒskiego, a tak e wielu przedwojennych absolwentów gdaƒskiej uczelni. Obecnie na 9 wydzia ach, pod kierunkiem 1260 nauczycieli akademickich kszta ci si ponad 27 tys. studentów. W ofercie kszta cenia sà unikatowe w skali kraju kierunki, np. in ynieria mechaniczno-medyczna czy te chemia budowlana. Uczelnia majàca za sobà wiele lat istnienia wcià si rozwija. W lutym br. na Politechnice Gdaƒskiej rozpocz to realizacj projektu In ynier Przysz oêci. W ramach projektu zmodernizowane b dà obiekty wydzia ów: mechanicznego oraz oceanotechniki. Powstanie ponad 900 nowoczesnych stanowisk edukacyjnych do prowadzenia zaj ç praktycznych. Celem projektu wartego ponad 67 mln z jest podniesienie atrakcyjnoêci i poziomu studiowania przez stworzenie nowoczesnej infrastruktury wraz z odpowiednià aparaturà i wyposa eniem edukacyjnym. Dzi ki tej inwestycji Politechnika Gdaƒska b dzie mog a wdro yç Zintegrowany System Kszta cenia In- ynierów Przysz oêci, który wykorzystuje koncepcj systemu kszta cenia CDIO (Conceive Design Implement Operate) opracowanà przez MIT w USA. Koncepcja ta polega m.in. na realizacji programu kszta cenia zorganizowanego wokó wzajemnie wspierajàcych si dyscyplin, du ej liczbie projektów studenckich oraz aktywnym i doêwiadczalnym kszta ceniu realizowanym w nowoczesnych laboratoriach i halach konstrukcyjnych. Gmach G ówny Politechniki Gdaƒskiej, projekt Alberta Carstena ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014 3

2 Wydzia Mechaniczny Mechanika i zwiàzane nià zagadnienia zajmowa y zawsze wa ne miejsce w dzia alnoêci naukowej i dydaktycznej gdaƒskiej politechniki. W pierwszym okresie istnienia uczelni powsta Oddzia In ynierii Mechanicznej i Elektrotechniki. W 1922 r. rozdzielono je i w àczono do wspólnego Wydzia u Techniki Maszynowej, Techniki Okr towej i Elektrotechniki. W 1926 r. nazw wydzia u zmieniono na Wydzia Budowy Maszyn, Elektrotechniki i Techniki Okr towej i Lotniczej, który od 1938 roku dzia a ju tylko pod nazwà Wydzia u Maszynowego. W okresie powojennym zosta powo any Wydzia Mechaniczny, a pierwsze zaj cia dydaktyczne po wojnie odby y si 22 paêdziernika 1945 r. Pierwszym dziekanem Wydzia u Mechanicznego zosta d ugoletni dziekan Wydzia u Mechanicznego Politechniki Warszawskiej prof. Karol Taylor, b dàcy tak- e kierownikiem Katedry Silników Spalinowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdaƒskiej. W tym czasie z Wydzia em Mechanicznym Politechniki Gdaƒskiej zwiàzanych by o wielu wybitnych naukowców, m.in. prof. Maksymilian Tytus Huber* twórca hipotezy energii w aêciwej odkszta cenia postaciowego, tzw. hipotezy Hubera, prof. Robert Szewalski specjalista w dziedzinie energetyki cieplnej, za o yciel Instytutu Maszyn Przep ywowych PAN, prof. Adolf Polak konstruktor pierwszych budowanych w Polsce wysokopr nych silników spalinowych, prof. Edward Geisler, prof. Wiktor WiÊniewski i wielu innych. Do osiàgni ç wydzia u z tamtego okresu mo na zaliczyç pierwszy polski samochód ci arowy Star-20, produkowany w Starachowicach, którego konstrukcja zosta a opracowana przez zespó prof. Mieczys awa D bickiego. Równie pierwsza powojenna obrabiarka do metali wytwarzana przez Zak ady H. Cegielskiego w Poznaniu, to konstrukcja zespo u kierowanego przez prof. Edwarda Geislera. Pod kierunkiem prof. * Prof. M.T. Huber by równie autorem publikacji w Przeglàdzie Mechanicznym Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita Antoniego Koz owskiego zaprojektowany zosta kocio parowy okr towy, a tak e maszyna parowa o N 1300 KM skonstruowana pod kierunkiem prof. Polaka, zamontowana jako g ówny nap d na l polskim rudow glowcu So dek. Prezentujàc wybitnych mechaników zwiàzanych z Politechnikà Gdaƒskà, nie sposób nie wspomnieç o prof. Janie Kruszewskim-Majewskim, autorze oryginalnej, polskiej metody modelowania i analizy dynamicznej z o onych uk adów mechanicznych zwanej metodà sztywnych elementów skoƒczonych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego Wydzia u Mechanicznego PG sà liczne nagrody i wyró nienia przyznawane jego pracownikom, m.in. laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdaƒska imienia Jana Heweliusza zosta prof. Edmund Wittbrodt, pe niàcy w latach funkcj rektora Politechniki Gdaƒskiej, senator RP od roku 1997 i minister edukacji narodowej w okresie Z kolei prof. dr hab. in. Jan Stàsiek, prof. zw. PG, obecny dziekan Wydzia u Mechanicznego uhonorowany zosta nagrodà premiera za wybitny dorobek naukowy za rok Od 1992 r. nastàpi o po àczenie podzielonego w 1956 r. wydzia u i powrót do pierwotnej nazwy. Wydzia Mechaniczny jest jednym z najwi kszych w Politechnice Gdaƒskiej i mo e pochwaliç si wieloma osiàgni ciami naukowymi i wdro eniowymi. Obecnie na wydziale wiedz zdobywa ok studentów na studiach stacjonarnych i zaocznych. Wydzia Mechaniczny oferuje studia na kierunkach: energetyka, zarzàdzanie i in ynieria produkcji, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, in ynieria materia owa oraz in ynieria mechaniczno-medyczna. Ten ostatni kierunek prowadzony wspólnie z Gdaƒskim Uniwersytetem Medycznym jest unikatowy w skali kraju. Studenci tego kierunku zdobywajà wiedz z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narz dzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzgl dnieniem in ynierii medycznej. W planie zaj ç oprócz zagadnieƒ zwiàzanych z wiedzà in ynierskà znajdujà si tak e zaj cia z wiedzy medycznej, m.in. wyk ady z anatomii i fizjologii cz owieka, chirurgii, biochemii, neurologii, immunologii i wielu innych. Studenci majà do wyboru dwie specjalnoêci: Konstrukcja, eksploatacja oraz Technologie, materia y, implanty. Absolwenci tego kierunku mogà znaleêç zatrudnienie w sferze projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej, obszarach zwiàzanych z produkcjà i eksploatacjà mechanicznych urzàdzeƒ stosowanych w zabiegach operacyjnych, procedurach leczniczych i rehabilitacyjnych itd. Sà poszukiwani tak e przez firmy specjalizujàce si w projektowaniu oraz wytwarzaniu sztucznych narzàdów i protez oraz zak ady us ugowe zajmujàce si doborem, zakupem, instalacjà i naprawà tych urzàdzeƒ. Absolwenci specjalnoêci in ynieria mechaniczno-medyczna sà autorami ciekawych wdro eƒ. Przyk adem takiego wdro enia jest urzàdzenie pod nazwà SKOL-AS, które s u y rehabilitacji dzieci w wieku 3 16 lat. Wykorzystuje biomechaniczne uwarunkowania przyczyniajàce si do progresji skrzywienia kr gos upa oraz umo liwia odbudowanie funkcji mi Êni odpowiedzialnych za prawid owe u o enie kr gów. Dzi ki urzàdzeniu mo na skorygowaç skrzywiony kr gos up o kilkanaêcie stopni w pó roku! Co wi cej jest czternastokrotnie taƒsze ni inne dost pne na rynku urzàdzenia tego typu. Autorami tego wdro enia sà ukasz Piekarski i Mateusz Pawelec z firmy Terma Sp. z o.o. Równie urzàdzenie Avior umo liwiajàce skutecznà i kompleksowà rehabilitacj koƒczyny dolnej, 4 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

3 Najnowsze pakiety Autodesk Design Suite 2015 NowoÊci obejmujà: rozszerzone portfolio oprogramowania i jego Êcis à integracj z Autodesk 360, ulepszony AutoCAD, elastyczne i dogodne opcje subskrypcji Dokoƒczenie z 4 str. szczególnie stawu skokowego za pomocà çwiczeƒ biernych, czynnych, oporowych oraz funkcjonalnych zosta o zaprojektowane przez absolwentów gdaƒskiej politechniki. Szczególnie ciekawà konstrukcjà jest innowacyjny chodzik Pomykacz autorstwa in. Moniki Wilczyƒskiej. Pomykacz jest efektem pracy in ynierskiej powsta ej pod kierunkiem prof. Marka Szkodo, kierownika Katedry In ynierii Materia owej i Spajania. Konstrukcja sk ada si z trzech po àczonych ze sobà dmuchanych kó ek, wewnàtrz których znajduje si siedzisko. Oprócz nauki chodzenia urzàdzenie u atwi ma ym dzieciom tak e p ywanie. Autorka chodzika z o y a wniosek o obj cie urzàdzenia ochronà patentowà. Warto dodaç, e Wydzia Mechaniczny w ubieg ym roku po raz pierwszy zorganizowa warsztaty MedDESIGN. Razem dla niepe nosprawnych konstruktorzy i projektanci. Warsztaty wspó organizowa a Akademia Sztuk Pi knych w Gdaƒsku oraz Terma Sp. z o.o. W roku 2005 Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceni a kierunek in ynieria materia owa, a w roku 2006 kierunek mechanika i budowa maszyn. Autodesk wprowadzi na rynek najnowsze pakiety Autodesk Design Suite 2015, ÊciÊle zintegrowane z us ugami w chmurze Autodesk 360. Dzi ki temu niektóre symulacje, analizy oraz inne czynnoêci mogà byç wykonywane za pomocà jednego klikni cia. Ka dy pakiet Autodesk Design Suite 2015 zawiera AutoCAD 2015 najbardziej zaawansowanà wersj z dotychczasowych. Nowy interfejs i ulepszone narz dzia zwi kszajàce wydajnoêç pracy umo liwiajà osiàganie nowych standardów projektowania i tworzenia dokumentacji. Ponadto, subskrypcja Autodesk pozwala klientom dzia aç elastycznie, oferujàc wszechstronne i dogodne sposoby korzystania z narz dzi, zawsze gdy sà potrzebne. Nowe funkcje i mo liwoêci w pakietach Autodesk Product Design Suite 2015 Autodesk AutoCAD Design Suite oferuje udoskonalony interfejs i zapewnia lepszà obs ug chmur punktów, pozwalajàcà przenosiç Êwiat rzeczywisty do Auto- CAD oraz prostsze sposoby pracy z mapami online i innymi informacjami o lokalizacjach geograficznych. Autodesk Factory Design Suite umo liwia atwiejsze przechodzenie z dwuwymiarowych rysunków w AutoCAD do trójwymiarowych uk adów zak adów produkcyjnych, u atwione wykorzystanie klasycznych procesów projektowych, obs ug chmur punktów do uchwycenia bie àcego stanu zak adu, rozszerzone wykorzystanie danych Factory Design oraz ulepszenia aplikacji Factory Design Mobile. Siemens PLM Software, w ramach inwestycji w edukacj w dziedzinie nauki, technologii, in ynierii i matematyki (STEM), udost pni darmowà licencj oprogramowania Tecnomatix Jack, przeznaczonà dla studentów. Tecnomatix Jack firmy Siemens to oprogramowanie do symulacji wirtualnych modeli postaci ludzkich, analizujàce ergonomi manualnych zadaƒ w zak adach produkcyjnych. Celem programu jest pokazanie in ynierom odpowiedzialnym za ergonomi i bezpieczeƒstwo stanowiska pracy, w jaki sposób oprogramowanie mo e pomóc im w przeprowadzaniu wirtualnych analiz dla czynników ludzkich i w konsekwencji we wprowadzaniu korekt przed rozpocz ciem produkcji. Studenci mogà pobraç darmowà licencj Tecnomatix Jack na 12 miesi cy. Autodesk Plant Design Suite wprowadza znaczàce ulepszenia programu AutoCAD Plant 3D, w tym obs ug Êrodka ci koêci, zestawieƒ materia owych (BOM), modelowania z wykorzystaniem odcinków rur o sta ej d ugoêci, rysowania schematów orurowania i oprzyrzàdowania (P&ID), a tak e usprawnienia tworzenia rysunków izometrycznych. Autodesk Product Design Suite wprowadza wyjàtkowe mo liwoêci modelowania swobodnego, nowy sposób obs ugi i ulepszenia zwiàzane z wydajnoêcià projektowania. Konkretne funkcje i mo liwoêci uzale nione sà od wersji (Standard, Premium, Ultimate) ka dego z pakietów. Klienci z bran y produkcyjnej zyskujà atwy dost p do nowej us ugi w chmurze, jakà jest Process Analysis 360, pozwalajàcej in ynierom i projektantom systemów modelowaç, analizowaç i optymalizowaç procesy produkcyjne. Owa dost pnoêç w powiàzaniu z innymi ulepszeniami i rozszerzeniami eliminuje bariery wejêcia, zwi kszajàc dost pnoêç oprogramowania, równie dla poczàtkujàcych u ytkowników. Szczegó owe informacje mo na znaleêç na Tecnomatix Jack dla studentów Opis produktu Przedsi biorstwa produkcyjne z ró nych bran zajmujà si problemem ergonomii czynnoêci wykonywanych manualnie ju na wczesnych etapach projektowania produktu i planowania produkcji. Produkty Tecnomatix do symulacji Jack and Process Simulate Human umo liwiajà zwi kszenie bezpieczeƒstwa, wydajnoêci i komfortu Êrodowiska pracy dzi ki wykorzystaniu wirtualnych modeli postaci ludzkich. Ârodowisko pracy mo na analizowaç, dopasowujàc charakterystyk modeli do specyficznych cech danej populacji. Projekty i procesy mo na testowaç pod wzgl dem wielu ró nych czynników, takich jak ryzyko obra eƒ, wygoda u ytkownika, dost pnoêç, linia wzroku, wydatek energii, limity zu ycia oraz inne wa ne parametry. ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014 5

4 Najwa niejsze funkcje i korzyêci Funkcje Skalowalne postacie ludzkie o du ej precyzji antropometrycznej i biomechanicznej Wsparcie dla analizy ergonomicznej personelu na ca ym Êwiecie dzi ki wykorzystaniu baz danych specyficznych dla danego kraju Kompleksowy pakiet narz dzi do analizy ergonomii Zaawansowany algorytm sylwetki, który pozwala równie na analiz, w jaki sposób cia o reaguje na zwi kszonà si dzia ajàcà w okreêlonym kierunku Zarzàdzanie szerokà gamà scenariuszy miejsca pracy, które uwzgl dniajà prac na ró nych poziomach, na schodach i rampach Analiza obszarów niewidocznych i pola widzenia Zakresy zasi gu w celu szybkiej konfiguracji miejsca pracy Obs uga szerokiego zakresu urzàdzeƒ do rejestrowania ruchu w rzeczywistoêci wirtualnej, w tym Microsoft Kinect dla Windows KorzyÊci Poprawa zgodnoêci ze standardami ergonomii podczas etapu konstrukcji i in ynierii produkcji Unikni cie kosztów dzi ki szybkiemu ujawnianiu problemów z wydajnoêcià ludzkà i mo liwoêciami Usprawnienie komunikacji problemów in ynieryjnych zwiàzanych z naruszeniami przepisów bezpieczeƒstwa miejsca pracy Wizualne rejestrowanie i przechowywanie najlepszych praktyk na potrzeby przysz ych projektów Wi ksze bezpieczeƒstwo i wydajnoêç miejsca pracy Programowanie kompleksowych cykli szlifowania Oferowana przez producenta szlifierek, firm Okamoto, technologia sterowania iq daje u ytkownikom z ró nych bran przemys u mo liwoêç szybszego szlifowania, w sposób bardziej precyzyjny i ekonomiczny. Wystarczy wprowadziç kilka parametrów, aby system iq samoczynnie ustawi optymalne wartoêci dla cykli szlifowania równie dla bardzo z o onych aplikacji. Operator mo e wprowadziç na interfejsie graficznym za poêrednictwem ekranu dotykowego z przejrzystymi symbolami zarówno dane Êciernicy, jak i parametry szlifowania (fot.). Za pomocà wyêwietlanych na interfejsie u ytkownika tekstów mo e atwo i szybko zaprogramowaç równie skomplikowane procesy szlifowania powierzchni, frontów, rowków, skosów i promieni oraz elementów po obróbce wg bnej. Mo liwe jest tak e wyrównywanie promieni i skosów przez proste wprowadzenie kilku danych. Do przedstawionych graficznie kszta tów elementów bardzo szybko przypisywane sà odpowiednie wymiary, po czym nast puje ich obróbka. Ponadto system sterowania sam proponuje odpowiednie parametry szlifowania i wyrównywania, odpowiednie do rodzaju i ziarnistoêci tarczy szlifierskiej. Operator maszyny mo e tak e w ka dej chwili zmieniç bezpoêrednio na ekranie wartoêci posuwów i dosuwów podczas procesu szlifowania. System iq mo na rozszerzyç z wersji podstawowej, s u àcej wy àcznie do szlifowania p askiego, do kompletnie wyposa onej wersji CNC. Pozwala to na przyk ad na bezproblemowà integracj z systemami CAM s u àcymi do tworzenia programów Du y ekran dotykowy TFT oraz w wi kszoêci intuicyjny interfejs u ytkownika to tylko niektóre z wyró niajàcych si cech nowo zaprojektowanego systemu sterujàcego; kszta t elementu wybiera si na przyk ad z listy, a dane wprowadza przy u yciu maski (fot. Okamoto Europe) do dowolnych kszta tów dla tarczy szlifierskiej oraz elementu. Firma Okamoto zastosowa a ju technologi iq w wielu nowych modelach. System sterowania iq przyczynia si na przyk ad do wy szej wydajnoêci szlifierek p askich serii ACC-CA Li. W po àczeniu z elementami nap dowymi o najwy szej wydajnoêci u ytkownik mo e, zdaniem firmy Okamoto, wykonywaç szlifowanie wg bne o maksymalnie 46% szybciej, a szlifowanie p askie o maksymalnie 30% szybciej ni w przypadku zwyk ych maszyn. 6 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

5 M odzi chcà czegoê wi cej! Cz onkowie ko a naukowego PolSl Racing z Politechniki Âlàskiej ju w wakacje wystartujà w wyêcigu Formu y Student we W oszech! M odzi ludzie zapragn li zaanga owaç si w coê wielkiego, wychodzàcego poza krajowe ramy kszta cenia. Tak powsta a idea samodzielnego zaprojektowania i zbudowania bolidu, który ju wkrótce ma ruszyç na tor Riccardo Paletti pod Modenà. Formu a Student to najwi ksze i najbardziej presti owe zawody motoryzacyjne dla studentów z ca ego Êwiata. àcznie zaanga owanych jest w nie ponad 500 zespo ów! Zawody odbywajà si na czterech kontynentach, w kilkunastu krajach, m.in. na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii oraz Hockenheimring w Niemczech. Ideà zawodów jest samodzielne zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie prototypu pojazdu wyêcigowego o stylistyce Formu y 1. Rang zawodów podkreêla fakt, i sà one obj te patronatem tak znanych marek jak np. Jaguar, Porsche czy Bosch. Stworzenie gotowego samochodu wyêcigowego na podstawie za o eƒ regulaminowych wymaga ogromnej wiedzy, kreatywnoêci i dok adnoêci. Pasjonaci motoryzacji, jakimi sà cz onkowie Zespo u PolSl Racing, nie mogli pozostaç oboj tnymi wobec takiego wyzwania. Doskonale zdajà sobie spraw, e uczestniczàc w zawodach FSAE Italy, majà ogromne szanse poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia cennego doêwiadczenia i zaprezentowania si wêród potencjalnych przysz ych pracodawców. Aby usprawniç dzia ania Zespo u, zosta on podzielony na sektory, takie jak: Rama, Zawieszenie, Ârodowisko Kierowcy, Uk ad Hamulcowy, Aerodynamika, Elektronika, Uk ad Nap dowy, Zarzàdzanie i Marketing oraz Dobór Materia ów. W ten sposób mo liwe jest prowadzenie kilku prac jednoczeênie, a ka dy cz onek zespo- u zajmuje si tym, co szczególnie go interesuje. Ko o zrzesza studentów ró nych wydzia ów Politechniki Âlàskiej, dzi ki czemu mo liwa jest mi dzy nimi wymiana wiedzy i doêwiadczeƒ z ró nych dziedzin nauki. Zapa do pracy nie opuszcza tych m odych, ambitnych ludzi. Zamkni to prace projektowe ramy pojazdu oraz przeprowadzono niezb dne analizy wytrzyma oêciowe. Prowadzone sà równie prace nad poszyciem pojazdu, których efekty ju wkrótce b dzie mo na zobaczyç. Równie intensywne dzia ania trwajà w podzespole Ârodowiska Kierowcy, gdzie ju niebawem ukoƒczone b dà: model kierownicy, deski rozdzielczej, fotela oraz jego mocowania, a tak e pasów bezpieczeƒstwa. Cz onkowie zespo u Elektroniki równie majà pe ne r ce roboty trwajà prace nad uk adem telemetrii, który umo liwi Êledzenie wszystkich parametrów bolidu, takich jak temperatura oleju czy pr dkoêç. Aktywnie dzia a tak e zespó Zarzàdzania i Marketingu, którego g ównym zadaniem jest pozyskiwanie sponsorów. Ze wzgl du na charakter zawodów Formu a Student niezwykle wa ne jest wsparcie merytoryczne i finansowe wielu przedsi biorstw. Wszystkie podzespo y pracujà na najwy szych obrotach, zdajàc sobie spraw z presji czasu, która wcale ich nie przera a, a wr cz przeciwnie motywuje do jeszcze efektywniejszego dzia ania. ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014 7

6 Nowa technologia mycia przemys owego z zastosowaniem preparatów rozpuszczalnikowych Organiczne rozpuszczalniki sà powszechnie stosowane do mycia powierzchni po obróbce mechanicznej elementów: mocno zaolejonych, trudnych do wysuszenia, w których odt uszczone powierzchnie poddawane sà póêniej specjalistycznym procesom, np. utwardzaniu. Firma Dürr Ecoclean oferuje ekonomiczne, niezawodne i ekologiczne systemy myjàce wyposa one w: system odzysku ciep a, ciàg à filtracj w by-passie, wymuszony przep yw. Zapewniajà one tak e: wysokà wydajnoêç, zredukowanà emisj LZO, energooszcz dnà prac urzàdzenia. Systemy myjàce Dürr Ecoclean mogà równie pracowaç z zastosowaniem w glowodorów chlorowcopochodnych oraz alkoholi modyfikowanych. Urzàdzenia pracujà w podciênieniu i zawsze wyposa- one sà w wanny okapowe. Systemy te mogà byç równie zaadaptowane do bardzo rygorystycznych wymagaƒ dotyczàcych czystoêci, wydajnoêci, skomplikowania kszta tów i (jeêli to konieczne) konserwacji, co jest mo liwe dzi ki odpowiednio dobranym rozmiarom, technologii, systemowi suszenia oraz oczyszczania medium. Krótkie czasy cykli minimalizujà czasy przestojów Aby osiàgnàç optymalnà wydajnoêç mycia nawet przy rygorys- tycznych wymaganiach czystoêci, w urzàdzeniach firmy Dürr Ecoclean stosuje si systemy pró niowe, które sà wyposa one we wzmocnione pompy i system po àczeƒ o du ej Êrednicy. Te w aênie cz Êci sk adowe umo liwiajà szybkie nape nianie i opró nianie komory roboczej oraz zbiorników, jednoczeênie zapewniajàc dop yw medium myjàcego do kosza, w którym umieszczone sà elementy. System pró niowy z ciênieniem koƒcowym poni ej 1 mbara zapewnia szybkie suszenie nawet w przypadku cz Êci o bardzo skomplikowanej geometrii. Powoduje to skrócenie czasu cyklu mycia oraz zwi ksza wydajnoêç procesu. Bardzo wyspecjalizowane procesy (np. w przemyêle medycznym), gdzie wymagane sà niezaolejone powierzchnie, wymagajà niezwykle precyzyjnego mycia, poniewa mycie cz sto poprzedza takie procesy, jak: utwardzanie, powlekanie CVD/ PVD, lutowanie, spawanie lub klejenie. W tym celu systemy myjàce firmy Dürr mogà byç wyposa one w wi kszà liczb zbiorników umo liwiajàcych wieloetapowe mycie. Komora robocza wykonana z elektropolerowanego materia u oraz optymalne warunki przep ywu medium gwarantujà brak pozosta oêci zanieczyszczeƒ w systemie, tak aby czyste cz Êci nie zosta y ponownie zabrudzone. Wysoka jakoêç mycia jest mo liwa dzi ki systemowi ciàg ej filtracji w by-passie, który filtruje medium myjàce 100 razy w ciàgu godziny. Oznacza to, e w ka dym dwuminutowym cyklu medium jest filtrowane przynajmniej trzykrotnie. System oczyszczania medium myjàcego Aby utrzymywaç stale dobrà jakoêç medium myjàcego, systemy Dürr Ecoclean w standardowym wyposa eniu majà wbudowane jednostki destylacyjne oraz systemy ciàg ej filtracji w by-passie. Destylarka zapewnia dobre efekty odt uszczania nawet przy iloêci wnoszonego oleju na poziomie 5 l/h. Przy wi kszych iloêciach oleju lub w wypadku bardziej dok adnego mycia, system mo na wyposa yç w dodatkowà jednostk do separacji oleju. Destylarka zmniejsza iloêç medium w usuni tym oleju do mniej ni 1%, dzi ki czemu mo liwe jest jego ponowne zastosowanie. System ciàg ej filtracji oczyszcza medium zarówno w czasie nape niania, jak i opró niania komory roboczej. Wszystkie obudowy filtrów umo liwiajà stosowanie filtrów workowych lub patronowych i mo na je atwo wymieniaç. Aby uzyskaç jeszcze lepsze efekty filtracji, mo liwe jest zastosowanie filtrów o przepustowoêci do 1 mikrometra. Energooszcz dnoêç Systemy myjàce firmy Dürr sà równie energooszcz dne. Pierwszy zbiornik na medium jest podgrzewany wy àcznie przez ciep o odzyskane z destylarki. Dzi ki inteligentnemu systemowi kontrolnemu (wykonanemu zgodnie ze specyfikà trybu pracy u ytkownika) mo liwe jest zaoszcz dzenie do 20% energii elektrycznej. Na yczenie klienta mo e zostaç równie wprowadzona dodatkowa regulacja mocy grzewczej w systemie destylacji, co redukuje zu ycie energii na tym etapie nawet do 40%. Równie system ch odzenia jest energooszcz dny, jako e do obs ugi nie jest potrzebna energia elektryczna. Inteligentna technologia redukuje emisj LZO Wszystkie systemy firmy Dürr emitujà mniej LZO, ni jest to okreêlone przez dopuszczalny próg, tj. 1 tona rozpuszczalnika, zgodnie z dyrektywà dotyczàcà emisji LZO. Jest to mo liwe dzi ki efektywnemu systemowi oczyszczania medium oraz zastosowaniu skraplaczy, pracujàcych w niskich temperaturach, które och adzajà wychodzàce powietrze do temperatury w zakresie 0 do +5 C. Powoduje to, e st enie rozpuszczalnika w powietrzu na wyjêciu jest bardzo niskie w porównaniu z tradycyjnymi systemami ch odzàcymi, które uzyskujà temperatur ok. +25 C. èród o: Dürr Ecoclean GmbH 8 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

7 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014 9

8 Targi przemys u maszynowego w Kielcach Kolejna, VII edycja Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narz dzi STOM-TOOL oraz Targów Obróbki Blach STOM-BLECH odbywa a si w terminie marca br. Fot. Targi Kielce w Kielcach. W czasie trzech dni targowych odby o si 8 imprez wystawienniczych, które odwiedzi o blisko 6000 zwiedzajàcych. Podczas tegorocznych wystaw 554 wystawców na m 2 prezentowa o mi dzy innymi maszyny do obróbki metali, w tym maszyny, urzàdzenia i technologie do obróbki wiórowej, wycinarki laserowe, wykrawarki oraz oprzyrzàdowanie technologiczne obrabiarek. RównoczeÊnie z targami STOM- -TOOL i STOM-BLECH odbywa y si dwie premierowe wystawy: Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER oraz Targi Wirtualizacji Procesów WIRTOPROCESY. Podczas STOM-LASER prezentowane by y mechanizmy i oprzyrzàdowanie wykorzystywane w systemach laserowych, oprogramowanie, procesy rapid prototyping oraz technologie przygotowania powierzchni. Na targach WIRTO- PROCESY mo na by o zapoznaç si z najnowoczeêniejszymi technologiami projektowania i tworzenia prototypów od momentu projektowania komputerowego do drukowania przestrzennego. WÊród wydarzeƒ towarzyszàcych du ym zainteresowaniem cieszy y si takie wydarzenia jak Dzieƒ druku 3D oraz Konferencja Skaner 3D. W tym samym terminie odbywa a si IX edycja Mi dzynarodowych Targów Technologii i Urzàdzeƒ dla Spawalnictwa organizowana przy wspó pracy z Instytutem Spawalnictwa oraz Polskà Izbà Spawalniczà, a tak e targi PNEUMATICON oraz CONTROL-STOM. Zakres bran- owy VII Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Nap dów i Sterowaƒ obejmowa, mi dzy innymi: silniki, filtry, turbiny, spr arki i przetworniki. XIX Targi Przemys owej Techniki Pomiarowej to prezentacja najnowoczeêniejszych maszyn i urzàdzeƒ, a tak e liczne pokazy innowacyjnych metod pomiarowych i badania materia ów. WÊród imprez towarzyszàcych targom du à popularnoêcià cieszy a si konferencja 4Poland zorganizowana przez Grup Polskie Centrum Narz dziowe S.A. W czasie wystawy EXPO-SURFACE odbywa y si wyk ady prowadzone przez ekspertów naukowych z Katedry Chemii i Korozji Metali Wydzia u Odlewnictwa Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie. Piàta edycja Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni by a tak e okazjà do wymiany doêwiadczeƒ zwiàzanych z technologiami antykorozyjnymi, m.in. wyg oszony zosta referat pt. Roto-Arc Innowacyjny System Rozpylania do natryskiwania cieplnego pow ok antykorozyjnych. Na uwag zas ugiwa o tak e seminarium Innowacje szansà krajowego sektora hydrauliki i pneumatyki wobec wyzwaƒ rynku, wspó organizowane przez Korporacj Nap dów i Sterowaƒ Hydraulicznych i Pneumatycznych oraz Katedr Urzàdzeƒ Mechatronicznych Wydzia u Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Âwi tokrzyskiej w ramach targów PNEUMATICON. Jak co roku, podczas targów w Kielcach wystawcy prezentowali nowe innowacyjne urzàdzenia i technologie. Firma Premium Solutions przedstawi a ofert z zakresu zaawansowanych systemów informatycznych wspomagajàcych procesy projektowania i produkcji, w tym kompleksowe rozwiàzania CAD/ CAM SolidCAM do programowania maszyn CNC. Firma prezentowa a tak e nowà strategi frezowania imachining na obrabiarkach FANUC Robodrill Alpha D21SiA5 3-axis oraz AVIA VMC 800. Na stoisku by a tak e oferowana nowoêç drukarka 3D firmy Zmorth. Firma Agie Charmilles Sp. z o.o. prezentowa a centra obróbkowe z serii HSM LP, które umo liwiajà przyrostowy ruch narz dzia z dok adnoêcià do 100 nanometrów. Aby zapewniç optymalne poch anianie energii obróbki, drzwi urzàdzenia skonstruowane sà ze wspierajàcych polimerowo-betonowà podstaw zoptymalizowanych wagowo i bardzo sztywnych, eliwnych przesuwalnych wózków. Wszystkie osie sà nap dzane bezpoêrednio w celu umo liwienia w pe ni symultanicznej mikroobróbki. Osie liniowe sà obs ugiwane przez precyzyjne liniowe prowadnice i o yskowane wózki toczne. Firma TRUMPF oferowa a maszyny do obróbki plastycznej blachy, mi dzy innymi kompaktowà wycinark laserowà TruLaser 3030 fiber 10 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

9 wyposa onà w rezonator zintegrowany z korpusem maszyny. Na stoisku firmy 3DMaster mo na by o si zapoznaç z najnowszà wersjà zintegrowanego systemu CAD/CAM ZW3D 2014, oprogramowaniem Eureka do symulacji pracy maszyn CNC oraz z systemami zapewniajàcymi wsparcie in ynierii odwrotnej wraz ze skanerami 3D Artec. Najlepsze, najciekawsze produkty otrzyma y medale i wyró nienia Targów Kielce. WÊród nagrodzonych podczas VII edycji Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narz dzi znaleêli si : AGIE CHARMILLES, AMP, Fanuc FA POLSKA, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa oraz TRUMPF POLSKA. Laureatem Medalu Targów Kielce zosta równie wystawca STOM- -BLECH firma STIGAL z Legnicy. Cztery najwa niejsze nagrody przyznano równie uczestnikom Mi dzynarodowych Targów Technologii i Urzàdzeƒ dla Spawalnictwa, w tym TECHNICE SPAWALNICZEJ z Poznania oraz Zak adowi Elektromechanicznemu ELKO-77. Podwójnie nagrodzony w tej kategorii zosta tak e Instytut Spawalnictwa z Gliwic za topnik niskofluorkowy F10 do twardego lutowania stali wysokostopowych i mosiàdzu oraz system do badania w asnoêci wytrzyma oêciowych materia ów i z àczy spawanych w wysokich temperaturach z wykorzystaniem nagrzewania indukcyjnego. SpoÊród wystawców targów CONTROL- -STOM i PNEUMATICON nagrody otrzymali: Przedsi biorstwo Rozwoju i Wdro eƒ OBERON oraz Politechnika Âwi tokrzyska w Kielcach. Pierwszy Medal Targów Kielce przyznany podczas debiutujàcych Targów Wirtualizacji Procesów pow drowa do UIBS Teamwork. Jedynà firmà wyró nionà w czasie targów EXPO-SURFACE by o przedsi biorstwo REMIX S.A. ze Âwiebodzina. Relacja z I Kongresu Armatury Przemys owej Przedstawiciele ze Êrodowiska naukowego i praktycy z bran y dyskutowali na temat stanu i perspektyw rozwoju polskiego przemys u armaturowego podczas I Kongresu Armatury Przemys owej. Spotkanie, które odby o si w terminie 8 9 kwietnia 2014 r. w Tarnowie Podgórnym k. Poznania, okaza o si sukcesem, a organizatorzy ju zapowiedzieli realizacj kolejnych edycji. Uczestnicy Kongresu dyskutowali w ramach trzech bloków tematycznych: I. Wyzwania i perspektywy, II. Materia y i technologie, III. Dyrektywy, certyfikacja i akredytacja. Ka dy blok sk ada si z kilku referatów. Prelegentami Kongresu byli zarówno praktycy, jak i teoretycy, co pozwoli o na spojrzenie na omawiane problemy z ró nych perspektyw. Osoby, które prowadzi y wyk ady, to kluczowi przedstawiciele dziedzin przemys u, uznane autorytety z wiodàcych uczelni, jak Politechnika Wroc awska, AGH, oraz praktycy: z Instytutu Metalurgii elaza i Instytutu Spawalnictwa z Gliwic oraz GAZOPROJEKT S.A., przedstawiciele NCBiR, instytucji technicznych i certyfikujàcych: UDT, CLDT, TÜV NORD, Bureau Veritas, Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa. Na Kongresie pojawili si równie przedstawiciele Stowarzyszenia Naukowo-Przemys owego Producentów Armatury Przemys owej (NPAA) z Rosji, z którym Stowarzyszenie Polska Armatura Przemys- owa wspó pracuje od lat. Oceniamy Kongres jako bardzo wa ne wydarzenie gospodarcze w kraju, rang podnosi dodatkowo fakt obj cia Kongresu honorowym patronatem przez Ministerstwo Gospodarki. Cieszymy si tak e, e tak licznie wspar y nas media bran owe doda Leszek Jurasz Prezes SPAP. W ramach pierwszego dnia Kongresu dyskutowano w ramach dwóch bloków tematycznych. I blok Wyzwania i perspektywy dotyczy tematów zwiàzanych z nowymi inwestycjami oraz tendencjami rozwoju armatury w wyniku wykorzystania nowych procesów technologicznych. Poruszono zagadnienia dotyczàce budowy elektrowni jàdrowej w Polsce, mo liwoêci i perspektyw wykorzystania LGN (skroplonego w temperaturze -163 C gazu ziemnego), nowoczesnych mechatronicznych metod sterowania zaworami oraz ich zastosowania, a tak e mo liwoêci pozyskania grantów na rozwój nowych technologii. II blok Materia y i technologie odnosi si do zastosowania nowych materia- ów produkcyjnych i mo liwoêci udoskonalenia procesów technologicznych. Nowe materia y (m.in. stale o osnowie ferrytycznej w urzàdzeniach ciênieniowych), trwa oêç elementów armatury oraz jej badania to g ówne tematy, które poruszono w ramach tego bloku. Drugi dzieƒ Kongresu zosta przeznaczony na III blok Dyrektywy, certyfikacja i akredytacja. ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/

10 Dotyczy on uregulowaƒ prawnych odnoszàcych si do bran y armaturowej w ramach przepisów unijnych. Prelegenci omówili wymagania producentów i u ytkowników w ramach dyrektywy PED dotyczàcej urzàdzeƒ ciênieniowych, dyrektywy ATEX, przepisów ASME zwiàzanych z armaturà rurociàgowà i zaworami oraz regulacje prawne zwiàzane z armaturà metalowà przeznaczonà do sieci gazowych. Uczestnicy pozytywnie ocenili zagadnienia poruszone podczas Kongresu, a pojawiajàce si pytania i póêniejsze dyskusje pokazujà, e tematyka nie zosta a wyczerpana. Zg aszana przez uczestników ch ç rozszerzenia Kongresu w zakresie zagadnieƒ praktycznych, case study czy zagadnieƒ projektowych, szczególnie cieszy, bo otwiera kolejne obszary do dyskusji, jak równie stanowi most àczàcy biznes i nauk, jako podstawowy kierunek dla wdro enia innowacyjnych rozwiàzaƒ w polskiej gospodarce powiedzia Leszek Jurasz, Prezes SPAP. W czasie trwania Kongresu cz onkowie Stowarzyszenia Polska Armatura Przemys owa prezentowali swoje produkty na wystawie zorganizowanej w ramach tego wydarzenia. Mo na by o na niej zapoznaç si z profilem dzia ania poszczególnych firm i ich ofertà. Wszyscy uczestnicy otrzymali tak e karty wst pu na odbywajàce si w tym czasie Targi Instalacje na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Organizatorem Kongresu by o Stowarzyszenie Polska Armatura Przemys owa. To pierwsze wydarzenie na tak du à skal, organizowane przez ten podmiot. Okaza o si ono sukcesem, dlatego organizatorzy majà zamiar kontynuowaç je w przysz oêci i za rok lub dwa planujà kolejnà edycj. Kongres to pierwsze takiego rodzaju wydarzenie w naszym kraju, ale nie ostatnie wydarzenie zakoƒczone sukcesem. Stowarzyszenie zak ada organizowanie kolejnych tego typu spotkaƒ. Nasze refleksje sà takie, e Kongres mo na potraktowaç jeszcze szerzej, ju dziê planujemy rozmowy z organizacjami o podobnym charakterze w kwestii wspó pracy przy kolejnych edycjach Kongresu podsumowa Leszek Jurasz, Prezes SPAP. Oprawki narz dziowe firmy SCHUNK optymalizacja mocowania narz dzi w ka dej aplikacji Zdj cie oprawek narz dziowych firmy SCHUNK zosta o zamieszczone na ok adce Przeglàdu Mechanicznego nr 3/2014. Na potrzeby mikroobróbki firma Schenck RoTec stworzy a nowà wywa ark Tooldyne µicro kompaktowy system odpowiedni dla wirników o wadze do 500 g i narz dzi o Êrednicy do 100 mm. Schenck RoTec jest jednym z liderów rynkowych w technologii wywa ania dla mikro- i ma ych wirników, takich jak te znajdujàce si np. w turbinach dentystycznych, silnikach miniaturowych lub balansach zegarowych. W technologii wytwarzania na znaczeniu zyskuje aktualnie mikroobróbka, w której maleƒkie precyzyjne narz dzia frezujà i wiercà w metalach i tworzywach sztucznych z pr dkoêcià obrotowà wrzeciona ponad min -1. Poniewa w tym procesie nie da si skorygowaç nawet najmniejszych wad produkcyjnych, mimoêrodowoêç narz dzi powinna byç ni sza ni Oprawka narz dziowa spe nia w obróbce skrawaniem bardzo wa nà rol jako po àczenie mi dzy narz dziem i maszynà. Przy wyborze elementu mocujàcego nale y uwzgl dniç: dok adnoêç wymiaru, jakoêç powierzchni, czasy przestojów, zu ycie narz dzi, a tak e oczekiwanà jakoêç obrabianej cz Êci i poniesione koszty. Ka da aplikacja ma inne wymagania dotyczàce mocowania narz dzi i nie ma na rynku jednego systemu, który obejmuje wszystkie. Dlatego SCHUNK stworzy program ró nych systemów mocowania dla ca ego spektrum zastosowaƒ. Innowacyjne i wysoce precyzyjne systemy mocowania narz dzi z programu firmy obejmujà szerokà gam wymagaƒ klientów i zadaƒ obróbki skrawaniem. Dzi ki temu mo liwe jest przygotowanie zoptymalizowanej kosztowo i jakoêciowo produkcji. W ramach programu TOTAL TOOLING firma SCHUNK oferuje swoim klientom mo liwoêç bezp atnego przetestowania produktów, aby mieli oni pewnoêç, e wybierajà narz dzie najbardziej w aêciwe do swoich zadaƒ. W celu wst pnego wyboru w aêciwego systemu mocowania narz dzi, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcà technicznym oraz na naszà stron gdzie znajdziecie Paƒstwo obszerne informacje o oferowanych produktach. SCHUNK Intec Sp. z o.o. tel Tooldyne µicro system wywa ania mikronarz dzi 1 µm. Warunkiem spe nienia tego kryterium jest odpowiednie wywa- enie mikronarz dzi i ich adapterów. Do tego celu przeznaczona jest Fot. 1. Tooldyne µicro : System wywa ania mikronarz dzi (fot. Schenck) wywa arka Tooldyne µicro, za pomocà której, przy u yciu systemu Plug&Play, mo liwe jest precyzyjne wywa enie mikronarz dzi o maksymalnej Êrednicy 100 mm i wadze do 500 g. 12 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

11 Tooldyne µicro jest kompaktowym systemem wywa ania mikronarz dzi do bezpoêredniego wykorzystania w procesie produkcji. Do jej uruchomienia w trybie Plug&Play potrzebny jest jedynie zasilacz i dop yw spr onego powietrza. Proces wywa ania odbywa si w kilku prostych krokach: pneumatyczny mechanizm zaciskowy pociàga narz dzie w warunkach pracy i w powtarzalny sposób do adaptera, np. za pomocà interfejsu HSK-E25, a umieszczone w polu widzenia urzàdzenie pomiarowe umo liwia wprowadzanie danych przez ekran Fot. 2. Tooldyne µicro : atwoêç obs ugi i najwy sza perfekcja (fot. Schenck) dotykowy. Proces pomiaru mo na rozpoczàç od razu po wprowadzeniu danych geometrycznych narz dzi, poniewa wywa arka Tooldyne µicro jest permanentnie skalibrowana i nie wymaga kalibracji ani przed, ani w trakcie wywa ania, a pomimo to jest absolutnie precyzyjna: najni sze osiàgalne niewywa enie resztkowe wynosi 0,5 gmm/kg, co odpowiada mimoêrodowoêci 0,5 µm. Wszystkie elementy funkcyjne Tooldyne µicro sà atwo dost pne, a obs uga jest bardzo prosta. Firma Schenck RoTec zaprojektowa a swój kompaktowy system wywa ania zgodnie z najnowszymi standardami ergonomicznymi. Urzàdzenie spe nia wszystkie wymogi okreêlone w Dyrektywie Maszyn 2006/42/EG, wa nej od poczàtku 2010 roku i jest certyfikowane znakiem CE. Pokrywa bezpieczeƒstwa spe nia wysokie standardy i wymogi wyznaczone przez ISO Klasa C (ochrona przed odpadajàcymi elementami). èród o: Mat. firmy Schenck Nagrodzony na targach AUTO- MATICON 2014 Z otym Medalem RACER osiowy robot przemys owy mia swojà premier podczas organizowanych w ub.r. dni otwartych COMAU Open House. Zbudowany z zastosowaniem najnowoczeêniejszej technologii robot zosta tak e wczeêniej doceniony w konkursie organizowanym przez miesi cznik Control Engineering, w którym zdoby tytu Produkt Roku Robot ten odznacza si doskona ymi parametrami ruchowymi. Rami mechaniczne RACERA zosta o zoptymalizowane pod wzgl dem sztywnoêci (zapewniajàcej m.in. bardzo du à precyzj i powtarzalnoêç ruchów, dok adnoêç pozycjonowania), pr dkoêci kàtowych poszczególnych osi i obcià enia dzi ki zwi kszonym momentom zastosowanych nap dów (udêwig robota RACER wynosi 7 kg). Efektem zastosowania nowego generatora trajektorii ruchu robota emotion, Fot. AM Z oty Medal dla Robota COMAU Fot. AM który zosta zaimplementowany w jednostce sterujàcej C5Comapct, jest du a dynamika RACERA oraz uzyskiwane pr dkoêci. Robot cechuje si smuk à sylwetkà, a zintegrowane okablowanie (hollow wrist) ukryte w ramieniu umo liwia zaoszcz dzenie przestrzeni roboczej. Okablowanie poprowadzone wewnàtrz ramienia jest tak e w mniejszym stopniu nara one na rozciàganie, zginanie i inne uszkodzenia. RACER zapewnia równie mniejsze zu ycie pràdu dzi ki instalacji systemu redukcji poboru energii zgodnie z zasadami zarzàdzania energià systemu ecomau. Robot przeznaczony jest do zastosowania w aplikacjach, w których szybkoêç i dok adnoêç sà najwa niejszymi kryteriami, takich jak np.: systemy pakowania, przenoszenia i manipulacji drobnych cz Êci, aplikacje obs ugi maszyn CNC, kontrola jakoêci, spawanie. Wybrane parametry techniczne robota RACER Budowa/liczba osi antropomorficzna/6 Dodatkowe obcià enie ramienia, kg 10 Moment obrotowy czwartej osi, Nm 13 Moment obrotowy piàtej osi, Nm 13 Moment obrotowy szóstej osi, Nm 7,5 Maksymalny zasi g, mm 1436 Masa, kg 160 PowtarzalnoÊç, mm +/- 0,05 Flansza przy àczeniowa dla narz dzia ISO A 40 Nap d silniki AC bezszczotkowe System pozycjonowania enkodery Ca kowita moc 3 KVA Stopieƒ ochrony IP 65 Temperatura pracy 5 C + 45 C Temperatura przechowywania -40 C + 60 C Pozycja monta u pod oga/sufit/nachylona(45 maks.) ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/

12 Szyby do zadaƒ specjalnych Firma NordGlass od wielu lat specjalizuje si w produkcji szyb specjalnych o ró nym przeznaczeniu, takich jak np.: szyby wzmocnione i kuloodporne, szyby do nowoczesnych pojazdów szynowych, szyby do jachtów i statków, a tak e szyby przeznaczone do specjalistycznych urzàdzeƒ. NordGlass jest w aêcicielem najwi kszej w Polsce sieci naprawy i wymiany szyb oraz dwóch nowoczesnych fabryk zlokalizowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Koszalinie i S upsku. PopularnoÊç marki, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku wynika z faktu, e spó ka specjalizuje si nie tylko w produkcji szyb samochodowych, ale i pojazdów specjalnych. W ofercie szyb specjalnych NordGlass szczególne miejsce zajmujà szyby kuloodporne przeznaczone do pojazdów s u àcych do przewozu wartoêci i do pojazdów wojskowych które znajdujà zastosowanie tak e w bankach, komendach policji i sàdach oraz w prywatnych domach. Asortyment obejmuje klasy kuloodpornoêci szyb bezodpryskowych i odpryskowych. Równie popularne sà szyby wzmocnione przeznaczone dla architektury oferta firmy obejmuje najwy sze klasy odpornoêci na r czny atak. Gwarancjà najwy szej jakoêci i zgodnoêci wszystkich parametrów z normami sà certyfikaty zgodnoêci uzyskane w czo owych niemieckich laboratoriach badawczych w Ulm i Melrichstadt. W kraju firma stale wspó pracuje z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Instytutem Ceramiki i Materia ów Budowlanych. Produkowane wspó czeênie pojazdy komunikacji zbiorowej majà szyby o znacznie wi kszej powierzchni i kszta tach bardziej skomplikowanych ni dawniej. Szybom tym stawia si aktualnie wysokie wymagania normatywne (wy sze ni w przypadku innych Êrodków transportu ko owego), takie jak: niska masa szyby, szczególne w aêciwoêci optyczne, wysoka wytrzyma oêç mechaniczna. Do produkcji takich w aênie szyb niezb dne jest stosowanie coraz nowszych technologii i zaawansowanych rozwiàzaƒ technicznych. Firma NordGlass ma w tym zakresie zarówno doêwiadczenie, jak i odpowiednie zaplecze produkcyjne, co doceni y m.in. takie firmy jak: PESA SA, NEWAG SA, Solaris Bus & Coach SA, Bombardier i Siemens. Obecnie NordGlass dla PESA SA realizuje projekt, w ramach którego produkuje szyby czo owe do pociàgów dla Deutsche Bahn. Jako jedyny producent w Polsce Nord- Glass oferuje szyby czo owe do pojazdów szynowych zgodne z wymaganiami normy EN W ofercie spó ki znaleêç mo na równie specjalistyczne szyby do statków i jachtów zgodne z normami ISO 3254, ISO 3434 oraz Technifor, Êwiatowy lider w dziedzinie znakowania na potrzeby Êledzenia, wprowadzi do swojej oferty zielony laser TG400. To nowe urzàdzenie o d ugoêci fali 532 nm umo liwia znakowanie na materia ach, które nie podlegajà tradycyjnej obróbce laserem (promieniowanie w paêmie podczerwonym) YAG, Fibre czy CO 2. Nowe rozwiàzanie odpowiada na potrzeby szczególnych rynków, takich jak: bran a medyczna, ISO 614. Sà to najcz Êciej szyby o konstrukcjach sk adajàcych si z dwóch i wi cej warstw szk a. Oferowane konstrukcje to kombinacje szyb hartowanych o gruboêciach od 4 do 19 mm laminowanych i ogrzewanych. Do jachtów firma oferuje szyby ogrzewane laminowane gi te i p askie oraz szyby hartowane. WÊród klientów korzystajàcych z wyspecjalizowanej oferty firmy znaleêç mo na m.in.: Galeon, Delphia Yachts, Lubmor i Bohamet. Szyby do statków NordGlass sprzedaje tak e na rynku w oskim. Od 2006 r. w ofercie NordGlass znajdujà si szyby hartowane. Szyby o bardzo szerokim zastosowaniu przeznaczone sà w szczególnoêci do komunikacji oraz pojazdów specjalnych, choç firma realizuje tak e zamówienia przeznaczone na rynek budowlany. Standardy jakoêci produktów na rynku automotive sà w odniesieniu do szyb szczególnie wysokie, co sytuuje NordGlass w szeregu z najwi kszymi producentami. JakoÊç wyrobów NordGlass uzna y takie firmy, jak: Volvo, JCB, a od 2013 roku firma jest dostawcà szyb bocznych do autobusów Solaris. èród o: Mat. firmy NordGlass Nowy laser marki Technifor elektronika i elektryka, przetwórstwo tworzyw sztucznych itd., gdy umo liwia znakowanie na takich materia ach, jak: silikon, metale odbijajàce Êwiat o (miedê, srebro, z oto itd.), obwody drukowane, ceramika i szeroka gama tworzyw sztucznych. Wàska wiàzka lasera (30 µm) zapewnia doskona à jakoêç znakowania: precyzyjne znakowanie ma ych znaków i kodów Data Matrix. Znakowanie przy u yciu lasera TG400 nie uszkadza materia u przez nagrzewanie. Oprogramowanie sterujàce do zielonego lasera TG400, specjalnie opracowane przez Grup Gravotech, umo liwia realizacj znakowaƒ na potrzeby identyfikacji i Êledzenia. àcznoêç z bazami danych nawiàzywana jest bardzo szybko, a integracja kodów (kreskowych, Data Matrix, QR), rysunków i logo wykonywana w kilka klikni ç. èród o: Mat. firmy Technifor 14 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

13 WARUNKI PRENUMERATY Przeglàdu Mechanicznego w 2014 r. Prenumerat czasopisma mo na zamawiaç za poêrednictwem nast pujàcych instytucji: Zak ad Kolporta u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ku WiÊle Warszawa tel , tel./fax RUCH S.A. Oddzia Warszawa oraz oddzia y w ca ym kraju Infolinia: KOLPORTER S.A. ul. Zagnaƒska Kielce Infolinia: GARMOND PRESS S.A. ul. Nakielska Warszawa tel , Redakcja PRZEGLÑD MECHANICZNY ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa tel , w Cena 1 egz. w 2014 r.: wersja drukowana 24 z (w tym 5% VAT) wersja na CD 12,20 z (w tym 23% VAT) Cena prenumeraty w 2014 r. (w tym VAT) wersja drukowana na noêniku CD (pdf) kwartalnie 72 z kwartalnie 36,60 z pó rocznie 144 z pó rocznie 73,20 z rocznie 288 z rocznie 146,40 z Redakcja przyjmuje zamówienia na prenumerat przez ca y rok. Warunkiem przyj cia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia wp aty. Prenumerata ze zleceniem wysy ki za granic dla osób prawnych i fizycznych jest dwukrotnie wy sza. Wp at na prenumerat mo na dokonaç na ogólnie dost pnych blankietach w urz dach pocztowych (przekazy pieni ne) lub w bankach (polecenie przelewu), przekazujàc Êrodki pod adresem: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Przeglàd Mechaniczny ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa konto: BPH S.A. O/Warszawa Na blankiecie wp aty nale y podaç liczb egzemplarzy, okres prenumeraty oraz adres wysy kowy. ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/

14 O FIRMACH Z oty medal AUTOMATICON 2014 za koncepcj Open Core Engineering Firma Bosch Rexroth otrzyma a Z OTY MEDAL AUTOMATICON 2014 za nowatorskà koncepcj Open Core Engineering, dajàcà niespotykanà dotychczas swobod programowania. Wyró nieniem tym nagradzane sà od 1997 roku najbardziej innowacyjne produkty, prezentowane podczas Mi dzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMA- TICON. Open Core Engineering umo liwia producentom maszyn samodzielne opracowywanie innowacyjnych funkcji przez bezpoêredni dost p do sterownika. W efekcie producenci maszyn mogà samodzielnie tworzyç Akademia Wynalazców 2013 Flextronics w Tczewie produkuje drukarki 3D Fabryka Flextronics w Tczewie rozpocz a kompleksowà produkcj drukarek 3D dla skandynawskiego klienta, wykorzystujàc mo liwoêci swoich dwóch hal produkcyjnych: mechanicznej i PCBA. W hali PCBA przygotowywana jest elektronika produktu m.in. control board, display board oraz interface board. W hali mechanicznej odbywa si produkcja obudowy i elementów metalowych. Za wspó prac z klientem odpowiada we Flextronics dzia New Product Introduction (NPI), który zajmuje si wdra aniem nowych produktów do masowej produkcji. Wydzielony w strukturach firmy departament NPI jest kompleksowo funkcjonujàcà jednostkà, posiadajàcà w asny magazyn, lini produkcyjnà czy testy. Zespó NPI tworzà specjaliêci z ró nych dziedzin in ynierowie, operatorzy, logistycy, inspektorzy jakoêci, którzy zapewniajà klientom ca oêciowà realizacj prototypowych zamówieƒ. Prototyp drukarki 3D powsta w Flextronics i tam produkt zosta przygotowany do masowej produkcji, która jest teraz realizowana w tczewskiej fabryce. zindywidualizowane funkcje programistyczne oraz integrowaç systemy IT oparte na j zykach wysokiego poziomu z tworzonymi przez siebie rozwiàzaniami w obszarze automatyki. Dodatkowo, interfejs Open Core umo liwia integracj z systemami zarzàdczymi MES (Management Execution System). Co wi cej, proces tworzenia zindywidualizowanych rozwiàzaƒ jest du o prostszy i taƒszy ni wczeêniej. Dzi ki interfejsowi Open Core producenci maszyn mogà dowolnie wybieraç platform, na której ma dzia aç dana aplikacja komputer osobisty, sterownik lub urzàdzenie przenoêne oraz j zyk programowania: od C/C++, C# (.NET), Visual Basic, VBA (Office), LabView, Objective-C i Java, a po wszelkiego rodzaju aplikacje programujàce, umo liwiajàce integracj bibliotek Microsoft COM. Targi AUTOMATICON sà od 20 lat najwi kszym w Polsce profesjonalnym forum producentów i odbiorców automatyki przemys owej. Prezentowane sà na nich osiàgni cia w dziedzinie automatyki, pomiarów przemys owych i robotyki. To co wyró nia drukark produkowanà we Flextronics to brak koniecznoêci stosowania dodatkowych materia ów pomocniczych i fikstur, a tak e mo liwoêç drukowania kilku ró nych komponentów w trakcie tego samego procesu. Firma Flextronics to Êwiatowy dostawca us ug produkcyjnych, projektowych, logistycznych i posprzeda owych. Firma jest jednym z najch tniej wybieranych producentów kontraktowych przez uznane marki z bran : telekomunikacyjnej, elektronicznej, mechanicznej, automatycznej, energetycznej, medycznej czy automotive. Flextronics pomaga klientom w projektowaniu, produkcji, dostarczaniu i serwisowaniu ich produktów w 70 fabrykach znajdujàcych si w 30 krajach na 4 kontynentach. Polski oddzia koncernu Flextronics od 2000 r. dzia a w Tczewie, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma dostarcza us ugi produkcyjne oraz wspierajàce (door-todoor) dla kilkunastu Êwiatowych marek z bran y telekomunikacyjnej, przemys owej oraz elektroniki u ytkowej. www. flextronics.pl Electric Tubular Motor nowy silnik liniowy od firmy Parker Firma Parker wprowadza na rynek nowà seri silników liniowych ETT Electric Tubular Motor. Seria silników ETT, dost pna w trzech d ugoêciach i trzech rozmiarach, jest w stanie zapewniç znaczne wartoêci si osiowych do 512 N, pr dkoêci jazdy do 4 m/s, a przyspieszenie do 200 m/s 2. Z powtarzalnoêcià ± 0,05 mm, ETT jest idealnym rozwiàzaniem dla wszelkiego rodzaju liniowych manipulacji i aplikacji pick&place, wymagajàcych du ej dynamiki. Precyzyjne sterowanie i pozycjonowanie jest zapewnione dzi ki zastosowaniu enkodera 1 Vpp Sin/Cos. ETT jest nap dem bezpoêrednim, dlatego ruch jest wytwarzany bez udzia u mechanicznych elementów transmisyjnych, takich jak Êruby kulkowe, pasy z bate i przek adnie, które mogà stwarzaç problemy i koszty przy instalacji, obs udze i konserwacji. Innà wa nà cechà ETT jest jego przydatnoêç do pracy o du ej cz stotliwoêci ruchów bez potrzeby dodatkowego ch odzenia. Z tego powodu sprawnoêç cieplna, niezawodnoêç i ywotnoêç mechaniczna silnika sà bardzo wysokie. ETT jest przeznaczony do sterowania przez dowolny standardowy serwonap d zasilany napi ciem 230 V, co eliminuje koniecznoêç u ywania specjalnych niskonapi ciowych nap dów. Bosch Engineering partnerem rozwojowym sportowej limuzyny QUANT Spó ka Bosch Engineering GmbH zosta a partnerem rozwojowym spó ki nanoflowcell AG w pracach przygotowawczych nad elektrycznà, sportowà limuzynà QUANT. Najwa niejszym zadaniem Bosch Engi- 16 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

15 O FIRMACH neering by o zaprojektowanie uk adu przeniesienia nap du dla prototypu limuzyny. Proces projektowania obejmowa przede wszystkim zgranie uk adów, budow systemu zarzàdzania energià oraz opracowanie sterowania komponentami wysokoi niskonapi ciowymi. Równie istotna by a sieç komunikacyjna zapewniajàca szybkà i bezb dnà wymian danych pomi dzy komponentami zabudowanymi w pojeêdzie. Opracowano równie sterownik Vehicle Control Unit zarzàdzajàcy energià, uk ad ABS, konsol oraz komputer pok adowy sterujàcy zasilaniem. Indywidualne rozwiàzania zastosowane w limuzynie opracowano z wykorzystaniem bogatej wiedzy i doêwiadczenia w zakresie wspó pracy nap du, uk adu jezdnego oraz multimediów. Wspó praca ma na celu przygotowanie uk adów limuzyny do produkcji krótkoseryjnej, w tym uk adu sterujàcego zasobnikiem energii nanoflowcell. Rozwiàzania dla elektrycznej, sportowej limuzyny QUANT sà opracowywane we wspó pracy z oêrodkiem badawczo-rozwojowym w Liechtensteinie. Zak ad GM w Tychach b dzie produkowa nowà generacj silników 11 lutego br. przedstawiciele General Motors poinformowali, e w zak adzie General Motors Manufacturing Poland Oddzia w Tychach b dzie produkowana nowa generacja silników Êredniej pojemnoêci. W spotkaniu wzi li udzia m.in. Peter Thom, cz onek zarzàdu spó ki Adam Opel AG oraz wiceprezes General Motors Europe, odpowiedzialny za produkcj w Europie, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociƒski, Andrzej Korpak, dyrektor generalny GMMP i Rafa Trojca, dyrektor zak adu GMMP Oddzia Tychy. Nowe silniki wysokopr ne, ca kowicie aluminiowe, o pojemnoêci 1,6 l, b dà spe niaç norm Euro 6. Obecnie w Tychach wytwarzany jest silnik 1,7 l, w którym blok wykonany jest z eliwa. Nowe czterocylindrowe jednostki cechujà si wysokimi parametrami pracy oraz niskim zu yciem paliwa. GM zainwestuje w tyski zak ad 250 mln euro. Jak podkreêlajà przedstawiciele koncernu, to najwi ksza inwestycja w historii tego zak adu, a jej zakres obejmowaç b dzie budow nowych obiektów i instalacj nowej technologii produkcyjnej. Maksymalna àczna moc produkcyjna zak adu wyniesie 200 tys. jednostek rocznie. Powierzchnia zak adu zostanie powi kszona o oko o 12 tys. m 2 (30%). W ramach rozbudowy powstanà obszar magazynowania produktów oraz nowe, zaawansowane technicznie linie produkcyjne i testowe. Dzi ki temu mo liwe b dzie przekszta cenie dotychczasowego procesu monta u w zak adzie w pe ny proces produkcji. Modernizacja, która rozpocznie si w tym roku, potrwa do 2016 r. Suma inwestycji GM w Polsce, àcznie z najnowszym tyskim projektem, wyniesie ponad 1 miliard euro. Nowy rodzaj stali wysokowytrzyma ej od Ruukki Firma Ruukki wprowadzi a do sprzeda y stal o polepszonej udarnoêci przeznaczonà do pracy w ekstremalnych warunkach Ruukki Optim 700 QL1. Hartowana i odpuszczana stal konstrukcyjna Optim 700 QL/QL1 polepsza parametry, trwa oêç i bezpieczeƒstwo pojazdów, sprz tu dêwigowego i konstrukcji stalowych. Mo na jà atwo spawaç, giàç i ciàç. Stal Optim 700 QL/QL1 sprawia, e konstrukcje mogà byç l ejsze, co zwi ksza ich adownoêç oraz efektywnoêç energetycznà. Ta wysokowytrzyma a, hartowana i odpuszczana (Q), o dobrej udarnoêci w niskich temperaturach (L) stal konstrukcyjna spe nia wymagania normy EN Stal Optim 700 QL odpowiada stali S690QL, a stal Optim 700 QL1 odpowiada stali S690QL1. Typowe zastosowania obejmujà konstrukcje noêne o du ych wymaganiach, m.in.: konstrukcje maszyn, konstrukcje stalowe, konstrukcje ramowe, urzàdzenia dêwigowe i samojezdne, pojazdy i urzàdzenia transportowe. ABB otwiera w Polsce nowy zak ad komponentów transformatorowych Nowy zak ad, który ma pe niç rol dostawcy dla innych zak adów produkcyjnych ABB, b dzie produkowaç komponenty do transformatorów, jak równie efektywne energetycznie transformatory dystrybucyjne typu TriDry. W nowej, uruchomionej w odzi fabryce, której produkcja zostanie przeznaczona na potrzeby jednostek transformatorowych ABB w Europie, docelowo znajdzie zatrudnienie oko o 140 osób. Komponenty stanowià integralnà cz Êç transformatorów dystrybucyjnych, trakcyjnych oraz transformatorów mocy. Inwestycja zak ada utworzenie centrum, które b dzie odpowiedzialne w g ównej mierze za optymalizacj metod produkcyjnych i technologii. Nowy zak ad b dzie pierwszym tego typu w Europie, który wdro y produkcj transformatorów suchych z rdzeniem trójkàtnym na skal przemys owà. Transformatory typu TriDry charakteryzujà si mniejszymi o 20 proc. stratami ja owymi, mniejszà masà oraz zmniejszonym poziomem ha asu w porównaniu ze standardowym transformatorem suchym. Fabryka b dzie pe niç jednoczeênie rol dostawcy dla dwóch sàsiednich zak adów ABB w odzi, w których powstajà transformatory mocy o napi ciach do 500 kv, a tak e olejowe transformatory dystrybucyjne w tym transformatory z rdzeniem z blachy amorficznej o obni onych stratach ja owych i obcià eniowych. Nowy zak ad komponentów transformatorowych cechuje si budowà modu owà. Ka dy z modu ów mo e funkcjonowaç niezale nie od pozosta ych. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy jeden lub kilka modu ów nie sà w pe ni obcià one produkcjà. W takim przypadku mo na poszczególnym modu om ograniczyç zasilanie w energi elektrycznà. Projekt zak adu, w po àczeniu z instalacjà transformatorów suchych, wymiennika ciep a i systemów ogrzewania o podwy szonej sprawnoêci prze o y si na oszcz dnoêci w energii elektrycznej i ogrzewaniu, które wyniosà do 25 proc. ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/

16 18 ROK WYD. LXXIII ZESZYT 6/2014

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo